Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer"

Transkript

1 ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå el- och gasmarknaden och tydliggöra i vilka sammanhang du kan ta kontakt med de olika aktörerna. Elkund Som kund på elmarknaden behöver du två olika avtal. Avtalet med elnätsföretaget som tryggar överföringen av el hem till dig och avtalet med elhandlaren som är den aktör som du köper elen du använder ifrån. Till elnätsföretaget betalar du en nätavgift som brukar bestå av en fast kostnad samt en rörlig elöverföringsavgift som baseras på hur mycket el du använder. På elnätsidan råder lokala monopol eftersom det skulle bli för dyrt att bygga och driva parallella elnät. Som kund är du hänvisad till det elnätsföretag som har rättigheterna i det område som du bor i. Eftersom det inte finns någon konkurrens mellan elnätsföretagen behövs det en myndighet som kan granska att de tar ut skäliga avgifter, och det är ett uppdrag som Energimarknadsinspektionen har. Efter att du tecknat avtal med elnätsföretaget blir du automatiskt anvisad en elhandlare om du inte redan valt en sådan själv. Avtalet som du då får med den anvisade elhandlaren är ofta ett dyrt alternativ. Ett bra råd är därför att du tecknar ett annat elprisavtal med den anvisade elhandlaren eller byter elhandlare. Här råder konkurrens och du kan välja någon av de över hundra elhandlare som finns på den svenska elmarknaden. Beroende på hur mycket el du använder finns det ofta pengar att spara på att jämföra elpriser innan du bestämmer dig. Du kan till exempel använda Energimarknadsinspektionens prisjämförelsesajt elpriskollen.se för att jämföra elavtal. Naturgaskund Som kund på naturgasmarknaden behöver du två olika avtal. Avtalet med gasnätsföretaget som tryggar överföringen av gas hem till dig och avtalet med naturgashandlaren som är den aktör som du köper gasen du använder ifrån. Nätavgiften brukar bestå av en fast kostnad för abonnemanget och varierar vanligtvis beroende på vilken typ av boende du har. Det kan även finnas en rörlig nätavgift. På gasnätsidan råder naturligt monopol eftersom det skulle bli för dyrt att bygga och driva

2 parallella gasnät. Som kund är du hänvisad till det nätföretag som har rättigheterna i det område som du bor i. Eftersom det inte finns någon konkurrens mellan gasnätsföretagen behövs det en myndighet som kan granska att de tar ut skäliga avgifter, och det är ett uppdrag som Energimarknadsinspektionen har. Efter att du tecknat ett avtal med nätföretaget blir du automatiskt anvisad ett gashandelsföretag om du inte redan valt ett sådant själv. Då kan du teckna ett gasprisavtal med den anvisade naturgashandlaren eller byta till en annan naturgashandlare. Här råder konkurrens och du kan välja någon av de naturgashandlare som finns på den svenska marknaden. Du bör jämföra priser innan du bestämmer dig och det gör du enklast på Gaspriskollen som du hittar på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats konsumenternas.se. Om du är så kallad spiskund sker ingen individuell mätning av förbrukningen, utan du betalar en fast avgift för såväl gasnät som gashandel. Kommunal rådgivning Som el- och naturgaskund kan du vända dig till din hemkommun för rådgivning i olika frågor. Konsumentvägledarna erbjuder bland annat rådgivning före köp samt vägledning vid tvister. Budget- och skuldrådgivarna kan erbjuda råd och stöd vid betalningsproblem. Energi- och klimatrådgivarna kan bland annat erbjuda analys av energianvändningen, råd vid val av ny värmekälla, lämna information om aktuella bidragssystem samt ge information om vilka åtgärder du kan vidta för att din energianvändning ska vara både trygg och effektiv. Konsumenternas Energimarknadsbyrå Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör el- och gasmarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. Energimarknadsbyrån har en styrelse som består av både statliga myndigheter och branschorganisationer. Myndigheterna i styrelsen är Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten medan branschorganisationerna i styrelsen är Svensk Energi och Energigas Sverige. Energimarknadsbyrån är också utsedd av Energimarknadsinspektionen att vara gemensam nationell kontaktpunkt för el- och gaskonsumenter. Som kund kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå: Om du har en fråga eller ett klagomål på din faktura eller annat som rör dig som kund. Byrån kan också hjälpa dig om du inte kommer överens med företaget, eller om du känner dig osäker på om du fått ett korrekt besked från företaget. Då kan byrån ge dig information och vägledning om vilka lagar och andra regler som finns och hur dessa normalt tillämpas. Om du vill ha information om avtal, aktuella priser och prisutveckling på el- och gasmarknaden. Byrån är också expert på frågor som rör debitering, byte av el- eller gashandlare, avtalsformer, lagar och avtalsvillkor. Om du behöver förklaringar av begrepp som förekommer och används i avtalsvillkor, på din faktura eller i företagens marknadsföring.

3 Konsumentverket (KoV) KoV är en statlig myndighet som har ansvarsområden på flera olika kundmarknader. När det handlar om el- och gasmarknaden (även fjärrvärme ingår i uppdraget) så granskar KoV bland annat företagens marknadsföring och ser till så att reklamen inte vilseleder dig som kund. KoV kontrollerar också avtal som företag använder, så att du som kund inte blir orättvist behandlad. Du kan som kund göra en anmälan till KoV mot ett företag om du till exempel uppfattar att företaget har använt vilseledande eller aggressiv marknadsföring, använt sig av oskäliga avtalsvillkor eller gett bristfällig prisinformation, exempelvis genom att inte ange jämförpris för el. Med representanter från el- och gasbranschen har KoV också förhandlat fram några överenskommelser som är gällande för företagen vid försäljning av el och gas till sina kunder. Detta inkluderar allmänna avtalsvillkor för både el- och gasbranschen samt riktlinjer för uppsökandeförsäljning för elbranschen. Det är bland annat KoV som utbildar kommunernas budget- och skuldrådgivare samt konsumentvägledare. Energimarknadsinspektionen (Ei) Ei är en statlig myndighet med tillsynsansvar över energimarknaderna, vilket innebär att Ei arbetar för att kunderna på den svenska marknaden ska ha säker och effektiv tillgång på el och naturgas (uppdraget inkluderar också fjärrvärme). Tillträdet till el- och gasnäten för dig som kund ska ske på skäliga villkor och därför kontrollerar Ei nätföretagens monopolverksamhet och ser till att avgifterna är skäliga och att leveranskvaliten är god. När du ska ansluta ditt boende till elnätet kan du vända dig till Ei och ansöka om prövning av din anslutningsavgift om du anser denna vara oskälig. Ei kontrollerar att företagen på el- och gasmarknaderna följer lagar och regler, prövar och utfärdar så kallade koncessioner (tillstånd) för att bygga och driva el- och gasnät, föreslår lagändringar och lämnar förslag på hur energimarknaderna kan utvecklas. Ei bidrar också till att stärka kundernas ställning genom kundinformation samt driver elpriskollen. se som hjälper Sveriges elkunder att välja elavtal. Energimyndigheten Energimyndigheten är en statlig myndighet som verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning samt en kostnadseffektiv och trygg svensk energiförsörjning. Energimyndigheten ska vidare hjälpa Sverige och den svenska industrin samt offentlig sektor att uppfylla de mål som den svenska riksdagen har satt upp med en effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi. Målen ska uppfyllas med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat. Energimyndigheten har som expertmyndighet regeringens uppdrag att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft. I krishanteringssystemet har myndigheten en viktig roll genom att vara en så kallad förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi. Myndigheten arbetar därför för att på kort och lång sikt trygga energiförsörjningen. Det innebär bland annat att verka för att hela energisektorn har tillräckligt god förmåga att förebygga sårbarheter och att alla som använder energi i någon form kan förebygga och lindra konsekvenser av störningar i energiförsörjningen. Det är Energimyndigheten som utbildar kommunernas energi- och klimatrådgivare.

4 Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan kunder och företag på bland annat el- och gasmarknaden. Anmälan kan göras av en enskild kund som har en tvist med ett företag. ARN informerar dessutom om nämndens praxis och stödjer den kommunala konsumentverksamhetens hantering av konsumenttvister. ARN:s prövning av tvister är ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. ARN gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Vid bedömning av en tvist utgår nämnden från gällande rätt, dvs. lagstiftning och rättspraxis. Nämnden ger i sitt beslut ett förslag till hur tvisten bör lösas. Innan du anmäler en tvist ska du först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Företaget ska bland annat först ha avvisat ditt krav, du måste göra anmälan inom sex månader från den dag då företaget sa nej till dina krav och ditt krav behöver oftast ligga över en viss värdegräns. Viktigt att påpeka är att ARN endast lämnar rekommendationer och dessa går inte att överklaga, men konsumenten eller företaget kan begära prövning av tvisten i allmän domstol. Svenska Kraftnät (SvK) Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika ansvarsområden. Verksamheten finaniseras genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar Svenska Kraftnät för att få använda stamnätet. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på stamnätet där elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten (på de regionala och lokala näten är det sedan nätföretagen som ansvarar för transporten) och även till utlandsförbindelserna. SvK övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige. SvK är också myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. SvK samordnar också landets dammsäkerhet. Swedegas Swedegas är ensam ägare av stamnätet för naturgas i Sverige. Den svenska regeringen har utsett Swedegas till systembalansansvarig för stamnätet från och med 1 juni 2013, ett ansvar som tidigare låg på Svenska Kraftnät. Det innebär att Swedegas sköter både drift och underhåll av stamnätet samt ser till att förbrukning och tillförsel av gas är i balans. Elhandlare Som elkund har du ett avtal med en elhandlare om köp av el till ditt boende. Elhandlaren köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen Nordpool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Elhandlaren säljer el på den fria marknaden i konkurrens med andra elhandlare. På denna marknad råder fri prissättning och det är således upp till dig som kund att välja den elhandlare som erbjuder det bästa avtalet. Samtliga drygt hundra svenska elhandlare är skyldiga att rapportera priser och villkor för de vanligaste avtalen till Energimarknadsinspektionen som sedan publicerar uppgifterna på den webbaserade elprisjämförelsen elpriskollen.se. Där kan du få hjälp att jämföra elavtal.

5 Balansansvarig elhandlare En elhandlare kan också ha ett så kallat balansansvar. Det innebär att elhandlaren har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd el och uttagen mängd el alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Om en elhandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan de låta en annan elhandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret. För att få balansansvar krävs ett avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät. Naturgashandlare Som naturgaskund har du ett avtal med någon av de svenska naturgashandlarna om leverans av naturgas till ditt boende. Nästan all naturgas importeras via Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas till naturgas och tillförs ledningssystemet. Naturgashandlaren säljer gas på den fria marknaden till sina kunder i konkurrens med andra naturgashandlare. På denna marknad råder fri prissättning och det är således upp till dig som kund att välja den naturgashandlare som erbjuder det bästa avtalet. Du kan jämföra avtal på Gaspriskollen som du hittar på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats konsumenternas.se. Balansansvarig naturgashandlare En naturgashandlare kan också ha ett så kallat balansansvar. Det innebär att naturgashandlaren har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd naturgas och uttagen mängd naturgas alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Om en naturgashandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan de låta en annan naturgashandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret. För att få balansansvar krävs ett avtal om balansansvar med Swedegas. Elnätsföretag I Sverige finns det ungefär 160 elnätsföretag som äger elnätet och ansvarar för att elenergin transporteras från produktionsanläggningarna till elkunderna. Det är elnätsföretagen som ansvarar för transporten över regionnäten och lokalnäten. Regionnäten transporterar el från stamnätet till lokalnät och ibland till elanvändare med hög användning, exempelvis industrier. Lokalnäten distribuerar elen till elanvändarna inom ett visst område. Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad koncession) att bygga starkströmsledningar. Det är Energimarknadsinspektionen som ger dessa tillstånd efter prövning. Det är också Energimarknadsinspektionen som bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som elnätsföretaget får ta ut av sina kunder.

6 Så kommer elen in i din bostad från producent, via nät och transformatorer, till kunden. Gasnätsföretag I Sverige finns det sju gasnätsföretag som äger gasnätet och ansvarar för att gasen transporteras från produktionsanläggningarna genom ledningsnätet och ut till kunderna. Det svenska naturgassystemet finns i Syd- och Västsverige. Systemet utgörs av ett stamnät, som ägs av Swedegas, över Öresund som sträcker sig upp till Stenungssund i Bohuslän. Från denna ledning går grenledningar ut till mottagningsstationer. Från dessa stationer distribueras gasen vidare i regionala och lokala distributionssystem. Det svenska naturgasnätet är ursprungligen byggt för naturgas men idag matas även biogas in på flera av de lokala distributionsnäten och samdistribueras med naturgasen.

7 Det är gasnätsföretaget som svarar för att ledningssystemen är säkra, tillförlitliga och effektiva. Ett gasnätsföretag måste dessutom ha tillstånd (så kallad koncession) att bygga och driva gasledningar. Det är regeringen som beslutar om detta tillstånd efter det att Energimarknadsinspektionen granskat ansökan. Ei utför också tillsyn över naturgasföretagens nätavgift. Källa: Energigas Sverige Läs mer på ei.se Jämför elavtal på elpriskollen.se Kontakt ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN KUNGSGATAN 43 BOX ESKILSTUNA TEL

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation Verksamheten 2010 Innehåll Text: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Layout: Susanne Torén Foto: Gösta Bladh, Ber l Elenius, Susanne Torén och Ma Vene Organisation Verksamhetsåret 2010 Ärendestatistik Dyrare

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2014 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 11 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 2 2011-02-01 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 21 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden D-UPPSATS 2005:17 Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer