Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 3, Anläggningstillgångar"

Transkript

1 Sid 1 (7) Bilaga 3.b , 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen (1979:1212) samt Förordningen (1996:882)om myndigheters bokföring mm har upphört att gälla och har ersatts av Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) respektive Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). De nya förordningarna gäller fr o m den 1 januari Hänvisningar till förordningarna i kapitel 3 har korrigerats Säkerhetsetiketter för märkning av anläggningstillgångar Tidigarelagd tidpunkt för den årliga inventeringen av anläggningstillgångar Komplettering av externa förordningar och bestämmelser Anvisningar som rör registrering i ekonomisystemet har utgått Kontroller och avstämningar: Avsnitt och har utgått. Avsnitt 3.3 kompletterat med hänvisning till kapitel 1, bilaga 1.b Arkivering: Komplettering av texten med hänvisning till kapitel 1, avsnitt Ny rubrik på avsnittet och omarbetad text. Nya underrubriker Materiella anläggningstillgångar, Immateriella anläggningstillgångar, Förbättringsutgift på annans fastighet och Förbrukningsinventarier Komplettering av anvisningarna i tredje stycket Tidigarelagd tidpunkt för den årliga inventeringen av anläggningstillgångar Nytt stycke med rubrik Försäljning av datorer till anställda. Bilaga 3.a 21 Komplettering av konteringsreglerna avseende Bokföring vid finansiell leasing.

2 Sid 2 (7) Fortsättning Bilaga 3.b Bilaga 3.c Länk till excelfil Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Ny bilaga: Lathund avseende Klassificering av hyres- och leasingavtal. Bilaga 3.d 27 Ny bilaga: Blankett Leasingavtal Version 4.0. Kapitlet i sin helhet anpassat till såväl förändringar i redovisningsmodellen som i ekonomisystemet Avsnittet kompletterat med regler om utseende av inventeringsförrättare En mall för utskrift av etiketter för märkning av anläggningstillgångar har utarbetats. Mallen kan hämtas via webbversionen av handboken Hänvisning till kapitel 6, Mervärdesskatt, för information om moms vid försäljning av anläggningstillgång. Bilaga 3.a 17 ff Tabell Anläggningstyp/Konto utgår. Se bilaga 3.f. Bilaga 3.b 21 Kalkyl för ränteberäkningen. Kompletterande text avseende kalkylens innehåll. Bilaga 3.f 25 Tabell Anläggningstyp/Konto kompletterad med kolumnerna Avskrivningstyp, Konto avskrivning, Konto ackumulerad avskrivning samt Konto vid försäljning Avsnittet har kompletterats med anvisningar avseende kulturtillgångar (konst och annan utsmyckning) Bilaga 3.f 25 Tabellen uppdaterad med anläggningstyp/konto avseende kulturtillgångar Ingen moms vid försäljning till anställd av helt avskriven dator Tillägg: Kontakt ska alltid tas med EA då komplettering av en anläggningstillgång ska bokföras som tilläggsinvestering Finansiering: Omarbetad text avseende syftet med lånefinansiering De säkerhetsetiketter som tidigare använts för märkning av anläggningstillgångar har utgått ur Kontorsbutikens sortiment och ersatts med nya etiketter. Dessa etiketter har annat format varför den vid EA framtagna mallen för utskrift av etiketterna inte längre kan användas.

3 Sid 3 (7) Fortsättning Avsnittet har anpassats till elektronisk fakturahantering Leasing och ramavtal: Statligt upphandlade ramavtal som endast gäller leasing kan avropas utan att kalkyl och ifrågasättande av ramavtal behöver göras. I nuläget kan denna princip tillämpas på leasing av kopiatorer och kaffeautomater Innehållet under rubriken Praktiska anvisningar har omarbetats. Kopiatorer ska hanteras som finansiell leasing medan kaffe- och dryckesautomater ska hanteras som operationell leasing. Bilaga 3.b 21 Ny hänvisning/länk till Kalkyl för ränteberäkning. Bilaga 3.c 22 Ny hänvisning/länk till Kalkyl vid val mellan lån och leasing Avskrivningstiden 30 år för förbättringsutgift på annans fastighet och markanläggningar har tagits bort. Bilaga 3.f Anläggningstypen VO30, Förbättringsutgift på annans fastighet, 30 år, har tagits bort Stycket Praktiska anvisningar har kompletterats med nya rutiner för hantering av leasingobjekt. Bilaga 3.e 24 Blankett Leasingavtal Nytt avtal har omarbetats. Bilaga 3.f 25 Ny blankett Leasingavtal Avslut/Ändring Bilaga 3.g 26 Ny blankett Inventeringsdokument Leaseobjekt Bilaga 3.h 27 Tabell Anläggningstyp/Konto (tidigare bilaga 3.f) Fr o m har beloppsgränsen för när en anskaffning ska klassificeras som en anläggningstillgång höjts från kr till kr exkl moms. 5 Anskaffningsvärdet vid ny-, till- och ombyggnad av annans fastighet ska fr o m uppgå till kr exkl moms för att anskaffningen ska aktiveras och tas in i anläggningsregistret Anvisningarna avseende inventering av leasade objekt har flyttats till avsnitt

4 Sid 4 (7) Fortsättning Frågor avseende universitetets avtal med Kammarkollegiet besvaras av säkerhetschefen vid Lokalförsörjningsenheten Avsnittet om inventering har delvis omarbetats Förteckningen över interna föreskrifter och anvisningar har uppdaterats. Bilaga 3.a Fr om ska samtliga anskaffningar som avser anläggningstillgångar och stöldbegärliga förbrukningsinventarier bokföras på konto Detsamma gäller för kontering av fakturor som avser immateriella anläggningstillgångar och förbättringsutgifter på annans fastighet. Bilaga 3.e 25 Blankett Leasingavtal Nytt avtal har omarbetats. Bilaga 3.f 26 Blankett Leasingavtal Avslut/Ändring har omarbetats. Bilaga 3.g 27 Blankett Inventeringsdokument Leaseobjekt har omarbetats. Bilaga 3.h Version 6.0 Preliminärkonto 1200 ska fr o m användas för samtliga anläggningstyper. Kapitlet har anpassats till nya webben där varje kapitel läggs ut i pdf-format. Detta innebär att hänvisningar/länkar till bl a blanketter, beräkningsmallar och andra enheters gamla hemsidor tas bort Texten under rubriken Förbrukningsinventarier har förtydligats. Stöldbegärliga inventarier ska tas in i anläggningsregistret. Inga avskrivningar görs dock Avsnittet har kompletterats med anvisningar avseende kontroll att nya anläggningstillgångar behandlas och överförs till det definitiva anläggningsregistret i rätt period Avsnitt Kontroller och avstämningar har utgått (se kap 1). Avsnitt Arkivering har utgått (se kap 1). Information om vilka blanketter som hör till kapitlet har tagits bort.

5 Sid 5 (7) Fortsättning Bilaga 3.b Bilaga 3.c Bilaga 3.d Bilaga 3.e Bilaga 3.f Bilaga 3.g Bilaga 3.h Kalkyl för ränteberäkning: Bilagan utgår. Kalkyl vid val mellan lån och leasing: Bilagan utgår. Klassificering av hyres- och leasingavtal: Nu bilaga 3.b. Blankett Leasingavtal nytt avtal utgår och görs om till elektronisk blankett. Blankett Leasingavtal avslut/ändring utgår och görs om till elektronisk blankett. Blankett Inventeringsdokument leaseobjekt utgår och görs om till elektronisk blankett. Tabell Anläggningstyp/Konto: Nu bilaga 3.c. Tabellen har också kompletterats med anläggningstyp/konto för konst Ekonomiadministrativa enheten (EA) har bytts ut mot (ny benämning på enheten fr o m ) Avsnittet har kompletterats med information om vad som alltid ska hanteras som förbrukningsinventarier som ska tas in i anläggningsregistret samt regler för kontering och val av anläggningstyp vid definitivsättning i anläggningsregistret Kreditfakturor behandlas som tilläggsinvestering. Kontakt ska alltid tas med. Exemplen på anskaffningar som hör till respektive anläggningstyp utgår då anskaffningsvärdet sällan uppgår till kronor (ett av kriterierna för att det ska betraktas som en anläggningstillgång). Anskaffningen ska dock bokföras som stöldbegärlig inventarie Tabellen med anläggningstyper har kompletterats. Förbättringsutgift på annans fastighet kan nu avskrivas även på 20 eller 30 år.

6 Sid 6 (7) Fortsättning Sista stycket i avsnittet Detaljerade anvisningar. har utgått. Anvisningar sänds via e-post i god tid före inventeringen ska göras. Bilaga 3.c 23 Anläggningstypen för konst har ändrats till 00KO. Tabellen har kompletterats med två nya anläggningstyper; VO20, Förbättringsutgift på annans fastighet 20 år, och VO30, Förbättringsutgift på annans fastighet 30 år Anvisningarna under delrubriken Nytt avtal har kompletterats. En leasad anläggningstillgång ska bokföras på ett projekt. Alla kommande fakturor som avser samma projekt ska betalas på det projektet. Används den leasade anläggningstillgången av annan institution/enhet eller om kostnaden ska fördelas mellan flera projekt ska omföring på konto 5766 Utnyttjande av anläggningstillgång, göras Ex. på materiell anläggningstillgång ändrat från dator till maskin och instrument. Information om nybeloppsgräns från borttagen. Avskrivningsplan korrigerad för maskiner: tillägg 20 år. För förbättringsutgift på annans fastighet har alternativet 20 år tagits bort. Sista stycket Detaljerade anvisningar har ändrats. Anvisningar publiceras på hemsida och skickas via e-post. Sista stycket En rekommendation har tagits bort. Under rubriken Korrigering har punkten uppdelning av anläggningstillgång tagits bort Bilaga 3.a Bilaga 3.d Under rubriken Försäljning av datorer till anställda har rekommendationen om pris tagits bort. Lagt till baskonto 5614 för Anskaffning stöldbegärligt förbrukningsinventarie Lagt till hänvisning till bilaga 3.d i sista stycket. Lagt till bilaga 3.d: val av inventeringsförrättare

7 Sid 7 (7) Fortsättning Texten är uppdaterad och omarbetad Bilaga 3b 22 utgår Bilaga 3d 24 Byter benämning till bilaga 3b Uppdaterad text; - ny beloppsgräns för stöldbegärliga förbrukningsinventarier - uppdaterad förteckning över stöldbegärliga förbrukningsinventarier

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Ekonomihandbok Anläggningshantering Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-12-18 Uppdatering från tidigare version 2012-06-25: har skett av följande kapitel Forskarflytt där anläggning ingår Kapitel 8.2 Forskarflytt mellan institutioner, Figur

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Övergång till K3 2014-09-29

Övergång till K3 2014-09-29 Övergång till K3 Innehåll Introduktion 2 Det första året med K3 2 Tillämpning 3 Jämförelsetal 3 Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 4 Ingångsbalansräkning 4 Retroaktiv tillämpning 5 Ej tillåten

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se Styrdokument Dnr B9 2162/2009 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen Lars Nilsson Beslutsdatum 2009-05-11

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok 2013-08-16 Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA... 7 2.1 KORTA FAKTA... 7 2.2 ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer