Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Kommundirektör Björn Eklundh Dnr: KS/2014: Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utifrån genomförd genomlysning av kundvalskontoret, vilken redovisats till samtliga gruppledare och till kommunstyrelsen, i samråd med berörda kontor genomföra en process enligt följande. 1. Strategiska och för kundvalsnämnderna gemensamma förutsättningar överförs till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret senast från och med den första januari Precisering av uppdrag och konsekvenser beträffande resursfördelning ska belysas. 2. Rekrytering av utbildningschef för kommunen tillika företrädare för huvudmannen, utbildningsnämnden, fullföljs i enlighet med bifogad kravprofil. Det närmare och slutliga innehållet i uppdraget utarbetas inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Det noteras att nuvarande avdelning inom kundvalskontoret därmed upphör. 3. Precisering av uppdrag och närmare innehåll och konsekvenser för avdelningarna för social- och äldre, kultur- och fritid samt familjerätten ska belysas i konkreta förslag varvid även förslag beträffande chef för respektive ny enhet ska utarbetas. I detta sammanhang, inklusive kommande skolenhet ska det även prövas i vilken grad och omfattning gemensamma kompetenser kan organiseras inom Stöd & process. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i november återrapportera resultatet av genomförd process varvid slutligt beslut om uppdragsfördelning, organisation och bemanning tas. Beskrivning av ärendet En genomlysning av kundvalskontoret har genomförts under vintern/våren 2013/2014 i syfte att pröva nuvarande arbetssätt och former och samtidigt 1

2 reflektera över eventuella behov av utveckling och förbättring av arbetsformer, roller, ansvar m.m., allt i syfte att uppnå kommunfullmäktiges mål om nöjda Väsbybor. Initiativet till genomlysningen togs av kommundirektören i samråd med chefen för kundvalskontoret, KVK. Genomförandet har skett med stöd från Public Partner och Nordic Health Group, NHG, som gjort intervjuer med förtroendevalda, medarbetare inom kundvalskontoret, kommunledningskontoret, privata utförare och Väsby välfärd, analyser av dokument och siffermaterial. Vid en workshop i slutet av mars genomfördes en återkoppling och redogörelse av erfarenheterna från genomlysningen varvid gruppledare från kommunstyrelsen, medarbetare och chefer inom kundvalskontoret, Väsby välfärd, kontoret för samhällsbyggnad, kommunledningskontoret, representanter från privata förskolor, äldreboenden och friskolor deltog. Efter reflexioner och diskussioner var det deltagarnas i huvudsak samstämmiga inställning att det material som presenterades väl överensstämde med hur man i gruppen som deltog i workshopen såg på den vidare utvecklingen Workshopen avslutades med att kommundirektören utfäste sig att bearbeta materialet vidare, göra ytterligare avstämningar med de närmast berörda och med det som grund utarbeta förslag till förändringar i riktning mot det som lyftes fram under workshopen. Detta arbete skulle genomföras under våren och stämmas av successivt med berörda i riktning mot att till kommunstyrelsen den första september lägga fram konkreta förslag till beslut. I detta instämde deltagarna i workshopen. Kundvalskontoret, bakgrund och syfte Nuvarande organisation för kommunen gäller från och med den 1 januari Vissa justeringar har genomförts men när det gäller kundvalskontoret ligger beslutet i fullmäktige från december 2008 fast. De nu genomförda workshop ett och två pekar på behovet av att ta nästa steg i vår kommun där merparten av den mjuka verksamheten drivs av privata företag. Ökade och differentierade kundbehov i tillväxtregionen, tydligare fokus på respektive bransch /verksamhetsområde, ytterligare steg för att säkerställa kvalitet och effektivitet hos alla utförare med ökad involvering och medskapande från Väsbyborna är några sådana exempel där vidareutveckling behövs. Framförhållning och långsiktiga planeringsförutsättningar och en samlad kvalitetsledning behöver också utvecklas och stärkas, en uppgift för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. Från och med 2009 har kommunen etablerat ett sammanhang innebärande att det inte bara är kommunen som i egen regi bedriver verksamhet inom det område kundvalskontoret spänner över. Förskola, skola, äldreomsorg, kultur- och fritid m.fl. verksamheter bedrivs av såväl privata som kommunala utförare. Kundvalskontoret skapades för att möta en värld där uppgiften är att utforma 2

3 roller och verktyg för att styra och leda i en verksamhetsvärld av mer eller mindre fristående aktörer i ett öppet system av välfärdsproducenter. Kundvalskontorets uppdrag är således att möta en välfärdsmarknad med en mångfald av utförare som utifrån av kommunen, ansvariga nämnder med stöd av kundvalskontoret, beslutade kvalitetskrav och ersättningsnivåer genom konkurrens utvecklar kvalitet och verksamhet i enlighet med kundernas behov. Man kan uttrycka det som att kundvalskontoret i denna roll, systemledningsroll, har det primära ansvaret att utveckla, utvärdera och upprätthålla en fungerande marknad med syfte att säkerställa hög kvalitet till kontrollerbara kostnader. Den utveckling vi ser framåt pekar på ett behov av att tydligare fokusera på respektive bransch /verksamhetsområde. I bilaga 1 redovisas det faktiska läget i kommunen för hur och av vem välfärdstjänsterna levereras till kommuninvånarna/kunderna. Utvecklingen sedan 2009 har fortgått, en allt större andel privata leverantörer har tagit marknadsandelar. Kundvalskontorets uppdrag, att vara garant för en fungerande välfärdsmarknad, har således ökat i betydelse för kommunens förmåga att leverera kvalitet till kund. Respektive bransch /verksamhet behöver nu göras mer tydlig och få ett fördjupat fokus på kvalitet och effektivitet. Viktigt för att systemet ska fungera är också att kommunstyrelsen/kommunledningskontoret tar, anammar och utvecklar sin roll att leda och samordna helheten och vara garant för tydliga roller och uppdrag. Slutsatser och förslag för den fortsatta utvecklingen av kommunens sätt att leda och styra ska ställas i relation till ovanstående kortfattade beskrivning. Fördjupning finns i skriften Styra och leda i den nya verksamhetsvärden. Fortsatt arbete, slutsatser och förslag De slutsatser och förslag som presenterades vid workshopen handlar primärt och översiktligt om följande. Det finns otydligheter när det gäller roller och ansvar inom organisationen. Det gäller såväl mellan nämnder, t.ex. styrelsen för Väsby välfärd och utbildningsnämnden, som mellan kommunstyrelsen och kundvalsnämnder. Otydligheterna förs då naturligt vidare in i den professionella organisationen vilket påverkar verksamheternas kvalitet och effektivitet. Otydligheterna stör det externa samarbetet med organ utanför kommunen, inom kommunen och mellan kontoren. Förslaget till förändring härvidlag är att nuvarande kundvalskontor successivt avvecklas till förmån för nybildade bransch /verksamhetsinriktade nya enheter som ger service till respektive kundvalsnämnd. Vidare pekas på att frågor av mer övergripande och strategisk natur, t.ex. grundläggande förutsättningar för nämnder och verksamheter, egentligen är mer av karaktären kommungemensamt vilket då innebär att sådana uppgifter bör föras närmare kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. En sådan förändring 3

4 bedöms kunna underlätta och effektivisera arbetet för nämnder och kontor och skapar bättre framförhållning i ledningssystemet. Som en konsekvens av otydligheterna behöver också chefs- och ledarskapet för sakområdena, de branschspecifika verksamheterna, skola, kultur- och fritid samt äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade definieras och tydliggöras. Konkret uttryckt handlar det om ett behov att tydliggöra vem som är kommunens chef och företrädare för dessa områden, externt såväl som internt. En bidragande orsak till upplevd otydlighet kan vara att kommunen dels driver verksamhet genom andra, privata företag, friskolor mm, dels i egen regi. Med utgångspunkter från ovanstående översiktliga beskrivning genomfördes en workshop II den 15 maj med ledning och medarbetare från kundvalskontoret, kontoret för samhällsbyggnad samt kommunledningskontoret. Frågorna konkretiserades ytterligare och det konstaterades att förslagen om förändringar/förflyttningar av uppgifter och uppdrag berör kundvalskontoret, kommunledningskontoret och Stöd & Process, S&P. Det senare kontoret levererar stödtjänster i olika frågor till kundvalskontoret och i det fortsatta arbetet behöver detta också analyseras. De förändringar som behöver genomföras föreslås ske i en process under hösten med start direkt efter sommaren och med stöd av ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsen. En sådan process behöver emellertid grundläggande strukturell riktning, dvs att förändring ska genomföras samt vad som i allt väsentligt behöver genomföras som grund. Med en sådan grund skapas en process med hög delaktighet från berörda medarbetare. Arbetet genomförs så att en ny struktur och organisation kan vara klar i god tid före årsskiftet för att kunna sjösättas senast den januari När det gäller tydliggörande av rollerna som chef/ledare för de branschspecifika områdena görs bedömningen att det för förskole- och skolområdet är särskilt angeläget att snarast inleda arbete med kravprofil för detta uppdrag. I linje med det och med koppling till det av kommunstyrelsen beslutade skolutvecklingsprojektet, Ett lärande Väsby, inleds arbetet med utarbetande av kravprofil och därpå följande preliminärt inledande rekryteringsarbete före sommaren. I detta arbete är utgångspunkten dels ovan beskrivna uppgifts/uppdragsfördelning mellan nuvarande kundvalskontoret, kommunledningskontoret och Stöd & Process samt att en sådan tjänst tydligt är kommunens ledande tjänsteman som företräder utbildningsnämnden såväl som huvudman som för utbildningsnämndens övergripande ansvar för all förskole- och skolverksamhet i kommunen och som finansieras av kommunen även inkluderande av kommunen finansierad förskole- och skolverksamhet utanför kommunen. Bilaga 3, kravprofil Utbildningschef. Skolprojektet Ett lärande Väsby är nu igång sedan årsskiftet, delprojekten är definierade och delprojektledare på plats. Utifrån detta behöver projektet formaliseras genom att också inrätta ett projektkontor som knyts till projektägare och projektledare. Kundvalskontorets avdelning för skola blir basen i projektkontoret tillsammans med övriga resurser, t.ex. från Stöd & Process m.fl. Ett projektkontor planeras vara på plats i augusti/september

5 Beslutet skickas till. Samtliga nämnder och kontor inom kommunen Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör/ kontorschef Bilagor: 1. Andel interna och externa leverantörer 2. Dokumentation från workshop 3. Kravprofil Utbildningschef 5

Årsredovisning stiftelser 2012

Årsredovisning stiftelser 2012 Tjänsteutlåtande Ekonom 2013-05-07 Therese Eriksson 08-590 976 51 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:37 therese.eriksson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Årsredovisning stiftelser 2012 Ärendebeskrivning Enligt

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Resultatet av ett samarbete mellan Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad TREKOMMUNERS- PROJEKTET Denna skrift är framtagen på uppdrag av och i samråd med kommunerna

Läs mer

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2015:8 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15 Gamla Vilundabadet stängs den 15 februari 2010 Tillkommande meddelande Högsta Domstolen dom angående

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser Kommunstyrelsens produktionsutskott, sammanträdesprotokoll från den 18 november 2009, 23-27. Kommunala handikapprådet, sammanträdesprotokoll

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008. Haninge kommun. Granskning av planprocessen

Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008. Haninge kommun. Granskning av planprocessen Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008 Haninge kommun Granskning av planprocessen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte... 4 2.3.

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Redovisning Kompetensanalys

Redovisning Kompetensanalys ÅMÅLS KOMMUN Kommunledningskontoret Redovisning Kompetensanalys 2002-06-01--12-31 Kommunledningskontorets utvecklingsgrupp 1 BAKGRUND 3 2 ANALYSENS GENOMFÖRANDE 2.1 Syfte 3 2.2 Delaktighet 3 2.3 Analysmetod

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer