Godkänd av Stadsfullmäktige Kristinestads Stad Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1"

Transkript

1 Godkänd av Stadsfullmäktige Kristinestads Stad Budget

2 Kristinestads Stad Budget

3 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4 2. Ekonomiska grunder sida Stadsdirektörens översikt sida Finansieringskalkyl 2013 sida 9 3. sida 11 Driftshushållningsdelen för år 2013 samt plan för driftshushållningen Direktiv för verkställandet av budgeten 2013 sida Förvaltningscentralen sida Vård- och omsorgscentralen sida Utbildningscentralen sida Bildnings- och fritidscentralen sida Tekniska centralen sida Investeringsdelen för år 2013 samt plan för investeringar sida Den budgeterade resultaträkningen 2013 sida sida 72 Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten Kristinestads Stad Budget

4 Kristinestads Stad Budget

5 FÖRORD Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budgetdokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planeperiod på högst fyra år. Budgeten och ekonomiplanen för är uppgjord i hela euro. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planeperioden samt den budgeterade finansierings-kalkylen. Kapitel 5 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Kristinestad, november 2013 Stadskansliet Kristinestads Stad Budget

6 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD Grundat: 1649 Invånarantal: ( ) Budget Budget Plan Plan Plan Plan Näringsstruktur: Arbetsplatser 2010 (2007) (2000) Jord- och skogsbruk 14,1 % (14,3) (14,0) Industri 17,6 % (19,0) (25,6) Privata tjänster 35,2 % (33,8) (28,5) Samh. tjänster 31,7 % (31,9) (30,2) Okänd 1,4 % (1,3) (1,7) Största arbetsgivare: Kristinestads stad, 495 anställda Arbetslöshetsgrad: Oktober Oktober Oktober Oktober 6,1 % 5,9 % 4,7 %,% Inkomstskatteprocent: 21,0 % från ,5 % från ,0 % från ,5 % från Skatteinkomster: Långfristiga lån: Årsbidrag: 21,9 milj. euro 15,9 milj. euro (2 222 euro/inv.) 18,6 milj. euro (2 625 euro/inv.) 22,9 milj. euro (3 227 euro/inv.) 23,3 milj. euro (3 302euro/inv.) Det budgeterade årsbidraget år 2014 är euro Kristinestads Stad Budget

7 2. EKONOMISKA GRUNDER 2.1. Stadsdirektörens översikt för 2013 Året 2014 inleds i Kristinestad i en situation som kommer att medföra stora förändringar i alla kommuner inom en nära framtid. På grund av det konstaterade hållbarhetsunderskottet förnyar regeringen samhällsstrukturerna och de ekonomiska grunderna för att landet ska kunna svara på nuvarande och framtida utmaningar. De viktigaste reformerna är reformen av social- och hälsovården, som ännu inte har fått sin slutliga form, samt kommunreformen. Kostnaderna för att åtgärda det strukturella hållbarhetsunderskottet kommer för kommunernas del att uppgå till två miljarder. Avsikten är att en miljard ska finansieras med kommunernas egna åtgärder och den andra miljarden ska sparas genom en minskning av kommunernas och samkommunernas uppgifter. Listan på de uppgifter som ska tas bort samt normer och åligganden förväntas bli färdig under året Enligt planer som vi känner till kommer statsmakten att öka antalet stadganden som styr kommunernas uppgifter och verksamhet under åren 2014 och Av dessa kan nämnas reformen av arbetsmarknadsstödet, som träder i kraft från början av år 2015, samt utvidgandet av kommunernas, FPA:s och TE-centralernas gemensamma servicecenter för arbetskraft till hela landet. Det är klart att målen inte kan nås med osthyveln utan med snabba och modiga strukturomvandlingar. Detta innebär nedskärningar i serviceutbudet och -kvaliteten. I Kristinestad har behovet att minska utgifterna/få mera tilläggsinkomster konstaterats vara ca 2 milj. euro/år. Eftersom staten skär ner statsandelarna kan de inte förväntas öka i större grad och då antalet arbetsföra i staden minskar är inte heller några större ökningar i skatteintäkterna i sikte. Lyckade åtgärder i utvecklingen av näringslivet kan efter en viss tid inverka positivt både på befolkningsstrukturen och skatteintäkterna och därför bör aktiviteterna inom näringslivet prioriteras. En annan prioritet är att sänka utgifterna genom att anpassa för serviceproduktionens resurser till befolkningsstrukturens behov. Personal Staden har 495 anställda som betjänar befolkningen i Kristinestad. Lönekostnaderna utgör ca 80 % av budgeten. Personalantalet har under de senaste åren ökat särskilt inom vård- och omsorgscentralen. De övriga centralernas personalantal har bibehållits nästan oförändrat. Samtidigt har befolkningsmängden i staden minskat med cirka 0,5-1 %/år ( personer/år). Personalantalet måste granskas med beaktande av de ekonomiska realiteterna och resurserna. Pensioneringar och bl.a. samarbetet med övriga myndigheter samt samkommuner och grannkommuner ska beaktas. En bestående nettominskning i kostnaderna kan fås genom att anpassa personalantalet. Med hjälp av kunskapskartläggningar säkerställer vi att den tysta kunskapen hos den som pensioneras överförs till efterträdaren och med hjälp av kartläggningen identifieras vilken information och vilka kunskaper som är viktiga för servicen och som vi inte klarar oss utan. Stadens ekonomi och kostnadshantering i framtiden Kristinestads Stad Budget

8 Stadens ekonomi och kostnadshantering i framtiden Staden har som målsättning att sköta serviceproduktionen så att det ger största möjliga inbesparing i driftsekonomin. Vård- och omsorgscentralens budget utgör 64 % och utbildningscentralens budget 1) Missförhållande mellan ökande utgifter och knappa inkomster. Kristinestads Stad Budget

9 16 % av hela budgeten. Från och med år 2009 har vård- och omsorgscentralen gjort många satsningar och investeringar vilka nu så småningom förväntas börja ge avkastning. Då strukturomvandlingar genomfördes år 2009 uppskattades inbesparingseffekten bli cirka 1 miljoner euro per år då förändringarna genomförts. Här bör beaktas att eftersom ekonomin då visade överskott godkändes undantagsvis några år med underskott uttryckligen för att genomföra nödvändiga reformer inom vård- och omsorgscentralen. Vi får inte glömma att även andra centraler genomfört enskilda personalarrangemang bland annat i samband med pensioneringar. Servicen finansieras huvudsakligen med skatteintäkter och statsandelar och problemet utgörs av underskottet i inkomstfinansieringen som inte kan täckas med skuld. Skatteinkomsten beräknas bli 22,1 milj. euro och statsandelarna till 19,4 milj. euro. Övriga inkomster beräknas bli 6,9 milj. euro. Inkomstskattesatsen kommer enligt beslut att höjas till 21. Fastighetsskatten höjs inte inför år Verksamhetsbidraget från föregående års 39,1 milj euro (4%) till 40,2 milj euro år Resultatet år 2014 är -0,3 milj. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 7,6 milj. euro och tidigare lyfta lån amorteras med 4 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2013 kvar 23,3.milj. euro d.v.s euro/invånare. Underskottet år 2013 är ca 1 milj. euro och år 2014 cirka 2 milj euro, 283 euro/invånare. Eftersom kommunernas ekonomi ska vara i balans under planeringsperioden kan planen för täckande av underskottet inte vältras över på framtiden, utan beslut om hur underskottet ska täckas under planeringsperioden ska fattas i samband med budgeten De strukturella förnyelserna ska förverkligas utan dröjsmål. Såsom ovan konstaterats får staden tilläggsinkomster genom att utveckla näringslivet. Det är viktigt att stöda redan existerande företag, generationsväxlingar och skapa förutsättningar för nya företag och investeringar. Eventuella investeringar inom energibranschen och övriga investeringar i staden ökar också skatteinkomsterna. Skattebasen stärks sannolikt i framtiden även av att fastighetsskatten utvecklas. Centralernas gemensamma målsättning - invånarnas välfärd och bättre förutsättningar för näringarna Ett hälsofrämjande, förutseende arbete är en investering i framtiden. I välfärdsberättelsen och övriga dokument som styr verksamheten ingår de viktigaste målsättningarna för stadens verksamhet: konstaterade svagheter åtgärdas och styrkefaktorerna upprätthålls. De olika yrkesgruppernas uppfattningar om främjande av hälsa och välfärd har närmat sig varandra; det har blivit klart att det inte är en sak som enbart gäller vård- och omsorgscentralen. Arbetsgruppen som koordinerar välfärden har valt de viktigaste utvecklingspunkterna till centralernas planer. På detta sätt kan staden säkerställa att det hälsofrämjande arbetet verkställs och att servicesystemet motsvarar invånarnas behov på bästa möjliga sätt. Vård- och omsorgscentralen kompletterade målsättningarna för välfärden för åren med följande åtgärder: 1. Utvecklingen av 2) Bland annat investeringar i grundrenoveringar, ökade personalresurser, minskning av antalet institutionsplatser, åtgärder för att göra det möjligt för äldre att bo hemma, ökat hemvårdsstöd, centralernas förutseende och förebyggande arbetssätt samt utveckl ing av personalens kunnande. 3) Cirka 20 % av klienterna står för cirka 80 % av utgifterna. 4) Stadsfullmäktige godkände i november 2013 välfärdsberättelsen I berättelsens åtgärdsdel ingår en lista på stadens centrala målsättningar då det gäller att upprätthålla och förbättra invånarnas välfärd och hälsa. Kristinestads Stad Budget

10 seniorrådgivningen fortsätter, 2. Det förebyggande arbetet fortsätter genom att utveckla rehabiliterande hemvård, 3. Det förebyggande arbetet med familjer fortsätter. - Samkommunen K5 har en egen välfärdskoordinator, regional välfärdsarbetsgrupp och regionalt välfärdsprogram. De äldres anhöriga och tredje sektorn är ett värdefullt stöd som bör beaktas i vårdkedjan. Här kan konstateras att alla pensi onärer inte bara förväntar sig tjänster. Pensionärer som är mera utbildade än tidigare och som tar ansvar för sitt eget liv är också en resurs för samhället. Detta underlättar för sin del finansieringstrycket och andra behov som åldrandet för med sig. Statens ekonomiska styrning tyder på att människorna förväntas ta större ansvar för sig själva och sin hälsa jämfört med tidigare. En kultur där människorna bryr sig om varandra kan öka i en atmosfär av gemenskap. Det har blivit allmänt känt att användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster ökar invånarnas aktivitet och inverkar positivt på invånarnas välfärd och stävjar ökningen av kostnaderna som förorsakas av korrigerande åtgärder. Bildnings- och fritidscentralen har beslutat om följande verksamhetsformer för att främja invånarnas välfärd: 1. Kurser, föreläsningar och projekt, 2. Verksamheten i simhallen och idrottshallarna för olika åldersgrupper och aktivitetsgrupper samt 3. Invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Utbildningscentralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är: 1. Företagsfostran, 2. Antimobbningsmodellen (KiVaskola), 3. Effektivt samarbete mellan skolan och hemmet samt 4. Att orka i arbetet. Centralen poängterar elevvårdsresursernas betydelse. Det viktiga i utbildningscentralens verksamhet är en bra undervisning i tidsenliga utrymmen. I samband med renovering av skolorna ska man övergå från fasta verksamhetspunkter till undervisningsmiljöer av nya typer (t.ex. flexibla grupparbetsutrymmen för undervisningen). Datatekniken ska utnyttjas mycket bättre än nu och skolorna ska också i övrigt anpassas bättre till det omgivande samhället. Se framtidsutskottets rapport Uusi oppiminen, Elevantalet i Kristinestad har minskat kraftigt och kommer att minska ytterligare. Betydande resurser har prioriterats att an vändas till skolornas fastighetskostnader och till nästan samma antal lärare som tidigare. Dessutom har antalet skolgångsbiträden ök at. Skolnätet har inte anpassats i realtid utan med en fördröjning på cirka fem år. Interna hyror tas i bruk Tekniska centralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är 1. Förbättrad trivsel för invånarna, attraktivt utbud av bostäder och sommarstugetomter, kolonilotter, byggande av infrastruktur, 2. Sysselsättning av arbetssökande inom grönområden och skogen under ledning av en arbetshandledare som anställts för ändamålet, 3. Målinriktat samarbete mellan beslutsfattare och tjänstemän. Förvaltningscentralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är: 1. Uppsökande ungdomsarbete och genomförande av sysselsättningsprogrammet, 2. Reparationsunderstöd för åldringar (ARA) och möjligheter för äldre att röra sig, 3. Ändamålsen liga och hälsosamma arbetsutrymmen för personalen. Under ledning av förvaltningscentralen kartläggs fram till slutet av år 2013 möjligheterna att rationalisera stadens administrativa uppgifter. Kristinestads Stad Budget

11 Målen kan nås med nytänkande, genom att förutse servicebehovet och personalresurserna, fatta nödvändiga beslut och verkställa dem. Riitta El-Nemr Stadsdirektör Kristinestads Stad Budget

12 2.2 Budgeterad Finansieringskalkyl Staden Vattenverket S + V Budgeterad finansieringskalkyl Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Invest. i anläggningstillgångar Inkomster 0 0 Statsandelar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel ) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats Kristinestads Stad Budget

13 Finansieringskalkyl Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Investeringarnas finansieringsandel Försäljning av anläggningstillgångar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel Kristinestads Stad Budget

14 1) Planeårens belopp inte uppdaterade Kristinestads Stad Budget

15 3. DRIFTSHUSHÅLLNINGSDELEN FÖR ÅR 2013 SAMT PLAN FÖR DRIFTSHUSHÅLLNINGEN Direktiv för verkställandet av budgeten Resultatområdets anslag för bruttoutgifterna får med undantag av vård- och omsorgsnämnden inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över- och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har god-känt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. 6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera service-behovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnads-effektiviteten. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. Kristinestads Stad Budget

16 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. Kristinestads Stad Budget

17 3.2 Förvaltningscentralen FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Huvudansvarsområdet Resultatområde CENTRALVALNÄMNDEN 101 CENTRALVALNÄMNDEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster ,60 0, , ,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter ,71 0, , , ,00 0,00 Netto ,11 0, , , ,00 0,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget

18 EU-val hålls st allmänna förhandsröstningsställen. Elektroniskt rösträttsregister i röstningsområdena Kristinestad (001) samt Lappfjärd (007). Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov; euro netto netto netto netto netto (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Två val Inga val EU-val Riksdagsval Kommunalval Inga val Huvudansvarsområdet Resultatområde REVISIONSNÄMNDEN 505 REVISIONSNÄMNDEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget

19 Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen samt ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om. Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin, som stadsfullmäktige har satt upp, har nåtts i stadens egen verksamhet och i kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av staden och dess dottersamfund samordnas. Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren har godkänts. Revisionsnämnden följer genomförandet av revisorns granskningsplan. Revisionsnämndens utvärderingsarbete utförs enligt utvärderingsplanen. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov minskning 7900 Övrigt Två nämnder arbetar samtidigt första halvåret Huvudansvarsområdet Resultatområde Stadsstyrelsen 510 STADSFULLMÄKTIGE Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 0, , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal 1 /enhet Nyckeltal 2 Nyckeltal 3 Nyckeltal 4 Kristinestads Stad Budget

20 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestad Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent. Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan. Vi gör det genom att: - Utveckla Det goda livet ;- Utveckla och skapa nya lokala företag;- Utveckla vård och omsorg;- Utveckla skola och utbildning; - Utveckla näringslivet. * Ge äldrerådet ökade befogenheter och inflytande. * Bilda ett barnfamiljeråd. * Barnfamiljerna beaktas i det kommunala beslutsfattandet. * Staden planerar en trivsam stadsdel i stil med Gamla stan på Grannasudden. * Planera bostadsområden som tar hänsyn till barnfamiljernas behov. * Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. * Fortsätta Kristinestadsforum som främjar förverkligandet av denna strategi, samt ger förslag till och idéer om hur invånarna kan utveckla Kristinestad. * Kristinestad 2020 samt välfärdsberättelsen integreras i verksamheten och målsättningar. Dokumenten fungerar som rättesnöre för de kommunala verkens verksamhet. De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige. Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. Detaljplaneringen av Grannasudden förs vidare. Detaljplaneringen av egnahemsområdena längs Skatavägen påbörjas. Godkänns principerna för hur de utarrenderade sommarstugetomterna kan inlösas av arrendetagarna och stadsfullmäktige fastställer inlösningspriserna och inlösningsvillkoren. Kristinestadsforum främjar samspelet mellan de olika stadsdelarna och bidrar till att förankra och förverkliga strategin. Strategidokumentets uppdatering inleds. Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om euro för lilla parlamentet. Kristinestads Stad Budget

21 Huvudansvarsområdet Resultatområde Stadsstyrelsen 503 STADSSTYRELSEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 97,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal 1 /enhet Nyckeltal 2 Nyckeltal 3 Nyckeltal 4 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. * Motverka utflyttning och stimulera inflyttning. Effektiverad marknadsföring av egnahemstomter sker via en nyskapad webplats. * Effektiverad försäljning av villaarrendetomterna i enlighet med de av stadsfullmäktige godkända principerna. Webplatsen färdigställs i samråde med näringslivscentralen. * Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. Alla nyinflyttade får ett inflyttningspaket. Kristinestads Stad Budget

22 * Satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen. * Sysselsätt ungdomen med hjälp av sommarjobbssedeln. För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2014 har reserverats euro. Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. Sommarjobbsedel utdelas senast åt ungdomarna. Kristinestads personalstrategi följs. Personalstrategins åtgärdsprogram uppdateras och förverkligas. Kommunkoncernens styrning. Mål för koncernen. Målen uppgörs tillsammans med dottersamfunden i enlighet med konerndirektiven Kommunstruktursutredningar görs under året. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = ökning; - = minskning) Förändring i anslagsbehov (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen Stadsstyrelsen 540 ALLMÄN FÖRVALTNING Förvaltning Övrig förvaltning Bokslutsposter Upprätthållande av arbetsförmågan Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Kristinestads Stad Budget

23 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. En nyinflyttad skall få inflyttningsinformationspaket. * De behöriga iståndsätter skyltningen vid riksåttan. Låt en jättepotatis pryda var och en infart. * Samarbeta med grannkommunerna på sätt som gagnar båda parterna. Stadens hemsidor uppdateras i samråd med Cittaslow-projektet och näringslivscentralen. Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separata beslut utreds olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.). Reklamskyltarna vid riksvägen och längs infarten hålls uppdaterade. Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder. Kristinestads Stad Budget

24 Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetarskydd. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = -0,4 ökning; - = minskning) Förändring i anslagsbehov (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen Stadsstyrelsen 520 NÄRINGSFUNKTION Näringsombudsmannen Turism Job_Center/ Vuxen Job Center/ Unga Uppsökande ungdomsarbete Projekt Kristinestad en småstad med Cittaslow -status Leaderprojekt Cittaslow Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal /Invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget

25 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Utveckla näringslivssamarbete med grannstäderna och -kommunerna. * Tala på en gemensam hemsida om tjänster som finns att få i Kristinestad. Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2014 reserverats euro. Webplatserna som stöder handeln och turismen uppdateras under året. * Säkra campingplatsens konkurrenskraft. * Ingrip i och undanskaffa den tysta nöden innan ungdomarna faller igenom. Projektet Uppsökande ungdomsarbete pågår till JobCenter projekten fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Vid beslut om kommunal medfinansiering i projekt skall i mån av möjlighet beaktas de regionala målsättningarna (energi, företagsamhet och IKT) Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader Kristinestads Stad Budget

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Hälsopolitiskt program

Hälsopolitiskt program Hälsopolitiskt program 2007 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården skall karakteriseras av god tillgänglighet och snabbt omhändertagande. Den medicinska teknologin utvecklas snabbt. Kostnaderna speciellt

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) - 20.55 ( 1-7)

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer