Uppföljning av tidigare granskningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av tidigare granskningar"

Transkript

1 Revisionsrapport nr 6/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Granskning av Informationssäkerhet Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen På ppdrag av revisorerna i Nacka kommn

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrnd Syfte Revisionskriterier Metod Granskning av informationssäkerhet (2012) Sammanfattning och rekommendationer Kommnstyrelsens svar Genomförda åtgärder Sltsats Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen (2012) Sammanfattning och rekommendationer Kommnstyrelsens svar Genomförda åtgärder Sltsats...17 Källförteckning

3 1 Sammanfattning EY har på ppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommn genomfört en ppföljning av två granskningar från den gångna mandatperioden. Det är en granskning av informationssäkerhet och en granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen, från år 2012 och år Granskningarna avser kommnstyrelsen. Efter revisorernas granskning av informationssäkerhet har kommnstyrelsen vidtagit åtgärder inom en rad områden: Rtiner och processer för att säkerställa intern kontroll införts i n gällande avtal och beaktas i kommande avtal. Samverkansrtiner har enligt ppgift från administrativ direktör setts över och tvecklas kontinerligt. Personppgiftsbiträdesavtal är infört där det bedöms vara relevant. Det innebär att kommnstyrelsen vidtagit åtgärder efter i princip samtliga rekommendationer från revisorerna. Kommnstyrelsen är fortfarande avvaktande till att införa en revisionsklasl i nya avtal samt till att ge centrala IT-enheten större inflytande över inköp av datorer, program och system i verksamheterna. Enligt administrativ direktör finns även svårigheter att göra en konsoliderad kostnadsppföljning av IT-kostnaderna i hela kommnen. Med anledning av detta vill revisorerna betona att det är av vikt att kommnstyrelsen säkerställer att ansvariga chefer som fattar beslt om inköp av datorer, program och system har tillräcklig kompetens för att fatta dessa beslt. Detta för att minimera risken att omfattande kostnader för övergripande hantering av maskiner och infrastrktr ska ppstå, samt för att minimera risker i IT-säkerhet som kan ppstå när många olika system kombineras. Kommnstyrelsen bör även sammanställa en sådan konsoliderad kostnadsppföljning som revisionen efterlyser i rapporten. Mot bakgrnd av att IT är verksamhetskritiskt för kommnens samtliga verksamheter och en väsentlig tgiftspost, är vår bedömning fortsatt att frågor såsom konkrrenstsättning eller ej är frågor som bör besltas av kommnfllmäktige (beslt av principiell vikt/beskaffenhet enligt Kommnallagen). Granskningen av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen syftade till att bedöma kommnstyrelsens styrning och ppföljning samt tydlighet i roller och ansvar. Kommnstyrelsen har sedan dess givit stadsdirektören ett ppdrag att genomföra ett tvecklingsarbete inom ledning och styrning. Syftet är bland annat att minska gapet mellan hr kommnens organisation fngerar i praktiken och hr den är tänkt att fngera enligt fattade beslt. Stadsdirektörens arbete har inte sltredovisats tan fortsätter nder En rad åtgärder är dock vidtagna. Det är positivt att kommnstyrelsen genomför ett omfattande tvecklingsarbete för att tydliggöra styrning och ledning av verksamheten. Vissa beslt är fattade och andra återstår. I det fortsatta arbetet vill revisionen betona vikten av att kommnstyrelsen beaktar: Att skapa klarhet i ägarppdraget och ansvar för drift av prodktionsverksamheterna Att säkerställa att det genom den nya controllerenheten sker en kvalitetsförbättring av styr- och ppföljningsprocessen och att ekonomistyrningen blir mer proaktiv. 2

4 2 Inledning 2.1 Bakgrnd Revisorerna har besltat genomföra en ppföljning av två granskningar som genomförts nder mandatperioden. Dessa är: Granskning av informationssäkerhet (2012) Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen (2012) 2.2 Syfte Syftet med ppföljningen är att granska de åtgärder som vidtagits inom identifierade förbättringsområden samt vilka resltat som ppnåtts. Granskningen avser kommnstyrelsen. 2.3 Revisionskriterier Revisionskriterierna, d.v.s. de kriterier mot vilka ansvaret bedöms, tgörs av de rekommendationer som lämnades i de tvalda rapporterna. 2.4 Metod Stadsdirektör samt administrativ direktör inom stadsledningskontoret har kontaktats och tillfrågats om det aktella läget inom de områden som tidigare granskats. Information om styrningen inom den egna prodktionen har lämnats av stadsjrist. Informationen har sammanställts i denna rapport, som återknyter till revisionens rsprngliga sltsatser och rekommendationer i respektive granskning. I sltet av rapporten följer en bedömning av kommnstyrelsens åtgärder till följd av granskningarna. 2.5 Granskning av informationssäkerhet 2.6 Sammanfattning och rekommendationer En otsorcing av kommnens IT-system genomfördes nder år Granskningen, som genomfördes nder 2012 och 2013, men bedömer verksamhetsåret 2012, syftade till att belysa hr planeringen for otsorcingen hade skett och bedöma det besltsnderlag som legat till grnd for besltet. Vidare var syftet att bedöma om väsentliga parametrar beaktats i avtalet med leverantören r internkontrollsynpnkt samt säkerhetssynpnkt. Granskningen omfattade en genomgång av ingångna avtal och ppföljning av dessa. Ett viktigt perspektiv i granskingen var konsekvenser av IT-kraschen hösten 2011 och åtgårder kopplade till denna. Revisionsskrivelse med rekommendationer skickades från revisionen den 26 mars Av revisionsrapporten framgår ett antal tvecklingsområden och brister. Besltet om att genomfora en otsorcing av IT hade hanterats som ett informationsärende i kommnstyrelsen. Bedömningen i revisonsrapporten var att en så verksamhetskritisk och ekonomiskt väsentlig fråga som IT-drift i kommnen borde vara föremål for tydligare besltsnderlag samt beslt i kommnstyrelsen. Frågan ansågs även vara av sådan principiell beskaffenhet att kommnfllmäktige eventellt borde ha fattat besltet. Även de riskområden som lyfts fram i tjänsteskrivelsen som låg till grnd för informationsärendet i kommnstyrelsen bedömdes i revisionsrapporten vara av så pass väsentlig ka- 3

5 raktär att någon form av ppföljning av vidtagna åtgårder borde ha gjorts innan besltet fattades. Vidare saknades kostnadsjämförelser mellan olika alternativ, vilket bedömdes vara en brist. Effekter av otsorcing av Nacka kommns mycket decentraliserade IT hantering borde också tydligare ha beskrivits, då en sådan organisation är mer komplex att hantera för en IT-driftleverantör. I samband med besltet saknades en tydlig redovisning av bedömda ekonomiska effekter av avtalen i förhållande till aktell kostnadsnivå. Vidare saknades återkoppling och beskrivningar till vilka kvalitetsförbättringar som de nya avtalen innebär. I rapporten fanns fyra rekommendationer med förslag till tveckling av då gällande avtal med leverantören Tieto: Rekommendation Kontraktet bör inkldera en revisionsklasl. Gemensamma rtiner och processer bör inklderas i kontraktet for att säkerställa att internkontroll och säkerhet är tydligt avtalat. Ansvar och kontroller avseende exempelvis backp och ändringshantering måste tydliggöras i kontraktet, liksom rtiner for att följa pp efterlevnaden av kontrollerna. Nacka kommn bör genomföra en detaljerad genomgång av säkerheten i pprättade rtiner och processer som skall säkerställa en fngerande samverkan. Kontraktet bör inkldera instrktioner för hr personppgifter får behandlas av personppgiftsbiträdet, likaså bor kontraktet definiera lägsta nivå av tekniska och organisatoriska åtgärder for att skydda personppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Revisorerna lämnade även en generell rekommendation om IT-kostnader: Rekommendation Kommnen bör införa någon form av systematisk samlad ppföljning och analys av ITkostnaderna. Merkostnaden på såväl central som lokal nivå som är kopplad till den större valfriheten som finns vad gäller val av datorer, system och program behöver specificeras och i förekommande fall bdgeteras. Innan inköp av datorer, system och program sker i verksamheterna bör det införas rtiner som säkerställer att personal på central nivå med IT-kompetens kring kommnens samlade IT-miljö och driftsavtal gör en dokmenterad bedömning av totala kostnadseffekter samt pplyser verksamheterna om eventella begränsningar som kan finnas bl. a vad gäller ppkoppling och åtkomst till centrala nät. 2.7 Kommnstyrelsens svar På sammanträdet i jni 2013 besltade kommnstyrelsen om ett svar till revisionen. Där besvarades hr kommnstyrelsen såg på rekommendationerna och vilka åtgärder som vidtagits och vidtas. Kommnstyrelsen höll med revisionen om att otsorcingen borde ha varit ett besltsärende, och menade att procedren kring den här typen av ärenden har ändrats så att frågor om förlängning av avtal samt nya pphandlingar alltid kommer att besltas av kommnstyrelsen. Dock ansåg kommnstyrelsen inte att jst otsorcing av IT måste besltas även av kommnfllmäktige eftersom det ryms inom kommnstyrelsens ppdrag att leda och samordna kommnens verksamhet. 4

6 Vidare medgav kommnstyrelsen att nderlaget till informationsärendet hade vissa kvalitetsbrister och att även denna procedr har förbättrats genom en bättre dokmentation av system och avtal. Vad gällde frågan om kostnadsjämförelser så menade kommnstyrelsen i svaret att sådana togs fram år Dock hade antalet användare snabbt ökat sedan dess och fördbblats på nästan två år (från användare till över ), varför nya jämförelser måste göras inför varje ny pphandling. Med den snabba tekniktveckling som råder så tenderar kostnadsanalyserna att snabbt bli inaktella. Vidare framgick följande svar på revisionens rekommendationer: Rekommendation KS svar jni 2013 Kontraktet bör inkldera en revisionsklasl. I de fall kommnen gjort en översyn av avtal har leverantörer inte motsatt sig detta. Inom ITområdet pågår en kontinerlig översyn av avtalen. Kommnstyrelsen menade dock att det kan vara svårt att skriva in i ett avtal att det ska revideras eftersom det sklle knna leda till att avtalet förändras så mycket att det strider mot bestämmelserna i lagen om offentlig pphandling. Kommnstyrelsen var därför avvaktande till att införa revisionsklasler i avtal. Gemensamma rtiner och processer bör inklderas i kontraktet for att säkerställa att in- och processer för att säkerställa intern kontroll Kommnstyrelsen delade bedömningen att rtiner ternkontroll och säkerhet är tydligt avtalat. bör inklderas i avtalet. Det finns n infört i gällande avtal och behovet kommer att beaktas i Ansvar och kontroller avseende exempelvis backp och ändringshantering måste tydliggöras i kontraktet, liksom rtiner for att följa pp kommande avtal. efterlevnaden av kontrollerna. Nacka kommn bör genomföra en detaljerad genomgång av säkerheten i pprättade rtiner och processer som skall säkerställa en fngerande samverken. Kontraktet bör inkldera instrktioner för hr personppgifter får behandlas av personppgiftsbiträdet, likaså bör kontraktet definiera lägsta nivå av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Kommnen bör införa någon form av systematisk samlad ppföljning och analys av ITkostnaderna. Merkostnaden på såväl central som lokal nivå som är kopplad till den större valfriheten som finns vad gäller val av datorer, system och program behöver specificeras och i förekommande fall bdgeteras. Innan inköp av datorer, system och program sker i verksamheterna bör det införas rtiner som säkerställer att personal på central nivå med IT-kompetens kringkommnens samlade IT-miljö och driftsavtal gör en dokmenterad bedömning av totala kostnadseffekter samt pplyser verksamheterna om eventella be- Samverkansrtinerna har tvecklats och ses över kontinerligt. Kommnstyrelsen ansåg att det är helt nödvändigt att ha ett gott samarbete internt och med leverantörerna. Detta ska behandlas i kommande avtal. I nvarande avtal har det hanterats i efterhand. Uppföljning gjordes år 2012 och kommer att göras framgent. Kommnstyrelsen tittar även på möjligheterna att bredda ppföljningen. Det finns dock svårigheter att avgöra vad som är en ITkostnad när den är integrerad i verksamheten. Därför kan det vara svårt att få en helt rättvisande bild, men ambitionen är att ta fram analyser. Kostnaden som kommer i och med att det finns en valfrihet inom verksamheterna är enligt kommnstyrelsen nödvändig. Det nvarande avtalet för IT-arbetsplatstrstning var initialt begränsat för att minska kostnaderna. I de fall verksamheterna har haft ytterligare behov har kommnstyrelsen accepterat detta. 5

7 gränsningar som kan finnas bl. a vad galler ppkoppling och åtkomst till centrala nät. IT-enheten är involverad när det gäller större inköp och har en central roll när det gäller frågor om åtkomst. Att IT-enheten ska göra en dokmenterad bedömning i varje enskilt inköp såg kommnstyrelsen som varken möjligt eller önskvärt. Chefer i verksamheterna har ansvar för inköp och i det ingår datorer, program och system. IT-enheten ska endast finnas som ett vägledande stöd för verksamheterna. 2.8 Genomförda åtgärder Stadsledningskontorets administrativa direktör har inför denna ppföljning delgett en ppdatering av stats med tgångspnkt i kommnstyrelsens svar från Som beskrevs i svaret så tas nmera strategiska beslt om otsorcing av kommnstyrelsen. Exempelvis så tog kommnstyrelsen besltet att förlänga avtalet med Tieto, liksom tilldelningsbesltet i den pphandling av IT-trstning som genomförts. I båda fallen har kommnstyrelsen enligt administrative direktören fått tydliga besltsnderlag. Bedömningen att denna typ av beslt ligger på kommnstyrelsen och inte på fllmäktige kvarstår. I nya nderlag till beslt finns beskrivningar av olika alternativ och varför ett visst alternativ föreslås. Det gällde vid besltet om förlängning av avtalet med Tieto och i pphandlingen av IT-trstning. I den senare fick kommnstyrelsen ta del av vissa strategiska vägval som gjordes i pphandlingen. Det är enligt administrative direktören ett sätt att redogöra för risker och hantera dessa. Kommnen arbetar n kontinerligt med kostnadsjämförelser. Inför besltet om förlängning av avtalet med Tieto diskterades kostnader för olika delar i avtalet. Kommnen menade att kostnadsnivån för lagring var hög jämfört med marknaden och kostnadsnivåerna jsterades nedåt. I pphandlingen av IT-trstning har omfattande arbete lagts på att göra kostnadsjämförelser. I tilldelningsbesltet fanns också en redovisning av vad det nya avtalet innebär jämfört med det gamla. Rekommendation KS svar jni 2013 Stats november 2014 Kontraktet bör inkldera en revisionsklasl. I de fall kommnen ser behovet av att göra en översyn av avtal har leverantörer inte motsatt sig detta. Inom IT-området pågår en kontinerlig översyn av avtalen. Kommnstyrelsen menar dock att det kan vara svårt att skriva in i ett avtal att det ska revideras eftersom det sklle knna leda till att avtalet förändras så mycket att det strider mot bestämmelserna i lagen om offentlig pphandling. Kommnstyrelsen är därför avvaktande till att införa revisionsklasler i avtal. Enligt administrativ direktör är kommnstyrelsen fortsatt avvaktade till att införa en revisionsklasl. 6

8 Gemensamma rtiner och processer bör inklderas i kontraktet for att säkerställa att internkontroll och säkerhet är tydligt avtalat. Ansvar och kontroller avseende exempelvis backp och ändringshantering måste tydliggöras i kontraktet, liksom rtiner för att följa pp efterlevnaden av kontrollerna. Nacka kommn bör genomföra en detaljerad genomgång av säkerheten i pprättade rtiner och processer som skall säkerställa en fngerande samverkan. Kontraktet bör inkldera instrktioner för hr personppgifter får behandlas av personppgiftsbiträdet, likaså bör kontraktet definiera lägsta nivå av tekniska och organisatoriska åtgärder for att skydda personppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Kommnen bor införa någon form av systematisk samlad ppföljning och analys av IT-kostnaderna. Merkostnaden på såväl central som lokal nivå som är kopplad till den större valfriheten som finns vad gäller val av datorer, system och program behöver specificeras och i förekommande fall bdgeteras. Innan inköp av datorer, system och program sker i verksamheterna bör det införas rtiner som säkerställer att personal på central nivå med IT-kompetens kringkommnens samlade IT-miljö och driftsavtal gör Kommnstyrelsen delar bedömningen att rtiner och processer för att säkerställa intern kontroll bör inklderas i avtalet. Det finns n infört i n gällande avtal och behovet kommer att beaktas i kommande avtal. Samverkansrtinerna har tvecklats och ses över kontinerligt. Kommnstyrelsen anser att det är helt nödvändigt att ha ett gott samarbete internt och med leverantörerna. Detta ska behandlas i kommande avtal. I nvarande avtal har det hanterats i efterhand. Uppföljning gjordes år 2012 och kommer att göras framgent. Kommnstyrelsen tittar även på möjligheterna att bredda ppföljningen. Det finns dock svårigheter att avgöra vad som är en ITkostnad när den är integrerad i verksamheten. Därför kan det vara svårt att få en helt rättvisande bild, men ambitionen är att ta fram kostnadsjämförelser. Kostnaden som kommer i och med att det finns en valfrihet inom verksamheterna är enligt kommnstyrelsen nödvändig. Det nvarande avtalet för ITarbetsplatstrstning var dock initialt begränsat för att minska kostnaderna. I de fall verksam- I pphandlingen av ITtrstning har enligt administrativ direktör kravställts att leverantörerna ska ha rtiner för att hantera incidenter och att kommnen får rapporter. Generellt ppges säkerhetsfrågorna ha högsta prioritet. Omfattande investeringar görs för förbättra säkerheten i kommnens nät. Attacker mot nätet följs pp kontinerligt och alla berörda leverantörer ska analysera, dokmentera och åtgärda brister. Rtiner gällande säkerhet och internkontroll finns n i gällande avtal. Kommnen arbetar löpande i samverkan med leverantörerna med att se över avtal inom ramen för det som är möjligt i det avtal som tecknats. Rekommendationen om personppgiftsbiträde är infört i avtalen där det bedöms vara relevant. Vad gäller frågan att införa en konsoliderad ppföljning av ITkostnaderna så kvarstår bedömningen att en sådan är mycket svår att göra. Det går enligt administrative direktören inte att tydligt avgöra vad som är IT-kostnad och inte när IT är en helt integrerad och nödvändig del i verksamheten. De gemensamma kostnader som avser den gemensamma infrastrktren följs pp kontinerligt. I övrigt gäller kommnstyrelsens svar fortfarande. 7

9 en dokmenterad bedömning av totala kostnadseffekter samt pplyser verksamheterna om eventella begränsningar som kan finnas bl. a vad galler ppkoppling och åtkomst till centrala nät. heterna har haft andra behov har kommnstyrelsen accepterat detta. IT-enheten är involverad när det gäller större inköp och har en central roll när det gäller frågor om åtkomst. Att IT-enheten ska göra en dokmenterad bedömning i varje enskilt inköp såg kommnstyrelsen som varken möjligt eller önskvärt. Chefer i verksamheterna har ansvar för inköp och i det ingår datorer, program och system. IT-enheten ska endast finnas som ett vägledande stöd för verksamheterna. 2.9 Sltsats Efter revisorernas granskning av informationssäkerhet har kommnstyrelsen vidtagit åtgärder inom en rad områden: Rtiner och processer för att säkerställa intern kontroll införts i n gällande avtal och beaktas i kommande avtal. Samverkansrtiner har setts över och tvecklas enligt ppgift kontinerligt. Personppgiftsbiträdesavtal är infört där det bedöms vara relevant. Det innebär att kommnstyrelsen vidtagit åtgärder efter i princip samtliga rekommendationer från revisorerna. Kommnstyrelsen är dock fortfarande avvaktande till att införa en revisionsklasl i nya avtal samt till att ge den centrala IT-enheten större inflytande över inköp av datorer, program och system i verksamheterna. Enligt administrativ direktör finns även svårigheter att göra en konsoliderad kostnadsppföljning av IT-kostnaderna i hela kommnen. Med anledning av detta vill revisorerna betona att det är av vikt att kommnstyrelsen säkerställer att ansvariga chefer som fattar beslt om inköp av datorer, program och system har tillräcklig kompetens för att fatta dessa beslt. Detta för att minimera risken att omfattande kostnader för övergripande hantering av maskiner och infrastrktr ska ppstå, samt för att minimera risker i IT-säkerhet som kan ppstå när många olika system kombineras. Kommnstyrelsen bör även sammanställa en sådan konsoliderad kostnadsppföljning som revisionen efterlyser i rapporten. Mot bakgrnd av att IT är verksamhetskritiskt för kommnens samtliga verksamheter och en väsentlig tgiftspost, är vår bedömning fortsatt att frågor såsom konkrrenstsättning eller ej är frågor som bör besltas av kommnfllmäktige (beslt av principiell vikt/beskaffenhet enligt Kommnallagen). 8

10 3 Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen 3.1 Sammanfattning och rekommendationer Granskningen av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen syftade till att bedöma kommnstyrelsens styrning och ppföljning samt tydlighet i roller och ansvar. Revisionen skickade en revisionsskrivelse den 8 november 2012 om de brister som framkom i rapporten. Det fanns otydligheter gällande ansvaret för ägarppdraget och ansvaret för driften av prodktionsverksamheten. Styrning och ppföljning genomfördes i praktiken av kommnstyrelsens verksamhetstskott, tan att det formellt hade detta ansvar. Otydligheten identifierades vara en risk för bristande effektivitet i styrningen. Beträffande tjänstemannaorganisationen bedömde revisionen att ansvaret hos verksamhetschefer och rektorer var tydligt. Samma sitation gällde dock inte för prodktionsdirektörerna, som hade svårighet att beskriva vad deras övergripande strategiska ansvar innebar. Revisionsrapporten bedömde även att det inte tövades en tillräcklig styrning över prodktionsverksamheterna eftersom ekonomiska nderskott inte hanterades i tid. Ekonomistyrningen bedömdes vara mer reaktiv än proaktiv. Det fanns även en osäkerhet i prognoser i ppföljning och tertialbokslt. Kommnstyrelsen och dess tskott hade inte haft tillgång till controllerstöd för sina styrppgifter, vilket enligt revisionsrapporten ökade risken för mindre trovärdiga bdgetar och åtgärdsplaner och därmed en adekvat styrning. Revisionsrapporten lyfte att frågan om tbdsstrktren borde ses över för att FFS sklle fåförtsättningar för en ekonomi i balans. Likaså lokalförsörjningen behövde hanteras för att fngera mer kostnadseffektivt. I rapporten lämnades fjorton rekommendationer till kommnstyrelsen: Rekommendation Tydliggöra ansvar och roller i förhållandet mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen På den politiska nivån tydliggöra de olika ansvar som ska gälla för den egna prodktionsverksamheten Säkerställ att ansvar och delegation överensstämmer Förtydliga ansvaret i tjänstemannaorganisationen ovanför verksamhetschefsnivån Gör en översyn och anpassning av reglementet för ekonomistyrning Definiera hr över- och nderskott ska hanteras samt balanserat eget kapital Tydliggör ett regelverk för egen regi som bedrivs i konkrrens Skärp kravet på att identifiera förändringsbehov som följer av bdgetförtsättningar Utveckla förtsättningar för en effektivare avvikelsehantering. Det bör koncentreras till planeringsfasen och genomföras mer proaktivt. Säkerställ att det i styr- och ppföljningsprocessen finns stöd till politiskt ansvariga för att knna bedöma trovärdigheten i verksamheternas bdgetar, prognoser och handlingsplaner. Förbättra prognoskvaliteten i verksamheten Tillämpa styrreglerna och vidta åtgärder vid bristande följsamhet Prioritera frågan om kostnadseffektiv strktr för skolorna i egen regi. Utforma internhyressystemet på ett ändamålsenligt och rättvist sätt. 9

11 För frågan till fllmäktige om ansvarig nämnd/styrelse inte klarar av att vidta de åtgärder som behövs för att hålla bdgeten. 3.2 Kommnstyrelsens svar I mars 2013 svarade kommnstyrelsen på revisionsrapporten i ett yttrande. Där framgick att stadsdirektören vid kommnstyrelsens sammanträde den 26 november 2012, 308, fått i ppdrag att genomföra ett tvecklingsarbete inom ledning och styrning för att minska gapet mellan hr kommnens organisation fngerar i praktiken och hr den är tänkt att fngera enligt fattade beslt. Kommnstyrelsen hade vidare den 11 febrari 2013, 53, ställt sig bakom den tvecklingsplan som stadsdirektören tog fram baserat på ovanstående ppdrag. I den framgår att ppdraget sklle redovisas i agsti 2013 genom förslag till fortsatt tveckling. I ppdraget till stadsdirektören ingår sex delar: 1. Begränsa, tydliggöra och kommnicera styrande dokment. 2. Förenkla och förbättra grndläggande administrativa stödprocesser inklsive stadsledningskontorets roll och organisation. 3. Tydliggöra och säkerställa ledning och styrning av verksamhetsresltat och ekonomi inom myndighets- och hvdmannaorganisationen. 4. Tydliggöra och säkerställa ledning och styrning av verksamhetsresltat och ekonomi inom den kommnala prodktionen. 5. Ta fram en samlad chefsstrategi som inklderar rekrytering, introdktion, kontinerlig kompetenstveckling och vid behov avveckling av chefer, för att säkra att kommnens leds och styrs i enlighet med det system som är besltat. 6. Utveckla ett kontinerligt kltrarbete för att säkra kommnens vision om Öppenhet och mångfald och grndläggande värdering om att Vi har förtroende och respekt för människors knskap och egna förmåga samt deras vilja att ta ansvar. I svaret fanns följande kommentarer till revisorernas rekommendationer: Rekommendation KS svar mars 2013 Tydliggöra ansvar och roller i förhållandet mellan den politiska orarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt Denna fråga ska hanteras i det ovan redovisade tvecklingsganisationen och tjänstemannaorganisationen den 11 febrari 2013, 53. På den politiska nivån tydliggöra de olika ansvar som ska gälla för den egna prodktionsverksamheten Säkerställ att ansvar och delegation överensstämmer Förtydliga ansvaret i tjänstemannaorganisationen ovanför verksamhetschefsnivån Gör en översyn och anpassning av reglementet för ekonomistyrning Denna fråga ska hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga ska hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Under hösten 2012 inleddes ett arbete med att se över kommnens samtliga styrande dokment och riktlinjer. Arbetet fortsätter nder 2013 och leds av stadsdirektören. Reglementet för ekonomistyrning har varit föremål för översyn nder senare del av 2012 och till hösten 2013 kommer ett förslag till ett samlat ekonomireglemente läggas fram för beslt i kommnfllmäktige. Förslaget till ekonomireglemente kommer att omfatta den typ av frågor som idag finns i redo- 10

12 Definiera hr över- och nderskott ska hanteras samt balanserat eget kapital Tydliggör ett regelverk för egen regi som bedrivs i konkrrens Skärp kravet på att identifiera förändringsbehov som följer av bdgetförtsättningar Utveckla förtsättningar för en effektivare avvikelsehantering. Det bör koncentreras till planeringsfasen och genomföras mer proaktivt. Säkerställ att det i styr- och ppföljningsprocessen finns stöd till politiskt ansvariga för att knna bedöma trovärdigheten i verksamheternas bdgetar, prognoser och handlingsplaner. Förbättra prognoskvaliteten i verksamheten Tillämpa styrreglerna och vidta åtgärder vid bristande följsamhet Prioritera frågan om kostnadseffektiv strktr för skolorna i egen regi. Utforma internhyressystemet på ett ändamålsenligt och rättvist sätt. visnings- och ekonomistyrningsreglemente. Revisorernas synpnkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med ekonomireglemente. Ett ärende om över- och nderskott inom den kommnala prodktionen behandlades av kommnstyrelsen den 26 november 2012, 303. Besltet innebär att tgående balans per 31 december 2011 nollställs för verksamheter och den gemensamma fonden inom förskola, fritid och skola, inom verksamheten sociala stödresrser och för de nedlagda enheterna Kltr Partner och Nacka Partner. Åtgärden att korrigera verksamheternas ackmlerade nder- och överskott påverkar inte kommnen ekonomiskt. Underskotten är redan medräknat totalt för kommnens tgående balans för För de kommnala verksamheterna har kommnfllmäktige fastlagt principen om att ansvar och befogenheter ska delegeras till lägsta effektiva nivå. Därmed finns förtsättningen för de självständiga verksamheterna att fritt konkrrera med varandra och med privata anordnare. Detta stimlerar till självständighet och professionalism. Principen speglar den grndläggande värderingen om förtroende för och tillit till den enskilde individens vilja och förmåga. Mot bakgrnd av detta är det viktigt att en kortsiktig lösning också kompletteras med förbättringar vad gäller kommnens ekonomistyrning och att Nackas styrprinciper efterlevs. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Frågan kommer även att hanteras i det ppdaterade reglementet för ekonomistyrning som färdigställs nder Ett nytt system för hyror för förskolor och skolor besltades av kommnstyrelsen den 26 november 2012, 301. Kommnstyrelsen gav därvid fastighetsdirektören i ppdrag att göra en översyn av reglerna för hr verksamheterna ska knna ställa av lokaler, som inte längre behövs. Uppdraget ska redovisas till kommnstyrelsen senast i mars Det nya systemet för internhyror innebär i korthet att kom- 11

13 För frågan till fllmäktige om ansvarig nämnd/styrelse inte klarar av att vidta de åtgärder som behövs för att hålla bdgeten. mnen får en än bättre matchning mellan objektens fnktionalitet och hyresnivå. Eftersom de senaste värderingarna företogs för länge sedan har de i stor tsträckning tappat sin aktalitet. Förändring i den reviderade modellen är främst att areaeffektivitet n föreslås vara en ytterligare parameter. Arbetet med framtagandet har pågått nder drygt ett års tid och har skett i samverkan och dialog med arbetsgrpp- och referensgrpp med representanter från bland annat så väl kommnala som fristående skolor. Själva genomförandet av inventeringen och bedömningen har skett i samverkan med oberoende extern aktör för att säkerställa opartiskhet i värdering av lokalerna. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Avsltningsvis skrev kommnstyrelsen att den inte delade revisorernas bedömning att ytterligare regler och definitioner behövdes för att förbättra styrningen och ppföljningen av den kommnala prodktionen. Kommnstyrelsen ansåg att regelverket behövde förenklas så att de regler som verkligen styr ska bli synliga. Kommnstyrelsen ppgav att de såg en fara i att definiera begrepp för djpt, eftersom det enligt styrelsen kan leda till en kltr där både förtroendevalda och medarbetare fokserar på klargörande definitioner i stället för att tolka reglerna mot vision, värdering och besltade mål. 3.3 Genomförda åtgärder Stadsdirektören och stadsjrist har delgett revisionen vad stats idag är i de frågor som lyftes i revisionsrapporten. I september 2013 fattade kommnstyrelsen beslt om en ny organisation för den kommnala prodktionen. Från och med den 1 janari 2014 bildades två prodktionsområden för de kommnalt prodcerade välfärdstjänsterna: Välfärd skola samt Välfärd fritid, kltr och socialt stöd. I Välfärd skola ingår elevhälsa, förskola, förskoleklass, fritidshem, grndskola, grndsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vxentbildning. I Välfärd fritid, kltr och socialt stöd ingår arbetsmarknadsinsatser, kltr, bibliotek, msikskola och övrig kltrverksamhet samt fritid, fritidsgårdar och övrig fritidsverksamhet, stöd och omsorg, individoch familjeomsorg, omsorg för fnktionsnedsatta, personlig assistans, socialpsykiatri och äldreomsorg. Besltet innebär att prodktionsområdena förskola, fritid och skola och verksamheten sociala stödresrser pphörde den 31 december Stadsdirektörens arbete för att tveckla styrning och ledning har inte sltredovisats än tan fortsätter. Lägesrapporter har behandlats av kommnstyrelsen den 2 september 2013, 188 och den 3 mars 2014, 56. Den senaste ppföljningen av den nya organisationen redovisades av stadsdirektören till kommnstyrelsen den 1 september Arbetet fortsätter nder En del förändringar av direktörernas ansvar för olika processer har genomförts och även organisationsförändringar som ska stärka myndighets- och hvdmannaorganisationen. Inga direktörer är, med ett ndantag, längre tillika enhetschef för någon stödenhet. Undantaget är den nybildade controllerenheten, som har ekonomidirektören som enhetschef nder sin ppbyggnad. 12

14 Direktörernas ansvar tgår n från processer. Tekniska direktören har ansvaret för natrreservatsprocessen. Rekrytering pågår av ny enhetschef för park- och natrenheten, som tgör tjänstemannastöd till tekniska nämnden och natrreservatsnämnden. Ansvaret för arbets- och företagsprocessen, fritidsprocessen och kltrprocessen har samlats hos en direktör, med titeln arbets- och fritidsdirektör. Rekrytering av chef till den nybildade kltr- och fritidsenheten pågår. Enheten tgör tjänstemannastöd till nämnden i dess ansvar för fritidsverksamhet. Enheten ger även tjänstemannastöd till kltrnämnden. Driften av idrottsanläggningar har överförts till idrottsdriftsenheten. Fritidsnämnden besltade den 5 mars 2014, 24, att driften av simhallar ska tföras av Medley AB, som vinnande anbdsgivare i den pphandling av simhallsdrift som nämnden hade besltat om den 18 september 2013, 96. Lokalenheten tgör tjänstemannastöd till fritidsnämnden när det gäller dess ansvar som hyresgäst i anläggningar för sport och idrott. Fastighetsstaben pphörde den 1 maj 2014 och samtliga medarbetare flyttade till andra enheter. Stadsledningskontoret är organisatorisk hemvist för samtliga direktörer samt strategiska fnktioner som rapporterar till stadsdirektören. Arbetet för att identifiera hr strategiskt stöd direkt till övriga direktörer töver stadsdirektören ska organiseras fortsätter nder hösten Ekonomienheten har delats i en ny controllerenhet och en redovisningsenhet. Biträdande chefen för ekonomienheten blev chef för redovisningsenheten Ekonomidirektören ansvarar för controllerenheten nder ppbyggnaden. Controllers ska knna vara placerade inom enheten även om de rapporterar till viss direktör och därmed ska ha den direktören som sin chef. Enhetschefen ansvarar för att tveckla enheten och är chef för övriga controllers inom enheten. För en del av stödenheterna har direktör också varit enhetschef. Bortsett från vad som beskrivits ovan om att ekonomidirektören är enhetschef för controllerenheten nder dess ppbyggnad, har samtliga stödenheter n egna enhetschefer. Chefer för nybildade jridikoch kanslienheten och samordnings- och tvecklingsenheten tillträdde i agsti De tidigare biträdande enhetscheferna för personal- och kommnikationsenheterna har anställts som enhetschefer. Målet för tvecklingsarbetet är enligt lägesrapport till kommnstyrelsen i september 2014 att kommnen ska bli änn bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och tveckla Nackas territorim. Det ska bli lättare för både förtroendevalda och medarbetare att tföra sitt ppdrag på rätt sätt. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat foks på dessa och till en ökad målppfyllelse både för verksamhetsresltat och ekonomi, inom alla områden. Stadsdirektören har haft stöd av en särskilt anställd strateg för ledning och styrning i att hålla ihop och driva tvecklingsarbetet framåt. Denna sltade sin tjänst i Nacka kommn före sommaren Stadsdirektören kommer nder hösten konstrera om sitt stöd för den fortsatta styrningen av tvecklingsarbetet inom ramen för befintliga resrser. Rekommendation KS svar mars 2013 Stats november 2014 Tydliggöra ansvar och roller i förhållandet mellan den poli- Denna fråga ska hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt Grndläggande administrativa stödprocesser inklsive stadsledningskontorets roll och 13

15 tiska organisationen och tjänstemannaorganisationen På den politiska nivån tydliggöra de olika ansvar som ska gälla för den egna prodktionsverksamheten Säkerställ att ansvar och delegation överensstämmer Förtydliga ansvaret i tjänstemannaorganisationen ovanför verksamhetschefsnivån Gör en översyn och anpassning av reglementet för ekonomistyrning Definiera hr överoch nderskott ska hanteras samt balanserat eget kapital den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga ska hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga ska hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Under hösten 2012 inleddes ett arbete med att se över kommnens samtliga styrande dokment och riktlinjer. Arbetet fortsätter nder 2013 och leds av stadsdirektören. Reglementet för ekonomistyrning har varit föremål för översyn nder senare del av 2012 och till hösten 2013 kommer ett förslag till ett samlat ekonomireglemente läggas fram för beslt i kommnfllmäktige. Förslaget till ekonomireglemente kommer att omfatta den typ av frågor som idag finns i redovisnings- och ekonomistyrningsreglemente. Revisorernas synpnkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med ekonomireglemente. Ett ärende om över- och nderskott inom den kommnala prodktionen behandlades av kommnstyrelsen den 26 november 2012, 303. Besltet innebär att tgående balans per 31 december 2011 nollställs för verksamheter och den gemensamma fonden inom förskola, fritid och skola, inom verksamheten sociala stödresrser och för de nedlagda enheterna Kltr Partner och Nacka Partner. Åtgärden att korrigera verksamheternas ackmlerade nderoch överskott påverkar inte kommnen 14 organisation ses jst n över. En översyn har gjorts av processägarskap och myndighets- och hvdmannaenheter. En samlad chefsstrategi antogs den 2 september 2013 och implementering pågår. Ett arbete för tydligare politisk styrning pågår och förslag om ägardirektiv ska tas fram nder hösten 2014 (se kommentar längre fram). Ingår i översynen av organisation och styrande dokment som pågår (se kommentar längre fram). Direktörernas ansvar för olika processer har tydliggjorts. Det har också gjorts organisationsförändringar som ska stärka myndighets- och hvdmannaorganisationen. Inga direktörer är, med ett ndantag, längre tillika enhetschef för någon stödenhet. Reglementet för ekonomistyrning ppdaterades av kommnfllmäktige den 3 febrari Kommnstyrelsens svar gäller fortfarande. Beslt om hantering av över- och nderskott fattades av kommnstyrelsen senast den 19 maj 2014, 113.

16 Tydliggör ett regelverk för egen regi som bedrivs i konkrrens Skärp kravet på att identifiera förändringsbehov som följer av bdgetförtsättningar Utveckla förtsättningar för en effektivare avvikelsehantering. Det bör koncentreras till planeringsfasen och genomföras mer proaktivt. Säkerställ att det i styr- och ppföljningsprocessen finns stöd till politiskt ansvariga för att knna bedöma trovärdigheten i verksamheternas bdgetar, prognoser och handlingsplaner. Förbättra prognoskvaliteten i verksamheten ekonomiskt. Underskotten är redan medräknat totalt för kommnens tgående balans för För de kommnala verksamheterna har kommnfllmäktige fastlagt principen om att ansvar och befogenheter ska delegeras till lägsta effektiva nivå. Därmed finns förtsättningen för de självständiga verksamheterna att fritt konkrrera med varandra och med privata anordnare. Detta stimlerar till självständighet och professionalism. Principen speglar den grndläggande värderingen om förtroende för och tillit till den enskilde individens vilja och förmåga. Mot bakgrnd av detta är det viktigt att en kortsiktig lösning också kompletteras med förbättringar vad gäller kommnens ekonomistyrning och att Nackas styrprinciper efterlevs. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i 15 Ett mål i stadsdirektörens tvecklingsarbete är att begränsa, tydliggöra och kommnicera styrande dokment. Nya styrande dokment har skapats enligt den av kommnstyrelsen besltade nya modellen. Stadsledningskontoret kommer nder hösten följa hr väl de olika typerna av styrande dokment fngerar inom nämndernas ansvarsområden. Ryms inom den översyn som pågår. Den nya controllerenheten ska vara ett stöd i detta arbete. Den nya controllerenheten ska vara ett stöd i detta arbete. Den nya controllerenheten ska vara ett stöd i detta arbete. Den nya controllerenheten ska vara ett stöd i detta arbete.

17 Tillämpa styrreglerna och vidta åtgärder vid bristande följsamhet Prioritera frågan om kostnadseffektiv strktr för skolorna i egen regi. Utforma internhyressystemet på ett ändamålsenligt och rättvist sätt. För frågan till fllmäktige om ansvarig nämnd/styrelse inte klarar av att vidta de åtgärder som behövs för att hålla bdgeten. beslt den 11 febrari 2013, 53. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Frågan kommer även att hanteras i det ppdaterade reglementet för ekonomistyrning som färdigställs nder Ett nytt system för hyror för förskolor och skolor besltades av kommnstyrelsen den 26 november 2012, 301. Kommnstyrelsen gav därvid fastighetsdirektören i ppdrag att göra en översyn av reglerna för hr verksamheterna ska knna ställa av lokaler, som inte längre behövs. Uppdraget ska redovisas till kommnstyrelsen senast i mars Det nya systemet för internhyror innebär i korthet att kommnen får en än bättre matchning mellan objektens fnktionalitet och hyresnivå. Eftersom de senaste värderingarna företogs för länge sedan har de i stor tsträckning tappat sin aktalitet. Förändring i den reviderade modellen är främst att areaeffektivitet n föreslås vara en ytterligare parameter. Arbetet med framtagandet har pågått nder drygt ett års tid och har skett i samverkan och dialog med arbetsgrpp- och referensgrpp med representanter från bland annat så väl kommnala som fristående skolor. Själva genomförandet av inventeringen och bedömningen har skett i samverkan med oberoende extern aktör för att säkerställa opartiskhet i värdering av lokalerna. Denna fråga kommer att hanteras i det ovan redovisade tvecklingsarbetet som kommnstyrelsen har ställt sig bakom i beslt den 11 febrari 2013, 53. Styrande dokment ses över jst n i en pågående process. Reglementet för ekonomistyrning ppdaterades av kommnfllmäktige den 3 febrari Beslt om regler om avställning fattades av kommnstyrelsens stadstvecklingstskott den 21 janari 2014, 15. I det nya reglementet för ekonomistyrning framgår att finansieringsnämnder och prodktionsverksamheter ska inkomma med åtgärdsprogram vid befarade nderskott. Ett verksamhetsområdes nder- och överskott skall helt överföras till balanserat totalt kapital. Verksamheterna ska inkomma med förslag på disponering/ återställande av totalt kapital i samband med ärendet om mål och bdget. Som framgår i tabellen pågår ett arbete med att ta fram ägardirektiv. De är avsedda att förtydliga den högsta politiska styrningen av den kommnala prodktionen och beslt om att anta dessa fattas av komnfllmäktige. När ägardirektiven är antagna ska stadsledningskontoret ta fram ett förslag om hr kommnstyrelsens delegationsordning bör an- 16

18 passas i förhållande till ägardirektiven. Den ska definiera och särskilja ansvar och befogenheter för: verksamhetstskott strategisk ledning genom prodktionsdirektör verksamhetsansvarig i form av rektor/förskolechef och verksamhetschef. Enligt stadsjrist finns tankar om att ägardirektiven ska ställa krav på styrkort, något som prodktionsverksamheterna redan arbetar med. Ägardirektiven ger därmed förtsättningar för bättre ppföljning. 3.4 Sltsats Granskningen av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen syftade till att bedöma kommnstyrelsens styrning och ppföljning samt tydlighet i roller och ansvar. Kommnstyrelsen har sedan dess givit stadsdirektören ett ppdrag att genomföra ett tvecklingsarbete inom ledning och styrning. Syftet är bland annat att minska gapet mellan hr kommnens organisation fngerar i praktiken och hr den är tänkt att fngera enligt fattade beslt. Stadsdirektörens arbete har inte sltredovisats än tan fortsätter nder En rad åtgärder är dock vidtagna. Den senaste ppföljningen av den nya organisationen redovisades av stadsdirektören till kommnstyrelsen den 1 september Det är positivt att kommnstyrelsen genomför ett omfattande tvecklingsarbete för att tydliggöra styrning och ledning av verksamheten. Vissa beslt är fattade och andra återstår. I det fortsatta arbetet vill revisionen betona vikten av att kommnstyrelsen beaktar: Att skapa klarhet i ägarppdraget och ansvar för drift av prodktionsverksamheterna Att säkerställa att det genom den nya controllerenheten sker en kvalitetsförbättring av styr- och ppföljningsprocessen och att ekonomistyrningen kan bli mer proaktiv. Nacka den 18 november 2014 Anna Eklöf EY 17

19 Källförteckning Nacka kommns reglemente för ekonomistyrning Nacka kommns reglemente för mål- och resltatstyrning Plan för tvecklingsarbete kring ledning och styrning för öppenhet och mångfald, Revisionsrapport nr 6/2012 Översiktlig ppföljning av ett antal områden kopplat till IT Revisionsrapport nr 3/2012 Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen Revisionsskrivelse Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna prodktionen Revisionsskrivelse Översiktlig ppföljning av ett antal områden kopplat till IT, Stats gällande rekommendationer i revisionsrapport nr 6/2012, , KFKS 2012/ Styrning och ledning för öppenhet och mångfald, Lägesrapport agsti 2014, Tjänsteskrivelse KFKS 2012/ , Tjänsteskrivelse, Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den kommnala prodktionen, Förslag till yttrande över revisionsrapport nr 3/2012, 2012/ , Yttrande över revisionsrapport 6/2012 Översiktlig ppföljning av ett antal områden kopplat till IT, , KFKS 2012/

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Revisionsrapport Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Kävlinge kommn Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och ppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 2012-10-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 210/268-041 Kommunstyrelsen Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 (överföringsärendet) Förslag

Läs mer

Utveckling av ledning och styrning av kommunal välfärdsproduktion

Utveckling av ledning och styrning av kommunal välfärdsproduktion 2013-08-08 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/480-001 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Utveckling av ledning och styrning av kommunal välfärdsproduktion Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari Åstorps kommun. Granskning av förrådsrutiner

Revisionsrapport 4 / 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari Åstorps kommun. Granskning av förrådsrutiner Revisionsrapport 4 / 2013 Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Åstorps kommn Granskning av förrådsrtiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrnd...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2014. Kävlinge kommun. Granskning av kommunens arbetsmarknadspolitiska

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2014. Kävlinge kommun. Granskning av kommunens arbetsmarknadspolitiska Revisionsrapport 2013 Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Kävlinge kommn Granskning av kommnens arbetsmarknadspolitiska åtgärder Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrnd...3

Läs mer

Organisationen och ansvar inom verksamheten sociala stödresurser

Organisationen och ansvar inom verksamheten sociala stödresurser 2013-03-26 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/201-001 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Organisationen och ansvar inom verksamheten sociala stödresurser Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Plan för utvecklingsarbete kring ledning och styrning för öppenhet och mångfald

Plan för utvecklingsarbete kring ledning och styrning för öppenhet och mångfald Plan för utvecklingsarbete kring ledning och styrning för öppenhet 2013-01-21 Lena Dahlstedt Malin Annergård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppdrag och målbild... 3 2.1 Styrande dokument... 4 2.2

Läs mer

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av personalkostnader

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av personalkostnader Revisionsrapport 2014 Genomförd på ppdrag av revisorerna Mölndals Stad Granskning av rtiner och processer för kontroll och redovisning av personalkostnader Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Örnsköldsviks kommun. Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet

Örnsköldsviks kommun. Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet Revisionsrapport 2014 Genomförd på ppdrag av revisorerna december 2014-mars 2015 Örnsköldsviks kommn Granskning av kommnens pphandlings- och inköpsverksamhet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare Kommunfullmäktige 2015-05-18 1(5) 18 Ändring av social- och äldrenämndens reglemente med anledning av att kommunstyrelsens välfärdsutskott upphör och inrättande av social- och omsorgskontor (KS/2015:143)

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Revidering av hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler

Revidering av hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler 2012-10-18 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/373-283 Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Program för välfärd och hållbar utveckling

Program för välfärd och hållbar utveckling Program för välfärd och hållbar tveckling Programperiod 2006-2010 Antaget av kommnfllmäktige 2007-04-23 Program för välfärd och hållbar tveckling 2006-2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Värdegrnd

Läs mer

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka Fakta

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-02-28 5 58 Dnr 2011.518 003 Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisorerna har

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Granskning av IT-säkerhet

Granskning av IT-säkerhet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2014/957-IFN-012 Marie Carlsson - bi901 E-post: marie.carlsson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Granskning av IT-säkerhet

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG 3, Handläggare Ylva Opard Datum 2013-12-11 Diarienummer ALN-2013-0263.10 Äldrenämnden Intern kontroll - förslag till plan 2014 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Styrning. utgångspunkter, principer och ansvar. i Nacka

Styrning. utgångspunkter, principer och ansvar. i Nacka Styrning utgångspunkter, principer och ansvar i Nacka Nacka styrs utifrån sin vision, värdering och sina mål Kommunens vision Öppenhet och mångfald Kommunens grundläggande värdering Förtroende och respekt

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning

handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning handledning för att skapa en kommnal plan för stdie- och yrkesvägledning 1 Förord Den här handledningen har tagits fram inom ramen för projektet Visa Väst som pågår mellan 2013 och 2015 i Västra Götaland.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer