Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Kommunrevisionen har i sin granskning konstaterat att den interna kontrollen i inköpsverksamheten är tillräcklig. Vi gör bedömningen att upphandling av ramavtal behöver utvecklas inom kommunkoncernen. Vi anser också att kommunens upphandlingsfunktion skall ges en tydligare roll och ökat ansvarsområde. Kommunrevisionen begär svar från bolagen beträffande hur man avser agera för att öka samordningen av upphandlingar och svar från kommunstyrelsen beträffande behov av inköpsfunktionens tydligare roll. Svar önskas senast Kommunrevisionen Hakon Fältström Ordförande Revisionen Lars Gustafsson Vice Ordförande Revisionen Bilagor: Revisions-PM: Avtalstrohet inom bolagen Postadress Finspångs kommun, Finspång Besöksadress Bergslagsvägen Tfn Fax E-post Webbplats

2 Revisions PM Bolagens köp mot tecknade avtal och köp via direktupphandling Finspångs kommun Lars Edgren Matti Leskelä

3 De kommunala bolagens rutiner för inköp knutna till ingångna avtal Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 ORGANISATION OCH ANSVAR... 1 REVISIONSFRÅGA... 1 METOD OCH AVGRÄNSNING... 1 FASTSTÄLLDA RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING I KOMMUNEN IAKTTAGELSER... 2 BEDÖMNING... 3 Februari 2013 Finspångs kommun PwC

4 Bakgrund Finspångs kommuns förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en begränsad granskning av bolagens köp mot tecknade avtal och köp via direktupphandling inom de av kommunen ägda bolagen. Finspångs kommuns kommunala bolag upphandlar årligen varor och tjänster för betydande belopp. Vid inköp är bolagen skyldiga att beakta lagregler på upphandlingsområdet (LOU) samt av kommunen fastställda styrdokument. Det är även viktigt av affärs- och objektivitetsskäl att bolagen ianspråktar möjligheten med upphandling. Detta gäller såväl objekts- som ramavtalsupphandlingar och att upphandlingarna sker inom fastställda tröskel- eller gränsvärden. När det gäller ramavtal innebär en hög köptrohet att bolagen kan erhålla bättre villkor i kommande upphandlingar och avtal. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning för 2012 funnit skäl att granska bolagens köptrohet mot tecknade avtal och om direktupphandlingar sker överstigande tröskelvärden för direktupphandling. Granskningens syfte är att bedöma om den interna kontrollen i inköpsverksamheten är tillräcklig. Ansvarig för den interna kontrollen är styrelse och verkställande direktör. Organisation och ansvar Ansvarig för upphandlingsverksamheten i kommunen är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar för inköps/upphandlingsverksamhet utgår från det övergripande och generella ansvar styrelsen har för förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. I styrelsens styrfunktion ingår speciellt att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Kommunen utgör en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunens bolag omfattas också av upphandlingsrättslig lagstiftning. Vallonbygden omfattas av samma lag som gäller för kommunen. Tekniska verken omfattas av lag om upphandling i försörjningssektorerna (LUF). För att betona upphandlingsverksamhetens betydelse är det viktigt att kommunens upphandlingsfunktion får en tydligare roll i kommunkoncernen och därmed ett mera uttalat ansvar för upphandlingar och uppföljning speciellt när det gäller ramavtalsupphandlingar där såväl kommun som bolag kan omfattas. Revisionsfråga Den övergripande frågan som denna granskning ska besvara gäller: Är den interna kontrollen i inköpsverksamheten tillräcklig? Metod och avgränsning Granskningen omfattar följande bolag i Finspångs kommun: Vallonbygden AB Finspångs tekniska verk AB Granskningen baseras på: 1

5 Genomförd registeranalys av respektive bolags leverantörsreskontra samt kommunens och bolagens avtalsregister. Intervjuer med ansvariga tjänstemän Granskningen omfattar genomförda inköp av varor och tjänster i bolagen av leverantörer till ett sammantaget värde överstigande kronor. Valet av denna beloppsgräns baseras på gränsvärdet per år för direktupphandling. Noteras kan, att om inköpet avser över åren återkommande köp av varor eller tjänster, är den fastställda nivån för direktupphandling cirka / kronor då man utgår från en avtalsperiod om fyra år (direktupphandlingsgränserna är / kronor beroende på vilken lag som åsyftas). De olika beloppen baseras på de två lagstiftningar som gäller för bolagen, Lagen om offentlig upphandling (LOU) för Vallonbygden och Lag om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) i huvudsak för Tekniska verken. Fastställda riktlinjer och rutiner för inköp och upphandling i kommunen. Finspångs kommun har fastställt riktlinjer för sin upphandlingsverksamhet. Riktlinjerna gäller även kommunens helägda bolag. Bolagen omfattas dock inte av de ramavtal kommunen tecknar. I riktlinjerna anges att bolagen skall medverka i samordning av kommunens och övriga koncernföretags upphandling där så är möjligt. Som stöd i upphandlingsfrågor samverkar kommunen med Upphandlingsenheten i Norrköpings kommun (kommunalförbundet 4:e storstadsregionen). Samverkan omfattar främst ramavtal och gemensamma upphandlingar. Kommunstyrelsen har enligt lagstiftningen det övergripande ansvaret för all upphandling i kommunen. Kommunen utgör en upphandlande myndighet. Ansvaret för de upphandlingar kommunens bolag utför åvilar ytterst respektive företags styrelse. Vallonbygden utgör lika med kommunen en upphandlande myndighet, medan Tekniska verken i huvudsak är en upphandlande enhet. Skillnaden mellan upphandlande myndighet och enhet har sin grund i den bedrivna verksamheten. Kommunala bolag med ansvar för försörjning av vatten och avlopp samt energi (försörjningssektorerna) utgör en upphandlande enhet. Iakttagelser Vid tillfället för granskningen hade i bolagen påbörjats en översyn av uppkomna kostnader mot bakgrund av en upphandlingsaspekt. Under hösten 2013 har därför inom Vallonbygden AB genomförts ramavtalsupphandlingar inom bygg/målnings- samt installationsområdena. Sammanlagt har det varit fråga om sju ramavtalsområden. Ramavtalsupphandlingarna påverkar inte de ramavtal bolaget har med ex vis 1 HBV (husbyggnadsvaror). HBV tillhandahåller många av varor och tjänster bostads- 1 Som inköpscentral handlar HBV, en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar i huvudsak de kommunala bostadsbolagen, upp ramavtal för varor och tjänster som medlemsföretagen kan dra nytta av. Allt upphandlat enligt LOU. 2

6 bolagen har regelbundna behov av, ex vis vitvaror. Bolaget har även ramavtal med NCC och SKL Kommentus men för andra ändamål. De nyligen genomförda upphandlingarna utgår från rangordning av tre kontrakterade utförare med en procentuell fördelning av uppskattad årlig kostnad. Över visst belopp kan bolaget bortse från ramavtalet och istället göra en objektsupphandling. Kontraktstiden omfattar 2014 och 2015 med möjlighet till förlängning i max två år. I förfrågningsunderlaget för upphandlingen noteras under Entreprenadföreskrifter att ägaren Finspångs kommun och dess bolag skall utan egna avtal kunna avropa på tecknat kontrakt med Vallonbygden AB. Detta är dock endast möjligt om de som skall avropa tjänsterna deltager som upphandlande och avtalsskrivande part i upphandlingen. Tekniska verken har huvuddelen av sina behov såväl på investerings- som driftssidan täckta av ramavtal. Här kan noteras att Tekniska verken lyder under LUF där gränsvärdet för direktupphandling är betydligt högre än det bostadsbolaget har att följa. Vid sina inköp av bränsle för värmeproduktion gäller inte upphandlingslagstiftningen. Enligt ett undantag i LUF kap 1, 21 gäller inte upphandlingsreglerna för kontrakt som tilldelas av en upphandlande enhet och avser anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver försörjningssektorverksamhet som avser dricksvatten, eller vid köp av energi eller bränsle för energiproduktion, om den upphandlande enheten bedriver försörjningssektorverksamhet som avser el, gas eller värme. Undantaget medför att ex vis flis anskaffas utan formell upphandling. Här måste dock betonas att konkurrensneutralitet, objektivitet och affärsmässighet gäller i vanlig ordning. Samtidigt har noterats att i något eller några fall har genomförts upphandlingar där kostnaden överskridit gällande gränsvärde för direktupphandling samtidigt som förfarandet inte följt någon av de formbundna upphandlingsformerna. Här har ansvariga inom Tekniska verken ansett att synnerliga skäl (tidsbrist, ensamrättssituation mm) förelegat. Bedömning Mot bakgrund av revisionsfrågan gör vi bedömningen att den interna kontrollen i inköpsverksamheten är tillräcklig. Vi bedömer att kommunens bolag har ramavtal för leveranser av varor och tjänster som tillgodoser bolagens behov. Vi bedömer även att köptroheten mot ramavtal är tillfredställande samt att bolagen, trots att avsteg i några fall förekommer, inte genomför direktupphandlingar som avviker från upphandlingsreglerna. Vi gör även den bedömningen att samordningen av i första hand upphandling av ramavtal behöver förtydligas/utvecklas inom kommunkoncernen. En samordning av upphandling av ramavtal i första hand på det tekniska området kan ge ökade volymer och på så sätt lägre kostnader för såväl kommunen som kommunens bolag. Ur en affärs- och konkurrensneutralitetsaspekt behöver kommunens centrala upphandlingsfunktion ges en tydligare roll och ett ökat ansvarsområde, dels för att markera upphandlingsfrågornas betydelse, dels för ökad kostnadseffektivitet och därmed ökad nytta i kommunkoncernen. 3

7 4

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten Jönköping Augusti 2003 Lars Edgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING OCH SYFTE 4 METOD 4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet

Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet Jönköping mars 2005 Pia Boström Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning och syfte... 5 3. Metod... 5 4. Lagen

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer