Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län"

Transkript

1 Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson, ordförande Eva Lindberg Pettersson, utbildningsledare Gunilla Pettersson, gymnasiechef Ida Johansson, Omsorgsförvaltningen, personalutvecklare Anneli Lindström, kommunal Emma Sohlman, rektor Joakim Nyman, utvecklingsledare Catharina Sabelström, ersätter Anna Trofast Hasselbom Närvarande (övriga): Esbjörn Grandalen, Processledare Frånvarande: Joachim Håkansson, förbundschef Anna Hasselbom Trofast, områdeschef äldreomsorg Adjungerad: Pauline Johansson, lektor Adjungerad: Camilla Samuelsson, Kvalificerad handläggare Adjungerad: Jerry Engström, campuschef Adjungerad: Maria Stegefors, verksamhetssamordnare 1 Beslutsärende: Utseende av justeringspersoner Ida Johansson och Elisabeth Johansson 2 Beslutsärende: Val av sekreterare Emma Sohlman för minnesanteckningar. Processledare Esbjörn Grandalen ansvarar för protokoll. 3 Beslutsärende: Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

2 4 Beslutsärende: Godkännande av föregående minnesanteckningar Styrgruppen godkänner föregående minnesanteckningar och lägger dem till handlingarna. 5 Informationsärende: Information från processledaren Sammanfattning av information: Möte med regionförbundet Esbjörn har träffat regionförbundet för att stämma av kring ESFansökan. Utifrån tidigare beslut skulle själva ansökan inte ske förrän vi kommit längre i processen. Regionförbundet var positivt till detta och kommer att vara behjälpliga i den processen. Regionförbundet har anställt en person som arbetar med statistik. Till slutet på sommaren ska vi kunna fått ett motsvarande statistikunderlag som teknikcollege har fått. Det är inte så lätt som tidigare konstaterat att få fram statistik utifrån ett länsperspektiv. Esbjörn har fått ett underlag på statistik fram till 2020 från Regionförbundet. Detta är osorterat och Esbjörn kommer att arbeta statistiken för att ta fram lämpliga diagram och tabeller. Tylösandsdagarna Alla i styrgrupperna har fått inbjudan till Tylösandsdagarna. Påminnelser har gått ut till de som inte anmält sig. I dagsläget har ca 25 personer anmält sig. I de lokala styrgruppen kommer frågan om samåkning att ske. Söndagen den 17:e kommer en gemensam middag att ske. Måndagen är heldagsaktivitet och därefter middag på kvällen. Tisdagen den 19:e är heldag och därefter hemfärd. Önskar någon stanna är detta valfritt. Nationell arbetsgrupp för uppföljning av VO-College nationellt Esbjörn deltog på möte i Stockholm 16/3 kring uppföljning av VO College. Den 21 april, ordförande dag, åka till Stockholm och presentera ett första förslag till uppföljning. Möte med Linnéuniversitetet Esbjörn ska träffa representanter från Linnéuniversitetet tillsammans med processledare för Kronobergs län för att prata om utformning av avsiktsförklaring samt möjligheten att universitetet är en del av certifieringen VO-College.

3 6 Beslutsärende: Kommunals representation i styrgrupperna Processledare Esbjörn Grandalen har haft ett möte med ombudsman Eva Strömqvist från Kommunal sydost. Det framkommer att den interna processen hos kommunal inte riktigt har ägt rum som den borde när de fick en formell förfrågan om att utse representanter till styrgrupperna inom VO-College Kalmar län. Det innebär exempelvis att kommunal saknar representation från Landstingssidan. Förslag är därför att utöka kommunals representation med ytterligare en person i varje styrgrupp med erfarenhet från Landstingets verksamheter. Styrgruppen beslutar enligt förslag som innebär att kommunals representation utökas med ytterligare en person i varje styrgrupp med erfarenhet från landstingets verksamheter. 7 Beslutsärende: De lokala styrgruppernas nulägesbeskrivning och analys Esbjörn föreslår att den regionala styrgruppen ger de lokala styrgrupperna i uppgift att analysera nulägesbeskrivning och att därefter återrapportera till den regionala styrgruppen i maj. Tanken är att det ska behandlas på ett ordinarie möte för de lokala styrgrupperna. Det kan innebära mer arbete än vad som finns på mötestiden. Detta är viktigt att alla är delaktiga för att få en förankring och en helhet i det fortsatta VO College arbetet. Insamlandet av grundmaterialet beror det på representationerna? Är alla kommuner med? Esbjörn informerar kring att alla kommuner är med. Olika kommuner har olika förutsättningar att samla in data, en stor kommun kan ha svårighet att få helhetsgrepp, en mindre kommun kan ha svårighet att ha tillräckliga resurser. Det är viktigt att Esbjörn finns som stöd för att hjälpa till med insamlingen av nulägesstatus. Styrgruppen beslutar enligt förslaget. Att ge de lokala styrgrupperna i uppgift att analysera nuläget med hjälp av Esbjörn. Underlag till de lokala styrgrupperna skickas ut från Esbjörn i tid före de lokala styrgruppsmötena. Syftet är att få till en bra skrift och formulering inför ansökan. Detta rapporteras tillbaks till den regionala styrgruppen i slutet maj.

4 8 Beslutsärende: Privata arbetsgivare och utbildningsanordnare Förslag är att den regionala styrgruppen ger de lokala styrgrupperna i uppgift att utreda vilka privata arbetsgivare och utbildningsanordnare som finns i den egna kommunala regionen. Det är lättare för de lokala grupperna att hantera detta utifrån att de har god kännedom om detta. Syftet är att kunna erbjuda viktiga privata aktörer att vara en del av VO- College Kalmar län samt att göra detta innan certifiering för att skapa en delaktighet samt för att undvika onödiga kostnader. Styrgruppen beslutar enligt förslag. De lokala styrgrupperna får i uppdrag att utreda vilka privata arbetsgivare och utbildningsanordnare som finns i den egna regionen. Återrapportering i slutet av maj. Det är därefter den regionala styrgruppens ansvar att följa upp om det har tillkommit några aktörer i form av omvärldsbevakning i ett systematiskt kvalitetsarbete i samverkan med de lokala styrgrupperna. 9 Beslutsärende: Sammansättning av lokala styrgrupper/lokala VO-College Den lokala styrgruppen SÖDER representeras av sex kommuner. MITT och NORR representeras av tre kommuner vardera. Esbjörn föreslår att ändra planerna så att MITT och NORR slås samman till en styrgrupp bland annat för att undvika sårbarheten. Representanter på mötet tycker att det finns många fördelar med detta. Styrgruppen beslutar enligt förslag, dvs. att styrgrupp NORR och MITT slås samman till en styrgrupp och därmed ändras planerna till att certifiera två lokala och ett regionalt VO-College i Kalmar län. Beslutet gäller med reservation för vad som framkommer på nästkommande lokala styrgrupp MITT och NORR. Processledaren får mandatet att utse hur representationen i den nya styrgruppen bör utformas.

5 10 Beslutsärende: Regional ansökan, Kvalitetskriterier - Vision Processedaren återkopplar hur arbetet med visionen har gått i de lokala styrgrupperna. Processledaren har fått reflektioner om att de lokala styrgrupperna tycker att detta är ett bra sätt att arbeta på. Styrgruppen delas in i två delar för att analysera och diskutera de olika lokala styrgruppernas förslag på vision. Återrapportering från grupperna: Grupp 1: Konstaterande att många har utgått från Höglandets vision. Grupp 1 har dock fastnat för SÖDER-gruppens förslag: Människa till människa - i samverkan ger vi vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden. Eventuellt bolla med en kommunikatör för att spetsa till det ytterligare. Grupp 2: Utgick från de lokala gruppernas förslag. Joakim efterfrågade syftet med visionen. Vem/vilka är målgruppen för visionen. Samverkan, vård och omsorg, framtiden. Samverkan för framtidens vård och omsorg Detta gör vi genom attraktiva utbildningar för vård och omsorg Detta gör vi genom attraktiva arbetsplatser,. Väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare Styrgruppen fastställer följande vision: Människa till människa - i samverkan skapar vi vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden. Processledaren får i uppdrag att ta med formuleringen av visionen till en professionell kommunikatör för att se om det kan/bör omformuleras något.

6 Grupperna diskuterade olika mål. Måste det finnas ett mål för varje kvalitetskriterie? Vilka mål ska regionala styrgruppen sätta upp och vilka ska de lokala styrgrupperna formulera? 11 Diskussionsärende: Regional ansökan, Kvalitetskriterier Regionala mål Processen kring att fastställa regionala mål påbörjades. Processledaren har tagit fram ett första utkast/förslag på hur regionala mål kan formuleras. Olika exempel visades också från hur andra regioner formulerat regionala mål. Utifrån detta underlag delades styrgruppen in i två grupper och förde samtal. Några minnesanteckningar utifrån dessa samtal: Människa till människa - i samverkan skapar vi vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden Detta gör vi genom: - attraktiva och relevanta utbildningar för ungdomar och vuxna - attraktiva arbetsplatser med stolta medarbetare - prestigelös, djup samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Förslag på regionala mål: - Antalet sökande till vård- och omsorgsutbildningar ökar. (Marknadsföring viktig, ta vara på nyanlända, skapa en positiv bild av vård- och omsorgsarbete) - Jämnare fördelning av kvinnor och män - brett utbud av utbildningsmöjligheter (gy, YH, högskola) - samverkan kring kompetensutveckling, handledarutbildning Regionala mål: Behov av kompetensutveckling/fortbildning för redan anställd personal Behov av specifik kompetens hos personal som nyanställs

7 Hög kvalitet i utbildningar på gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna Likvärdighet i utbildningarna Likvärdighet i anställningar Attraktiva anställningar och anställningsformer Krav på samverkansformer, formaliserade Behov av marknadsföring Behov av vårdlärare Behov av utbildade handledare Fortsatt process: Processledaren kommer att arbeta vidare med formuleringar som kan fungera som ett underlag för den fortsatta processen med att fastställa regionala mål. 12 Beslutsärende: Övriga frågor Ett mindre fel har upptäckts i det justerade protokollet för styrgrupp norr. Styrgruppen beslutar att ge processledaren i uppdrag att justera protokollet och skicka ut en uppdaterad version.

8

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-02-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Datum för mötet: 2015 09 22 Kl. 9:00 12:00 Plats för mötet: Oskarshamn Nova s Huvudbyggnad (Varvsgatan 13) Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Tid: 11 maj 10:00-12:00 Plats: Oscarsgymnasiet Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman Val av justerare Jörgen Jonsson, Joakim Nyman Godkännande av

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Datum för mötet: 2015-09-01 kl. 10:00-12:00 Plats för mötet Kalmar, Larmgatan 6. Kunskapsnavet Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare Ewa Ekman, ordförande

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland Självskattning 2017 Beskrivning Regionalt Vård- och omsorgscollege gör årligen en digital självskattning som är en av två delar i den årliga verksamhetsuppföljningen.

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare November 2018 Instruktion för ansökan - anslutande utbildare Ansökan ska innehålla Namn på aktör och mottagande lokalt VO-College Datum Innehållsförteckning Fakturaadress och mejladress till kontaktperson

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-04-01 Protokoll Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Måndag den 1

Läs mer

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan:

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan: April 2019 Lokal ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform för arbetet.

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp 21 maj

Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-05-21 Protokoll Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tid: Tisdag den 21 maj kl 13:30-16:00

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2018-12-06 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Torsdag den 6 december

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2015-05-22 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2015-05-22 Plats: Sal Rom Italienska palatset Tid: 9.00-12.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Michael Färdigh Anneli

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet)

Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet) Ordförande: Carina Nygren Edlund Justerare: Robin Stenberg Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet) Föregående protokoll godkänns Dagordning godkänns 1. Projekt

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Vård och Omsorgscollege Ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov Ska vara en kvalitetsstämpel för en attraktivare utbildning för elever Ska vara ett forum för gemensamma

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021 Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli 2016 30 juni 2021 KRITERIE 1 a. Vård- och omsorgs college Öka attraktionskraften för branschen och utbildningar inom vård och omsorg

Läs mer

Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2017-10-23 Protokoll Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den

Läs mer

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Sveriges

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2018-02-08 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den 2/2 kl. 13.00-16.00

Läs mer

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud.

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud. Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-09-19 Plats: Teknikum, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, ordförande, Lessebo kommun Helene Tapper, Tingsryd

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2019-01-14 Plats: Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Närvarande: Frånvarande: Paul Johanneson, ordförande, Region

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege Kronoberg Verksamhetsbeskrivning med Verksamhetsplan 2019 Innehåll Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Verksamhet... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Beskrivning av VO-College Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2017-12-11 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den 8/12 kl.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Verksamhetsberättelse. VO-College Västerbotten 2016

Verksamhetsberättelse. VO-College Västerbotten 2016 Verksamhetsberättelse VO-College Västerbotten 2016 Innehållsförteckning Nuläge... 3 Organisationsförändring 2016... 4 Aktiviteter 2016... 4 Mötesformer... 4 Samverkan... 4 Utfall... 5 Marknadsföring...

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

GRUND-US Ingrid Persson bordläggs till hösten. VO-C i nya Region Uppsala. - bordläggs till hösten. Se bilaga Minnesanteckningar Worldskills

GRUND-US Ingrid Persson bordläggs till hösten. VO-C i nya Region Uppsala. - bordläggs till hösten. Se bilaga Minnesanteckningar Worldskills Onsdag den 30/5 2017 Närvarande: Satu Molander, Anders Bergström, Mariana Helmefors, Sara Friman, Anna Palm, Caroline Persson, Elisabeth Adriansson Sandberg, Camilla Svanqvist, Karina Bodin Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-11-07 Plats: Växjö Fria gymnasium, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, Lessebo kommun (ordf.) Helene Tapper,

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-11-19 Plats: Högåsens konferenslokal, Alvesta Närvarande: Paul Johanneson, ordf. Region Kronoberg Anette Cronholm,

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Mötesanteckningar, regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Höglandet. Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Mötesanteckningar, regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Höglandet. Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2016-12-13 Mötesanteckningar, regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2016-12-13 kl. 09.00-10.30 Plats Kallade Delges Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2. Ej närvarande Lena Asplund, Consensum Maria Berndtson, Kungsholmens västra gymnasium

Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2. Ej närvarande Lena Asplund, Consensum Maria Berndtson, Kungsholmens västra gymnasium Arbetsgrupp APL-handledarutbildning-Branschsamverkan, Vård- och omsorgscollege Stockholm Dag och tid Torsdag 24 augusti 2017, 14.00 16.30 Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2 Närvarande

Läs mer

Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den

Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den 2017.11.20 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/dedrommer-om-en-framtid-inom-varden 2. Föregående protokoll Avser formella kommentarer på protokollet för

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg. Monica Westhoff, Växjö Fria Gymnasium icf/\{\~~rs\a~vcæ,l:t,0 s~f~

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg. Monica Westhoff, Växjö Fria Gymnasium icf/\{\~~rs\a~vcæ,l:t,0 s~f~ Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg S' Datum: 2016-üf-23 Plats: Alvesta omsorgsförvaltning Närvarande: Anneli Hamegård, ordförande, Alvesta kommun Helene Tapper,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-06-11 Plats: Odengatan 1, Lessebo Närvarande: Paul Johanneson, Ordförande, Region Kronoberg Anette Cronholm,

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2013-02-26 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2013-02-25 Plats: Sal 62 Rom, Kunskapsutveckling Syd Tid: 14.30-17.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Regional certifieringsansökan Beslutad av regional styrgrupp 2015-11-20 Sammanställd av: Processledare Esbjörn Grandalen Innehållsförteckning Varför Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Tid: Torsdag 9 december, kl. 14-17 Plats: Best Western hotell Tidblom, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningarna innehåller

Läs mer

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20 Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20 Representerar A = Arbetsgivare U = Utbildningsanordnare F= Facklig Ö = Övriga Ordförande och kontaktperson GULMARKERADE=

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå VO-College, Luleå Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, Vård-och omsorgscollege i Luleå Inledning Verksamheten under första halvåret kännetecknas av ett intensivt arbete med åter kvalificera lokala

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Dag: 2017-11-30 Deltagare Britt. Johansson Therese Larsson Agneta Harrysson Mikel Fransson Thomas Ros Anette Harrysson Annki Gunnerek Agneta Harrysson

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet

2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2018 2 (12) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Vård- och Omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Vård- och Omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Vård- och Omsorgscollege Östra Kronoberg Datum; 2017-10-09 Plats; Växjö Fria Gymnasium Närvarande; Amieli Harnegård, ordförande, Alvesta kornmun Catarina Lindahl-Petäjä,

Läs mer

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick 3 februari 2017 Innehåll Kort om VO-College Utvecklingsresan Eventuellt ESF-projekt Frågor, synpunkter och medskick Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län 160930 Förväntningar på dagen, samt avbockning Beslut om ekonomisk prioritering för 2017, efter ekonomisk redovisning av Peter Löfsäter, Region

Läs mer

Uppnådda mål

Uppnådda mål Uppnådda mål 2013-2017 Formen för det regionala GRVO-Collegerådet Projektet Rekas med koppling till Kompetensplattformen Samverkansavtal för gymnasieskolan fram till 2017 Tre nya lokala college bedriver

Läs mer

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Lund 2011-08-10 Region Kontaktperson för regional samordning Skåne Gunilla Kajrup Telefon 0706-11 55 43 E-post Styrgruppens ordförande gunilla@uuckajrup.se

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-12-13 Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-12-12 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-09-12 Mötesanteckningar från regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-09-12 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2018-02-20 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp Minnesanteckningar Regional Styrgrupp 16-11-22 Närvarande: Namn Organisation Representerar Caroline Eklöf Fagerlund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Annette Källström Tierps kommun Utbildare Helena

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-01-29 Plats: Omsorgsförvaltningen, Ljungadalsgatan 2A, Växjö Närvarande: Anneli Harne gård, Ordförande, Alvesta

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård-och omsorgsutbildningar i Norrbotten

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård-och omsorgsutbildningar i Norrbotten Bilaga 5 Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård-och omsorgsutbildningar i Norrbotten - Redovisning av delprojekt i VO-College om APL-utveckling 2017-02-17 Ingrid Backfjärd Irma Eriksson

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Sammanträdesdatum: Oden, Sankt Sigfridsområdet Tid: Närvarande Arbetsgivarrepresentanter

Sammanträdesdatum: Oden, Sankt Sigfridsområdet Tid: Närvarande Arbetsgivarrepresentanter PROTOKOLL 2018-09-10 Styrgrupp Regionala Sammanträdesdatum: 2018-09-07 Plats: Oden, Sankt Sigfridsområdet Tid: 9.00 12.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Anneli Harnegård Caroline Palmqvist Margareta

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Susan Almé (A), Bertil Lundquist (U), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten Protokoll lokalt styrgruppsmöte VO-College Ljusdal Tid: Tisdag 30/1 2018 kl. 08:15-11 Plats: UC, Ljusdal Närvarande ordinarie ledamöter Arbetsgivare: Marita Wikström Ingrid Johansson Veronica Larsson Birgitta

Läs mer

Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012

Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012 MINNESANTECKNING 2012-08-31 Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012 Närvarande Catarina Lindahl-Petäjä (CLP) Kerstin Björck (KB) Bodil Edvardsson

Läs mer

Verksamhetsplanering VO-College Västerbotten

Verksamhetsplanering VO-College Västerbotten Verksamhetsplanering VO-College Västerbotten 2017 Innehåll Mål och handlingsplan 2017... 4 Mål 1 Ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Nya regler för diplom

Nya regler för diplom Nya regler för diplom Bakgrund Vid starten av VO-College år 2008 beskrev arbetsgivana svårigheten med att, utifrån betyg, bedöma om en person hade de kunskaper som behövs för att jobba inom vård och omsorg.

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-06-08 Mötesanteckningar från regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-06-08 kl. 13.00-15.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer