Kommunalekonomins utveckling till år Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar"

Transkript

1 Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

2 Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren Statistikcentralen, prognoser för åren FM Förändring, %: BNP, volymförändring Lönesumma -1,3-0,1 0,6 1,6 1,9 1,3 2,3 1,2 Inkomstnivå Arbetslöshetsgrad Konsumentpriser 2,2 8,2 8,7 1,2 8,8 0,3 1,3 8,6 8,3 1,7 7,9 7,6 Kommunernas kostnadsnivå Statsandelsindex Kommunernas inkomstnivå 0,8 0,9 1,3 0,9 0,6 1,1 0,8 1,2 Prognoser i september 2014 (BSB): BNP, volymförändring Lönesumman Inkomstnivå Arbetslöshetsgrad -1,2 2,2 8,2 0,9 8,6 1,2 1,7 1,2 8,5 2,2 8,2 Konsumentpriser 1,1 Kommunernas kostnadsnivå 0,9 1,1 2,4 7,8 1,7 7,5 1,9

3 Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter, md Verksamhetsutgifter - Löner - Övr. personalutgifter - Inköp - Understöd - Övr. verksamhetsutg. Ränteutgifter Investeringar Sammanlagt Förändring, %: Verksamhetsutgifter -Löner -Inköp Utgifter sammanlagt ,35 16,39 4,96 13,85 2,36 0,30 4,70 43,35 2,4 0,6 3,5 2,4 2014* 1) 38,48 16,32 4,90 14,12 2,47 0,32 7,73 46,54 0,4-0,4 1,9 6,0 2015** 38,52 16,13 4,84 14,21 2,68 0,33 4,61 43,47 0,1-1,2 0,7-4,5 2016** 39,39 16,26 4,91 14,87 2,68 0,34 4,65 44,38 2,3 0,8 4,6 2,4 2017** 39,62 16,50 4,94 15,57 1,95 0,78 0,67 0,67 0,67 0,67 0,38 4,65 44,65 0,6 4,7 2,3 2018** 40,81 16,80 5,03 16,34 1,98 0,67 0,43 4,70 45,94 4,9 2,8 2019** 49 17,13 5,13 17,15 2 0,67 0,48 4,70 47,27 1) Från och med år 2014 inverkar bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna på nivån på verksamhetsutgifterna (och verksamhetsinkomsterna). Den höga nivån på investeringarna år 2014 beror på anskaffningen av aktier och andelar som härrör till bolagiseringen av affärsverken. 2) År 2017 minskar verksamhetsutgifterna (samt verksamhetsinkomsterna och statsandelarna) pga av att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Effekten på verksamhetsutgifterna är ca miljoner euro. 2) 3,1 5,0 2,8 Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM

4 % Förändring i kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter , procent 8,6-5,1-5,0 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2 4,5 4,6 5,0 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet 7,9 4,2 4,2 1) 2) 2) 3) 5,4 5,0 0,4 0,1 2,3 0,6 3, ) Åren saktar verksahetsutgifternas tillväxt ner pga bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna. Utan dessa bolagiseringar skulle tillväxten vara ca. 1 % år 2014 och ca. 2 % år ) År 2017 saktar verksamhetsutgifternas tillväxt ner pga av att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Utan denna överflyttning skulle tillväxten vara ca. 2,4 %. Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM

5 Kommunernas skatteinkomster , md (Hållbarhetsberäkningen, kommunernas skattesatser oförändrade ) Skatteslag * 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Kommunalskatt 17,97 18,19 18,53 19,05 19,49 20,20 25 Samfundsskatt 1, ,27 1,33 1,39 5 Fastighetsskatt 1,36 1 1,64 1,66 1,70 1,74 1,77 Skatter sammanlagt 20,63 21, , ,33 24,28 Förändring, %: Kommunalskatt 6,7 1,3 2,8 2,3 3,6 4,2 Samfundsskatt 8,2 1-3,6-10,1 5,0 4,7 4,3 Fastighetsskatt 7,2 1 8,5 1,2 2,4 2,4 1,7 Skatter sammanlagt 6,8 2,6 1,9 3,6 4,1 Inkomstskattesats, genomsn. 19,38 19,74 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 Samfundsskattesats 24, Andel av samfundsskatten,% 29,49 35,56 36,87 1) 30,92 30,34 30,34 30,34 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1 procentenheter fr.o.m Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM

6 Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice* , mn Nytt Besluten minskar statsandelarna under regeringsperioden (år 2015) med md euro, dvs. ca 14 %, på årsnivå På grund av nedskärningarna för åren går kommunerna miste om 6,8 md euro i statsandelar för kommunal basservice Åren = -40 Nyttan av avgiftshöjningar inom social- och hälsovården (40 mn ) fråntas kommunerna genom minskade statsandelar. * Dessutom en nedskärning av UKM:s statsandelsfinansiering med ca. 400 miljoner euro åren Summan innehåller bl.a. de frysta indexjusteringarna åren 2013 och sl/hp (Nyttan av höjda fastighetsskatter (48 mn ) kvittas genom en jämnstor nedskärning per invånare för alla kommuner. Detta ingår i beloppet -236 milj. )

7 Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar för driftsek. Övr. finans. poster, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordin. poster, netto Räk.periodens resultat ,45 20,63 8,29 0,21 2,69-2,63 0,37 0, * 1) -26,78 21,17 8,18 0,18 2,75-8 1,70 7 Rättelseposter till internt tillförda medel -0,62-1,78-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 Internt tillförda medel 2,44 2,67 1,71 5 1,77 1,72 1,61 Investeringar, netto -3,53-3,52-3,58-3,62-3,62-3,67-3,67 Finansieringsresultat 2) -9-0, , ,95-6 Lånestock 15,55 16,64 18,50 20,37 22,32 24,37 26,53 Likvida medel 5,16 5,35 5,25 5,25 5,24 5,24 5,24 1) Bolagiseringen av kommunala affärsverk förbättrar räkenskapsperiodens resultat år 2014 med uppskattningsvis miljard euro. Bolagiseringen av affärsverken försvagar verksamhetsbidraget med uppskattningsvis 0,45 Md. euro år ) Finansieringsresultat = Internt tillförda medel + investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + rättelseposter till internt tillförda medel. 2015** 1) -28, ,19 0,26 1, , ** -28,82 21,98 8,63 0,25 3-2,64-0, ** -29, ,43 0,21 1,95-2, ** -30,13 23,33 8,54 0,17 1,90-2,84-0, ** -31,11 24,28 8,51 0,13 0-2,94-0,88 Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM

8 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och driftsinkomster 1) Löpande priser indexerade, 1997=100 Verksamhetsutgifter Driftsinkomster 1) ) Driftsinkomster = verksamhetsinkomster + skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). Åren saktar verksamhetsutgifternas och -inkomsternas tillväxt ner pga bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna. År 2017 saktar verksamhetsutgifternas och inkomsternas samt statsandelarnas tillväxt ner pga av att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM

9 4,0 Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1) , md (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 4,0 3,5 Årsbidrag Investeringar, netto 1) Avskrivningar 3, Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM. 1) Investeringar, netto = Investeringsutgifter finansieringsandelar inkomster från försäljning av anläggningstillgångar.

10 Md 4,0 Statsandelsnedskärningarna år och deras inverkan på kommunsektorns årsbidrag 3,5 0,76 1,12 1, , Årsbidrag Avskrivningar Statsandelsnedskärningar på årsnivå Investeringar, netto Utan de nedskärningar i statsandelarna för kommunal basservice som gjordes skulle den kommunala ekonomin vara i balans (årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i genomsnitt 128 %) och årsbidraget skulle nästan räcka till för att täcka nettoinvesteringarna. Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM

11 Verksamhetsutgifternas inverkan på årsbidraget: Den kommunala sektorns årsbidrag och avskrivningar, md Verksamhetsutgifternas nominella ökning enl. FM, % Uppskattad förändring i kommunalekonomins kostnadsnivå, % 3, ,3 1, ) 0, , Avskrivningar Årsbidrag enligt FM Årsbidrag om utgiftsökningen är % snabbare per år än prognosen Årsbidrag om utgiftsökningen är 1 % snabbare per år än prognosen 1) År 2017 saktar verksamhetsutgifternas (samt verksamhetsinkomsternas och statsandelarnas) tillväxt ner pga att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Utan denna överflyttning skulle verksamhetsutgifternas tillväxt vara ca. 2,4 %. Källa: Åren Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM.

12 3,5 Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år , md (löpande priser) (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 3, Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 0,95 miljard euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades. År 2014 förbättrar bolagiseringen av kommunala affärsverk räkenskapsperiodens resultat med omkring miljard euro. Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM.

13 Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Lånestock Likvida medel Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM.

14 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn åren , md (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Ökning av lånestocken Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM.

15 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn, kumulativt från år 1997, md (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Ökning av lånestocken Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. -25 Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt FM.

16 Kommunernas och samkommunernas resultaträkning , md Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella poster, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Förändring, %: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar ,71-38,48-26,78 21,17 8,18 0,18 2,75-8 1,70 7-1,6 0,4 2,6-1, ,40-38,52-28, ,19 0,26 1, ,38-11,2 0,1 1,9 0, ,39-28,82 21,98 8,63 0,25 3-2,64-0,34 1,6 2,3 5, ,40-39,62-29, ,43 0,21 1,95-2, ,6-2, ,67-40,81-30,13 23,33 8,54 0,17 1,90-2,84-0,68 2,6 3,6 1, , ,11 24,28 8,51 0,13 0-2,94-0,88 2,9 3,1 4,1-0,3 År 2014 och 2015 påverkas posterna i resultaträkningen av bolagiseringen av kommunala affärsverk och yrkeshögskolor. År 2014 uppskattas bolagiseringen av affärsverk förbättra räkenskapsperiodens resultat med omkring miljard euro. År 2017 minskar verksamhetsinkomsterna och utgifterna samt statsandelarna pga att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Källa: År 2014 Statistikcentralen, bokslutsprognoser. Uppskattningarna för åren enligt FM.

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Det är inte meningsfullt att här täcka hela rapporten utan jag ska bara lyfta fram några punkter.

Det är inte meningsfullt att här täcka hela rapporten utan jag ska bara lyfta fram några punkter. 1 Jag vill börja med att tacka för inbjudan. Vi ska ju hitta formerna för Finanspolitiska rådets arbete och vi ser det som en av våra huvuduppgifter att bidra med underlag för Riksdagens granskning av

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer