Medarbetarundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning"

Transkript

1 Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr:

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Inledning Syfte, metod och omfattning Syfte Metod Omfattning Resultat IT - övergripande Telefoni - övergripande Effektiviteten inom IT Effektiviteten inom telefoni Ändamålsenligt inom IT Enkätfrågor Bilaga 1 2 (17)

3 1 Inledning Inom ramen för revisionsuppdraget att granska Region Skånes (nedan regionen) ITverksamhet inklusive telefonin har en medarbetarundersökning genomförts. Denna bilaga innehåller det sammanfattande resultatet från undersökningen. 2 Syfte, metod och omfattning 2.1 Syfte Det huvudsakliga syftet med medarbetarundersökningen var att ge svar på revisionsfrågan: Finns det signifikanta skillnader i IT-verksamhetens inklusive telefonins ändamålsenlighet och effektivitet mellan olika organisatoriska enheter inom exempelvis sjukhusvård, primärvård och tandvård, och vilka är, i förekommande fall, de huvudsakliga förklaringarna till dessa? Utöver detta syfte har resultatet i undersökningen också använts för att verifiera slutsatser som gjorts i samband med intervjuer med nyckelpersoner i regionen. 2.2 Metod Den metod som använts är en webbaserad enkätundersökning utvecklad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) i Sverige. Enkäten bestod av 37 stycken olika frågor och påståenden med vardera fem olika svarsalternativ att ta ställning till. Varje fråga hade dessutom ett fritextfält där respondenten kunde fylla i egna synpunkter och reflektioner. Frågorna i enkäten finns sammanställda under punkt Omfattning För att få ett representativt urval av svarande i regionen valdes följande förvaltningar ut: UMAS Hässleholms sjukhusorganisation Primärvården Folktandvården Regionfastigheter Omfattningen var ca personer av vilka ca personer har svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 34 %. Undersökningen genomfördes under mitten/slutet av december Bilaga 1 3 (17)

4 3 Resultat 3.1 IT - övergripande Denna fråga avser att svara på den övergripande upplevelsen av IT-miljön i regionen. Vi har valt att visa två olika dimensioner av resultatet på denna fråga. Fördelningen baseras på organisatorisk tillhörighet och roll i verksamheten. Resultet på denna fråga visar att de anställda inom folktandvården är mest missnöjda med hur deras IT-miljö fungerar i regionen, medan de anställda inom regionfastigheter är de som är mest nöjda (Figur 1). Vid studie av hur de olika personalkategorierna svarar på samma fråga är det generellt läkare (inklusive tandläkare) som är mest missnöjda (Figur 2). Jag bedömer att vi i stort sett har en ändamålsenlig och fungerande IT-miljö i regionen (fråga1). Vid helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Totalt Annan Folktandvården Primärvården Regionfastigheter Sjuhuset i Hässleholm UMAS Grand Total Tabell 1 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 1 Figur 1 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 1 Arbetar som helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Grand Total Adminstratör Annan roll Läkare Sjuksköterska (även inom tandvård) Övrig omvårdspersonal Grand Total Tabell 2 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 1 Bilaga 1 4 (17)

5 Figur 2 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 1 Några exempel på kommentarer som getts i samband med frågan om IT-miljön (Fråga 1): Kommentar från Läkare vid UMAS Krångliga system som inte är användarvänliga eller anpassade till den miljö i vilken de skall användas. Systemen verkar vara konstruerade av IT-folk utan att de haft nämnvärd kontakt med tilltänkta användare. Bristande och ibland obefintlig samordning mellan olika sjukhus och kliniker. Ett stort problem är inloggningen i systemen som får göras ett mycket stort antal gånger varje dag. Det tar tid och skapar irritation och vantrivsel i arbetet. Om telefonin i Skåne räknas till IT är den en katastrof. Långa väntetider i växel. Ingen möjlighet ringa upp andra institutioner med kortnummer. Urusla trådlösa små telefoner med pyttesmå tangenter och med alldeles för många funktioner. Kommentar från Läkare vid Primärvården Mkt svårt att få hjälp från IT-enheten att utveckla idéer som vi kommer med för att förbättra / underlätta arbetet. Vi åläggs administrativa uppgifter - IT-relaterade, men får mkt dålig hjälp tillbaka. Bara ett exempel - journal på bärbar dator till hemsjukvårdspatienter. Kommentar från tandsköterska vid Folktandvården Vi blir försenade, arbetsmoment på datorn får skjutas upp, för patienterna verkar vi helt inkompetenta på IT-systemet, frustrerande att inte känna yrkesstolthet. Bilaga 1 5 (17)

6 3.2 Telefoni - övergripande I enkäten finns två frågor som tillsammans utgör ett mått på den övergripande frågan om telefonin i regionen. Den första frågan handlar om hur man upplever telefonin på sin huvudsakliga arbetsplats, medan den andra frågan avser hur man uppfattar att telefonin fungerar inom regionen som helhet. Tolkningen av resultatet (sett till båda frågorna) är att de anställda inom folktandvården, tätt följt av anställda vid primärvården, är mest missnöjda med hur telefonin fungerar på sin arbetsplats och i sin helhet i regionen. De anställda på UMAS är de som är mest nöjda, vilket gäller båda frågorna. Missnöjet inom folktandvården är jämnt fördelat mellan alla yrkeskategorier. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna inom samtliga områden. Jag bedömer att telefonin på min huvudsakliga arbetsplats fungerar tillfredställande (fråga 29). Vid helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Totalt Annan Folktandvården Primärvården Regionfastigheter Sjuhuset i Hässleholm UMAS Grand Total Tabell 3 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 29 Figur 3 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 29 Arbetar som helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Grand Total Adminstratör Annan roll Läkare Sjuksköterska (även inom tandvård) Övrig omvårdspersonal Grand Total Tabell 4 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 29 Bilaga 1 6 (17)

7 Figur 4 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 29 Jag bedömer att telefonin som helhet inom regionen fungerar tillfredställande (fråga 30). Vid helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Totalt Annan Folktandvården Primärvården Regionfastigheter Sjuhuset i Hässleholm UMAS Grand Total Tabell 5 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 30 Figur 5 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, fråga 30 Bilaga 1 7 (17)

8 Arbetar som helt i huvudsak delvis inte alls ej aktuellt/vet ej Grand Total Adminstratör Annan roll Läkare Sjuksköterska (även inom tandvård) Övrig omvårdspersonal Grand Total Tabell 6 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 30 Figur 6 Resultat baserat på roll i organisationen, fråga 30 Några exempel på kommentarer som getts i samband med frågorna om Telefonin (Fråga 29 och 30): Kommentar från Administratör vid Primärvården Alldeles för mycket problem vilket innebär risk för patientsäkerheten. T ex i Procenter kan endast 15 telefonsamtal stå i kö, 16:e samtalet får upptagetton och kastas därefter ut. Ofta timslånga avbrott i telenätet. Kommentar från Läkare vid Primärvården Använder min privata mobil för att kunna bli nådd. Kommentar från Läkare vid UMAS Efter att många jourlinjer gått över till DECT-telefon istället för sökare uppkom ett fel efter strömavbrott och telefonin låg nere mer än ett dygn. Oacceptabelt ur patientsäkerhetsperspektiv. Det förefaller också oklart var ansvaret ligger hos leverantören. Det föreligger också en avsevärd försämring av växelservicen vilket inte beror på telefonisterna, utan på att de har alltför stort uppdrag. Tidigare kände man alla telefonister på rösten och de kunde på rak arm hjälpa en till rätt kontakt. Numera skall de hålla reda på hela Skåne. Tekla fungerar ibland, men är i huvudsak usel när det gäller sökfunktioner. Lär av eniro! Löjligt att man bara kan söka på exakt rätt namn. Dessutom finns ingen lista att hämta på tex jourlinjer. Överhuvudtaget upplever man inte att vare sig beställare på central nivå eller leverantör riktigt tar på allvar att fel och olägenheter i telefonin kan leda till störningar som hotar människoliv. Systemet måste vara mycket robust och leverantör måste hålla mycket hög kvalitet! Bilaga 1 8 (17)

9 Kommentar från Sjuksköterska vid Primärvården Det är ofta störningar i telefonin. Patienter har svårt att hitta rätt telefonnummer. Telefonnummer till distriktssköterskor finns ej tillgängliga i telefonkatalog eller på Internet. Vid några tillfällen under hösten har telefonin varit helt ur funktion.ibland blir patienten felaktigt kopplad, exvis skall till Vårdcentralen och kommer till distriktssköterskan. Kommentar från Administratör vid Folktandvården Befolkning och patienter har stora problem med tillgängligheten. Kommentar från Tandläkare vid Folktandvården Har varit mycket stora problem vid införandet av IP telefoni. Känns dock att funktionen blivit bättre på sista tiden. 3.3 Effektiviteten inom IT För att kunna bedöma frågan om hur ändamålsenlighet och effektivitet avseende IT upplevs i regionen har vi studerat svaren på ett flertal frågor. Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka p g a t ex avbrott, väntetider och fel (fråga 7). Tidsintervall Antal svarande Mer än 3 tim per v tim per veck min - 1 tim per 671 mindre än 20 min p 1099 Ingen tid 278 Vet ej 195 Grand Total 2554 Tabell 6 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i IT-systemen, fråga 7 Figur 6 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i IT-system, fråga 7 Bilaga 1 9 (17)

10 För att ytterligare få ett mått på effektiviteten avseende IT har frågorna 5, 6, 12 och 17 sammanvägts. Detta ger följande resultat: Svarstiderna är acceptabla då jag arbetar med min dator (ingen "tröghet" upplevs) (fråga 5). De anställda inom Folktandvården är mest missnöjda med svarstiderna. Medan de anställda inom UMAS är mest nöjda. Generellt är missnöjet störst bland läkare och sjuksköterskor. Jag upplever att de system/program jag använder är driftsäkra (tillgängliga, går alltid att använda då jag behöver använda systemet, inga onödiga avbrott) (fråga 6). De anställda inom Folktandvården är mest missnöjda med systemen/programmen. Medan missnöjet är lågt inom alla andra områden (exempelvis Primärvården). Generellt är missnöjet störst bland läkare/tandläkare och sjuksköterskor. Jag tycker att det är enkelt att arbeta med det system/program jag använder mest (fråga 12). Missnöjet är lågt inom samtliga enheter, och majoriteten tycker att systemen/programmen är enkla att arbeta i. Dock är missnöjet även här störst inom Folktandvården. Inom Folktandvården är det klart störst missnöje bland tandläkarna. När jag rapporterar fel, problem och incidenter avseende IT i allmänhet blir dessa vanligen snabbt åtgärdade (17). De anställda inom Folktandvården är mest missnöjda med den tid det tar att åtgärda fel, problem och incidenter medan missnöjet är lägst hos Sjukhuset i Hässleholm. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna. Summering: Missnöjet är störst inom Folktandvården inom samtliga områden. Läkare/tandläkare och sköterskor är de som är mest missnöjda, i vissa fall även administratörerna. Den sammanvägda bilden av dessa frågor ger följande grafiska utfall: Figur 7 Resultat baserat på roll i organisationen, sammanvägda frågor om effektivitet (IT) Bilaga 1 10 (17)

11 Figur 8 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, sammanvägda frågor om effektivitet (IT) 3.4 Effektiviteten inom telefoni På motsvarande sätt som för IT generellt, har vi gjort en sammanvägning av frågor som dels handlar om vilka tidsförluster som upplevs p g a problem och störningar i telefoni, dels hur medarbetarna upplever telefonin avseende effektivitet. Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka pga t ex avbrott, väntetider och fel (fråga 34). Tidsintervall Antal svarande Mer än 3 tim per vecka tim per vecka min - 1 tim per vecka 438 mindre än 20 min per vecka 980 Ingen tid 501 Vet ej 475 Grand Total Tabell 7 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i telefonin, fråga 34 Bilaga 1 11 (17)

12 Figur 9 Tidsförluster per vecka beroende på fel och störningar i telefonin, fråga 34 Fråga ger en ytterligare bild av hur telefonin upplevs ur ett effektivitetsperspektiv. Jag upplever att de tjänster som ingår i telefonin uppfyller mina behov (fråga 31). De anställda inom Folktandvården och Primärvården är mest missnöjda med telefonitjänsterna medan missnöjet är lågt på resterande områden. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna. Jag upplever att den support jag får avseende telefonin är tillräckligt bra (fråga 32). De anställda inom Primärvården är mest missnöjda med supporten för telefoni. Missnöjet hos Folktandvården är även det ganska högt. Generellt är missnöjet störst bland administratörerna. Jag vet var jag ska söka information vid eventuella driftstörningar i telefonin (fråga 33). De anställda inom primärvården är mest missnöjda med förmedlingen av information. Generellt är det läkarna som är mest missnöjda. Bilaga 1 12 (17)

13 Figur 10 Resultat baserat på roll i organisationen, sammanvägda frågor om effektivitet (Telefoni) Figur 11 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, sammanvägda frågor om effektivitet (IT) 3.5 Ändamålsenlighet inom IT Frågan om ändamålsenlighet kan besvaras genom att studera svar på frågor som handlar om tillgång på relevant utrustning, mjukvara, om systemen uppfattas erbjuda efterfrågad funktionalitet och nytta etc. Fråga 1 i enkäten ställer frågan om ändamålsenlighet på en generell nivå. Genom att väga samman svaren från flera frågor som handlar om detta kan ett förstärkt mått på ändamålsenlighet visas. Följande frågor har sammanvägts. Jag bedömer att vi i stort sett har en ändamålsenlig och fungerande IT-miljö i regionen (fråga1). För kommentarer, se punkt 3.1 ovan. Jag har tillgång till den IT-utrustning (datorer, skrivare etc) som krävs för mitt arbete (fråga 3). Bilaga 1 13 (17)

14 De flesta anser att de har tillgång till den utrustning som krävs för att utföra sitt arbete. Endast ett fåtal är missnöjda på denna punkt. Den yrkesgrupp som generellt är mest missnöjda med detta är läkare. Svarstiderna är acceptabla då jag arbetar vid min dator (ingen tröghet upplevs). Primärvården är de som är mest missnöjda med svarstiderna på sin dator. Missnöjet hos de andra enheterna är lågt. Jag upplever att de system/program jag använder är driftsäkra (tillgängliga), går alltid att använda då jag behöver använda systemet, inga onödiga avbrott. Primärvården är de som är mest missnöjda med driftsäkerheten kring de system/program som de använder i sitt dagliga arbete. Missnöjet är även fördelat över samtliga yrkesgrupper inom Primärvården. Missnöjet hos de andra enheterna är lågt. Det/de system/program jag använder mest uppfyller de behov och krav jag har utifrån mina arbetsuppgifter? Missnöjet kring uppfyllande av behov och krav sett till system/program är jämnt fördelat mellan de olika enheterna och generellt är det läkarna som är mest missnöjda. Jag anser att det/de system/program jag använder mest innehåller de viktigaste funktionerna och/eller möjligheterna som jag behöver i mitt arbete Missnöjet kring funktionerna i system/program är även det jämnt fördelat över samtliga enheter, dock är det lite mera övervägande för Folktandvården. Generellt är missnöjet störst bland läkarna. Jag erhåller den information som jag behöver ur det/de system/program jag använder mest (statistik, rapporter, kontrollistor, sammanställningar etc). Missnöjet kring åtkomsten till tillfredsställande information är även det jämnt fördelat mellan de olika enheterna. Generellt är missnöjet lite större bland läkare än övriga yrkesgrupper. Jag upplever att den information som finns i de system/program jag använder mest är riktig, aktuell och enkel att erhålla. Missnöjet kring rätt och riktig information är jämnt fördelat över samtliga enheter, men missnöjet är större bland läkare än hos andra yrkesgrupper. Summering: Missnöjet är relativt lågt förutom kring fråga 1, 5 och 6. Missnöjet är även jämnt fördelat mellan de olika enheterna, bortsett från fråga 1, 5 och 6 där Folktandvården är övervägande missnöjda. Bilaga 1 14 (17)

15 Figur 12 Resultat baserat på roll i organisationen, sammanvägda frågor om ändamålsenlighet (IT) Figur 13 Resultat baserat på organisatorisk tillhörighet, sammanvägda frågor om ändamålsenlighet (IT) Bilaga 1 15 (17)

16 4 Enkätfrågor 1 Jag bedömer att vi i stort sett har en ändamålsenlig och fungerande IT-miljö i regionen 2 Jag bedömer att det är tydligt vem som ansvarar för olika frågor avseende IT i regionen (t ex ansvarar för mitt system, IT-avdelningens ansvar, säkerhet) 3 Jag har tillgång till den IT-utrustning (datorer, skrivare etc) som krävs för mitt arbete. 4 Jag har god datorvana och förmåga att hantera min dator (allmän IT-kompetens kring datorn och t ex mina officeprogram) 5 Svarstiderna är acceptabla då jag arbetar med min dator (ingen "tröghet" upplevs) 6 Jag upplever att de system/program jag använder är driftsäkra (tillgängliga, går alltid att använda då jag behöver använda systemet, inga onödiga avbrott) 7 Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka pga t ex avbrott, väntetider och fel 8 Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de arbetsuppgifter som jag utför med hjälp av de system/program jag använder mest. 9 Jag nyttjar alla funktioner och möjligheter i det system/program jag använder mest utifrån de arbetsuppgifter som jag utför? 10 Det/de system/program jag använder mest uppfyller de behov och krav jag har utifrån mina arbetsuppgifter? 11 Jag anser att det/de system/program jag använder mest innehåller de viktigaste funktionerna och/eller möjligheterna som jag behöver i mitt arbete 12 Jag tycker att det är enkelt att arbeta med det system/program jag använder mest 13 Jag erhåller den information som jag behöver ur det/de system/program jag använder mest (statistik, rapporter, kontrollistor, sammanställningar etc.) 14 Jag upplever att den information som finns i de system/program jag använder mest är riktig, aktuell och enkel att erhålla 15 Det är tydligt vart jag vänder mig med frågor när jag behöver support avseende IT i allmänhet 16 Det är för mig tydligt vart jag vänder mig med frågor när jag behöver hjälp med de system/program som jag i huvudsak använder 17 När jag rapporterar fel, problem och incidenter avseende IT i allmänhet blir dessa vanligen snabbt åtgärdade 18 Jag upplever att den support jag får avseende de system/program jag använder mest är tillräckligt bra? 19 Jag upplever att den support jag får avseende IT i allmänhet är tillräckligt bra (exempelvis min dator, Office program etc). 20 Jag får tillräcklig information kring fel som uppstår kring IT och telefoni (kända driftstörningar, planerade driftstopp etc i regionens IT-stöd)? 21 När jag behöver hjälp eller ska meddela fel, incidenter och dylikt är det alltid lätt att meddela mitt ärende. (T ex ej långa väntetider i telefon) 22 Jag upplever att servicen som jag erhåller från regionens IT-avdelning (helpdesk) är tillräckligt bra (bemötande, hanteringen av mina ärenden, information, kompetens och dyligt). 23 Om jag vill lämna förslag på förbättringar avseende mitt IT-stöd och rutiner är det tydligt för mig vart jag vänder mig 24 Det är känt vilka olika riktlinjer och regler som finns inom regionen avseende IT 25 Det är tydligt var aktuella IT-dokument finns tillgängliga 26 Jag har tagit del av och har kännedom om var jag återfinner de dokument som finns kring regionens IT-säkerhet (riktlinjer, policys o dyl) 27 Jag anser att det är känt och tydligt för mig vad som gäller samt hur jag ska tillämpa regionens/min IT-säkerhet? 28 Jag upplever att regionen har en smidig och tillförlitlig hantering av behörigheter 29 Jag bedömer att telefonin på min huvudsakliga arbetsplats fungerar tillfredställande 30 Jag bedömer att telefonin som helhet inom regionen fungerar tillfredställande Bilaga 1 16 (17)

17 31 Jag upplever att de tjänster som ingår i telefonin uppfyller mina behov 32 Jag upplever att den support jag får avseende telefonin är tillräckligt bra 33 Jag vet var jag ska söka information vid eventuella driftstörningar i telefonin 34 Gör en grov uppskattning av hur mycket tid du förlorar under en vecka pga t ex avbrott, väntetider och fel (ange intervall nedan) 35 Ange gärna områden där det idag saknas IT-stöd och i så fall hur IT skulle kunna effektivisera verksamheten (för dig och/eller andra) 36 Vilket behov av IT-relaterad utbildning anser du att du har idag? Bilaga 1 17 (17)

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27 Storträff för ombud 2014-03-25 och 2014-03-27 RAK - Rätt Använd Kompetens Vad betyder RAK för dig? : Rätt person på rätt plats/rätt uppgift/gör rätt saker Den med mest adekvat kunskap gör jobbet Utbildning

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet Jönköpings kommun Juni 2006 Johan Bokinge Innehållsförteckning 1INLEDNING 3 1.1Sammanfattning 3 1.2 Bakgrund 4 1.3 Syfte, metod

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Granskning av kommunens IT-hantering

Granskning av kommunens IT-hantering Revisionsrapport Granskning av kommunens IT-hantering Lindesbergs kommun 2010-04-16 Göran Persson Lingman Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst 1 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst 1572 respondenter 74% kvinnor, representativt för Visions medlemmar Helhetsbild Samarbete -TCO development/ UsersAwards expertgrupp 2

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet finns det problem? - vad är det? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Effekterna? Vad säger lagen?

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg Uppdragsidé 1 (5) dokumentation inom ens vård och Innehåll 1. Mål...2 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...2 1.2 Avgränsningar...4 2. Kompetensbehov...4 3. Intressenter...4 4. Risker...4 Uppdragsidé 2 (5) dokumentation

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA BYT UT DENNA GULA RUTA TILL DIN KOMMUNS LOGGA Dokumenttyp Informationssäkerhet Sida Område Systemkartläggning 1 (9) Läs detta och ta därefter bort denna kommentarruta. Denna mall syftar till att användas

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer