Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november Carina Johnson Mira Christensson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson"

Transkript

1 Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson

2 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund och revisionsfråga Slutsats och revisionsfrågans besvarande Introduktion Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsningar Slutsatser från granskningen Rutin för förråds- och lagerhantering Övergripande information Dokumentation av policys, riktlinjer och rutiner....7 Iakttagelser och rekommendationer Säkerhet på området...8 Iakttagelser och rekommendationer In- och utleveranser till förrådet...8 Inleverans...8 Utleverans...9 Iakttagelser och rekommendationer Berörda IT-system...9 KomMa-Förråd...9 Aditro...10 Iakttagelser och rekommendationer Uppföljning av lagret Inventering Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 2 av 11

3 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och revisionsfråga PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun att genomföra en granskning av processen för förråds- och lagerhantering under hösten Kartläggningen av den befintliga rutinen syftade till att säkerställa att nuvarande rutin uppfyller kraven på god intern kontroll och rättvisande räkenskaper. Granskningen har genomförts genom intervjuer med företrädare från kommunens ekonomifunktion samt förrådsverksamheten. Genomgång har gjorts av tillgängliga riktlinjer och regler kring förrådshanteringen och dess system. 1.2 Slutsats och revisionsfrågans besvarande Granskningen av det tekniska förrådet inom Teknik och serviceförvaltningen har visat att förrådshanteringen berör en relativt liten enhet inom kommunen med endast ett fåtal personer involverade i det löpande arbetet. Med tanke på att verksamheten inom det tekniska förrådet är av relativt liten omfattning bedöms den vara en väl fungerande enhet. Vi har dock identifierat några områden där en förbättring/förstärkning av den interna kontrollen i processen bör införas. Nedanstående iakttagelser och rekommendationer finns mer utförligt beskrivna i det avsnitt i rapporten som anges inom parentes samt i avsnitt 2.3 Slutsatser från granskningen. Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Avsaknad av tydliga instruktioner avseende förrådsverksamheten (H) (3.2) Avsaknad av skriftlig instruktion avseende brand- och miljöfarliga artiklar (H) (3.3) Samtliga artiklar är inte registrerade som tillgång (H) (3.4) Rutin för administration av behörigheter bör förstärkas (M) (3.5) Systemfunktion för varning av avvikande pris bör införas (L) (3.5) Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 3 av 11

4 2 Introduktion 2.1 Bakgrund och revisionsfråga PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun att genomföra en granskning av processen för förråds- och lagerhantering under hösten Ansvarig nämnd för den granskade förrådsverksamheten är Teknik- och servicenämnden. Den övergripande revisionsfrågan var: Arbetar kommunen systematiskt med att säkerställa att kommunens verksamheter har en tillfredställande intern kontroll relaterat till förråds- och lagerhantering och att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Granskningsmål Kartläggning av befintlig rutin vid hantering av redovisning av förrådsmaterial. Kartläggningen sker i syfte att säkerställa att nuvarande rutin uppfyller kraven på god intern kontroll och rättvisande räkenskaper. Granskningsmål är vidare att svara på följande kontrollmål: Finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för förrådsverksamheten och är dessa ändamålsenliga? Följs dessa regler? Uppfyller kommunens egna kontrollaktiviteter kraven för god intern kontroll? Säkerställs en god intern kontroll genom en god arbetsfördelning och behörighetsstruktur i berörda system? Förvaras varor i förråd säkert och utan åtkomst för obehöriga? Finns förrådssystem och registreras insättningar och uttag i förrådssystemet? Sker löpande avstämning mellan huvudbok och förrådssystem? Dokumenteras avstämningen och vidtas åtgärder vid differenser? Sker inventering av förråd enligt plan och stäms inventerat värde av mot huvudbok och förrådssystem? Görs inventering av och/eller tillsammans med oberoende person? 2.2 Metod och avgränsningar Granskningen har genomförts genom intervjuer med företrädare från kommunens ekonomifunktion samt förrådsverksamheten. Genomgång har gjorts av tillgängliga riktlinjer och regler kring förrådshanteringen och dess system. Avgränsningen av granskningen till det tekniska förrådet inom Teknik och serviceförvaltningen har skett i samråd med kommunens förtroendevalda revisorer. Granskningen av lagret omfattar inte inköp till lagret i förhållande till LOU och/eller ramavtal. Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 4 av 11

5 Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv valdes ett antal kontrollmål ut att inkluderas i granskningen. För dessa har en bedömning gjorts av dels befintliga riktlinjer/regler och rutiner och dels kommunens egna kontrollaktiviteter. Rapporten är faktaavstämd med den granskade enheten. 2.3 Slutsatser från granskningen Granskningen av det tekniska förrådet inom Teknik och serviceförvaltningen har visat att förrådshanteringen berör en relativt liten enhet inom kommunen med endast ett fåtal personer involverade i det löpande arbetet. Förrådet har ett relativt lågt bokfört värde. Det finns få övergripande riktlinjer och instruktioner för förrådsverksamheten och pga. verksamhetens storlek är möjligheten begränsad för uppdelning av arbetsuppgifter. Verksamheten präglas av en informell kontrollmiljö med manuella kontroller och det finns utrymme för att utveckla riktlinjer och instruktioner för att säkerställa en god hantering vid frånvaro av nyckelpersonal. Med tanke på att verksamheten inom det tekniska förrådet är av relativt liten omfattning bedöms den vara en väl fungerande enhet. Vi har dock identifierat några områden där en förbättring/förstärkning av den interna kontrollen i processen bör införas. Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Definitionen av denna klassificering visas nedan: Hög Syftar på en svaghet som har stor inverkan på system, processer och relaterade kontroller och som kan utsätta enheten för större förluster, ineffektivitet och/eller kan resultera i en väsentlig felaktighet i räkenskaperna. Medel Syftar på en situation eller arbetssätt som skiljer sig från vad PwC anser vara good practice och som vi bedömer har en negativ inverkan på den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Låg Syftar på en situation eller arbetssätt som enbart har en begränsad effekt på den interna kontrollen. Nedanstående iakttagelser och rekommendationer finns mer utförligt beskrivna i det avsnitt i rapporten som anges inom parentes. Avsaknad av tydliga instruktioner avseende förrådsverksamheten (H). De instruktioner som finns avseende hanteringen av förrådet bör kompletteras för att täcka in alla väsentliga arbetsuppgifter som utförs av förrådsansvarig personal. Existerande kontroller är till stor del personberoende och eventuellt bör ytterligare personal läras upp för att kunna ta över förrådshanteringen vid frånvaro av förrådsansvarig. Det är även av vikt att all berörd personal känner till gällande policydokument, t ex. den inköpspolicy, som finns för kommunen. (3.2) Avsaknad av skriftlig instruktion avseende brand- och miljöfarliga artiklar (H). Det är av vikt att miljö- och brandfarliga artiklar på området hanteras på rätt sätt och en instruktion för hanteringen finnas tillgänglig. En översyn bör göras av vilka miljöfarliga produkter som finns på området och hur dessa samt eventuellt miljöfarligt avfall ska hanteras. Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 5 av 11

6 (3.3) Samtliga artiklar är inte registrerade som tillgång (H). Det har under granskningen identifierats artiklar i förrådet som inte finns registrerade i vare sig KomMa-Förråd eller huvudboken. I enlighet med god redovisningssed bör alla artiklar som finns i förrådet bokföras som en tillgång. (3.4) Rutin för administration av behörigheter bör förstärkas (M). Det bör införas en rutin för borttagande av personal ur systemet KomMa som slutar eller byter arbetsuppgifter inom kommunen. En årlig genomgång av behörigheter i KomMa säkerställer att rätt personer har tillgång till systemet. (3.5) Systemfunktion för varning av avvikande pris bör införas (L). Befintlig funktion i KomMa-Förråd där systemet kan ge en automatisk varning vid pris som avviker från avtalade priser bör införas. (3.5) Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 6 av 11

7 3 Rutin för förråds- och lagerhantering 3.1 Övergripande information Den granskade processen avseende förråds- och lagerhantering berör enheten Rörnät som organisatoriskt tillhör Sektor VA/Avfall inom Teknik och serviceförvaltningen. Tidigare låg ansvaret för förrådet under sektor Gata/Park men övergick för ca 1,5 år sedan till sektor VA/Avfall. Det finns en person som är förrådsansvarig och som hanterar in- och utleveranser samt inventering av förrådet. Inköp till förrådet sker med i snitt SEK per månad och är en balanspost på i snitt SEK. Balansposten och inköpen till förrådet har minskat på senare år då organisationen har blivit mindre, projekt upphandlas externt och en medveten strategi att låta inköp belasta projekt direkt utan att gå via förrådet tillämpas. Material från förrådet används framförallt av Sektor Gata/Park och VA/Avfall och säljs till dessa parter via internförsäljning. Förrådet innehåller mestadels rördelar samt upplag av sand, grus och jord. Ett mindre antal artiklar förvaras även på ett par andra ställen i kommunen. 3.2 Dokumentation av policys, riktlinjer och rutiner. Det finns inga övergripande policys eller riktlinjer avseende förrådshantering. Förrådsansvarig har en instruktion över arbetet med in- och utleverans i systemet KomMa-Förråd för att någon annan skulle kunna ta över vid hans frånvaro. Ingen person är upplärd att ta över, men det finns flera i personalen som kan systemet. Kommunen har en inköpspolicy men den har förrådsansvarig inte tagit del av. Allt beställs av den leverantör som kommunen har ramavtal med och mindre saker kan ibland direktupphandlas. Det finns en skriftlig instruktion kallad Årsavslutning av KomMa 2012 som anger hantering av redovisningen mellan KomMa-Förråd och ekonomisystemet vid årsbokslut. Instruktionen anger att lagervärdet skall stämmas av årsvis mellan redovisningen och KomMa-Förråd samt att inleveranser skall kontrolleras mot faktura. Vidare finns en förteckning över datum och personal som skall utföra inventering, fakturaavstämning, bokföring mm. Iakttagelser och rekommendationer Avsaknad av tydliga instruktioner avseende förrådsverksamheten Att kunna ta över förrådsansvariges uppgifter kräver viss vana av systemet samt kunskap om förrådshanteringen då den existerande instruktionen är översiktligt skriven. Instruktionen saknar detaljer som uppdatering av produktlistan, uppdatering av priser, inventeringsinstruktion mm. Vi rekommenderar att: Enheten rekommenderas att ta fram en tydlig instruktion över de väsentliga delarna av förrådsansvariges arbetsuppgifter och/alternativt lära upp flera i personalen att hantera förrådsansvariges arbetsuppgifter. Det är också viktigt att all personal som gör inköp inom kommunen känner till kommunens inköpspolicy för att kunna verka därefter. Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 7 av 11

8 3.3 Säkerhet på området Vid granskningstillfället var området med förrådet öppet att köra eller promenera in på. I förrådet förvaras enligt ansvarig delvis stöldbegärligt material. Dyrbara och mindre artiklar finns i en låst byggnad på området. För lokalerna på området fanns flera nycklar utlämnade över vilket det fanns en fullständig förteckning. Det pågick ett projekt att låsa området i olika nivåer med hjälp av personliga låsbrickor. Arbetet med låsbrickor har färdigställts under början av november Det problem som fanns vid granskningstillfället med ett öppet område bedöms enheten nu ha kommit tillrätta med i och med införskaffandet av systemet med personliga låsbrickor. Det ökar säkerheten på området och kräver en dokumentation över vilka som har tillgång till verksamheten. På området finns brandfarliga artiklar i form av gasoltuber. Dessa har restriktioner på sig avseende förvaring och det är förrådsansvariges ansvar att det sköt i enlighet med gällande restriktioner. Verksamheten hanterar även artiklar som har eventuell miljö- och avfallsproblematik med bland annat gamla pvc-produkter. Iakttagelser och rekommendationer Avsaknad av skriftlig instruktion avseende brand- och miljöfarliga artiklar Det saknas skiftliga rutiner avseende hanteringen av brand- och miljöfarliga artiklar som hanteras på området. Vi rekommenderar att: För brandfarliga artiklar bör det finnas en uppdaterad rutin hur dessa ska hanteras tillgänglig vid förrådsansvariges frånvaro. Gasoltuber har restriktioner för hur de får förvaras och det är viktigt att dessa följs på grund av risk för person- och egendomsskada. En översyn bör göras av vilka miljöfarliga produkter som finns på området och hur dessa samt eventuellt miljöfarligt avfall ska hanteras. 3.4 In- och utleveranser till förrådet Det är endast förrådsansvarige som registrerar förrådets in- och utleveranser i systemet KomMa- Förråd. Inleverans Inköp till förrådet bestäms av förrådsansvarig i samråd med arbetsledare avseende specifika projekt eller triggas av beställningspunkter i systemet. Vid större summor (överstigande ca SEK) kontaktar förrådsansvarig enhetschefen för Rörnät för att diskutera inköpet. Inleveranser registreras i systemet KomMa-Förråd under Inköp. Beställningspunkter finns inlagt i KomMa-Förråd för artiklar på lagret. Nivån är satt av förrådsansvarig och kontrolleras veckovis för nya beställningar. Beställningspunkterna fungerar som en påminnelse och fyller automatiskt i beställningsverktyget, men kräver manuell hantering för faktisk beställning. För varje beställning erhålls en orderbekräftelse. Produkter som levereras till förrådet stäms av mot följesedel och levereras manuellt in i KomMa- Förråd av förrådsansvarig. Vid inleverans kontrolleras att priserna stämmer mot avtalade priser. När Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 8 av 11

9 fakturan kommer skickas en kopia till förrådsansvarig som stämmer av fakturan mot inleveransen i KomMa-Förråd. Vid planerad frånvaro av förrådsansvarig personal beställer arbetsledare material själva. Förrådsansvarige kontrollerar och inlevererar orderbekräftelserna i efterhand i KomMa-Förråd. Få returer sker till förrådet då personalen dagligen plockar de artiklar de kommer behöva. Vid inköp direkt till projekt går ingen redovisning via KomMa-Förråd utan artiklarna kostnadsförs direkt i ekonomisystemet Aditro mot projektet. På området finns det artiklar som inte är registrerade i lagersaldot för förrådet. Det avser dels artiklar som köpts in och kostnadsförts direkt mot den sektor där de kommer att användas (t ex rördelar/kopplingar). Dessa artiklar finns kvar på lagret för att vara tillgängliga i akuta situationer och tas då från lagret utan att de syns i lagersystem eller redovisningen. Även artiklar som köpts direkt till projekt men inte använts lämnas in på lagret utan att registreras i lagersystemet. Artiklarna ligger separat i förrådet och ingår inte i lagersaldot i KomMa-Förråd eller i huvudboken. Det finns även artiklar på området som blivit över vid ombyggnationer (t ex gatsten) vilka har ett reellt värde men som inte registrerats i varken lagersystem eller redovisning. Totalt värde för ej registrerade artiklar uppskattas till ca SEK. Utleverans Alla uttag ur förrådet registreras som intern försäljning mellan kommunens enheter. Uttag från förrådet görs av personal tillhörande sektor Gata/Park och Sektor VA/Avfall. De plockar de artiklar de förväntar sig behöva under dagens arbete och skriver manuellt upp vad de tagit på en uttagsrekvisition. Rekvisitionen lämnas till förrådsansvarig i dess postfack. Förrådsansvarig lägger in uttaget av artiklar i systemet KomMa-Förråd under Försäljning och anger kundtyp arbetsorder (AO). Uttaget läggs in med referens för att kunna belasta rätt enhet och projekt inom Teknik och serviceförvaltningen. Iakttagelser och rekommendationer Samtliga artiklar är inte registrerade som tillgång Det finns artiklar i förrådet som inte finns registreras i vare sig lagersaldot i KomMa-Förråd eller i huvudboken. Vi rekommenderar att: Alla artiklar som finns i förrådet skall vara registrerade i lagersystemet även om anskaffningsvärdet bedöms vara noll och bokföras som en tillgång i redovisnigen. 3.5 Berörda IT-system KomMa-Förråd Kommunen använder sedan 2006 systemet KomMa för lagerhantering och arbetsordrar. KomMa är ett verksamhetssystemet för teknisk förvaltning inköpt av Fristad konsult AB som är systemleverantör. Systemet är uppbyggt i olika moduler för olika verksamheter bland annat Förråd, Transport, Verkstad och Kostnadsfördelning. Försäljningen från modulen KomMa-Förråd går i systemet direkt över och belastar den enhet och det projekt som anges i KomMa. Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 9 av 11

10 Kommunen har 25 licenser till KomMa och använder i dagsläget mellan st. Modulen KomMa- Förråd används av förrådsansvarig samt ekonomi och administrativ personal på Gata/Park. Användare kan få olika behörigheter i varje modul, vilket bestäms utifrån personalens behov. Beställning av upplägg för användare kommer från respektive enhetschefen som har ansvar för att stämma av användarens behörigheter mot delegationsordning. Upplägg av personal hanteras av systemansvarig för KomMa. Det finns sambandskontroller inlagda i systemet som begränsar vilka behörigheter som går ihop. För att komma åt systemet KomMa måste datorn vara uppkopplad mot kommunens intranät och inloggningen kräver ett unikt användarnamn och lösenord. Det finns ingen rutin för genomgång av vilka som har behörighet i systemet. Dock saknas möjlighet att logga in i systemet om IT-avdelningen har tagit bort behörigheten för åtkomst till intranätet. Vid uppläggning av en ny artikel anges artikel, pris, benämning, lagerplats och leverantör. Priset som anges är i enlighet med gällande ramavtal. Gamla priser för redan inköpta artiklar finns kvar i systemet som plockar ut de äldsta artiklarna först. Det går att lägga in så att systemet varnar automatiskt om priset enligt fakturan inte stämmer mot ramavtalet. Funktionen är inte inlagd i dagsläget men man överväger om den ska införas. Manuell kontroll att priset stämmer görs redan idag allteftersom artiklar läggs in i lagret. Systemansvarige samt controller på Teknik och serviceförvaltningen har systembehörighet att ändra konton och systemansvarige är ansvarig för löpande uppsättning och ändring av konton. Loggning sker av ändringar i varje modul och det går att få fram information om vem, vad och när ändringen har skett. Ingen regelbunden uppföljning av loggningen görs utan den används som ett redskap för att reda ut problem. Diskussioner förs med Fristad Konsult AB och Aditro om att få en automatisk överföring av sambandskontrollen i Aditro till KomMa för att det ska vara en kontroll redan när en förändring läggs in i systemet. Aditro Kommunen använder ekonomisystemet Aditro för sin redovisning. KomMa är kopplat till Aditro men kräver manuella moment för överföring mellan systemen. Ekonomi på teknik- och serviceförvaltningen sköter den praktisk bokföringen avseende transaktioner från KomMa-Förråd. Varje månadsbokslut körs en bokföring i KomMa Förrdå för att föra över månadens transaktioner från KomMa-Förråd till Aditro. Om fel uppstår vid överföringen mellan KomMa och Aditro så skapas en fellista vid körningen till ekonomienheten. Differenser utreds av ekonomienheten med hjälp av förrådsansvarig och kan t ex. avse fakturor som levererats in KomMa-Förråd men ej än inlagda i Aditro. Inleveranser i KomMa-Förråd skapar ingen bokföringspost i Aditro, utan dessa registreras in direkt i ekonomisystmet från fakturabetalningen. Övriga transaktioner (försäljning och inventeringsdifferenser) förs över från KomMa-Förråd till Aditro månadsvis. Iakttagelser och rekommendationer Rutin för administration av behörigheter bör förstärkas Det finns ingen skriftlig rutin för borttagande av personal eller genomgång av vilka som har behörighet i systemet KomMa. Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 10 av 11

11 Uppföljning sker löpande när behörighet för nya användare läggs upp. Det finns en generell rutin vid anställnings upphörande eller längre ledighet vad gäller IT-utrustning och tjänster. Rutinen styr hantering och avslutning av abonnemang, konton och behörigheter. KomMa är placerad lokalt på server till vilken tillgången styrs av behörigheterna. Vi rekommenderar att: Det bör införas en rutin för borttagande av personal som slutar eller byter arbetsuppgifter inom kommunen. En årlig genomgång av behörigheter i KomMa säkerställer att rätt personal har tillgång till systemet. Systemfunktion för varning av avvikande pris bör införas Den funktionen som finns systemmässigt i KomMa-Förråd för att varna vid avvikande pris från avtalande priser används inte i dagsläget. Vi rekommenderar att: Befintlig funktion i KomMa-Förråd där systemet kan ge en automatisk varning vid pris som avviker från avtalade priser bör införas. 3.6 Uppföljning av lagret Då lagret anses vara en mindre del av verksamheten granskas inte nyckeltal i någon större utsträckning. Det går att få ut omsättningshastighet mm. ur KomMa, men det är ingenting som utnyttjas i dagsläget. Förändringar i lagret går resultatmässigt in under sektor VA/Avfall. Vid den ekonomiska uppföljningen i bokslutet jämförs lagervärdet över åren. Månadsvisa avstämningar görs avseende lagervärdet mellan KomMa-Förråd och Aditro. Eventuella differenser reds ut med hjälp av förrådsansvarig. Ca 80 fakturor per år avser artiklar inköpta till förrådet. Enligt instruktionen Årsavslutning av KomMa 2012 ska utgående lagervärde stämmas av mellan redovisning och KomMa. Försäljningar, inventeringsdifferenser och kassationer kontrolleras inte mellan systemen, men inleveranser kontrolleras mot betalda fakturor löpande under året av förrådsansvarig. Förrådet innehåller inga inkuranta varor enligt förrådsansvarig och ingen vidare bedömning av inkurans görs i bokslutet. Inventering Inventering av förrådet sker årsvis och utförs av förrådsansvarig med hjälp av personal från Gata/Park. Förrådsansvarig gör först en förinventering och tar upp differenser med respektive arbetsledare. Då förrådsansvarig har god insyn i projekten klaras upp de flesta differenserna upp som beror på den mänskliga faktorn. Differensen kan då bokas korrekt som en försäljning mot det aktuella projektet. Inventeringen sker med hjälp av produktlistor uttagna ur KomMa-Förråd och inventerade värden läggs sedan manuellt in i KomMa-Förråd av förrådsansvarig. Vid slutlig inventering bokas ej uppklarade differenser som en resultatpåverkande inventeringsdifferens mot huvudboken. Rutinen för inventering bedöms som ändamålsenlig men präglas av ett stort personberoende avseende utredning av differenser. Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering 11 av 11

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten.

Granskning av förrådsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Härryda kommun 2010-09-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Bakgrund...2 3. Syfte, metod och revisionsfrågor...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen 2012 av Kronofogdemyndigheten (KFM) granskat den interna kontrollen kring

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Landstingets förrådssystem Economa

Landstingets förrådssystem Economa 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV25/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets förrådssystem Economa På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av KPMG

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten Landstingsservice Landstinget Halland Revisionsrapport Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Martin Möllerberg Projektledare Anna Thernfrid Projektmedarbetare Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer