7.1 Utveckling & spridning av metoder & verktyg Exempel på metoder och verktyg att sprida i regionen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.1 Utveckling & spridning av metoder & verktyg. 7.1.1 Exempel på metoder och verktyg att sprida i regionen:"

Transkript

1 KNUT 3 DALARNA Regionala aktiviteter i Dalarna Dalarna - Pilotlän för grön utveckling Dalarna har av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveckling. Länsstyrelsen och Region Dalarna har i samråd med andra aktörer arbetat fram en lägesrapport med aktivitetsplan. Pilotlän Dalarna ska med innovativa arbetssätt, helhetssyn och hållbart tillväxtfokus engagera hela Dalarna i genomförandet av länets klimat- och energistrategi. Dalarnas utnämning till pilotlän för grön utveckling är ett viktigt strategiskt verktyg för att nå ökat engagemang och mer genomförande, så att det blir lättare att nå länets energi- och klimatmål. Utnämningen ger även länet en status som kan och bör nyttjas för att väcka intresse och skapa ytterligare resurser. Målet med Pilotlän Dalarna är att stärka genomförandet av Dalarnas klimat- och energistrategi och visa hur energi- och klimatomställningen är möjlig. Samtidigt ska Pilotlän Dalarna visa att omställningen skapar ekonomiskt tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Arbete och resultat ska visa vägen och inspirera andra. Genomförandet av klimat- och energistrategin är en central del av det regionala miljömålsarbetet. 7. Regionala aktiviteter 7.1 Utveckling & spridning av metoder & verktyg Projektet vill utveckla och sprida koncept med inriktning på lärande för hållbar utveckling Metoder och verktyg som sprids ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt ha en tydlig koppling till skolans styrdokument. Metoderna och verktygen ska vara av ämnesövergripande karaktär och i stor omfattning bygga på ett entreprenöriellt lärande Exempel på metoder och verktyg att sprida i regionen: Energiutmaningen Hållbara gymnasiearbeten Information om Grön Flagg/utmärkelsen skola för hållbar utveckling Energijakten Tjejresan Röda/gröna tråden Fokusgrupper för hållbar utveckling inom förskolan Unga spekulerar Aktiviteter Aktiviteter som är kopplade till metoder och verktyg finns beskrivna sist i aktivitetsplanen - KNUT dagen

2 - Fortbildningsaktiviteter - Seminarier - Informationsträffar - Nyhetsbrev och annan digital kommunikation - Hemsida Regionala aktiviteter för barn och ungdomar: Projektet ska genomföra aktiviteter och samarbeta med andra aktörer. Projektet ska verka för att lyfta in hållbarhetsaspekter i andra projekt och genomföra aktiviteter för barn och ungdomar Aktiviteter: - Energiutmaningen - Energijakten - Sommarlovsentreprenörerna - FLL (First Lego League) - Unga Spekulerar - NTA fördjupning med hållbarhetsfokus 7.2 Nätverk Projektet ska lyfta och driva frågor om lärande för hållbar utveckling i nätverk och organisationer inom förskola/skola. Projektet ska verka för att samordna och öka samarbete kring aktiviteter riktade mot förskola/skola Regionalt nätverk för aktörer inom KNUT i Dalarna: Projektet vill samla aktörer inom utbildning/fortbildning av lärare, lärande för hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande, naturvetenskaplig utbildning/fortbildning, utomhuspedagogik, platsbaserat lärande, hälsa och livsstil, miljömål, natur och miljöfrågor, internationella frågor Organisationer i regionalt nätverket: Energiutmaningen Framtidsmuseet Högskolan Dalarna Falu Naturskola Falu Gruva Greid Gävle Dala energikontor Miljötinget Gävleborg/Dalarna Naturskyddsföreningen NTA

3 Teknikerjakten Teknikverkstan Ung företagsamhet Ung kraft (Region Dalarna) - Aktiviteter: - KNUT dagen - NTA fördjupning - Hållbara UF företag - Learning studies Delta i andra nätverk: Projektet ska verka för att nå ut i befintliga nätverk inom förskola/skola och att verka för att nya kontakter och nätverk skapas och samordnas Befintliga nätverk: LHU nätverket Dalarna Skolledarnätverk i länet Skolledarnätverk i kommuner NO- nätverk i Högskolans regi Lokala nätverk i de olika kommunerna Nätverket "Hållbar utveckling i förskolan" (Högskolan i Gävle) Fokusgrupper för hållbar utveckling inom förskolan Nya nätverk att verka för: SYO nätverk Aktiviteter: - Informationsspridning - Spridning av goda exempel 7.3 Kompetensutveckling Kompetensutvecklingspaket Projektet ska på nationell nivå utifrån befintliga exempel och kunskap utveckla ett kompetensutvecklingspaket som kan anpassas efter skolnivå, teman och specifika/regionala förutsättningar. Kompetensutvecklingen ska bygga på vetenskaplig grund och ha tydliga kopplingar till skolans styrdokument samt möjliggöra entreprenöriellt och ämnesövergripande arbetssätt Projektet ska verka för att erbjuda fortbildning, seminarier, workshops inom området lärande för hållbar utveckling i regionen. Aktiviteter:

4 - Fortbildningsaktiviteter - Informationsspridning 7.4 Samverkan mellan skola och omgivande samhälle Projektet ska i all sin verksamhet sträva efter att öka samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. Med omgivande samhälle menas företag, offentliga organisationer Detta kan ske genom att förlägga utanför skolans väggar men även genom att skapa kontaktytor mellan skolor och exempelvis företag. Fokus kommer att ligga på samverkansområden inom energi-, klimat- & resursområdet. Syftet med samverkan är att stärka skolans nätverk och kompetens och på så sätt öka aktualiteten och relevansen för undervisningen. Syftet är också att bidra till ökad matchning mellan utbildning och kompetensbehov genom att låta och organisationer förmedla sin kunskap och sina framtida satsningar och behov till skolan. Aktiviteter - Nätverksträffar - SYO nätverksträffar med representanter för omgivande samhälle - Specifika koncept som Tjejresan, Framtidspiloter, Sommarlovsentreprenörer 7.5 Samverkan mellan skola och universitet/högskola Genomföra aktiviteter som syftar till att öka samverkan mellan skola och universitet/högskola med fokus på energi-, klimat- & resursfrågor för att öka aktualitet och relevans i undervisningen samt bidra till att matcha utbildning och kompetensbehov lokalt, regionalt och nationellt. I regionen finns dels Högskolan Dalarna/Dalarnas forskningsråd med inriktning på pedagogiska frågor och dels finns Högskola Dalarna i Borlänge med bl.a inriktning på solenergiforskning Projektet skulle kunna vara en länk mellan teknisk forskning och utbildning på grund- och gymnasienivå och dels Aktiviteter - Learning studies - Energiutmaningen 7.6 Entreprenöriellt lärande Projektet ska använda sig av entreprenöriellt lärande för att stimulera intresse och engagemang för hållbar utveckling bland barn och ungdomar. Skolverket lyfter genom bland annat Lgr11 vikten av att arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan. Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan handlar bland annat om att praktisera arbetssätt där eleverna måste hjälpa varandra att hitta nya lösningar och tillvägagångssätt för att lösa sina uppgifter

5 Aktiviteter Antal kommuner som deltar i projektet Antal förskolor som deltar i enstaka aktiviteter Antal förskolor som deltar i processaktivitet Antal skolor som deltar i enstaka aktiviteter Antal skolor som deltar i processaktivitet Antal gymnasieskolor som deltar i enstaka aktiviteter Antal gymnasieskolor som deltar i processaktivitet Antal pedagoger som deltar i enstaka aktiviteter Antal pedagoger som deltar i processaktivitet Antal skoledare som deltar i enstaka aktiviteter Antal skoledare som deltar i processaktivitet Antal företag som bidragit med tid/resurser till projektet Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och omgivande samhälle Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och universitet Antal strategiska nätverk som projektet kopplats till Antal träffar i media Antal regionala spridningsaktiviteter/konferenser Antal nationella spridningsaktiviteter/konferenser 7.7 Spridning av projektresultat Regional tidplan Höst 2012: Planering för att nå ut, förbereda och förankra insatser Vår 2013: - I samarbete med Högskolan Dalarna och pedagogisk utveckling i Dalarna (PUD) planera för Learning studies i 2 kommuner - I samarbete med Teknikerjakten genomföra en spridning av konceptet Energiutmaningen bland skolor i Falun/Borlänge - Utveckla och genomföra Energijakten så att aktiviteten blir en del av skolans arbete före och efter aktiviteten på Framtidsmuseet - Planera arbetet med Hållbara UF företag tillsammans med UF Dalarna - Planera och genomföra Sommarlovsentreprenörer i Falun/Borlänge - I samarbete med Framtidsmuseet utveckla NTA fördjupningens hållbarhetsfokus Höst 2013: - Fullfölja vårens aktivteter - Arbete med hållbara UF företag - Genomföra Learning studies i samarbete med Högskolan Dalarna och PUD

6 - Genomföra KNUT dagen - Delta i arbete med First Lego League - Utvärdering av genomförda aktiviteter 10. Regional organisation 10.1 Styrgrupp Projektet ska verka för att en styrgrupp i Dalarna bildas för att samverka och ta tillvara resurser för en hållbar utveckling Styrgruppen bör innehålla representanter från: - Länsstyrelsen - Region Dalarna, - Stiftelsen Teknikdalen - Teknikerjakten - Högskolan Dalarna - Gävle- Dala energikontor - Teknikföretagen 10.2 Aktörsgrupp: Grupp för operativa satsningar som KNUT dagen, samarbeten mellan olika aktörer se under nätverk se under punkt Projektledning Projektledningen i Dalarna ska verka som inspiratör, kommunikatör, fortbildare och initiativtagare till samarbete med andra organisationer och projekt i regionen. - Regional projektledning för Dalarna 120% 11. Regionala projektpartners & finansiärer Projektet kommer att behöva finansiärer och samarbetspartners på såväl nationell som regional nivå. Beskrivning av nationella finansiärer och samarbetspartners återfinns i den nationella projektbeskrivningen. Regionala projektpartners är organisationer, offentliga aktörer, projekt och andra organisationer som har gemensamma intressen med projektet 11.1 Regionala projektpartners - Länsstyrelsen - Region Dalarna, - Stiftelsen Teknikdalen - Teknikerjakten - Högskolan Dalarna - Gävle- Dala energikontor - Teknikföretagen - Framtidsmuséet

7 11.2 Regionala finansiärer Förslag på regionala finansiärer - Länsstyrelsen - Region Dalarna, - Stiftelsen Teknikdalen - Teknikerjakten - Högskolan Dalarna - Gävle- Dala energikontor - Teknikföretagen - Ljungbergsfonden - SSAB Beskrivning av aktiviteter i region Dalarna 1. Ecoproject - hållbara gymnasiearbeten Elever på gymnasieskolor Ecoproject är ett koncept som vänder sig till elever på gymnasiet i årskurs 2 och 3. Konceptet går ut på att locka elever att göra gymnasiearbeten med koppling till hållbar utveckling. Konceptet erbjuder inspirationsföreläsningar för elever och för de elever som anmäler sina arbeten erbjuds under genomförandeåret kickoffdag, support och nätverk. Tanken är att de regionala organisationerna i KNUT genom sina nätverk ska kunna hjälpa eleverna med kunskap och företagskontakter. I slutet av läsåret delas ett antal stipendier ut till arbeten som sticker ut på ett positivt sätt. En jurygrupp beståendes av lärare och företagsrepresentanter bedömer då inlämnade arbeten utfrån ett på förhand bestämda kriterier. Ecoproject är utvecklat av BioFuel Region och har spridits genom KNUT- projektet. 2. Energijakten Grundskolor elever och pedagoger på högstadiet Dalarna Varje år bjuds alla Borlänges elever i årskurs 8 in till Framtidsmuséet för att under en halv dag vara med om en energishow och energitävling. Syftet är att öka kunskapen om och intresset för teknik kopplat till energi och hållbar utveckling inför bla. gymnasievalet. Nu kommer konceptet att kompletteras med ett förslag till upplägg för hur skolorna kan arbeta inför och efter besöket på Energijakten. Energijakten är ett koncept som ägs och har utvecklats i samarbete mellan Framtidsmuséet i Borlänge och Borlänge Energi.

8 3. Energiutmaningen Elever och lärare i grundskolans åk F- 6 Energiutmaningen erbjuder ett kreativt och ämnesövergripande arbetssätt där teori varvas med problemlösning, experiment, värderingsövningar och drama. Målet är att öka intresset för naturvetenskap och teknik samt skapa engagemang för hållbar utveckling genom att ge lärare och elever praktiska verktyg för att kunna komma igång med arbetet Skolorna erbjuds fortbildningsdagar för personal, handledning och ett läromedel som utformats av Energiutmaningen. Elever och lärare erbjuds också ett utbyte mellan skolor. Energiutmaningen är utvecklad i Värmland och har vidareutvecklats och spridits i samarbete med KNUT- projektet. 4. First Lego League Grundskolor Norrland och Dalarna FIRST LEGO League (FLL) är en ämnesövergripande tävling för ungdomar år. Tävlingen har ett nytt tema varje år och projektperioden är alltid 8 veckor. De tävlande lagen har fyra huvuduppgifter: bygga och programmera en robot, arbeta fram lösningar inom årets tema, marknadsföra och profilera sitt lag samt skaffa lagsponsorer. Syftet med konceptet är att öka intresset för teknik. Stiftelsen First Scandinavia äger konceptet i Norden och samordnare är framför allt Science Centers så som Framtidsmuséet och Technichus. 5. Grön Flagg Förskolor och grundskolor Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Grön Flagg är ett sätt att få lärande för hållbar utveckling att genomsyra arbetet och att jobba mot mål och riktlinjer i läroplaner. Utvecklingen sker både i den pedagogiska verksamheten men också genom en mer hållbar daglig drift av verksamheten. KNUT projektet verkar för att fler skolor ska erhålla utmärkelsen. Grön Flagg ägs av Stiftelsen Håll Sverige Rent som erbjuder material, support och upplägg kostnadsfritt. 6. Hållbara UF- företag Elever och lärare på gymnasiet Norrland och Dalarna UF- företagande på gymnasiet är Sveriges största koncept för entreprenöriellt lärande. Nästan gymnasieelever driver varje läsår egna företag på skoltid. I framtiden är det viktigt att man som entreprenör har ett hållbarhetstänk så därför så ska KNUT- projektet verka för att öka andelen UF-

9 företag som har en hållbar verksamhet genom att erbjuda fortbildning till UF- lärare, information till UF- företagare samt medverka på aktiviteter som Ung Företagsamhet själva genomför. Satsningen på hållbara UF- företag har utvecklats i samarbete mellan KNUT- projektet och UF- föreningarna i norra Sverige. 7. Learning studies Skolor och universitet pedagoger och skolledare Learning Study är en modell för forskning, utvecklingsarbete och kompetensutveckling med fokus på undervisningen och dess innehåll. Lärare tränar sig i att använda variationsteorin i planering och undervisning. Detta ger bla. undervisnings- och planeringstrategier samt fördjupade ämneskunskaper, som de kan tillämpa i sin vardagliga verksamhet. I Learning Study arbetar och planerar kollegor tillsammans med fokus på ett gemensamt ämnesinnehåll. Modellen är cyklisk och lärarna utprövar systematiskt en undervisning som ger bästa möjliga lärande hos eleverna. I projektet avser vi att initiera Learning studies i regionerna med olika ämnesinnehåll och därefter sprida kunskap och erfarenheter utifrån genomförandet. 8. NTA Förskolor och grundskolor Samtliga NTA:s modell för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik: ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund, tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar, kontinuerlig kompetensutveckling av lärare, fortlöpande utvärdering av elevernas lärande samt samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet. Skolor eller kommuner som går in i konceptet får tillgång till NTA:s olika teman som innehåller fortbildning, handledningar och en materielsats som gör det möjligt att genomföra temat i en klass/grupp på upp till 30 elever/barn. NTA- konceptet ägs och administreras av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

10 9. Skola för hållbar utveckling Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Skola för Hållbar utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om skolan innan treårsperiodens utgång skickar in en förnyad ansökan. KNUT projektet verkar för att fler skolor ska erhålla utmärkelsen. Utmärkelsen ägs och administreras av Skolverket. 10. Sommarlovsentreprenör Ungdomar i åldern år Dalarna & Norrland Sommarlovsentreprenör är ett koncept som ursprungligen kommer från Kanada men som förädlats i Västernorrland under ett antal år. Konceptet riktar sig till ungdomar i åldern år som erbjuds en möjlighet att starta företag som sommarjobb. Uppstartsvecka, startkapital, handledare, försäkring och avslutning ingår i upplägget som mestadels drivs av kommuner runt om i Sverige. Inom KNUT avser vi att samarbeta med Sommarlovsentreprenör för att bidra med ett hållbarhetstänk till dessa ungdomar som är blivande entreprenörer. Konceptet ägs och administreras av Sundsvalls kommun i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland. 11. Tjejresan Tjejer i gymnasieålder Tjejresan är ett koncept som vänder sig till tjejer i gymnasieålder. Dessa erbjuds ett upplägg där man under ett läsår vid ett visst antal tillfällen får åka ut på företag och universitet för att träffa andra unga tjejer som arbetar och/eller studerar. Syftet är att visa upp intressanta yrken och utbildningar inom naturvetenskap och teknik samt visa upp förebilder. Utvärderingar som gjorts visar dels att deltagande tjejer har fått ett ökat intresse för en fortsatt karriär inom naturvetenskap och teknik, dels att de klasser som tjejerna gått i fått ta del av den kunskap som deltagarna varit med om och därigenom bidragit till ett ökat lärande. Tjejresan är utvecklat i Kalmarregionen av SKB, Energikontor Sydost och Region Kalmar.

11 12. Unga Spekulerar Elever på högstadiet och i gymnasiet Dalarna, Norrland och Sydost Unga Spekulerar är ett nationellt nätverk i naturvetenskap och teknik för år 6-9 och gymnasiet. Projektet syftar till att skapa större intresse och förståelse bland ungdomar inom naturvetenskap och teknik och är starkt kopplat till läroplanen. I nätverket Unga Spekulerar formulerar ungdomar framtidsvisioner kring naturvetenskap och teknik. Unga Spekulerar erbjuder möten med forskare, seminarier, workshops och mycket mer. Framtidsvisionerna presenterar eleverna för varandra på Framtidsdagen och senare någonstans i Sverige - på den årliga Framtidsfestivalen är ca 300 ungdomar från Falun och Borlänge engagerade i ett arbete för att ge sina synpunkter på den gemensamma översiktsplanen för regionen FalunBorlänge Unga Spekulerar är en samverkan mellan Framtidsmuseet i Borlänge, Kreativum i Karlshamn, Malmö museer, Teknikens Hus i Luleå, Tekniska museet i Stockholm och Universeum i Göteborg

Innehåll. KNUT 3 Bilaga - Aktivitetsbeskrivningar

Innehåll. KNUT 3 Bilaga - Aktivitetsbeskrivningar KNUT 3 Bilaga - Aktivitetsbeskrivningar I denna bilaga återfinns beskrivningar av de koncept och aktiviteter som vi avser sprida och/eller genomföra i KNUT 3. I de flesta fall finns mer information att

Läs mer

Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 6.1 Utveckling och spridning av koncept

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2011 Stiftelsen Teknikdalen, Dalarna

Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2011 Stiftelsen Teknikdalen, Dalarna Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2011 Stiftelsen Teknikdalen, Dalarna Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 2-4 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 5 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan!

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Rubrik Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Fyra aktörer LHU-projektet Gymnasielärarnätverket Hållbara projektarbeten Naturvetenskap & Teknik i & utanför skolan (Östsam)

Läs mer

Presentation av KNUT projektet

Presentation av KNUT projektet Presentation av KNUT projektet Energiting Sydost 5 maj 2011 Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Fem aktörer sju län Nationell styrgrupp Regionala styrgrupper FoU Samverkan med andra nationella och regionala

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektbeskrivning KNUT 3

Projektbeskrivning KNUT 3 Projektbeskrivning KNUT 3 Ett nationellt skolutvecklingsprojekt i syfte att bidra till en hållbar samhällsomställning och stärka Sveriges roll som en ledande kunskapsnation inom området samt öka intresset

Läs mer

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta 1 NTA 1) NTA Utveckling, drivs av KVA och IVA 2) NTA PoS erbjuder produkter och tjänster, ägs av medverkande kommuner och fristående skolor Kommuner och fristående skolor,

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor BioFuel Region ett kluster Norra Sverige - världsledande region i omställningen 4ll e5 ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle KNUT- projektet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik Gerd Bergman, utvecklingschef NTA www.ntaskolutveckling.se Kompetensförsörjning: elevers intresse för naturvetenskap och teknik Läsåret 2013/14

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning KNUT-projektet 2009-2014 Öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi - resurs och klimatfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR VETENSKAPENS HUS, 2013-2016 Bakgrund Vetenskapens Hus startades år 2002 som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms universitet. En av de främsta drivkrafterna

Läs mer

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden:

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden: Regionala aktiviteter i Östergötland Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan,

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Kunskapslänken. Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna

Kunskapslänken. Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna Kunskapslänken Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna Kunskapslänken (dec 2014 maj 2016) Syfte Att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Norra Sverige Västernorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning KNUT-projektet 2009-2014 Syftet är att bidra till en hållbar samhällsomställning genom att: - öka antalet skolor och förskolor

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Entreprenöriella Metoder och Modeller - för grund- och gymnasieskola

Entreprenöriella Metoder och Modeller - för grund- och gymnasieskola Entreprenöriella Metoder och Modeller - för grund- och gymnasieskola YRMiS 2010-11-03 Selfmade Sommarlovsentreprenör Entreprenörskollo Camp-E Ung Företagsamhet Gränslösa klassrum Framtidspiloterna Business

Läs mer

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 2010-04-14 Barn- och utbildningsnämnden 35 2010-00020 041 40 Budget 2011 Skolchefen fick vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-17 i uppdrag att efterhöra de fackliga

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA AUO2 Lärande för hållbar utveckling Skolans styrdokument. Del 2. Från skollag via läroplan och kursplaner till kommunal skolplan. Göran Abel MIUN/ UTV Styrdokument i olika nivåer. Nationell nivå: Skollagen

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Lärare och skolledare

Lärare och skolledare Lärare och skolledare Grundskola och gymnasium Jag är Jag är verksam på Jag är verksam i Tycker du att entreprenörskap i skolan handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning,

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan 2012-08-23 Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan Du finner i detta dokument flertalet tips om olika verktyg och metoder som stimulerar entreprenöriellt lärande och

Läs mer

Enkät om lärande för hållbar utveckling i skolor och förskolor i Kronobergs län 110 svar. Vilken är din yrkesroll?

Enkät om lärande för hållbar utveckling i skolor och förskolor i Kronobergs län 110 svar. Vilken är din yrkesroll? Enkät om lärande för hållbar utveckling i skolor och förskolor i Kronobergs län svar Vilken är din yrkesroll? Skolledare Pedagog i gymnasieskolan Pedagog i grundskolan Pedagog i förskolan Annan grundskolechef

Läs mer

Utbildningspolitiskt program 2017

Utbildningspolitiskt program 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2016-10-11 SKDN 2016/0157 52904 Södermöre kommundelsnämnd Utbildningspolitiskt program 2017 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

NT-satsningen. Nat. Fuengirola 8 nov 2014

NT-satsningen. Nat. Fuengirola 8 nov 2014 NT-satsningen Nat Fuengirola 8 nov 2014 Naturvetenskap och teknik i svenska skolan Vad är problemet? Hur ska det åtgärdas? Hur har det gått? Och hur kan svenska utlandsskolor dra nytta av NT-satsningen?

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Ansökan - Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola

Ansökan - Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola Ansökan - Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola 2016-03-24 Ann-Sofi Johansson Utvecklingsledare Ann-sofi.johansson@linkoping.se 013-20 74 46 VT -16 HT -16 VT

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Deltagare från Umeå, Sverige, i det nordiska projektet om utbildning för hållbar utveckling:

Deltagare från Umeå, Sverige, i det nordiska projektet om utbildning för hållbar utveckling: Deltagare från Umeå, Sverige, i det nordiska projektet om utbildning för hållbar utveckling: Annika Manni Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015 Sundsvall/Borlänge/Oskarshamn 2015-06-03 Projektplan Fas 2: augusti-december 2015 Sammanfattning Projektet är en fortsättning på KNUT-projektet som bedrivits sedan 2009. handlar om att utveckla implementera

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik Matematiklyftet i förskoleklassen Lärportalen för matematik Matematiklyftet i förskole klassen är en del av en unik satsning på fortbildning i mate matikdidaktik och riktar sig till personal i förskoleklass.

Läs mer

Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2016/2017 och 2017/2018

Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2016/2017 och 2017/2018 2016-10-21 Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2016/2017 och 2017/2018 Innehållsförteckning Mål... 3 Mål 2016/2017 och 2017/2018... 3 Målgrupper... 3 Metoder, arbetssätt och aktiviteter...

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik Skolhuvudmannens namn (gäller kommunala, statliga och fristående huvudmän) Halmstads kommun Namn på skolhuvudmannens företrädare

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet i ett längre perspektiv?

Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet i ett längre perspektiv? Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet i ett längre perspektiv? Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Innehåll av presentation Kommunens förutsättningar Implementering av Lgr 11

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Naturvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Naturvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Naturvetenskapsprogrammet 2 Att vara forskare är att vara projektledare Karin Lundberg, Docent Karolinska Institutet Introduktion Det är vår förhoppning att det här

Läs mer

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan Ansvarig utgivare: Vetenskapens Hus 2015 Foto: Vetenskapens Hus Redaktör och grafisk formgivare: Elisabet Bergknut Vi möter 60 000 elever och lärare varje år Hos oss möter

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan

En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan 2016-03-14 En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan Vattnet i skolan är en samverkan med synergieffekter mellan vattenråd och skolor, som provats av Lygnerns vattenråd under 2013-2016. Detta

Läs mer

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolverket inbjuder skolor och förskolor att delta i Skola för hållbar utveckling 1997 startade Skolverket utmärkelsen Miljöskola. Denna utmärkelse fick en ny utformning

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Hållbar förskola och skola

Hållbar förskola och skola Hållbar förskola och skola Utbildningsförvaltningen, Barn och ungdom, Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se/lhu 1 Hållbar förskola och skola Datum: 2017-03-01 Kontakt: Christel Horsak, tf. skolchef

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Emma Wimmerstedt undervisningsråd

Emma Wimmerstedt undervisningsråd Emma Wimmerstedt undervisningsråd Vad är Mattelyftet? Matematiklyftet fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer 2012-2016 Ett omfattande paket

Läs mer

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Örebro 14 februari 2007 Presentation: 1. Sammanfattning av planeringsmöte med regionala matematikutvecklare, 31/1 HDa 2. Redovisning av ansökan

Läs mer

Reviderat samverkansdokument för deltagande i NTutvecklarutbildning

Reviderat samverkansdokument för deltagande i NTutvecklarutbildning Reviderat samverkansdokument för deltagande i NTutvecklarutbildning 2013-2016 mellan Ängelholms kommun och Statens skolverk Bakgrund Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser

Läs mer

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt!

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt! Kvalitetsdagen för förskolan 20160516 Vi gör det goda livet möjligt! Sundsvalls kommun 97000 invånare 5000 barn i förskolan 85 förskolor 40 förskolechefer, 8 pedagogistor 1000 pedagoger Barn och utbildningsnämnden

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Nu förstår jag helheten

Nu förstår jag helheten Slutrapport Dnr 2010-000497 Projektnr 32239-2 Avser perioden 20100301 20121231 Nu förstår jag helheten Ett samverkansprojekt mellan sju län i Sverige i syfte att öka barns och ungdomars intresse, kunskap

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer