Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Dnr marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument Ärendebeskrivning Kommunen köper årligen varor och tjänster (exkl byggentreprenader) till ett värde av mkr. Merparten av dessa inköp (80%) avser avrop från kommunens avtalade leverantörer (ca 150 st) för ramavtal och specieköp. Varje år hanterar kommunen c a st fakturor och av dessa är 7% helt elektroniska via s k e-handel. Resterande del (93%) är inskannade pappersfakturor som hanteras elektroniskt ute bland kommunens förvaltningar via ekonomisystemets fakturaportal. Hösten 2007 har KPMG på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet samt regler för leasing. Granskningen visar att det finns en ändamålsenlig organisation och system för att hantera inköps- och upphandlingsprocessen inkl. leasing och andra finansieringsformer, men att det också finns ett antal förbättringsområden. Ekonomikontorets yttrande Nedan listas kommunrevisionens rekommendationer i kursiv text, följt av ekonomikontorets kommentarer:

2 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marsks16b Skärp kraven på verksamheterna att anlita inköpsavdelningen vid direktinköp överstigande kr Enligt kommunens upphandlingspolicy ska skriftligt underlag upprättas vid direktupphandling som överstiger kr. Det finns inget krav att inköpsavdelningen ska anlitas utan verksamheterna gör det om man har behov av stöd i sin upphandling. Ekonomikontoret ser ingen anledning att skärpa kraven enligt revisorernas förslag. Ställ högre krav på att beställarna skall använda kommunens e-handelssystem Kommunen har sedan starten 1998 arbetat med att marknadsföra och belysa fördelarna med elektronisk handel. Det har varit upp till respektive beställare att avgöra om man vill effektivisera sina beställningsrutiner med hjälp av kommunens e-handelssystem. Ekonomikontoret kan dock konstatera att e-handeln i kommunen ännu inte nått sin fulla effektiviseringsgrad. De kommuner som lyckats bäst med e-handel är de som tillämpat elektronisk handel som organisationens huvudsakliga inköpskanal. Det finns därför anledning att vidta åtgärder för att öka användningen av kommunens e-handelssystem. Ekonomikontoret välkomnar revisorernas förslag och avser att vidta dessa åtgärder inom ramen för ett särskilt projekt som beskrivs längre fram. Utveckla uppföljningen av avtalstroheten med att även innefatta de olika nämndernas ansvarsområden Uppföljning av avtalstrohet är en viktig del i inköpsavdelningens arbete med kommunens ramavtal. Uppföljning sker regelbundet för kommunen totalt. Uppföljningen sker även på förvaltningsnivå men inte i någon större utsträckning, varför det finns anledning att intensifiera detta arbete.

3 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marsks16c Vid större avvikelser tar inköpsavdelningen kontakt med berörd förvaltning. Uppföljningen av köptrohet har hittills fokuserats på trohet gentemot avtalad leverantör. Inköpsavdelningen anser dock att det även finns anledning att följa upp trohet gentemot avtalat sortiment hos ramavtalsleverantören. Ekonomikontoret anser att det bästa sättet att förbättra uppföljningen av nämndernas avtalstrohet enligt revisorernas förslag är en ökad användning av elektronisk handel. Lägg in uppföljning av den interna kontrollen för upphandlingsprocessen i kommunstyrelsens internkontrollplan I dagsläget upprättar kommunstyrelsen ingen övergripande internkontrollplan för kommunen. Varje nämnd väljer själva ut de arbetsmoment/processer som skall granskas under året. Som underlag för urvalet till kontrollplanen skall en risk- och väsentlighetsanalys göras. Detta för att säkerställa att man prioriterat att utföra de interna kontrollerna där sannolikheten för fel är som störst samt där konsekvenserna är allvarliga. I kommunen finns ett nätverk där förvaltningarna regelbundet träffar och informerar varandra om pågående internkontrollarbete. Ekonomikontoret kommer på dessa nätverksträffar att aktualisera frågan om internkontroll i handelsprocessen. Nätverksgruppen har under projektfasen tagit fram ett förslag till ett reglemente för hur arbetet med intern kontroll skall ske i kommunen. I reglementet tydliggörs bland annat rutiner för uppföljning av den interna kontrollen. Detta innebär att i samband med inlämning av nämndernas verksamhetsberättelser kommer en rapportering av resultatet av de interna kontrollerna göras till kommunstyrelsen. Om nämnderna valt ut handelsprocessen som kontrollmoment kommer kommunstyrelsen således få en återrapportering av granskningsresultatet.

4 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marsks16d Ovanstående åtgärder kommer att innebära att den interna kontrollen förbättras på ett avsevärt sätt. Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet stärks vilket innefattar att möjligheten att bedöma effektiviteten i nämndens handelsprocess (se nedan). Ekonomikontoret anser att ovan föreslagna åtgärder ger kommunstyrelsen förbättrade möjligheter att ha uppsikt över nämndernas kontroll av verksamheten. Frågan om att lägga in uppföljning av upphandlingsprocessen i kommunstyrelsens internkontrollplan, enligt revisorernas förslag, får prövas i ett senare skede. Satsa på ytterligare fortbildning inom LOU och hanteringen av kommunens upphandlingsprocess i kommunens förvaltningar Inköpsavdelningen utbildar och informerar kommunens och bolagens anställda när de så önskar. Detta sker oftast i organiserade former hos förvaltningar och kommunala bolag där berörda kallas och där inköpsavdelningens personal anlitas som föreläsare. Utöver dessa så kallade skräddarsydda förvaltnings- och bolagsutbildningar finns inköpsavdelningen representerade med ett 2 timmars utbildningspaket i personalkontorets utbildningskatalog benämnt Upphandlingsprocessen. Detta utbud är tillgängligt för alla kommunanställda. Inköpsavdelningen är även involverad i personalkontorets utbildning central introduktion för anställda. Som komplement till de utbildningsinsatser som erbjuds i dagsläget, planerar inköpsavdelningen att utarbeta inköpsanvisningar tillgängliga via inköpsavdelningens hemsida. Att ytterligare utöka utbildningsinsatsen med de resurser som inköpsavdelningen för närvarande förfogar över är inte i dagsläget genomförbart.

5 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marsks16e Ekonomikontoret anser att man med ovanstående utbildningsinsatser tillgodoser det utbildningsbehov som finns och ställer sig därför tveksam till revisorernas förslag om ytterligare utbildningsinsatser. Komplettera den dokumenterade genomgången av leasingavtal vid 2007 års bokslut med klassificering av avtalen Leasingavtal kan klassificeras som operationella eller finansiella. Skillnaden mellan att behandla leasing-/hyresavtal som operationella respektive finansiella är stora. Operationella avtal bokförs som leasingavgifter eller hyror, exempelvis bokförs lokalhyror som lokalhyror. När det gäller finansiella avtal ska dessa först bokföras som skuld och anläggningstillgång avseende hela avtalsperioden. Dessa skall sedan varje månad upplösas som fiktiva avskrivningar och fiktiva räntekostnader och ränteberäkningarna är komplicerade, så varje avtal måste särbehandlas. De redovisade leasingbetalningarna kommer heller inte att stämma med de kostnader som bokförs. Enda sättet att kunna hantera detta är att manuellt varje månad beräkna och bokföra alla avtal ett i taget. Med hänsyn till det stora administrativa merarbete det medför att behandla avtal som finansiella, har istället valts att behandla alla avtal som operationella. De formella kraven för att avtal ska bedömas som finansiella består av ett antal villkor, varav det räcker med att ett villkor uppfylls för att avtalet ska betraktas som finansiellt. Det innebär i praktiken att det är en stor mängd avtal som egentligen ska behandlas som ägda, även om tanken aldrig varit att äga dem. När det gäller att redovisa avtalen som finansiella anser ekonomikontoret att det krävs för mycket administrativt merarbete för att det ska motivera sådan hantering. Däremot kan vissa typer av lokalhyresavtal komma att redovisas som finansiella. Hyresavtal, där tanken aldrig funnits att köpa lokalerna bör dock inte omfattas av detta.

6 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marsks16f Ekonomikontoret avstyrker revisorernas förslag och anser, i likhet med många kommuner, att det inte tillför något att lägga ner stort administrativt arbete enbart för att bokföra fiktiva uppgifter. Det väsentliga är att visa hur stora framtida kostnader kommunen bundit sig för och det redovisas redan. Avstäm förvaltningarnas uppgifter om framtida leasingkostnader mot inköpsavdelningens uppgifter om ramavtal Revisorerna har uppmärksammat att enligt ramavtalet för kopieringsmaskiner, ska alla maskiner återlämnas när avtalstiden är slut, oavsett när maskinerna erhölls. När nya maskiner erhålls skrivs ett kontrakt som gäller i 36 månader, men villkoren i ramavtalet går före. I de uppgifter som inlämnats, gällande framtida leasingkostnader i föregående bokslut, hade dock inte hänsyn tagits till detta. Anvisningarna till årsbokslutet har därför nyligen kompletterats med separat information till samtliga berörda gällande kopieringsmaskiner. Ekonomikontoret anser därför att det inte längre föreligger något behov av avstämning enligt revisorernas förslag. Övriga kommentarer och förslag Kommunrevisionen har ovan lyft fram flera rekommendationer till förbättringar och ekonomikontoret har ovan beskrivit sin syn på dessa. Flertalet av dessa förbättringar berör kommunens handelsprocess enligt nedan. Behov uppstår Upphandling Anskaffning Fakturahantering

7 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marsks16g Ekonomikontoret planerar att initiera ett förvaltningsövergripande projekt, med syfte att framför allt fokusera på förbättringar avseende aktiviteterna anskaffning och fakturahantering. Projektets huvudsakliga målsättning är att inom respektive förvaltning: förbättra avtalstroheten och därmed sänka inköpskostnaderna minska tidsåtgången för anskaffning och fakturahantering öka användningen av IT-stöd i handelsprocessen utföra ytterligare kompetensutvecklingsinsatser inom LOU Arbets- och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att - godkänna ovanstående yttrande som svar på kommunrevisorernas granskningsrapport. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att - godkänna ovanstående yttrande som svar på kommunrevisorernas granskningsrapport. Beslutsexpediering Kommunrevisionen, KPMG, ekonomikontoret

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Uppföljning av avtalshantering samt kontroll av fakturor mot avtal hos Gävle kommuns nämnder

Uppföljning av avtalshantering samt kontroll av fakturor mot avtal hos Gävle kommuns nämnder REVISIONSRAPPORT 2013-04-23 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 12REK26 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Uppföljning av avtalshantering samt kontroll av fakturor mot avtal hos Gävle kommuns nämnder Bakgrund

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer