Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office"

Transkript

1 Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.?

2 SV/LZT R1A Ericsson Enterprise AB 2003

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 5 Beskrivning... 7 Free Seating (tillval) Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Installation Ordlista Register

4 Innehåll 4

5 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för systemtelefonerna Dialog 4220 Lite och Dialog 4222 Office som ingår i Ericssons kommunikationssystem MD110, version BC11. Det är ett kommunikationssystem med den allra senaste tekniken. Kombinationen av funktioner och applikationer innebär att systemet effektiviserar kommunikationsflödet i praktiskt taget alla organisationer. För att effektivt kunna utnyttja alla dessa funktioner finns en serie telefoner som utvecklats för att vara enkla att använda i alla situationer. Funktionsbeskrivningar som inte omfattar tal i telefonluren är om inget annat anges beskrivna utan att luren lyfts. Om man lyft luren kan man i stället för att trycka på nedkopplingsknappen avsluta med att lägga på luren. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Koden för Finland anges i en not om den skiljer sig från den svenska koden. I denna användarhandbok beskrivs funktionerna i systemtelefonerna Dialog 4220 Lite och Dialog 4222 Office som de ser ut vid leverans från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver ytterligare information. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: Obs! Dialog 4220 Lite och Dialog 4222 Office är systemtelefoner, dvs. de kan endast användas tillsammans med en växel från Ericsson som stöder dessa typer av telefoner. 5

6 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan ett i förväg skriftligt medgivande av utgivaren. Följande undantag görs dock: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Ericsson-media medger Ericsson att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk enbart. Innehållet får inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas i försäljning. Ericsson påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Garanti Ericsson lämnar inga garantier av något slag beträffande detta material, inkluderande men inte begränsat till, indirekta garantier för om det är säljbart eller lämpligt för ett visst ändamål. Ericsson ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Konformitetsdeklaration Ericsson Enterprise AB deklarerar härmed att denna telefon uppfyller kraven och bestämmelserna i det europeiska R&TTEdirektivet 1999/5/EC. Ytterligare information finns i: 6

7 Beskrivning Beskrivning Telefonerna Dialog 4220 Lite/ Dialog 4222 Office Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Obs! Vilka funktioner som är tillgängliga beror på vilken modell du använder. Om någon funktion skiljer sig mellan modellerna eller inte är tillgänglig anges detta i bruksanvisningen. 1 Display (endast Dialog 4222 Office) 2 x 20 tecken. Se avsnittet Displayinformation på sidan Programmering Se avsnittet Inställningar på sidan 67. 7

8 Beskrivning 3 Återuppringning Se avsnittet Om du får upptagetton på sidan 21. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 4 Vidarekoppling Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 37. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 5 Programmerbara funktionsknappar Se avsnittet Inställningar på sidan Överflyttning Se avsnittet Under samtal på sidan Trevalslinje Hantering av samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 8 Mikrofon (endast Dialog 4222 Office) Används för högtalande samtal. 9 Nedkoppling (Clear) Avsluta ett samtal eller en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. 10 Knapp för headset Se avsnittet Andra användbara funktioner på sidan Högtalare på/av Se avsnittet Under samtal på sidan Sekretess a Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. b Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Under samtal på sidan 31 och Toner och signaler på sidan Volymkontroll Tryck för att ändra volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Högtalare 15 Lur Försedd med hörslinga för hörselskadade som standard. En extra lur kan anslutas till telefonen. Se avsnittet Tillbehör på sidan Utdragsskiva för snabbguide (extrautrustning) Se avsnittet Tillbehör på sidan 79. 8

9 Beskrivning 17 Knappsats (extrautrustning, endast Dialog 4222 Office) Med 17 programmerbara knappar. En knappsats kan anslutas. Se avsnittet Tillbehör på sidan 79. Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort för knappsatsen. Se nedan. 18 Signeringskort Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort. Designation Card Manager finns på cd-skivan Telephone Toolbox för kommunikationssystemet MD110. Kontakta en auktoriserad Ericsson Enterprise-återförsäljare för ytterligare information. 9

10 Beskrivning Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ ÖÔ Tänd lampa Funktionen är aktiv eller linjen är upptagen. Långsamt blinkande lampa ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Linjen (funktionen) har parkerats. Pågående samtal. 10

11 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från växeln till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Speciell kopplingston Rington eller köton var 4:e sekund Upptagetton Spärrton Hänvisningston Samtal väntar-ton Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Verifieringston Varningston, dyr extern linje 11

12 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringning (påminnelsesignal) 12

13 Beskrivning Displayinformation Obs! Gäller endast 4222 Office-modellen. Displaytexterna finns i två versioner, en tidigare och en senare version. Båda versioner visas i detta avsnitt. Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. På displayen får du information om t.ex. tid och datum, samtalsläge och telefonnummer. Följande exempel visar telefonens olika lägen. Den senare versionen av displaytexterna: När informationen på displayen avslutas med tre punkter ( ) betyder detta att systemet arbetar eller att det väntar på att du ska utföra en åtgärd. När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta att inga fler åtgärder kan vidtas. Standby-läge När telefonen är i standby-läge visas allmän information på översta raden. På den nedersta raden visas ditt anknytningsnummer. Tidigare version: 14:25 12FEB Senare version: 14:25 12Feb

14 Beskrivning Utgående samtal När du ringer ut visas samtalsläget på översta raden och det slagna numret på den nedersta. Tidigare version: RINGER 2222 Senare version: Ringer 2222 Om den uppringda anknytningen är vidarekopplad visas det slagna numret och vidarekopplingsinformationen på översta raden. För den senare versionen är > symbol för vidarekoppling. Tidigare version: Senare version: 3333 VIDK >Vidk 5555 Det slagna numret (3333) är vidarekopplat till

15 Beskrivning Inkommande samtal När du får ett samtal blinkar det anropande numret på den översta raden Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas detta på displayens översta rad. Numret till personen som ringer blinkar på den undre raden. För den senare versionen är > symbol för vidarekoppling. Tidigare version: Senare version: 4444 VIDK >Vidk 2222 Anknytning 2222 har ringt 4444 och samtalet har vidarekopplats till dig. Språkval (tillval) Välja språk: *08* Mata in. (0 9) Tryck språkkod. #í Tryck. Ett av följande språk kan väljas för texten på telefonens display. Siffra 0 9 = språkkod: 0 engelska 1 franska 2 tyska 3 spanska 4 italienska Obs! Siffrorna 5 9 är programmerade till engelska som standard. Kan ändras lokalt till annat språk. 15

16 Free Seating (tillval) Free Seating (tillval) Funktionen Free Seating används av personer som har ett anknytningsnummer på kontoret, men inget eget telefonset. Detta gäller t.ex. personer som arbetar deltid eller utanför kontoret etc. En användare av Free Seating som arbetar inne på kontoret loggar in på vilken ledig telefon som helst, och telefonen tilldelas då den medarbetarens anknytningsnummer och behörigheter. Logga in *11* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Ange ditt anknytningsnummer och tryck. í Tryck för att slutföra. Ditt anknytningsnummer visas på displayen. Obs! I en tidigare version av funktionen användes en annan procedur: Logga in genom att trycka *10* ankn.nr. #. Logga ut #11# Mata in. í Tryck för att slutföra. Obs! I en tidigare version av funktionen användes en annan procedur: Logga ut genom att trycka # 1 0 #. 16

17 Inkommande samtal Inkommande samtal Svara En ringsignal och blinkande lampa indikerar ett inkommande samtal. u u ÖÔ Linje På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. På annan linje Lyft luren. Tryck på den blinkande linjeknappen. Högtalande (Endast 4222 Office-modellen.) ÖÔ Linje í Tryck på den blinkande linjeknappen. Samtalet förmedlas direkt via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. 17

18 Inkommande samtal uz Från annan telefon Du kan svara från en annan telefon än den där det ringer. Slå numret till den telefon där det ringer. 6 Tryck. Obs! Du kan också trycka på Park/Svar (egen förprogrammerad knapp). Finland tryck 8. Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på annan linje Ô Om telefonen är förprogrammerad med knappen Ledig på annan linje kan du under pågående samtal ta emot ytterligare ett samtal. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen är aktiv. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. ÖÔ Linje 2 Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Du har samtal på Linje 1. Linje 2 blinkar och visar ett nytt inkommande samtal: ÖÔ Linje 1 í Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Obs! Om den som ringer upp har aktiverat samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om ledig på annan linje inte är aktiverat. 18

19 Utgående samtal Utgående samtal u z Ringa Ringa interna och externa samtal: Lyft luren och fortsätt beroende på samtalstyp: Interna samtal Slå anknytningsnumret. Externa samtal 0 Slå koden för extern linje. Kopplingston. z d eller í Obs! Siffran eller siffrorna som används på ditt kontor, t.ex.0 eller 00. Slå det externa numret. Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller trycka. Obs! Om du får köton när du slår siffran eller siffrorna för extern linje (tilläggstjänsten ekonomivägval används i växeln), dröj kvar. När en linje blir ledig får du kopplingston. Om en varningston hörs är den linje du valt markerad som dyr extern linje. 19

20 Utgående samtal z í Högtalande (Endast 4222 Office-modellen.) Slå numret. Talet förmedlas via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. Obs! Du kan spara tid genom använda allmänna kortnummer och kortnummer som du programmerat själv. Se avsnittet Snabbuppringning på sidan 25. Egen extern linje Ringa med en egen extern linje: *0* Mata in. z# Slå det egna linjenumret och tryck. z Slå siffran eller siffrorna för extern linje och det externa numret. u Repetition av senast slagna externa nummer Telefonen lagrar automatiskt det senast slagna externa numret, oavsett om du kom fram eller inte. Lyft luren. **0 Tryck om du vill repetera det sparade numret. Det senast slagna externa numret repeteras automatiskt. Obs! Du kan också trycka på Repetera senast slagna nummer (egen förprogrammerad knapp). 20

21 Utgående samtal Spara externt nummer Repetera Ô Du kan spara ett nummer som du använder ofta. När ett nytt nummer läggs in raderas det tidigare sparade. Spara nummer: Tryck innan du avslutar samtalet. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. u Repetera Ô Repetera nummer Lyft luren. Tryck för att repetera numret. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Om du får upptagetton Om en anknytning är upptagen, inte svarar eller om alla externa linjer är upptagna, kan du använda någon av följande funktioner: d Återuppringning Om anknytningen du ringer är upptagen eller om du inte får något svar: 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Återuppringning (egen förprogrammerad knapp). Lägg på luren. Din telefon ringer med återuppringningssignal när det pågående samtalet avslutas eller nästa gång ett nytt samtal avslutas. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. 21

22 Utgående samtal u Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Återuppringning kan beställas till flera anknytningar samtidigt. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. Om alla externa linjer är upptagna (efter du har slagit siffran eller siffrorna för extern linje): 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Återuppringning (egen förprogrammerad knapp). z# Slå det externa numret och tryck. d u Lägg på luren. När en linje blir ledig rings du automatiskt upp med en återuppringningssignal. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Endast ett återuppringningssamtal kan beställas till en extern linje. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. #37*z Avbeställning av återuppringning till en anknytning Slå anknytningsnumret. Obs! För att avbeställa en återuppringning till en extern linje, slå koden för externt samtal (linje) istället för anknytningsnumret. #í Tryck. Avbeställa alla samtal #37# Mata in. í Tryck. 22

23 Utgående samtal Aktivera samtal väntar Om det är brådskande kan du uppmärksamma den upptagna anknytningen eller det externa samtalet med en samtal väntar-signal. 4 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Samtal väntar (egen förprogrammerad knapp). Finland tryck 6. Låt luren vara av. När den uppringda personen avslutar sitt samtal rings han eller hon upp automatiskt. Obs! Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få en upptagetton. Påkoppling på en upptagen anknytning Du kan bryta in i ett externt samtal. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Finland tryck 4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. 23

24 Utgående samtal *44*z Påkoppling i externt samtal Du kan bryta in i ett externt samtal. Tryck och slå det externa numret. #z Tryck och slå koden för extern linje. Upptagetton. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Finland tryck 4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. Förbigång av vidarekoppling *60*z Om förbigång är tillåten kan du ändå komma fram till en anknytning som har aktiverat vidarekoppling eller medflyttning. Slå anknytningsnumret. # Tryck och vänta på svar. 24

25 Utgående samtal Snabbuppringning uz Gemensamma kortnummer Kortnummer gör att det går snabbare att ringa. De gemensamma kortnumren består av 1 5 siffror och lagras i växeln (av systemadministratören). Lyft luren och slå kortnumret. Egna kortnummer Du kan programmera upp till tio egna ensiffriga kortnummer på siffrorna 0 9 (om funktionen är tillgänglig). Obs! I Finland upp till nio nummer, siffrorna 1 9. Använda: (0 9)# Mata in och välj siffra för önskat kortnummer. Obs! Finland slå * * (1 9). Programmera och ändra egna kortnummer: *51* (0 9) Mata in och välj önskad siffra. Obs! Finland slå * 5 1 * ( 1 9 ). *z Tryck och slå numret. #í Tryck. Obs! Det programmerade numret får maximalt innehålla 20 siffror plus * (tonsignal vid utlandssamtal). Ta bort ett kortnummer: #51* (0 9) Mata in och välj siffran för önskat nummer. Obs! Finland slå # 5 1 * ( 1 9 ) 25

26 Utgående samtal #í Tryck. #51# Dial. í Tryck. Ta bort alla kortnummer: Huvudkontor Ô Ringa med funktionsknapp Tryck på funktionsknappen. Programmera: Både telefonnummer och funktionskoder kan programmeras på en funktionsknapp. Ô Program Ôz ÕÔ ÕÔ Program Tryck. Tryck på en funktionsknapp och slå telefonnummer eller funktionskod. Tryck på funktionsknappen igen. Tryck för att avsluta. Skriv in namnet på funktionsknappen. Ô Program Ô í ÕÔ ÕÔ Program Kontrollera och radera programmerade nummer: Tryck. Tryck på önskad funktionsknapp. På 4222 Office-telefonen syns det lagrade numret på displayen. Tryck om du vill ta bort numret. Det lagrade numret raderas. Tryck. 26

27 Utgående samtal Behörighet Påkopplingsskydd Med påkopplingsskydd kan du prata ostört. Funktionen avslutas automatiskt när samtalet avslutas. u *41#z Beställa: Lyft luren. Mata in och slå numret. Stör ej Ô Stör ej När du beställer stör ej indikeras inte inkommande samtal. Du kan ringa utgående samtal som vanligt. Tryck för att beställa eller avbeställa. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: *27# Slå för att beställa Speciell kopplingston. eller #27# slå för att avbeställa. í Tryck för att avsluta beställning/avbeställning. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs stör ej samtidigt på alla linjer. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. 27

28 Utgående samtal Behörighetskod, allmän (tillval) Om du har fått en allmän behörighetskod (1 7 siffror) kan du tillfälligt ändra behörighetsnivån på vilken anknytning som helst inom växelsystemet till den behörighetsnivå som är kopplad till koden. Du kan använda koden för endast ett samtal eller öppna telefonen för flera samtal och sedan låsa den igen när du lämnar telefonen. Öppna anknytning för ett samtal: *72* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. Öppna en anknytning för flera samtal: #73* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Spärra en anknytning: *73* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. 28

29 Utgående samtal Egen behörighetskod (tillval) Om du har fått en egen behörighetskod (1 7 siffror, kopplad till din anknytning) kan du låsa din egen anknytning till en allmän behörighetsnivå, t.ex. när du inte är på kontoret. Du kan tillfälligt ändra andra telefoner inom växelsystemet till samma behörighetsnivå som du har på din anknytning. Du kan byta egen kod från din egen anknytning. Låsa egen anknytning: *76* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Ringa med egen behörighetsnivå när anknytningen är låst: *75* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. Öppna egen anknytning: #76* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. 29

30 Utgående samtal Tilldela annan anknytning din behörighetsnivå: *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. z Verifieringston. Slå koden för extern linje och det externa numret. Ändra egen behörighetskod: *74* Mata in. z* Mata in din nuvarande behörighetskod och tryck. z# Mata in en ny behörighetskod och tryck. Verifieringston. 30

31 Under samtal Under samtal Medhörning (högtalare) Innebär att flera personer i ditt rum kan lyssna på ditt samtal. Du pratar i luren och den andra parten hörs i högtalaren. Â Under ett pågående samtal: Tryck för att växla mellan högtalare och lur. När lampan lyser hörs den andra parten i högtalaren. Obs! Du kan justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 67. d Från medhörning till högtalande (Endast 4222 Office-modellen.) Lägg på luren. Högtalande samtal. uâ í Från högtalande till medhörning (Endast 4222 Office-modellen.) Lyft luren och tryck. Tryck för att avsluta samtalet. 31

32 Under samtal Âd í u Högtalande (Endast 4222 Office-modellen.) Tryck och lägg på luren. Högtalande samtal. Tryck för att avsluta samtalet. Från högtalande till lur Lyft luren. Samtal via luren. É Sekretess Tryck för att koppla på/av mikrofonen. När lampan lyser är mikrofonen bortkopplad och den andra parten kan inte höra samtal i ditt rum. Förfrågan Ô Förfrågan z í Tryck. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. Slå önskat anknytningsnummer. Första samtalet parkeras (lampan för Linje 1 blinkar sakta). När den andra anknytningen svarat kan du pendla mellan samtalen, koppla samtalet till annan anknytning, koppla konferenssamtal eller avsluta något av samtalen. Tryck för att avsluta samtalet. Den andra anknytningen kopplas bort. Du har ett samtal på Linje 1 och vill göra en förfrågan till en intern eller extern anknytning. ÖÔ Linje 1 Tryck för att återgå till det första samtalet. 32

33 Under samtal Pendling Linjelampan blinkar på det parkerade samtalet. ÖÔ Linje 1 ÖÔ Förfrågan í Tryck för att parkera det andra samtalet. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att parkera det första samtalet. Du kopplas till det andra samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Överflyttning Ô Förfrågan z Tryck. Slå önskat anknytningsnummer. Du vill koppla ett pågående samtal till en annan anknytning. Ô Överflyttning Tryck före eller efter svar. Det pågående samtalet kopplas. Obs! Om du parkerat flera samtal kopplas endast det senast parkerade samtalet. Om anknytningen är upptagen eller om överflyttning inte är tillåten kopplas samtalet tillbaka till dig. 33

34 Under samtal Konferens Du kan koppla upp till sju anknytningar till en konferens. Bara konferensledaren kan koppla in deltagare. Under samtalet hörs en konferenston var 15:e sekund. Obs! Konferenstonen kan inaktiveras för växeln. Ô Förfrågan z Tryck. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. Slå önskat anknytningsnummer. Vänta på svar. Du vill under pågående samtal (Linje 1) koppla upp en telefonkonferens. Du blir konferensledare. d 3 Tryck för att upprätta en konferens. Obs! Du kan även trycka på: Konferens (egen förprogrammerad knapp). Upprepa proceduren för att koppla in fler deltagare. Lägg på luren för att lämna konferensen. Parkera samtal Du kan parkera samtal tillfälligt. Parkerade samtal kan återtas på egen eller annan anknytning. Egna ÕÔ Linje d Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet och lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. ÖÔ Linje Tryck på linjeknappen igen för att återta samtalet. 34

35 Under samtal d Gemensamma 6 Tryck Obs! Du kan även trycka på: Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Finland tryck 8. Lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. Om din anknytning är tillgänglig på andra telefoner blinkar lampan som motsvarar din anknytning långsamt på dessa telefoner. ÖÔ Linje Tryck på den blinkande linjeknappen. Återta samtalet på egen telefon: z Återta samtalet på annan telefon: Ring anknytningen där samtalet parkerades. 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Om din anknytning är tillgänglig på telefonen kan du även trycka på knappen som motsvarar ditt nummer. Finland tryck 8. 35

36 Under samtal Sända ID-kod När du kopplar ett samtal kan du sända den andra partens ID-kod eller nummer till den mottagande anknytningens display. Du har ett pågående samtal på Linje 1. Ô Förfrågan Tryck för att parkera samtalet. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. *77* Mata in. z# Slå den andra partens ID-kod eller nummer och tryck. z Slå önskat anknytningsnummer. Ô Överflyttning Tryck före eller efter svar. Samtalet kopplas och ID-koden eller numret syns på den mottagande anknytningens display. Obs! Du kan endast använda denna funktion om mottagarens telefon är programmerad för att kunna ta emot IDkoder. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. Tonsignalering under pågående samtal När du ringer upp interaktiva teletjänster, t.ex. bank på telefon, måste du använda tonval (DTMF-signaler). Om växeln inte redan är programmerad för att automatiskt omvandla de siffror du matar in till DTMF-signaler måste du aktivera den funktionen under samtalet. 9z Under ett pågående samtal: Tryck och slå önskade siffror. Slagna siffror sänds nu som tonvalskoder. Obs! Finland tryck 1 och slå önskade siffror. 36

37 Vidarekoppling Vidarekoppling Vidarekoppling Du kan vidarekoppla dina samtal till annat svarsställe när du lämnar rummet eller om du inte vill bli störd. När vidarekoppling är aktiverad hörs en speciell kopplingston och lampan på vidarekopplingsknappen lyser. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. Vidarekoppling kan ske direkt, vid inget svar, vid upptaget eller till annan informationstjänst. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs vidarekoppling samtidigt på alla linjer. Vidarekoppling Ô Beställa vidarekoppling från din egen anknytning Samtalet kopplas vidare till ett individuellt svarsställe eller upp till tre förutbestämda svarsställen beroende på typ av inkommande samtal. Svarställena programmeras av systemadministratören. Tryck. *21# Mata in. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Om du beställer vidarekoppling med luren av eller med högtalarfunktionen på måste du trycka på knappen två gånger. Du kan även göra så här: Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan

38 Vidarekoppling Vidarekoppling ÕÔ Avbeställa vidarekoppling från din egen anknytning Tryck. #21# Mata in. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan 40. Vidarekoppling vid inget svar *211# Mata in för att beställa. Obs! Finland tryck * 6 1 # í Tryck. #211# Mata in för att avbeställa. Obs! Finland tryck # 61 # í Tryck. Det inkommande samtalet kopplas vidare efter tre signaler. 38

39 Vidarekoppling Vidarekoppling vid upptaget *212# Mata in för att beställa. Obs! Finland tryck * 67 # í Tryck. #212# Mata in för att avbeställa. Obs! Finland tryck # 67 # í Tryck. Vidarekoppling till annan informationstjänst *218# Mata in för att beställa. í Tryck. #218# Mata in för att avbeställa. í Tryck. 39

40 Vidarekoppling Intern medflyttning Alla samtal till din anknytning vidarekopplas till en annan valfri anknytning (inom det privata nätet). När medflyttning är aktiverad hörs en speciell kopplingston och lampan på vidarekopplingsknappen lyser. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs medflyttning samtidigt på alla linjer. u Beställa från egen anknytning Lyft luren. Vidarekoppling Ôz Tryck och slå svarsställets anknytningsnummer. Vidarekoppling Ô d *21*z Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Tryck för att beställa. Lägg på luren. Obs! Du kan även göra så här: Mata in och slå svarsställets nummer. #í Tryck. 40

41 Vidarekoppling Vidarekoppling ÕÔ #21#í Avbeställa från egen anknytning Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Mata in och tryck. *21*z Ändra från svarsställe Om du befinner dig i ett annat rum kan du fortfarande ta emot samtal genom att vidarekoppla dem till det rum du sitter i. Mata in och slå ditt eget anknytningsnummer. *z Tryck och slå svarsställets nummer. #í Tryck. Samtalen kopplas till svarsstället. Obs! Intern medflyttning måste beställas från din egen anknytning innan du kan ändra svarsställe. #21*z Avbeställa från svarsställe Mata in och slå ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. 41

42 Vidarekoppling Extern medflyttning Om extern medflyttning är tillåten kan du få alla samtal till din anknytning vidarekopplade till valfritt externt nummer. En speciell kopplingston hörs. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. *22#z Beställa Mata in och slå koden för extern linje och det externa numret. #í Tryck. Vidarekoppling ÕÔ Avbeställa Tryck. #22# Mata in. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: 42

43 Vidarekoppling Personligt nummer (tillval) Med den här funktionen kan du nås på ditt vanliga anknytningsnummer även om du t.ex. är i ett annat rum eller hemma. Beroende på växeln kan du antingen ha en enstaka sökprofil eller välja mellan fem olika. Sökprofilerna kan anpassas för olika situationer, t.ex. på kontoret, tjänsteresa, hemma osv. Både interna och externa telefonnummer kan användas i profilerna. Sökprofilerna programmeras eller ändras av systemadministratören enligt dina önskemål. Se avsnittet Utforma och beställa sökprofiler på sidan 45. När funktionen är aktiverad förmedlas inkommande samtal i tur och ordning till de telefonnummer eller tjänster du har angett. Om ett svarsställe är upptaget förmedlas samtalet till nästa fördefinierade ställe i profilen, t.ex. en röstbrevlåda eller en kollega. Du kan aktivera funktionen från din egen anknytning eller genom att använda s.k. DISA-nummer om du inte är på kontoret. Aktivera eller byta till en annan profil från din egen anknytning *10* Mata in. (1 5 ) Mata in sökprofilens nummer. #í Tryck. På displayen visas siffran för vald sökprofil. Obs! Du kan även aktivera och ändra till en annan sökprofil genom att programmera en funktionsknapp/sökprofil (funktionsknapparna måste programmeras av systemadministratören). När sökprofilen är aktiv lyser lampan. Se avsnittet Inställningar på sidan 67. Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med hänvisningsinformation. 43

44 Vidarekoppling Avbeställa från din anknytning #10# Mata in. í Tryck. Obs! Om du har aktiverat en sökprofil via en funktionsknapp kan du trycka på knappen istället för att följa anvisningen nedan. z Aktivera eller byta till en annan profil från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. *10* Mata in. z* Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. (1 5 ) Mata in sökprofilens nummer. #d Tryck och lägg på luren. Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med hänvisningsinformation. 44

45 Vidarekoppling z Avbeställa från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. #10* Mata in. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. d Lägg på luren. Utforma och beställa sökprofiler Sökprofilerna installeras och ändras av systemadministratören. Om du vill beställa en sökprofil kopierar du beställningsformuläret, fyller i den nya eller ändrade profilen och ger formuläret till systemadministratören. Obs! Om du har ett profilhanteringsprogram anslutet till ditt system så kan du ändra sökprofiler via ert intranät. Se separata instruktioner för programmet. 45

46 Vidarekoppling Att tänka på när du utformar sökprofiler: Undvik längre ringtider än 45 sekunder för profilerna. Vanligtvis lägger den som ringer på efter 3 6 ringsignaler. Om du behöver en längre ringtid är längsta ringtid 60 sekunder. Ta hänsyn till hur lång tid du behöver för att reagera och svara på varje svarsställe i profilerna. Du kan behöva upp till 15 sekunder för att reagera och svara på en bordstelefon eller trådlös telefon, och sekunder för en mobiltelefon. Det måste finnas ett svarsställe sist i varje profil (röstbrevlåda eller telefonist/sekreterare). Annars kan det hända att samtalen förblir obesvarade. Tänk på vad du vill ska hända om du är upptagen på en annan telefon. Möjliga alternativ är: Aktivera ledig på annan linje (om funktionen är tillgänglig) Vidarekoppling till röstbrevlåda Vidarekoppling till telefonist Om en telefonsvarare, fax eller annan svarsutrustning är ansluten till ett tidigt svarsställe kan detta avbryta sökningen. Koppla ur svarsutrustningen eller ställ in ringtiderna så att de inte påverkar sökningen. Om systemet bara tillåter en enda sökprofil bör du utforma profilen så att den endast innehåller dina 2 3 mest använda svarsställen. Om du lägger till fler nummer finns risken att uppringaren lägger på innan ett senare svarsställe rings upp. Om ditt system tillåter 1 5 sökprofiler bör du utforma dessa så att de innehåller dina mest använda svarsställen. Se till att du använder så få svarsställen som möjligt för varje sökprofil. Exempel på profiler: På kontoret Hemma På resa Frånvarande/ej anträffbar 46

47 Vidarekoppling Exempel: Så här fyller du i beställningsformuläret för dina sökprofiler: Profil 1 På kontoret Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) 1 Bordstelefon Trådlös Röstbrevlåda *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, externt nummer, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2 Hemma Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) 1 Externt nummer Mobil Röstbrevlåda 47

48 Vidarekoppling Beställningsformulär för sökprofiler Namn: Avdelning: Telefonnummer: Kontonr.: Profil 1... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, externt nummer, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) Profil 3... Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Profil 4... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Profil 5... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) 48

49 Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformationen används för att tala om för den som ringer varför du är frånvarande och när du kommer tillbaka. Om du har behörighet kan du även lägga in frånvaroinformation för en annan anknytning från din egen. Beställa Exempel: Tillbaka 15 september (=0915). *23* Mata in. (0 9 ) Tryck frånvarokod. Obs! Frånvarokoderna består av en siffra. Vilka siffror som används beror på vilket system som är anslutet till växeln. Kontakta systemadministratören för att få information om tillgängliga frånvarokoder. *0915 Tryck och slå datum (MMDD) eller tid (TTMM) när du är tillbaka. Obs! Om denna information inte behövs kan detta utelämnas. Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. #í Tryck. På telefonen 4222 Office visas frånvaroanledning på displayen samt datum eller tid för återkomst om detta är inlagt. Avbeställa #23# Mata in. í Tryck. Den inprogrammerade informationen raderas. 49

50 Frånvaroinformation (tillval) Beställa för en annan anknytning *230* Mata in. z* Slå anknytningsnumret och tryck. (0 9 ) Tryck frånvarokod. *0915 Tryck och lägg in datum eller tid för den andra personens återkomst. #í Tryck. Displayen på den andra personens anknytning visar frånvaroanledning samt datum eller tid för återkomst, om detta är inlagt. Avbeställa för annan anknytning #230* Mata in. z# Slå anknytningsnumret och tryck. í Tryck. Obs! Om en speciell kopplingston hörs måste den personliga koden för anknytningen matas in. Tryck koden och tryck på # innan du trycker på nedkopplingsknappen. 50

51 Meddelanden Meddelanden Manuellt meddelande väntar Om den uppringda anknytningen inte svarar kan du skicka en meddelande väntar -signal (om funktionen är tillgänglig). Meddelande ÕÔ Svara Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kopplas till anknytningen som lämnat meddelande. Kontrollera vem som lämnat meddelande (Endast 4222 Office-modellen.) Ô Program Meddelande Ô Tryck. Program-lampan tänds och alla andra släcks. Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. ÕÔ Program Tryck för att avsluta. Anknytningsnumret som lämnat meddelande visas på displayen. 51

52 Meddelanden Avbeställa meddelande väntar till din egen anknytning #31# Mata in. í Tryck. Beställa meddelande väntar till annan anknytning *31* Mata in. z Slå anknytningsnumret. #í Tryck. Meddelande väntar-lampan lyser på den uppringda anknytningen. Avbeställa meddelande väntar till annan anknytning #31* Mata in. z #í Tryck. Slå anknytningsnumret. 52

53 Meddelanden Meddelande väntar (tillval) Om denna funktion är aktiverad på din telefon, kopplas dina samtal till en mottagande dator och en funktionsknapp (programmeras av systemadministratören) blinkar när meddelanden finns lagrade. Meddelandet skrivs ut på en skrivare som är ansluten till datorn. Meddelande ÕÔ Hämta meddelanden Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. På 4222 Office-modellen visas namnet på datorn och hur många sparade meddelanden du har på displayen. Om du störs av meddelande väntar -indikationen och vill stänga av funktionen: #91#* Mata in. Kvitteringston. 53

54 Meddelanden Integrerad röstbrevlåda (tillval) Med den här funktionen kan du lämna ett röstmeddelande till den som ringer när du inte kan ta emot samtal, t.ex. om du inte är på kontoret eller sitter i möte. Den som ringer kan då lämna ett meddelande i din röstbrevlåda. När du kommer tillbaka till din plats kan du ringa till brevlådan och lyssna på dina meddelanden. Du kan vidarekoppla alla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller vidarekoppla vid inget svar eller vid upptaget. När du ringer upp din röstbrevlåda hör du inspelade instruktioner för hur du lyssnar på, spelar in, sparar och tar bort meddelanden. Du får även veta hur du ändrar din personliga kod. Aktivera eller koppla bort din röstbrevlåda Alla inkommande samtal: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 37 (funktionskod 21). Använd numret till din röstbrevlåda som svarsställets anknytningsnummer. Röstbrevlåda vid inget svar: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 37 om den som ringer inte får något svar (funktionskod 211). Röstbrevlåda vid upptaget: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 37 om den som ringer får upptagetton (funktionskod 212). z Ringa upp röstbrevlådan Från din egen anknytning: Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Obs! Om en funktionsknapp är programmerad för röstbrevlådan och knappens lampa lyser eller blinkar (=nytt meddelande inkommet) kan du i stället trycka på denna knapp. z Om du ombeds ange personlig kod: Slå din personliga kod. Kod vid leverans = ditt anknytningsnummer. 54

55 Meddelanden z Från en annan anknytning: Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Mata in ditt röstbrevlådenummer. (Vanligen ditt anknytningsnummer.) Mata in din personliga kod (om detta krävs). z Ringa upp någon annans brevlåda Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Slå numret till röstbrevlådan. (Vanligtvis innehavarens anknytningsnummer.) Slå innehavarens personliga kod (om detta krävs). 55

56 Meddelanden Hantera röstbrevlådan En inspelad röst talar om hur många nya och sparade meddelanden du har. Om du har för många sparade meddelanden ombeds du först ta bort dessa. En inspelad röst ber dig trycka på olika siffror för att lyssna på mottagna meddelanden, spela in ett hälsningsmeddelande, byta lösenord eller stänga brevlådan etc. Följande diagram ger en överblick över röstbrevlådan och de knappar som används. 56

57 Gruppfunktioner Gruppfunktioner Svara i svarsgrupp När flera jobbar tillsammans i ett team kan deras telefoner programmeras av systemadministratören till en svarsgrupp. Vem som helst inom gruppen kan då svara på allas inkommande samtal. 0 Tryck för att svara. Obs! En svarsgrupp kan vara back-up till en annan grupp. Samtal till back-up-gruppen kan bara besvaras när din egen grupp inte har några samtal. Grupp med gemensam klocka Samtal signaleras med en gemensam ringklocka. 0 Tryck för att svara. 57

58 Gruppfunktioner Internt gruppnummer som svarsgrupp *21*z Du är medlem i en grupp av anknytningar som rings upp via ett gemensamt nummer och kan tillfälligt lämna gruppen. Mata in och slå ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. Återgå till gruppen #21# Mata in. í Tryck. Om du har behörighet kan du vidarekoppla alla gruppens samtal till ett annat anknytningsnummer eller till en annan grupp: *24* Mata in. z* Slå gruppens nummer som ska vidarekopplas och tryck. z Slå anknytningsnumret till det nya svarsstället. #í Tryck. Avbeställa vidarekoppling: #24* Mata in. z #í Tryck. Slå gruppens nummer som har vidarekopplats. 58

59 Gruppfunktioner Grupp stör ej Om din anknytning har behörighet (programmeras av systemadministratören) kan du markera en grupp av anknytningar som grupp stör ej. Du kan ringa till gruppanknytningen genom att använda förbigång. *25*z Beställa: Mata in och slå gruppnumret. # Tryck. Speciell kopplingston. í Tryck. #25*z Inaktivera: Mata in och slå gruppnumret. #í Tryck. *60*z Förbigå: Slå anknytningsnumret. # Tryck. Samtalet förmedlas till anknytningen i gruppen. 59

60 Andra användbara funktioner Andra användbara funktioner Debiteringskod (tillval) Denna funktion används för att debitera samtal på ett konto eller för att förhindra obehöriga samtal från din anknytning. Debiteringskoden kan ha 1 till 15 siffror. *61* Mata in. Obs! Finland tryck * 71 * z# Mata in debiteringskoden och tryck. Kopplingston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. Pågående externt samtal Du kan även debitera ett pågående externt samtal på ett konto. Under samtalet: ÕÔ Linje Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet för att parkera samtalet. *61* Mata in. Obs! Finland tryck * 7 1 * z# Mata in debiteringskoden och tryck. Kopplingston. ÖÔ Linje Tryck på den blinkande linjeknappen för det parkerade samtalet. 60

61 Andra användbara funktioner Autosvar På 4222 Office-telefonen besvaras samtal automatiskt utan att du lyfter luren eller trycker på några knappar. Samtalet startar via högtalaren. På 4220 Lite-telefonen besvaras samtal automatiskt och den som ringer kan lämna meddelande via den inbyggda högtalaren. Du måste lyfta på luren för att kunna prata med den som ringer. Funktionen kan alltid vara inkopplad eller aktiveras via en funktionsknapp (programmeras av systemadministratören). Alltid inkopplad Programmera ringningsalternativet med autosvar efter en ringsignal, alternativ 6, på linjeknappen. Se avsnittet Inställningar på sidan 67. Autosvar Ô Aktivera via funktionsknapp Tryck för att aktivera/inaktivera. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Inkommande samtal aviseras med en enda ringsignal. Knappens lampa lyser när funktionen är aktiverad. 61

62 Andra användbara funktioner Allmän avbeställning Följande funktioner kan avbeställas samtidigt: Återuppringning (alla avbeställs) Vidarekoppling internt/medflyttning externt Meddelande väntar/hänvisning Stör ej Flexibel nattkoppling Beställa #001# Mata in. í Tryck. Nattkoppling När växeln är nattkopplad flyttas alla samtal till telefonisten till en angiven anknytning eller grupp av anknytningar. Växeln kan använda tre olika typer av nattkoppling: Vanlig nattkoppling Alla externa samtal till telefonisten vidarekopplas till angiven anknytning. Svara på samtalet på vanligt sätt. Egen nattkoppling Utvalda externa samtal till telefonisten vidarekopplas till angiven anknytning. Svara på samtalet på vanligt sätt. Generell nattkoppling Alla inkommade samtal till telefonisten vidarekopplas till en gemensam signalanordning, t.ex. en gemensam klocka. Svara på samtalet på det sätt som beskrivs i avsnittet Grupp med gemensam klocka på sidan

63 Andra användbara funktioner Automatuppkoppling Kontakta systemadministratören om du behöver få tillgång till denna funktion. Fördröjd automatuppkoppling När du lyfter på luren eller trycker på linjeknappen startas en timer. Om du inte slår ett nummer innan tiden gått ut kopplas du automatiskt till ett förvalt nummer eller anknytning. Om du trycker på en sifferknapp innan tiden gått ut fungerar telefonen som vanligt. Obs! Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. Direkt automatuppkoppling Samma funktion som beskrivs ovan, men utan fördröjning. Endast automatuppkopplade samtal kan ringas. Kan användas för t.ex. en larm- eller porttelefon. Larmanknytning En anknytning kan programmeras som larmanknytning av systemadministratören. Samtal till larmanknytningen ger automatiskt påkoppling i ett eventuellt pågående samtal. Upp till sju samtal kan tas emot samtidigt. Nödläge Om en nödsituation uppstår kan telefonisten koppla växeln till nödläge. Endast förprogrammerade anknytningar kan då ringa från sina telefoner. 63

64 Andra användbara funktioner Datakommunikation Telefonen kan användas som en integrerad tal- och dataterminal tillsammans med en pc. Kontakta systemadministratören om du behöver få tillgång till denna funktion. Extra anknytningsnummer Systemadministratören kan tilldela dig ett eller flera extra anknytningsnummer (linjer) på ledig funktionsknapp. På en sådan extralinje svarar, ringer och använder du funktioner på samma sätt som på en trevalslinje om inget annat anges. Du måste dock trycka på knappen för extralinjen efter att du lyft luren. u Extralinje Ô z Exempel: Ringa på en extralinje: Lyft luren. Tryck Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Slå anknytningsnumret. 64

65 Andra användbara funktioner Linjetagarfunktion Din anknytning kan vara programmerad på en viss knapp på andra systemtelefoner, så att din anknytning finns representerad på dessa telefoner. Detta innebär att inkommande samtal till din anknytning kan besvaras på dessa telefoner genom att du trycker på den programmerade knappen. Den programmerade knappen kan även tilldelas möjligheten att ringa upp din anknytning om man trycker på den. Funktionen programmeras av systemadministratören. Spåra samtal Om du störs av obehagliga externa inkommande samtal kan du begära spårning hos din teleoperatör. Du kan begära spårning under eller efter ett samtal. Den externa linjen kan hållas uppkopplad under begränsad tid. Spåra samtal Ô Beställa Under ett pågående samtal: Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Systemet bekräftar med olika toner om beställningen accepterades eller ej. 65

66 Andra användbara funktioner DISA (tillval) Om du har tillgång till den här funktionen och arbetar externt kan du ringa till ditt företag och få tillgång till en extern linje för att ringa affärssamtal. Affärssamtalet debiteras på din anknytning eller på ett speciellt konto. Du debiteras endast samtalet till företaget. Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Efter avslutat DISA-samtal måste du lägga på luren innan du kan ringa ett nytt DISA-samtal. DISA-samtal fungerar olika beroende på typen av behörighetskod och om du använt en debiteringskod: z Med allmän behörighetskod Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *72* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Kopplingston. z Slå det externa numret. z Med egen behörighetskod Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. z Slå det externa numret. 66

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony Server Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer