Del I: Engelsk-Svensk. ABC activity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del I: Engelsk-Svensk. ABC activity"

Transkript

1 Del I: Engelsk-Svensk Aa ABC activity ABC se activity based costing ABC analysis ABC-analys, volymvärdeanalys ABC classification ABC-klassificering ABCD checklist checklista för klassning av företags ERP-nivå ABM se activity based management abnormal demand icke representativ efterfrågan absence frånvaro absenteeism frånvaro absorption cost självkostnad absorption costing påläggskalkylering, självkostnadskalkylering acceptable acceptabel acceptable quality level (AQL) acceptabel kvalitetsnivå acceptance sampling stickprovskontroll accessories tillbehör account konto accounting redovisning, bokföring accounts payable leverantörsskulder, leverantörsreskontra accounts receivable kundfordringar, kundreskontra accumulation bin materialsats, monteringssats accumulation store ackumuleringsplats accuracy noggrannhet acknowledgement mottagningsbevis acquisition förvärv, anskaffning acquisition cost anskaffningskostnad acquisition value anskaffningsvärde act of God force majeure action message åtgärdsmeddelande activation aktivering activation rate aktiveringsgrad active inventory aktivt lager active item aktiv artikel activity aktivitet activity analysis aktivitetsanalys activity based costing (ABC) ABC-kalkylering aktivitetsbaserad kalkylering activity based management (ABM) aktivitetsbaserad administration 5

2 actual all-time actual capacity nettokapacitet actual cost efterkalkyl, faktisk kostnad actual costing efterkalkylering actual hours använd tid, upparbetad tid actual lead time faktisk ledtid adaptive control adaptiv styrning adaptive smoothing adaptiv utjämning add/delete bill of material tillkommer/avgår-struktur additional cost merkostnad additive tillsatsmaterial, tillsatsmedel add-on option tillval administration administration administration overhead administrationsomkostnad administrative ordering cost administrativ ordersärkostnad advance shipment notice (ASN) leveransavisering, föravisering advanced planning and scheduling (APS) avancerad planering aesthetics estetik affinity diagram släktskapsdiagram after sales eftermarknad after sales service eftermarknadsservice aggregate forecast aggregerad prognos aggregate inventory aggregerat lager aggregate plan aggregerad plan aggregate planning aggregerad planering agile smidig, vig agile manufacturing totalflexibel produktion, smidig produktion agility totalflexibilitet, smidighet AGV se automated guided vehicle AI se artificial intelligence aisle gång algorithm algoritm alignment konsistens alliance allians allocation allokering, reservering allocation costing påläggskalkylering allowance tolerans all-time demand återstående efterfrågan (inom produktlivscykeln) all-time order slutorder 6

3 alpha assembly alpha factor alfafaktor, utjämningskonstant alpha numeric alfanumerisk alternate operation alternativ operation alternate routing alternativ operationsföljd alternate supplier alternativ leverantör alternate work center alternativ produktionsgrupp, alternativ planeringsgrupp American production and inventory control society (APICS) PLANs systerorganisation i USA analysis of variance (ANOVA) variansanalys annual dollar volume volymvärde, årsvolymvärde annual inventory count årlig inventering annual physical inventory årlig inventering ANOVA se analysis of variance anticipated delay beräknad försening anticipation inventory kampanjlager, säsonglager AOQ se average outgoing quality AOQL se average outgoing quality limit APICS se American production and inventory control society A-plant A-fabrik mht materialprofil application package applikationsprogramvara application service provider (ASP) servicebyrå APS se advanced planning and scheduling AQL se acceptable quality limit arithmetic mean aritmetiskt medelvärde arm s length distance armlängds avstånd arrival intensity ankomstintensitet arrival process ankomstprocess arrival rate ankomsttakt artificial intelligence (AI) artificiell intelligens as is i befintligt skick as required enligt behov AS/RS se automated storage and retrieval system ASN se advance shipment notice ASP se application service provider assemble-to-order (ATO) montera mot kundorder assembly montering assembly item monteringsartikel assembly lead time monteringsledtid 7

4 assembly back assembly line monteringslina assembly order monteringsorder assembly parts list monteringsstycklista assembly technology monteringsteknik asset tillgång assortment urval, sortiment ATO se assemble-to-order ATP se available to promise attribute attribut, egenskap audit granskning, revision authority behörighet, myndighet authorization behörighet automated data capture system automatiserat datafångstsystem automated guided vehicle (AGV) slingstyrd truck automated identification automatiserad identifiering automated storage and retrieval system (AS/RS) automatlager automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad automation automatisering autonomous work group självständig arbetsgrupp availability tillgänglighet, disponibilitet availability check klarering available balance disponibelt lager available capacity disponibel kapacitet available inventory disponibelt lager available to promise (ATP) möjligt att lova disponibelt saldo available work fysiskt tillgängliga order average medelvärde average cost genomsnittskostnad average lead time genomsnittlig ledtid average outgoing quality (AOQ) genomsnittlig utgående kvalitet average outgoing quality limit (AOQL) maximal utgående kvalitetsnivå Bb B2B se business to business B2C se business to consumer back scheduling bakåtplanering 8

5 backflushing bill backflushing baklängesnedbrytning, automatisk lageravräkning backlog orderstock backorder restorder, restnotera backward integration bakåtintegration backward scheduling bakåtplanering balance saldo balansera balance of stores record lagersaldoutveckling balance sheet balansräkning balanced scorecard balanserat styrkort balancing loss balanseringsförlust balancing operations produktionsbalansering bar chart stapeldiagram bar code streckkod bar code reader streckkodsläsare base series säsongsindexserie base stock system återfyllnadssystem, baslagersystem baseline measure utgångsmått batch parti, sats batch number partinummer batch processing partivis tillverkning batch production batchtillverkning, serieproduktion batch size batchstorlek, partistorlek bath tub curve badkarskurva beginning available balance initialt disponibelt lager beginning inventory ingående lagersaldo, initialt lagersaldo benchmarking jämförelse best fit bästa anpassning best manufacturing practice bästa produktionssätt best operating level optimal verksamhetsnivå best practice bästa sätt bias systematisk avvikelse bid bud bid pricing offertprissättning bid proposal offert bill of capacity kapacitetsbehovsstruktur bill of distribution distributionsstruktur bill of labor personalbehovsstruktur bill of lading godsmottagningsdokument 9

6 bill bulk bill of material (BOM) produktstruktur bill of material explosion strukturnedbrytning bill of material file strukturregister bill of resources resursbehovsstruktur billing fakturering bin binge bin reserve system bingesystem blanket order avropsavtal, leveransavtal blanket release avrop blend formula recept blending blandning block scheduling blockplanering blocked operation blockerad operation blow-through BOM produktstruktur med fiktiva artiklar blue collar worker arbetare industriarbetare BOM se bill of material bond överenskommelse book beställa, boka book inventory bokfört lager bottleneck flaskhals, trång sektion BPR se business process reengineering branch and bound trädsökning brand fabrikat brand name varumärke break point distribution brytplatsdistribution breakdown maintenance korrektivt underhåll, avhjälpande underhåll break-even point jämviktspunkt bucket tidsperiod bucketed system periodsummerat materialplaneringssystem, hinksystem bucketless system behovsorienterat materialplaneringssystem budget budget budgeted capacity budgeterad kapacitet budgeting budgetering buffer buffert buffer stock buffertlager bulk cargo bulklast bulk item bulkartikel bulk material bulkmaterial 10

7 bullwhip capacity bullwhip effect pisksnärtseffekt burden rate omkostnadspålägg business cycle konjunkturcykel business goal affärsmål business logistics affärslogistik business mission affärsidé business plan affärsplan business process affärsprocess business process reengineering (BPR) affärsprocessutveckling business strategy affärsstrategi business to business (B2B) e-handel mellan företag business to consumer (B2C) e-handel med konsumenter buy köpa buyer inköpare buying pattern köpmönster by-product biprodukt Cc CAD se computer-aided design CAE se computer-aided engineering calculate beräkna calculated capacity beräknad kapacitet, nettokapacitet call-off avrop CAM se computer-aided manufacturing campaign kampanj cancel avbeställa capability kapabilitet, duglighet capable-to-promise (CTP) kapabelt att lova capacity kapacitet capacity availability check kapacitetsklarering capacity buying kapacitetslegoköp, kapacitetslegoupphandling capacity control kapacitetsstyrning capacity expansion strategy kapacitetsexpansionsstrategi capacity management kapacitetsplanering capacity planning kapacitetsplanering capacity planning using overall factors (CPOF) beläggningsfördelning 11

8 capacity certified capacity purchasing kapacitetsköp, kapacitetslegoupphandling capacity requirement kapacitetsbehov capacity requirements planning (CRP) kapacitetsbehovsplanering capacity smoothing kapacitetsutjämning capacity utilization kapacitetsutnyttjande capital cost kapitalkostnad capital rationalization kapitalrationalisering capital-intensive kapitalintensiv CAPP se computer-aided process planning card kort cargo last carousel karusellager carrier fraktare fraktförare carrying charge lagerhållningsränta carrying cost lagerhållningskostnad cascaded system kaskadkopplade system cascading kaskadeffekt CASE se computer-assisted software engineering case låda cash discount kassarabatt cash flow kassaflöde cash flow budget, likviditetsbudget cash flow planning likviditetsplanering CAT se computer-aided testing category management kategoristyrning cause and effect orsak och verkan cause-and-effect diagram fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram cell layout flödesgruppslayout cellular manufacturing flödesgruppstillverkning center of gravity method tyngdpunktsmetoden central warehouse centrallager centralize centralisera CEO se chief executive officer certificate certifikat certified fellow in production and inventory management (CFPIM) certifierad i MPS av APICS på fellownivå certified in integrated resource management (CIRM) certifierad i integrerad resursstyrning 12

9 certified in production and inventory management (CPIM) certifierad i MPS av APICS certified supplier certifierad leverantör certify certifiera CFPIM se certified fellow in production and inventory management change förändring change order ändringsorder changeover omställning, ställ channel kanal channel partners distributionspartners chart diagram schema chart of accounts kontoplan chase strategy anpassningsstrategi, nollagerstrategi check sheet strecktablå checklist checklista chief executive officer (CEO) verkställande direktör (VD) CIF se cost, insurance, freight CIM se computer-integrated manufacturing CIRM se certified in integrated resource management CL se container load claim reklamation, fordran classification klassificering close order stänga order, avsluta order closed order stängd order, avslutad order closed-loop MRP återkopplade MRP closing stock utgående lager, saldo vid planeringshorisonten CMI se co-managed inventory CNC se computer numerical control co-design gemensam produktutveckling co-destiny relationship nära samarbete mellan kund och leverantör CODP se customer order decoupling point coefficient of variation variationskoefficient COGS se cost of goods sold collaboration samverkan collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) samverkande planering, prognostisering och påfyllnad co-managed inventory (CMI) samarbetsstyrda lager combination strategy blandstrategi certified combination 13

10 combined configure combined lead time kombinerad ledtid commission kommission, provision commodity handelsvara common cycle gemensam cykeltid common parts bill of material struktur för gemensamma artiklar common sense sunt förnuft commonality kommonalitet tväranvändning (av artiklar) company företag compatibility kompatibilitet compensation ersättning competence kompetens competition konkurrens competitive advantage konkurrensfördel competitive analysis konkurrensanalys competitive edge konkurrensfördel component komponent composite lead time ackumulerad ledtid composite yield totalt utbyte computer dator computer numerical control (CNC) datorbaserad numerisk styrning computer-aided design (CAD) datorstödd konstruktion computer-aided engineering (CAE) datorstödd konstruktion och tillverkning computer-aided manufacturing (CAM) datorstödd tillverkning computer-aided process planning (CAPP) datorstödd beredning computer-aided testing (CAT) datorstödd provning och kvalitetstestning computer-assisted software engineering (CASE) datorstödd mjukvaruutveckling computer-integrated manufacturing (CIM) datorintegrerad produktion concurrent engineering integrerad produktframtagning, tvärfunktionell produktframtagning condition-based maintenance konditionsbaserat underhåll conference room pilot konferensrumspilot confidence interval konfidensintervall confidence level konfidensgrad, konfidensnivå confidence limit konfidensgräns configuration konfigurering configurator konfigurator configure-to-order (CTO) konfigurera-mot-order 14

11 confirmation bekräftelse conformance överensstämmelse consequence konsekvens consignee konsignationsvarumottagare consignment konsignation consignment stock konsignationslager consignor konsignationsvaruleverantör consistency konsistens consolidation konsolidering constant konstant constant WIP konstant PIA-nivå constraint begränsning, restriktion consumables förbrukningsartiklar consume förbruka consumer goods konsumentvaror consumers risk konsumentrisk consuming the forecast konsumera prognos consumption förbrukning container container container load (CL) enhetslast contingency oförutsedd händelse continuous flow kontinuerligt flöde continuous improvement ständig förbättring, kontinuerlig förbättring continuous inspection kontinuerlig inspektion continuous process kontinuerlig process continuous production kontinuerlig tillverkning continuous replenishment kontinuerlig påfyllnad continuous review kontinuerlig inspektion contract kontrakt contract manufacturer kontraktstillverkare legoleverantör contract manufacturing kontraktstillverkning legotillverkning contribution bidrag contribution margin täckningsbidrag control styrning kontroll control chart styrdiagram, kontrolldiagram control limit kontrollgräns conveyance kanban transportkanban conveyor transportband confirmation conveyor 15

12 CONWIP CRM CONWIP se constant WIP co-product samprodukt core competence kärnkompetens core process kärnprocess corporate culture företagskultur corporation företag corrective maintenance korrektivt underhåll correlation korrelation cost kostnad cost accounting kostnadsredovisning cost allocation kostnadsfördelning cost center kostnadsställe cost driver kostnadsdrivare cost of appraisal avhjälpande kostnader cost of failure felkostnad cost of goods sold (COGS) kostnad för sålda varor cost of poor quality kostnad för låg kvalitet cost of prevention förebyggande kostnader cost, insurance, freight (CIF) fraktterm avseende säljarens ansvar costing kalkylering count inventera count point kontrollpunkt counting inventering counting frequency inventeringsfrekvens counting request inventeringsanmodan country of origin ursprungsland CPFR se collaborative planning, forecasting and replenishment CPIM se certified in production and inventory management CPM se critical path method CPOF se capacity planning using overall factors crew besättning, manskap critical chain kritisk kedja critical path kritisk linje critical path lead time ackumulerad ledtid critical path method (CPM) nätverksplaneringsmetod critical ratio kritisk kvot critical success factor kritisk framgångsfaktor CRM se customer relationship management 16

13 cross docking cross-docking cross-functional team tvärfunktionell grupp cross-functional training tvärfunktionell träning CRP se capacity requirements planning CTO se configure-to-order CTP se capable-to-promise culture kultur cumulative ackumulerad, kumulativ cumulative lead time ackumulerad ledtid cumulative manufacturing lead time ackumulerad produktionsledtid currency valuta current aktuell current cost aktuell kostnad curve fitting kurvanpassning customer kund customer order kundorder customer order decoupling point (CODP) kundorderpunkt customer order lead time kundorderledtid customer relationship management (CRM) kundrelationsadministration customer retention kundbevarande customer service kundservice, leveransservice customer support kundstöd customer-driven manufacturing kundstyrd produktion, marknadsorienterad produktion customization kundanpassning cybernetics kybernetik cycle cykel cycle counting cyklisk inventering cycle stock omsättningslager, omloppslager cycle time cykeltid, genomloppstid cyclic planning cyklisk planering cyclic production scheduling cyklisk produktion damage skada dampener dämpare Dd cross dampener 17

14 dangerous delivery dangerous goods farligt gods data data data accuracy datanoggrannhet, datatillförlitlighet data base databas data collection datainsamling data warehouse datalager, informationslager data-base management system (DBMS) databassystem days before due date dagar före färdigdag days of supply täcktid, antal dagars lager DBMS se data-base management system DBR se drum-buffer-rope decentralize decentralisera decision support beslutsstöd decision support system (DSS) beslutstödsystem decision tree beslutsträd decline avta decomposition uppdelning, dekomposition decoupling frikoppling decoupling inventory frikopplingslager decoupling point frikopplingspunkt dedicated capacity dedicerad kapacitet dedicated equipment dedicerad utrustning dedicated line dedicerad produktionslinje deduct avräkna deduct point avräkningspunkt, rapporteringspunkt deep stacking djupstapling defect defekt deficiency bristfällighet deficiency cost avvikelsekostnad definition definition delay försening delight your customer överträffa kundens förväntningar delivery leverans inleverans delivery cycle leveranstid delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery lead time leveransledtid delivery lead time offset leveranstidsförskjutning delivery policy leveranspolicy 18

15 delivery direct delivery reliability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery schedule leveransplan, leveransprogram delivery speed leveranshastighet Delphi method Delphi-metoden demand efterfrågan demand chain efterfrågekedja demand filter efterfrågefilter demand management efterfrågeadministration demand pattern efterfrågemönster demand pull efterfrågesug demand rate efterfrågetakt demand source efterfrågekälla demand time fence efterfrågetidsgräns, kundordergräns demand uncertainty efterfrågeosäkerhet Deming circle Deming-hjulet, förbättringscykeln demonstrated capacity presterad kapacitet, faktisk kapacitet department avdelning dependability tillförlitlighet dependent demand härledd efterfrågan, beroende efterfrågan dependent requirement beroende behov depreciation avskrivning design engineering konstruktion design of experiments försöksplanering design for manufacturing (DFM) tillverkningsvänlig konstruktion design-for-assembly (DFA) monteringsvänlig konstruktion design-for-disassembly (DFD) demonteringsvänlig konstruktion design-to-order konstruera mot kundorder detailed scheduling detaljplanering deterministic deterministisk develop utveckla development utveckling deviation avvikelse DFA se design-for-assembly DFD se design-for-disassembly DFM se design for manufacturing differentiation differentiering direct channel direktkanal direct cost direkt kostnad 19

16 direct downstream direct delivery direktleverans direct labor direkt lön direct material direkt material direct numerical control (DNC) direkt numerisk styrning direct supply direktleverans director of manufacturing produktionsdirektör disaggregation disaggregering disassembly demontering discipline disciplin discount rabatt discount rate rabattsats discounting diskontering discrete diskret discrete event simulation händelsestyrd simulering discrete lot sizing diskret partiformning discrete lot-sizing technique diskret partiformningsmetod discrete manufacturing diskret tillverkning discrete order quantity tidsdiskret orderkvantitet disintermediation eliminering av mellanhänder dispatch list körplan dispatch rules prioriteringsregel dispatching beordring orderutsläpp distributed system distribuerat system distribution distribution, fördelning distribution center distributionscentral distribution channel distributionskanal distribution requirements planning (DRP) distributionsbehovsplanering distribution resource planning (DRP II) distributionsresursplanering distributor distributör divergent divergerande diversification diversifiering division of labor arbetsuppdelning DNC se direct numerical control dock-to-stock direkt-till-lager document dokument double order-point system dubbel beställningspunkt downsizing resursreduktion downstream operation efterföljande operation 20

17 downstreams EDI downstreams nedströms downtime stilleståndstid drawing ritning drop ship direktleverans DRP se distribution requirements planning DRP II se distribution resource planning drum-buffer-rope (DBR) trumma-buffert-rep DSS se decision support system dual sourcing parallellförsörjning, dublettleverantör due date färdigdatum dummy activity blindaktivitet Dupont analysis Dupont-schemaanalys durability varaktighet durable goods kapitalvaror dynamic lot size dynamisk partistorlek dynamic lot sizing dynamisk partiformning dynamic programming dynamisk programmering Ee EAN se European article number earliest due date (EDD) tidigaste färdigdatum earliest job due date tidigaste färdigdatum för order earliest operation due date tidigaste färdigdatum för operation earliest start date tidigast starttidpunkt earned hours arbetad tid e-business elektroniska affärer echelon nivå ECO se engineering change order e-commerce elektronisk handel econometrics ekonometri economic lot size ekonomisk partistorlek economic order quantity (EOQ) ekonomisk orderkvantitet (EOK) kvadratrotsformeln economy of scale skalekonomi, skalfördelar ECR se efficient consumer response EDD se earliest due date EDI se electronic data interchange 21

18 effectiveness European effectiveness yttre effektivitet, verkställighetsförmåga effectivity date giltighetsdatum efficiency inre effektivitet, verkningsförmåga efficient consumer response (ECR) effektiv konsumentrespons EIS se executive information system electronic data interchange (EDI) elektronisk datakommunikation electronic mail elektronisk post emergency item akut artikel employee anställd employee empowerment medbestämmanderätt employee involvement anställdas engagemang employee turnover personalomsättning employment anställning empowerment bemyndigande end product slutprodukt ending inventory utgående lagersaldo end-item pegging behovshärledning till slutprodukt enforced problem solving tvinga problem upp till ytan engineer ingenjör engineering ingenjörsarbete engineering change konstruktionsändring engineering change order (ECO) konstruktionsändringsorder engineering database ingenjörsdatabas engineer-to-order (ETO) konstruera mot kundorder enterprise företag enterprise resource planning (ERP) företagsomfattande resursplanering entry date införandedatum environment miljö EOQ se economic order quantity e-procurement elektronisk anskaffning, elektroniskt inköp equal run-out time likvärdig täcktid equipment utrustning ergonomics ergonomi ERP se enterprise resource planning ERP system affärssystem error fel ETO se engineer-to-order European article number (EAN) EAN-streckkod 22

19 event fair event händelse exception report avvikelserapport, undantagsrapport exception reporting avvikelserapportering excess capacity överkapacitet excess inventory överlager exchange utbyte execute utföra, genomföra execution utförande, genomförande executive information system (EIS) ledningsinformationssystem expansion expansion expected completion quantity förväntad färdigkvantitet expected value förväntat värde expediter bristjagare expediting forcering av order expenditure utgift experience curve erfarenhetskurva expert system expertsystem expiration date sista giltighetsdatum, utgångsdatum explosion består-av-analys, strukturnedbrytning exponential smoothing exponentiell utjämning exposure bristrisktillfälle external setup yttre omställning, yttre ställ external setup time yttre omställningstid extranet extranet extrapolation extrapolation extrinsic forecast betingad prognos fabrication detaljtillverkning face value nominellt värde facility anläggning facsimile fax factory fabrik failsafe idiotsäker failure fel fair share rättvis andel Ff 23

20 fair fixed fair share allocation tillgångsfördelning FAS se final assembly schedule flexible assembly system fast moving consumer goods snabbrörliga konsumentvaror fast moving item snabbrörlig artikel fax fax FCFS se first come, first served feasibility study förutsättningsanalys feature egenskap fee avgift feedback återkoppling feeder work station föregående arbetsstation FGI se finished goods inventory field service fältservice field warehouse distributionscentral FIFO se first in, first out fill rate fyllnadsgrad, lagertillgänglighet final assembly slutmontering final assembly schedule (FAS) slutmonteringsprogram finance finans finished goods färdigvaror, slutprodukt finished goods inventory (FGI) färdigvarulager finishing lead time kundorderledtid, slutmonteringsledtid finish-to-order färdigställ-mot-kundorder finite capacity planning planering mot kapacitetstak takplanering finite loading beläggningsplanering mot kapacitetstak takplanering finite replenishment rate ändlig påfyllnadshastighet firm företag, fast firm planned order (FPO) fast planerad order, fryst order first come, first served (FCFS) först till kvarn first in, first out (FIFO) först in, först ut (FIFU) first-order exponential smoothing enkel exponentiell utjämning fiscal year räkenskapsår fishbone chart fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram fitness for use användbarhet fixed asset anläggningstillgång fixed cost fast kostnad fixed location storage fast lagerplats fixed order quantity (FOQ) fast orderkvantitet 24

21 fixed forecast fixed period requirement (FPR) fast behovstäckningstid fixed position fast position fixed position layout, byggplatslayout fixed stock location fast lagerplats fixed-interval order system periodbeställningssystem fixture fixtur flat bill of material grund produktstruktur flex time flextid flexibility flexibilitet flexible assembly system (FAS) flexibelt monteringssystem flexible automated assembly flexibel automatisk montering (FAM) flexible machine center (FMC) flexibel maskingrupp flexible manufacturing system (FMS) flexibelt tillverkningssystem flexible workforce flexibel personal float buffert floating location storage flytande lagerplats floating order point flytande beställningspunkt floor stock öppet lager flow flöde flow chart flödesdiagram flow control flödesstyrning flow order flödesorder flow process chart processflödesdiagram flow production flödestillverkning flow rate flödestakt flow shop flödesgrupp, flödesorienterad verkstad fluctuation stock säkerhetslager FMC se flexible machine center FMS se flexible manufacturing system FOB se free on board focus fokus focus forecasting prognoskonkurrens focused factory fokuserad fabrik, produktverkstad follow-up bevakning, uppföljning FOQ se fixed order quantity forecast prognos forecast consumption prognoskonsumtion, prognosförbrukning forecast error prognosfel 25

22 forecast Gantt forecast horizon prognoshorisont forecast interval prognosintervall forecast period prognosperiod forecasting prognostisering foreman arbetsledare förman form utility formnytta formula formel, recept Forrester effect pisksnärtseffekt forward buying prognosköp forward integration framåtintegration forward scheduling framåtplanering forwarder transportör fourth party logistics (4PL) fjärdepartslogistik four-wall inventory fabrikslagring FPO se firm planned order FPR se fixed period requirements free on board (FOB) fraktterm avseende säljarens ansvar free stacking fristapling freight frakt freight forwarder speditör freight rate fraktsats frequency frekvens frequency curve frekvenskurva frequency distribution frekvensfördelning frozen fast FTL se full truckload full pegging behovshärledning till högsta nivå, komplett behovsadressering full truckload (FTL) full enhetslast function funktion functional layout funktionell layout functionality funktionalitet futures terminer game plan affärsplan Gantt chart Gantt-schema Gg 26

23 gateway work center första produktionsgrupp i en operationsföljd general purpose machine universalmaskin global measures globala mätetal global sourcing global försörjning goal mål good vara graph graf graphical user interface (GUI) grafiskt användargränssnitt green logistics grön logistik, miljövänlig logistik green manufacturing grön produktion, miljövänlig produktion gross margin bruttomarginal gross requirement bruttobehov group grupp group incentive pay plans gruppbaserad bonusplan group layout grupplayout group technology (GT) gruppteknologi grouping gruppering growth tillväxt GT se group technology GUI se graphical user interface Hh handling hantering handling cost hanteringskostnad hard allocation hård reservation hauler transportör hazardous material farligt gods heading rubrik hedge ökade behov hedge inventory garderingslager heuristic heuristik hierarchical planning hierarkisk planning histogram histogram stapeldiagram holding cost lagerhållningskostnad, lagerhållningsränta horizon horisont horizontal integration horisontell integration gateway horizontal 27

24 hourly industrial hourly wage timlön hours worked arbetad tid house of quality kvalitetshuset housekeeping hushållning hub nav knutpunkt hub and spoke navdistribution human resource management, personaladministration human resources personal humanresurser hybrid sourcing hybridförsörjning hybrid system hybridsystem hypothesis hypotes Ii idle capacity ledig kapacitet idle time stilleståndstid IE se industrial engineering implement implementera implementation implementering implosion ingår-i-analys improvement förbättring inbound logistics inleveranslogistik inbound stockpoint inbuffert inconsistency inkonsistens incoterms incoterms incremental inkrementell incremental cost särkostnad indented bill of material nivåvis produktstruktur, strukturerad består-av, detaljerad består-av indented where-used strukturerad ingår-i, detaljerad ingår-i independent oberoende independent demand oberoende efterfrågan independent requirement oberoende behov indirect cost indirekt kostnad indirect labor indirekt arbete indirect materials indirekt material, förbrukningsmaterial industrial engineering (IE) industriell teknik 28

25 infinite capacity planning planering utan kapacitetstak infinite loading beläggningsplanering utan kapacitetstak infinite replenishment rate oändlig påfyllnadshastighet information technology (IT) informationsteknologi (IT) ingredient ingrediens innovation innovation input inflöde input/output control utsläppsstyrning, input/output-styrning inquiry förfrågan insourcing internförsörjning inspection avsyning, inspektion instantaneous receipt direktmottagning, oändlig påfyllnadshastighet instruction instruktion insurance försäkring integration integration interactive interaktiv interchange överföring utbyte interchangeability utbytbarhet interest ränta intermittent process produktionsprocess med avbrott intermittent production partivis tillverkning intermodal transportation intermodala transporter internal rate of return internränta internal setup inre omställning internal transport interntransport interoperation time tid mellan operationer interplant demand efterfrågan mellan fabriker interruption hours avbrottstid interval intervall intranet intranet intransit inventory transportlager intransit lead time transportledtid inventory lager inventory accounting lagerredovisning, lagerbokföring inventory control lagerstyrning inventory cycle lagercykel inventory investment lagerinvestering inventory level lagernivå infinite inventory 29

26 inventory job inventory management lagerstyrning inventory on hand lagersaldo inventory policy lagerpolicy inventory position lagerposition inventory returns lagerreturer inventory shrinkage lagerinkurans inventory status lagerstatus inventory turnover rate (ITR) lageromsättningshastighet inventory usage lagerförbrukning inventory valuation lagervärdering inventory value lagervärde inventory visibility lagersynlighet, lagervisibilitet inventory write-off lagernedskrivning investment investering investment decision investeringsbeslut invitation for bid offertförfrågan invoice faktura invoice matching fakturakontroll invoicing fakturering Ishikawa diagram fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram islands of automation automatiserade öar ISO ISO ISO 9000 ISO 9000 issue lageruttag issue cycle uttagscykel IT se information technology item artikel, detalj item lead time produktledtid item master file artikelregister item master record artikelpost item number artikelnummer ITR se inventory turnover rate Jj JIT se just-in-time job costing orderkalkylering 30

27 job lag job description arbetsbeskrivning job enlargement arbetsutvidgning job enrichment arbetsberikning job order arbetsorder, tillverkningsorder job rotation arbetsrotation job satisfaction arbetstillfredsställelse job shop funktionell verkstad job shop layout funktionell verkstadslayout job status orderstatus job ticket arbetskort joint cost samkostnad joint loading samlastning joint ordering sambeställning, sambeordring joint replenishment sambeordring just-in-time (JIT) just-in-time (JIT), rättidighet Kk kaizen jap ständig förbättring kanban jap kanban kanban system kanbansystem key performance indicator (KPI) nyckeltal kit artikelsamling kitting satsplockning knowledge-based system kunskapsbaserat system KPI se key performance indicator labor arbete, arbetskraft labor cost arbetskostnad labor productivity personalproduktivitet labor report arbetsrapportering labor ticket arbetskort labor time variance arbetstidsdifferens lag strategy följastrategi Ll 31

28 lagging LIFO lagging indicator eftersläpande indikator landed cost hemtagningskostnad lap phasing överlappning last in, first out (LIFO) sist in, först ut (SIFU) last time buy slutorder lateness försening latest start date senaste starttidpunkt layer skikt LCC se life cycle cost LCL se less than container load lower control limit LCM se lower of cost or market lead strategy ledastrategi lead time ledtid lead time offset ledtidsförskjutning lead time variability ledtidsvariation leadership ledarskap leading indicator ledande indikator lean manufacturing resurssnål produktion lean production resurssnål produktion learning curve inlärningskurva learning organization lärande organisation least period cost method (LPC) lägsta periodkostnadsmetoden Silver-Meals metod least squares method minsta kvadratmetoden least total cost method (LTC) lägsta totalkostnadsmetoden least unit cost method (LUC) lägsta enhetskostnadsmetoden legislation lagstiftning less than container load (LCL) mindre än enhetslast less than truckload (LTL) mindre än enhetslast less than unit load (LUL) mindre än enhetslast level nivå level load jämn beläggning level loading beläggningsutjämning level production utjämnad produktion level strategy utjämningsstrategi LFL se lot-for-lot liability skuld life cycle cost (LCC) livscykelkostnad livslängdskostnad LIFO se last in, first out 32

29 limiting lot limiting operation begränsande operation line lina, linje line balancing linjebalansering line haul transportlinje line item orderradsartikel line production linaproduktion linear programming linjärprogrammering linear regression linjär regression liquid flytande liquid capital likvida medel liquidity likviditet load lasta, belastning load beläggning, beläggningsgrad load leveling beläggningsutjämning load profile kapacitetsbehovsnyckel, beläggningsnyckel load projection beläggningsutveckling loading beläggningsplanering local measures lokala mätetal local stock lokallager location plats location by frequency frekvensplacering locator system lokaliseringssystem för höglager logistics logistik logistics manager logistikchef long-range planning långsiktig planering look-ahead/look-back framåt/bakåt-kontroll loss förlust lost sales utebliven försäljning lot parti, sats lot number partinummer, satsnummer lot number control partispårning lot production serietillverkning, serieproduktion lot size partistorlek, seriestorlek lot-size inventory omsättningslager, omloppslager lot sizing partiformning lot-sizing technique partiformningsmetod lot splitting partiklyvning lot traceability spårbarhet 33

30 lot manufacturing lot tracing batchspårning, partispårning lot-for-lot (LFL) enligt behov, parti-för-parti low level code lägsta-nivå-kod lower control limit (LCL) undre kontrollgräns lower of cost or market (LCM) lägsta värdets princip LPC se least period cost method LTC se least total cost method LTL se less than truckload LUC se least unit cost method LUL se less than unit load lumpy demand klumpade behov, ojämna behov Mm machine maskin machine center maskingrupp machine hour maskintimme machine loading maskinbeläggning machine utilization maskinutnyttjande MAD se mean absolute deviation main process huvudprocess maintainability underhållbarhet maintenance underhåll maintenance, repair and operating supplies (MRO) förbrukningsmaterial major setup gruppomställning, omställning mellan produktgrupper make-or-buy köpa eller tillverka make-to-order (MTO) tillverka mot kundorder, kundorderproduktion make-to-stock (MTS) tillverka mot lager, lagerorderproduktion management ledning hantering management science operationsanalys (OA) managing director (MD) verkställande direktör (VD) man-hour mantimme manual rescheduling manuell omplanering manufacturability producerbarhet manufacture tillverka manufacturer tillverkare manufacturing tillverkning, produktion 34

31 manufacturing master manufacturing bill tillverkningsstruktur manufacturing calendar verkstadskalender manufacturing cell tillverkningscell produktionscell manufacturing engineering produktionsteknik manufacturing environment produktionsmiljö manufacturing execution system (MES) verkstadsstyrningssystem manufacturing facility produktionsenhet manufacturing lead time produktionsledtid manufacturing logistics produktionslogistik manufacturing order tillverkningsorder manufacturing philosophy produktionsfilosofi manufacturing planning and control (MPC) material- och produktionsstyrning (MPS) manufacturing process tillverkningsprocess manufacturing release orderutsläpp manufacturing resource planning (MRP II) material- och produktionsstyrning (MPS) manufacturing strategy produktionsstrategi manufacturing technology produktionsteknik mapping kartläggning margin marginal marginal cost marginalkostnad marginal price marginalpris marginal pricing marginalprissättning marginal revenue marginalintäkt market marknad market driven marknadsdriven market orientation marknadsorientering market segmentation marknadssegmentering market share marknadsandel marketing marknadsföring marketing channel marknadsföringskanal markup pålägg, påslag mass customization kundanpassad massproduktion, masskundanpassning mass delete massborttagning mass production massproduktion master planning huvudplanering master production schedule (MPS) produktionsprogram tillverkningsprogram master schedule huvudplan master schedule item huvudplaneartikel, artikel i huvudplan 35

32 master methods master scheduler huvudplanerare master scheduling huvudplanering material material material control materialstyrning material flow materialflöde material issue materialuttag material planner materialplanerare material profile materialprofil material requirements plan materialbehovsplan material requirements planning (MRP) materialbehovsplanering material requisition materialrekvisition material reservation materialreservation material usage materialåtgång material-intensive materialintensiv materials handling materialhantering materials management materialadministration materials supply materialförsörjning materiel materiel mathematical programming matematisk programmering matrix matris mature mogen maturity mognad maximum inventory max-lager maximum order quantity max-kvantitet MD se managing director ME se mean error mean medelvärde mean absolute deviation (MAD) medelabsolutfel mean error (ME) medelfel mean squared error (MSE) medelkvadratfel mean time between failures (MTBF) medeltid mellan fel mean time to repair (MTTR) medeltid för reparation measure mått measurement mätning median median MES se manufacturing execution system method time measurement (MTM) metod-tid-mätning (MTM) methods study metodstudie 36

33 milestone MSE milestone milstolpe milestone schedule kontrollpunktsplan milk run mjölkrunda minimum inventory min-lager minimum order quantity min-kvantitet min-max system min-max system återfyllnadssystem minor setup tilläggsomställning, omställning inom produktgrupp miscellaneous diverse mismatch inkonsistens mission mission uppdrag mitigation mildrande, lindring mixed model production blandmodellproduktion mixed strategy blandstrategi mode typvärde model modell modification modifiering modular bill of material modulbaserad produktstruktur modular design modularisering modulariserad konstruktion modular product moduluppbyggd produkt modularization modularisering module modul monitor bevaka monitoring bevakning, uppföljning motion study rörelsestudier move förflyttning move card transportkort move order transportorder move ticket transportkort, transportrekvisition move time transporttid movement inventory transportlager moving average glidande medelvärde MPC se manufacturing planning and control MPS se master production schedule MRO se maintenance, repair and operating supplies MRP se material requirements planning MRP II se manufacturing resource planning MRP record MRP-tablå MSE se mean squared error 37

34 MTBF notification MTBF se mean time between failure MTM se methods time measurement MTO se make-to-order MTS se make-to-stock MTTR se mean time to repair multi-level bill of material flernivåstruktur multi-level master schedule flernivåers huvudplan multi-level where-used flernivåers ingår-i multi-modal transport multimodala transporter multiple quantity multipelkvantitet multiple regression multipelregression multiple sourcing inköp från flera källor, multiförsörjning multiple-criterion ABC analysis ABC-analys baserad på flera kriterier multipurpose månganvändbar multiskilled mångkunnig multisourcing multiförsörjning Murphy's law Murphys lag, lagen om alltings djävlighet Nn NC se numerical control need date behovsdatum negotiation förhandling net change MRP partiell materialbehovsplanering net present value nuvärde net requirement nettobehov netting nettobehovsberäkning network nätvärk network planning nätverksplanering node nod noise brus nominal capacity nominell kapacitet, bruttokapacitet non value-adding activities icke värdehöjande aktiviteter nonlinear programming ickelinjär programmering nonsignificant part number ickeinformativt artikelnummer normal distribution normalfördelning notification avisering 38

35 no-touch exchange of die (NTED) omställning utan bemanning NTED se no-touch exchange of die numbering numrering numerical control (NC) numerisk styrning Oo no-touch operation object objekt objective mål objective function målfunktion obsolescence inkurans obsolete inkurant OEM se original equipment manufacturer offload avlasta, reducera beläggning offsetting ledtidsförskjutning OKP se one-of-a-kind production OM se operations management on order uteliggande order one less at a time successiv reduktion one piece flow enstycksflöde one-of-a-kind production (OKP) enstyckstillverkning one-touch exchange of die (OTED) omställning med enkelt handgrepp on-hand balance fysiskt lagersaldo on-time delivery leveransprecision open bill of material öppen produktstruktur open order utsläppt order, uteliggande order opening inventory initiallager operating efficiency verksamhetseffektivitet operating supplies förbrukningsartiklar operation operation verksamhet operation card operationskort operation description operationsbeskrivning operation duration operationstid operation list operationslista operation number operationsnummer operation overlapping operationsöverlappning operation reporting operationsrapportering 39

36 operation order operation sequencing sekvensering operation splitting operationsdelning operation time operationstid operation yield operationsutbyte operations management (OM) verksamhetsledning, verksamhetsstyrning operations plan verksamhetsplan operations research (OR) operationsanalys (OA) operations sequence operationsföljd operations strategy verksamhetsstrategi operator operatör OPP se order penetration point opportunity möjlighet opportunity cost alternativkostnad OPT se optimized production technology optimal optimal optimization optimering optimized production technology (OPT) flaskhalsteori option option option overplanning variantöverplanering, ökade behov OR se operations research order order, beställning order acknowledgement ordererkännande, orderbekräftelse order book orderbok order confirmation orderbekräftelse order control orderbevakning order entry orderregistrering order level system periodbeställningssystem order penetration point (OPP) kundorderpunkt order picking orderplockning order point beställningspunkt order point system beställningspunktssystem order policy beställningspolicy order promising orderbekräftelse order qualifier orderkvalificerare order qualifying criterion orderkvalificerande kriterium order quantity orderkvantitet, beställningskvantitet order release orderutsläpp order scheduling tidplanering 40

37 order winner ordervinnare order winning criterion ordervinnande kriterium ordering beordring, beställning ordering cost ordersärkostnad order-up-to level återfyllnadsnivå organization organisation original equipment manufacturer (OEM) originaltillverkare OTED se one-touch exchange of die outbound logistics utleveranslogistik outbound stockpoint utgående lagerställe outlier utstickare, extremt avvikande värde out-of-pocket cost direkt kostnad output utflöde output standard produktivitetsnorm outsourcing externförsörjning overdue eftersläp overhead omkostnad overissue överuttag overlap överlappning overlap quantity överlappningskvantitet overlapping överlappning overload överbeläggning overplanning överplanering overproduction överproduktion overstate överdriva overstated master production schedule överplanerat produktionsprogram overtime övertid Pp order packing P:D ratio produktionsledtid/leveranstidskvot, P/L-kvot PAC se production activity control package förpackning package-to-order packa mot kundorder packaging packning packaging quantity förpackningskvantitet packing note packsedel 41

38 packing performance packing slip packsedel pallet lastbärare, lastpall pallet flow rack rullfackslager pallet location pallplats paradigm paradigm parallel parallell parallel operations parallella operationer parameter parameter parent company moderbolag parent item föräldraartikel Pareto s law åttio/tjugo-regeln part artikel, detalj part number artikelnummer part period balancing (PPB) partperiod-balansering part standardization artikelstandardisering part time deltid partial order delleverans, delparti partial-factor productivity partiell faktorproduktivitet partnership partnerskap parts list stycklista parts manufacturing detaljtillverkning, komponenttillverkning parts per million (PPM) fel per miljon past due order försenad order paternoster storage paternosterverk payback återbetalning payment betalning pay-off återbetalningstid paypoint lageravräkningspunkt PDCA se plan, do, check, act PDM se product data management pegged requirements adresserade behov pegging behovsadressering, behovsmärkning perceived quality upplevd kvalitet percent of fill lagertillgänglighet, fyllnadsgrad performance prestation, prestanda performance criterion utvärderingskriterium performance indicator prestationsmått performance measure prestationsmått 42

39 performance measurement prestationsmätning periodic control cyklisk produktion, cyklisk planering periodic inventory count periodisk inventering periodic review periodisk inspektion periodic review system periodbeställningssystem periods supply täcktid perpetual inventory transaktionsbaserad lagerstatus personnel personal PERT se program evaluation and review technique PFA se production flow analysis phantom BOM produktstruktur med fiktiva artiklar phantom item fantomartikel, fiktiv artikel physical distribution fysisk distribution physical inventory inventera, inventering physical supply fysisk materialförsörjning physical WIP control fysisk PIA-begränsning pick order plockorder pick rack plockhylla pick-by-voice röststyrd plockning picking plockning picking list plocklista piece rate ackord piece rate system ackordssystem pilot test pilotfall pipeline inventory lager i transportsystem place utility platsnytta plan plan plan, do, check, act (PDCA) planera, genomför, kontrollera, gå vidare planned capacity planerad kapacitet planned hours planerad tid anslagen tid planned inventory planerat lager planned issue uttag mot reservation planned lead time planerad ledtid planned load planerad beläggning planned order planerad order planned order receipt planerad färdig order planned order release planerad orderstart planned time anslagen tid performance planned 43

40 planner priority planner planerare planning planering planning bill of material planeringsstruktur för produktgrupp planning horizon planeringshorisont planning level planeringsnivå planning time fence planeringstidsgräns plant fabrik plant layout fabrikslayout plant manager fabrikschef plant-within-a-plant (PWP) fabrik i fabriken, minifabrik, produktverkstad platform plattform POD se proof of delivery point of sale (POS) försäljningspunkt point of use förbrukningspunkt point-of-use delivery leverans till förbrukningsplats point-of-use storage förbrukningsplatslager Poisson distribution Poissonfördelning population population portal portal POS se point of sale position position post-deduct inventory transaction automatisk lageravräkning postponement senareläggning PPB se part period balancing PPM se parts per million predecessor föregångare predetermined time study elementartidsystem predictability förutsägbarhet prediction förutsägelse preventive maintenance förebyggande underhåll, preventivt underhåll price pris price discrimination prisdiskriminering price elasticity priselasticitet pricing prissättning primary operation primär operation primary supplier primär leverantör primary work center primär produktionsgrupp primär planeringsgrupp priority prioritet 44

41 priority product priority control körplanering priority list prioritetslista priority rule prioriteringsregel probability sannolikhet probability distribution sannolikhetsfördelning probabilistic demand stokastisk efterfrågan problem solving problemlösning process process process capability processkapabilitet process chart operationsschema process control processtyrning process flow scheduling processflödesplanering process improvement processförbättring process layout processlayout process list operationslista process manufacturing processtillverkning process mapping processkartläggning process orientation processorientering process owner processägare process planning beredning process sheet operationskort process time processtid, operationstid process train procesståg procurement anskaffning inköp procurement lead time anskaffningsledtid producer producent producer goods producentvaror producers risk producentrisk product produkt product configuration produktkonfiguration product cost förkalkyl, produktkalkyl product costing förkalkylering, produktkalkylering product data management (PDM) produktdatahantering product development produktutveckling product family produktfamilj product group produktgrupp product layout produktlayout product liability produktansvar 45

42 product productivity product life cycle produktlivscykel product line produktprogram product mix produktmix product mix flexibility produktmixflexibilitet product oriented layout produktorienterad layout product positioning produktpositionering product profiling produktprofilering product range produktbredd, variantflora product specification produktspecifikation product structure produktstruktur product tree produktträd production produktion, tillverkning production activity control (PAC) detaljplanering verkstadsplanering production and inventory management material- och produktionsstyrning (MPS) production authorization produktionsbeordring production card produktionskort production control produktionsstyrning production cycle produktionsledtid production engineering produktionsteknik production flow analysis (PFA) produktionsflödesanalys production kanban produktionskanban production lead time produktionsledtid production manager produktionschef production plan produktionsplan production planning produktionsplanläggning production planning and control produktionsplanering och -styrning production process produktionsprocess production ramp down produktionsminskning production ramp up produktionsökning production rate produktionstakt production release produktionsbeordring production reporting produktionsrapportering production schedule produktionsprogram, tillverkningsprogram production smoothing produktionsutjämning production technology produktionsteknik production time produktionstid productive capacity produktiv kapacitet productivity produktivitet 46

43 profit pyramid profit vinst profit and loss statement resultaträkning profit contribution täckningsbidrag profit margin vinstmarginal profitability lönsamhet program program program evaluation and review technique (PERT) nätverksplaneringsmetod project projekt project costing projektkalkylering project layout projektlayout project management projektledning projected available balance förväntad lagerutveckling projected on hand beräknat saldo projection projektion proliferation spridning promise löfte promotion kampanj proof of delivery (POD) leveransbevis proprietary äganderätt protective capacity säkerhetskapacitet prototype prototyp prototyping prototypframtagning proximity närhet pseudo bill of material pseudoproduktstruktur pseudo item pseudoartikel pull behovssug pull system behovssugssystem, avropssystem purchase order inköpsorder purchase price inköpspris purchase requisition inköpsanmodan, inköpsrekvisition purchasing inköp purchasing lead time inköpsledtid push planeringstryck put away lagerlägga, inlagring PWP se plant-within-a-plant pyramid forecasting pyramidprognostisering 47

44 QFD range Qq QFD se quality function deployment QR se quick response QS-9000 QS-9000 quality kvalitet quality assurance kvalitetssäkring quality at the source kvalitet vid källan quality audit kvalitetsrevision, kvalitetsgranskning quality circle kvalitetscirkel quality control kvalitetsstyrning quality deficiency cost kvalitetsbristkostnad quality function deployment (QFD) kundcentrerad produktframtagning quantity kvantitet quantity discount kvantitetsrabatt quantity on hand tillgänglig kvantitet, tillgängligt saldo quarantine karantän queue kö queue ratio kökvot queue time kötid queuing theory köteori quick response (QR) snabb respons quotation offert, bud quote offert, bud Rr rack ställage, pallställ rack bin ställagefack, hyllplan rack stacking häckstapling, fristapling rack storage hyllfackslagring, pallställslagring random slumpmässig random location storage flytande lager random sample slumpmässigt urval random variation slumpmässig variation range variationsbredd, omfång 48

45 range replenishment range chart variationsbreddsdiagram rate takt rate based taktad, taktbaserad rate-based scheduling taktbaserad planering rated capacity bedömd kapacitet, nettokapacitet rationalization rationalisering raw material insatsmaterial, råmaterial raw material inventory (RMI) råmaterialförråd, förråd RCCP se rough-cut capacity planning receipt inleverans, kvitto receiving godsmottagning receiving inspection ankomstkontroll recipe recept recipient mottagare reconciling inventory justering av inventeringsdifferens record accuracy datanoggrannhet, datatillförlitlighet recycle återanvända redundancy redundans refill återfyllnad regenerative MRP fullständig MRP-planering regression analysis regressionsanalys reject förkasta release släppa released order frisläppt order, utsläppt order reliability tillförlitlighet remaining operations återstående operationer remanufacturing återtillverkning reorder point beställningspunkt reorder point system (ROP) beställningspunktssystem reorder quantity beställningskvantitet repair reparera repair shop reparationsverkstad repetitive manufacturing repetitiv tillverkning replaced item ersatt-artikel replacement ersättning replacement cost återanskaffningsvärde replacing item ersätter-artikel replenishment återanskaffning 49

46 replenishment rework replenishment lead time återanskaffningsledtid replenishment order quantity återanskaffningskvantitet replenishment period beställningsperiod replenishment rate påfyllnadshastighet, återanskaffningshastighet reporting inrapportering repositioning ompositionering request for proposal offertförfrågan request for quote offertförfrågan requirement behov requirements explosion behovsnedbrytning requirements plan behovsplan requirements planning behovsplanering requirements traceability behovsspårbarhet requisition rekvisition reschedule in tidigareläggning vid omplanering reschedule out senareläggning vid omplanering rescheduling omplanering reservation materialreservation reserve stock säkerhetslager resource resurs resource bill resursbehovsnyckel resource planning resursplanering resource profile resursprofil resource requirements planning resursbehovsplanering response time svarstid, reaktionstid responsibility ansvar restriction begränsning, bivillkor result resultat retailer återförsäljare return on assets (ROA) avkastning på totala tillgångar return on investment (ROI) avkastning på investerat kapital revenue intäkt reverse engineering omvänd konstruktion reverse logistics omvänd logistik review genomgång review period inspektionsintervall revision level revisionsnivå rework omarbeta 50

47 rework sales rework lead time omarbetningsledtid rework order omarbetningsorder risk risk risk analysis riskanalys RMI se raw material inventory ROA se return on assets robot robot robotics robotisering robust robust robust design robust konstruktion robust engineering robust konstruktion ROI se return on investment rolling forecast rullande prognos ROP se reorder point system rotation cycle policy cyklisk produktion, cyklisk planering rough-cut capacity planning (RCCP) grov beläggningsplanering, grov kapacitetsplanering route card operationskort route sheet operarationslista routing operationsföljd routing file operationsregister run size partistorlek run time bearbetningstid, operationstid run time per unit stycktid run-out list täcktidslista run-out time täcktid rush order snabborder, forcerad order Ss S&OP se sales and operations planning safety säkerhet safety capacity reservkapacitet säkerhetskapacitet safety factor säkerhetsfaktor safety lead time säkerhetstid safety stock säkerhetslager sales försäljning 51

48 sales sequence sales and operations planning (S&OP) sälj- och verksamhetsplanering sales history försäljningshistorik sales order number kundordernummer sales plan försäljningsplan sales support säljstöd sales turnover försäljningsomsättning sales volume försäljningsvolym salvage value restvärde sample stickprov sample distribution stickprovsfördelning sampling provtagning saw-tooth diagram sågtandsdiagram, sågtandskurva SBU se strategic business unit scatter chart spridningsdiagram scatter diagram spridningsdiagram schedule plan schema scheduled downtime planerat avbrott, stillestånd scheduled load planerad beläggning scheduled receipt planerad inleverans scheduler detaljplanerare scheduling planering, tidplanering scrap kassation scrap factor kassationsfaktor season säsong seasonal fluctuation säsongsvariation seasonal index säsongsindex seasonal inventory säsongslager seasonal pattern säsongsmönster seasonality säsongsmönster second-order exponential smoothing dubbel exponentiell utjämning self billing självfakturering semi-finished good halvfabrikat semi-significant part number delvis klassificerande artikelnummer send-ahead överlappning send-ahead quantity överlappningskvantitet sensitivity känslighet sensitivity analysis känslighetsanalys sequence sekvens, turordning 52

49 sequencing short-term sequencing sekvensering turordningsbestämning serial number serienummer service function servicefunktion service intensity betjäningsintensitet service level servicegrad service operations serviceverksamhet service part reservdel, underhållsdel service process betjäningsprocess service time betjäningstid serviceability underhållbarhet setup omställning, ställ setup cost omställningskostnad, ställkostnad setup time omställningstid, ställtid setup time reduction ställtidsreduktion shadow price marginalpris, skuggpris share aktie shareholder aktieägare shelf life hylltid shift skift shipment leverans, skeppning shipper avsändare shipping utleverans shop verkstad shop calendar verkstadskalender, fabrikskalender shop date verkstadsdatum shop floor control detaljplanering, verkstadsplanering shop floor stock golvlager shop order tillverkningsorder shop packet arbetsordersats, ordersats shop planning körplanering shop scheduling tidplanering shop traveler följekort, följesedel shortage brist shortage chaser bristjagare shortage cost bristkostnad shortage list bristlista shortest processing time (SPT) kortaste operationstid först short-term planning kortsiktig planering 53

50 shrinkage specification shrinkage inkurans shrinkage factor inkuransfaktor SIC se statistical inventory control sigma sigma significant item number informativa artikelnummer, klassificerande artikelnummer Silver-Meal algorithm Silver-Meals metod simulation simulering simultaneous engineering integrerad produktframtagning single exponential smoothing enkel exponentiell utjämning single smoothing enkel utjämning single sourcing inköp från en källa, singelförsörjning single-criterion ABC analysis ABC-analys baserad på ett kriterium single-factor productivity enfaktorsproduktivitet single-group sourcing single-group sourcing single-level bill of material en-nivå produktstruktur, en-nivå består-av single-level pegging en-nivå behovshärledning single-level where-used en-nivå ingår-i single-minute exchange of die (SMED) omställning under tio minuter six sigma sex sigma skew skev, sned SKU se stockkeeping unit slack glapp slack slack time slacktid slack time per operation rule minsta slack per operation slack time rule minsta orderslack, glapptidsregeln slow moving item lågrörlig artikel slushy halvfast SMED se single minute exchange of die smoothing utjämning smoothing constant utjämningskonstant, alfafaktor SMU se strategic manufacturing unit sole sourcing sole sourcing source källa sourcing försörjning spare capacity reservkapacitet spare part reservdel SPC se statistical process control specification specifikation 54

51 speculation spekulation split delivery delleverans split lot delparti split order delad order SPT se shortest processing time SQC se statistical quality control square root formula kvadratrotsformeln, ekonomisk orderkvantitet stability stabilitet stacked lead time summerad ledtid staging fysisk materialklarering staging area lagringsutrymme standard container standardlastbärare standard cost standardkostnad standard costing standardkostnadskalkylering, påläggskalkylering standard deviation standardavvikelse standard hours standardtid standard time standardtid standardization standardisering standing capacity nettokapacitet standing order stående order start date starttidpunkt statement formulering statistical inventory control (SIC) statistisk lagerstyrning statistical process control (SPC) statistisk processtyrning statistical quality control (SQC) statistisk kvalitetsstyrning statistical safety stock statistikbaserat säkerhetslager statistics statistik steering committee styrkommitté stochastic demand stokastisk efterfrågan stock lager stock location lagerplats stock order lagerorder stockkeeping lagerhållning stockkeeping unit (SKU) lagerplatsenhet lagerställeenhet stockless production lagerlös produktion stockout brist stockpoint lagringspunkt storage area förvaringsplats speculation storage 55

52 storage surplus storage cost lagringskostnad store room förråd stores förråd strategic alliance strategisk allians strategic business unit (SBU) strategisk affärsenhet strategic manufacturing unit (SMU) strategisk produktionsenhet strategy strategi strength styrka strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) styrkor, svagheter, möjligheter och hot structure struktur subassembly delmontage, halvfabrikat subcontracting legotillverkning, utlegoupphandling subcontractor legoleverantör, underleverantör suboptimization suboptimering subsidiary dotterbolag substitution utbyte successor efterföljare summarized bill of material summerad består-av summarized where-used summerad ingår-i sunk cost tagen kostnad super bill (of material) variantfördelningsstruktur planeringsstruktur för typprodukt superflush totalavräkning superior överordnad supervisor arbetsledare förman supplier leverantör supplier evaluation leverantörsbedömning supplier lead time leverantörsledtid supplier rating leverantörsvärdering supplier scheduler leverantörsplanerare supplier scheduling leverantörsplanering supply förråd, utbud, tillgång supply chain försörjningskedja support process stödprocess surge capacity säkerhetskapacitet surge tank hålltank surplus överskott 56

53 Swedish production and inventory management society (SWEPIMS) PLAN föreningen för produktionslogistik SWEPIMS se Swedish production and inventory management society SWOT se strengths, weaknesses, opportunities and threats synchro delivery sekvensleverans synchronization synkronisering synchronized manufacturing synkroniserad tillverkning synchronized production synkroniserad tillverkning system system system architecture systemarkitektur system nervousness systemnervositet system supplier systemleverantör Tt table tabell tact time takttid tank inventory bulklager tardiness dröjsmål target mål target costing målkostnadskalkylering target inventory level mållagernivå, återfyllnadsnivå target level målnivå task uppgift TBO se time between orders TCO se total cost of ownership teardown nedmontering terms of freight fraktvillkor terms of payment betalningsvillkor theoretical capacity teoretisk kapacitet, bruttokapacitet theory of constraints (TOC) begränsningsteori third party logistics (3PL) tredjepartslogistik threat hot three-way matching trevägskontroll throughput genomflöde, utflöde throughput time genomloppstid tied up capital kapitalbindning Swedish tied 57

54 tier total tier nivå tier 1 supplier direktleverantör tier 2 supplier leverantörens leverantör time tid time between orders (TBO) beställningsintervall time bucket period, periodlängd time buffer tidsbuffert time card arbetskort, rapportkort time fence tidsgräns time period tidsperiod time period coverage täcktid time series tidsserie time series analysis tidsserieanalys time standard normtid, standardtid time study tidsstudie time to customer leveransledtid time utility tidsnytta time-based competition tidskonkurrens time-based management tidsfokuserad ledning time-based manufacturing tidsfokuserad produktion time-phased tidsdiskret time-phased order point (TPOP) tidsberoende beställningspunkt tidsfasad beställningspunkt time-to-customer (TTC) tid till leverans time-to-market (TTM) tid till marknad TL se truckload TOC se theory of constraints tolerance tolerans tool verktyg tool availability check verktygsklarering tool order verktygsorder top management commitment högsta ledningens åtagande top management support högsta ledningens stöd total cost of ownership (TCO) total ägandekostnad total factor productivity total faktorproduktivitet total productive maintenance (TPM) totalt produktivt underhåll total quality control (TQC) total kvalitetsstyrning total quality management (TQM) total kvalitetsledning 58

55 T-plant two-level T-plant T-fabrik mht materialprofil TPM se total productive maintenance TPOP se time phased order point TQC se total quality control TQM se total quality management trace spåra, spåra upp traceability spårbarhet track spåra, följa tracking signal kontrollsignal, prognosuppföljningsindikator tracking signal limit prognosuppföljningsgräns trade handel trade-off avvägning trading partner handelspartner transaction transaktion transfer batch transportparti, överlappningskvantitet transfer line transferlina transfer price transferpris transfer pricing transfereringsprissättning transfer quantity transferkvantitet, transportkvantitet transient BOM produktstruktur med fiktiva artiklar transit time transittid, slacktid mellan operationer transportation transport transportation kanban transportkanban transportation mode transportsätt transportation time transporttid traveler följekort, följesedel trend trend trigger level beställningspunkt truckload (TL) enhetslast TTC se time-to-customer TTM se time-to-market turnkey nyckelfärdig turnover omsättning turnover rate omsättningshastighet two bin system tvåbingesystem two-level master schedule tvånivåers huvudplan 59

56 UCL value Uu UCL se upper limit control UL se unit load U-lines U-format produktionsflöde uncertainty osäkerhet underload underbeläggning underproduction underproduktion unit enhet unit cost styckkostnad unit load (UL) enhetslast unit of issue standardförpackning, standardkvantitet unit of measure måttenhet unit price styckpris unit processing time stycktid unit usage normalförbrukning unitization enhetskonsolidering unload lossa unplanned issue uttag utan reservation unplanned receipt orderlös inleverans upper control limit (UCL) övre kontrollgräns upstream uppströms upstream operation föregående operation uptime tillgänglig tid usage förbrukning, åtgång usage variance förbrukningsdifferens user friendly användarvänlig utilization utnyttjande utilization rate utnyttjandegrad VA se value analysis valuation värdering value värde value added förädlingsvärde Vv 60

57 value added tax (VAT) mervärdesskatt (Moms) value analysis (VA) värdeanalys (VA), funktionskostnadsanalys (FKA) value chain värdekedja value engineering värdeanalys, (VA) värdekonstruktion value stream värdeflöde value stream mapping värdeflödeskartläggning value-adding activities värdehöjande aktiviteter variability variabilitet, föränderlighet variable variabel, föränderlig variable cost rörlig kostnad variable costing täckningsbidragskalkylering variance varians variant variant variation variation variety mångfald VAT se value added tax vendor leverantör vendor certification leverantörscertifiering vendor managed inventory (VMI) leverantörsstyrt lager vendor rating leverantörsbedömning vertical integration vertikal integration vertical positioning vertikal positionering virtual corporation virtuellt företag virtual organization virtuell organisation visibility synlighet vision vision visual control visuell kontroll visual review system visuellt lagerstyrningssystem VMI se vendor managed inventory voice of the customer kundpreferens volatility instabilitet volume volym volume flexibility volymflexibilitet voucher verifikation, kvitto V-plant V-fabrik mht materialprofil value V-plant 61

58 Wagner-Within worker Ww Wagner-Within algorithm Wagner-Withins metod wait time väntetid warehouse lagerställe warehouse management fysisk lageradministration warehousing lagerhantering warranty garanti waste slöseri waybill fraktsedel weakness svaghet weight vikt weighted average viktat medelvärde what-if analysis konsekvensanalys where-used ingår-i where-used analysis ingår-i-analys white collar worker kontorsarbetare, tjänsteman white noise vitt brus wholesaler grossist WIP se work in process withdrawal uttag work arbete work authorization produktionsbeordring work cell produktionscell work center produktionsgrupp, planeringsgrupp work center file produktionsgruppsregister work force personal work force flexibility personalflexibilitet work group arbetsgrupp work in process (WIP) produkter i arbete (PIA) work measurement arbetsmätning work order arbetsorder, tillverkningsorder work sampling frekvensstudier, stickprovstagning work station arbetsstation work study arbetsstudie work team arbetslag worker arbetare 62

59 working zone working capital arbetande kapital workplace arbetsplats workplace organization arbetslatsorganisation world class världsklass write-down nedskrivning write-off avskrivning Xx Yy Zz X-bar chart medelvärdesdiagram yield utbyte, processutbyte yield factor utbytesfaktor zero defects nollfel zero inventories nollager zero-inventory cycle counting nollpunktsinventering zone location storage zon-baserad lagerplats zone picking zonplockning 63

60 Aggregate Assortment 64

61 ABC aktiv Aa Del II: Svensk-Engelsk ABC-analys ABC analysis ABC-analys baserad på ett kriterium single-criterion ABC analysis ABC-analys baserad på flera kriterier multiple-criterion ABC analysis ABC-kalkylering activity based costing (ABC) ABC-klassificering ABC classification acceptabel acceptable acceptabel kvalitetsnivå acceptable quality level (AQL) ackord piece rate ackordssystem piece rate system ackumulerad cumulative ackumulerad ledtid cumulative lead time, critical path lead time composite lead time ackumulerad produktionsledtid cumulative manufacturing lead time ackumuleringsplats accumulation store adaptiv styrning adaptive control adaptiv utjämning adaptive smoothing administration administration administrationsomkostnad administration overhead administrativ ordersärkostnad administrative ordering cost adresserade behov pegged requirements A-fabrik A-plant affärsidé business mission affärslogistik business logistics affärsmål business goal affärsplan business plan, game plan affärsprocess business process affärsprocessutveckling business process reengineering (BPR) affärsstrategi business strategy affärssystem ERP system aggregerad plan aggregate plan aggregerad planering aggregate planning aggregerad prognos aggregate forecast aggregerat lager aggregate inventory aktie share aktieägare shareholder aktiv artikel active item 65

62 aktivering activation aktiveringsgrad activation rate aktivitet activity aktivitetsanalys activity analysis aktivitetsbaserad administration activity based management (ABM) aktivitetsbaserad kalkylering activity based costing (ABC) aktivt lager active inventory aktuell current aktuell kostnad current cost akut artikel emergency item alfafaktor alpha factor, smoothing constant alfanumerisk alpha numeric algoritm algorithm allians alliance allokering allocation alternativ leverantör alternate supplier alternativ operation alternate operation alternativ operationsföljd alternate routing alternativ planeringsgrupp alternate work center alternativ produktionsgrupp alternate work center alternativkostnad opportunity cost ankomstintensitet arrival intensity ankomstkontroll receiving inspection ankomstprocess arrival process ankomsttakt arrival rate anläggning facility anläggningstillgång fixed asset anpassningsstrategi chase strategy anskaffning acquisition, procurement anskaffningskostnad acquisition cost anskaffningsledtid procurement lead time anskaffningsvärde acquisition value anslagen tid planned hours, planned time anställd employee anställdas engagemang employee involvement anställning employment ansvar responsibility antal dagars lager days of supply aktivering antal 66

63 använd artikelregister använd tid actual hours användarvänlig user friendly användbarhet fitness for use APICS American production and inventory control society applikationsprogramvara application package arbetad tid earned hours, hours worked arbetande kapital working capital arbetare worker, blue collar worker arbete labor, work arbetsberikning job enrichment arbetsbeskrivning job description arbetsgrupp work group arbetskort job ticket, time card, labor ticket arbetskostnad labor cost arbetskraft labor arbetslag work team arbetslatsorganisation workplace organization arbetsledare foreman, supervisor arbetsmätning work measurement arbetsorder job order, work order arbetsordersats shop packet arbetsplats workplace arbetsrapportering labor report arbetsrotation job rotation arbetsstation work station arbetsstudie work study arbetstidsdifferens labor time variance arbetstillfredsställelse job satisfaction arbetsuppdelning division of labor arbetsutvidgning job enlargement aritmetiskt medelvärde arithmetic mean armlängds avstånd arm s length distance artificiell intelligens artificial intelligence (AI) artikel item, part artikel i huvudplan master schedule item artikelnummer item number, part number artikelpost item master record artikelregister item master file 67

64 artikelsamling avvägning artikelsamling kit artikelstandardisering part standardization attribut attribute automatiserad identifiering automated identification automatiserade öar islands of automation automatiserat datafångstsystem automated data capture system automatisering automation automatisk lageravräkning backflushing, post-deduct inventory transaction automatisk lagerpåfyllnad automatic replenishment automatlager automated storage and retrieval system (AS/RS) avancerad planering advanced planning and scheduling (APS) avbeställa cancel avbrottstid interruption hours avdelning department avgift fee avhjälpande kostnader cost of appraisal avhjälpande underhåll breakdown maintenance avisering notification avkastning på investerat kapital return on investment (ROI) avkastning på totala tillgångar return on assets (ROA) avlasta offload avrop call-off, blanket release avropsavtal blanket order avropssystem pull system avräkna deduct avräkningspunkt deduct point avskrivning depreciation, write-off avsluta order close order avslutad order closed order avsyning inspection avsändare shipper avta decline avvikelse deviation avvikelsekostnad deficiency cost avvikelserapport exception report avvikelserapportering exception reporting avvägning trade-off 68

65 badkarskurva beläggningsfördelning Bb badkarskurva bath tub curve baklängesnedbrytning backflushing bakåtintegration backward integration bakåtplanering back scheduling, backward scheduling balansera balance balanserat styrkort balanced scorecard balanseringsförlust balancing loss balansräkning balance sheet baslagersystem base stock system batchspårning lot tracing batchstorlek batch size batchtillverkning batch production bearbetningstid run time bedömd kapacitet rated capacity begränsande operation limiting operation begränsning constraint, restriction begränsningsteori theory of constraints (TOC) behov requirement behovsadressering pegging behovsdatum need date behovshärledning till högsta nivå full pegging behovshärledning till slutprodukt end-item pegging behovsmärkning pegging behovsnedbrytning requirements explosion behovsorienterat materialplaneringssystem bucketless system behovsplan requirements plan behovsplanering requirements planning behovsspårbarhet requirements traceability behovssug pull behovssugssystem pull system behörighet authority, authorization bekräftelse confirmation belastning load beläggning load beläggningsfördelning capacity planning using overall factors (CPOF) 69

66 beläggningsgrad bidrag beläggningsgrad load beläggningsnyckel load profile beläggningsplanering loading beläggningsplanering mot kapacitetstak finite loading beläggningsplanering utan kapacitetstak infinite loading beläggningsutjämning load leveling, level loading beläggningsutveckling load projection bemyndigande empowerment beordring ordering, dispatching beredning process planning beroende behov dependent requirement beroende efterfrågan dependent demand beräkna calculate beräknad försening anticipated delay beräknad kapacitet calculated capacity beräknat saldo projected on hand beslutsstöd decision support beslutsstödsystem decision support system (DSS) beslutsträd decision tree består-av-analys explosion beställa book beställning order, ordering beställningsintervall time between orders (TBO) beställningskvantitet order quantity, reorder quantity beställningsperiod replenishment period beställningspolicy order policy beställningspunkt order point, reorder point, trigger level beställningspunktssystem order point system, reorder point system (ROP) besättning crew betalning payment betalningsvillkor terms of payment betingad prognos extrinsic forecast betjäningsintensitet service intensity betjäningsprocess service process betjäningstid service time bevaka monitor bevakning monitoring, follow-up bidrag contribution 70

67 binge bästa binge bin bingesystem bin reserve system biprodukt by-product bivillkor constraint, restriction blandmodellproduktion mixed model production blandning blending blandstrategi combination strategy, mixed strategy blindaktivitet dummy activity blockerad operation blocked operation blockplanering block scheduling boka book bokföring accounting bokfört lager book inventory brist shortage, stockout bristfällighet deficiency bristjagare expediter, shortage chaser bristkostnad shortage cost bristlista shortage list bristrisktillfälle exposure brus noise bruttobehov gross requirement bruttokapacitet nominal capacity, theoretical capacity bruttomarginal gross margin brytplatsdistribution break point distribution bud bid, quotation, quote budget budget budgeterad kapacitet budgeted capacity budgetering budgeting buffert buffer, float buffertlager buffer stock bulkartikel bulk item bulklager tank inventory bulklast bulk cargo bulkmaterial bulk material byggplatslayout fixed position layout bästa anpassning best fit bästa produktionssätt best manufacturing practice bästa sätt best practice 71

68 Cc centralisera datorbaserad centralisera centralize centrallager central warehouse certifiera certify certifierad i integrerad resursstyrning certified in integrated resource management (CIRM) certifierad i MPS av APICS certified in production and inventory management (CPIM) certifierad i MPS av APICS på fellownivå certified fellow in production and inventory management (CFPIM) certifierad leverantör certified supplier certifikat certificate checklista checklist checklista för klassning av företags ERP-nivå ABCD checklist container container cross-docking cross docking cykel cycle cykeltid cycle time cyklisk inventering cycle counting cyklisk planering cyclic planning, periodic control, rotation cycle policy cyklisk produktion cyclic production, scheduling periodic control, rotation cycle policy Dd dagar före färdigdag days before due date data data databas data base databassystem data-base management system (DBMS) datainsamling data collection datalager data warehouse datanoggrannhet data accuracy record accuracy datatillförlitlighet data accuracy record accuracy dator computer datorbaserad numerisk styrning computer numerical control (CNC) 72

69 datorintegrerad direkt datorintegrerad produktion computer-integrated manufacturing (CIM) datorstödd beredning computer-aided process planning (CAPP) datorstödd konstruktion computer-aided design (CAD) datorstödd konstruktion och tillverkning computer-aided engineering (CAE) datorstödd mjukvaruutveckling computer-assisted software engineering (CASE) datorstödd provning och kvalitetstestning computer-aided testing (CAT) datorstödd tillverkning computer-aided manufacturing (CAM) decentralisera decentralize dedicerad kapacitet dedicated capacity dedicerad produktionslinje dedicated line dedicerad utrustning dedicated equipment defekt defect definition definition dekomposition decomposition delad order split order delleverans partial order, split delivery delmontage subassembly delparti split lot, partial order Delphi-metoden Delphi method deltid part time delvis klassificerande artikelnummer semi-significant part number Deming-hjulet Deming circle demontering disassembly demonteringsvänlig konstruktion design-for-disassembly (DFD) detalj part item detaljerad består-av indented bill of material detaljerad ingår-i indented where-used detaljplanerare scheduler detaljplanering production activity control (PAC), shop floor control, detailed scheduling detaljtillverkning fabrication parts manufacturing deterministisk deterministic diagram chart differentiering differentiation direkt kostnad direct cost, out-of-pocket cost direkt lön direct labor direkt material direct material direkt numerisk styrning direct numerical control (DNC) 73

70 direktkanal direct channel direktleverans direct delivery, drop shipment, direct supply direktleverantör tier 1 supplier direktmottagning instantaneous receipt direkt-till-lager dock-to-stock disaggregering disaggregation disciplin discipline diskontering discounting diskret discrete diskret partiformning discrete lot sizing diskret partiformningsmetod discrete lot-sizing technique diskret tillverkning discrete manufacturing disponibel kapacitet available capacity disponibelt lager available inventory, available balance disponibelt saldo available to promise (ATP) disponibilitet availability distribuerat system distributed system distribution distribution distributionsbehovsplanering distribution requirements planning (DRP) distributionscentral distribution center, field warehouse distributionskanal distribution channel distributionspartners channel partners distributionsresursplanering distribution resource planning (DRP II) distributionsstruktur bill of distribution distributör distributor divergerande divergent diverse miscellaneous diversifiering diversification djupstapling deep stacking dokument document dotterbolag subsidiary dröjsmål tardiness dubbel beställningspunkt double order-point system dubbel exponentiell utjämning second-order exponential smoothing dublettleverantör dual sourcing duglighet capability Dupont-schemaanalys Dupont analysis dynamisk partiformning dynamic lot sizing direktkanal dynamisk 74

71 dynamisk elektronisk dynamisk partistorlek dynamic lot size dynamisk programmering dynamic programming dämpare dampener Ee EAN-streckkod European article number (EAN) effektiv konsumentrespons efficient consumer response (ECR) efterfrågan demand efterfrågan mellan fabriker interplant demand efterfrågeadministration demand management efterfrågefilter demand filter efterfrågekedja demand chain efterfrågekälla demand source efterfrågemönster demand pattern efterfrågeosäkerhet demand uncertainty efterfrågesug demand pull efterfrågetakt demand rate efterfrågetidsgräns demand time fence efterföljande operation downstream operation efterföljare successor efterkalkyl actual cost efterkalkylering actual costing eftermarknad after sales eftermarknadsservice after sales service eftersläp overdue eftersläpande indikator lagging indicator egenskap feature, attribute e-handel med konsumenter business to consumer (B2C) e-handel mellan företag business to business (B2B) ekonometri econometrics ekonomisk orderkvantitet (EOK) economic order quantity (EOQ), square root formula ekonomisk partistorlek economic lot size elektronisk anskaffning e-procurement elektronisk datakommunikation electronic data interchange (EDI) elektronisk handel e-commerce 75

72 elektronisk post electronic mail elektroniska affärer e-business elektroniskt inköp e-procurement elementartidsystem predetermined time study eliminering av mellanhänder disintermediation enfaktorsproduktivitet single-factor productivity enhet unit enhetskonsolidering unitization enhetslast unit load (UL) truckload (TL), container load (CL) enkel exponentiell utjämning single exponential smoothing first-order exponential smoothing enkel utjämning single smoothing enligt behov as required, lot-for-lot (LFL) en-nivå behovshärledning single-level pegging en-nivå består-av single-level bill of material en-nivå ingår-i single-level where-used en-nivå produktstruktur single-level bill of material enstycksflöde one piece flow enstyckstillverkning one-of-a-kind production (OKP) EOK se ekonomisk orderkvantitet erfarenhetskurva experience curve ergonomi ergonomics ersatt-artikel replaced item ersätter-artikel replacing item ersättning compensation, replacement estetik aesthetics expansion expansion expertsystem expert system exponentiell utjämning exponential smoothing externförsörjning outsourcing extranet extranet extrapolation extrapolation extremt avvikande värde outlier fabrik factory, plant Ff elektronisk fabrik 76

73 fabrik flernivåstruktur fabrik i fabriken plant-within-a-plant (PWP) fabrikat brand fabrikschef plant manager fabrikskalender shop calendar fabrikslagring four-wall inventory fabrikslayout plant layout faktisk kapacitet demonstrated capacity faktisk kostnad actual cost faktisk ledtid actual lead time faktura invoice fakturakontroll invoice matching fakturering invoicing, billing FAM se flexibel automatisk montering fantomartikel phantom item farligt gods dangerous goods, hazardous material fast firm, frozen fast behovstäckningstid fixed period requirement (FPR) fast kostnad fixed cost fast lagerplats fixed location storage, fixed stock location fast orderkvantitet fixed order quantity (FOQ) fast planerad order firm planned order (FPO) fast position fixed position fax fax, facsimile fel error, failure fel per miljon parts per million (PPM) felkostnad cost of failure FIFU se först in, först ut fiktiv artikel phantom item finans finance fiskbensdiagram fishbone chart, cause-and-effect diagram, Ishikawa diagram fixtur fixture fjärdepartslogistik fourth party logistics (4PL) FKA se funktionskostnadsanalys flaskhals bottleneck flaskhalsteori optimized production technology (OPT) flernivåers huvudplan multi-level master schedule flernivåers ingår-i multi-level where-used flernivåstruktur multi-level bill of material 77

74 flexibel framåt flexibel automatisk montering (FAM) flexible automated assembly flexibel maskingrupp flexible machine center (FMC) flexibel personal flexible workforce flexibelt monteringssystem flexible assembly system (FAS) flexibelt tillverkningssystem flexible manufacturing system (FMS) flexibilitet flexibility flextid flex time flytande liquid flytande beställningspunkt floating order point flytande lager random location storage flytande lagerplats floating location storage flöde flow flödesdiagram flow chart flödesgrupp flow shop flödesgruppslayout cell layout flödesgruppstillverkning cellular manufacturing flödesorder flow order flödesorienterad verkstad flow shop flödesstyrning flow control flödestakt flow rate flödestillverkning flow production fokus focus fokuserad fabrik focused factory force majeure act of God forcerad order rush order forcering av order expediting fordran claim formel formula formnytta form utility formulering statement frakt freight fraktare carrier fraktförare carrier fraktsats freight rate fraktsedel waybill fraktterm avseende säljarens ansvar cost, insurance, freight (CIF), free on board (FOB) fraktvillkor terms of freight framåt/bakåt-kontroll look-ahead/look-back 78

75 framåtintegration följekort framåtintegration forward integration framåtplanering forward scheduling frekvens frequency frekvensfördelning frequency distribution frekvenskurva frequency curve frekvensplacering location by frequency frekvensstudier work sampling frikoppling decoupling frikopplingslager decoupling inventory frikopplingspunkt decoupling point frisläppt order released order fristapling free stacking, rack stacking fryst order firm planned order (FPO) frånvaro absence, absenteeism full enhetslast full truckload (FTL) fullständig MRP-planering regenerative MRP funktion function funktionalitet functionality funktionell layout functional layout funktionell verkstad job shop funktionell verkstadslayout job shop layout funktionskostnadsanalys (FKA) value analysis (VA) fyllnadsgrad fill rate, percent of fill fysisk distribution physical distribution fysisk lageradministration warehouse management fysisk materialförsörjning physical supply fysisk materialklarering staging fysisk PIA-begränsning physical WIP control fysiskt lagersaldo on-hand balance fysiskt tillgängliga order available work fältservice field service färdigdatum due date färdigställ-mot-kundorder finish-to-order färdigvaror finished goods färdigvarulager finished goods inventory (FGI) följa track följastrategi lag strategy följekort traveler, shop traveler 79

76 följesedel traveler, shop traveler föravisering advance shipment notice (ASN) förbruka consume förbrukning consumption usage förbrukningsartiklar consumables operating supplies förbrukningsdifferens usage variance förbrukningsmaterial indirect materials, maintenance, repair and operating supplies (MRO) förbrukningsplatslager point-of-use storage förbrukningspunkt point of use förbättring improvement förbättringscykeln Deming circle fördelning distribution förebyggande kostnader cost of prevention förebyggande underhåll preventive maintenance föregående arbetsstation feeder work station föregående operation upstream operation föregångare predecessor företag company, corporation enterprise firm företagskultur corporate culture företagsomfattande resursplanering enterprise resource planning (ERP) förflyttning move förfrågan inquiry förhandling negotiation förkalkyl product cost förkalkylering product costing förkasta reject förlust loss förman foreman, supervisor förpackning package förpackningskvantitet packaging quantity förråd raw material inventory (RMI), store room, stores supply försenad order past due order försening delay, lateness först in, först ut (FIFU) first in, first out (FIFO) först till kvarn first come, first served (FCFS) första produktionsgrupp i en operationsföljd gateway, work center försäkring insurance följesedel försäkring 80

77 försäljning genomsnittlig försäljning sales försäljningshistorik sales history försäljningsomsättning sales turnover försäljningsplan sales plan försäljningspunkt point of sale (POS) försäljningsvolym sales volume försöksplanering design of experiments försörjning sourcing försörjningskedja supply chain förutsägbarhet predictability förutsägelse prediction förutsättningsanalys feasibility study förvaringsplats storage area förväntad färdigkvantitet expected completion quantity förväntad lagerutveckling projected available balance förväntat värde expected value förvärv acquisition förädlingsvärde value added föräldraartikel parent item föränderlig variable föränderlighet variability förändring change Gg Gantt-schema Gantt chart garanti warranty garderingslager hedge inventory gemensam cykeltid common cycle gemensam produktutveckling co-design genomflöde throughput genomföra execute genomförande execution genomgång review genomloppstid throughput time, cycle time genomsnittlig ledtid average lead time genomsnittlig utgående kvalitet average outgoing quality (AOQ) 81

78 genomsnittskostnad average cost giltighetsdatum effectivity date glapp slack glapptidsregeln slack time rule glidande medelvärde moving average global försörjning global sourcing globala mätetal global measures godsmottagning receiving godsmottagningsdokument bill of lading golvlager shop floor stock graf graph grafiskt användargränssnitt graphical user interface (GUI) granskning audit grossist wholesaler grov beläggningsplanering rough-cut capacity planning (RCCP) grov kapacitetsplanering rough-cut capacity planning (RCCP) grund produktstruktur flat bill of material grupp group gruppbaserad bonusplan group incentive pay plans gruppering grouping grupplayout group layout gruppomställning major setup gruppteknologi group technology (GT) grön logistik green logistics grön produktion green manufacturing gång aisle Hh halvfabrikat semi-finished good, subassembly halvfast slushy handel trade handelspartner trading partner handelsvara commodity hantering handling, management hanteringskostnad handling cost helfabrikat finished goods genomsnittskostnad helfabrikat 82

79 hemtagningskostnad ickelinjär hemtagningskostnad landed cost heuristik heuristic hierarkisk planning hierarchical planning hinksystem bucketed system histogram histogram horisont horizon horisontell integration horizontal integration hot threat humanresurser human resources hushållning housekeeping huvudplan master schedule huvudplaneartikel master schedule item huvudplanerare master scheduler huvudplanering master planning, master scheduling huvudprocess main process hybridförsörjning hybrid sourcing hybridsystem hybrid system hyllfackslagring rack storage hyllplan rack bin hylltid shelf life hypotes hypothesis hålltank surge tank hård reservation hard allocation häckstapling rack stacking händelse event händelsestyrd simulering discrete event simulation härledd efterfrågan dependent demand högsta ledningens stöd top management support högsta ledningens åtagande top management commitment Ii i befintligt skick as is icke representativ efterfrågan abnormal demand icke värdehöjande aktiviteter non value-adding activities ickeinformativt artikelnummer nonsignificant part number ickelinjär programmering nonlinear programming 83

80 idiotsäker inköpspris idiotsäker failsafe implementera implement implementering implementation inbuffert inbound stockpoint incoterms incoterms indirekt arbete indirect labor indirekt kostnad indirect cost indirekt material indirect materials industriarbetare blue collar worker industriell teknik industrial engineering (IE) inflöde input informationslager data warehouse informationsteknologi (IT) information technology (IT) informativa artikelnummer significant item number införandedatum entry date ingenjör engineer ingenjörsarbete engineering ingenjörsdatabas engineering database ingrediens ingredient ingående lagersaldo beginning inventory ingår-i where-used ingår-i-analys where-used analysis, implosion initiallager opening inventory initialt disponibelt lager beginning available balance initialt lagersaldo beginning inventory inkonsistens inconsistency, mismatch inkrementell incremental inkurans obsolescence, shrinkage inkuransfaktor shrinkage factor inkurant obsolete inköp purchasing, procurement inköp från en källa single sourcing inköp från flera källor multiple sourcing inköpare buyer inköpsanmodan purchase requisition inköpsledtid purchasing lead time inköpsorder purchase order inköpspris purchase price 84

81 inköpsrekvisition IT inköpsrekvisition purchase requisition inlagring put away inleverans receipt, delivery inleveranslogistik inbound logistics inlärningskurva learning curve innovation innovation input/output-styrning input/output control inrapportering reporting inre effektivitet efficiency inre omställning internal setup insatsmaterial raw material inspektion inspection inspektionsintervall review period instabilitet volatility instruktion instruction integration integration integrerad produktframtagning concurrent engineering, simultaneous engineering interaktiv interactive intermodala transporter intermodal transportation internförsörjning insourcing internränta internal rate of return interntransport internal transport intervall interval intranet intranet intäkt revenue inventera count, physical inventory inventering counting, physical inventory inventeringsanmodan counting request inventeringsfrekvens counting frequency investering investment investeringsbeslut investment decision ISO ISO ISO 9000 ISO 9000 IT se informationsteknologi 85

82 Jj JIT kapitalrationalisering JIT se just-in-time justering av inventeringsdifferens reconciling inventory just-in-time (JIT) just-in-time (JIT) jämförelse benchmarking jämn beläggning level load jämviktspunkt break-even point Kk kalkylering costing kampanj campaign, promotion kampanjlager anticipation inventory kanal channel kanbansystem kanban system kapabelt att lova capable-to-promise (CTP) kapabilitet capability kapacitet capacity kapacitetsbehov capacity requirement kapacitetsbehovsnyckel load profile kapacitetsbehovsplanering capacity requirements planning (CRP) kapacitetsbehovsstruktur bill of capacity kapacitetsexpansionsstrategi capacity expansion strategy kapacitetsklarering capacity availability check kapacitetsköp capacity purchasing kapacitetslegoköp capacity buying kapacitetslegoupphandling capacity buying, capacity purchasing kapacitetsplanering capacity planning, capacity management kapacitetsstyrning capacity control kapacitetsutjämning capacity smoothing kapacitetsutnyttjande capacity utilization kapitalbindning tied up capital kapitalintensiv capital-intensive kapitalkostnad capital cost kapitalrationalisering capital rationalization 86

83 kapitalvaror konsekvensanalys kapitalvaror durable goods karantän quarantine kartläggning mapping karusellager carousel kaskadeffekt cascading kaskadkopplade system cascaded system kassaflöde cash flow kassarabatt cash discount kassation scrap kassationsfaktor scrap factor kategoristyrning category management klarering availability check klassificerande artikelnummer significant item number klassificering classification klumpade behov lumpy demand knutpunkt hub kombinerad ledtid combined lead time kommission commission kommonalitet commonality kompatibilitet compatibility kompetens competence komplett behovsadressering full pegging komponent component komponenttillverkning parts manufacturing konditionsbaserat underhåll condition-based maintenance konferensrumspilot conference room pilot konfidensgrad confidence level konfidensgräns confidence limit konfidensintervall confidence interval konfidensnivå confidence level konfigurator configurator konfigurera-mot-order configure-to-order (CTO) konfigurering configuration konjunkturcykel business cycle konkurrens competition konkurrensanalys competitive analysis konkurrensfördel competitive advantage, competitive edge konsekvensanalys what-if analysis 87

84 konsekvens korrektivt konsekvens consequence konsignation consignment konsignationslager consignment stock konsignationsvaruleverantör consignor konsignationsvarumottagare consignee konsistens alignment konsistens consistency konsolidering consolidation konstant constant konstant PIA-nivå constant WIP konstruera mot kundorder engineer-to-order (ETO), design-to-order konstruktion design engineering konstruktionsändring engineering change konstruktionsändringsorder engineering change order (ECO) konsumentrisk consumers risk konsumentvaror consumer goods konsumera prognos consuming the forecast kontinuerlig förbättring continuous improvement kontinuerlig inspektion continuous inspection kontinuerlig inspektion continuous review kontinuerlig process continuous process kontinuerlig påfyllnad continuous replenishment kontinuerlig tillverkning continuous production kontinuerligt flöde continuous flow konto account kontoplan chart of accounts kontorsarbetare white collar worker kontrakt contract kontraktstillverkare contract manufacturer kontraktstillverkning contract manufacturing kontroll control kontrolldiagram control chart kontrollgräns control limit kontrollpunkt count point kontrollpunktsplan milestone schedule kontrollsignal tracking signal KOP se kundorderpunkt korrektivt underhåll corrective maintenance, breakdown maintenance 88

85 korrelation kunskapsbaserat korrelation correlation kort card kortaste operationstid först shortest processing time (SPT) kortsiktig planering short-term planning kostnad cost kostnad för låg kvalitet cost of poor quality kostnad för sålda varor cost of goods sold (COGS) kostnadsdrivare cost driver kostnadsfördelning cost allocation kostnadsredovisning cost accounting kostnadsställe cost center krav claim kritisk framgångsfaktor critical success factor kritisk kedja critical chain kritisk kvot critical ratio kritisk linje critical path kultur culture kumulativ cumulative kund customer kundanpassad massproduktion mass customization kundanpassning customization kundbevarande customer retention kundcentrerad produktframtagning quality function deployment (QFD) kundfordringar accounts receivable kundorder customer order kundordergräns demand time fence kundorderledtid customer order lead time, finishing lead time kundordernummer sales order number kundorderproduktion make-to-order (MTO) kundorderpunkt (KOP) customer order, decoupling point (CODP), order penetration point (OPP) kundpreferens voice of the customer kundrelationsadministration customer relationship management (CRM) kundreskontra accounts receivable kundservice customer service kundstyrd produktion customer-driven manufacturing kundstöd customer support kunskapsbaserat system knowledge-based system 89

86 kurvanpassning lagerbokföring kurvanpassning curve fitting kvadratrotsformeln square root formula, economic order quantity (EOQ) kvalitet quality kvalitet vid källan quality at the source kvalitetsbristkostnad quality deficiency cost kvalitetscirkel quality circle kvalitetsgranskning quality audit kvalitetshuset house of quality kvalitetsrevision quality audit kvalitetsstyrning quality control kvalitetssäkring quality assurance kvantitet quantity kvantitetsrabatt quantity discount kvitto receipt, voucher kybernetik cybernetics källa source känslighet sensitivity känslighetsanalys sensitivity analysis kärnkompetens core competence kärnprocess core process kö queue kökvot queue ratio köpa buy köpa eller tillverka make-or-buy köpmönster buying pattern körplan dispatch list körplanering priority control, shop planning köteori queuing theory kötid queue time lagen om alltings djävlighet Murphy s law lager inventory, stock lager i transportsystem pipeline inventory lageravräkningspunkt paypoint lagerbokföring inventory accounting Ll 90

87 lagercykel last lagercykel inventory cycle lagerförbrukning inventory usage lagerhantering warehousing lagerhållning stockkeeping lagerhållningskostnad holding cost, carrying cost lagerhållningsränta holding cost, carrying charge lagerinkurans inventory shrinkage lagerinvestering inventory investment lagerlägga put away lagerlös produktion stockless production lagernedskrivning inventory write-off lagernivå inventory level lageromsättningshastighet inventory turnover rate (ITR) lagerorder stock order lagerorderproduktion make-to-stock (MTS) lagerplats stock location lagerplatsenhet stockkeeping unit (SKU) lagerpolicy inventory policy lagerposition inventory position lagerredovisning inventory accounting lagerreturer inventory returns lagersaldo inventory on hand lagersaldoutveckling balance of stores record lagerstatus inventory status lagerstyrning inventory control, inventory management lagerställe warehouse lagerställeenhet stockkeeping unit (SKU) lagersynlighet inventory visibility lagertillgänglighet percent of fill, fill rate lageruttag issue lagervisibilitet inventory visibility lagervärde inventory value lagervärdering inventory valuation lagringskostnad storage cost lagringspunkt stockpoint lagringsutrymme staging area lagstiftning legislation last cargo 91

88 lasta leverantörsskulder lasta load lastbärare pallet lastpall pallet ledande indikator leading indicator ledarskap leadership ledastrategi lead strategy ledig kapacitet idle capacity ledning management ledningsinformationssystem executive information system (EIS) ledtid lead time ledtidsförskjutning lead time offset, offsetting ledtidsvariation lead time variability legoleverantör subcontractor, contract manufacturer legotillverkning subcontracting, contract manufacturing leverans delivery, shipment leverans till förbrukningsplats point-of-use delivery leveransavisering advance shipment notice (ASN) leveransavtal blanket order leveransbevis proof of delivery (POD) leveranshastighet delivery speed leveransledtid delivery lead time, time to customer leveransplan delivery schedule leveranspolicy delivery policy leveransprecision delivery dependability, delivery reliability, on-time delivery leveransprogram delivery schedule leveransservice customer service leveranssäkerhet delivery dependability leveranstid delivery cycle leveranstidsförskjutning delivery lead time offset leverantör supplier, vendor leverantörens leverantör tier 2 supplier leverantörsbedömning supplier evaluation, vendor rating leverantörscertifiering vendor certification leverantörsledtid supplier lead time leverantörsplanerare supplier scheduler leverantörsplanering supplier scheduling leverantörsreskontra accounts payable leverantörsskulder accounts payable 92

89 leverantörsstyrt lönsamhet leverantörsstyrt lager vendor managed inventory (VMI) leverantörsvärdering supplier rating likvida medel liquid capital likviditet liquidity likviditetsbudget cash flow budget likviditetsplanering cash flow planning likvärdig täcktid equal run-out time lina line linaproduktion line production lindring mitigation linje line linjebalansering line balancing linjär regression linear regression linjärprogrammering linear programming livscykelkostnad life cycle cost (LCC) livslängdskostnad life cycle cost (LCC) logistik logistics logistikchef logistics manager lokala mätetal local measures lokaliseringssystem för höglager locator system lokallager local stock lossa unload låda case lågrörlig artikel slow moving item långsiktig planering long-range planning lägsta enhetskostnadsmetoden least unit cost method (LUC) lägsta periodkostnadsmetoden least period cost method (LPC) lägsta totalkostnadsmetoden least total cost method (LTC) lägsta värdets princip lower of cost or market (LCM) lägsta-nivå-kod low level code lärande organisation learning organization löfte promise lönsamhet profitability 93

90 Mm manskap materialhantering manskap crew mantimme man-hour manuell omplanering manual rescheduling marginal margin marginalintäkt marginal revenue marginalkostnad marginal cost marginalpris marginal price, shadow price marginalprissättning marginal pricing markandsföringskanal marketing channel marknad market marknadsandel market share marknadsdriven market driven marknadsföring marketing marknadsorienterad produktion customer-driven manufacturing marknadsorientering market orientation marknadssegmentering market segmentation maskin machine maskinbeläggning machine loading maskingrupp machine center maskintimme machine hour maskinutnyttjande machine utilization massborttagning mass delete masskundanpassning mass customization massproduktion mass production matematisk programmering mathematical programming material material material- och produktionsstyrning (MPS) manufacturing planning and control (MPC), manufacturing resource planning (MRP II), production and inventory management materialadministration materials management materialbehovsplan material requirements plan materialbehovsplanering material requirements planning (MRP) materialflöde material flow materialförsörjning materials supply materialhantering materials handling 94

91 materialintensiv min-max materialintensiv material-intensive materialplanerare material planner materialprofil material profile materialrekvisition material requisition materialreservation material reservation, reservation materialsats accumulation bin materialstyrning material control materialuttag material issue materialåtgång material usage materiel materiel matris matrix maximal utgående kvalitetsnivå average outgoing quality limit (AOQL) max-kvantitet maximum order quantity max-lager maximum inventory medbestämmanderätt employee empowerment medelabsolutfel mean absolute deviation (MAD) medelfel mean error (ME) medelkvadratfel mean squared error (MSE) medeltid för reparation mean time to repair (MTTR) medeltid mellan fel mean time between failures (MTBF) medelvärde average, mean medelvärdesdiagram X-bar chart median median merkostnad additional cost mervärdesskatt (Moms) value added tax (VAT) metodstudie methods study metod-tid-mätning (MTM) method time measurement (MTM) mildrande mitigation miljö environment miljövänlig logistik green logistics miljövänlig produktion green manufacturing milstolpe milestone mindre än enhetslast less than unit load (LUL), less than container load (LCL), less than truckload (LTL) minifabrik plant-within-a-plant (PWP) min-kvantitet minimum order quantity min-lager minimum inventory min-max system min-max system 95

92 minsta mål minsta kvadratmetoden least squares method minsta orderslack slack time rule minsta slack per operation slack time per operation rule mission mission mjölkrunda milk run modell model moderbolag parent company modifiering modification modul module modulariserad konstruktion modular design modularisering modularization, modular design modulbaserad produktstruktur modular bill of material moduluppbyggd produkt modular product mogen mature mognad maturity Moms se mervärdesskatt montera mot kundorder assemble-to-order (ATO) montering assembly monteringsartikel assembly item monteringsledtid assembly lead time monteringslina assembly line monteringsorder assembly order monteringssats accumulation bin monteringsstycklista assembly parts list monteringsteknik assembly technology monteringsvänlig konstruktion design-for-assembly (DFA) mottagare recipient mottagningsbevis acknowledgement MPS se material- och produktionsstyrning MRP-tablå MRP record MTM se metod-tid-mätning multiförsörjning multiple sourcing, multisourcing multimodala transporter multi-modal transport multipelkvantitet multiple quantity multipelregression multiple regression Murphys lag Murphy s law myndighet authority mål goal, objective target 96

93 målfunktion numerisk målfunktion objective function målkostnadskalkylering target costing mållagernivå target inventory level målnivå target level månganvändbar multipurpose mångfald variety mångkunnig multiskilled mått measure måttenhet unit of measure mätning measurement möjlighet opportunity möjligt att lova available to promise (ATP) Nn nav hub navdistribution hub and spoke nedmontering teardown nedskrivning write-down nedströms downstreams nettobehov net requirement nettobehovsberäkning netting nettokapacitet actual capacity, calculated capacity, rated capacity, standing capacity nivå level, echelon tier nivåvis produktstruktur indented bill of material nod node noggrannhet accuracy nollager zero inventories nollagerstrategi chase strategy nollfel zero defects nollpunktsinventering zero-inventory cycle counting nominell kapacitet nominal capacity nominellt värde face value normalförbrukning unit usage normalfördelning normal distribution normtid time standard numerisk styrning numerical control (NC) 97

94 numrering omställning numrering numbering nuvärde net present value nyckelfärdig turnkey nyckeltal key performance indicator (KPI) nära samarbete mellan kund och leverantör co-destiny relationship närhet proximity nätverksplanering network planning nätverksplaneringsmetod critical path method (CPM), program evaluation and review technique (PERT) nätvärk network Oo OA se operationsanalys oberoende independent oberoende behov independent requirement oberoende efterfrågan independent demand objekt object offert quotation quote, bid proposal offertförfrågan request for proposal, request for quote, invitation for bid offertprissättning bid pricing oförutsedd händelse contingency ojämna behov lumpy demand omarbeta rework omarbetningsledtid rework lead time omarbetningsorder rework order omfång range omkostnad overhead omkostnadspålägg burden rate omloppslager cycle stock, lot-size inventory omplanering rescheduling ompositionering repositioning omställning changeover omställning setup omställning inom produktgrupp minor setup omställning med enkelt handgrepp one-touch exchange of die (OTED) omställning mellan produktgrupper major setup 98

95 omställning orderkvantitet omställning under tio minuter single-minute exchange of die (SMED) omställning utan bemanning no-touch exchange of die (NTED) omställningskostnad setup cost omställningstid setup time omsättning turnover omsättningshastighet turnover rate omsättningslager cycle stock, lot-size inventory omvänd konstruktion reverse engineering omvänd logistik reverse logistics operarationslista route sheet operation operation operationsanalys (OA) operations research (OR), management science operationsbeskrivning operation description operationsdelning operation splitting operationsföljd routing, operations sequence operationskort operation card, process sheet, route card operationslista operation list, process list operationsnummer operation number operationsrapportering operation reporting operationsregister routing file operationsschema process chart operationstid operation time, process time, run time, operation duration operationsutbyte operation yield operationsöverlappning operation overlapping operatör operator optimal optimal optimal verksamhetsnivå best operating level optimering optimization option option order order orderbekräftelse order acknowledgement, order confirmation, order promising orderbevakning order control orderbok order book ordererkännande order acknowledgement orderkalkylering job costing orderkvalificerande kriterium order qualifying criterion orderkvalificerare order qualifier orderkvantitet order quantity 99

96 orderlös partiformning orderlös inleverans unplanned receipt orderplockning order picking orderradsartikel line item orderregistrering order entry ordersats shop packet orderstatus job status orderstock backlog ordersärkostnad ordering cost orderutsläpp order release, dispatching, manufacturing release ordervinnande kriterium order winning criterion ordervinnare order winner organisation organization originaltillverkare original equipment manufacturer (OEM) orsak och verkan cause and effect orsak- och verkandiagram cause-and-effect diagram, fishbone chart, Ishikawa diagram osäkerhet uncertainty oändlig påfyllnadshastighet infinite replenishment rate instantaneous receipt Pp P/L-kvot se produktionsledtid/leveranstidskvot packa mot kundorder package-to-order packning packaging packsedel packing note, packing slip pallplats pallet location pallställ rack pallställslagring rack storage paradigm paradigm parallell parallel parallella operationer parallel operations parallellförsörjning dual sourcing parameter parameter parti lot, batch partiell faktorproduktivitet partial-factor productivity partiell materialbehovsplanering net change MRP partiformning lot sizing 100

97 partiformningsmetod planerad partiformningsmetod lot-sizing technique parti-för-parti lot-for-lot (LFL) partiklyvning lot splitting partinummer lot number, batch number partispårning lot tracing, lot number control partistorlek lot size, batch size, run size partivis tillverkning batch processing, intermittent production partnerskap partnership partperiod-balansering part period balancing (PPB) paternosterverk paternoster storage period time bucket periodbeställningssystem periodic review system, fixed-interval order system, order level system periodisk inspektion periodic review periodisk inventering periodic inventory count periodlängd time bucket periodsummerat materialplaneringssystem bucketed system personal personnel, work force, human resources personaladministration human resource management personalbehovsstruktur bill of labor personalflexibilitet work force flexibility personalomsättning employee turnover personalproduktivitet labor productivity PIA se produkter-i-arbete pilotfall pilot test pisksnärtseffekt bullwhip effect, Forrester effect plan plan, schedule PLAN föreningen för produktionslogistik Swedish production and inventory management society (SWEPIMS) planera, genomför, kontrollera, gå vidare plan, do, check, act (PDCA) planerad beläggning planned load scheduled load planerad färdig order planned order receipt planerad inleverans scheduled receipt planerad kapacitet planned capacity planerad ledtid planned lead time planerad order planned order planerad orderstart planned order release planerad tid planned hours 101

98 planerare pris planerare planner planerat avbrott scheduled downtime planerat lager planned inventory planering planning, scheduling planering mot kapacitetstak finite capacity planning planering utan kapacitetstak infinite capacity planning planeringsgrupp work center planeringshorisont planning horizon planeringsnivå planning level planeringsstruktur för produktgrupp planning bill of material planeringsstruktur för typprodukt super bill (of material) planeringstidsgräns planning time fence planeringstryck push plats location platsnytta place utility plattform platform plockhylla pick rack plocklista picking list plockning picking plockorder pick order Poissonfördelning Poisson distribution population population portal portal position position prestanda performance prestation performance prestationsmått performance measure, performance indicator prestationsmätning performance measurement presterad kapacitet demonstrated capacity preventivt underhåll preventive maintenance primär leverantör primary supplier primär operation primary operation primär planeringsgrupp primary work center primär produktionsgrupp primary work center prioriteringsregel priority rule, dispatch rules prioritet priority prioritetslista priority list pris price 102

99 prisdiskriminering produktionsfilosofi prisdiskriminering price discrimination priselasticitet price elasticity prissättning pricing problemlösning problem solving process process processflödesdiagram flow process chart processflödesplanering process flow scheduling processförbättring process improvement processkapabilitet process capability processkartläggning process mapping processlayout process layout processorientering process orientation processtid process time processtillverkning process manufacturing processtyrning process control procesståg process train processutbyte yield processägare process owner producent producer producentrisk producers risk producentvaror producer goods producerbarhet manufacturability produkt product produktansvar product liability produktbredd product range produktdatahantering product data management (PDM) produkter i arbete (PIA) work in process (WIP) produktfamilj product family produktgrupp product group produktion production, manufacturing produktionsbalansering balancing operations produktionsbeordring production authorization, production release, work authorization produktionscell manufacturing cell, work cell produktionschef production manager produktionsdirektör director of manufacturing produktionsenhet manufacturing facility produktionsfilosofi manufacturing philosophy 103

100 produktionsflödesanalys production flow analysis (PFA) produktionsgrupp work center produktionsgruppsregister work center file produktionskanban production kanban produktionskort production card produktionsledtid production lead time, manufacturing lead time, production cycle produktionsledtid/leveranstidskvot produktionsflödesanalys produktmix P:D ratio, production lead-time/delivery lead-time ratio produktionslogistik manufacturing logistics produktionsmiljö manufacturing environment produktionsminskning production ramp down produktionsplan production plan produktionsplanering och -styrning production planning and control produktionsplanläggning production planning produktionsprocess production process produktionsprocess med avbrott intermittent process produktionsprogram master production schedule (MPS) produktionsprogram production schedule produktionsrapportering production reporting produktionsstrategi manufacturing strategy produktionsstyrning production control produktionstakt production rate produktionsteknik production engineering, production technology manufacturing, engineering manufacturing technology produktionstid production time produktionsutjämning production smoothing produktionsökning production ramp up produktiv kapacitet productive capacity produktivitet productivity produktivitetsnorm output standard produktkalkyl product cost produktkalkylering product costing produktkonfiguration product configuration produktlayout product layout produktledtid item lead time produktlivscykel product life cycle produktmix product mix 104

101 produktmixflexibilitet pyramidprognostisering produktmixflexibilitet product mix flexibility produktorienterad layout product oriented layout produktpositionering product positioning produktprofilering product profiling produktprogram product line produktspecifikation product specification produktstruktur product structure, bill of material (BOM) produktstruktur med fiktiva artiklar phantom BOM, transient BOM, blow-through BOM produktträd product tree produktutveckling product development produktverkstad plant-within-a-plant (PWP) produktverkstad focused factory prognos forecast prognosfel forecast error prognosförbrukning forecast consumption prognoshorisont forecast horizon prognosintervall forecast interval prognoskonkurrens focus forecasting prognoskonsumtion forecast consumption prognosköp forward buying prognosperiod forecast period prognostisering forecasting prognosuppföljningsgräns tracking signal limit prognosuppföljningsindikator tracking signal program program projekt project projektion projection projektkalkylering project costing projektlayout project layout projektledning project management prototyp prototype prototypframtagning prototyping provision commission provtagning sampling pseudoartikel pseudo item pseudoproduktstruktur pseudo bill of material pyramidprognostisering pyramid forecasting 105

102 påfyllnadshastighet resursbehovsplanering påfyllnadshastighet replenishment rate pålägg markup påläggskalkylering absorption costing, allocation costing, standard costing påslag markup Qq Rr QS 9000 QS 9000 rabatt discount rabattsats discount rate rapporteringspunkt deduct point rapportkort time card rationalisering rationalization reaktionstid response time recept recipe, formula, blend formula redovisning accounting reducera beläggning offload redundans redundancy regressionsanalys regression analysis reklamation claim rekvisition requisition reparationsverkstad repair shop reparera repair repetitiv tillverkning repetitive manufacturing reservdel spare part, service part reservering allocation reservkapacitet spare capacity, safety capacity restnotera backorder restorder backorder restriktion constraint restvärde salvage value resultat result resultaträkning profit and loss statement resurs resource resursbehovsnyckel resource bill resursbehovsplanering resource requirements planning 106

103 resursbehovsstruktur samprodukt resursbehovsstruktur bill of resources resursplanering resource planning resursprofil resource profile resursreduktion downsizing resurssnål produktion lean production, lean manufacturing revision audit revisionsnivå revision level risk risk riskanalys risk analysis ritning drawing robot robot robotisering robotics robust robust robust konstruktion robust design, robust engineering rubrik heading rullande prognos rolling forecast rullfackslager pallet flow rack råmaterial raw material råmaterialförråd raw material inventory (RMI) räkenskapsår fiscal year ränta interest rättidighet just-in-time (JIT) rättvis andel fair share rörelsestudier motion study rörlig kostnad variable cost röststyrd plockning pick-by-voice Ss saldo balance saldo vid planeringshorisonten closing stock samarbetsstyrda lager co-managed inventory (CMI) sambeordring joint ordering, joint replenishment sambeställning joint ordering samkostnad joint cost samlastning joint loading samprodukt co-product 107

104 samverkan skalekonomi samverkan collaboration samverkande planering, prognostisering och påfyllnad collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) sannolikhet probability sannolikhetsfördelning probability distribution sats batch, lot satsnummer lot number satsplockning kitting schema schedule, chart sekvens sequence sekvensering sequencing, operation sequencing sekvensleverans synchro delivery senareläggning postponement senareläggning vid omplanering reschedule out senaste starttidpunkt latest start date serienummer serial number serieproduktion batch production, lot production seriestorlek lot size serietillverkning lot production servicebyrå application service provider (ASP) servicefunktion service function servicegrad service level serviceverksamhet service operations sex sigma six sigma SIFU se sist in, först ut sigma sigma Silver-Meals metod Silver-Meal algorithm, least period cost method (LPC), simulering simulation singelförsörjning single sourcing single-group sourcing single-group sourcing sist in, först ut (SIFU) last in, first out (LIFO) sista giltighetsdatum expiration date självfakturering self billing självkostnad absorption cost självkostnadskalkylering absorption costing självständig arbetsgrupp autonomous work group skada damage skalekonomi economy of scale 108

105 skalfördelar spåra skalfördelar economy of scale skeppning shipment skev skew skift shift skikt layer skuggpris shadow price skuld liability slack slack slacktid slack time slacktid mellan operationer transit time slingstyrd truck automated guided vehicle (AGV) slumpmässig random slumpmässig variation random variation slumpmässigt urval random sample slutmontering final assembly slutmonteringsledtid finishing lead time slutmonteringsprogram final assembly schedule (FAS) slutorder all-time order, last time buy slutprodukt finished goods, end product släktskapsdiagram affinity diagram släppa release slöseri waste smidig agile smidig produktion agile manufacturing smidighet agility snabb respons quick response (QR) snabborder rush order snabbrörlig artikel fast moving item snabbrörliga konsumentvaror fast moving consumer goods sned skew sole sourcing sole sourcing sortiment assortment specifikation specification speditör freight forwarder spekulation speculation spridning proliferation spridningsdiagram scatter chart, scatter diagram spåra track, trace 109

106 spåra strukturregister spåra upp trace spårbarhet traceability lot traceability stabilitet stability standardavvikelse standard deviation standardförpackning unit of issue standardisering standardization standardkostnad standard cost standardkostnadskalkylering standard costing standardkvantitet unit of issue standardlastbärare standard container standardtid standard hours standard time, time standard stapeldiagram bar chart, histogram starttidpunkt start date statistik statistics statistikbaserat säkerhetslager statistical safety stock statistisk kvalitetsstyrning statistical quality control (SQC) statistisk lagerstyrning statistical inventory control (SIC) statistisk processtyrning statistical process control (SPC) stickprov sample stickprovsfördelning sample distribution stickprovskontroll acceptance sampling stickprovstagning work sampling stillestånd scheduled downtime stilleståndstid downtime, idle time stokastisk efterfrågan stochastic demand, probabilistic demand strategi strategy strategisk affärsenhet strategic business unit (SBU) strategisk allians strategic alliance strategisk produktionsenhet strategic manufacturing unit (SMU) streckkod bar code streckkodsläsare bar code reader strecktablå check sheet struktur structure struktur för gemensamma artiklar common parts bill of material strukturerad består-av indented bill of material strukturerad ingår-i indented where-used strukturnedbrytning bill of material explosion, explosion strukturregister bill of material file 110

107 styckkostnad systemnervositet styckkostnad unit cost stycklista parts list styckpris unit price stycktid run time per unit, unit processing time styrdiagram control chart styrka strength styrkommitté steering committee styrkor, svagheter, möjligheter och hot strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) styrning control stående order standing order ställ setup, changeover ställage rack ställagefack rack bin ställkostnad setup cost ställtid setup time ställtidsreduktion setup time reduction ständig förbättring continuous improvement stänga order close order stängd order closed order stödprocess support process suboptimering suboptimization successiv reduktion one less at a time summerad består-av summarized bill of material summerad ingår-i summarized where-used summerad ledtid stacked lead time sunt förnuft common sense svaghet weakness svarstid response time SVP se sälj- och verksamhetsplanering synkroniserad tillverkning synchronized manufacturing synchronized production synkronisering synchronization synlighet visibility system system systemarkitektur system architecture systematisk avvikelse bias systemleverantör system supplier systemnervositet system nervousness 111

108 sågtandsdiagram tidigast sågtandsdiagram saw-tooth diagram sågtandskurva saw-tooth diagram säkerhet safety säkerhetsfaktor safety factor säkerhetskapacitet safety capacity, protective capacity, surge capacity säkerhetslager safety stock, reserve stock, fluctuation stock säkerhetstid safety lead time sälj- och verksamhetsplanering (SVP) sales and operations planning (S&OP) säljstöd sales support särkostnad incremental cost säsong season säsonglager anticipation inventory säsongsindex seasonal index säsongsindexserie base series säsongslager seasonal inventory säsongsmönster seasonal pattern, seasonality säsongsvariation seasonal fluctuation Tt tabell table tagen kostnad sunk cost takplanering finite loading, finite capacity planning takt rate taktad rate based taktbaserad rate based taktbaserad planering rate-based scheduling takttid tact time teoretisk kapacitet theoretical capacity terminer futures T-fabrik T-plant tid time tid mellan operationer interoperation time tid till leverans time-to-customer (TTC) tid till marknad time-to-market (TTM) tidigareläggning vid omplanering reschedule in tidigast starttidpunkt earliest start date 112

109 tidigaste tillverkningsprocess tidigaste färdigdatum earliest due date (EDD) tidigaste färdigdatum för operation earliest operation due date tidigaste färdigdatum för order earliest job due date tidplanering scheduling order scheduling shop scheduling tidsberoende beställningspunkt time-phased order point (TPOP) tidsbuffert time buffer tidsdiskret time-phased tidsdiskret orderkvantitet discrete order quantity tidsfasad beställningspunkt time-phased order point (TPOP) tidsfokuserad ledning time-based management tidsfokuserad produktion time-based manufacturing tidsgräns time fence tidskonkurrens time-based competition tidsnytta time utility tidsperiod time period, bucket tidsserie time series tidsserieanalys time series analysis tidsstudie time study tillbehör accessories tillförlitlighet dependability, reliability tillgång asset, supply tillgångsfördelning fair share allocation tillgänglig kvantitet quantity on hand tillgänglig tid uptime tillgänglighet availability tillgängligt saldo quantity on hand tillkommer/avgår-struktur add/delete bill of material tillsatsmaterial additive tillsatsmedel additive tillval add-on option tillverka manufacture tillverka mot kundorder make-to-order (MTO) tillverka mot lager make-to-stock (MTS) tillverkare manufacturer tillverkning manufacturing, production tillverkningscell manufacturing cell tillverkningsorder manufacturing order, job order, shop order, work order tillverkningsprocess manufacturing process 113

110 tillverkningsprogram transportör tillverkningsprogram master production schedule (MPS), production schedule tillverkningsstruktur manufacturing bill tillverkningsvänlig konstruktion design for manufacturing (DFM) tillväxt growth tilläggsomställning minor setup timlön hourly wage tjänsteman white collar worker tolerans tolerance, allowance total faktorproduktivitet total factor productivity total kvalitetsledning total quality management (TQM) total kvalitetsstyrning total quality control (TQC) total ägandekostnad total cost of ownership (TCO) totalavräkning superflush totalflexibel produktion agile manufacturing totalflexibilitet agility totalt produktivt underhåll total productive maintenance (TPM) totalt utbyte composite yield transaktion transaction transaktionsbaserad lagerstatus perpetual inventory transfereringsprissättning transfer pricing transferkvantitet transfer quantity transferlina transfer line transferpris transfer price transittid transit time transport transportation transportband conveyor transportkanban transportation kanban, conveyance kanban transportkort move card, move ticket transportkvantitet transfer quantity transportlager intransit inventory, movement inventory transportledtid intransit lead time transportlinje line haul transportorder move order transportparti transfer batch transportrekvisition move ticket transportsätt transportation mode transporttid transportation time, move time transportör forwarder, hauler 114

111 tredjepartslogistik uppdrag tredjepartslogistik third party logistics (3PL) trend trend trevägskontroll three-way matching trumma-buffert-rep drum-buffer-rope (DBR) trång sektion bottleneck trädsökning branch and bound turordning sequence turordningsbestämning sequencing tvinga problem upp till ytan enforced problem solving tvåbingesystem two bin system tvånivåers huvudplan two-level master schedule tväranvändning (av artiklar) commonality tvärfunktionell grupp cross-functional team tvärfunktionell produktframtagning concurrent engineering tvärfunktionell träning cross-functional training tyngdpunktsmetoden center of gravity method typvärde mode täckningsbidrag contribution margin, profit contribution täckningsbidragskalkylering variable costing täcktid days of supply, periods supply, run-out time, time period coverage täcktidslista run-out list Uu U-format produktionsflöde U-lines undantagsrapport exception report underbeläggning underload underhåll maintenance underhållbarhet maintainability, serviceability underhållsdel service part underleverantör subcontractor underproduktion underproduction undre kontrollgräns lower control limit (LCL) universalmaskin general purpose machine upparbetad tid actual hours uppdelning decomposition uppdrag mission 115

112 uppföljning uttagscykel uppföljning follow-up, monitoring uppgift task upplevd kvalitet perceived quality uppströms upstream ursprungsland country of origin urval assortment utbud supply utbytbarhet interchangeability utbyte interchange, exchange, yield substitution utbytesfaktor yield factor utebliven försäljning lost sales uteliggande order on order, open order utflöde output, throughput utföra execute utförande execution utgift expenditure utgående lager closing stock utgående lagersaldo ending inventory utgående lagerställe outbound stockpoint utgångsdatum expiration date utgångsmått baseline measure utjämnad produktion level production utjämning smoothing utjämningskonstant smoothing constant, alpha factor utjämningsstrategi level strategy utlegoupphandling subcontracting utleverans shipping utleveranslogistik outbound logistics utnyttjande utilization utnyttjandegrad utilization rate utrustning equipment utsläppsstyrning input/output control utsläppt order released order, open order utstickare outlier uttag withdrawal uttag mot reservation planned issue uttag utan reservation unplanned issue uttagscykel issue cycle 116

113 utveckla verkstadsstyrningssystem utveckla develop utveckling development utvärderingskriterium performance criterion Vv Ww VA se värdeanalys valuta currency vara good varaktighet durability variabel variable variabilitet variability varians variance variansanalys analysis of variance (ANOVA) variant variant variantflora product range variantfördelningsstruktur super bill (of material) variantöverplanering option overplanning variation variation variationsbredd range variationsbreddsdiagram range chart variationskoefficient coefficient of variation varumärke brand name VD se verkställande direktör verifikation voucher verkningsförmåga efficiency verksamhet operation verksamhetseffektivitet operating efficiency verksamhetsledning operations management (OM) verksamhetsplan operations plan verksamhetsstrategi operations strategy verksamhetsstyrning operations management (OM) verkstad shop verkstadsdatum shop date verkstadskalender shop calendar, manufacturing calendar verkstadsplanering production activity control (PAC), shop floor control verkstadsstyrningssystem manufacturing execution system (MES) 117

114 verkställande Wagner-Withins verkställande direktör (VD) chief executive officer (CEO), managing director (MD) verkställighetsförmåga effectiveness verktyg tool verktygsklarering tool availability check verktygsorder tool order vertikal integration vertical integration vertikal positionering vertical positioning V-fabrik V-plant vig agile vikt weight viktat medelvärde weighted average vinst profit vinstmarginal profit margin virtuell organisation virtual organization virtuellt företag virtual corporation vision vision visuell kontroll visual control visuellt lagerstyrningssystem visual review system vitt brus white noise volym volume volymflexibilitet volume flexibility volymvärde annual dollar volume volymvärdeanalys ABC analysis väntetid wait time värde value värdeanalys (VA) value analysis (VA), value engineering värdeflöde value stream värdeflödeskartläggning value stream mapping värdehöjande aktiviteter value-adding activities värdekedja value chain värdekonstruktion value engineering värdering valuation världsklass world class Wagner-Withins metod Wagner-Within algorithm 118

115 yttre åttio Yy Zz yttre effektivitet effectiveness yttre omställning external setup yttre omställningstid external setup time yttre ställ external setup zon-baserad lagerplats zone location storage zonplockning zone picking Åå årlig inventering annual inventory count, annual physical inventory årsvolymvärde annual dollar volume återanskaffning replenishment återanskaffningshastighet replenishment rate återanskaffningskvantitet replenishment order quantity återanskaffningsledtid replenishment lead time återanskaffningsvärde replacement cost återanvända recycle återbetalning payback återbetalningstid pay-off återfyllnad refill återfyllnadsnivå order-up-to level, target inventory level återfyllnadssystem base stock system, min-max system återförsäljare retailer återkopplade MRP closed-loop MRP återkoppling feedback återstående efterfrågan (inom produktlivscykeln) all-time demand återstående operationer remaining operations återtillverkning remanufacturing åtgång usage åtgärdsmeddelande action message åttio/tjugo-regeln Pareto s law 119

116 Ää äganderätt övre äganderätt proprietary ändlig påfyllnadshastighet finite replenishment rate ändringsorder change order Öö ökade behov hedge, option overplanning öppen produktstruktur open bill of material öppet lager floor stock överbeläggning overload överdriva overstate överenskommelse bond överensstämmelse conformance överföring interchange överkapacitet excess capacity överlager excess inventory överlappning lap phasing överlappning overlap, overlapping, send-ahead överlappningskvantitet overlap quantity, send-ahead quantity, transfer batch överordnad superior överplanerat produktionsprogram overstated master production schedule överplanering overplanning överproduktion overproduction överskott surplus övertid overtime överträffa kundens förväntningar delight your customer överuttag overissue övre kontrollgräns upper control limit (UCL) 120

117 Jan Olhager engelsk-svensk och svensk-engelsk över uppslagsord I en värld med allt snabbare förändringar är möjligheter att kunna tillgodogöra sig andras kunskaper och erfarenheter en väsentlig förutsättning för att bli framgångsrik. Oavsett om detta sker genom att studera facklitteratur och facktidskrifter, gå på seminarier och konferenser, göra besök på andra företag eller diskutera med kolleger har man behov av ett gemensamt språkbruk för att ett informationsutbyte skall kunna komma till stånd. Inom logistikområdet används ett stort antal termer och begrepp. Som ett sätt att öka standardiseringsgraden och att skapa ett mer enhetligt ordval för alla de fackuttryck som är aktuella i produktionslogistiksammanhang har föreningen PLAN tagit initiativ till att utarbeta föreliggande språklexikon. Boken är en vidarebearbetning av engelsksvensk och svensk-engelsk MPS-ordlista 1991 och Produktionslogistiklexikon För att kunna etablera en språkstandard måste man i möjligaste mån använda ord och uttryck som uppfattas som lämpliga och förståeliga av så många som möjligt. Val av översättningar måste också spegla det språkbruk som redan används. För att åstadkomma detta och få en bred förankring i industrin har ett stort antal personer från olika företag och branscher medverkat i ett remissförfarande. För att åstadkomma detta och få en bred förankring i industrin har personer från bland annat dessa företag medverkat i ett remissförfarande: BB, Alfa Laval, Astra Zeneca, Autoliv, Electrolux, Husqvarna, Hörle Tråd, Ovako Steel, Procordia, Saab, Scania och Volvo Aero. Dessutom har bidrag och synpunkter erhållits från ett antal konsultföretag och från ERP-leverantörerna IFS World Operations, Intentia, SAP Svenska, SSA Global och SYSteam Applications. Utgångspunkten för det engelska språkbruket är hämtad från APICS, American Production and Inventory Control Society. PLAN Föreningen för produktionslogistik Blekholmsterrassen 3. Box 553, Stockholm Telefon Telefax kansli@plan.se

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR Lagerstyrning Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Vad är lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Varför har vi lager? Lagerfunktioner Att motverka varubrist Utjämna produktionen Koppla

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager Lagerstyrning Vad är lager? Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Olika typer av lager Råmaterial och inköpta varor Delvis bearbetade råvaror PIA = produkter

Läs mer

Värdet av intelligenta förpackningar - Ett logistiskt perspektiv. Dr. Ola Johansson Lunds Tekniska Högskola

Värdet av intelligenta förpackningar - Ett logistiskt perspektiv. Dr. Ola Johansson Lunds Tekniska Högskola Värdet av intelligenta förpackningar - Ett logistiskt perspektiv Dr. Ola Johansson Lunds Tekniska Högskola 2010-10-12 Förpackningar Smarta??? Aktiva??? Intelligenta??? Vad är värdet av intelligenta förpackningar?

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Smart Industri Digitaliseringens möjligheter - Investering i Kompetens Göteborg Torsten Nordgren Director Future Factory and Business

Smart Industri Digitaliseringens möjligheter - Investering i Kompetens Göteborg Torsten Nordgren Director Future Factory and Business Smart Industri Digitaliseringens möjligheter - Investering i Kompetens Göteborg 2018-10-09 Torsten Nordgren Director Future Factory and Business Transformation SKF ett globalt företag Grundat 1907 Försäljning

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning Behovsberäkningsmöjligheterna i iscala utan MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning, vad genererar behov? Kan genereras från Kundorder Kan genereras

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av

LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager 2004, Jan Olhager och PLAN Föreningen för Produktionslogistik

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll HR Effektiv lagerstyrning

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll HR Effektiv lagerstyrning Lagerstyrning Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Vad är lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Varför har vi lager? Lagerfunktioner Att motverka varubrist Utjämna produktionen Koppla

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser

TNK100 Planering av logistikresurser LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -6- Kl. 8.. Sal: TP54, TP56 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd.

3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd. 3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd. Role and responsibility of Internal Audit Sharing of best practices Model of operation In conduct of audit assignment Other functions

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Lösningsförslag TNK

Lösningsförslag TNK Lösningsförslag TNK1 29-6-1 Uppgift 1 Svar a) Variantfördelningsstruktur I en SVP-nedbrytning till från familjeprognoser ned till slutprodukt används en variantfördelningsstruktur. Ofta baseras den på

Läs mer

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 4 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) 2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, Lean produc*on, ABC-klassificering Fö 1 Leanspel

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Christer florin Christer.Florin@se.lawson.com Agenda Introduktion MAF Konstruktionsbakelit ett kundcase Lunch Utveckling av processer påverkar lagernivån ett kundcase

Läs mer

Produktionslogistik i den Smarta Fabriken

Produktionslogistik i den Smarta Fabriken Produktionslogistik i den Smarta Fabriken ProdSummit 2018 2018-04-12 lars.sandberg@prevas.se +46 705 69 49 00 Lars Sandberg PREVAS IN BRIEF Technical IT company founded in 1985 Net Sales, 2017 SEK 735

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag 19.10

Läs mer

Page 1. Diskutera viktiga begrepp och modeller inom produktionsområdet. Industriell ekonomi Företagets produktion

Page 1. Diskutera viktiga begrepp och modeller inom produktionsområdet. Industriell ekonomi Företagets produktion Målet med dagens föreläsning Diskutera viktiga begrepp och modeller inom produktionsområdet. Industriell ekonomi Företagets produktion Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-05-03 1 Vad är en produktionsprocess?

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Accessing & Allocating Alternatives

Accessing & Allocating Alternatives Accessing & Allocating Alternatives MODERATOR Keith Gregg President Aequitas Capital Partners PANELISTS Robert Worthington President Hatteras Funds William Miller Chief Investment Officer Brinker Capital

Läs mer

istone MAF 12/3 - Optimity håkan.amnas@optimity.se lars.gimbringer@optimity.se 2013-03-12 Optimity-Demand. Supply. Balance 1

istone MAF 12/3 - Optimity håkan.amnas@optimity.se lars.gimbringer@optimity.se 2013-03-12 Optimity-Demand. Supply. Balance 1 MAF 1/3 - Optimity håkan.amnas@optimity.se lars.gimbringer@optimity.se 013-03-1 Optimity-Demand. Supply. Balance 1 013-03-1 Optimity- Demand.Supply.Balance. Santa Maria Vilka är Optimity? Optimity grundades

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

CM FORUM. Introduktion till. Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning. Tobias Ljungkvist

CM FORUM. Introduktion till. Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning. Tobias Ljungkvist Introduktion till Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning Tobias Ljungkvist 2017-08-30 1 CM enligt SS-EN ISO 10007_2004 Konfigurationsledning är en ledningsaktivitet som tillämpar teknisk

Läs mer

Digitaliseringen hjälper oss att accelerera tillsammans! Gunilla Nilsson, April 2019

Digitaliseringen hjälper oss att accelerera tillsammans! Gunilla Nilsson, April 2019 Digitaliseringen hjälper oss att accelerera tillsammans! Gunilla Nilsson, April 2019 Varför digitaliseringen är så spännande just nu! Teknologi möjliggör: Anslutning på komponentnivå Skalbarhet (Till låg

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Teknisk Information om inriktning Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Logistik är inte bara transport, pall & truck eller lager men omfattar dessa områden Logistik och SCM kan

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur Produktionsekonomi Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktstruktur, lager- och kundordertillverkning, produktutveckling, artikelklassificering, mm. Avslutning Planeringssystem Fast position

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Configuration Management

Configuration Management Configuration Management En möjliggörare för värdeskapande smart industri CM Forum SIS TK 280, TK 611 och CM vad är kopplingen? Er digitala information bör vara beskaffad så här! Era identifierare bör

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer

Axholmen example cases. Structural changes

Axholmen example cases. Structural changes Axholmen example cases Structural changes Axholmen example cases-structural changes.pptx Warehouse transformation led to sufficient peak season capacity and estimated 30% cost reduction 1. Background and

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

European Spallation Source (ESS) från Projektmodeller till Plant/Product Lifecycle Management

European Spallation Source (ESS) från Projektmodeller till Plant/Product Lifecycle Management European Spallation Source (ESS) från Projektmodeller till Plant/Product Lifecycle Management Peter Rådahl HoD Engineering and Integration Support Division PIM Manager www.europeanspallationsource.se 17

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2010-08-17 Kl. 08.00 12.00 Sal: SP71 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

En timme med en konsult

En timme med en konsult En timme med en konsult Vi dyker ner i iscala och ger dig tips på vad som finns i affärssystemet. Du bjuds på lärorika tips och tricks. Presented by: Lennart Andersson Agenda Processer Planeringsprocess

Läs mer

Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD?

Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD? Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD? Alla tre är mått på hur bra anpassningen är och kan användas för att jämföra olika modeller. Den modell som har lägst MAPE, MAD och/eller MSD har bäst anpassning.

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

1997: Scania Production System och R&D Factory. 1999: Q-Team. Engine OnLine

1997: Scania Production System och R&D Factory. 1999: Q-Team. Engine OnLine 2 1997: Scania Production System och R&D Factory 2012: Real Time Management 1999: Q-Team. Engine OnLine 2001: Röd Pil. Customer OnLine 2003: Vi älskar avvikelser 2007: Kvalitet före regress 2010: Scania

Läs mer

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex.

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex. FKG Stora Leverantörsdag 2017-10-18 Johan Frisk, VD OpiFlex Projektet Producera i Sverige Syfte: Visa hållbar, konkurrenskraft och lönsam produktion i Sverige. En del av regeringens satsning på Smart Industri

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Partiformningsmetoder och systemnervositet

Partiformningsmetoder och systemnervositet Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 71 Partiformningsmetoder och systemnervositet Med systemnervositet menas att ett materialstyrningssystem i alltför stor omfattning planerar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics.

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. VÄLKOMNA TILL ELANDERS Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. Snabbfakta 3200 anställda i länder 15 Kunder i 30 länder Årlig omsättning (MSEK) 4 236 På Stockholms fondbörs

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Automatisering i affärsprocesserna

Automatisering i affärsprocesserna Automatisering i affärsprocesserna Effektiva affärer i trävarubranschen Leif Östman Affärsutveckling IBS Sverige AB 1 Vilka är IBS? 1,000 anställda, omsättning ~EUR 200m ~2,000 IBS Enterprise installationer

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämnign av säkerhetslager E 43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering När materialflöden styrs med hjälp av materialbehovsplanering med nedbrytning av produktstrukturer

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson Logistik Materialstyrning Stig-Arne Mattsson Materialflöden via lager mellan företag Inköpsorder / Kundorder Inköpsorder / Kundorder Leverantörer Företag Kunder/distributörer Informationsbehov för att

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

QUEST TM Flödessimulering

QUEST TM Flödessimulering QUEST TM Vad är simulering? Simulering är att experimentera med en modell av verkligheten Simulering är ett verktyg för effektivt projektarbete Simulering är ett nytt arbetsätt 2 Varför flödessimulering?

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2019 Follow-up exams, August 2019

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2019 Follow-up exams, August 2019 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2019 Follow-up exams, August 2019 Måndag/Monday 26/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 27/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 28/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 29/8 09.00 13.00

Läs mer

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Föreläsning 3 Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Design planning and modelling

Design planning and modelling Chapter 2 Design planning and modelling Inledning Detta pm behandlar kapitel två, Design planning and modelling i boken Desig process Improvement av John Clarkson och Claudia Eckert. Det tar upp anledningar

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Mikael Frödell 2014-10-03 mikael.frodell@skanska.se Varför är inköp viktigt? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Inköp utgör ca 70% av stora byggföretags omsättning

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Ei R2015:15. Figure 1. An information model based on all-to-all communication. Source: Sweco. Kund = Customer. Elhandlare = Electricity supplier

Ei R2015:15. Figure 1. An information model based on all-to-all communication. Source: Sweco. Kund = Customer. Elhandlare = Electricity supplier Ei R2015:15 Figure 1. An information model based on all-to-all communication Kund = Customer Elhandlare = Electricity supplier Informationsutbyte = Information exchange Nätägare = Grid owner Mätpunkt =

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Rosetta. Ido Peled. A Digital Preservation System. December Rosetta Product Manager

Rosetta. Ido Peled. A Digital Preservation System. December Rosetta Product Manager Rosetta A Digital Preservation System December 2011 Ido Peled Rosetta Product Manager Digital Preservation Components Active Preservation Digital Preservation Components Archiving Collection Need to Think

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Med ordersärkostnader för tillverkningsartiklar avses alla de kostnader som utöver

Läs mer