Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office"

Transkript

1 Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.

2 SV/LZT R5A Aastra Telecom Sweden AB Med ensamrätt.

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 5 Viktig användarinformation... 7 Beskrivning... 8 Free Seating (tillval) Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Installation Felsökning Ordlista Register

4 Innehåll 4

5 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för Dialog 4220 Lite och Dialog 4222 Office. Den här handboken beskriver funktionerna i telefonerna när de är anslutna till MD110 eller MX-ONE Telephony System. Funktionerna i dessa telefoner kan användas i alla sorters telefonisituationer. I denna användarhandbok beskrivs funktionerna i Dialog 4220 Lite och Dialog 4222 Office som de ser ut vid leverans från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver ytterligare information. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: 5

6 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan ett i förväg skriftligt medgivande av utgivaren. Följande undantag görs dock: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-media medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk enbart. Innehållet får inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas i försäljning. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare. Garanti Aastra lämnar inga garantier av något slag beträffande detta material, inkluderande men inte begränsat till, indirekta garantier för om det är säljbart eller lämpligt för ett visst ändamål. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Konformitetsdeklaration Aastra Telecom Sweden AB, SE Hägersten, deklarerar härmed att denna telefon uppfyller kraven och bestämmelserna i det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Ytterligare information finns i: 6

7 Viktig användarinformation Viktig användarinformation Säkerhetsinstruktioner Spara de här instruktionerna! Läs de här säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten! Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elchocker och personskador. Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation. Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe. Headset som används med produkten måste uppfylla kraven enligt EN/IEC (för Australien AS/NZS 60950: 2000). Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fråntas befogenheten att använda produkten. Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan. Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en swimmingpool. För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör. Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras. Undvik att använda alla slags telefoner utom trådlösa modeller vid åskväder. 7

8 Viktig användarinformation Kassering av produkten Produkten ska inte slängas i hushållsoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. 8

9 Beskrivning Beskrivning Telefonerna Dialog 4220 Lite/4222 Office Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Programm. Överflyttning Programm. Överflyttning 3 4 Förfrågan Förfrågan 7 Linje Linje 2 5 Linje 1 Linje Obs! Vilka huvudfunktioner som är tillgängliga beror på vilken modell du använder. Om någon funktion skiljer sig mellan modellerna eller inte är tillgänglig anges detta i användarhandboken. 1 Display (endast Dialog 4222 Office) 2 x 20 tecken. Se avsnittet Displayinformation på sidan Programmering Se avsnittet Inställningar på sidan Återuppringning Indikerar/aktiverar återuppringning. Se avsnittet Om du får upptagetton på sidan 27. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 9

10 Beskrivning 4 Vidarekoppling Används för att indikera/aktivera vidarekoppling. Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 40. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 5 Programmerbara funktionsknappar Programmera nummer eller funktioner, se avsnittet Programmering av funktionsknappar på sidan Överflyttning Överflyttning av samtal, se avsnittet Under samtal på sidan Trevalslinje Hantera samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 8 Mikrofon (endast Dialog 4222 Office) Används för högtalande samtal. 9 Nedkopplingsknapp Koppla bort samtal eller avsluta en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. 10 Knapp för headset Hantera headset-samtal och aktivera förinställning för headset. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan Högtalare på/av a. Aktivera medhörning. Se avsnittet Under samtal på sidan 34. b. Aktivera samtal via högtalaren (endast Dialog 4222 Office). Se avsnittet Under samtal på sidan 34. c. Aktivera förinställning för högtalare (endast Dialog 4222 Office). Se avsnittet Förinställning för headset på sidan Sekretess a. Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet Sekretess på sidan 35. b. Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Stänga av ringsignalen på sidan 74 och Tyst ringning på sidan Volymkontroll Ändra volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Högtalare 10

11 Beskrivning 15 Lur Försedd med hörslinga för hörselskadade som standard. En extra lur kan anslutas till telefonen. Se avsnittet Tillbehör på sidan 80. Obs! Hörluren är magnetisk, och det finns en risk att små metallföremål kan fastna och följa med till örat. 16 Utdragsskiva för snabbguide (tillval) Se avsnittet Utdragsskiva (tillval) på sidan Knappsats (tillval, endast Dialog 4222 Office) Med 17 programmerbara knappar. En knappsats kan anslutas. Se avsnittet Knappsats (tillval) på sidan 80. Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort för knappsatsen. Se nedan. 18 Signeringskort Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på: Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare för ytterligare information. 11

12 Beskrivning Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ ÖÔ Tänd lampa Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen är upptagen. Långsamt blinkande lampa ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Linjen (funktionen) har parkerats. Pågående samtal. 12

13 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från växeln till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Speciell kopplingston Rington eller köton Upptagetton Spärrton Hänvisningston Samtal väntar-ton Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Verifieringston Varningston, dyr extern linje 13

14 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringning (påminnelsesignal) 14

15 Beskrivning Displayinformation På displayen får du information om t.ex. tid och datum, anslutningsstatus och telefonnummer. På följande sidor finns exempel på informationsdisplayer vid olika telefonstatus. Obs! Gäller endast 4222 Office-modellen. Displaytexterna finns i två versioner, en tidigare och en senare version. Båda versioner visas i detta avsnitt. Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. Den senare versionen av displaytexterna: När informationen på displayen avslutas med tre punkter ( ) betyder detta att systemet arbetar eller att det väntar på att du ska utföra en åtgärd. När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta att inga fler åtgärder kan vidtas. Standby-läge När telefonen är i standby-läge visas allmän information på översta raden. På den nedersta raden visas ditt anknytningsnummer. I exemplet nedan är anknytningsnumret Tidigare version: 14:25 12FEB Senare version: 14:25 12Feb

16 Beskrivning Utgående samtal När du ringer ut visas trafikstatus på översta raden och det slagna numret på den nedersta. Tidigare version: RINGER 2222 Senare version: Ringer Om den uppringda anknytningen är vidarekopplad visas det slagna numret och vidarekopplingsinformationen på översta raden. För den senare versionen är > symbol för vidarekoppling. Tidigare version: Senare version: 3333 VIDK >Vidarek 5555 Det slagna numret (3333) är vidarekopplat till

17 Beskrivning Inkommande samtal När du får ett samtal blinkar det anropande numret på den översta raden Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas detta på displayens översta rad. Numret till personen som ringer blinkar på den undre raden. För den senare versionen är > symbol för vidarekoppling. Tidigare version: Senare version: 4444 VIDK >Vidarek 2222 Anknytning 2222 har ringt 4444 och samtalet har vidarekopplats till dig. Språkval (tillval) Du kan välja att visa information på displayen på något av följande språk. Siffra 0 9 = språkkod: 0 engelska 1 franska 2 tyska 3 spanska 4 italienska Obs! Siffrorna 5 9 är programmerade till engelska som standard. Dessa kan ändras till andra språk. Välja språk: *08* Slå. (0 9) Mata in språkkoden. #í Tryck. 17

18 Free Seating (tillval) Free Seating (tillval) Funktionen Free Seating används av personer som har ett anknytningsnummer på kontoret, men inget eget telefonset. Detta gäller t.ex. personer som arbetar deltid eller utanför kontoret etc. En användare av Free Seating som arbetar inne på kontoret loggar in på vilken ledig telefon som helst, och telefonen tilldelas då den medarbetarens anknytningsnummer och behörigheter. Logga in *11* Slå. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Ange ditt anknytningsnummer och tryck. í Tryck för att slutföra. Ditt anknytningsnummer visas på displayen. Logga ut #11# Slå. í Tryck för att slutföra. 18

19 Inkommande samtal Inkommande samtal Besvara samtal En ringsignal och blinkande lampa indikerar ett inkommande samtal. Obs! Om parallell ringning är aktiverad ringer samtalet på mer än en telefon, se avsnittet Parallell ringning på sidan 21. u På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. u ÖÔ Linje På annan linje Lyft luren. Tryck på den blinkande linjeknappen. Högtalande (Endast Dialog 4222 Office.) ÖÔ Linje í Tryck på den blinkande linjeknappen. Samtalet förmedlas direkt till den som ringer via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. 19

20 Inkommande samtal uz Från annan telefon Du kan svara på samtal till en annan telefon. Slå numret till den telefon där det ringer. 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Svar/Park. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Finland, tryck8. Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på annan linje Ô Om telefonen är förprogrammerad med knappen Ledig på annan linje kan du under pågående samtal ta emot ytterligare ett samtal. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen är aktiv. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. ÖÔ Linje 2 Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Om du har ett samtal på Linje 1 och Linje 2 blinkar och visar ett nytt inkommande samtal: ÖÔ Linje 1 í Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. 20

21 Inkommande samtal Samtal väntar Om den som ringer upp har aktiverat samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverat. í ÖÔ Linje Svara på det väntande samtalet: Tryck för att avsluta pågående samtal. Telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar. Tryck på den blinkande linjeknappen för att besvara det nya samtalet. Stör ej Stör ej Ô När du beställer stör ej indikeras inte inkommande samtal. Du kan ringa utgående samtal som vanligt. Tryck för att beställa eller avbeställa. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: *27# Tryck för att beställa Särskild kopplingston. eller #27# tryck för att avbeställa. í Tryck för att avsluta beställning/avbeställning. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs stör ej samtidigt på alla linjer. 21

22 Inkommande samtal Parallell ringning Obs! Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av växeln. Parallell ringning gör att det kan ringa på flera telefoner samtidigt vid ett inkommande samtal och att samtalet kan besvaras på vilken som helst av telefonerna. Det största fördelen med denna funktion är att man inte riskerar att missa samtal. Funktionen kräver att alla telefoner som deltar anges i en lista för parallell ringning, som måste konfigureras och aktiveras av systemadministratören. Eftersom endast samtal till en huvudanknytning distribueras bland telefonerna i listan måste även denna huvudanknytning anges. Ett samtal till en specifik anknytning distribueras inte till andra telefoner i listan utan ringer bara på den specifika anknytningens telefon. Parallell ringning kan inaktiveras tillfälligt av telefonanvändaren med hjälp av funktionen Intern medflyttning. Se även avsnittet Intern medflyttning på sidan 42. *21*z# í Inaktivera parallell ringning tillfälligt Slå, mata in anknytningsnumret och tryck. Om du vill inaktivera parallell ringning för alla telefoner som är definierade i listan följer du proceduren för att inaktivera funktionen från telefonen med huvudanknytningsnumret och slår numret till svarsstället. Om du vill inaktivera parallell ringning för en enda telefon i listan följer du proceduren för att inaktivera funktionen från denna telefon, och matar in anknytningsnumret. Obs! Medflyttningsknappen kan inte användas för att inaktivera parallell ringning. Tryck. Medflyttningsknappen tänds. 22

23 Inkommande samtal #21#í Återställa parallell ringning Slå och tryck. Medflyttningsknappen är släckt. Obs! Om du vill återställa parallell ringning för alla telefoner som är definierade i listan följer du proceduren för att återställa funktionen från telefonen med huvudanknytningsnumret och matar in numret till svarsstället. Om du vill återställa parallell ringning för en enda telefon i listan följer du proceduren för att återställa funktionen från denna telefon, och matar in anknytningsnumret. Medflyttningsknappen kan inte användas för att återställa parallell ringning. 23

24 Utgående samtal Utgående samtal u z Ringa samtal Ringa interna och externa samtal: Lyft luren och fortsätt beroende på samtalstyp: Interna samtal Slå anknytningsnumret. Externa samtal 0 Slå koden för extern linje. Kopplingston. z d eller í Obs! Siffran eller siffrorna som används på ditt kontor, t.ex. 0 eller 00. Slå det externa numret. Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller trycka. Obs! Om du får köton när du slår siffran eller siffrorna för extern linje (tilläggstjänsten ekonomivägval används i växeln), dröj kvar. När en linje blir ledig får du kopplingston. Om en varningston hörs är den linje du valt markerad som dyr extern linje. 24

25 Utgående samtal z í Högtalande (Endast Dialog 4222 Office.) Slå numret. Samtalet förmedlas via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. Obs! Du kan spara tid genom använda allmänna kortnummer och kortnummer som du själv programmerat på en funktionsknapp. Se avsnittet Snabbuppringning på sidan 30. Spärrad nummerpresentation Om du inte vill att ditt namn och nummer ska visas för personen du ringer till följer du anvisningarna nedan. Obs! Denna funktion finns endast i nyare versioner av växeln, och den kan vara spärrad på din anknytning (förprogrammeras av systemadministratören). Den spärrade nummerpresentationen gäller bara det pågående samtalet, och proceduren måste upprepas nästa gång du vill använda den. *42# Slå och vänta på en ny kopplingston. z Slå numret. Istället för ditt namn och nummer visas Skyddat nr. 25

26 Utgående samtal Egen extern linje *0* Slå. Ringa med en egen extern linje: z# Slå det egna linjenumret och tryck. z Slå koden för extern linje och det externa numret. u Repetition av senast slagna externa nummer Telefonen lagrar automatiskt det senast slagna externa numret, oavsett om du kom fram eller inte. Lyft luren. **0 Tryck om du vill repetera det sparade numret. Det senast slagna externa numret repeteras automatiskt. Obs! Du kan även trycka på Repetera senast slagna nummer. (Funktionsknappen programmeras av dig.) 26

27 Utgående samtal Spara externt nummer Repetera Ô Du kan spara ett nummer som du använder ofta. När ett nytt nummer läggs in raderas det tidigare sparade. Spara nummer: Tryck innan du avslutar samtalet. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. u Repetera Ô Repetera nummer Lyft luren. Tryck för att repetera numret. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. 27

28 Utgående samtal Om du får upptagetton Om du ringer en anknytning och får upptagetton eller inget svar, eller om alla externa linjer är upptagna, kan du göra något av följande: Återuppringning Om anknytningen du ringer är upptagen eller om du inte får något svar: 5 Tryck. Det kan ta flera sekunder innan kommandot utförs. d u Obs! Du kan även trycka på Återuppringning. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Lägg på luren. Din telefon ringer med återuppringningssignal när det pågående samtalet avslutas eller nästa gång ett nytt samtal avslutas. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en återuppringning. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Återuppringning kan beställas till flera anknytningar samtidigt. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. Om alla externa linjer är upptagna (efter du har slagit koden för extern linje): 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Återuppringning. (Funktionsknappen programmeras av dig.) z# Slå det externa numret och tryck. d u Lägg på luren. När en linje blir ledig rings du automatiskt upp med en återuppringningssignal. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en återuppringning. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Endast ett återuppringningssamtal kan beställas till en extern linje. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. 28

29 Utgående samtal #37*z Avbeställning av återuppringning till en anknytning Slå och mata in anknytningsnumret. Obs! För att avbeställa en återuppringning till en extern linje, slå koden för externt samtal (linje) istället för anknytningsnumret. #í Tryck. #37# Slå. í Tryck. Avbeställa alla återuppringningar Aktivera samtal väntar Om det är brådskande kan du uppmärksamma den upptagna anknytningen eller det externa samtalet med en samtal väntar-signal. 4 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Samtal väntar. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Finland, tryck6. Låt luren vara av. När den uppringda personen avslutar sitt samtal rings han eller hon upp automatiskt. Obs! Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (förprogrammeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få en upptagetton. 29

30 Utgående samtal Påkoppling på upptagen anknytning Du kan bryta in i ett externt samtal. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Påkoppling. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Finland, tryck4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (förprogrammeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. *44*z Påkoppling i externt samtal Du kan bryta in i ett externt samtal. Slå och mata in det egna linjenumret. #z Tryck och slå koden för extern linje. Upptagetton. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Påkoppling. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Finland, tryck4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (förprogrammeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. 30

31 Utgående samtal *60*z Förbigång Om denna funktion är tillgänglig från din anknytning kan du gå förbi en aktiverad vidarekoppling, aktiverad medflyttning eller aktiverad frånvaroinformation på en viss anknytning. Slå och mata in anknytningsnumret. # Tryck och vänta på svar. Snabbuppringning uz Gemensamma kortnummer Kortnummer gör att det går snabbare att ringa. De gemensamma kortnumren består av 1 5 siffror och lagras i växeln (av systemadministratören). Lyft luren och slå kortnumret. Egna kortnummer Du kan programmera upp till tio egna ensiffriga kortnummer på siffrorna 0 9 (om funktionen är tillgänglig). Obs! I Finland upp till nio nummer, siffrorna 1 9. Använda: (0 9)# Slå och välj siffra för önskat kortnummer. Obs! Finland, slå **( 1 9). Programmera och ändra egna kortnummer: *51* (0 9) Slå och tryck på önskad siffra. Obs! Finland, slå *51*( 1 9). *z Tryck och slå telefonnumret. #í Tryck. Obs! Det programmerade numret får maximalt innehålla 20 siffror plus * (tonsignal vid utlandssamtal). 31

32 Utgående samtal Ta bort ett kortnummer: #51* (0 9) Slå och tryck på önskad siffra. #í Tryck. Obs! Finland, slå #51*( 1 9). #51# Slå. í Tryck. Ta bort alla kortnummer: Huvudkontor Ô Ringa med funktionsknapp Både funktioner och telefonnummer kan programmeras på en funktionsknapp. Information om hur du programmerar funktionsknappar finns i avsnittet Programmering av funktionsknappar på sidan 68. Tryck på funktionsknappen. Den här funktionsknappen förprogrammeras av dig. Behörighet Påkopplingsskydd Med påkopplingsskydd kan du prata ostört. Funktionen avslutas automatiskt när samtalet avslutas. u *41#z Beställa: Lyft luren. Slå och mata in numret. 32

33 Utgående samtal Behörighetskod, allmän (tillval) Om du har fått en allmän behörighetskod (1 7 siffror) kan du tillfälligt ändra behörighetsnivån på vilken anknytning som helst inom växelsystemet till den behörighetsnivå som är kopplad till koden. Du kan använda koden för endast ett samtal eller öppna telefonen tills du låser den igen när du lämnar telefonen. *72* Slå. Öppna anknytning för ett samtal: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. Öppna en anknytning för flera samtal: #73* Slå. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Spärra en anknytning: *73* Slå. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Behörighetskod, personlig (tillval) Om du har fått en egen behörighetskod (1 7 siffror, kopplad till din anknytning) kan du låsa din egen anknytning till en allmän behörighetsnivå, t.ex. när du inte är på kontoret. Du kan tillfälligt ändra andra telefoner inom växelsystemet till samma behörighetsnivå som du har på din anknytning. Du kan byta egen kod från din egen anknytning. Låsa egen anknytning: *76* Slå. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. 33

34 Utgående samtal *75* Slå. Ringa med egen behörighetsnivå när anknytningen är låst: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. Öppna egen anknytning: #76* Slå. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. *75* z* Tilldela annan anknytning din behörighetsnivå: Slå. Mata in behörighetskoden och tryck. z# Verifieringston. Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. *74* Slå. Ändra egen behörighetskod: z* Mata in din nuvarande behörighetskod och tryck. z# Mata in en ny behörighetskod och tryck. Verifieringston. 34

35 Under samtal Under samtal Medhörning (högtalare) Innebär att flera personer i ditt rum kan lyssna på ditt samtal. Du pratar i luren, men den andra parten hörs i högtalaren. Â Under ett pågående samtal: Tryck för att växla mellan högtalare och lur. När lampan lyser hörs den andra parten i högtalaren. Obs! Du kan justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 68. d Från medhörning till högtalande (Endast Dialog 4222 Office.) Lägg på luren. Högtalande samtal. uâ í Tillbaka till lur/medhörning (Endast Dialog 4222 Office.) Lyft luren och tryck. Tryck för att avsluta samtalet. 35

36 Under samtal Âd í u Högtalande (Endast Dialog 4222 Office.) Tryck och lägg på luren. Högtalande samtal. Tryck för att avsluta samtalet. Från högtalande till lur Lyft luren. Samtal via luren. É Sekretess Tryck för att koppla in eller koppla bort mikrofonen. När lampan lyser är mikrofonen bortkopplad och den andra parten kan inte höra samtal i närheten av telefonen. Förfrågningar Ô Förfrågan z í Tryck. Första samtalet parkeras (lampan för Linje 1 blinkar sakta). Obs! Du kan även trycka på Linje 2. Ring upp tredje part. När den andra anknytningen svarat kan du växla mellan samtalen (pendling), flytta över samtalet, initiera en konferens eller avsluta något av samtalen. Tryck för att avsluta samtalet. Det andra samtalet kopplas bort. Du har ett samtal på Linje 1 och vill göra en förfrågan till en intern eller extern anknytning. ÖÔ Linje 1 Tryck för att återgå till det första samtalet. 36

37 Under samtal Pendling Linjelampan blinkar på det parkerade samtalet. ÖÔ Linje 1 ÖÔ Förfrågan í Tryck för att parkera det andra samtalet. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att parkera det första samtalet. Du kopplas till det andra samtalet. Obs! Du kan även trycka på Linje 2 om du startade förfrågan på Linje 2. Tryck för att avsluta pågående samtal. Överflyttning Ô Förfrågan z Tryck. Obs! Du kan även trycka på en ledig linjeknapp. Ring upp tredje part. Du har ett pågående samtal och vill flytta över samtalet till en annan anknytning. Ô Överflyttning Tryck före eller efter svar. Det pågående samtalet kopplas. Obs! Om du parkerat flera samtal kopplas endast det senast parkerade samtalet. Om anknytningen är upptagen eller om överflyttning inte är tillåten kopplas samtalet tillbaka till dig. 37

38 Under samtal Konferens Du kan koppla upp till sju anknytningar till en konferens. Endast konferensledaren (den som startade konferensen) kan koppla in fler deltagare. Under samtalet hörs en konferenston var 15:e sekund. Obs! Konferenstonen kan inaktiveras för växeln. Ô Förfrågan z Tryck. Obs! Du kan även trycka på Linje 2 eller Förfrågan. Ring upp tredje part. Vänta på svar. Du vill under pågående samtal (Linje 1) koppla upp en telefonkonferens. Du blir konferensledare. d 3 Tryck för att upprätta en konferens. Obs! Du kan även trycka på Konferens. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Upprepa proceduren för att koppla in fler deltagare. Lägg på luren för att lämna konferensen. Obs! En tonsignal hörs varje gång en deltagare kopplas in i eller lämnar konferensen. När konferensledaren lämnar konferensen fortsätter konferensen med övriga deltagare. Samtalet återgår till att vara ett normalt tvåpartssamtal när endast två deltagare finns kvar. 38

39 Under samtal Parkering Du kan parkera samtal tillfälligt. Parkerade samtal kan återtas på egen eller annan anknytning. Individuell parkering ÕÔ Linje d Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet och lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. ÖÔ Linje Tryck på linjeknappen igen för att återta samtalet. d Gemensamma 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Svar/Park. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Finland, tryck8. Lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. Om din anknytning är tillgänglig på andra telefoner blinkar lampan som motsvarar din anknytning långsamt på dessa telefoner. ÖÔ Linje Tryck på den blinkande linjeknappen. Återta samtalet på egen telefon: z Återta samtalet på annan telefon: Ring anknytningen där samtalet parkerades. 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på Svar/Park. (Funktionsknappen programmeras av dig.) Om din anknytning är tillgänglig på telefonen kan du även trycka på knappen som motsvarar ditt nummer. Finland, tryck8. 39

40 Under samtal Sända ID-kod När du kopplar ett samtal kan du sända den andra partens ID-kod eller nummer till den mottagande anknytningens display. Du har ett pågående samtal på Linje 1. Ô Förfrågan Tryck för att parkera samtalet. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. *77* Slå. z# Slå den andra partens ID-kod eller nummer och tryck. z Slå önskat anknytningsnummer. Ô Överflyttning Tryck före eller efter svar. Samtalet kopplas och ID-koden eller numret syns på den mottagande anknytningens display. Obs! Du kan endast använda denna funktion om mottagarens telefon är programmerad för att kunna ta emot IDkoder. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av växeln. Tonsignalering under pågående samtal När du ringer upp interaktiva teletjänster, t.ex. bank på telefon, måste du använda tonval (DTMF-signaler). Om växeln inte redan har programmerats för att automatiskt omvandla de siffror du matar in till DTMF-signaler måste du aktivera den funktionen under samtalet. 9z Under ett pågående samtal: Tryck och slå önskade siffror. Slagna siffror sänds nu som tonvalskoder. Obs! Finland, tryck1 och slå önskade siffror. 40

41 Vidarekoppling Vidarekoppling Vidarekoppling Du kan vidarekoppla dina samtal till annat svarsställe när du lämnar rummet eller om du inte vill bli störd. När vidarekoppling är aktiverad hörs en speciell kopplingston och lampan på vidarekopplingsknappen lyser. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. Vidarekoppling kan ske direkt, vid inget svar, vid upptaget eller till annan informationstjänst. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs vidarekoppling samtidigt på alla linjer. Beställa vidarekoppling från din egen anknytning Samtalet kopplas vidare till ett individuellt svarsställe eller upp till tre förutbestämda svarsställen beroende på typ av inkommande samtal. Svarställena programmeras av systemadministratören. Vidarekoppling Ô *21#í Tryck. Slå och tryck. Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan 42. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Om du beställer vidarekoppling med luren av eller med högtalarfunktionen på måste du trycka på knappen två gånger. Du kan även göra så här: 41

42 Vidarekoppling Avbeställa vidarekoppling från din egen anknytning Vidarekoppling ÕÔ Tryck. Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan 42. #21# Slå. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Vidarekoppling vid inget svar *211# Tryck för att beställa. í Obs! Finland, slå *61#. Det inkommande samtalet kopplas vidare efter tre signaler. Tryck. #211# Knappa in för att avbeställa vidarekopplingen. Obs! Finland, slå #61#. í Tryck. Vidarekoppling vid upptaget *212# Tryck för att beställa. Obs! Finland, slå *67#. í Tryck. #212# Knappa in för att avbeställa vidarekopplingen. Obs! Finland, slå #67#. í Tryck. 42

43 Vidarekoppling Intern medflyttning Alla samtal till din anknytning vidarekopplas till en annan valfri anknytning (inom det privata nätet). Medflyttningslampan anger att du har aktiverat medflyttning. Under medflyttning kan telefonen fortfarande användas för utgående samtal, och du hör en speciell kopplingston när du lyfter luren. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs medflyttning samtidigt på alla linjer. u Beställa från egen anknytning Lyft luren. Vidarekoppling Ôz Tryck och slå svarsställets anknytningsnummer. d Vidarekoppling Ô *21*z Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Tryck för att beställa. Lägg på luren. Obs! Du kan även göra så här: Slå och mata in svarsställets nummer. #í Tryck. 43

44 Vidarekoppling Vidarekoppling ÕÔ #21#í Avbeställa från egen anknytning Tryck. Slå och tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Ändra från svarsställe Om du flyttar från ett svarsställe till ett annat kan du ändra medflyttning från det nya svarsstället. *21*z Obs! Intern medflyttning måste beställas från din egen anknytning innan du kan ändra svarsställe. Slå och mata in ditt eget anknytningsnummer. *z Tryck och mata in vidarekopplingsnumret. #í Tryck. Samtalen kopplas till svarsstället. #21*z Avbeställa från svarsställe Slå och mata in ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. 44

45 Vidarekoppling Extern medflyttning Om extern medflyttning är tillåten kan du få alla samtal till din anknytning vidarekopplade till valfritt externt nummer. Medflyttningslampan anger att du har aktiverat medflyttning. Under medflyttning kan telefonen fortfarande användas för utgående samtal, och du hör en speciell kopplingston när du lyfter luren. *22#z Beställa Slå och mata in koden för extern linje och det externa numret. #í Tryck. Vidarekoppling ÕÔ Avbeställa Tryck. #22# Slå. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: 45

46 Vidarekoppling Personligt nummer (tillval) Med den här funktionen kan du nås på ditt vanliga anknytningsnummer även om du inte är på kontoret, om du är hemma osv. Beroende på funktionaliteten hos växeln kan du ha tillgång till en sökprofil eller välja mellan fem olika sökprofiler. Sökprofilerna kan anpassas för olika situationer, t.ex. på kontoret, tjänsteresa, hemma osv. Både interna och externa telefonnummer kan användas i profilerna. Sökprofilerna programmeras och ändras av systemadministratören. Se avsnittet Utforma och beställa sökprofiler på sidan 48. När funktionen är aktiverad förmedlas inkommande samtal i tur och ordning till de telefonnummer eller tjänster du har angett. Om ett svarsställe i sökprofilen är upptaget kan samtalet kopplas vidare till ett annat fördefinierat ställe i sökprofilen, dvs. till röstbrevlådan eller till en kollega. Du hanterar profilerna via din egen telefon. Här beskrivs hur du gör detta (du kan även be telefonisten hjälpa dig). Du kan även använda någon av Personal Assistant-funktionerna om de är tillgängliga. Kontakta systemadministratören om du vill veta mer. När du inte är på kontoret kan du använda DISA-funktionen om den finns i ditt system. I det här avsnittet beskrivs hur du använder DISA. 46

47 Vidarekoppling *10* Slå. Aktivera eller byta till en annan profil från din egen anknytning ( 1 5 ) Slå sökprofilens nummer. #í Tryck. På displayen visas siffran för vald sökprofil. Obs! Du kan även aktivera och ändra till en annan sökprofil genom att programmera en funktionsknapp/sökprofil (funktionsknapparna måste programmeras av systemadministratören). När sökprofilen är aktiv lyser lampan. Se avsnittet Inställningar på sidan 68. Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om en röstbrevlåda ingår i den aktiverade sökprofilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med aktuell frånvaroinformation. #10# Slå. í Tryck. Avbeställa från din anknytning Obs! Om du har aktiverat en sökprofil via en funktionsknapp kan du trycka på knappen istället för att följa anvisningen nedan. 47

48 Vidarekoppling z Aktivera eller byta till en annan profil från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Slå. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. *10* Slå. z* Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. ( 1 5 ) Slå sökprofilens nummer. #d Tryck och lägg på luren. Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller en telefonist, bör du komma ihåg att informera personen om att du är frånvarande. Om en röstbrevlåda ingår i den aktiverade sökprofilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med aktuell frånvaroinformation. 48

49 Vidarekoppling z Avbeställa från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Slå. z* Ange behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. #10* Slå. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. d Lägg på luren. Utforma och beställa sökprofiler Sökprofilerna installeras och ändras av systemadministratören. Om du vill beställa en sökprofil kopierar du beställningsformuläret, fyller i den nya eller ändrade profilen och ger formuläret till systemadministratören. Obs! Om du har ett profilhanteringsprogram anslutet till ditt system så kan du ändra sökprofiler via ert intranät. Se separata instruktioner för programmet. 49

50 Vidarekoppling Att tänka på när du utformar sökprofiler: Undvik längre ringtider än 45 sekunder för profilerna. Vanligtvis lägger den som ringer på efter 3 6 ringsignaler. Om du behöver en längre ringtid är längsta ringtid 60 sekunder. Ta hänsyn till hur lång tid du behöver för att reagera och svara på varje svarsställe i profilerna. Du kan behöva upp till 15 sekunder för att reagera och svara på en bordstelefon eller trådlös telefon, och sekunder för en mobiltelefon. Det måste finnas ett svarsställe sist i varje profil (röstbrevlåda eller telefonist/sekreterare). Annars kan det hända att samtalen förblir obesvarade. Tänk på vad du vill ska hända om du är upptagen på en annan telefon. Möjliga alternativ är: Aktivera Ledig på annan linje (om funktionen är tillgänglig) Vidarekoppling till röstbrevlåda Vidarekoppling till telefonist Om mobilsvar, en telefonsvarare, fax eller annan svarsutrustning är ansluten till ett tidigt svarsställe kan detta avbryta sökningen. Koppla ur svarsutrustningen eller ställ in ringtiderna så att de inte påverkar sökningen. Om systemet bara tillåter en enda sökprofil bör du utforma profilen så att den endast innehåller dina 2 3 mest använda svarsställen. Om du lägger till fler nummer finns risken att uppringaren lägger på innan ett senare svarsställe rings upp. Om systemet tillåter 1 5 sökprofiler bör du utforma dessa så att de innehåller dina mest använda svarsställen. Se till att du använder så få svarsställen som möjligt för varje sökprofil. Exempel på profiler: På kontoret Hemma På resa Frånvarande/ej anträffbar 50

51 Vidarekoppling Exempel: Så här fyller du i beställningsformuläret för dina sökprofiler: Profil 1 På kontoret Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer 1 Bordstelefon Trådlös Röstbrevlåda Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2 Sökordning Hemma Sökordning Telefontyp eller Ringtid svarsställe* Telefonnummer (sekunder) 1 Externt nummer Mobil Röstbrevlåda 51

52 Vidarekoppling Beställningsformulär för sökprofiler Namn: Avdelning: Telefonnummer: Kontonr: Profil 1... Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2... Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) Profil 3... Telefontyp eller svarsställe* Profil 4... Telefontyp eller svarsställe* Profil 5... Sökordning Sökordning Sökordning Sökordning Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) 52

53 Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformationen används för att tala om för den som ringer varför du ej är tillgänglig och när du är det igen. Om du har behörighet kan du även lägga in information för en annan anknytning från din egen. Telefonen kan fortfarande användas för utgående samtal när frånvaroinformation har aktiverats. Du hör då en särskild kopplingston när du lyfter luren. Beställa Exempel: Tillbaka 15 september (=0915). *23* Slå. ( 0 9 ) Slå frånvarokoden. Obs! Frånvarokoderna består av en siffra. Vilka siffror som används beror på vilket system som är anslutet till växeln. Kontakta systemadministratören för att få information om tillgängliga frånvarokoder. *0915 Tryck och slå datum (MMDD) eller tid (TTMM) när du är tillbaka. Obs! Om denna information inte behövs kan detta utelämnas. Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. #í Tryck. På telefonen 4222 Office visas frånvaroorsaken på displayen samt datum eller tid för återkomst om detta är inlagt. 53

54 Frånvaroinformation (tillval) #23# Slå. í Avbeställa Tryck. Den inprogrammerade informationen raderas. Beställa för en annan anknytning *230* Slå. z* Slå anknytningsnumret och tryck. ( 0 9 ) Slå frånvarokoden. *0915 Tryck och mata in datumet eller tiden då den andra personen beräknas vara tillbaka. #í Tryck. Displayen på den andra personens anknytning visar frånvaroorsaken samt datum eller tid för tillgänglighet, om detta är inlagt. Avbeställa för annan anknytning #230* Slå. z# Slå anknytningsnumret och tryck. í Tryck. Obs! Om du får en speciell kopplingston måste du ange behörighetskoden för den andra anknytningen. Tryck koden och tryck på # innan du trycker på nedkopplingsknappen. 54

55 Meddelanden Meddelanden Manuellt meddelande väntar Om den uppringda anknytningen inte svarar kan du lämna ett meddelande (om funktionen är tillgänglig). Om du har ett väntande meddelande lyser meddelandelampan, och du hör en speciell kopplingston när du lyfter luren. Meddelande ÕÔ Svara Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kopplas till anknytningen som lämnat meddelande. Kontrollera vem som lämnat meddelande (Endast Dialog 4222 Office.) Ô Programm. Meddelande Ô Tryck. Program-lampan tänds och alla andra släcks. Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. ÕÔ Programm. Tryck för att avsluta. Anknytningsnumret som lämnat meddelande visas på displayen. 55

56 Meddelanden #31# Slå. í Tryck. Avbeställa meddelande väntar till din egen anknytning *31* Slå. z Beställa meddelande väntar till annan anknytning Slå anknytningsnumret. #í Tryck. Meddelande väntar-lampan lyser på den uppringda anknytningen. #31* Slå. z #í Tryck. Avbeställa meddelande väntar till annan anknytning Slå anknytningsnumret. 56

57 Meddelanden Meddelande väntar (tillval) Om denna funktion är aktiverad på din telefon kopplas dina samtal till en mottagande dator, och en funktionsknapp (förprogrammeras av systemadministratören) blinkar när meddelanden finns lagrade. Meddelandet skrivs ut på en skrivare som är ansluten till datorn. Meddelande ÕÔ Hämta meddelanden Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. På 4222 Office-modellen visas namnet på datorn och hur många sparade meddelanden du har på displayen. #91#* Slå. Om du störs av meddelande väntar -indikationen och vill stänga av funktionen: Kvitteringston. Röstbrevlåda (tillval) Med denna funktion kan du lämna ett röstmeddelande till den som ringer upp när du inte kan svara på samtal, t.ex. när du inte är på kontoret, på möte osv. Den som ringer kan då lämna ett meddelande i din röstbrevlåda. När du kommer tillbaka till kontoret kan du ringa till brevlådan och lyssna på dina meddelanden. Du kan vidarekoppla alla inkommande samtal till din röstbrevlåda, vidarekoppla vid inget svar eller vid upptaget. Om du använder personliga nummer bör du programmera röstbrevlådan som sista svarsställe för alla sökprofiler. När du ringer upp din röstbrevlåda hör du inspelade instruktioner för hur du lyssnar på, spelar in, sparar och tar bort meddelanden. Du får även information om hur du ändrar din personliga kod. Obs! Hur röstbrevlådan fungerar beror på typen av röstbrevlådesystem. Nedan beskrivs det integrerade systemet i MD 110. Andra typer av system beskrivs i användarhandböckerna till dessa. Kontakta systemadministratören om du inte vet vilken typ av röstbrevlådesystem du har. 57

58 Meddelanden Aktivera och koppla bort din röstbrevlåda Alla inkommande samtal: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 40 (funktionskod 21). Använd numret till din röstbrevlåda som svarsställets anknytningsnummer. Röstbrevlåda vid inget svar: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 40 om när den som ringer inte får något svar (funktionskod 211). Röstbrevlåda vid upptaget: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 40 om när den som ringer får en upptagetton (funktionskod 212). z Ringa upp röstbrevlådan Från din egen anknytning: Slå numret till röstbrevlådan. Obs! Om en funktionsknapp är programmerad för röstbrevlådan och knappens lampa lyser eller blinkar (=nytt meddelande inkommet) kan du i stället trycka på denna knapp. z Om du ombeds ange din personliga kod: Slå din personliga kod. Kod vid leveransen = ditt anknytningsnummer. z Från en annan anknytning: Slå numret till röstbrevlådan. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Mata in ditt röstbrevlådenummer. (Vanligen ditt anknytningsnummer.) Mata in din personliga kod (om detta krävs). 58

59 Meddelanden z Ringa upp någon annans röstbrevlåda Slå numret till röstbrevlådan. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Slå numret till röstbrevlådan. (Vanligtvis den andra personens anknytningsnummer.) Slå innehavarens personliga kod (om detta krävs). Hantera röstbrevlådan En inspelad röst talar om hur många nya och sparade meddelanden du har. Om du har för många sparade meddelanden måste du först ta bort meddelanden. En inspelad röst ber dig trycka på olika siffror för att t.ex. lyssna på mottagna meddelanden, spela in ett hälsningsmeddelande, byta lösenord eller stänga brevlådan. Följande diagram ger en överblick över röstbrevlådan och de knappar som används. 59

60 Gruppfunktioner Gruppfunktioner Svara i svarsgrupp När flera jobbar tillsammans i ett team kan deras telefoner programmeras av systemadministratören till en svarsgrupp. Vem som helst inom gruppen kan då svara på allas inkommande samtal. 0 Tryck för att svara. Obs! En svarsgrupp kan vara back-up till en annan grupp. Samtal till back-up-gruppen kan bara besvaras när din egen grupp inte har några samtal. Grupp med gemensam ringklocka Samtal signaleras med en gemensam ringklocka. 0 Tryck för att svara. 60

61 Gruppfunktioner Internt gruppnummer som svarsgrupp Ett internt gruppnummer som svarsgrupp är ett gemensamt nummer för en grupp anknytningar. Samtal till gruppen anges på en ledig anknytning i gruppen. Om du lämnar gruppen tillfälligt är din telefon inte tillgänglig för inkommande samtal. *21*z Lämna gruppen tillfälligt Slå och mata in ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. #21# Slå. í Tryck. Återgå till gruppen Om du har behörighet kan du vidarekoppla alla gruppens samtal till ett annat anknytningsnummer eller till en annan grupp: *24* Slå. z* Slå gruppens nummer som ska vidarekopplas och tryck. z #í Tryck. Slå anknytningsnumret till det nya svarsstället. #24* Slå. z #í Tryck. Avbeställa vidarekoppling: Slå gruppens nummer som har vidarekopplats. 61

62 Gruppfunktioner Grupp stör ej Om din anknytning har behörighet (förprogrammeras av systemadministratören) kan du markera en grupp av anknytningar som grupp stör ej. Du kan ringa till gruppanknytningen genom att använda förbigång. Beställa: *25*z # Tryck. Särskild kopplingston. í Tryck. Slå och mata in gruppnumret. #25*z Inaktivera: Slå och mata in gruppnumret. #í Tryck. *60*z Förbigå: Slå och mata in anknytningsnumret. # Tryck. Samtalet förmedlas till anknytningen i gruppen. 62

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103 103 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony Server Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103107 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Artikelnr. N0068930 November 2005 Central svarsposition (CAP) Central svarsposition (CAP) består av en T7316E-telefon och en till nio T24- huvudindikatormoduler

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103 106 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

ACD-agent. Användarhandbok. Kommunikationsplattformen BusinessPhone

ACD-agent. Användarhandbok. Kommunikationsplattformen BusinessPhone ACD-agent Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer