Medarbetarundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning"

Transkript

1 Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr:

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Inledning Syfte, metod och omfattning Syfte Metod Omfattning Resultat IT - övergripande Telefoni - övergripande Effektiviteten inom IT Effektiviteten inom telefoni Ändamålsenligt inom IT Enkätfrågor Bilaga 1 2 (17)

3 1 Inledning Inom ramen för revisionsuppdraget att granska Region Skånes (nedan regionen) ITverksamhet inklusive telefonin har en medarbetarundersökning genomförts. Denna bilaga innehåller det sammanfattande resultatet från undersökningen. 2 Syfte, metod och omfattning 2.1 Syfte Det huvudsakliga syftet med medarbetarundersökningen var att ge svar på revisionsfrågan: Finns det signifikanta skillnader i IT-verksamhetens inklusive telefonins ändamålsenlighet och effektivitet mellan olika organisatoriska enheter inom exempelvis sjukhusvård, primärvård och tandvård, och vilka är, i förekommande fall, de huvudsakliga förklaringarna till dessa? Utöver detta syfte har resultatet i undersökningen också använts för att verifiera slutsatser som gjorts i samband med intervjuer med nyckelpersoner i regionen. 2.2 Metod Den metod som använts är en webbaserad enkätundersökning utvecklad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) i Sverige. Enkäten bestod av 37 stycken olika frågor och påståenden med vardera fem olika svarsalternativ att ta ställning till. Varje fråga hade dessutom ett fritextfält där respondenten kunde fylla i egna synpunkter och reflektioner. Frågorna i enkäten finns sammanställda under punkt Omfattning För att få ett representativt urval av svarande i regionen valdes följande förvaltningar ut: UMAS Hässleholms sjukhusorganisation Primärvården Folktandvården Regionfastigheter Omfattningen var ca personer av vilka ca personer har svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 34 %. Undersökningen genomfördes under mitten/slutet av december Bilaga 1 3 (17)

4 3 Resultat 3.1 IT - övergripande Denna fråga avser att svara på den övergripande upplevelsen av IT-miljön i regionen. Vi har valt att visa två olika dimensioner av resultatet på denna fråga. Fördelningen baseras på organisatorisk tillhörighet och roll i verksamheten. Resultet på denna fråga visar att de anställda inom folktandvården är mest missnöjda med hur deras IT-miljö fungerar i regionen, medan de anställda inom regionfastigheter är de som är mest nöjda (Figur 1). Vid studie av hur de olika personalkategorierna svarar på samma fråga är det generellt läkare (inklusive tandläkare) som är mest missnöjda (Figur 2). Jag bedömer att vi i stort sett har en ändamålsenlig och fungerande IT-miljö i regionen (fråga1). Vid helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Totalt Annan Folktandvården Primärvården Regionfastigheter Sjuhuset i Hässleholm UMAS Grand Total Tabell 1 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 1 Figur 1 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 1 Arbetar som helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Grand Total Adminstratör Annan roll Läkare Sjuksköterska (även inom tandvård) Övrig omvårdspersonal Grand Total Tabell 2 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 1 Bilaga 1 4 (17)

5 Figur 2 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 1 Några exempel på kommentarer som getts i samband med frågan om IT-miljön (Fråga 1): Kommentar från Läkare vid UMAS Krångliga system som inte är användarvänliga eller anpassade till den miljö i vilken de skall användas. Systemen verkar vara konstruerade av IT-folk utan att de haft nämnvärd kontakt med tilltänkta användare. Bristande och ibland obefintlig samordning mellan olika sjukhus och kliniker. Ett stort problem är inloggningen i systemen som får göras ett mycket stort antal gånger varje dag. Det tar tid och skapar irritation och vantrivsel i arbetet. Om telefonin i Skåne räknas till IT är den en katastrof. Långa väntetider i växel. Ingen möjlighet ringa upp andra institutioner med kortnummer. Urusla trådlösa små telefoner med pyttesmå tangenter och med alldeles för många funktioner. Kommentar från Läkare vid Primärvården Mkt svårt att få hjälp från IT-enheten att utveckla idéer som vi kommer med för att förbättra / underlätta arbetet. Vi åläggs administrativa uppgifter - IT-relaterade, men får mkt dålig hjälp tillbaka. Bara ett exempel - journal på bärbar dator till hemsjukvårdspatienter. Kommentar från tandsköterska vid Folktandvården Vi blir försenade, arbetsmoment på datorn får skjutas upp, för patienterna verkar vi helt inkompetenta på IT-systemet, frustrerande att inte känna yrkesstolthet. Bilaga 1 5 (17)

6 3.2 Telefoni - övergripande I enkäten finns två frågor som tillsammans utgör ett mått på den övergripande frågan om telefonin i regionen. Den första frågan handlar om hur man upplever telefonin på sin huvudsakliga arbetsplats, medan den andra frågan avser hur man uppfattar att telefonin fungerar inom regionen som helhet. Tolkningen av resultatet (sett till båda frågorna) är att de anställda inom folktandvården, tätt följt av anställda vid primärvården, är mest missnöjda med hur telefonin fungerar på sin arbetsplats och i sin helhet i regionen. De anställda på UMAS är de som är mest nöjda, vilket gäller båda frågorna. Missnöjet inom folktandvården är jämnt fördelat mellan alla yrkeskategorier. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna inom samtliga områden. Jag bedömer att telefonin på min huvudsakliga arbetsplats fungerar tillfredställande (fråga 29). Vid helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Totalt Annan Folktandvården Primärvården Regionfastigheter Sjuhuset i Hässleholm UMAS Grand Total Tabell 3 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 29 Figur 3 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 29 Arbetar som helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Grand Total Adminstratör Annan roll Läkare Sjuksköterska (även inom tandvård) Övrig omvårdspersonal Grand Total Tabell 4 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 29 Bilaga 1 6 (17)

7 Figur 4 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 29 Jag bedömer att telefonin som helhet inom regionen fungerar tillfredställande (fråga 30). Vid helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Totalt Annan Folktandvården Primärvården Regionfastigheter Sjuhuset i Hässleholm UMAS Grand Total Tabell 5 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 30 Figur 5 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 30 Bilaga 1 7 (17)

8 Arbetar som helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Grand Total Adminstratör Annan roll Läkare Sjuksköterska (även inom tandvård) Övrig omvårdspersonal Grand Total Tabell 6 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 30 Figur 6 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 30 Några exempel på kommentarer som getts i samband med frågorna om Telefonin (Fråga 29 och 30): Kommentar från Administratör vid Primärvården Alldeles för mycket problem vilket innebär risk för patientsäkerheten. T ex i Procenter kan endast 15 telefonsamtal stå i kö, 16:e samtalet får upptagetton och kastas därefter ut. Ofta timslånga avbrott i telenätet. Kommentar från Läkare vid Primärvården Använder min privata mobil för att kunna bli nådd. Kommentar från Läkare vid UMAS Efter att många jourlinjer gått över till DECT-telefon istället för sökare uppkom ett fel efter strömavbrott och telefonin låg nere mer än ett dygn. Oacceptabelt ur patientsäkerhetsperspektiv. Det förefaller också oklart var ansvaret ligger hos leverantören. Det föreligger också en avsevärd försämring av växelservicen vilket inte beror på telefonisterna, utan på att de har alltför stort uppdrag. Tidigare kände man alla telefonister på rösten och de kunde på rak arm hjälpa en till rätt kontakt. Numera skall de hålla reda på hela Skåne. Tekla fungerar ibland, men är i huvudsak usel när det gäller sökfunktioner. Lär av eniro! Löjligt att man bara kan söka på exakt rätt namn. Dessutom finns ingen lista att hämta på tex jourlinjer. Överhuvudtaget upplever man inte att vare sig beställare på central nivå eller leverantör riktigt tar på allvar att fel och olägenheter i telefonin kan leda till störningar som hotar människoliv. Systemet måste vara mycket robust och leverantör måste hålla mycket hög kvalitet! Bilaga 1 8 (17)

9 Kommentar från Sjuksköterska vid Primärvården Det är ofta störningar i telefonin. Patienter har svårt att hitta rätt telefonnummer. Telefonnummer till distriktssköterskor finns ej tillgängliga i telefonkatalog eller på Internet. Vid några tillfällen under hösten har telefonin varit helt ur funktion.ibland blir patienten felaktigt kopplad, exvis skall till Vårdcentralen och kommer till distriktssköterskan. Kommentar från Administratör vid Folktandvården Befolkning och patienter har stora problem med tillgängligheten. Kommentar från Tandläkare vid Folktandvården Har varit mycket stora problem vid införandet av IP telefoni. Känns dock att funktionen blivit bättre på sista tiden. 3.3 Effektiviteten inom IT För att kunna bedöma frågan om hur ändamålsenlighet och effektivitet avseende IT upplevs i regionen har vi studerat svaren på ett flertal frågor. Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka p g a t ex avbrott, väntetider och fel (fråga 7). Tidsintervall Antal svarande Mer än 3 tim per v tim per veck min - 1 tim per 671 mindre än 20 min p 1099 Ingen tid 278 Vet ej 195 Grand Total 2554 Tabell 6 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i IT-systemen, fråga 7 Figur 6 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i IT-system, fråga 7 Bilaga 1 9 (17)

10 För att ytterligare få ett mått på effektiviteten avseende IT har frågorna 5, 6, 12 och 17 sammanvägts. Detta ger följande resultat: Svarstiderna är acceptabla då jag arbetar med min dator (ingen "tröghet" upplevs) (fråga 5). De anställda inom Folktandvården är mest missnöjda med svarstiderna. Medan de anställda inom UMAS är mest nöjda. Generellt är missnöjet störst bland läkare och sjuksköterskor. Jag upplever att de system/program jag använder är driftsäkra (tillgängliga, går alltid att använda då jag behöver använda systemet, inga onödiga avbrott) (fråga 6). De anställda inom Folktandvården är mest missnöjda med systemen/programmen. Medan missnöjet är lågt inom alla andra områden (exempelvis Primärvården). Generellt är missnöjet störst bland läkare/tandläkare och sjuksköterskor. Jag tycker att det är enkelt att arbeta med det system/program jag använder mest (fråga 12). Missnöjet är lågt inom samtliga enheter, och majoriteten tycker att systemen/programmen är enkla att arbeta i. Dock är missnöjet även här störst inom Folktandvården. Inom Folktandvården är det klart störst missnöje bland tandläkarna. När jag rapporterar fel, problem och incidenter avseende IT i allmänhet blir dessa vanligen snabbt åtgärdade (17). De anställda inom Folktandvården är mest missnöjda med den tid det tar att åtgärda fel, problem och incidenter medan missnöjet är lägst hos Sjukhuset i Hässleholm. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna. Summering: Missnöjet är störst inom Folktandvården inom samtliga områden. Läkare/tandläkare och sköterskor är de som är mest missnöjda, i vissa fall även administratörerna. Den sammanvägda bilden av dessa frågor ger följande grafiska utfall: Figur 7 Resultat baserat på roll i organisationen, sammanvägda frågor om effektivitet (IT) Bilaga 1 10 (17)

11 Figur 8 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, sammanvägda frågor om effektivitet (IT) 3.4 Effektiviteten inom telefoni På motsvarande sätt som för IT generellt, har vi gjort en sammanvägning av frågor som dels handlar om vilka tidsförluster som upplevs p g a problem och störningar i telefoni, dels hur medarbetarna upplever telefonin avseende effektivitet. Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka pga t ex avbrott, väntetider och fel (fråga 34). Tidsintervall Antal svarande Mer än 3 tim per vecka tim per vecka min - 1 tim per vecka 438 mindre än 20 min per vecka 980 Ingen tid 501 Vet ej 475 Grand Total Tabell 7 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i telefonin, fråga 34 Bilaga 1 11 (17)

12 Figur 9 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i telefonin, fråga 34 Fråga ger en ytterligare bild av hur telefonin upplevs ur ett effektivitetsperspektiv. Jag upplever att de tjänster som ingår i telefonin uppfyller mina behov (fråga 31). De anställda inom Folktandvården och Primärvården är mest missnöjda med telefonitjänsterna medan missnöjet är lågt på resterande områden. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna. Jag upplever att den support jag får avseende telefonin är tillräckligt bra (fråga 32). De anställda inom Primärvården är mest missnöjda med supporten för telefoni. Missnöjet hos Folktandvården är även det ganska högt. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna. Jag vet var jag ska söka information vid eventuella driftstörningar i telefonin (fråga 33). De anställda inom primärvården är mest missnöjda med förmedlingen av information. Generellt är det läkarna som är mest missnöjda. Bilaga 1 12 (17)

13 Figur 10 Resultat baserat på roll i organisationen, sammanvägda frågor om effektivitet (Telefoni) Figur 11 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, sammanvägda frågor om effektivitet (IT) 3.5 Ändamålsenlighet inom IT Frågan om ändamålsenlighet kan besvaras genom att studera svar på frågor som handlar om tillgång på relevant utrustning, mjukvara, om systemen uppfattas erbjuda efterfrågad funktionalitet och nytta etc. Fråga 1 i enkäten ställer frågan om ändamålsenlighet på en generell nivå. Genom att väga samman svaren från flera frågor som handlar om detta kan ett förstärkt mått på ändamålsenlighet visas. Följande frågor har sammanvägts. Jag bedömer att vi i stort sett har en ändamålsenlig och fungerande IT-miljö i regionen (fråga1). För kommentarer, se punkt 3.1 ovan. Jag har tillgång till den IT-utrustning (datorer, skrivare etc) som krävs för mitt arbete (fråga 3). Bilaga 1 13 (17)

14 De flesta anser att de har tillgång till den utrustning som krävs för att utföra sitt arbete. Endast ett fåtal är missnöjda på denna punkt. Den yrkesgrupp som generellt är mest missnöjda med detta är läkare. Svarstiderna är acceptabla då jag arbetar vid min dator (ingen tröghet upplevs). Primärvården är de som är mest missnöjda med svarstiderna på sin dator. Missnöjet hos de andra enheterna är lågt. Jag upplever att de system/program jag använder är driftsäkra (tillgängliga), går alltid att använda då jag behöver använda systemet, inga onödiga avbrott. Primärvården är de som är mest missnöjda med driftsäkerheten kring de system/program som de använder i sitt dagliga arbete. Missnöjet är även fördelat över samtliga yrkesgrupper inom Primärvården. Missnöjet hos de andra enheterna är lågt. Det/de system/program jag använder mest uppfyller de behov och krav jag har utifrån mina arbetsuppgifter? Missnöjet kring uppfyllande av behov och krav sett till system/program är jämnt fördelat mellan de olika enheterna och generellt är det läkarna som är mest missnöjda. Jag anser att det/de system/program jag använder mest innehåller de viktigaste funktionerna och/eller möjligheterna som jag behöver i mitt arbete Missnöjet kring funktionerna i system/program är även det jämnt fördelat över samtliga enheter, dock är det lite mera övervägande för Folktandvården. Generellt är missnöjet störst bland läkarna. Jag erhåller den information som jag behöver ur det/de system/program jag använder mest (statistik, rapporter, kontrollistor, sammanställningar etc). Missnöjet kring åtkomsten till tillfredsställande information är även det jämnt fördelat mellan de olika enheterna. Generellt är missnöjet lite större bland läkare än övriga yrkesgrupper. Jag upplever att den information som finns i de system/program jag använder mest är riktig, aktuell och enkel att erhålla. Missnöjet kring rätt och riktig information är jämnt fördelat över samtliga enheter, men missnöjet är större bland läkare än hos andra yrkesgrupper. Summering: Missnöjet är relativt lågt förutom kring fråga 1, 5 och 6. Missnöjet är även jämnt fördelat mellan de olika enheterna, bortsett från fråga 1, 5 och 6 där Folktandvården är övervägande missnöjda. Bilaga 1 14 (17)

15 Figur 12 Resultat baserat på roll i organisationen, sammanvägda frågor om ändamålsenlighet (IT) Figur 13 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, sammanvägda frågor om ändamålsenlighet (IT) Bilaga 1 15 (17)

16 4 Enkätfrågor 1 Jag bedömer att vi i stort sett har en ändamålsenlig och fungerande IT-miljö i regionen 2 Jag bedömer att det är tydligt vem som ansvarar för olika frågor avseende IT i regionen (t ex ansvarar för mitt system, IT-avdelningens ansvar, säkerhet) 3 Jag har tillgång till den IT-utrustning (datorer, skrivare etc) som krävs för mitt arbete. 4 Jag har god datorvana och förmåga att hantera min dator (allmän IT-kompetens kring datorn och t ex mina officeprogram) 5 Svarstiderna är acceptabla då jag arbetar med min dator (ingen "tröghet" upplevs) 6 Jag upplever att de system/program jag använder är driftsäkra (tillgängliga, går alltid att använda då jag behöver använda systemet, inga onödiga avbrott) 7 Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka pga t ex avbrott, väntetider och fel 8 Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de arbetsuppgifter som jag utför med hjälp av de system/program jag använder mest. 9 Jag nyttjar alla funktioner och möjligheter i det system/program jag använder mest utifrån de arbetsuppgifter som jag utför? 10 Det/de system/program jag använder mest uppfyller de behov och krav jag har utifrån mina arbetsuppgifter? 11 Jag anser att det/de system/program jag använder mest innehåller de viktigaste funktionerna och/eller möjligheterna som jag behöver i mitt arbete 12 Jag tycker att det är enkelt att arbeta med det system/program jag använder mest 13 Jag erhåller den information som jag behöver ur det/de system/program jag använder mest (statistik, rapporter, kontrollistor, sammanställningar etc.) 14 Jag upplever att den information som finns i de system/program jag använder mest är riktig, aktuell och enkel att erhålla 15 Det är tydligt vart jag vänder mig med frågor när jag behöver support avseende IT i allmänhet 16 Det är för mig tydligt vart jag vänder mig med frågor när jag behöver hjälp med de system/program som jag i huvudsak använder 17 När jag rapporterar fel, problem och incidenter avseende IT i allmänhet blir dessa vanligen snabbt åtgärdade 18 Jag upplever att den support jag får avseende de system/program jag använder mest är tillräckligt bra? 19 Jag upplever att den support jag får avseende IT i allmänhet är tillräckligt bra (exempelvis min dator, Office program etc). 20 Jag får tillräcklig information kring fel som uppstår kring IT och telefoni (kända driftstörningar, planerade driftstopp etc i regionens IT-stöd)? 21 När jag behöver hjälp eller ska meddela fel, incidenter och dylikt är det alltid lätt att meddela mitt ärende. (T ex ej långa väntetider i telefon) 22 Jag upplever att servicen som jag erhåller från regionens IT-avdelning (helpdesk) är tillräckligt bra (bemötande, hanteringen av mina ärenden, information, kompetens och dyligt). 23 Om jag vill lämna förslag på förbättringar avseende mitt IT-stöd och rutiner är det tydligt för mig vart jag vänder mig 24 Det är känt vilka olika riktlinjer och regler som finns inom regionen avseende IT 25 Det är tydligt var aktuella IT-dokument finns tillgängliga 26 Jag har tagit del av och har kännedom om var jag återfinner de dokument som finns kring regionens IT-säkerhet (riktlinjer, policys o dyl) 27 Jag anser att det är känt och tydligt för mig vad som gäller samt hur jag ska tillämpa regionens/min IT-säkerhet? 28 Jag upplever att regionen har en smidig och tillförlitlig hantering av behörigheter 29 Jag bedömer att telefonin på min huvudsakliga arbetsplats fungerar tillfredställande 30 Jag bedömer att telefonin som helhet inom regionen fungerar tillfredställande Bilaga 1 16 (17)

17 31 Jag upplever att de tjänster som ingår i telefonin uppfyller mina behov 32 Jag upplever att den support jag får avseende telefonin är tillräckligt bra 33 Jag vet var jag ska söka information vid eventuella driftstörningar i telefonin 34 Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka pga t ex avbrott, väntetider och fel (ange intervall nedan) 35 Ange gärna områden där det idag saknas IT-stöd och i så fall hur IT skulle kunna effektivisera verksamheten (för dig och/eller andra) 36 Vilket behov av IT-relaterad utbildning anser du att du har idag? Bilaga 1 17 (17)

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Bemanningssituationen sommaren 2017

Bemanningssituationen sommaren 2017 PROMEMORIA 2017-09-20 1 (5) Sommaren i vården kartlagd Inför sommaren 2017 uppgav så gott som alla landsting att bemanningssituationen förväntades att bli ansträngd. Den sammanvägda bedömningen som de

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Anvisning för gemensamma konton, G-konto

Anvisning för gemensamma konton, G-konto Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2013-06-17 Dnr: Dokumentförvaltare: Mikael Nilsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Anvisning för g-konto Dokumentformat: doc

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet Jönköpings kommun Juni 2006 Johan Bokinge Innehållsförteckning 1INLEDNING 3 1.1Sammanfattning 3 1.2 Bakgrund 4 1.3 Syfte, metod

Läs mer

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Sverige är väl bemannat med läkare Antal läkare per tusen invånare

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 UPPLEVELSEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2014-03-04 Handläggare Ove Granholm Forskning och Utveckling 2014-03-04 2(6) Undersökning nummer 1

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Anvisning Gemensamma konton GIT

Anvisning Gemensamma konton GIT 1.1 Fastställd 1(5) 20141023 Anvisning Gemensamma konton GIT Beslutad: Datum: Beslutad: Datum: Underskrift säkerhetsdirektör VGR Underskrift objektägare IT arbetsplats 1.1 Fastställd 2(5) 20141023 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet Loggkontroll - förutsättningar i ITstöden. Datum: Dnr:

Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet Loggkontroll - förutsättningar i ITstöden. Datum: Dnr: Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-07-01 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 INLEDNING AQ Analys genomförde som oberoende undersökningsföretag våren 2015 en kartläggning över

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27 Storträff för ombud 2014-03-25 och 2014-03-27 RAK - Rätt Använd Kompetens Vad betyder RAK för dig? : Rätt person på rätt plats/rätt uppgift/gör rätt saker Den med mest adekvat kunskap gör jobbet Utbildning

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för HTJ Åhus norra (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för HTJ Åhus norra (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Åhus norra (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen

Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen 2014-03-24 Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen 1 Inledning Under januari 2014 sände överförmyndarförvaltningen ut en enkät till samtliga ställföreträdare, det vill säga

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HTJ Odal (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HTJ Odal (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HTJ Odal (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Alternativ hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Alternativ hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Alternativ hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer