Två-årsrapport Vård- och omsorgscollege Kronoberg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två-årsrapport Vård- och omsorgscollege Kronoberg,"

Transkript

1 Två-årsrapport Vård- och omsorgscollege Kronoberg, Hösten 2012: Regionalt VO-College Kronoberg: Samtliga åtta kommuner, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Attendo, Lernia, Växjö Fria gymnasium och Linnéuniversitet ingår. MedLearn kommer hösten med i VO-College Kronoberg. Ny Processledare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg anställs från den 6 augusti 2012 tom Gudrun Lundqvist som drivit processen med uppstart och certifiering avslutar sitt uppdrag under hösten. Höstens arbete ägnas åt implementering, planering och certifieringsprocess av lokala college. Aktuellt under hösten: Styrgruppsmöten: 24/8, 12/10, 7/ Styrgruppen behandlade frågor som: det inre arbetet, när är man beslutsför? Jo, när AG är i majoritet. Ordförande är alltid en arbetsgivare. Ordförande har utslagsröst om Ag och utbildare är jämnt antal. Helena Högberg, Landstinget Kronoberg, väljs in som vice ordförande. 2. Hur kan personal med ofullständig eller annan gymnasieutbildning komplettera för att bli anställningsbar som undersköterska eller motsvarande? GY11 och VUX12 gör att utbildning inom YH inte kan ges på grundläggande nivå. Prioriteringsordningen i vuxenutbildningen gör att personer med annan gymnasieutbildning inte prioriteras. Frågan är både lokal, regional och nationell. En artikel skrevs i SMP om detta. 3. Praktikplatshanteringen behöver göras mindre sårbar- arbete påbörjas för att en funktion som har en central uppgift att samordna och koordinera praktikplats/vfuhanteringen. Landstinget har en sådan funktion som samverkar med funktion på Växjö kommun. Utbildningsanordnare i Växjö planerar gemensamt för att på bästa sätt nyttja de VFU-platser som finns. Ett datasystem som används i planeringen- KLIPPunderlättar hanteringen. Kan det användas av samtliga utbildningsanordnare och verksamheter? Kostnad? Systemet är under utveckling, frågan kommer fortsätta diskuteras. 1

2 Styrgruppen gav processgruppen i uppdrag att diskutera frågeställningen: Göra handledning och praktikplatsplaceringen mindre sårbar. Arbetsgivarna (Ag) ser att det spretar och att utbildningsanordnare tar kontakt direkt med arbetsplatser, det önskar Ag ska minska. Önskvärt är att studerande ska kunna genomföra VFU på halvfart. 4. Kan kompetensutveckling av redan anställd personal göras inom ramen för VO- College? Frågan är ställd av Kommunal. 5. Beslutades om ett arbetsutskott, så inte regionalt college tappar fart. Förslag att när de lokala collegen är certifierade så ska ordförande från regionalt och de lokala college sitta med i arbetsutskottet, samt Kommunal- Ylva Bengtsson. Behövs också en representant från utbildningssidan. Under hösten bestod Au av: Jeanette Kjellberg, Ylva Bengtsson, Carina Elmefall, Cecilia Eklund samt Processledare. 6. Det genomförs den 12 oktober en mindre manifestation, Certifieringsceremoni. Hälsooch sjukvårdsdirektör Martin Myrskog tar emot certifieringen av Annelie Medling från Vård- och omsorgscollege. Manifestationen avslutas med gemensam lunch. Ett 40-tal personer deltog. 7. Planering av den större Manifestation som ska äga rum den 22/4-14 diskuterades och planerades. Arbetsgrupp tillsätts för planering och genomförande. 8. Nätverk startar för vårdlärare och verksamhet i Kronoberg tillsammans med verksamhet. Arbetet i gruppen innehåller uppdraget att ta fram en gemensam modell för bedömning av APL på gymnasienivå. Gymnasiearbetets genomförande diskuteras också och de möjligheter till samverkan som finns mellan AG och utbildare. 9. Arbetet med bildande av lokala college fortsätter. I Kronoberg östra är Växjö kommun sammankallande. Det genomförs flera möten under hösten. Älmhult påbörjar bildandet av eget lokalt college, liksom Ljungby och Tingsryd. Uppvidinge och Markaryd har inte tagit ställning till om de ska ingå i annat college. Landstinget funderar över hur de ska kunna ingå i de fyra planerade collegen. Möten genomfördes i de olika konstellationerna under hösten. Inför bildande av lokala college så bildades i maj en arbetsgrupp som tar fram handledarutbildning. Processledare tillsammans med tidigare projektledare och jurist i Växjö kommun tar fram samverkansavtal om VFU och handledaravtal. 10. Processledare gör studieresa till Skåne för att lära av erfarenheter man gjort där. Skåne har ett ESF-projekt, Mötas, som man gemensamt arbetar med inom ramen för VO- College. 11. Kommunikatörsträff genomfördes under hösten, där samtliga deltagare i VO-College Kronoberg var inbjudna. Kommunikationen av VO-College behöver synliggöras. 12. Informationsmöte inom Kommunal har genomförts. 13. Nytt informationsmaterial togs fram under hösten. Lokala foto -modeller användes. 2

3 Nationellt Vård- och Omsorgscollege: Rikskonferens: Från praktik till arbetsplatslärande. Konkreta exempel som gavs var ArbetSam, projektet utvecklar metoder för kommunikation och språkutveckling på arbetsplatser inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade. Utvecklingsarbetet innefattar även validering och anpassning av Europamålets språkskala för omsorgsarbete. Paneldebatt efterföljde och det som avhandlades var vilka utmaningar som man kan se framöver: SKL talade om rekrytering av ungdomar och vuxna, långsiktiga strategier för personalförsörjning, bryta ensidig könsrekrytering, vikten av bra ledarskap med kunniga chefer, mm. Kommunal talade om demografiska utmaningar, med ökande antal äldre samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar. Heltid och fasta jobb är viktigt. Vårdföretagarna talade om vikten av kvalitet. Eftersträvansvärt är att fler aktörer får bättre arbetsvillkor, samt att ny kompetens behövs för att vård multisjuka patienter. Socialstyrelsen talade om att höja kompetensen och göra jobben inom vård- och omsorg mer attraktiva. Hemtjänstpersonalen behöver bättre kompetens för att kunna vårda i hemmen, tex gäller det psykisk ohälsa. Samt likvärdig kvalitet. Från praktik till arbetsplatslärande: Rickard Krusell, utvecklingsledare i Säffle funderade över skillnaden mellan praktik och arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande är att gå från kunskap till kompetens. 3

4 Våren 2013 Regionalt VO-College Kronoberg: Aktuellt under våren: Styrgruppsmöten: 8/2, 22/3, 17/5. 1. Ny ordförande i VO-College Kronoberg är Marianne Johansson-Hellström, personaldirektör i Landstinget Kronoberg. 2. Lokalt VO-College Kronoberg östra beskriver sin ansökan i regional styrgrupp, februari. Ansökan godkänns efter några justeringar och skickas in. Certfieringsbesök genomförs i april. Några ytterligare justeringar och förtydliganden ska göras innan ansökan godkänns. Arbetsgrupp tillsätts som arbetar med detta. I Kronoberg östra ingår: Lessebo, Uppvidinge, Alvesta, Växjö, Landstinget Kronoberg, Växjö Fria gymnasium, Lernia, MedLearn och Attendo. 3. Lokalt VO-College Kronoberg västra beskriver sin ansökan i regional styrgrupp, maj. Ansökan diskuteras, några justeringar ska göras och därefter tas ansökan upp på nästa styrgruppsmöte i september. Ljungby, Älmhult och Markaryd ingår i Kronoberg västra. 4. Regler för diplom i VO-College tydliggörs. 2500p för ungdomsgymnasiet och 1500p för vuxenutbildning. Samtliga kurser med minst betyget E. Vuxenelever ska också ha med kursen Gymnasiearbete för diplom. 5. Material för handledarutbildning, material klart och beslutat i maj. 6. Fortsatt diskussion om bekymret för karriärbytare, att de inte kan läsa en gymnasieutbildning till. De prioriteras inte i vuxenutbildningen. Frågan är väckt nationellt med utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Nationellt tror man att en lösning är på gång. 7. Praktikplatshanteringsfrågan fortsätter diskuteras. Finns möjlighet för samtliga utbildningsanordnare at använda det digitala systemet KLIPP? 8. Marknadsföringsmaterial är klart. 9. Manifestation 22/4: Nils Åkesson är moderator och underhållare under dagen. Från programmet: Prorektor och professor i pedagogik på Linnéuniversitetet: Lena Fritzén inleder dagen. Irene Hedfors, projektledare Regionförbundet södra Småland, berättar om SKLs särskilda satsning om stärkta strukturer för våra mest sjuka äldre. Linnéaprojektet. Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare, Stockholm som berättar om projektet ArbetSam. ArbetSam är ett projekt som handlar om lärande på arbetsplats. Sfi-lärare tillsammans med vårdlärare undervisar i de identifierade kunskapskraven som respektive arbetsplats bestämt. Arbetsgrupp och chefer tillsammans. I vissa fall 4

5 leder det till betyg i kurser inom vård- och omsorgsprogrammet. Arvid Morin, Oskar Lundin och Benjamin Kainz berättar om Ung omsorg som arbetar med entreprenörskap inom vård- och omsorg. Gunilla Kajrup, Processledare VO-College Skåne berättar om projektet Mötas. I Mötas har ca 800 personer undersköterskor, eller motsvarande, utbildats i bemötande och handledning. Man har också skapat lärande enheter på särskilda boenden i regionen. Under fm genomförs en paneldebatt. Deltagare är: Marianne Johansson-Hellström, personaldirektör Landstinget Kronberg samt ordförande i VO-College Kronoberg, Magnus Wallinder, socialchef i Tingsryds kommun, Louise Carrol, Lernia utbildning, Cecilia Hågemark, rektor Sunnerboskolan Ljungby, Kerstin Björck, utbildningschef Kunskapsutveckling Syd samt Diana Unander Nordle, Regionförbundet södra Småland. Debatten handlar om framtidens utmaningar med rekrytering och kompetens inom vård- och omsorg utifrån olika perspektiv. Beslut tas att genomföra en inspirationsdag/år inom VO-College Kronoberg. 10. Slutrapport är inskickad till Regionförbundet södra Småland. Projektet VO-College upphörde sista december 2012 och är nu en ordinarie verksamhet. 11. Ansökan om statsbidrag skickas till Skolverket för genomförande av handledarutbildning inom VO-College Kronoberg. Sunnerboskolan i Ljungby kommun står som huvudman i ansökan, och kommer hantera ekonomin. Skolverket beslutar att ge VO-College 1,5 miljoner i statsbidrag för att genomföra handledarutbildning under hösten Anställningsbarhet. När är man anställningsbar som undersköterska eller motsvarande? Frågan tas upp men skjuts upp till hösten pga. för få deltagare på mötet. 13. Processgruppen träffas tre gånger under våren. Möten genomförs på olika arbetsplatser och inom olika verksamheter. Processgruppen genomför uppdrag som styrgruppen gett och aktualiserar frågor. De implementerar och för dialog i verksamheterna gällande beslut och frågeställningar som styrgruppen aktualiserat. Processgruppen aktualiserar frågeställningar till styrgruppen. 14. Vårdlärare och verksamhet fortsätter arbetet med att ta fram ett gemensamt bedömningsunderlag för APL. Underlag för kursen Vård- och omsorgsarbete 1, beslutas tas i bruk hösten Utvärdering av underlaget genomförs under hösten. Arbetet med att ta fram underlag för övriga kurser på VO som har APL-mål, fortsätter. 15. Informationsträffar om VO-College har bland annat hållits för: Kommunal, personalutskottet Landstinget Kronoberg, pensionärsorganisationer, Lessebo kommun samt Idé och kunskapscentrum. 16. MedLearn begär utträde ur VO-College. Detta på grund av att de inte fick upphandling om vårdutbildning av Arbetsförmedlingen. 5

6 Nationellt Vård- och omsorgscollege: Zenita Cider anställd som VD för Vård- och omsorgscollege from januari Visionen för VO-College är att utveckla konceptet så det omfattar hela landet. Arbete med en Nationell struktur för validering återupptas. Kronoberg deltar i arbetsgruppen, tillsammans med södra Norrland och Västmanland. Arbetet fortgick under våren med träffar i Stockholm, remissrundor, träff med YH-myndigheten. Arbetet resulterade i en Nationell struktur för validering. Denna beslutades i november Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att titta över strukturen för vård- och omsorgsprogrammet. Representanter för regionala Vård- och omsorgscollege bjuds in till dialog i maj. Anledningen är att antalet ungdomar som söker VO har minskat, samtidigt som behovet av utbildad personal ökar. Diskussionen kommer därför också att handla om hur man kan öka intresset för utbildningen. Beslut om ev. förändringar kommer under hösten. Vård- och omsorgscollege får 2 miljoner av SKL och kommunal för att informera och implementera Yrkesintroduktionsavtalen, BAL och BUI. Ny Nationell hemsida är under uppbyggnad. Regionala college kommer att få egen sida under denna. Ny enkät för statistik är framtagen. Kronoberg börjar redovisa enligt den från och med hösten

7 Hösten 2013 Regionalt VO-College Kronoberg: Aktuellt under hösten: Styrgruppsmöten: 6/9, 11/10, 6/12 1. Skolverket beviljade under sommaren VO-College Kronoberg bidrag på 1,5 miljoner för att genomföra handledarutbildning i Kronoberg. 1 miljon kronor användes. Sammanlagt är ca 350 undersköterskor/skötare utbildade och har fått intyg på sin kunskap. (Handledarutbildning steg 1: 180 undersköterskor har gått en två-dagars grundutbildning i handledning. Handledarutbildning steg 2: 44 undersköterskor har gått en fyradagars fördjupningsutbildning i handledning. Det är möjligt att använda dessa handledare som huvudhandledare och som bollplank för de som är bashandledare. Handledarutbildning halvdag: ca 100 undersköterskor har gått en fyratimmars uppfräschningsutbildning. Denna vände sig till personer som tidigare är utbildade handledare.) Utbildningarna genomfördes i samverkan mellan vårdlärare, processledare samt utbildningsledare som ingår i VO-College Kronoberg /9-13 blir Kronobergs första lokala college certifierat: Kronoberg Östra. I Kronoberg Östra ingår Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Växjö kommun, Landstinget Kronoberg, Attendo, Eductus (som ansökte om och kom med under tidig höst) Lernia, Växjö Fria Gymnasium samt Kunskapsutveckling Syd. 3. Under hösten planerades också för deltävlingen i Yrkes-SM som kommer hållas i Växjö 22 januari Arbetsgrupp jobbade med planering och genomförande av deltävlingen. 4. Under hösten fortsatte arbetet i gruppen med vårdlärare och verksamhet. Underlag togs fram för ytterligare kurser med APL-mål på VO-programmet. Erfarenhetsutbyte mellan lärare och verksamhet var en stående punkt och t.ex. diskuterades kursen Gymnasiearbete 100p. Den kursen ska visa att eleverna är förberedda för yrkeslivet och har nått målen för programmet. Handledarutbildningen diskuterades också på träffarna. 5. Ett möte i styrgruppen ställdes in under hösten, detta pga. genomförande av handledarutbildning. 6. Certifieringsbesök till lokalt college Kronoberg västra genomfördes under oktober månad. De besökte även Eductus som ansökt om medlemskap efter Kronoberg östra. 7

8 Nationellt Vård- och omsorgscollege: Styrgruppen tog beslut 16/9 om Nationell modell för validering, enligt framarbetat förslag. Två visstidsanställningar kommer göras av VO-College, sammanlagt 1,5 tjänst. Ingrid Säterberg och Karin Harbe har erbjudits dessa tjänster. Yrkestävlingar inom vård- och omsorg anordnas av SKL, Kommunal och Vårdföretagarna tillsammans. Deltävlingarna genomförs i januari Kronoberg är en av arrangörerna. SM är i Umeå i maj Under hösten genomförs en konferens för skolledare och lärare Rikskonferens genomförs i november med tema Yrkesintroduktionsavtal. Förslag till förändringar på Vård- och omsorgsprogrammet presenteras. Förslaget är ute på remiss och synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 13/9. Parterna är negativa till en förändring, då programmet inte varit i bruk i mer än två år och det inte gått ut några elever ännu. Fristående utbildare som får uppdrag av arbetsförmedlingen har ej betygsrätt på kursen gymnasiearbete, går att lösa genom att köpa tjänsten a Komvux. Frågor som lyfts är: bekymmer med få utbildade vårdlärare, lärlingspeng- kommer APL-elever att få praktikplats? Det beslutas också om fyra arbetsgrupper nationellt. Gemensam handledarutbildning, karriärvägar, marknadsföring och lärling. Arbetet påbörjas under våren Diskussion påbörjas om att söka ESF-pengar (Socialfonden) nationellt för att utveckla vård- och omsorgscollege. Lokalt VO-College östra: Certifierades 13/9-13. Möte i lokal styrgrupp genomfördes i november. Beslut om arbetsgrupp som tittar över en planering av målen för den lokala ansökan. Arbetet fortskrider. Lokalt VO-College västra: Certfieringsbesök genomfördes i oktober. Några korrigeringar och förtydliganden behövde göras innan godkännande. Arbetet fortskrider. 8

9 Våren 2014 Regionalt VO-College Kronoberg: Aktuellt under våren: Styrgruppsmöten: 31/1, 21/3, 9/ januari blir Kronobergs andra lokala college certifierat: Kronoberg Västra som innefattar Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun, Kunskapsutveckling Syd samt Landstinget Kronoberg januari genomförs deltävlingen i Yrkes-SM på Katedralskolan i Växjö. Fem tävlande gör upp om en plats på Yrkes-SM i Umeå i maj. Kronoberg ställer upp med två tävlande, men det är Vetlanda som tar hem första platsen och därmed får representera södra Sverige. Vetlanda vinner sedan Yrkes-SM och får representera Sverige i VM som går av stapeln i Sao Paolo, Brasilien Deltävling i Yrkes-SM genomfördes den 22/1, i Växjö. Fem ungdomar tävlade under dagen. Samtidigt genomfördes en mässa av verksamheterna som visade upp för besökare vad man kan arbeta med efter att ha gått VO-programmet eller utbildat sig vidare inom branschen. 3. Med början i februari påbörjas ett samarbete med Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen om balanserad arbetsmarknad. VO-College har som ett av målen att fler män ska välja att utbilda sig och jobba inom vård- och omsorg. Arbetsmetoden är fokusgrupp med män, dialogcafé med män och därefter dialogcafé med kvinnor som diskuterar möjligheter och svårigheter med att vara man och arbeta inom denna sektor. Som avslutning genomförs ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö med undersköterskor, både män och kvinnor, företrädare för utbildning och arbetsgivare. Resultatet av vårens arbete kommer tidig höst i form av en rapport med både kort- och långsiktiga mål. Arbetet beskrevs även i juni på Tillväxtverkets konferens i juni, som ett av deltagande seminarium. Under våren genomfördes ett samarbete gällande balanserad arbetsmarknad, tillsammans av Länsstyrelsen i Kronoberg, Regionförbundet södra Småland och Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Tre dialogcaféer genomfördes samt ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö. 4. Under våren har det också genomförts handledarutbildning. En utbildning steg 1 och en utbildning steg 2. Ca 50 handledare har utbildats. 5. Nätverket för vårdlärare har haft gemensamma träffar vid tre tillfällen. Erfarenhetsutbyten har varit i fokus. Bedömningsunderlag är nu klara och kommer att användas fullt ut från och med hösten Utvärdering och revidering av dessa kommer ske en gång/år, juni. 6. Styrgruppsmöten har genomförts vid tre tillfällen under våren Fokus har varit anställningsbarhet, där har beslut tagits att: Ungdomar 2250 poäng med samtliga omvårdnadskurser med minst betyget E, diplom är ytterligare en merit vid anställning. 9

10 7. Karriärvägar har diskuterats, där behövs ytterligare dialog. 8. Arbetsgrupp från VO-College regionala styrgrupp titta över möjligheten att söka projektmedel från ESF. Ny programperiod startar under hösten. Nationellt VO-College har tagit beslut att jobba på en Nationell ansökan. Arbetsgruppen förordar att Kronoberg ansöker om att få vara en pilot i den ansökan. Processledare deltar i den Nationella arbetsgruppen tillsammans med Örebro, Sundsvall, Nationella rådet och Apel. Apel är initiativtagare och driver processen. Ny träff Nationellt är den 29/8-14. Förslag presenteras för styrgruppen den 5/9. Under våren påbörjades arbete med att fundera på en Nationell ansökan av ESF. Kronoberg, Örebro, södra Norrland och Apel i samverkan. Ett fysiskt möte i Örebro genomfördes samt ett telefonmöte och mailkorrespondens. Arbetsgrupp i styrgruppen VO-College Kronoberg är tillsatt. Arbetsgruppen förordar att VO-College Kronoberg ansöker om att bli pilot i den nationella ansökan, om den görs. 9. Studentmedarbetare i Landstinget Kronoberg anställdes och utvecklade VO-College facebooksida. Studentmedarbetaren tillsammans med processledare gjorde reportage med elever, undersköterskor och YH-studenter. Berättelserna ligger i sin helhet under fliken VO-College på landstingets sida Karin Harbe, Nationellt VO-College informerar om yrkesintroduktionsanställningarna, BAL och BUI tillsammans med Miakel Johansson, Ljungby. Ljungby har 20 ungdomar anställda enligt BAL. De jobbar 75%, 25% har de introduktion, handledning och studier. Kurserna genomförs av Sunnerboskolan. 11. Processgruppen upphör våren Detta för att de lokala collegen nu är certifierade och arbete behöver fokuseras i dessa. 12. YH-utbildning är arbetslivets utbildning. Viktigt att få in önskemål om utbildningsbehov så de kan möte behoven. Ansökan lämnas in i september varje år. Kunskapsutveckling Syd har fått beviljat YH-utbildning specialistundersköterska barn samt specialistundersköterska op/iva/anestesi. 13. Beslut togs att instifta pris som årets handledare samt att dela ut stipendier till elever som går ut år tre på VO-programmet delades ut för första gången. Pris delades ut till tre handledare, förstapris bestod av diplom, blomma samt tårtcheck. Andrapris bestod av blomcheck. Stipendiet delades ut till 8 elever på vård- och omsorgsprogrammet, á 3000 kr. 10

11 Nationellt Vård och omsorgscollege: Nationell handledarutbildning är framtagen för VO-College. Processledare har deltagit i den arbetsgrupp som jobbat fram modellen som nu är den som gäller vid återcertifiering eller ny certifiering. I april var processledare på studieresa i Sundsvall, Östersund och Uemå. I Sundsvall för att få mer info ang. upplevelseverkstäder som är en aktivitet för elever i år 8 för att väcka intresse och berätta om vad ett arbete i vård- och omsorg innebär. I Östersund var det undersköterskans dag, bland annat informerades om generationen Y och implementering av valideringsmodell. I Umeå var det final i Yrkes-SM. Julia Lundin från Vetlanda vann och ska representera Sverige i VM i Brasilien Processledare sitter med i arbetsgrupp som jobbar med Nationell handledarutbildning för Vård- och omsorgscollege. Denna modell beslutades under våren av nationella styrelsen för VO-College. Lokalt VO-College östra Kronoberg: Kronoberg. Östra får ny ordförande: Anneli Harnegård, Alvesta kommun. Östra är nu på gång med resonemang kring målarbetet. Arbetsgrupp tillsätts som ska fokusera på målet marknadsföring. Målen: fler examinerade som uppfyller kvalitetskraven i VO-College, karriärvägar samt verka för möjlighet att till vård- och omsorgsutbildning för dem med annan eller ofullständig gymnasieutbildning diskuterades också. Processledare Kronoberg är sammankallande. Östra genomför under våren ett utbildningstillfälle, steg 1. Kunskapsutveckling Syd genomför en handledarutbildning steg 2. Säkerställande av praktikplatser togs upp- beslut togs att om utbildningsanordnare har problem med att hitta praktikplatser så ska kontakt tas med representanter i lokal styrgrupp. Bedömningsunderlag för APL gicks igenom och diskussion ang. diplom och anställningsbarhet genomfördes. Lokalt VO-College västra Kronoberg: Ordförande, Ulla-Marie Sundström-Frisk informerar om arbetet i lokalt college Västra Kronoberg. De har haft inledande möte och kommer nu jobba på med de uppsatta målen. Vårdlärarna kommer redan nu i vår att påbörja hospitering ute i verksamheterna. Västra planerade för en handledarutbildning steg 1 under våren, den kunde inte genomföras och fick tyvärr skjutas upp till hösten. Diskussion kring praktikplatshantering fortgår. Bedömningsunderlagen för APL gås igenom och diskuteras. 11

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2013-02-26 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2013-02-25 Plats: Sal 62 Rom, Kunskapsutveckling Syd Tid: 14.30-17.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2012-12-18 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2012-12-07 Plats: Sal 39 Venedig, Kunskapsutveckling Syd Tid: 09.00-11.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012

Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012 MINNESANTECKNING 2012-08-31 Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012 Närvarande Catarina Lindahl-Petäjä (CLP) Kerstin Björck (KB) Bodil Edvardsson

Läs mer

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud.

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud. Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-09-19 Plats: Teknikum, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, ordförande, Lessebo kommun Helene Tapper, Tingsryd

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2015-05-22 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2015-05-22 Plats: Sal Rom Italienska palatset Tid: 9.00-12.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Michael Färdigh Anneli

Läs mer

Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013

Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013 Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013 Närvarande: Ylva Bengtsson Kommunal, Paul Johannesson Landstinget Kronoberg, Lena Peltomaa Lernia, Diana Unander Nordle Regionförbundet södra Småland,

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Närvarande: Se deltagarförteckning Presentation och uppföljning Zenita Cider hälsade alla välkomna och vi gick laget runt för att

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2016-03-04 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2016-03-04 Plats: Italienska Palatset Tid: 9.00-12.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Helena Zettergren Alexandra

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg 2013-04-15 Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Detta dokument beskriver gemensamma och övergripande principer avseende kommunikationen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg, såväl

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff med regionala samordnare 7-8/10 2015

Minnesanteckningar Nätverksträff med regionala samordnare 7-8/10 2015 Minnesanteckningar Nätverksträff med regionala samordnare 7-8/10 2015 Onsdag 7/10 Välkommen! Presentationsrunda av alla deltagare. YH-myndigheten Se bifogad fil nr 1. Yrkeshögskolan är eftergymnasial utbildning

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Minnesanteckningar från projektgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 16 mars 2012

Minnesanteckningar från projektgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 16 mars 2012 1(9) 2012-03-16 Minnesanteckningar från projektgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 16 mars 2012 Problem talk creates problems; solution talk creates solutions. Steve de Shazer, psykoterapeut

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Föreningen VO-College

Föreningen VO-College Föreningen VO-College Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvalitén på utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Datum för mötet: 2015 09 22 Kl. 9:00 12:00 Plats för mötet: Oskarshamn Nova s Huvudbyggnad (Varvsgatan 13) Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg

Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg Tid: 20 november 9.00 12.00 Plats: Telebild Närvarande: Jennie Greis, Magnus Käller, Anders Jansson Lans, Maria Halvarsson,

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Fredag den 20/2-2015, kl. 09.00-11.30 Närvarande Anna Porsaeus, ecilia Östlund, Maud Falk, Eva Saaw, Kristina Holmgren, Susanne

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Tid Torsdag den 13/9 kl. 8.30-15.00 2012. Plats Portalen, Gothia Science Park, lokal: Vänern och Vättern

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Tid: 11 maj 10:00-12:00 Plats: Oscarsgymnasiet Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman Val av justerare Jörgen Jonsson, Joakim Nyman Godkännande av

Läs mer

Tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College

Tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College Tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College Vård- och omsorgscollege Skåne, Kronoberg och Södra Norrland Gunilla Karup Catarina Lindahl-Petäjä Ingrid Säterberg 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Ulrica Furby Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Datum: torsdag 2 maj Tid: 8.30-11.30 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Arbetsliv: Sirpa Niemi FH Ale kommun, Åsa Holmstrand

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp Minnesanteckningar Regional Styrgrupp 16-11-22 Närvarande: Namn Organisation Representerar Caroline Eklöf Fagerlund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Annette Källström Tierps kommun Utbildare Helena

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Minnesanteckningar Nätversträff för regionala samordnare den 10 februari 2015

Minnesanteckningar Nätversträff för regionala samordnare den 10 februari 2015 Minnesanteckningar Nätversträff för regionala samordnare den 10 februari 2015 Närvarande: Margareta Allen, Aisha Amin, Monica Andersson, Ingrid Backfjärd, Anneli Backman, Emma Brusling, Linda Carlsson,

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Jonny Palmkvist, Skövde Jan Fransson,

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SÖRMLAND

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SÖRMLAND - EN FÖRSTUDIE MATILDA FREDRIKSSON & JONAS STIER SLUTRAPPORT INNEHÅLL 1 BAKGRUND...5 2 NULÄGESBESKRIVNING...6 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING...9 4 HUR KAN UTBILDNINGARNA OCH JOBBEN BLI MER ATTRAKTIVA?...12 5 FÖRSLAG...14

Läs mer

Fokus vård och omsorg 17 mars 2016

Fokus vård och omsorg 17 mars 2016 Fokus vård och omsorg 17 mars 2016 Kort backspegel och nulägesbeskrivning Arbetsplatslärande Lunch Handledaruppdraget Jämställdhet och Attitydundersökningar x 2 inklusive eftermiddagskaffe Avstamp mot

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Utvecklingen till att bli Vård- och omsorgscollege Dnr 11/0194

Utvecklingen till att bli Vård- och omsorgscollege Dnr 11/0194 1(15) 2013-03-12 Slutrapport för regionala projektet Utvecklingen till att bli Vård- och omsorgscollege Dnr 11/0194 1. Projektets verksamhet under perioden 2011-09-01--2012-12-31 Under projektet har förankringsarbetet

Läs mer

1. Uppföljning av mål sker kontinuerligt- tillf. arb.grupper bildas efter behov Mätning sker vid halvårsuppföljningar.

1. Uppföljning av mål sker kontinuerligt- tillf. arb.grupper bildas efter behov Mätning sker vid halvårsuppföljningar. Mål ny certifieringsperiod 1 juli 2013-30 juni 2018 - REGIONALA Öka attraktionskraften för vård och omsorgsyrken Att ha en systematiserad omvärldsbevakning och kvalitetsuppföljning 1. Uppföljning av mål,

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-02-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Handledarutbildning. Steg 1. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege

Handledarutbildning. Steg 1. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege Steg 1 Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege Studiehandledning Föreningen Vård- och omsorgscollege 118 82 Stockholm www.vo-college.se epost: info@vo-college.se 2015 Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

DOKUMENATATION AV DIALOGER OM. Branschkrav och anställningsbarhet inom vård och omsorg /Vård- och omsorgscollege Örebro län

DOKUMENATATION AV DIALOGER OM. Branschkrav och anställningsbarhet inom vård och omsorg /Vård- och omsorgscollege Örebro län DOKUMENATATION AV DIALOGER OM Branschkrav och anställningsbarhet inom vård och omsorg 160929 /Vård- och omsorgscollege Örebro län 1 Fråga 1 Vad blir konsekvenserna av de regionala branschkrav, Kriterier

Läs mer

Ewa Hellman, ewa.hellman@aleris.se, Björn Persson, bjorn.persson@bollnas.se

Ewa Hellman, ewa.hellman@aleris.se, Björn Persson, bjorn.persson@bollnas.se Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 2012 1108 Plats: Gyllengården i Edsbyn Närvarande: Gunilla Liljendahl, Weronica Bodin, Eva Persson, Eva Sjöbom, Ingrid Rubäck, Magnus Keller, Helena

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Linda Carlsson 2016-12-20 Protokoll Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: torsdag

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Susan Almé (A), Bertil Lundquist (U), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Lund 2011-08-10 Region Kontaktperson för regional samordning Skåne Gunilla Kajrup Telefon 0706-11 55 43 E-post Styrgruppens ordförande gunilla@uuckajrup.se

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer