Dialog 4422 IP Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4422 IP Office"

Transkript

1 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden. Vänligen uppmärksamma att inte alla funktioner, som är upptagna i denna manual, är tillämpliga för telefonväxeln vid Uppsala universitet Teleservice Uppsala universitet

2 SV/LZT R8A Aastra Telecom Sweden AB Med ensamrätt.

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 4 Viktig användarinformation... 6 Beskrivning... 7 Starta telefonen Logga in/ut Inkommande samtal Utgående samtal Samtalslista Under samtal Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Lägga till kontakter från Microsoft Outlook Webbserver Installation Felsökning Ordlista Sakregister

4 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för IP-telefonen Dialog 4422 IP Office som uppfyller standarden H.323. Den här handboken beskriver funktionerna i telefonen när den är ansluten till MX-ONE eller MD110. Funktionerna i telefonen kan användas i alla sorters telefonisituationer. De funktioner som beskrivs i användarhandboken är de som telefonen är programmerad med vid leveransen från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp. Obs! Telefonen finns i två versioner version 1 och version 2. Version 1 är märkt med DBC och version 2 är märkt med DBC under telefonen. Kontrollera vilken version du har. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: 4

5 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok får kopieras, sparas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare. Garanti AASTRA LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BE- TRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Försäkran om överensstämmelse Aastra Telecom Sweden AB, Hägersten, förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Ytterligare information finns på: 5

6 Viktig användarinformation Viktig användarinformation Säkerhetsinstruktioner Spara de här instruktionerna! Läs de här säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten! Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elchocker och personskador. Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation. Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe. Headset som används med produkten måste uppfylla kraven enligt EN/IEC (för Australien AS/NZS 60950:1-2003). Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fråntas befogenheten att använda produkten. Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan. Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en swimmingpool. För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör. Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras. Undvik att använda alla slags telefoner utom trådlösa modeller vid åskväder. Kassering av produkten Produkten ska inte slängas i hushållsoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. 6

7 Beskrivning Beskrivning Konferens Överflyttning Förfrågan Linje 2 Linje 1 Inställningar Medflyttning Meddelande Ledig på annan linje Samtalslista ABC DEF 16 GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ

8 Beskrivning 1 Display Se avsnittet Displayinformation på sidan Inställningar Används för att växla till och från inställningsläge. Se avsnitten Inställningar på sidan 78 och Menystruktur (inställningar) på sidan 20. Funktionen är obligatorisk och programmeras till denna position som standard. Knapparna 3 8 Förprogrammerade knappar/funktionsknappar/övervakningsknappar Knapparna är programmerade med de angivna standardfunktionerna (se nedan). Funktionerna kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. Funktionerna kan även tas bort från knapparna (av systemadministratören). I så fall kan du programmera funktioner och telefonnummer som du använder ofta på knapparna. Knapparna kan även användas som övervakningsknappar eller för att tilldela funktionerna Återuppringning, Samtal väntar och Påkoppling. Se avsnitten Programmera funktionsknappar på sidan 79 och Övervakningsknapp på sidan Medflyttning Indikerar aktiverad medflyttning. Används även för att inaktivera medflyttning. Se avsnitt Vidarekoppling på sidan Meddelande Knapp som indikerar att meddelande väntar. När lampan lyser kan du lyssna på meddelandet genom att trycka på knappen. Se avsnittet Meddelanden på sidan Ledig på annan linje Ta emot ett andra samtal när du redan har ett pågående samtal. Se avsnittet Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal på sidan Samtalslista Används för att komma till listan med utgående och inkommande samtal. När lampan blinkar finns det obesvarade inkommande samtal. Se avsnitten Ringa nummer i samtalslistan på sidan 39 och Samtalslista på sidan Konferens Inleda en konferens. Se avsnittet Konferens på sidan Överflyttning Transportera samtal. Se avsnittet Överflyttning på sidan 51. 8

9 Beskrivning 9 Trevalslinje Hantera samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 10 Sekretess a) Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet Sekretess på sidan 48. b) Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Stänga av ringsignalen på sidan 88 och Tyst ringning på sidan Volymknappar/menykontrollknappar a) Justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. b) Bläddra i inställningsläget. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. c) Bläddra i samtalslistan. Se avsnittet Ringa nummer i samtalslistan på sidan 39. Hur du använder menykontrollknapparna beskrivs i avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan Knapp för högtalare/välj/logga in Högtalarknappen används för högtalande anslutning. Genom att hålla ner den i 4 sekunder aktiveras högtalarens förinställning. a) Aktivera förinställning för övervakning. Se avsnittet Förinställning för headset på sidan 94. b) Används för att välja i inställningsläget. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. c) Logga in i systemet. Se avsnittet Starta telefonen Logga in/ ut på sidan 21. Hur du använder knappen för att välja och logga in beskrivs i avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan Knapp för headset Hantera headsetsamtal och aktivera förinställning för headset. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan Knapp för att koppla ned/avsluta/logga ut a) Koppla bort samtal eller avsluta en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. b) Avsluta inställningsläget. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. c) Logga ut från systemet. Se avsnittet Starta telefonen Logga in/ut på sidan 21. Hur du använder knappen för att avsluta och logga ut beskrivs i avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan 12. 9

10 Beskrivning 15 Mikrofon (endast v. 2 av Dialog 4422) Används för samtal via högtalaren. 10

11 Beskrivning 16 Högtalare 17 Lur Har hörslinga för hörselskadade som standard. Obs! Hörluren är magnetisk och det finns en risk att små metallföremål kan fastna och följa med till örat. 18 Utdragsskiva för snabbguide (tillval) Se avsnittet Utdragsskiva (tillval) på sidan Anslutning till nätadapter Se avsnittet Starta telefonen Logga in/ut på sidan Knappsats (tillval, endast v. 2 av Dialog 4422) Med 17 programmerbara knappar. En knappsats kan anslutas, se avsnittet Knappsats (tillval) på sidan 91. Knapparna kan användas som funktions- eller övervakningsknappar, se avsnitten Programmera funktionsknappar på sidan 79 och Övervakningsknapp på sidan 75. Med programmet Designation Card Manager kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. Se nedan. 21 Signeringskort Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på: Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer information. 11

12 Beskrivning Dolda knappfunktioner Volymknappen, högtalarknappen och nedkopplingsknappen har vissa dolda funktioner som inte visas på knapparna. Endast standardsymbolerna visas (volym, högtalare och C). Bilden nedan beskriver vilka knappar du ska trycka på i varje situation: Upp Föregående Radera Ner Nästa Ändra Ja Välj Spara Logga in Nej Avbryta Avsluta Logga ut* * Håll intryckt i minst 1 sek. Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ Tänd lampa ÖÔ Långsamt blinkande lampa Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen är upptagen. Linjen (funktionen) har parkerats. ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Pågående samtal. 12

13 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från telefonsystemet till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Särskild kopplingston Rington eller köton Upptagetton Spärrton Ton för nummer som inte nås Samtal väntar-ton eller verifieringston Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Parkeringston Ton för uppkoppling pågår 13

14 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringningssignal (påminnelsesignal) Övervakningsknapparna kan programmeras med andra ringningsalternativ, se avsnittet Ändra ringsignal för en övervakningsknapp på sidan

15 Beskrivning Displayinformation På displayen får du information om t.ex. tid och datum, anslutningsstatus och telefonnummer. Följande sidor innehåller exempel på informationsdisplayer vid olika telefonstatus. Obs! Alla namn och nummer som visas på displayerna i den här användarhandboken är exempel. När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta att inga fler åtgärder kan vidtas. Telefonen har en grafisk display som har cirka två rader med 20 tecken på varje rad. Antalet rader och tecken per rad beror dock på vilken teckenstorlek och vilket teckensnitt som används. Du kan ändra menyspråket på displayen och även visningen av datum/tid, se avsnittet Inställningar på sidan 78. Beroende på anslutningsstatus visar den övre raden i displayen: Tid och datum Anslutningsstatus Displaysymboler (utom volymindikator) Namn eller nummer för parkerat samtal Beroende på anslutningsstatus visar den nedre raden i displayen: Användarens namn och nummer Samtal/uppringt namn och nummer Frånvaroorsak Volymindikator Under start och inloggning, när displayen visar samtalslistan eller när telefonen är i inställningsläge, anpassas displayen efter den aktuella situationen. 15

16 Beskrivning Displaysymboler Trafikstatus visas med följande symboler på displayen: Volymindikator. Visar ringsignalens volym i standby-läge eller ringläge alternativt högtalarens eller lurens volym i samtalsläge. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. Åtkomstvarning. Blinkar när åtkomsten till systemtjänster är begränsad (när någon tjänst inte fungerar). Se avsnittet Felsökning på sidan 114. Säkerhet. Anger att pågående samtal är säkert mellan part A och B. Mediet (samtalet) och signalerna krypteras. Följande symboler kan visas i andra displaymenyer. Exempel på Lista-menyn: Nya obesvarade samtal Inkommande samtal 12:24 am R Torres :02 am :07 R Torres 4177 Exempel på Datumformat-menyn: Sep 2008 eller eller Nytt obesvarat samtal. Anger nya obesvarade och inte kontrollerade samtal. Siffran bredvid symbolen anger hur många gånger denna person har ringt dig. Obesvarat samtal. Anger ett eller flera obesvarade men kontrollerade samtal. Siffran bredvid symbolen anger hur många gånger denna person har ringt dig. Inkommande samtal. Anger ett besvarat inkommande samtal. Utgående samtal. Anger ett utgående samtal. Stapelindikator. Anger vilken del av den totala listan som visas. 16

17 Beskrivning Markeringsram. Markerar den post som ska ringas upp eller som är markerad i listan. Inställningsindikatorer. En ifylld symbol anger den aktuella inställningen i den lista som visas. Standby-läge När telefonen är i standby-läge visas information om tid och datum på första raden och ditt namn och anknytningsnummer på andra raden. I exemplet nedan är anknytningsnumret för J Smith :24 12 Sep 2008 J Smith 3232 Obesvarade samtal visas på telefonens display. 1 Missade J Smith 3232 En aktiverad medflyttning visas också på telefonens display. Medfl till 3333 J Smith 3232 Smith (3232) har aktiverat medflyttning till

18 Beskrivning Utgående samtal När du ringer från telefonen visas anslutningsinformation och det namn (om det är tillgängligt) och nummer du ringer på displayen. Ringer A Andersson 3345 Om den uppringda anknytningen är upptagen ser displayen ut så här. Upptagen A Andersson 3345 Om den uppringda anknytningen är vidarekopplad visas vidarekopplingsinformationen och den uppringda personens namn och nummer. > är medflyttningssymbolen. A Andersson >Medflytt B Brown 4260 Samtalet till Andersson (3345) vidarekopplas till Nilsson (4260). 18

19 Beskrivning Inkommande samtal När du får ett samtal visas namnet på den som ringer (om det är tillgängligt) och numret på displayen. Namnet och numret blinkar. Om numret för ett externt samtal inte är tillgängligt visas Externt på displayen istället för numret. Inkommande 3345 A Andersson Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas vidarekopplingsinformationen samt namn och nummer för den som ringer (blinkar). > är medflyttningssymbolen. A Andersson >Medflytt 4260 B Brown Brown (4260) har ringt till Andersson och samtalet har vidarekopplats till dig. 19

20 Beskrivning Menystruktur (inställningar) Menystruktur för de menyer som kan väljas när knappen Inställningar tryckts in. När du bläddrar mellan menyerna markeras den aktiva menyn med en svart ram. Du bläddrar i menyerna med hjälp av högtalarknappen, volymknapparna och nedkopplingsknappen, se avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan 12. Funktionsknappar 1 Prog.bara knappar 2 Ringkaraktär Tid och datum Språk Displaykontrast Utloggning spärrad 4 Tillbehörsenhet 3 Volym Nätverk Förklaringar Tryck på knapp att kontr. Tryck på knapp för prog. Ange ny karaktär (0-9): Tidsformat Datumformat Språk i menyer Extra ringklocka Upptagetsignal Komb. ringkl./uppt.signal Normal Hög Åtkomst lokalt nät 4 DHCP 4 Webbadress <xxx> IP-adr 4 Mask 4 St-GW 4 SW-server DHCP 4 SWsrv 4 Proxy-server 4 Proxy 4 Proxy-port 4 GK Discovery 4 GK 4 Lösenord VLAN för LAN 4 VLAN för pc 4 1) Visas endast om inga funktionsknappar kan programmeras. 2) Visas endast om det finns en eller flera funktionsknappar som kan programmeras. 3) Endast tillgängligt för version 2 av Dialog 4422 och om en tillbehörsenhet är ansluten. 4) Endast tillgänglig för systemadministratören. 20

21 Starta telefonen Logga in/ut Starta telefonen Logga in/ut Startprocedur Alla systeminställningar för din IP-telefon måste ställas in av systemadministratören innan du kan använda telefonen. Anslut de kablar som behövs. Se avsnittet Installation på sidan 106. Obs! Startproceduren kan variera mellan olika telefoner beroende på inställningarna i nätverket och telefonsystemet. Kontrollera displayen på din telefon och läs de avsnitt som behövs i detta kapitel innan du fortsätter startproceduren. Om telefonen är ansluten till nätverket startar den automatiskt när du ansluter den till ett vägguttag. Obs! Telefonen fungerar inte vid strömavbrott. Efter strömavbrott startas telefonen om automatiskt. Efter ett strömavbrott rensas samtalslistan. Om en dator är ansluten kommer den att förlora sin nätverksanslutning i cirka 10 sekunder när telefonen håller på att starta om. 21

22 Starta telefonen Logga in/ut Åtkomstkontroll för LAN (nätverksautentisering) (Endast v. 2 av Dialog 4422.) Det kan krävas att du identifierar dig för att din telefon ska få åtkomst till nätverket. Du måste då ange ett giltigt användarnamn samt PIN-kod eller lösenord. Obs! Det användarnamn och lösenord som används för nätverksautentisering är inte samma som de du använder för att logga in. Ditt lösenord får du av systemadministratören, som också är den enda person som kan ändra lösenordet. z z Åtkomstkontr. lokalt nät Ange användar-id: Ange ditt användarnamn. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Ange PIN-kod eller lösenord. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Obs! Lösenordet kan bestå av bokstäver eller siffror, se avsnittet Ange bokstäver och siffror på sidan 28. PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste bestå av minst fyra siffror. Om användarnamnet och lösenordet godkänns fortsätter telefonens startprocedur. Obs! Kontakta systemadministratören om de uppgifter du angett inte accepteras. 22

23 Starta telefonen Logga in/ut Fortsatt startprocedur Displayen visar: User administrator mode to change IP settings (x) x anger att en timer räknar ner från 5 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp under den tiden väljs no change automatiskt. Obs! Proceduren går snabbare om du trycker på högtalarknappen. Administratörsläget används för att ändra IP-inställningarna i telefonen. Detta läge kan endast användas av systemadministratören. Nu visas information på displayen om att telefonen ansluts till servern och att programvaran laddas ner. Detta tar ungefär en minut. Ett självtest utförs och därefter är telefonen klar att använda eller logga in på. Se avsnitt Logga in på sidan 25 om inloggning. 23

24 Starta telefonen Logga in/ut Uppdatera program Om ny programvara måste installeras i telefonen visas följande display: Följande display visas när ny programvara är tillgänglig: A new application version is available, update? (x) x anger att en timer räknar ner från 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp under den tiden väljs Ja automatiskt. Obs! Proceduren går snabbare om du trycker på högtalarknappen. Tryck om du vill uppdatera programmet (=Ja). Programvaran hämtas från servern. Detta tar ungefär 60 sekunder. Telefonen är därefter klar att använda eller logga in på. Se avsnitt Logga in på sidan 25 om inloggning. Obs! Det är viktigt att du inte kopplar bort strömmen från telefonen medan det nya programmet hämtas och sparas. Om ett strömavbrott uppstår måste du hämta programvaran igen. Om du vill fortsätta att använda tidigare sparad inställning: Tryck om du vill använda den aktuella programversionen (=Nej). 24

25 Starta telefonen Logga in/ut Logga in Om telefonen kräver inloggning finns tre olika alternativ: 1 Du tillåts logga in och ut telefonen. Detta är det vanligaste alternativet. 2 Telefonen loggas alltid in med ett grundnummer. Du kan inte logga in eller ut. Detta alternativ kan användas för telefoner i konferensrum, receptioner osv. 3 Telefonen är alltid inloggad, med ett standardnummer som i alternativ 2, men du kan logga in med ditt eget anknytningsnummer och hämta dina personliga kategorier. Detta alternativ kan användas med Free Seating. Se även avsnittet Free Seating på sidan 29. Alternativ 1 Inloggningsmenyn visas: Slå 112 för nödsamtal Logga in med nr: 4316 Om nödsamtalsfunktionen är inaktiverad visas inte texten Slå 112 för nödsamtal. Nödsamtalsnumret kan skilja sig åt i olika länder. Se avsnittet Nödsamtal (SOS) på sidan 37. Anknytningsnumret som användes vid senaste inloggningen visas automatiskt. Om numret som visas är ditt nummer: Tryck för att logga in. 25

26 Starta telefonen Logga in/ut z Om ett annat nummer än ditt visas (någon annan har loggat in på telefonen): Slå ditt anknytningsnummer. Det visade numret tas automatiskt bort när du börjar slå. På displayen visas vilka siffror som du slagit in. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Tryck för att logga in. Om PIN-kod eller lösenord inte behövs visas ditt namn och anknytningsnummer på displayen och telefonen är klar att använda. 12:24 12 Sep 2008 J Smith 3232 Om PIN-kod eller lösenord krävs visas följande på displayen: Användare ej inloggad! Ange lösenord: Obs! Den senast använda inställningen (från föregående användare) finns kvar tills den ändras. Uppmaningen att ange ett lösenord kan ändras. Kontakta systemadministratören. Ditt lösenord får du av systemadministratören, som också är den enda person som kan ändra lösenordet. z PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste bestå av minst fyra siffror. Ange PIN-kod eller lösenord. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Anmärkning om telefonversion: För v. 2 av Dialog 4422 kan lösenordet anges med bokstäver och siffror, se avsnitt Ange bokstäver och siffror på sidan 28. Tryck för att logga in. På displayen visas ditt namn och anknytningsnummer. Du kan nu använda telefonen. 26

27 Starta telefonen Logga in/ut Alternativ 2 Följande vilolägesmeny visas och telefonen är klar att använda. 12:24 12 Sep 2008 Konferensrum 3000 Obs! Det går inte att logga ut när en telefon har programmerats enligt detta alternativ. Alternativ 3 Telefonen loggas in med grundnumret. Du kan logga in med ditt eget anknytningsnummer och få personliga kategorier. 7 12:24 12 Sep 2008 Tryck för att logga in. Tryck på knappen och den håll nedtryckt i minst en sekund. Texten Ändra användare? visas. Tryck för att bekräfta. Om PIN-kod eller lösenord inte behövs visas ditt namn och anknytningsnummer på displayen och telefonen är klar att använda. z Om PIN-kod eller lösenord krävs: Ange PIN-kod eller lösenord. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Anmärkning om telefonversion: För v. 2 av Dialog 4422 kan lösenordet anges med bokstäver och siffror, se avsnitt Ange bokstäver och siffror på sidan 28. Tryck för att logga in. På displayen visas ditt namn och anknytningsnummer. Du kan nu använda telefonen. Obs! Under natten loggas telefonen automatiskt ut och loggas sedan in igen med grundnumret. 27

28 Starta telefonen Logga in/ut Ange bokstäver och siffror Ovanför varje knapp på telefonen ser du de vanligaste bokstäverna. För att skriva bokstaven A trycker du på 2 en gång, för B trycker du på 2 två gånger, för C trycker du på 2 tre gånger osv. Obs! Om ordet du vill mata in innehåller en siffra skriver du siffran genom att hålla sifferknappen nedtryckt i mer än 1 sekund. Det första tecken du skriver blir som standard en versal, och resten av ordet skrivs med gemener. Varje nytt ord börjar med stor bokstav (efter ett mellanslag). Du kan dock ange att alla tecken ska skrivas som versaler eller som gemener, se nedan. * Tryck för att växla mellan versaler och gemener. Alla tecken du matar in efter tryckningen skrivs i det skiftläge du har valt. Detta gäller endast för tecknen A Z. ì Tryck på (-) för att rätta ett skrivfel. I v. 2 av Dialog 4422 visas en fyrkant runt de tecken du kan välja. Om du till exempel trycker på 9, visas följande alternativ i displayen: wxyz9 Tryck 9. Ett nytt tecken (w, x, y, z eller 9) markeras varje gång du trycker på knappen. 28

29 Starta telefonen Logga in/ut Free Seating Eftersom du kan logga in på alla IP-telefoner i nätverket med hjälp av ditt anknytningsnummer fungerar alla IP-telefoner inom nätverket automatiskt som Free Seating-telefoner. Se även alternativ 3 i avsnittet Logga in på sidan 25. Obs! Du kan inte använda funktionen Free Seating genom att trycka * 1 1 * behörighetskod * anknytningsnummer #. 29

30 Inkommande samtal Inkommande samtal Svara En ringsignal och en blinkande lampa indikerar ett inkommande samtal. Obs! Om parallell ringning är aktiverad ringer samtalet på fler än en telefon, se avsnittet Parallell ringning på sidan 33. u u ÖÔ Linje 2 På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. På Linje 2 eller övervakningsknapp Lyft luren. Tryck på den blinkande Linje 2-knappen, Om du har ett pågående samtal (Linje 1) parkeras det första samtalet. ÖÔ Jim tryck på den blinkande övervakningsknappen. Om du har ett pågående samtal (Linje 1) parkeras det första samtalet. eller Obs! Om det hörs en ton väntar du tills den tystnat innan du börjar samtalet. Du kan ändra ringsignalen för övervakningsknappen, se avsnittet Ändra ringsignal för en övervakningsknapp på sidan

31 Inkommande samtal Högtalande (Endast v. 2 av Dialog 4422.) ÖÔ Linje ÖÔ Jim Tryck på den blinkande linjeknappen, eller tryck på den blinkande övervakningsknappen. Obs! Du kan ändra ringsignalen för övervakningsknappen, se avsnittet Ändra ringsignal för en övervakningsknapp på sidan 89. Tryck för att avsluta samtalet. u z Från en annan telefon Du kan svara på samtal till en annan anknytning: Lyft luren och ring upp anknytningen som det ringer till. Upptagetton. Upptagen A Andersson Obs! Finland, tryck 8. Autosvar Autosvarsfunktionen innebär att inkommande samtal besvaras automatiskt i högtalande läge, utan att man behöver lyfta luren. Funktionen aktiveras av systemadministratören, som kan välja ett av de följande två svarsalternativen: Med fördröjning: Samtalsförbindelsen etableras i högtalande läge efter en ringsignal. Ingen fördröjning: Samtalsförbindelsen etableras direkt i högtalande läge. 31

32 Inkommande samtal Inställningar Ô ì Kontrollera om autosvar är aktiverat: Upprepa tills menyn Autosvar markeras. Aktuell inställning visas med markering. Tryck för att återgå till föregående meny. Inställningar ÕÔ eller Tryck för att återgå till standby-läge. Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på Ô annan linje Du kan ta emot ett annat samtal när funktionen Ledig på annan linje är aktiverad. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen Ledig på annan linje är aktiv. ÖÔ Linje 2 Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Om du har ett pågående samtal på Linje 1 och Linje 2 blinkar och indikerar ett nytt inkommande samtal: ÖÔ Linje 1 Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Samtal väntar Om den som ringer upp har aktiverat Samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverat. Svara på det väntande samtalet: 32

33 Inkommande samtal ÖÔ Linje Tryck på den blinkande linjeknappen om du vill svara på det nya samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar. Parallell ringning Obs! Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonsystemet. Parallell ringning gör att det kan ringa på flera telefoner samtidigt vid ett inkommande samtal, och att samtalet kan besvaras på vilken som helst av telefonerna. Det största fördelen med denna funktion är att man inte riskerar att missa samtal. Funktionen kräver att alla telefoner som deltar anges i en lista för parallell ringning, som måste konfigureras och aktiveras av systemadministratören. Eftersom endast samtal till en huvudanknytning distribueras bland telefonerna i listan måste även denna huvudanknytning anges. Ett samtal till en specifik anknytning distribueras inte till andra telefoner i listan utan ringer bara på den specifika anknytningens telefon. Parallell ringning kan inaktiveras tillfälligt av telefonanvändaren med hjälp av funktionen Intern medflyttning. Se även avsnittet Intern medflyttning på sidan 53. Obs! Om en anknytning som ingår i en lista för parallell ringning försöker aktivera/avaktivera någon av funktionerna nedan utförs proceduren endast på huvudanknytningens nummer och inte på anknytningens eget nummer. Vidarekoppling för icke-generisk anknytning Stör ej Extern medflyttning Medflyttning Allmän avbeställning Individuell upprepad distribution eller Personligt nummer Frånvaroinformation 33

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103 103 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103107 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103 106 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision SIP-aktiverad IP-telefon för MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Lathund för snabbspar

Lathund för snabbspar Lathund för snabbspar 023-15326 SPARA? Någon ringer. Numret visas i displayen samt en förfrågan om att spara det. Vill du spara direkt trycker du på JA. JA MENY NEJ 023-15326 Namn: Inskrivning av namn.

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony Server Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer