Revisionsrapport 4 / 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari Åstorps kommun. Granskning av förrådsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 4 / 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari Åstorps kommun. Granskning av förrådsrutiner"

Transkript

1 Revisionsrapport 4 / 2013 Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Åstorps kommn Granskning av förrådsrtiner

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrnd Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod Besvarande av revisionsfrågor Vem är ansvarig för förrådet och inköp till förrådet? Vilka har tillgång till förrådet? Vilka rtiner finns för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till förrådet? Beskriv rtinen för ttag respektive inleverans till förrådet. Vem gör inköp? När görs inköp? Vem registrerar registerar inköp respektive ttag? Finns tillräcklig intern kontroll? Görs några kontrollåtgärder? Vilka kontroller genomförs i syfte att säkerställa att saker inte försvinner från förrådet? Hr ser rtinen t för inventering av förrådet? Hr ofta sker inventering? Vad visar resltatet av genomförda inventeringar? Svinn? Hr ser rtinen t vid försäljning av inventarier? Sltsatser och bedömningar Identifierade förbättringsområden/rekommendationer...10 Bilagor: Bilaga 1 Källförteckning 1

3 1. Sammanfattning EY har på ppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommn granskat kommnens förrådsrtiner. Syftet med granskningen har varit att kartlägga vilka rtiner som föreligger avseenden kommnförrådet samt tvärdera hr rtinerna efterföljs. Granskningen har även syftat till att tvärdera vilka interna kontrollåtgärder som föreligger. Förrådsansvarig har det övergripande ansvaret för kommnförrådet och ansvarar för inköp till förrådet. Merparten av förrådslokalerna delas idag med NSVA, kontraktet är dock ppsagt och NSVA lämnar lokalerna i april På förrådet förvaras i hvdsak maskiner och verktyg, något lager i form av material förekommer inte. Förrådsområdet är inhägnat och grindarna hålls öppna nder dagtid. Hvdförrådet hålls alltid låst, medan merparten av de övriga lokalerna och förrådstrymmena är olåsta nder dagtid. Formella rtiner och riktlinjer saknas när det gäller lån av maskiner och verktyg från förrådet. Ingen registrering eller dokmentation sker idag av vilka maskiner och verktyg som plockas t, av vem och när. En inventering av inventarierna på förrådet gjordes 2010 och en inventarieförteckning pprättades, denna har dock inte ppdaterats sedan dess. Formella rtiner och riktlinjer saknas även vad gäller försäljning av inventarier och en tydlig försäljningsprocess saknas. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den interna kontrollen på kommnförrådet behöver tvecklas. Rtiner och riktlinjer saknas inom flertalet områden och bör tformas. Det saknas även ett övergripande reglemente och övergripande riktlinjer för vilka regler och rtiner som skall gälla för förrådsverksamheten. Tydliga rtiner och riktlinjer bör innebära att den interna kontrollen stärks och processerna tydliggörs. Granskningen visar att det finns brister i kontrollmomenten och att det i vissa avseende saknas kontrollåtgärder. För att förstärka den interna kontrollen bör kommnen överväga att någon gång ta med kommnförrådet i den årliga intern kontrollplanen. Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: Lokaler bör hållas låsta vid de tillfällen förrådsområdet är obemannat för att förhindra att obehöriga tar sig in i lokalerna. Kommnen bör även överväga att hålla grindar till förrådsområdet låsta när området är obemannat. Rtiner och riktlinjer tarbetas vad gäller lån av maskiner och inventarier från förrådet. Rtiner för registrering av vad som lånats från förrådet, av vem och vid vilken tidpnkter behöver tformas. Inventering av samtliga maskiner och verktyg behöver tföras och inventarieförteckningen ppdateras. Rtiner och riktlinjer för försäljning av inventarier tvecklas för att tydliggöra försäljningsprocessen. Utforma reglemente för kommnens förrådsverksamhet som anger vilka regler och riktlinjer som skall gälla för verksamheten. Kommnen bör överväga att vid tillfälle ta med kommnförrådet i den årliga intern kontrollplanen. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrnd Revisorerna har besltat att genomföra en granskning av kommnens förrådsrtiner. På kommnförrådet förvaras maskiner och verktyg till betydande värde och det är viktigt att det finns tillfredställande intern kontroll och fngerande rtiner. Revisorerna vill få en förståelse för rtinerna som finns avseende kommnförrådet, samt tvärdera hr rtinerna efterföljs. Genom granskningen vill revisorerna förvissa sig om att det finns en tillfredställande och fngerande intern kontroll. Bakgrnden är att revisorerna i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömer att det finns risk för ekonomisk skada och förtroendeskada om det förekommer brister i den interna kontrollen Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att kartlägga vilka rtiner som föreligger avseenden kommnförrådet samt tvärdera hr rtinerna efterföljs. Granskningen har även till syfte att tvärdera vilka interna kontrollåtgärder som föreligger. Granskningen avser kommnstyrelsen Revisionsfrågor Utifrån syftet med granskningen besvaras bl.a. följande revisionsfrågor: 1. Vem är ansvarig för förrådet och inköp till förrådet? 2. Vilka har tillgång till förrådet? 3. Vilka rtiner finns för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till förrådet? 4. Beskriv rtinen för ttag respektive inleverans till förrådet. Vem gör inköp? När görs inköp? Vem registrerar inköp respektive ttag? 5. Finns tillräcklig intern kontroll? Görs några kontrollåtgärder? 6. Vilka kontroller genomförs i syfte att säkerställa att saker inte försvinner från förrådet? 7. Hr ser rtinen t för inventering av förrådet? Hr ofta sker inventering? Vad visar resltatet av genomförda inventeringar? Svinn? 8. Hr ser rtinen t vid försäljning av inventarier? 2.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrnder som används i granskningen som tgångspnkt för analys, sltsatser och bedömningar. Granskningen tgår från följande revisionskriterier: Kommnallagen Reglemente för intern kontroll Rtinbeskrivningar 3

5 2.5. Metod Granskningen har genomförts genom intervjer, dokmentstdier samt besök på kommnförrådet. Samtliga intervjade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 4

6 3. Besvarande av revisionsfrågor 3.1. Vem är ansvarig för förrådet och inköp till förrådet? Elisabeth Dahlgren parkingenjör, är förrådsansvarig och har det övergripande ansvaret för kommnens förråd. Det är Elisabeth som gör inköp till förrådet, mindre inköp exempelvis skrvar och färg kan dock medarbetarna själva göra. Tidigare fanns det en förrådsförvaltare som alltid fanns lokaliserad på förrådet. När denne gick i pension ersattes dock inte tjänsten och idag förekommer det att förrådet är obemannat. Enligt de intervjade är det en för liten organisation för att det skall finnas en person som alltid är placerad på förrådet, detta sklle inte vara ekonomisk försvarbart. Framöver kommer däremot en omorganisering att ske och en förman kommer att anställas. Tanken är att förmannen skall arbeta te på fält, men även ansvara för inköp av material och övriga mindre inköp och därmed avlasta förrådsansvarig Vilka har tillgång till förrådet? Idag delar kommnen en del av förrådslokalerna med NSVA. NSVA:s kontrakt är dock ppsagt och de kommer lämna lokalerna i april Anledningen till att kontraktet har sagts pp är bland annat platsbrist. Kommnförrådet ligger på inhägnat område på Annedalsvägen. Grindarna till förrådsområdet är öppna nder dagtid. Innanför inhägnaden finns kommnens och NSVA:s gemensamma lokaler samt även en lokal tillhörande Björneklla Fastighets AB. Samtliga lokaler ägs av Björneklla Fastighets AB. Tillgång till lokaler med omklädningsrm, lnchrm och kontor har anställda på NSVA, anställda på Tekniska kontoret och anställda på Björneklla Fastighets AB. Lokalerna är öppna nder dagtid, dörrar till kontorsrm låses dock alltid när rmmen lämnas. På förrådsområdet finns det även ett snickeri, detta är inte en gemensam lokal med NSVA tan lokalen är endast avsedd för personal på Tekniska kontoret. Under dagtid är lokalen olåst. Det är endast kommnens personal som är behöriga att använda lokalerna, då de inte är låsta finns dock möjlighet för obehöriga att komma in i lokalerna. Snickeriet används till reperationer av verktyg etc., i lokalen förekommer förvaring av verktyg och maskiner även om merparten förvaras i det låsta förrådet Hvdförrådet är en gemensam lokal för kommnen och NSVA, lokalen hålls alltid låst. Det är i detta förråd merparten av maskinerna och verktygen förvaras. Ca 12 personer på NSVA, ca 12 personer på Tekniska kontoret samt ca 10 personer på BFAB har har personliga taggar till låset. Garage och övrigt förvaringstrymme är också gemensamma lokaler med NSVA. Garagen är öppna nder dagtid, övrigt förvaringstrymme hålls däremot låst. Till garagen (varm- och kallgarage) krävs personliga taggar kvällar och helger, taggar innehas av personal på Tekniska kontoret, NSVA samt jorpersonal på BFAB. 5

7 3.3. Vilka rtiner finns för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till förrådet? Till hvdförrådslokalen krävs det alltid en tagg för att komma in, taggarna är personliga. Kvälls-/nattetid krävs det även en personlig kod till taggen för att komma åt förrådslokal, garage samt omklädningsrm och lnchrm. Till övriga trymmen på förrådsområdet krävs nycklar. Merparten av trymmena är dock inte låsta nder dagtid. Nycklarna är enligt ppgift från de intervjade kodade och skall således inte vara möjliga att kopiera. Taggarna styrs av ett datoriserat system och det registreras varje gång en tagg används. Det är således möjligt att gå in i systemet och kontrollera vem som varit i lokalen och när. Vid anställning kvitteras taggar och nycklar t från Björneklla Fastighets AB, dvs. fastighetsägaren. Tidigare har nycklar även kvitterats t från NSVA:s arbetsledare. Vid avslt av anställning används en kontrollista, av vilken det framgår att tagg samt övriga nycklar skall lämnas tillbaka. Närmsta arbetsledare ansvarar för genomgång av checklistan och att taggar respektive nycklar återlämnas. Fastighetsägaren Björneklla Fastighets AB har förteckning över samtliga tlämnade taggar och nycklar. Enligt de intervjade görs kontinerlig genomgång av tagg- och nyckellista. Grindarna till förrådsområdet hålls öppna nder dagtid. De intervjade ppger att det förekommer att förrådsområdet är obevakat då samtlig personal är iväg på annat håll. Detta innebär att det finns risk för att obehöriga kan komma åt material på gårdsplanen samt komma åt de olåsta trymmena. Enligt de intervjade sklle det vara svårt att hålla grindarna låsta även nder dagtid, då det förekommer inkommande transporter som måste knna lossa gods. Vid låsta grindar sklle de behöva stanna tanför området och därmed blockera vägen Beskriv rtinen för ttag respektive inleverans till förrådet. Vem gör inköp? När görs inköp? Vem registrerar inköp respektive ttag? Det finns inget lager av material på förrådet, tan inköp görs när behov ppstår. VAverksamheten bedrivs av NSVA, varav lager av VA-material finns oss NSVA och inte hos kommnen. I hvdsak är det alltså maskiner och verktyg som kommnen förvarar i förrådslokalerna. Mindre inköp som skrvar, färg etc. kan respektive medarbetare själv göra. Alla övriga inköp sköts av förrådsansvarig. De intervjade ppger att samtliga följesedlar på ankomna varor alltid kontrolleras mot beställning samt mottagna varor. Mottagningskontrollen tförs av förrådsansvarig eller någon av de övriga medarbetarna. Mottagningsattestering av faktra görs normalt av förrådsansvarig och besltattestering tförs normalt av chefen för Tekniska förvaltningen. Enligt de intervjade är rtinen att det alltid skall vara två olika personer som attestera. Det finns inga formella rtiner för ttag av maskiner och inventarier. Varje medarbetare går själv in på förrådet och hämtar det de behöver. Någon notering om vad som tagits t från förrådet, vid vilken tidpnkt och av vem görs inte. Det finns inte heller några rtiner vad gäller återlämning av verktyg/maskiner. De intervjade ppger dock att generellt sker återlämning vid dagens slt, men det kan förekomma att maskinen/verktyget behålls i bilen över natten om det skall användas påföljande dag. Rtiner för lån av maskiner och verktyg på kvällar eller helger saknas också. Enligt ppgift från de intervjade vänder sig medarbetarna normalt till förrådsansvarig för godkännande. 6

8 3.5. Finns tillräcklig intern kontroll? Görs några kontrollåtgärder? De intervjade ppger att den interna kontrollen sklle knna förbättras men hittills är detta inte ett område som har prioriterats. Det är en liten organisation med ett begränsat antal medarbetare, vilket enligt de intervjade gör att man känner sig trygg med den organisation som finns och de medarbetare som arbetar i organisationen. Övergripande reglemente för kommnförrådet saknas. Det finns idag inga riktlinjer eller rtiner som anger vad som gäller för kommnförrådet. Den interna kontrollen försvagdes när den tidigare förrådsförvaltaren gick i pension och tjänsten inte ersattes. Förrådsförvaltaren fanns alltid på plats på förrådet, idag förekommer det att förrådsområdet och lokalerna är obemannade. Granskningen visar att det finns stora förbättringsområden vad gäller den interna kontrollen och att det i en del avseende saknas interna kontrollåtgärder. Kommnen bör överväga att vid något tillfälle ta med kommnförrådet i den årliga intern kontrollplanen Vilka kontroller genomförs i syfte att säkerställa att saker inte försvinner från förrådet? Förrådet har råkat t för stölder av kabeltrmmor som förvarats innanför det inhägnade förrådsområdet. För att ndvika liknande stölder framöver hålls nmera alla kabeltrmmor inlåsta. Det har även förekommit att jlgransbelysning försvnnit för något år sedan, trots att denna förvarats i den låsta förrådslokalen. Den lokal där merparten av verktyg och maskiner förvaras hålls låst nder dagtid. Lokalerna delas idag dock med NSVA och det är ett flertal personer som har taggar till lokalerna, vilket innebär svårigheter med att ha en tillfredställande kontroll. När det gäller drivmedel till handredskap förvaras det i en låst container på förrådsområdet. Det är endast förrådsansvarig och ytterligare en medarbetare som har tillgång till nyckel. Kontrollen på drivmedel kan därmed anses vara hög och risken låg att något sklle försvinna. När det gäller mindre verktyg och liknande har diskssioner förts om att varje medarbetare sklle ha en egen låda med personliga verktyg. Varje medarbetare hade då fått ta ansvar för sina egna verktyg och för att inget försvinner. I dagsläget har detta emellertid änn inte införts. De intervjade ppger att de känner att de har kontroll på de saker som förvaras på förrådet och pplever inte att det finns några större problem med att saker försvinner. De anger dock att det finns vissa saker som sedan tidigare är inköpta tillsammans med NSVA och att det är svårare att kontrollera dessa Hr ser rtinen t för inventering av förrådet? Hr ofta sker inventering? Vad visar resltatet av genomförda inventeringar? Svinn? Lager av material finns inte på förrådet, tan inköp görs när behov ppstår. Inventering av inventarierna, dvs. samtliga verktyg och maskiner med mera, tfördes Någon förnyad inventering har inte gjorts sedan dess, vilket innebär att den inventarieförteckning som idag finns inte är ppdaterad. Inventering av större maskiner och liknande görs årligen och förteckningen ppdateras, då nderlagen används vid förnyelse av försäkring. 7

9 3.8. Hr ser rtinen t vid försäljning av inventarier? Försäljning av maskiner eller verktyg och liknande sker någon gång per år enligt de intervjade. Under 2013 har endast en försäljning skett, försäljningen avsåg en äldre, trasig gräsklippare. Det finns inga formella rtiner eller riktlinjer för hr en försäljning skall gå tillväga. De intervjade menar att försäljningar inte sker särskilt ofta och därav har det setts något behov av att tarbeta formella rtiner. Normalt är det förrådsansvarig eller Teknisk chef som sköter det praktiska med försäljningen. Ofta sker avstämning med någon ekonom på kommnens ekonomikontor. Enligt de intervjade är ett relativt vanligt förfarande vid försäljning att en annons läggs t på Blocket. De saker som säljs är ofta speciella, exempelvis en väghyvel, och att hitta rätt köpare kan vara svårt. De intervjade anser att annonsering via Blocket många gånger är det enklaste sättet att nå t till rätt målgrpp. 8

10 4. Sltsatser och bedömningar Förrådsansvarig har det övergripande ansvaret för kommnförrådet och ansvarar för inköp till förrådet. Merparten av förrådslokalerna delas idag med NSVA, kontraktet är dock ppsagt och NSVA lämnar lokalerna i april Anställda på NSVA, personal på Tekniska kontoret samt jorpersonal på BFAB innehar taggar och nycklar till lokalerna, enligt ppgift från de intervjade handlar det om totalt ca 30 personer. Taggsystemet är elektronisk och det går att gå tillbaka i tiden och kontrollera vem som gått in i lokalen och när. Björneklla Fastighets AB, fastighetsägaren, sköter tlämning av nycklar och taggar samt för nyckel-/tagglistor. Vid avslt av anställning används en checklista av vilken det framgår att taggar samt nycklar skall återlämnas. Vi har vid vår granskning inte sett något som tyder på annat än att det finns fngerande rtiner vad gäller t- och återlämning av nycklar/taggar. Eftersom lokalerna delas med NSVA och ett relativt stort antal personer har tillgång till lokalerna, kan det vara svårt ha tillfredsställande kontroll över vem som vistas i lokalerna. För den lokal som hålls låst nder dagtid och till vilken det krävs tagg för att komma in i finns däremot alltid möjlighet att gå tillbaka och kontrollera. När NSVA flyttar t från lokalerna kommer antalet personer med tillgång till förrådslokalen att minska, vilken innebär en förbättrad möjlighet till kontroll. Grindarna till förrådsområdet samt en del av lokalerna är olåsta nder dagtid, vilket innebär en risk för att obehöriga tar sig in i lokalerna samt kommer åt material på gårdsplanen. Det förekommer desstom att förrådsområdet är obemannat nder dagtid. Vår bedömning är att lokalerna bör hållas låsta vid de tillfällen personal inte är på plats på förrådsområdet, detta för att minska riskerna för stöld och/eller skadegörelse. Kommnen bör även överväga hrvida grindarna till förrådsområdet bör hållas låsta vid de tillfällen förrådet är obemannat. Något lager i form av material förekommer inte på förrådet, tan på förrådet förvaras i hvdsak maskiner och verktyg. Alla inkommande varor kontrolleras mot följesedel samt mot ankommande faktra. Vi har vid vår granskning inte sett något som tyder på annat än att det förekommer goda rtiner för avprickning av ankomna varor. Formella rtiner och riktlinjer saknas när det gäller lån av maskiner och verktyg från förrådet. Det saknas även formella riktlinjer avseende lån av maskiner och verktyg på kvällar och helger. Vi kan konstatera att riktlinjer behöver tformas vad gäller lån av maskiner och verktyg från förrådet. Rtinerna bör bland annat innehålla regler för återlämning och registrering av lån. Enligt vår bedömning är det av vikt att det förekommer någon typ av registrering av vilka maskiner och verktyg som lånas samt av vem och vid vilken tidpnkt. Idag förekommer ingen registrering vilket innebär svårigheter att göra ppföljningar i händelse av att något sklle försvinna eller skadas. Risken ökar desstom för att medarbetare glömmer eller av annan orsak inte lämnar tillbaka maskiner och/eller verktyg. Formella rtiner bör även tformas vad gäller lån över natt eller helg, för att tydliggöra vilka regler som gäller. Fllständig inventering av inventarier (maskiner och verktyg) gjordes Någon inventering har dock inte gjorts sedan dess och inventarieförteckningen är idag inte ppdaterad. Större maskiner inventeras däremot årligen, då nderlag krävs till förnyelse av försäkring. Vi kan i vår granskning konstatera att en inventering och ppdatering av inventarieförteckningen behöver tföras. Med tanke på att flertalet personer har tillgång till förrådslokalerna samt nyttjar maskiner och verktyg bör inventeringen tföras årligen för att säkerställa att inget saknas. Formella rtiner vid försäljning av maskiner och verktyg saknas. Enligt de intervjade sker försäljning någon gång per år och handhas då av förrådsansvarig eller chef för Tekniska för- 9

11 valtningen. De intervjade ppger att ett vanligt förfarande är att använda annonssajten Blocket vid tannonsering av maskiner och verktyg. Vår bedömning är att formella rtiner och riktlinjer bör tformas vad gäller försäljning av inventarier, för att tydliggöra försäljningsprocessen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den interna kontrollen på kommnförrådet behöver tvecklas. Rtiner och riktlinjer saknas i flera avseende och bör tformas. Idag saknas rtiner och riktlinjer inom ett antal område. Det saknas även ett övergripande reglemente och övergripande riktlinjer för vilka regler och rtiner som skall gälla för kommnens förrådsverksamhet. Tydliga rtiner och riktlinjer bör innebära att den interna kontrollen stärks och processerna tydliggörs. Granskningen visar att det finns brister i kontrollmomenten och att det i vissa avseende saknas kontrollåtgärder. För att förstärka den interna kontrollen bör kommnen överväga att någon gång ta med kommnförrådet i den årliga intern kontrollplanen Identifierade förbättringsområden/rekommendationer Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: Lokaler bör hållas låsta vid de tillfällen förrådsområdet är obemannat för att förhindra att obehöriga tar sig in i lokalerna. Kommnen bör även överväga att hålla grindar till förrådsområdet låsta när området är obemannat. Rtiner och riktlinjer tarbetas vad gäller lån av maskiner och inventarier från förrådet. Rtiner för registrering av vad som lånats från förrådet, av vem och vid vilken tidpnkter behöver tformas. Inventering av samtliga maskiner och verktyg behöver tföras och inventarieförteckningen ppdateras. Rtiner och riktlinjer för försäljning av inventarier tvecklas för att tydliggöra försäljningsprocessen. Utforma reglemente för kommnens förrådsverksamhet som anger vilka regler och riktlinjer som skall gälla för verksamheten. Kommnen bör överväga att vid tillfälle ta med kommnförrådet i den årliga intern kontrollplanen. Åstorp den 4 febrari 2014 Linn Höglnd Revisor 10

12 Källförteckning Bengt-Olle Andersson, Chef Tekniska kontoret Elisabeth Dahlgren, Parkingenjör Jessica Flenner, Ekonom Björneklla Fastighets AB 11

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av personalkostnader

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av personalkostnader Revisionsrapport 2014 Genomförd på ppdrag av revisorerna Mölndals Stad Granskning av rtiner och processer för kontroll och redovisning av personalkostnader Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Revisionsrapport Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Kävlinge kommn Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och ppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2014. Kävlinge kommun. Granskning av kommunens arbetsmarknadspolitiska

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2014. Kävlinge kommun. Granskning av kommunens arbetsmarknadspolitiska Revisionsrapport 2013 Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Kävlinge kommn Granskning av kommnens arbetsmarknadspolitiska åtgärder Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrnd...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport nr 6/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Granskning av Informationssäkerhet Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen På ppdrag av revisorerna i Nacka

Läs mer

Örnsköldsviks kommun. Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet

Örnsköldsviks kommun. Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet Revisionsrapport 2014 Genomförd på ppdrag av revisorerna december 2014-mars 2015 Örnsköldsviks kommn Granskning av kommnens pphandlings- och inköpsverksamhet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av hemtjänsten

Granskning av hemtjänsten Revisionsrapport nr 1/2014 Granskning av hemtjänsten På ppdrag av revisorerna i Nacka kommn Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrnd... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Ansvarig nämnd... 4 2.4 Revisionskriterier...

Läs mer

Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi Verksamhetsstrategi 2018 2022 Innehåll Verksamhetsstrategier 3 Omvärldsanalys 5 Strategin 6 Målsättning för 2022 7 Utgångsläge 2017 8 Ekonomi 9 Hållbarhetsområden 12 Hr vi arbetar 14 2 Verksamhetsstrategier

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten.

Granskning av förrådsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Härryda kommun 2010-09-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Bakgrund...2 3. Syfte, metod och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning

handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning handledning för att skapa en kommnal plan för stdie- och yrkesvägledning 1 Förord Den här handledningen har tagits fram inom ramen för projektet Visa Väst som pågår mellan 2013 och 2015 i Västra Götaland.

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

HANDLEDNING FÖR ATT SKAPA EN KOMMUNAL PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

HANDLEDNING FÖR ATT SKAPA EN KOMMUNAL PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING HANDLEDNING FÖR ATT SKAPA EN KOMMUNAL PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 1 Förord Den här handledningen har tagits fram inom ramen för projektet Visa Väst som pågår mellan 2013 och 2015 i Västra Götaland.

Läs mer

Skurups kommun. Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara illa

Skurups kommun. Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara illa Revisionsrapport 2015 Genomförd på ppdrag av revisorerna September 2015 Skrps kommn Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara illa Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll vid inköp/upphandling. Sollefteå kommun

Intern kontroll vid inköp/upphandling. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll vid inköp/upphandling Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Viktor Hallström, revisionskonsult Sollefteå kommun November 2017 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kommunal folkomröstning mellan valen

Kommunal folkomröstning mellan valen VALMYNDIGHETENS MANUALER Kommnal folkomröstning mellan valen Valmyndigheten 770 tg 10 1 Den här manalen gäller för kommner och landsting som ordnar kommnal folkomröstning som ej sammanfaller med allmänt

Läs mer

Granskning av försörjningsstöd

Granskning av försörjningsstöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på ppdrag av Umeå kommns revisorer December 2015 Granskning av försörjningsstöd Umeå kommn Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...4 1.1. Bakgrnd...4 1.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Valle och Mika HAPARANDA

Valle och Mika HAPARANDA Valle och Mika HAPARANDA Goda exempel på förebyggande arbete i Haparanda Familjecentral Compassen Norrbs Arbete i skolan Mamma-& Pappagrpper med Valle & Mika på Familjecentralen Samtal och vägledning i

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Simon Löwenthal Oktober 2017 Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2.

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen.

Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen. Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen. Östersunds kommun 7 juni 2013 Ante Strängby revisor Marianne Harr certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Regler,

Läs mer

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB Revisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2017 Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Innehåll 1.

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Förslag till skötselplan för Svinninge Vägförenings grönområden 2013

Förslag till skötselplan för Svinninge Vägförenings grönområden 2013 Förslag till skötselplan för Svinninge Vägförenings grönområden 2013 Detta förslag till skötselplan har tarbetats av rbetsgrpp Grönområde på ppdrag av årsstämman 2001. Gröna rbetsgrppens årsavlämning 2012

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Rapport Burlövs kommun Antal sidor 7 Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund 2 1.1 Syfte 2 1.2 Revisionskriterier 2 1.3 Ansvariga 3 1.4 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)

Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) 2016-10-20 Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av kulturoch

Granskning av kulturoch Revisionsrapport Granskning av kulturoch fritidsnämndens interna kontroll avseende kommunens hantering av konst Malin Kronmar Kalmar kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Region Gotland Revisionsrapport Datum 2011-03-10 Författare Lars Åke Claesson Innehåll 1. Inledning och revisionsfråga...

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av interna kontrollen. Handikappförvaltningen Anita Andersson.

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av interna kontrollen. Handikappförvaltningen Anita Andersson. REVISIONSRAPPORT Granskning av interna kontrollen Handikappförvaltningen Landstinget Halland 2005-10-03 Anita Andersson Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1. Uppdrag...3 2. Syfte

Läs mer

Lärdomar från projektet Smartare inköp genom tidig dialog

Lärdomar från projektet Smartare inköp genom tidig dialog Lärdomar från projektet Smartare inköp genom tidig dialog Information från Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommner och Landsting och Teknikföretagen Under perioden janari-november 2015 drev pphandlingsstödet

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Projektledning i fem olika situationer

Projektledning i fem olika situationer Den internationella certifieringen enligt IPMA, International Project Management Association, har fyra nivåer. Johan Fahlvik har precis genomgått certifieringsprocessen på IPMA B-nivå och kan n lägga till

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Utlåning av nycklar till entreprenörer som Lulebo AB anlitar

Utlåning av nycklar till entreprenörer som Lulebo AB anlitar Utlåning av nycklar till entreprenörer som Lulebo AB anlitar Lulebo AB har kraftigt skärpt reglerna för hantering och förvaring av huvud- och fastighetsskötarnycklar. Alla befintliga huvud- och fastighetsskötarnycklar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper

Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper Nycklar utan kopieringsspärr - Nycklar som fritt kan kopieras eller tillverkas utan krav på legitimation, rekvisition eller några som helst säkerhetsrutiner.

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll tekniska nämnden

Intern kontroll tekniska nämnden Revisionsrapport* Intern kontroll tekniska nämnden Gotlands kommun 2008-02-20 Ramona Numelin *connectedthinking PM Intern kontroll fastighetsavdelningen och fastighetsservice 2007 Sammanfattning Jag bedömer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av ersättning till förtroendevalda

Granskning av ersättning till förtroendevalda LANDSTINGSREVISIONEN Granskning av ersättning till förtroendevalda Rapport nr 19/2017 Mars 2018 Malin W Blom, Negin Nazari och Petra Sääf, Ernst & Young AB Diarienummer: REV 45:2 2017 Revisionsrapport

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Revisionsrapport 1/2010. Åstorps kommun. Granskning av den fysiska inventariehanteringen

Revisionsrapport 1/2010. Åstorps kommun. Granskning av den fysiska inventariehanteringen Revisionsrapport 1/2010 Åstorps kommun Granskning av den fysiska inventariehanteringen Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av 2007 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

Redovisning av 2007 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande 2008 Datum: Diarienr 30 januari 2008 SBR 14-26/2008 Handläggare: Telefon: Viviann Andersson 08-508 28 058 Till Styrelsen för Stockholm Business Region Redovisning av 2007 års internkontrollarbete

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

N v. För kdnnedom till: Kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, respektive sektorschef samt ekonomichefen.

N v. För kdnnedom till: Kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, respektive sektorschef samt ekonomichefen. N v HARRYDA KCII"II"IUN Kommunens revisorer 2017-03-06 Kommunstyrelsen LOPANDE GRANSKNING AV TNTERN KONTROLL I REDOVISNTNGSRUTTNER Kommunens revisorer beslutade den 6 mars 2017 att överlämna rapporten

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer Granskningsrapport Nr. 2016-01 Åstorps kommuns revisorer Granskning av kommunala vägar Maj 2016 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i Åstorps kommun genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Avtalsuppföljning inom fritidsnämnden

Avtalsuppföljning inom fritidsnämnden Avtalsuppföljning inom fritidsnämnden Granskningsrapport Umeå kommun Antal sidor 11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Syfte och revisionsfråga 2 4 Avgränsning 2 5 Revisionskriterier

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Regler för uthyrning eller upplåtelse och hyressättning av förvaltningens lokaler

Regler för uthyrning eller upplåtelse och hyressättning av förvaltningens lokaler Regler för uthyrning eller upplåtelse och hyressättning av förvaltningens lokaler Stadens olika föreningar och medborgare bedriver många olika verksamheter som kommer våra medborgare till del. Tillgång

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter LESSEBO KOMMUN 2018-01-22 Kommunens revisorer Till Kommunstyrelsen Uppföljande granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter EY har på uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2018

Kungälvs kommun. Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2018 Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av kommunens revisorer i Kungälvs kommun Kungälvs kommun Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2018 Innehåll 1. Inledning...1 1.1. Bakgrund...1

Läs mer