Vård- och omsorgscollege i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgscollege i Halland"

Transkript

1 En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland Anders Björnstig, projektledare

2 INNEHÅLL 1) Vad är Vård- och omsorgscollege (VO-College)? 2) Är det bara vård- och omsorgsprogrammet som ska utvecklas? 3) Varför heter det college? 4) Varför samverkan i form av Vård- och omsorgscollege? 5) Vad är det nya har inte arbetsliv och utbildningar alltid samarbetat? 6) Vad är det samverkande arbetslivet i VO-C-sammanhang? 7) Hur organiseras Vård- och omsorgscollege i Sverige? 8) Vilka ingår i Nationella Rådet? 9) Vad gör Nationella Rådet? 10) Var kommer Vård- och Omsorgscollege att finnas? 11) Är många regioner och collegebildningar i Sverige redan certifierade? 12) Vilka blir vinnare genom Vård- och omsorgscollege-samverkan? 13) Deltar Skolverket i utvecklingen av VO-College? 14) Hur stämmer VO-College med Gy 11? 15) Hur kommer det att fungera med betyg, när t.ex. Omvårdnadsprogrammet på en ort är med i samarbetet Vård- och omsorgscollege? 16) Godkänt college alltid certifierat? 17) Har VO-College någon enhetlig logotyp? 18) Vad är Nationella Rådets kriterier för certifiering? 19) Vilka frågor kommer att vara särskilt viktiga i samverkan arbetsliv utbildningar? 20) Hur följs verksamheterna upp, att ett college lever upp till kriterierna? 21) Något särskilt att tänka på när en elev känner intresse för Omvårdnadsprogrammet och Vård- och omsorgscollege? Juli 2012

3 En liten snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg 1) Vad är Vård- och omsorgscollege (VO-College)? En samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Alltså inte någon ny skoltyp eller nytt gymnasieprogram. Utgångspunkten i hela landet är Vård och omsorgsprogrammet på gymnasial nivå för ungdom och vuxna samt kompetenshöjande kurser på motsvarande eller högre nivå för redan verksam personal inom vård och omsorg. Även utvecklad samverkan med högskola/-or. 2) Är det bara Vård och omsorgsprogrammet som ska utvecklas? Vård och omsorgsprogrammet är fokus, när VO-College successivt dras igång över landet. Andra program/inriktningar/profiler/utbildningstyper samt enstaka kurser med inriktning mot vård och omsorg kan komma att inordnas i samverken inom de lokala collegebildningarna; allt efter lokala förutsättningar. Även KY/Yrkeshögskoleutbildningar. 3) Varför heter det college? Ordet college har olika anknytningar på olika håll i världen, även med innebörden avancerade yrkesutbildningar. I dag har college blivit en ofta använd term i Sverige. Det gemensamma i användandet är ett närmande i samarbete mellan utbildningar och intressenter utanför utbildningarna, som t.ex. arbets- och föreningsliv. De få collegebildningar som har nationell förankring i Sverige är yrkesinriktade utbildningar (som t.ex. vård/omsorg och teknik). 4) Varför samverkan i form av Vård- och omsorgscollege? Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Över hela landet har vi dessutom en åldrande befolkning, med ökande behov av vård-/sjukvård-/omsorg, även i hemmen. En satsning måste därför göras både kvantitativt (fler till utbildningar) och kvalitativt (kvalitén på den teoretiska och praktiska utbildningen), både inom ungdoms- och vuxenutbildningarna. Yrkesområdets status ska öka genom kvalitetsinsatserna, både inom utbildningarna och i yrkeslivet. 5) Vad är det nya har inte arbetsliv och utbildningar alltid samarbetat? När det gäller Vård och omsorgsprogrammet för ungdom/vuxna är det ojämnt över landet; hur mycket och med vilken kvalitet samverkan fungerar och hur intresserade eleverna är av just arbete inom vård och omsorg efter utbildningen. Samarbetets kvalitet och djup är i dag i viss utsträckning beroende av lokala omständigheter och eldsjälar

4 inom skola och på arbetsplatser. Vård- och omsorgscollege vill garantera att effekten av gynnsamma förhållanden och eldsjälar byggs in permanent i utbildningarna och att vinster genom samarbetet kan ges både regional och nationell spridning (idéer, samverkan). 6) Vad är det samverkande arbetslivet i VO-college sammanhang? Med arbetslivet avses arbetsgivare och fackliga organisationer, vilka verkar inom vårdoch omsorgssektorerna. Landstingen ingår i denna definition. 7) Hur organiseras Vård- och omsorgscollege i Sverige? Samverkan mellan arbetsliv och utbildningar organiseras i tre nivåer: Regional och lokal nivå. Dessa nivåer har stöd av den nationella nivån = Nationella Rådet för VO-College (med säte i Stockholm). Regioner och lokala collegebildningar kan se olika ut till omfattning och rent geografiskt. Lokala förutsättningar och behov påverkar detta. 8) Vilka ingår i Nationella Rådet? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Vårdföretagarna (privata vårdföretags intresseorganisation) Kommunal 9) Vad gör Nationella Rådet? Rådet har arbetat fram kvalitetskriterier för det samarbete som ska certifieras. Nationella Rådet ger ett nationellt erkännande genom certifiering av samarbetet både regionalt och lokalt (se nedan punkterna 10-12). Rådet granskar och följer upp kvalitetskriterierna årligen samt arrangerar nätverksträffar och konferenser. 10) Var kommer Vård- och omsorgscollege att finnas? Regioner med lokala collegebildningar (samverkan utbildningar och arbetsliv) skapas nu i hela Sverige. I juli 2012 är 16 regioner certifierade av Nationella Rådet och fler regionbildningar är under framväxt inom VO-College. 11) Är många regioner och collegebildningar i Sverige redan certifierade? I juli 2012 är 16 regioner godkända/certifierade av Nationella Rådet: Skåne, Värmland, Västmanland, Östergötland, Dalarna, Västerbotten, Örebro, Södra Norrland, Göteborg, Uppsala, Stockholm, Skaraborg, Sörmland, Gävleborg, Kronoberg och Region Jämtland. Regioner kan vara olika stora och behöver inte följa länsgränser. Hur många lokala collegebildningar en region sedan indelas i beror på lokala förutsättningar. Av lokala collegebildningar i Sverige är 56 certifierade och fler befinner sig i en certifieringsprocess (juli 2012). Att befinna sig i en certifieringsprocess innebär att Nationella Rådet har fått deras ansökan. En del väntar på certifieringsbesök and andra har fått besök och jobbar med att komplettera sina ansökningar. En region (regionala samarbetet) måste först vara certifierad, innan dess lokala collegebildningar kan bli certifierade.

5 12) Vilka blir vinnare genom Vård- och omsorgscollege-samverkan? Vård- och omsorgstagare får vård och omsorg med hög kvalitet. Arbetsgivarna får personal med adekvat utbildning (arbetsgivarna är ju med och utvecklar utbildningarna, så att eleverna ska vara anställningsbara direkt efter gymnasiet). Studerande får modern och attraktiv utbildning med anställningsbarhet inom vård och omsorg, men också en god grund för vidare studier. Anställda får ökade möjligheter till kompetensutveckling (ingår bland kraven för certifiering). Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildning inom vård/omsorg. Samverkan ger samordningsvinster. Inom VO-C-samarbetet måste praktikplatserna ha kompetenta handledare. 13) Deltar Skolverket i utvecklingen av VO-College? Nej. VO-College är initierat av arbetslivsintressenter inom vård- och omsorg (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt Kommunal och Vårdförbundet). Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv utbildningar, som utgår från gällande regler för program- och kursmål, för i första hand Vård och omsorgsprogrammet för ungdom och vuxna. Gymnasiereformen Gy 11 beaktar dock collegebildningar av detta slag. 14) Hur stämmer VO-College med Gy 11? I ett antal avseenden stämmer Vård- och omsorgscollege väl med intentionerna i Gy 11, som t.ex. ett djupare samarbete med arbetslivet, kvalitetshöjning av utbildningar och praktikplatser samt anställningsbarhet efter gymnasiet. 15) Hur kommer det att fungera med betyg, när t.ex. Vård och omsorgsprogrammet på en ort är med i samarbetet Vård- och omsorgscollege? Tillsammans med sitt slutbetyg från Vård och omsorgsprogrammet får eleven ett diplom, som visar hur utbildningen är kvalitetssäkrad av arbetslivet (Nationella Rådet för Vårdoch omsorgscollege) samt att eleven besitter de baskompetenser, man kommit överens om i samarbetsavtalen. För att få detta diplom måste eleven vara godkänd i alla ämnen, som hör till en hel utbildning på respektive ort. För ungdomselever på Vård och omsorgsprogrammet är det i dagsläget 2500 gymnasiepoäng; för vuxenelever 1500 poäng. 16) Godkänt college alltid certifierat? En certifiering av samarbetet gäller för tre år och utvärderas årligen av Nationella Rådet. En region eller enskilda college som inte lever upp till de samarbetsavtal som ingåtts, och vad som i övrigt beskrivits för Nationella Rådet, kommer inte att få förlängd certifiering. En faktor som är viktig för att kvalitetsstämpeln på samarbetet ska behålla sitt värde, även ur nationell synvinkel.

6 17) Har VO-college någon enhetlig logotyp? VO-college är ett skyddat varumärke med egen logotyp, som får användas, när arbetslivets certifiering är genomförd. Logotypen går i vinrött och grått och kommer att användas och bli känd över hela landet, vartefter certifieringar blir klara. 18) Vad är Nationella Rådets kriterier för certifiering? För att samarbetet arbetsliv utbildningar i en region och lokalt i denna region ska kunna certifieras ( kvalitetsstämplas ) av arbetslivet, krävs att parterna kommer överens om hur detta samarbete ska gå till. Sådana överenskommelser bygger på tio kriterieområden som Nationella Rådet bestämt. Redogörelser ska lämnas bl.a. för vad som är mål för samarbetet, hur det organiseras, vilka avtal och överenskommelser som kommer att finnas, hur samverkan mellan arbetslivet och utbildningsanordnarna kommer att organiseras, hur kvalitetsfrågor och hälsoperspektiv kommer att hanteras samt hur en kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö utvecklas och behålls. 19) Vilka frågor kommer att vara särskilt viktiga i samverkan arbetsliv utbildningar? Som det ser ut nu, när Vård- och omsorgscollege utvecklas över hela landet, framträder vissa frågor som särskilt angelägna att fördjupa samarbete omkring. Några exempel: Praktik- och handledarfrågor, baskompetens (enhetlig definition behöver utvecklas), kvalitetssäkring av utbildning och praktikplatser (APU-platser), kompetensutveckling både av lärare och personal i verksamheter inom vård och omsorg, högskolesamverkan, validering och flexibla lösningar för elever i aktuella utbildningar. 20) Hur följs verksamheterna upp, att ett college lever upp till kriterierna? Genom årliga kvalitetsredovisningar, som granskas av Nationella Rådet och regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege. 21) Något särskilt att tänka på när en elev känner intresse för Vård och omsorgsprogrammet och Vård- och omsorgscollege? Vård och omsorgsprogrammet är klassat som yrkesinriktat program, men det är viktigt att komma ihåg att många av ämnena är krävande, både språkligt och när det gäller teoretisk nivå. Denna snabbguide är tänkt för till exempel studievägledare i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen; personal inom samverkande arbetsplatser (APL-platser), lärare och skolledare, annan berörd personal och politiker inom kommuner och landsting samt alla andra intresserade. För mer information om Vård- och omsorgscollege: samt Kontakt: Alexander Mårtensson, projektledare Vård- och omsorgscollege Region Halland. Tel , : för frågor om innehållet i detta informationsmaterial.

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015 Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 12 110-1 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Nyckelord: Samverkan, hinder, arbetsgivare, utbildare

Nyckelord: Samverkan, hinder, arbetsgivare, utbildare Abstrakt Att samverka innebär att två eller fler organisationer på ett systematiskt sätt fattar gemensamma beslut om en arbetsprocess mot ett gemensamt mål. Syftet med studien har varit att beskriva upplevelser

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Personalens kompetens är vår livskvalitet Sagt av Christina Amundberg, representant från (H)järnkoll

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Tuula Björkenor Tel. 021-39 79 43 Ann Tjernberg Tel. 021-39 79 61 2010-05-10 Avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer