INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft Leveransstart 1 januari 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016"

Transkript

1 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september (6)

2 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft (16-134) som HBV kommer att annonsera under september månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för elupphandlingar skapar samordnad upphandling den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet skall kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. Avtalet erbjuder följande fördelar: Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: - A Rörligt elpris - B Fast elpris - Engångstillfälle - C Fast elpris - Genomsnitt (index) - D Fysisk leverans och finansiell prissäkring - portföljförvaltning. Möjlighet till olika avtalsperioder Statistik och rapportering är specificerat i avtalet Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad Hantering av egen produktion, solkraft, vindkraft eller annat Samarbete med elinköpsexpert Årliga informationsmöten om elkraft Ni behöver inte genomföra egna förnyade konkonkurrensutsättningar Låg administrativ avgift, endast 1,20 SEK per MWh (flera andra aktörer tar 2,5 SEK per MWh) 1.2 Samarbete med expert HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. 2 Information om upphandlingen 2.1 Allmänt Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag om offentlig upphandling, LOU (2007:1091). För avtalet gäller HBVs Allmänna villkor och principer, se 2.2 Elkostnadens olika delar Den totala elkostnaden består av följande kostnadsdelar; alla delar med lite olika förutsättningar. Elleveransen Elnät Energiskatt Mervärdesskatt ca 1/3 av nettokostnaden och hanteras i detta avtal ca 1/3 av nettokostnaden ca 1/3 av nettokostnaden 25 % på ovan kostnader 2(6)

3 2.3 Översikt avtalstyper För att tillmötesgå kundernas olika krav, förutsättningar och policys kommer det att finnas möjlighet att välja mellan följande avtalstyper: a) Rörligt pris elleverans där marknadens timvisa svängningar bestämmer det slutgiltiga priset. b) Fast pris - engångstillfälle elleverans där priset fastställs vid ett tillfälle för en förutbestämd framtida leveransperiod. c) Fast pris - genomsnitt elleverans där priset fastställs som ett genomsnitt av flera tillfällen för en förutbestämd framtida leveransperiod. d) Portföljförvaltning elleverans till spotpris och med tillhörande köp av finansiella prissäkringskontrakt enligt specificerat uppdrag från kunden. 2.4 Beskrivning avtalstyper a) Rörligt pris Ofta sägs det rörliga priset ge den lägsta slutliga kostnaden om man slår ut svängningarna över flera år. Innebär att man som köpare alltid får aktuellt elpris utifrån hur elmarknadens prismekanism är konstruerad. Det rörliga elpriset innebär att kunden kan låsa elpriset närhelst kunden önskar. Innebär en komplikation vid budgetarbetet. Sett till sista årens prisstatistik bör man som köpare, åtminstone, vara beredd på att kostnaden mellan två olika räkenskapsår kan avvika med 20 öre per kwh. Enkelt att kontrollera elfakturor mot marknadens spotpriser. Ställer inga specifika kunskapskrav på kunden. Däremot ska kunden ha ekonomiska medel och mandat för att hantera elfakturor med fluktuerande elkostnader. Rörligt pris kräver ekonomisk uthållighet av kunden. b) Fast pris - engångstillfälle Ger stor trygghet i den faktiska kostnaden kommande år. Framtida elkostnad kopplas på ett tydligt sätt till den aktuella marknadssituationen den dagen elpriset låses. Ger bra förutsättningar för god kostnadskontroll. Enkelt att kontrollera elfakturor tack vare avtalat kilowattpris. 3(6)

4 c) Fast pris - genomsnitt Ger stor trygghet i den faktiska kostnaden kommande år, enkel att budgetera. Kundens elpris följer elmarknaden men pristoppar och prisdalar dämpas. Första och andra årets elpris fastställs vid ett engångstillfälle eller som genomsnitt året eller åren innan leveransstart. Tredje och fjärde årets elpris fastställs som genomsnitt av alla noteringar tre år innan leveransstart (slutdatum den 15 oktober året innan leverans) Elpriset står sig väl i relation till det genomsnittliga rörliga elpriset under avtalsperioden. Kräver större insats vid kontroll av elfakturor än vid två ovannämnda avtalstyper, särskilt för att kontrollera att det framräknade fastpriset är korrekt. d) Portföljförvaltning Innebär i grunden att man överlämnar till annan part att vara ens inköpare. Passar bra för stora kunder som har vana av att hantera finansiella rådgivare och finansiella aktörer. Kräver tydlig styrning av portföljförvaltare, utgående från kunden mål, strategier och policys samt med förvaltaren som en utförare av dessa tjänster. 2.5 Utvärdering En av de viktigaste aspekterna som skiljer HBVs upphandling av Elkraft gentemot andra upphandlingar är att vi utvärderar, inte bara på pris, utan även teknisk kapacitet samt transparens i statistik, rapporter och fakturor. Priserna på Elkraftsmarknaden är idag historiskt sätt låga och skiljer inte allt för mycket aktörerna emellan, det är därför viktigt att särskilja aktörerna på annat sätt än bara på pris. Utöver våra grundläggande skallkrav i upphandlingen vad gäller statistik, rapportering och teknisk kapacitet som samtliga anbudsgivare måste redovisa via dokument och intyg, går vi ett steg längre. Vi premierar de anbudsgivare som har hög teknisk kapacitet, som har rapporter och statistik som är anpassade utifrån våra medlemmars behov. Aktörer som har en organisation som skapar mervärde för våra medlemmar i form av kvalitetssäkra rapporter som ger översiktsbilder och prognoser för kommande förbrukning. Detta utvärderar vi inte bara genom att begära in dokument och rapporter utan även genom att träffa och genomföra kvalitetsställande intervjuer med potentiella aktörer. Allt för att skapa högsta möjliga mervärde för våra medlemmar. 2.6 Miljövärden Många elköpare funderar kring hur detta med miljövärden och ren eller grön el fungerar. Kortfattat kan man säga att dagens samhälle är helt beroende av den befintliga kraftproduktionsapparaten, som i sin tur består av produktion från både vatten, kol, kärnkraft, gas, och en sakta växande andel vind och solkraft. Att förända kraftproduktionsapparaten tar tid och kräver långsiktighet. Genom politiska beslut pågår en förändring av elproduktionsapparaten. I Sverige infördes 2003 en lag om så kallade elcertifikat. Lagen reglerar ett ekonomiskt stödsystem i syfte att öka andelen förnyelsebar elproduktion i kraftproduktionsapparaten. Lagen innebär att alla som bygger en elproduktionsanläggning vars bränsle är förnyelsebart erhåller elcertifikat samt att alla som konsumerar el (exklusive kraftintensiv industri) måste köpa elcertifikat motsvarande en andel av sin egen elkonsumtion. Systemet med elcertifikat 4(6)

5 innebär en faktisk förändring av elproduktionsapparaten. Många länder, inklusive Sverige, har infört så kallade stödsystem för att successivt förändra sammansättningen av landets elproduktionsapparat till att numera innehålla delar som är helt förnyelsebara. Utöver elcertifikat, som är lagstyrt, kan varje medlem till varje typ av avtalstyp välja olika modeller för marknadsbaserade miljövärden. Varje typ av miljövärde har ett specifikt pris. I detta avtal finns möjlighet att lägga till: Bra miljöval Förnybar energikälla Vid val av miljövärde är kopplingen mellan kostnad för miljövärdet och faktisk förändring av kraftproduktionsapparaten inte lika tydligt som för elcertifikat. Bra Miljöval -märkt el är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning vilken är den äldsta miljömärkningen för elenergi. Elenergi producerat från sol, vind, vatten och biomassa kan märkas Bra Miljöval. Märkningen är en konkret insats för minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald. Mer information finns på: Godkända energikällor vilka kan klassas som förnybar energikälla är vattenkraft, vindkraft, vågkraft, bioenergi och solenergi. Ursprunget (produktionskällorna) styrks genom systemet eller systemen för hantering av ursprungsgarantier. 2.7 Lokala och nationella elbolag I denna upphandling kommer HBV att möjliggöra för både lokala elbolag och stora etablerade elbolag att offerera på sin geografiska marknad. 2.8 Avtalsperioder Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med till och med Kundens leveransavtal kan starta närsomhelst under ramavtalsperioden, dock senast Giltighetstiden på kundens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år. Undantaget är Fast elpris genomsnitt där giltighetstiden är minst två år. 2.9 Redan tecknade avtal I denna upphandling kan kunden ta med sig redan tecknade fastprisavtal eller finansiella avtal från portföljförvaltning till den nya leverantören. Viktigt att kunden kontrollerar att befintligt elavtal stödjer detta upplägg. 3 Anmälan till HBV 3.1 Anmälningsblankett Anmälningstiden till denna upphandling är förlängd och senast den 15 september ska er anmälan vara HBV tillhanda. HBV kommer i och med annonseringen av upphandlingen att ange de anmäldas förväntade förbrukningsvolym och profil för konsumtion och eventuell egen produktion. Då många upphandlingar av elkraft nu är annonserade under hösten och konkurrensen är hård om elhandelsbolagens uppmärksamhet, vill HBV underlätta för elhandelsbolag att lämna anbud på denna upphandling genom att i upphandlingen presentera strukturerad information som 5(6)

6 elhandelsbolagen behöver för att räkna på anbudet. Det är därför av största vikt att ni i er anmälan anger volym med så stor noggrannhet som möjligt enligt vår mall. Inbjudan, anmälningsblankett och mall för redovisning av förväntade förbrukningsvolymer finner ni nedan. Önskar ni delta i denna samordnade upphandling av Elkraft ber vi er fylla i anmälningsblanketten samt energikonsumtion och skicka den till senast 15 september. 3.2 Frågor Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till eller ringa ansvarig upphandlare Jonas Löfgren Stockholm den Husbyggnadsvaror HBV Förening 6(6)

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016 Till Upphandlingsansvarig El-energi INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016 Colligio bjuder härmed in er till en samordnad upphandling av elenergi med leveransstart 2016.

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Upphandling av elenergi

Upphandling av elenergi Revisionsrapport Upphandling av elenergi Nils Fredholm 2014-02-28 Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Fastigheter

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning

El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET @Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 11882 STOCKHOLM, tfn 08-7724100 E-post: fastighet@svekom.se ISBN:

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer