Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m"

Transkript

1 SVE100 v SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius , Datum (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m Svensk Energi lämnade i februari 2014 en rekommendation till sina medlemsföretag kring information och enhetlig nomenklatur i anvisningsavtal. Rekommendationen gick ut i form av ett VD-brev (nr 2, ). Det har i efterföljande diskussioner med medlemmar framkommit att det finns behov av att förtydliga vad rekommendationen innebär, vilket sker i det följande. 1. Bakgrund Energiminister Anna-Karin Hatt kallade i november 2013 till sig branschen och kundföreträdare för att diskutera anvisningsavtalen. Ministern uppdrog åt branschen att återkomma med förslag på vad branschen kan göra för att minska antalet anvisade kunder. Det som efterfrågades var i huvudsak att rätt begrepp används för olika avtalssituationer samt en lösning på hur branschen kan förbättra informationen till kunderna. Efter diskussioner i Svensk Energis elmarknadsråd, nätråd och styrelse presenterade Kjell Jansson för Anna-Karin Hatt branschens rekommendation. 2. Viktigt att använda rätt begrepp Anvisningsavtal När en kund flyttar in i en bostad utan att ta kontakt med ett elhandelsföretag hänvisas kunden, i enlighet med ellagen (1997:857) 8 kap 8 (se bilaga), till ett av elnätsföretaget anvisat elhandelsföretag. Detsamma gäller om kundens elhandelsföretag gått i konkurs. De avtal som används i dessa situationer kallas här anvisningsavtal. Det huvudsakliga syftet med systemet med ett anvisat elhandelsföretag är att tillförsäkra alla kunder har el även de som saknar avtal med ett elhandelsföretag samt att de kunder som saknar avtal med ett elhandelsföretag också betalar för den el de använder. Olika elhandelsföretag hanterar dessa kunder på olika sätt och beteckningarna för avtalen varierar. Svensk Energi - Swedenergy - AB Stockholm Besöksadress Olof Palmes gata 31 Tel Säte Stockholm Fax svenskenergi.se Org.nr

2 2 Annat leveransskyldighetsavtal När en kund låter ett redan ingånget tidsbestämt avtal löpa ut utan att vidta någon åtgärd, har elhandelsföretaget enligt ellagens 8 kap 5 (se bilaga) en fortsatt leveransskyldighet för kundens elanvändning. Leveransskyldigheten upphör först då kundens uttag slutar eller då något annat elhandelsföretag påbörjar leverans i samma uttagspunkt, eller om kunden försummat sina skyldigheter. Vissa elhandelsföretag tillämpar automatisk förlängning med ett eller flera år, medan andra tilldelar kunderna ett avtal som löper tillsvidare, men som i vardagligt tal kallas tillsvidare- eller anvisningsavtal. Per definition är detta dock inget anvisningsavtal, även om vissa elhandelsföretag tilldelar dessa kunder samma pris som man gör till sina anvisade kunder. Dessa avtal betecknas här som annat leveransskyldighetsavtal. Notera att begreppet används i denna vägledning för att beskriva att detta är en annan situation än anvisningssituationen. Avsikten är inte att begreppet "annat leveransskyldighetsavtal" ska användas i kommunikationen med kunderna. 3. Svensk Energis rekommendation Det är viktigt att skilja mellan anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal. Detta då de förra är en direkt följd av regelverket medan de senare är en funktion av de villkor som finns på den konkurrensutsatta marknaden. De senare är dock i förlängningen en konstruktion för att uppfylla den i regelverket stadgade leveransskyldigheten. Den rekommendation Svensk Energi tagit fram för att möta Anna-Karin Hatts krav återges nedan. Branschens åtaganden: A. Avser anvisningsavtal Kunder som flyttar in i nytt boende utan att ha valt elhandelsföretag ska få ett avtal som benämns anvisat avtal med anvisat pris. Kunderna ska informeras om att de har ett anvisat avtal med anvisat pris och att de kan ta kontakt med kundcenter för att finna avtal som passar dem bättre. Svensk Energi rekommenderar denna text på fakturan till kund: Du har ett anvisningsavtal och anvisningspris. Ta kontakt med vårt kundcenter, tfn xxx, för att förhoppningsvis finna ett avtal som passar bättre för dig.

3 3 B. Avser annat leveransskyldighetsavtal Kunder vars avtal löper ut med ett elhandelsföretag ska enligt redan gällande regler informeras dagar i förväg om att avtalet löper ut och de konsekvenser detta får. Svensk Energi rekommenderar denna text på fakturan till kund: Ditt avtal har löpt ut och du har nu fått antingen ett avtal med rörligt pris 1-årigt, 3-årigt eller annat tidsbundet avtal med fast pris. Kontakta gärna kundcenter, tfn xxxx, för att se om vi kan hitta ett avtal som passar bättre för dig. Observera att denna text endast kan lämnas om kunden inte har avtalat om annat. Branschens aktörer rekommenderas att överge begreppet tillsvidareavtal allt för att göra det enklare och tydligare för elkunden. Och samtidigt undvika onödig begreppsförvirring. Tillsvidareavtal är ett allmänt begrepp som gäller hela floran av olika slags avtal det beskriver inget annat än att avtalet löper utan tidsbegränsning. 3.1 Närmare om rekommendationen Rekommendationen trädde i kraft i samband med att den skickades ut till medlemsföretagen i slutet av februari Anna-Karin Hatt har efter branschens åtagande (rekommendationen) förmedlat att det är en bra start, under förutsättning att rekommendationen följs. Regeringen har i mars 2014 gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att undersöka hur de av Svensk Energi samt de oberoende elhandlarna gemensamma åtagandena avseende anvisningsavtal efterlevs. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet den 31 oktober Svensk Energi har till Anna-Karin Hatt utfäst att rekommendera medlemsföretagen att använda just den formulering av texten som framgår i (A) och (B). Motivet till detta är ministerns önskemål om att säkerställa att kunderna får samma information från samtliga elhandelsföretag. Beträffande rekommendationen om anvisningsavtal (A) bör märkas att texten på fakturan lämnas vid varje fakturering så länge kunden har ett anvisningsavtal. Om kunden gör ett aktivt val ska texten naturligtvis tas bort från fakturan. Benämningarna anvisningsavtal, anvisat avtal respektive anvisat pris ska endast användas i de situationer där kunden står utan elhandlare och har anvisats en sådan av elnätsföretaget, dvs. då kunden flyttat in utan att välja elhandelsföretag, då befintligt elhandelsföretag har gått i konkurs eller om befintligt elhandelsföretag förlorar sin balansansvarig och inte lyckas återställa balansansvaret. Beträffande rekommendationen om annat leveransskyldighetsavtal (B) bör noteras att texten på fakturan endast lämnas om kunden inte har avtalat om annat. Det som avses är alltså att kunden haft ett tidsbundet avtal som löpt ut och där det inte framgår av det ursprungliga avtalet vad som händer när

4 4 avtalet löpt ut. Om det däremot redan i kundens ursprungliga avtal anges vad som händer när avtalet löper ut så omfattas situationen inte av rekommendationen. Texten på fakturan avser första fakturan efter att avtalet löpt ut. Om kunden gör ett aktivt val ska texten naturligtvis tas bort från fakturan. Beträffande den i (B) kursiverade texten är tanken att respektive elhandelsföretag fyller i vad som gäller för de egna kunderna i denna situation. Om kunden t.ex. har fått ett avtal med rörligt pris anges det, har den fått ett 1-årigt avtal om fast pris anges istället det etc. Hela den kursiverade texten skrivs inte ut. Inte heller används som ovan påpekats begreppet "annat leveransskyldighetsavtal" i kontakten med kunderna. 4. Kommande förändringar av faktureringsinformation Anna-Karin Hatt har konstaterat att ytterligare åtgärder behövs utöver rekommendationen från branschen. Därför har Energimarknadsinspektionen (Ei) i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att utreda och föreslå vilken information som ska finnas på elfakturan. Förslagen ska möjliggöra för elkunder att i större utsträckning göra aktiva val. Ei tittar i första hand på behovet av en enhetlig faktura för anvisningsavtal, men överväger att föreslå fakturakrav som träffar samtliga fakturor oavsett avtalsform. Möjliga krav som diskuterats är t.ex. krav på att ha med avtalstyp och jämförpris på fakturorna. Ytterligare möjligheter som myndigheten framfört är krav på särskild layout, t.ex. med en faktaruta där obligatorisk information anges. Svensk Energi har i dialog med Ei framfört bland annat att det är viktigt att komma ihåg att fakturorna på elhandelssidan är ett konkurrensmedel samt att det är kontraproduktivt att överlasta fakturorna med information. Risken är att det blir ett informationsbrus för kunderna. Eis uppdrag ska rapporteras den 30 maj 2014.

5 5 Bilaga Kapitel 8 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt är, oavsett vad som avtalats, skyldig att fortsätta leverera el tills leveransskyldigheten upphör enligt andra stycket. Leveransskyldigheten upphör om elanvändaren slutar att ta ut el i uttagspunkten, om någon annan elleverantör börjar leverera el till elanvändaren i uttagspunkten eller om överföringen av el enligt 11 kap. 3 eller 4 eller enligt avtal får avbrytas på grund av att elanvändaren har försummat sina skyldigheter gentemot elleverantören. Den elleverantör som har ett tidsbestämt avtal med elanvändaren om leverans av el ska tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper ut informera elanvändaren om 1. tidpunkten för avtalets upphörande, och 2. konsekvenserna av avtalets upphörande. 8 Elanvändare som saknar elleverantör ska av berörd innehavare av nätkoncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare. Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren om vilken elleverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om ellagens bestämmelser om byte av elleverantör. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad underrättelsen i andra stycket ska innehålla. Den anvisade elleverantören ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren om de villkor för leveransen som elleverantören avser att tillämpa och om den dag då elleverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet. För förbrukningen av den el som inte levererats enligt ett leveransavtal med en elleverantör, som är leveransskyldig enligt 5, ska elanvändaren betala till den anvisade elleverantören enligt de villkor som denne tillämpar. Lag (2009:580). 8 a En elanvändare, som har saknat leveransavtal med en enligt 5 leveransskyldig elleverantör och som inte har anvisats en ny elleverantör enligt 8, ska för förbrukningen av el under den tid som elanvändaren har saknat sådant leveransavtal betala till en elleverantör som anvisas av nätkoncessionshavaren och enligt de villkor som den anvisade leverantören tillämpar. Lag (2009:580).

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation Verksamheten 2010 Innehåll Text: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Layout: Susanne Torén Foto: Gösta Bladh, Ber l Elenius, Susanne Torén och Ma Vene Organisation Verksamhetsåret 2010 Ärendestatistik Dyrare

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer