Godkänd av Stadsfullmäktige Kristinestads Stad Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1"

Transkript

1 Godkänd av Stadsfullmäktige Kristinestads Stad Budget

2 Kristinestads Stad Budget

3 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4 2. Ekonomiska grunder sida Stadsdirektörens översikt sida Finansieringskalkyl 2013 sida 9 3. sida 11 Driftshushållningsdelen för år 2013 samt plan för driftshushållningen Direktiv för verkställandet av budgeten 2013 sida Förvaltningscentralen sida Vård- och omsorgscentralen sida Utbildningscentralen sida Bildnings- och fritidscentralen sida Tekniska centralen sida Investeringsdelen för år 2013 samt plan för investeringar sida Den budgeterade resultaträkningen 2013 sida sida 72 Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten Kristinestads Stad Budget

4 Kristinestads Stad Budget

5 FÖRORD Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budgetdokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planeperiod på högst fyra år. Budgeten och ekonomiplanen för är uppgjord i hela euro. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planeperioden samt den budgeterade finansierings-kalkylen. Kapitel 5 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Kristinestad, november 2013 Stadskansliet Kristinestads Stad Budget

6 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD Grundat: 1649 Invånarantal: ( ) Budget Budget Plan Plan Plan Plan Näringsstruktur: Arbetsplatser 2010 (2007) (2000) Jord- och skogsbruk 14,1 % (14,3) (14,0) Industri 17,6 % (19,0) (25,6) Privata tjänster 35,2 % (33,8) (28,5) Samh. tjänster 31,7 % (31,9) (30,2) Okänd 1,4 % (1,3) (1,7) Största arbetsgivare: Kristinestads stad, 495 anställda Arbetslöshetsgrad: Oktober Oktober Oktober Oktober 6,1 % 5,9 % 4,7 %,% Inkomstskatteprocent: 21,0 % från ,5 % från ,0 % från ,5 % från Skatteinkomster: Långfristiga lån: Årsbidrag: 21,9 milj. euro 15,9 milj. euro (2 222 euro/inv.) 18,6 milj. euro (2 625 euro/inv.) 22,9 milj. euro (3 227 euro/inv.) 23,3 milj. euro (3 302euro/inv.) Det budgeterade årsbidraget år 2014 är euro Kristinestads Stad Budget

7 2. EKONOMISKA GRUNDER 2.1. Stadsdirektörens översikt för 2013 Året 2014 inleds i Kristinestad i en situation som kommer att medföra stora förändringar i alla kommuner inom en nära framtid. På grund av det konstaterade hållbarhetsunderskottet förnyar regeringen samhällsstrukturerna och de ekonomiska grunderna för att landet ska kunna svara på nuvarande och framtida utmaningar. De viktigaste reformerna är reformen av social- och hälsovården, som ännu inte har fått sin slutliga form, samt kommunreformen. Kostnaderna för att åtgärda det strukturella hållbarhetsunderskottet kommer för kommunernas del att uppgå till två miljarder. Avsikten är att en miljard ska finansieras med kommunernas egna åtgärder och den andra miljarden ska sparas genom en minskning av kommunernas och samkommunernas uppgifter. Listan på de uppgifter som ska tas bort samt normer och åligganden förväntas bli färdig under året Enligt planer som vi känner till kommer statsmakten att öka antalet stadganden som styr kommunernas uppgifter och verksamhet under åren 2014 och Av dessa kan nämnas reformen av arbetsmarknadsstödet, som träder i kraft från början av år 2015, samt utvidgandet av kommunernas, FPA:s och TE-centralernas gemensamma servicecenter för arbetskraft till hela landet. Det är klart att målen inte kan nås med osthyveln utan med snabba och modiga strukturomvandlingar. Detta innebär nedskärningar i serviceutbudet och -kvaliteten. I Kristinestad har behovet att minska utgifterna/få mera tilläggsinkomster konstaterats vara ca 2 milj. euro/år. Eftersom staten skär ner statsandelarna kan de inte förväntas öka i större grad och då antalet arbetsföra i staden minskar är inte heller några större ökningar i skatteintäkterna i sikte. Lyckade åtgärder i utvecklingen av näringslivet kan efter en viss tid inverka positivt både på befolkningsstrukturen och skatteintäkterna och därför bör aktiviteterna inom näringslivet prioriteras. En annan prioritet är att sänka utgifterna genom att anpassa för serviceproduktionens resurser till befolkningsstrukturens behov. Personal Staden har 495 anställda som betjänar befolkningen i Kristinestad. Lönekostnaderna utgör ca 80 % av budgeten. Personalantalet har under de senaste åren ökat särskilt inom vård- och omsorgscentralen. De övriga centralernas personalantal har bibehållits nästan oförändrat. Samtidigt har befolkningsmängden i staden minskat med cirka 0,5-1 %/år ( personer/år). Personalantalet måste granskas med beaktande av de ekonomiska realiteterna och resurserna. Pensioneringar och bl.a. samarbetet med övriga myndigheter samt samkommuner och grannkommuner ska beaktas. En bestående nettominskning i kostnaderna kan fås genom att anpassa personalantalet. Med hjälp av kunskapskartläggningar säkerställer vi att den tysta kunskapen hos den som pensioneras överförs till efterträdaren och med hjälp av kartläggningen identifieras vilken information och vilka kunskaper som är viktiga för servicen och som vi inte klarar oss utan. Stadens ekonomi och kostnadshantering i framtiden Kristinestads Stad Budget

8 Stadens ekonomi och kostnadshantering i framtiden Staden har som målsättning att sköta serviceproduktionen så att det ger största möjliga inbesparing i driftsekonomin. Vård- och omsorgscentralens budget utgör 64 % och utbildningscentralens budget 1) Missförhållande mellan ökande utgifter och knappa inkomster. Kristinestads Stad Budget

9 16 % av hela budgeten. Från och med år 2009 har vård- och omsorgscentralen gjort många satsningar och investeringar vilka nu så småningom förväntas börja ge avkastning. Då strukturomvandlingar genomfördes år 2009 uppskattades inbesparingseffekten bli cirka 1 miljoner euro per år då förändringarna genomförts. Här bör beaktas att eftersom ekonomin då visade överskott godkändes undantagsvis några år med underskott uttryckligen för att genomföra nödvändiga reformer inom vård- och omsorgscentralen. Vi får inte glömma att även andra centraler genomfört enskilda personalarrangemang bland annat i samband med pensioneringar. Servicen finansieras huvudsakligen med skatteintäkter och statsandelar och problemet utgörs av underskottet i inkomstfinansieringen som inte kan täckas med skuld. Skatteinkomsten beräknas bli 22,1 milj. euro och statsandelarna till 19,4 milj. euro. Övriga inkomster beräknas bli 6,9 milj. euro. Inkomstskattesatsen kommer enligt beslut att höjas till 21. Fastighetsskatten höjs inte inför år Verksamhetsbidraget från föregående års 39,1 milj euro (4%) till 40,2 milj euro år Resultatet år 2014 är -0,3 milj. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 7,6 milj. euro och tidigare lyfta lån amorteras med 4 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2013 kvar 23,3.milj. euro d.v.s euro/invånare. Underskottet år 2013 är ca 1 milj. euro och år 2014 cirka 2 milj euro, 283 euro/invånare. Eftersom kommunernas ekonomi ska vara i balans under planeringsperioden kan planen för täckande av underskottet inte vältras över på framtiden, utan beslut om hur underskottet ska täckas under planeringsperioden ska fattas i samband med budgeten De strukturella förnyelserna ska förverkligas utan dröjsmål. Såsom ovan konstaterats får staden tilläggsinkomster genom att utveckla näringslivet. Det är viktigt att stöda redan existerande företag, generationsväxlingar och skapa förutsättningar för nya företag och investeringar. Eventuella investeringar inom energibranschen och övriga investeringar i staden ökar också skatteinkomsterna. Skattebasen stärks sannolikt i framtiden även av att fastighetsskatten utvecklas. Centralernas gemensamma målsättning - invånarnas välfärd och bättre förutsättningar för näringarna Ett hälsofrämjande, förutseende arbete är en investering i framtiden. I välfärdsberättelsen och övriga dokument som styr verksamheten ingår de viktigaste målsättningarna för stadens verksamhet: konstaterade svagheter åtgärdas och styrkefaktorerna upprätthålls. De olika yrkesgruppernas uppfattningar om främjande av hälsa och välfärd har närmat sig varandra; det har blivit klart att det inte är en sak som enbart gäller vård- och omsorgscentralen. Arbetsgruppen som koordinerar välfärden har valt de viktigaste utvecklingspunkterna till centralernas planer. På detta sätt kan staden säkerställa att det hälsofrämjande arbetet verkställs och att servicesystemet motsvarar invånarnas behov på bästa möjliga sätt. Vård- och omsorgscentralen kompletterade målsättningarna för välfärden för åren med följande åtgärder: 1. Utvecklingen av 2) Bland annat investeringar i grundrenoveringar, ökade personalresurser, minskning av antalet institutionsplatser, åtgärder för att göra det möjligt för äldre att bo hemma, ökat hemvårdsstöd, centralernas förutseende och förebyggande arbetssätt samt utveckl ing av personalens kunnande. 3) Cirka 20 % av klienterna står för cirka 80 % av utgifterna. 4) Stadsfullmäktige godkände i november 2013 välfärdsberättelsen I berättelsens åtgärdsdel ingår en lista på stadens centrala målsättningar då det gäller att upprätthålla och förbättra invånarnas välfärd och hälsa. Kristinestads Stad Budget

10 seniorrådgivningen fortsätter, 2. Det förebyggande arbetet fortsätter genom att utveckla rehabiliterande hemvård, 3. Det förebyggande arbetet med familjer fortsätter. - Samkommunen K5 har en egen välfärdskoordinator, regional välfärdsarbetsgrupp och regionalt välfärdsprogram. De äldres anhöriga och tredje sektorn är ett värdefullt stöd som bör beaktas i vårdkedjan. Här kan konstateras att alla pensi onärer inte bara förväntar sig tjänster. Pensionärer som är mera utbildade än tidigare och som tar ansvar för sitt eget liv är också en resurs för samhället. Detta underlättar för sin del finansieringstrycket och andra behov som åldrandet för med sig. Statens ekonomiska styrning tyder på att människorna förväntas ta större ansvar för sig själva och sin hälsa jämfört med tidigare. En kultur där människorna bryr sig om varandra kan öka i en atmosfär av gemenskap. Det har blivit allmänt känt att användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster ökar invånarnas aktivitet och inverkar positivt på invånarnas välfärd och stävjar ökningen av kostnaderna som förorsakas av korrigerande åtgärder. Bildnings- och fritidscentralen har beslutat om följande verksamhetsformer för att främja invånarnas välfärd: 1. Kurser, föreläsningar och projekt, 2. Verksamheten i simhallen och idrottshallarna för olika åldersgrupper och aktivitetsgrupper samt 3. Invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Utbildningscentralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är: 1. Företagsfostran, 2. Antimobbningsmodellen (KiVaskola), 3. Effektivt samarbete mellan skolan och hemmet samt 4. Att orka i arbetet. Centralen poängterar elevvårdsresursernas betydelse. Det viktiga i utbildningscentralens verksamhet är en bra undervisning i tidsenliga utrymmen. I samband med renovering av skolorna ska man övergå från fasta verksamhetspunkter till undervisningsmiljöer av nya typer (t.ex. flexibla grupparbetsutrymmen för undervisningen). Datatekniken ska utnyttjas mycket bättre än nu och skolorna ska också i övrigt anpassas bättre till det omgivande samhället. Se framtidsutskottets rapport Uusi oppiminen, Elevantalet i Kristinestad har minskat kraftigt och kommer att minska ytterligare. Betydande resurser har prioriterats att an vändas till skolornas fastighetskostnader och till nästan samma antal lärare som tidigare. Dessutom har antalet skolgångsbiträden ök at. Skolnätet har inte anpassats i realtid utan med en fördröjning på cirka fem år. Interna hyror tas i bruk Tekniska centralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är 1. Förbättrad trivsel för invånarna, attraktivt utbud av bostäder och sommarstugetomter, kolonilotter, byggande av infrastruktur, 2. Sysselsättning av arbetssökande inom grönområden och skogen under ledning av en arbetshandledare som anställts för ändamålet, 3. Målinriktat samarbete mellan beslutsfattare och tjänstemän. Förvaltningscentralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är: 1. Uppsökande ungdomsarbete och genomförande av sysselsättningsprogrammet, 2. Reparationsunderstöd för åldringar (ARA) och möjligheter för äldre att röra sig, 3. Ändamålsen liga och hälsosamma arbetsutrymmen för personalen. Under ledning av förvaltningscentralen kartläggs fram till slutet av år 2013 möjligheterna att rationalisera stadens administrativa uppgifter. Kristinestads Stad Budget

11 Målen kan nås med nytänkande, genom att förutse servicebehovet och personalresurserna, fatta nödvändiga beslut och verkställa dem. Riitta El-Nemr Stadsdirektör Kristinestads Stad Budget

12 2.2 Budgeterad Finansieringskalkyl Staden Vattenverket S + V Budgeterad finansieringskalkyl Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Invest. i anläggningstillgångar Inkomster 0 0 Statsandelar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel ) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats Kristinestads Stad Budget

13 Finansieringskalkyl Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Investeringarnas finansieringsandel Försäljning av anläggningstillgångar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel Kristinestads Stad Budget

14 1) Planeårens belopp inte uppdaterade Kristinestads Stad Budget

15 3. DRIFTSHUSHÅLLNINGSDELEN FÖR ÅR 2013 SAMT PLAN FÖR DRIFTSHUSHÅLLNINGEN Direktiv för verkställandet av budgeten Resultatområdets anslag för bruttoutgifterna får med undantag av vård- och omsorgsnämnden inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över- och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har god-känt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. 6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera service-behovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnads-effektiviteten. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. Kristinestads Stad Budget

16 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. Kristinestads Stad Budget

17 3.2 Förvaltningscentralen FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Huvudansvarsområdet Resultatområde CENTRALVALNÄMNDEN 101 CENTRALVALNÄMNDEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster ,60 0, , ,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter ,71 0, , , ,00 0,00 Netto ,11 0, , , ,00 0,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget

18 EU-val hålls st allmänna förhandsröstningsställen. Elektroniskt rösträttsregister i röstningsområdena Kristinestad (001) samt Lappfjärd (007). Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov; euro netto netto netto netto netto (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Två val Inga val EU-val Riksdagsval Kommunalval Inga val Huvudansvarsområdet Resultatområde REVISIONSNÄMNDEN 505 REVISIONSNÄMNDEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget

19 Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen samt ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om. Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin, som stadsfullmäktige har satt upp, har nåtts i stadens egen verksamhet och i kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av staden och dess dottersamfund samordnas. Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren har godkänts. Revisionsnämnden följer genomförandet av revisorns granskningsplan. Revisionsnämndens utvärderingsarbete utförs enligt utvärderingsplanen. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov minskning 7900 Övrigt Två nämnder arbetar samtidigt första halvåret Huvudansvarsområdet Resultatområde Stadsstyrelsen 510 STADSFULLMÄKTIGE Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 0, , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal 1 /enhet Nyckeltal 2 Nyckeltal 3 Nyckeltal 4 Kristinestads Stad Budget

20 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestad Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent. Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan. Vi gör det genom att: - Utveckla Det goda livet ;- Utveckla och skapa nya lokala företag;- Utveckla vård och omsorg;- Utveckla skola och utbildning; - Utveckla näringslivet. * Ge äldrerådet ökade befogenheter och inflytande. * Bilda ett barnfamiljeråd. * Barnfamiljerna beaktas i det kommunala beslutsfattandet. * Staden planerar en trivsam stadsdel i stil med Gamla stan på Grannasudden. * Planera bostadsområden som tar hänsyn till barnfamiljernas behov. * Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. * Fortsätta Kristinestadsforum som främjar förverkligandet av denna strategi, samt ger förslag till och idéer om hur invånarna kan utveckla Kristinestad. * Kristinestad 2020 samt välfärdsberättelsen integreras i verksamheten och målsättningar. Dokumenten fungerar som rättesnöre för de kommunala verkens verksamhet. De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige. Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. Detaljplaneringen av Grannasudden förs vidare. Detaljplaneringen av egnahemsområdena längs Skatavägen påbörjas. Godkänns principerna för hur de utarrenderade sommarstugetomterna kan inlösas av arrendetagarna och stadsfullmäktige fastställer inlösningspriserna och inlösningsvillkoren. Kristinestadsforum främjar samspelet mellan de olika stadsdelarna och bidrar till att förankra och förverkliga strategin. Strategidokumentets uppdatering inleds. Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om euro för lilla parlamentet. Kristinestads Stad Budget

21 Huvudansvarsområdet Resultatområde Stadsstyrelsen 503 STADSSTYRELSEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 97,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal 1 /enhet Nyckeltal 2 Nyckeltal 3 Nyckeltal 4 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. * Motverka utflyttning och stimulera inflyttning. Effektiverad marknadsföring av egnahemstomter sker via en nyskapad webplats. * Effektiverad försäljning av villaarrendetomterna i enlighet med de av stadsfullmäktige godkända principerna. Webplatsen färdigställs i samråde med näringslivscentralen. * Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. Alla nyinflyttade får ett inflyttningspaket. Kristinestads Stad Budget

22 * Satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen. * Sysselsätt ungdomen med hjälp av sommarjobbssedeln. För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2014 har reserverats euro. Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. Sommarjobbsedel utdelas senast åt ungdomarna. Kristinestads personalstrategi följs. Personalstrategins åtgärdsprogram uppdateras och förverkligas. Kommunkoncernens styrning. Mål för koncernen. Målen uppgörs tillsammans med dottersamfunden i enlighet med konerndirektiven Kommunstruktursutredningar görs under året. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = ökning; - = minskning) Förändring i anslagsbehov (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen Stadsstyrelsen 540 ALLMÄN FÖRVALTNING Förvaltning Övrig förvaltning Bokslutsposter Upprätthållande av arbetsförmågan Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Kristinestads Stad Budget

23 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. En nyinflyttad skall få inflyttningsinformationspaket. * De behöriga iståndsätter skyltningen vid riksåttan. Låt en jättepotatis pryda var och en infart. * Samarbeta med grannkommunerna på sätt som gagnar båda parterna. Stadens hemsidor uppdateras i samråd med Cittaslow-projektet och näringslivscentralen. Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separata beslut utreds olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.). Reklamskyltarna vid riksvägen och längs infarten hålls uppdaterade. Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder. Kristinestads Stad Budget

24 Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetarskydd. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = -0,4 ökning; - = minskning) Förändring i anslagsbehov (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen Stadsstyrelsen 520 NÄRINGSFUNKTION Näringsombudsmannen Turism Job_Center/ Vuxen Job Center/ Unga Uppsökande ungdomsarbete Projekt Kristinestad en småstad med Cittaslow -status Leaderprojekt Cittaslow Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal /Invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget

25 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Utveckla näringslivssamarbete med grannstäderna och -kommunerna. * Tala på en gemensam hemsida om tjänster som finns att få i Kristinestad. Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2014 reserverats euro. Webplatserna som stöder handeln och turismen uppdateras under året. * Säkra campingplatsens konkurrenskraft. * Ingrip i och undanskaffa den tysta nöden innan ungdomarna faller igenom. Projektet Uppsökande ungdomsarbete pågår till JobCenter projekten fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Vid beslut om kommunal medfinansiering i projekt skall i mån av möjlighet beaktas de regionala målsättningarna (energi, företagsamhet och IKT) Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader Kristinestads Stad Budget

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde Försök med omorganisering av tjänster för äldre- hemvård som ett kärnområde 1.3 2006-31.10 2008 Hälsovårdscentralerna: Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax-Korsnäs, Närpes-Kaskö Socialnämnderna: Oravais,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer