Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (11) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson Jonas Rimbäck Förvaltningschef Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år Avdelningen för externa relationer kommer från och med årsskiftet 2012/2013 inte längre delas i två funktioner. Vår verksamhetsplan har arbetats fram med utgångspunkt från verksamhetsplan för GF , utkastet till den gemensamma verksamhetsplanen för verksamhetsstödet , Mål och strategier för Högskolan i Borås - det kompletta professionslärosätet, budget för 2013, Verksamhetsplan för Högskolan i Borås, Hållbar utveckling GF 2013, Lokal handlingsplan GF Lika villkor 2013 och Handlingsplan SAM Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna vid avdelningen. 1. Uppdrag/Ansvarsområden Avdelningen är en stödfunktion som driver och samordnar arbetet samt tar aktiv del i den strategiska planeringen inom följande områden: intern och extern kommunikation samordning av högskolans rekrytering samordning av EU-frågor samverkan med det omgivande samhället inklusive stöd till extern finansiering av forskning, innovationsstöd och uppdragsutbildning webb/portal marknadsföring och varumärkesarbete press/medierelationer kommunikationsstrategier/omvärldsbevakning och -analys forskningskommunikation eventsupport ledningsstöd vad gäller lärosätesstrategiska frågor stöd inom området opinionsbildning.

2 (11) Uppdraget innebär såväl operativt arbete som strategiskt stöd till ledning, institutioner och enheter samt den gemensamma förvaltningen Nyckeltal Nyckeltal som beskriver delar av verksamheten: Antal webbnyheter/antal pressmeddelande under året: Rekrytering/Skolbesök: Alla gymnasieskolor i Sjuhäradsbygden ska erbjudas ett besök. Särskild vikt ska läggas vid gymnasieskolorna i de kommuner som HB redan inlett diskussioner med på rektors nivå. Antal besökare på webbplatsen: Unika besökare Nya besök Återkommande besök Antal hänvisningar från externa webbplatser Antal hänvisningar från externa sökmotorer Från Validerat.se Procent passerade tester Sociala medier Antal som gillar oss på Facebook Antal följare på Twitter - Antal följare på Instagram Antal besökare på arrangemang som Filosoficaféet, professorsinstallation, akademisk högtid. Inkommande ärenden inom kommunikation per år. Under 2012 har avdelningen börjat använda sig av ett ärendehanteringssystem. Via systemet får vi fram nyckeltal på antal ärenden som rör kommunikationsdelen genom: varje år Nyckeltal för HB som avdelningen ansvarar för eller är direkt delaktig i Pressklipp Antal pressklipp.

3 (11) Ny mätning blir pressklipp genererat av specifika pressmeddelanden. Avdelningen ansvarar för statistik för högskolans webbplats. Avdelningen ansvarar för högskolans synlighet inom sociala medier exempelvis den svenska och engelska Facebook-sidan. 2. Mål 2.1 Gemensamma förvaltningens mål Under 2010 tog GFL tillsammans med högskoledirektör och administrativa chefer fram ett förslag till mål för högskolans stödverksamhet, som ett inspel till en MOS för stödverksamheten. Tillsvidare gäller målen för GF. GF:s mål är: att erbjuda ett likvärdigt stöd till verksamheten att vara ett samordnat stöd för verksamheten att vara ett synligt stöd att vara ett stöd för att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på högskolan att vara en attraktiv arbetsplats. 2.2 Avdelningen för externa relationers mål Förutom de övergripande målen i hela verksamhetsstödets plan för och där avdelningen involveras, är våra egna mål: Att arbeta för att högskolan är bättre rustad för att möta ökade och förändrade krav med tillkommande verksamheter, exempelvis ökad fokusering på externfinansierad verksamhet. Tydligare och samordnat stöd till ledning, institutioner och övriga enheter. Att genom spetskompetens inom våra ansvarsområden vara en brobyggare mellan och inom kärn- och stödverksamheten. Att ha rätt kompetens för rätt uppdrag. Att avdelningen ska ha ett proaktivt förhållningssätt och medel ska vara nätverkande, transparens och ömsesidig kommunikation. 3. Verksamhetsutveckling prioriterade områden 2013 Den verksamhetsutveckling som avdelningen kommer att arbeta med under utgår från ovanstående mål och uppdrag. Avdelningen samlar

4 (11) spetskompetens inom kommunikation, samverkan och EU-samordning. Det skapar en bra grund för effektivare arbetsformer och synergieffekter. Vi kommer att fortsätta vårt påbörjade arbete med att synliggöra vår kompetens internt med fokus mot kärnverksamhet samt ledning och därmed stärka vår roll i organisationen Utvecklingsprojekt Övergripande från den gemensamma verksamhetsplanen för hela högskolans verksamhetsstöd involveras avdelningen: Vidareutveckla samordnad och kvalitetssäkrad process för rekrytering av studenter. Vidareutveckla en stödstruktur för externfinansierad forskning. Vidareutveckla stödstrukturen för forskningskommunikation. Vidareutveckla och förstärka varumärket Högskolan i Borås. Etablera en ny design och struktur för högskolans webbplats samt ett nytt publiceringsverktyg (Episerver). Synliggöra att Högskolan i Borås verkar för en hållbar samhällsutveckling och har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Dessutom är en utveckling av den interna kommunikationen fortfarande ett prioriterat område Nedan preciseras utvecklingsprojekt och för avdelningen prioriterade områden. Samverkan/samproduktion - Fler samverkanspartners till forskningsprojekt, arbete mot SMEföretag och större organisationer. Informera högskolans partners om finansieringsmöjligheter och erbjuda stöd till forskningsansökningar med koppling till samverkan, t.ex. VGR:s FoU-kort. - HB som samarbetspartner via event belysa högskolan som en motor i såväl innovationssystemet som den geografiska regionen, ex. fortsatt utveckling kring serien Framgångsrikt Entreprenörskap". - Innovationssystemet: Arbeta aktivt för att stärka det regionala innovationssystemet med Textile and Fashion Center/Simonsland som en av de centrala delarna.

5 (11) - Arbeta för att ta fram en bättre lösning för att tillvarata företags och organisationers förfrågningar rörande examensarbeten m.m. - Fortsätta arbetet med att se över möjligheten till en bättre lösning för att strukturera avdelningens kontakter. - Almedalsveckan 2013 Arbete med samordningen av högskolans engagemang under Almedalsveckan. - Modell för hela strukturen av arbetsmarknadskopplingen för studenter och utbildningar påbörja ett sådant arbete, där STARKdagen är en viktig del. - Delta aktivt i det nationella arbetet bland andra högskolor och universitet att stärka och utveckla arbetet med samverkan inom utbildning, forskning och ledning, ex. genom arbete inom UniLink. - Stödja högskolans uppdragsutbildning genom bland annat internstöd i juridik kring uppdragsutbildningar t. ex offerter och avtalsfrågor, sammankalla HB-gemensam grupp för uppdragsutbildningsfrågor, ta emot och hantera externa förfrågningar. - Uppdragsutbildning: Kontakter med andra myndigheter kring uppdragsutbildning vilket inbegriper årlig återrapporteringen till HSV av HB:s långa uppdragsutbildningar. - Ansvara för HB:s arbete kring rutiner och riktlinjer för uppdragsutbildningen. - Ansvara för att anordna den nationella nätverksträffen för UniLinks Uppdragsutbildningsnätverk hösten Delta i arbetet med Kompetensplattformar i Sjuhärad och VGR tillsammans med andra delar av HB. Intern kommunikation - Ta fram en intern kommunikationsstrategi. Att därefter systematiskt få fler att engagera sig/stödja/underlätta arbetet för högskolans personal när det gäller interninformationen. EU-forskningssamordning och finansiering Ny utvecklad syn. HB:s stöd - rådgivning och samordning bygger på en ny filosofi inom de av EU-finansierade forskningsprogrammen. Vi ska nu öka insikten i EU:s nya forsknings-

6 (11) finansieringsprogram Horizon Stödsatsningar är riktade till att stärka HB:s strategiska forskningsområden. Strategiskt stöd till högskolans forskningsprofilområden för att hitta rätt europeisk finansiering ges genom analys/bevakning av det europeiska forskningslandskapet, nätverkande, målgruppsstyrd rådgivning, kontaktförmedling (nationellt och på europeisk nivå), informationsspridning av EU-forskarnyheter i olika fora och genom flera kanaler. Särskilt fokus i stödåtgärder läggs på de HB:s satsningar som leder till att skapa synergi mellan vid HB:s initierade forskningsprojekt och nationella och europeiska aktörer för öka HB:s deltagande i EUfinansierade forskningsprogram, framförallt H2020. Detta ska förhoppningsvis resultera i forskningsprojekt för excellens i ett europeiskt perspektiv. Forskningskommunikation - Forskningssamarbete med Skövde att stödja detta arbete med bland annat kommunikationsplan och stöd i informationsinsatser. - Forskningswebben att ingå i detta arbete som kommer att genomförs parallellt med redesignarbetet. - Punktinsatser i förhållande till prioriterade forskningsprojekt. - Brobyggande mellan kommunikation som praktik och som vetenskapligt studiefält - Medverkan i projekt om pedagogik och entreprenörskap - Filmade föreläsningar prioriteras, liksom presentation av forskningsprofiler. - Rekrytering - Behålla ett högt söktryck till HB med ambition att öka andelen förstahandssökande. - Mobilapp: Nylansering av högskolans nya app som en del i den växande digitala kommunikationen. Fokus är befintliga studenter. - Relationsmarknadsföring Studenterna ska få en positiv upplevelse av sin studietid. Samarbetet med Borås Stad kommer att utökas liksom med BoråsBorås.

7 (11) - Intern lobbying för rekryteringsstöd. Alla institutioner ska ha en kommunikatör + en webbredaktör som kontaktpersoner på avdelningen. Målet är att besöka institutionerna 4 ggr/år, uppstart, initiering, stöd och - uppföljning. Vi ska stödja institutionernas rekryteringsaktiviteter. - Språkvård - Språkpolicy: Vår avdelning ska bidra till ett korrekt språkbruk, både svenska och engelska. Ett beslutsunderlag för språkpolicy för högskolan är på gång och i detta arbete kommer avdelningen att ingå. - Samordnat ansvar: att tillgängliggöra de språkregler som finns på kommunikationsstödssidan. Webbplatsen - Redesign: Under 2013 fortsätter att utforma ny design och struktur på hb.se och implementeringsarbetet kommer att ske etappvis i samarbete med reklambyrån CP+B. De externa sidorna börjar lanseras i februari och de interna sidorna under juni Webbstrategi: Detta arbete ska kopplas till den övergripande ITstrategin. - Portalen som ett första led byts publiceringsverktyget IBM websphere ut mot Episerver. Övriga system som inkluderas i portalen kommer att ses över för att få fram vilka som använder dem och hur mycket. Beslut tas därefter om de uppdateras eller ersätts med andra. - Lättillgänglig information - redesign-projektet arbetar efter E- delegationens riktlinjer. - Arkiveringsarbetet kommer också att underlättas i och med bytet till nytt publiceringsverktyg för webben. Sociala medier firar högskolans Facebook-sida fem år och detta firas med en kampanj för att få fler gillare. - Fastställa en policy för sociala medier. Ledningskommunikation/stöd

8 (11) - Aktivt bidra till utvecklandet och hanterandet av lärosätestrategiska frågor. Mässor och event - Avdelningen ansvarar för STARK-dagen. En utvärdering av arrangemanget bör göras och om man ska utveckla av konceptet. - Kunskap & framtid hösten 2013: Förutom Göteborg kommer HB att delta i Malmö och Stockholm, ett mål är att en person från avdelningen medverkar vid mässorna i Malmö och Stockholm. - Doktorspromovering/Professorsinstallation: Under 2013 i anslutning till professorsinstallationen anordnas första doktorspromoveringen. - Humboldt - Seminarieverksamhet kring övergripande forsknings- och utbildningsfrågor. Press/Media/Omvärld - Ett mål inom detta område är att under 2013 synas mer i riksmedia. Samarbete med PR-byrån Westander. - Mediaträning: Under 2012 medietränades högskolans ledning, fler anställda som kan tänkas bli intervjuade bör få liknande utbildning - Expertlista: Påbörja arbetet med expertlistan på högskolans experter inom olika områden. - Bearbeta press i Västsverige med tanke på högskolans forskningssamarbete med Högskolan i Skövde och universitetsambitioner. Varumärket - Varumärkesanalys: Under början av året inleds ett varumärkesarbete Kvalitetsarbete I GF:s självvärdering från hösten 2011 togs ett antal prioriterade områden upp. Utifrån dessa har vi valt följande som vi kommer att arbeta med 2013: Dokumentation av rutiner och kommunikation samt uppföljning av processer.

9 (11) Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter. Genom att göra detta kan vi stärka vår roll gentemot institutioner/enheter/ ledning så att våra förväntningar stämmer överens. Detta kan också kopplas till strategin för den interna kommunikationen. Förstärka hållbarhetsperspektivet både i kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Ex. ska vi medvetandegöra våra kunder om att det finns många alternativa lösningar till tryckt material. Ett mål är att ta fram så få trycksaker som möjligt för internt bruk Arbetsmiljöarbete I en workshop har avdelningen fått fram följande punkter för en bättre arbetsmiljö: Eftersom avdelningen är ny arbetar vi för att stärka vi -känslan. Fokus är att hitta beröringspunkter och gemensamma projekt. Vi ser till att respektera och ha koll på varandras olika kompetenser och på så sätt undvika revir-tänkande. Vi ser till att informera varandra i tid. För att få en bra arbetsmiljö utan alltför mycket stress är det viktigt att inkommande uppdrag till avdelningen kommer in i god tid. Vi undviker hierarkier. Kommunicera prioriteringar. Chef ansvarar för att medarbetarna får tid för återhämtning. I Personalbarometern som genomfördes under 2012 framträdde tre punkter som avdelningen bör jobba med. Dessa är: - Det är inte tillåtet att ifrågasätta invanda arbetssätt - Otydlighet när det gäller ansvarsfördelning och befogenheter - Inte bra på samarbeta och nyttja kompetenser mellan institutioner/enheter/avdelningar 3.4. Kompetensutveckling Vi arbetar för att se till att ge bra möjligheter för kompetensutveckling både som individ och grupp. Kompetensutveckling planeras och följs upp i dialog med medarbetare och chef och kan vara många olika saker som: samverkan/nätverk/interna konferenser externa utbildningar/kurser/föreläsningar/informationsmöten projektledning och deltagande i utvecklingsprojekt nya/förändrade arbetsuppgifter

10 (11) lärande i vardagen/aktiv back-up för varandra, möjlighet till insyn i varandras arbete och på det sättet hitta nya samarbeten interna utbildningar/kurser/föreläsningar/informationsmöten. Avdelningen prioriterar, om möjligt högskolans egen kompetens, vid olika utbildningsåtgärder, vilket dessutom ger andra positiva följder, exempelvis får vi en bättre kontakt med andra enheter/personalgruppen på högskolan. Ökad förståelse för europeisk högre utbildning är något som vi kommer att arbeta med under året. Det är det bra att knyta kontakter med andra lärosäten i Europa. Kommunikatörerna ingår i det internationella nätverket Euprio. En ambition är att uppmuntra medarbetare att söka Erasmusmedel för personalutbyte och skicka deltagare till Euprios konferens. Ett mål är att minst en medarbetare ska delta i ett personalutbyte under året. 4. Resurser 4.1. Personella resurser 1 tf. kommunikationschef/avdelningschef 3,5 kommunikatörer 1 marknadsförare 3 webbredaktörer (varav 1 knuten till redesignprojektet fram till ) 1 projektledare (anställd till och med ) 1 adjunkt/ceremonimästare 1 samordnare för samverkansstöd 1 kommunikationsstrateg 1 EU-samordnare 1 handläggare inom samverkan/uppdragsutbildning Extrapersonal och praktikanter Under 2013 kommer ett antal extraanställda webbredaktörer att tas in för att iscensätta redesign-projektet. Studentambassadörer knyts till avdelningen under rekryteringsperioden. En praktikant kommer att finnas på plats fram till juni, liksom en praktikant från Arbetsförmedlingen under våren. 4.2 Övriga resurser System och tjänster Under året kommer vi att skriva dokumentera vem och vilka roller so m gäller för de system som avdelningen ansvarar för.

11 (11) Avdelningen har idag systemansvar för: IBM Websphere Web Content Manager som ersätts med Episerver Sökmotorn IBM Omnifind QuickR Best-A, informationsbeställningar och SmartSign publiceringssystem för informationsskärmar HB appen för iphone och Android. Avdelningen hanterar även de externa tjänsterna: Colorbox Bildbyrå Exigus Bildbank för våra egna bilder MyNewsdesk tjänst för att förmedla pressinformation. Retriever tjänst för omvärldsbevakning. Sociala medier: Facebook Twitter YouTube Bambuser Instagram. 5. Uppföljning och beskrivning av nyckeltal Under året kommer vi att arbeta med att få fram nyckeltal för våra mål. När det gäller extern kommunikation kommer vi att se hur vi mäter våra marknadsföringsinsatser och varumärke. Rekrytering: Minst 50% av besökarna på sneak peak ska söka till HB (inte nödvändigtvis som förstahandssökande). 6. Budget och ekonomisk utveckling Se bilaga 1. Avgränsningar Avdelningen har äskat medel för varumärkesarbetet 2013 med kronor.

Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer 2012 (per april)

Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (14) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson -06-04 Förvaltningschef Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer (per april) 1. Uppdrag/Ansvarsområden

Läs mer

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 Gemensamma förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef 2011-12-02 Dnr 842-11-21 Rektor Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014 GF:s verksamhetsplan har arbetats

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2011-2013

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2011-2013 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 Gemensamma förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef 2010-11-30 Dnr 993-10-21 Rektor Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2011-2013 GF:s verksamhetsplan har arbetats

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer