LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av"

Transkript

1 LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager

2 LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager

3 2004, Jan Olhager och PLAN Föreningen för Produktionslogistik Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag av den 30 december 1960, förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande. PLAN Föreningen för Produktionslogistik Box 553, Stockholm Telefon Fax ISBN Författare: Jan Olhager Grafisk form: Original Et AB, Stockholm Typsnitt: Myriad Tryck: Brolins Offset AB, Stockholm 2004

4 FÖRORD I en värld med allt snabbare förändringar är möjligheter att kunna tillgodogöra sig andras kunskaper och erfarenheter en väsentlig förutsättning för att bli framgångsrik. Oavsett om detta sker genom att studera facklitteratur och facktidskrifter, gå på seminarier och konferenser, göra besök på andra företag eller diskutera med kolleger har man behov av ett gemensamt språkbruk för att ett informationsutbyte skall kunna komma till stånd. Inom logistikområdet används ett stort antal termer och begrepp. Som ett sätt att öka standardiseringsgraden och att skapa ett mer enhetligt ordval för alla de fackuttryck som är aktuella i logistiksammanhang har föreningen PLAN tagit initiativ till att utarbeta föreliggande språklexikon. Boken är en vidarebearbetning av engelsk-svensk och svensk-engelsk MPS-ordlista 1991 och Produktionslogistiklexikon 1998, utgivna av författaren och PLAN. För att kunna etablera en språkstandard måste man i möjligaste mån använda ord och uttryck som uppfattas som lämpliga och förståeliga av så många som möjligt. Val av översättningar måste också spegla det språkbruk som redan används. För att åstadkomma detta och få en bred förankring i industrin har ett stort antal personer från olika företag och branscher medverkat i ett remissförfarande. Följande personer har varit involverade i detta remissarbete. Per Berglund Anders S Carlsson Anna Ericsson Christer Florin Anders Hammarberg Jan Henricsson Hans Jeppsson Christer Johansson Leena Kossila Anna Kristensson Lars-Anders Larsson Pär Larsson Roger Lindau Bengt Lundkvist Kerstin Olsson Hörle Tråd AB ABB Power Technologies AB Husqvarna AB Procordia Food AB Ovako Steel AB Logimatic HB Hans T Jeppsson AB Autoliv Sverige AB MPS & Affärssystem AB Volvo Aero Corporation AB Scald AB Minerva Sverige AB Promaco AB Electrolux AB ABB Automation AB 3

5 Bengt Savén Lennart Schweitz Lennart Sjödell Åke Skarstam Saab AB Scania AB Astra Zeneca AB Alfa-Laval AB Synpunkter och förslag har också erhållits av Patrik Jonsson, Chalmers Tekniska högskola och Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult. Utöver dessa personer har representanter från några av de stora ERP-leverantörerna på marknaden medverkat. Dessa är Pär Lönn från SSA Global AB (Baan, BPCS, PRMS), Patrik Pettersson från SYSteam Applications AB (Peoplesoft Enterprise One, Peoplesoft World), Sven Stalin från Intentia R & D AB (Movex), Magnus Thunander från SAP Svenska AB (mysap Business Suite) och Joakim Wikner från IFS World Operations AB (IFS Applications). Vid arbetet med det slutgiltiga urvalet av termer, valet av alternativa benämningar i de fall alternativ funnits samt slutgranskning av översättningar har professorerna Kenth Lumsden, Chalmers tekniska högskola och Stig-Arne Mattsson, Lunds tekniska högskola medverkat. Detta produktionslogistiklexikon mellan svenska och engelska är i huvudsak baserad på den terminologi som förekommer i APICS skrifter (American Production and Inventory Control Society). I ordlistan förekommer några förkortningar: jap = japansk term mht = med hänsyn till se = hänvisning (till förklaring av förkortning) Sammanlagt finns över ord i boken, översatta både från engelska till svenska och från svenska till engelska. Till alla ovan nämnda, som medverkat vid framtagningen av boken med både engagemang och tid, framförs ett stort tack. Linköping i april 2004 Jan Olhager 4

6 Del I: Engelsk-Svensk Aa ABC activity ABC se activity based costing ABC analysis ABC-analys, volymvärdeanalys ABC classification ABC-klassificering ABCD checklist checklista för klassning av företags ERP-nivå ABM se activity based management abnormal demand icke representativ efterfrågan absence frånvaro absenteeism frånvaro absorption cost självkostnad absorption costing påläggskalkylering, självkostnadskalkylering acceptable acceptabel acceptable quality level (AQL) acceptabel kvalitetsnivå acceptance sampling stickprovskontroll accessories tillbehör account konto accounting redovisning, bokföring accounts payable leverantörsskulder, leverantörsreskontra accounts receivable kundfordringar, kundreskontra accumulation bin materialsats, monteringssats accumulation store ackumuleringsplats accuracy noggrannhet acknowledgement mottagningsbevis acquisition förvärv, anskaffning acquisition cost anskaffningskostnad acquisition value anskaffningsvärde act of God force majeure action message åtgärdsmeddelande activation aktivering activation rate aktiveringsgrad active inventory aktivt lager active item aktiv artikel activity aktivitet activity analysis aktivitetsanalys activity based costing (ABC) ABC-kalkylering aktivitetsbaserad kalkylering activity based management (ABM) aktivitetsbaserad administration Logistiklexikon 5

7 actual all-time actual capacity nettokapacitet actual cost efterkalkyl, faktisk kostnad actual costing efterkalkylering actual hours använd tid, upparbetad tid actual lead time faktisk ledtid adaptive control adaptiv styrning adaptive smoothing adaptiv utjämning add/delete bill of material tillkommer/avgår-struktur additional cost merkostnad additive tillsatsmaterial, tillsatsmedel add-on option tillval administration administration administration overhead administrationsomkostnad administrative ordering cost administrativ ordersärkostnad advance shipment notice (ASN) leveransavisering, föravisering advanced planning and scheduling (APS) avancerad planering aesthetics estetik affinity diagram släktskapsdiagram after sales eftermarknad after sales service eftermarknadsservice aggregate forecast aggregerad prognos aggregate inventory aggregerat lager aggregate plan aggregerad plan aggregate planning aggregerad planering agile smidig, vig agile manufacturing totalflexibel produktion, smidig produktion agility totalflexibilitet, smidighet AGV se automated guided vehicle AI se artificial intelligence aisle gång algorithm algoritm alignment konsistens alliance allians allocation allokering, reservering allocation costing påläggskalkylering allowance tolerans all-time demand återstående efterfrågan (inom produktlivscykeln) all-time order slutorder 6 Logistiklexikon

8 alpha assembly alpha factor alfafaktor, utjämningskonstant alpha numeric alfanumerisk alternate operation alternativ operation alternate routing alternativ operationsföljd alternate supplier alternativ leverantör alternate work center alternativ produktionsgrupp, alternativ planeringsgrupp American production and inventory control society (APICS) PLANs systerorganisation i USA analysis of variance (ANOVA) variansanalys annual dollar volume volymvärde, årsvolymvärde annual inventory count årlig inventering annual physical inventory årlig inventering ANOVA se analysis of variance anticipated delay beräknad försening anticipation inventory kampanjlager, säsonglager AOQ se average outgoing quality AOQL se average outgoing quality limit APICS se American production and inventory control society A-plant A-fabrik mht materialprofil application package applikationsprogramvara application service provider (ASP) servicebyrå APS se advanced planning and scheduling AQL se acceptable quality limit arithmetic mean aritmetiskt medelvärde arm s length distance armlängds avstånd arrival intensity ankomstintensitet arrival process ankomstprocess arrival rate ankomsttakt artificial intelligence (AI) artificiell intelligens as is i befintligt skick as required enligt behov AS/RS se automated storage and retrieval system ASN se advance shipment notice ASP se application service provider assemble-to-order (ATO) montera mot kundorder assembly montering assembly item monteringsartikel assembly lead time monteringsledtid Logistiklexikon 7

9 assembly back assembly line monteringslina assembly order monteringsorder assembly parts list monteringsstycklista assembly technology monteringsteknik asset tillgång assortment urval, sortiment ATO se assemble-to-order ATP se available to promise attribute attribut, egenskap audit granskning, revision authority behörighet, myndighet authorization behörighet automated data capture system automatiserat datafångstsystem automated guided vehicle (AGV) slingstyrd truck automated identification automatiserad identifiering automated storage and retrieval system (AS/RS) automatlager automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad automation automatisering autonomous work group självständig arbetsgrupp availability tillgänglighet, disponibilitet availability check klarering available balance disponibelt lager available capacity disponibel kapacitet available inventory disponibelt lager available to promise (ATP) möjligt att lova disponibelt saldo available work fysiskt tillgängliga order average medelvärde average cost genomsnittskostnad average lead time genomsnittlig ledtid average outgoing quality (AOQ) genomsnittlig utgående kvalitet average outgoing quality limit (AOQL) maximal utgående kvalitetsnivå B2B se business to business B2C se business to consumer back scheduling bakåtplanering Bb 8 Logistiklexikon

10 backflushing baklängesnedbrytning, automatisk lageravräkning backlog orderstock backorder restorder, restnotera backward integration bakåtintegration backward scheduling bakåtplanering balance saldo balansera balance of stores record lagersaldoutveckling balance sheet balansräkning balanced scorecard balanserat styrkort balancing loss balanseringsförlust balancing operations produktionsbalansering bar chart stapeldiagram bar code streckkod bar code reader streckkodsläsare base series säsongsindexserie base stock system återfyllnadssystem, baslagersystem baseline measure utgångsmått batch parti, sats batch number partinummer batch processing partivis tillverkning batch production batchtillverkning, serieproduktion batch size batchstorlek, partistorlek bath tub curve badkarskurva beginning available balance initialt disponibelt lager beginning inventory ingående lagersaldo, initialt lagersaldo benchmarking jämförelse best fit bästa anpassning best manufacturing practice bästa produktionssätt best operating level optimal verksamhetsnivå best practice bästa sätt bias systematisk avvikelse bid bud bid pricing offertprissättning bid proposal offert bill of capacity kapacitetsbehovsstruktur bill of distribution distributionsstruktur bill of labor personalbehovsstruktur bill of lading godsmottagningsdokument backflushing bill Logistiklexikon 9

11 bill bulk bill of material (BOM) produktstruktur bill of material explosion strukturnedbrytning bill of material file strukturregister bill of resources resursbehovsstruktur billing fakturering bin binge bin reserve system bingesystem blanket order avropsavtal, leveransavtal blanket release avrop blend formula recept blending blandning block scheduling blockplanering blocked operation blockerad operation blow-through BOM produktstruktur med fiktiva artiklar blue collar worker arbetare industriarbetare BOM se bill of material bond överenskommelse book beställa, boka book inventory bokfört lager bottleneck flaskhals, trång sektion BPR se business process reengineering branch and bound trädsökning brand fabrikat brand name varumärke break point distribution brytplatsdistribution breakdown maintenance korrektivt underhåll, avhjälpande underhåll break-even point jämviktspunkt bucket tidsperiod bucketed system periodsummerat materialplaneringssystem, hinksystem bucketless system behovsorienterat materialplaneringssystem budget budget budgeted capacity budgeterad kapacitet budgeting budgetering buffer buffert buffer stock buffertlager bulk cargo bulklast bulk item bulkartikel bulk material bulkmaterial 10 Logistiklexikon

12 bullwhip effect pisksnärtseffekt burden rate omkostnadspålägg business cycle konjunkturcykel business goal affärsmål business logistics affärslogistik business mission affärsidé business plan affärsplan business process affärsprocess business process reengineering (BPR) affärsprocessutveckling business strategy affärsstrategi business to business (B2B) e-handel mellan företag business to consumer (B2C) e-handel med konsumenter buy köpa buyer inköpare buying pattern köpmönster by-product biprodukt Cc bullwhip capacity CAD se computer-aided design CAE se computer-aided engineering calculate beräkna calculated capacity beräknad kapacitet, nettokapacitet call-off avrop CAM se computer-aided manufacturing campaign kampanj cancel avbeställa capability kapabilitet, duglighet capable-to-promise (CTP) kapabelt att lova capacity kapacitet capacity availability check kapacitetsklarering capacity buying kapacitetslegoköp, kapacitetslegoupphandling capacity control kapacitetsstyrning capacity expansion strategy kapacitetsexpansionsstrategi capacity management kapacitetsplanering capacity planning kapacitetsplanering capacity planning using overall factors (CPOF) beläggningsfördelning Logistiklexikon 11

13 capacity certified capacity purchasing kapacitetsköp, kapacitetslegoupphandling capacity requirement kapacitetsbehov capacity requirements planning (CRP) kapacitetsbehovsplanering capacity smoothing kapacitetsutjämning capacity utilization kapacitetsutnyttjande capital cost kapitalkostnad capital rationalization kapitalrationalisering capital-intensive kapitalintensiv CAPP se computer-aided process planning card kort cargo last carousel karusellager carrier fraktare fraktförare carrying charge lagerhållningsränta carrying cost lagerhållningskostnad cascaded system kaskadkopplade system cascading kaskadeffekt CASE se computer-assisted software engineering case låda cash discount kassarabatt cash flow kassaflöde cash flow budget, likviditetsbudget cash flow planning likviditetsplanering CAT se computer-aided testing category management kategoristyrning cause and effect orsak och verkan cause-and-effect diagram fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram cell layout flödesgruppslayout cellular manufacturing flödesgruppstillverkning center of gravity method tyngdpunktsmetoden central warehouse centrallager centralize centralisera CEO se chief executive officer certificate certifikat certified fellow in production and inventory management (CFPIM) certifierad i MPS av APICS på fellownivå certified in integrated resource management (CIRM) certifierad i integrerad resursstyrning 12 Logistiklexikon

14 certified in production and inventory management (CPIM) certifierad i MPS av APICS certified supplier certifierad leverantör certify certifiera CFPIM se certified fellow in production and inventory management change förändring change order ändringsorder changeover omställning, ställ channel kanal channel partners distributionspartners chart diagram schema chart of accounts kontoplan chase strategy anpassningsstrategi, nollagerstrategi check sheet strecktablå checklist checklista chief executive officer (CEO) verkställande direktör (VD) CIF se cost, insurance, freight CIM se computer-integrated manufacturing CIRM se certified in integrated resource management CL se container load claim reklamation, fordran classification klassificering close order stänga order, avsluta order closed order stängd order, avslutad order closed-loop MRP återkopplade MRP closing stock utgående lager, saldo vid planeringshorisonten CMI se co-managed inventory CNC se computer numerical control co-design gemensam produktutveckling co-destiny relationship nära samarbete mellan kund och leverantör CODP se customer order decoupling point coefficient of variation variationskoefficient COGS se cost of goods sold collaboration samverkan collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) samverkande planering, prognostisering och påfyllnad co-managed inventory (CMI) samarbetsstyrda lager combination strategy blandstrategi certified combination Logistiklexikon 13

15 combined configure combined lead time kombinerad ledtid commission kommission, provision commodity handelsvara common cycle gemensam cykeltid common parts bill of material struktur för gemensamma artiklar common sense sunt förnuft commonality kommonalitet tväranvändning (av artiklar) company företag compatibility kompatibilitet compensation ersättning competence kompetens competition konkurrens competitive advantage konkurrensfördel competitive analysis konkurrensanalys competitive edge konkurrensfördel component komponent composite lead time ackumulerad ledtid composite yield totalt utbyte computer dator computer numerical control (CNC) datorbaserad numerisk styrning computer-aided design (CAD) datorstödd konstruktion computer-aided engineering (CAE) datorstödd konstruktion och tillverkning computer-aided manufacturing (CAM) datorstödd tillverkning computer-aided process planning (CAPP) datorstödd beredning computer-aided testing (CAT) datorstödd provning och kvalitetstestning computer-assisted software engineering (CASE) datorstödd mjukvaruutveckling computer-integrated manufacturing (CIM) datorintegrerad produktion concurrent engineering integrerad produktframtagning, tvärfunktionell produktframtagning condition-based maintenance konditionsbaserat underhåll conference room pilot konferensrumspilot confidence interval konfidensintervall confidence level konfidensgrad, konfidensnivå confidence limit konfidensgräns configuration konfigurering configurator konfigurator configure-to-order (CTO) konfigurera-mot-order 14 Logistiklexikon

16 confirmation conveyor confirmation bekräftelse conformance överensstämmelse consequence konsekvens consignee konsignationsvarumottagare consignment konsignation consignment stock konsignationslager consignor konsignationsvaruleverantör consistency konsistens consolidation konsolidering constant konstant constant WIP konstant PIA-nivå constraint begränsning, restriktion consumables förbrukningsartiklar consume förbruka consumer goods konsumentvaror consumers risk konsumentrisk consuming the forecast konsumera prognos consumption förbrukning container container container load (CL) enhetslast contingency oförutsedd händelse continuous flow kontinuerligt flöde continuous improvement ständig förbättring, kontinuerlig förbättring continuous inspection kontinuerlig inspektion continuous process kontinuerlig process continuous production kontinuerlig tillverkning continuous replenishment kontinuerlig påfyllnad continuous review kontinuerlig inspektion contract kontrakt contract manufacturer kontraktstillverkare legoleverantör contract manufacturing kontraktstillverkning legotillverkning contribution bidrag contribution margin täckningsbidrag control styrning kontroll control chart styrdiagram, kontrolldiagram control limit kontrollgräns conveyance kanban transportkanban conveyor transportband Logistiklexikon 15

17 CONWIP CRM CONWIP se constant WIP co-product samprodukt core competence kärnkompetens core process kärnprocess corporate culture företagskultur corporation företag corrective maintenance korrektivt underhåll correlation korrelation cost kostnad cost accounting kostnadsredovisning cost allocation kostnadsfördelning cost center kostnadsställe cost driver kostnadsdrivare cost of appraisal avhjälpande kostnader cost of failure felkostnad cost of goods sold (COGS) kostnad för sålda varor cost of poor quality kostnad för låg kvalitet cost of prevention förebyggande kostnader cost,insurance,freight (CIF) fraktterm avseende säljarens ansvar costing kalkylering count inventera count point kontrollpunkt counting inventering counting frequency inventeringsfrekvens counting request inventeringsanmodan country of origin ursprungsland CPFR se collaborative planning, forecasting and replenishment CPIM se certified in production and inventory management CPM se critical path method CPOF se capacity planning using overall factors crew besättning, manskap critical chain kritisk kedja critical path kritisk linje critical path lead time ackumulerad ledtid critical path method (CPM) nätverksplaneringsmetod critical ratio kritisk kvot critical success factor kritisk framgångsfaktor CRM se customer relationship management 16 Logistiklexikon

18 cross docking cross-docking cross-functional team tvärfunktionell grupp cross-functional training tvärfunktionell träning CRP se capacity requirements planning CTO se configure-to-order CTP se capable-to-promise culture kultur cumulative ackumulerad, kumulativ cumulative lead time ackumulerad ledtid cumulative manufacturing lead time ackumulerad produktionsledtid currency valuta current aktuell current cost aktuell kostnad curve fitting kurvanpassning customer kund customer order kundorder customer order decoupling point (CODP) kundorderpunkt customer order lead time kundorderledtid customer relationship management (CRM) kundrelationsadministration customer retention kundbevarande customer service kundservice, leveransservice customer support kundstöd customer-driven manufacturing kundstyrd produktion, marknadsorienterad produktion customization kundanpassning cybernetics kybernetik cycle cykel cycle counting cyklisk inventering cycle stock omsättningslager, omloppslager cycle time cykeltid, genomloppstid cyclic planning cyklisk planering cyclic production scheduling cyklisk produktion damage skada dampener dämpare Dd cross dampener Logistiklexikon 17

19 dangerous delivery dangerous goods farligt gods data data data accuracy datanoggrannhet, datatillförlitlighet data base databas data collection datainsamling data warehouse datalager, informationslager data-base management system (DBMS) databassystem days before due date dagar före färdigdag days of supply täcktid, antal dagars lager DBMS se data-base management system DBR se drum-buffer-rope decentralize decentralisera decision support beslutsstöd decision support system (DSS) beslutstödsystem decision tree beslutsträd decline avta decomposition uppdelning, dekomposition decoupling frikoppling decoupling inventory frikopplingslager decoupling point frikopplingspunkt dedicated capacity dedicerad kapacitet dedicated equipment dedicerad utrustning dedicated line dedicerad produktionslinje deduct avräkna deduct point avräkningspunkt, rapporteringspunkt deep stacking djupstapling defect defekt deficiency bristfällighet deficiency cost avvikelsekostnad definition definition delay försening delight your customer överträffa kundens förväntningar delivery leverans inleverans delivery cycle leveranstid delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery lead time leveransledtid delivery lead time offset leveranstidsförskjutning delivery policy leveranspolicy 18 Logistiklexikon

20 delivery reliability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery schedule leveransplan, leveransprogram delivery speed leveranshastighet Delphi method Delphi-metoden demand efterfrågan demand chain efterfrågekedja demand filter efterfrågefilter demand management efterfrågeadministration demand pattern efterfrågemönster demand pull efterfrågesug demand rate efterfrågetakt demand source efterfrågekälla demand time fence efterfrågetidsgräns, kundordergräns demand uncertainty efterfrågeosäkerhet Deming circle Deming-hjulet, förbättringscykeln demonstrated capacity presterad kapacitet, faktisk kapacitet department avdelning dependability tillförlitlighet dependent demand härledd efterfrågan, beroende efterfrågan dependent requirement beroende behov depreciation avskrivning design engineering konstruktion design of experiments försöksplanering design for manufacturing (DFM) tillverkningsvänlig konstruktion design-for-assembly (DFA) monteringsvänlig konstruktion design-for-disassembly (DFD) demonteringsvänlig konstruktion design-to-order konstruera mot kundorder detailed scheduling detaljplanering deterministic deterministisk develop utveckla development utveckling deviation avvikelse DFA se design-for-assembly DFD se design-for-disassembly DFM se design for manufacturing differentiation differentiering direct channel direktkanal direct cost direkt kostnad delivery direct Logistiklexikon 19

21 direct downstream direct delivery direktleverans direct labor direkt lön direct material direkt material direct numerical control (DNC) direkt numerisk styrning direct supply direktleverans director of manufacturing produktionsdirektör disaggregation disaggregering disassembly demontering discipline disciplin discount rabatt discount rate rabattsats discounting diskontering discrete diskret discrete event simulation händelsestyrd simulering discrete lot sizing diskret partiformning discrete lot-sizing technique diskret partiformningsmetod discrete manufacturing diskret tillverkning discrete order quantity tidsdiskret orderkvantitet disintermediation eliminering av mellanhänder dispatch list körplan dispatch rules prioriteringsregel dispatching beordring orderutsläpp distributed system distribuerat system distribution distribution, fördelning distribution center distributionscentral distribution channel distributionskanal distribution requirements planning (DRP) distributionsbehovsplanering distribution resource planning (DRP II) distributionsresursplanering distributor distributör divergent divergerande diversification diversifiering division of labor arbetsuppdelning DNC se direct numerical control dock-to-stock direkt-till-lager document dokument double order-point system dubbel beställningspunkt downsizing resursreduktion downstream operation efterföljande operation 20 Logistiklexikon

22 downstreams nedströms downtime stilleståndstid drawing ritning drop ship direktleverans DRP se distribution requirements planning DRP II se distribution resource planning drum-buffer-rope (DBR) trumma-buffert-rep DSS se decision support system dual sourcing parallellförsörjning, dublettleverantör due date färdigdatum dummy activity blindaktivitet Dupont analysis Dupont-schemaanalys durability varaktighet durable goods kapitalvaror dynamic lot size dynamisk partistorlek dynamic lot sizing dynamisk partiformning dynamic programming dynamisk programmering Ee downstreams EDI EAN se European article number earliest due date (EDD) tidigaste färdigdatum earliest job due date tidigaste färdigdatum för order earliest operation due date tidigaste färdigdatum för operation earliest start date tidigast starttidpunkt earned hours arbetad tid e-business elektroniska affärer echelon nivå ECO se engineering change order e-commerce elektronisk handel econometrics ekonometri economic lot size ekonomisk partistorlek economic order quantity (EOQ) ekonomisk orderkvantitet (EOK) kvadratrotsformeln economy of scale skalekonomi, skalfördelar ECR se efficient consumer response EDD se earliest due date EDI se electronic data interchange Logistiklexikon 21

23 effectiveness European effectiveness yttre effektivitet, verkställighetsförmåga effectivity date giltighetsdatum efficiency inre effektivitet, verkningsförmåga efficient consumer response (ECR) effektiv konsumentrespons EIS se executive information system electronic data interchange (EDI) elektronisk datakommunikation electronic mail elektronisk post emergency item akut artikel employee anställd employee empowerment medbestämmanderätt employee involvement anställdas engagemang employee turnover personalomsättning employment anställning empowerment bemyndigande end product slutprodukt ending inventory utgående lagersaldo end-item pegging behovshärledning till slutprodukt enforced problem solving tvinga problem upp till ytan engineer ingenjör engineering ingenjörsarbete engineering change konstruktionsändring engineering change order (ECO) konstruktionsändringsorder engineering database ingenjörsdatabas engineer-to-order (ETO) konstruera mot kundorder enterprise företag enterprise resource planning (ERP) företagsomfattande resursplanering entry date införandedatum environment miljö EOQ se economic order quantity e-procurement elektronisk anskaffning, elektroniskt inköp equal run-out time likvärdig täcktid equipment utrustning ergonomics ergonomi ERP se enterprise resource planning ERP system affärssystem error fel ETO se engineer-to-order European article number (EAN) EAN-streckkod 22 Logistiklexikon

24 event händelse exception report avvikelserapport, undantagsrapport exception reporting avvikelserapportering excess capacity överkapacitet excess inventory överlager exchange utbyte execute utföra, genomföra execution utförande, genomförande executive information system (EIS) ledningsinformationssystem expansion expansion expected completion quantity förväntad färdigkvantitet expected value förväntat värde expediter bristjagare expediting forcering av order expenditure utgift experience curve erfarenhetskurva expert system expertsystem expiration date sista giltighetsdatum, utgångsdatum explosion består-av-analys, strukturnedbrytning exponential smoothing exponentiell utjämning exposure bristrisktillfälle external setup yttre omställning, yttre ställ external setup time yttre omställningstid extranet extranet extrapolation extrapolation extrinsic forecast betingad prognos Ff event fair fabrication detaljtillverkning face value nominellt värde facility anläggning facsimile fax factory fabrik failsafe idiotsäker failure fel fair share rättvis andel Logistiklexikon 23

25 fair fixed fair share allocation tillgångsfördelning FAS se final assembly schedule flexible assembly system fast moving consumer goods snabbrörliga konsumentvaror fast moving item snabbrörlig artikel fax fax FCFS se first come, first served feasibility study förutsättningsanalys feature egenskap fee avgift feedback återkoppling feeder work station föregående arbetsstation FGI se finished goods inventory field service fältservice field warehouse distributionscentral FIFO se first in, first out fill rate fyllnadsgrad, lagertillgänglighet final assembly slutmontering final assembly schedule (FAS) slutmonteringsprogram finance finans finished goods färdigvaror, slutprodukt finished goods inventory (FGI) färdigvarulager finishing lead time kundorderledtid, slutmonteringsledtid finish-to-order färdigställ-mot-kundorder finite capacity planning planering mot kapacitetstak takplanering finite loading beläggningsplanering mot kapacitetstak takplanering finite replenishment rate ändlig påfyllnadshastighet firm företag, fast firm planned order (FPO) fast planerad order, fryst order first come, first served (FCFS) först till kvarn first in, first out (FIFO) först in, först ut (FIFU) first-order exponential smoothing enkel exponentiell utjämning fiscal year räkenskapsår fishbone chart fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram fitness for use användbarhet fixed asset anläggningstillgång fixed cost fast kostnad fixed location storage fast lagerplats fixed order quantity (FOQ) fast orderkvantitet 24 Logistiklexikon

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser 457301 8.1.2007 Piia v Datum Tema Föreläsare 2 M 8.1. To 11.1. Introduktion Business Process Whatever och en aning ERP 3 M 15.1. To 18.1.

Läs mer

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 COLFAX CORP FORM FWP (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 Address 8730 STONY POINT PARKWAY SUITE 150 RICHMOND, VA 23235 Telephone (804) 560-4070 CIK 0001420800

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas Lägesrapport Åtgärder för framtiden som bidrar till Lissabonstrategin och sätter kvalitet, driftsäkerhet och trygghet i centrum

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras. ackord ackordsarbete ackordslön

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING I BYGGPROCESSEN

INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING I BYGGPROCESSEN ISSN 1654-5796 ISRN LUTADL/TAPM 10/1001 SE Anders Robertson INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING I BYGGPROCESSEN en jämförande studie av skeppsbyggnadsindustrin och byggbranschen INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap Sternudd Consulting AB Mellingerum 1, 570 91 Kristdala Säte: Oskarshamn, Org.nr: 556255-0615 Tel: 0491-750 22, 070-548 44 88 E-post: info@sternudd.se www.sternudd.se Svensk-engelsk ordlista inom kris-

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning Samordnade ramavtal en empirisk undersökning En rapport skriven av Mats Bergman, Johan Y. Stake och Hans Christian Sundelin Svendsen på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:5 Mats

Läs mer

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS)

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) för Tullverkets CA för informationsutbyte via EDI Version 1.0 2011-05-10 Version 1.0, 2011-05-10 Sid 3 (50) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

ENGELSK-SVENSK ORDLISTA

ENGELSK-SVENSK ORDLISTA Rådets svenska språkenhet ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER mars 2009 Teckenförklaring 1 primärrätt 2 sekundärrätt Anv. Att översätta EU-rättsakter - anvisningar EP Europaparlamentet

Läs mer