Dialog 4422 IP Office

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4422 IP Office"

Transkript

1 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden. Vänligen uppmärksamma att inte alla funktioner, som är upptagna i denna manual, är tillämpliga för telefonväxeln vid Uppsala universitet Teleservice Uppsala universitet

2 SV/LZT R8A Aastra Telecom Sweden AB Med ensamrätt.

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 4 Viktig användarinformation... 6 Beskrivning... 7 Starta telefonen Logga in/ut Inkommande samtal Utgående samtal Samtalslista Under samtal Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Lägga till kontakter från Microsoft Outlook Webbserver Installation Felsökning Ordlista Sakregister

4 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för IP-telefonen Dialog 4422 IP Office som uppfyller standarden H.323. Den här handboken beskriver funktionerna i telefonen när den är ansluten till MX-ONE eller MD110. Funktionerna i telefonen kan användas i alla sorters telefonisituationer. De funktioner som beskrivs i användarhandboken är de som telefonen är programmerad med vid leveransen från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp. Obs! Telefonen finns i två versioner version 1 och version 2. Version 1 är märkt med DBC och version 2 är märkt med DBC under telefonen. Kontrollera vilken version du har. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: 4

5 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok får kopieras, sparas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare. Garanti AASTRA LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BE- TRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Försäkran om överensstämmelse Aastra Telecom Sweden AB, Hägersten, förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Ytterligare information finns på: 5

6 Viktig användarinformation Viktig användarinformation Säkerhetsinstruktioner Spara de här instruktionerna! Läs de här säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten! Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elchocker och personskador. Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation. Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe. Headset som används med produkten måste uppfylla kraven enligt EN/IEC (för Australien AS/NZS 60950:1-2003). Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fråntas befogenheten att använda produkten. Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan. Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en swimmingpool. För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör. Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras. Undvik att använda alla slags telefoner utom trådlösa modeller vid åskväder. Kassering av produkten Produkten ska inte slängas i hushållsoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. 6

7 Beskrivning Beskrivning Konferens Överflyttning Förfrågan Linje 2 Linje 1 Inställningar Medflyttning Meddelande Ledig på annan linje Samtalslista ABC DEF 16 GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ

8 Beskrivning 1 Display Se avsnittet Displayinformation på sidan Inställningar Används för att växla till och från inställningsläge. Se avsnitten Inställningar på sidan 78 och Menystruktur (inställningar) på sidan 20. Funktionen är obligatorisk och programmeras till denna position som standard. Knapparna 3 8 Förprogrammerade knappar/funktionsknappar/övervakningsknappar Knapparna är programmerade med de angivna standardfunktionerna (se nedan). Funktionerna kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. Funktionerna kan även tas bort från knapparna (av systemadministratören). I så fall kan du programmera funktioner och telefonnummer som du använder ofta på knapparna. Knapparna kan även användas som övervakningsknappar eller för att tilldela funktionerna Återuppringning, Samtal väntar och Påkoppling. Se avsnitten Programmera funktionsknappar på sidan 79 och Övervakningsknapp på sidan Medflyttning Indikerar aktiverad medflyttning. Används även för att inaktivera medflyttning. Se avsnitt Vidarekoppling på sidan Meddelande Knapp som indikerar att meddelande väntar. När lampan lyser kan du lyssna på meddelandet genom att trycka på knappen. Se avsnittet Meddelanden på sidan Ledig på annan linje Ta emot ett andra samtal när du redan har ett pågående samtal. Se avsnittet Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal på sidan Samtalslista Används för att komma till listan med utgående och inkommande samtal. När lampan blinkar finns det obesvarade inkommande samtal. Se avsnitten Ringa nummer i samtalslistan på sidan 39 och Samtalslista på sidan Konferens Inleda en konferens. Se avsnittet Konferens på sidan Överflyttning Transportera samtal. Se avsnittet Överflyttning på sidan 51. 8

9 Beskrivning 9 Trevalslinje Hantera samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 10 Sekretess a) Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet Sekretess på sidan 48. b) Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Stänga av ringsignalen på sidan 88 och Tyst ringning på sidan Volymknappar/menykontrollknappar a) Justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. b) Bläddra i inställningsläget. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. c) Bläddra i samtalslistan. Se avsnittet Ringa nummer i samtalslistan på sidan 39. Hur du använder menykontrollknapparna beskrivs i avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan Knapp för högtalare/välj/logga in Högtalarknappen används för högtalande anslutning. Genom att hålla ner den i 4 sekunder aktiveras högtalarens förinställning. a) Aktivera förinställning för övervakning. Se avsnittet Förinställning för headset på sidan 94. b) Används för att välja i inställningsläget. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. c) Logga in i systemet. Se avsnittet Starta telefonen Logga in/ ut på sidan 21. Hur du använder knappen för att välja och logga in beskrivs i avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan Knapp för headset Hantera headsetsamtal och aktivera förinställning för headset. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan Knapp för att koppla ned/avsluta/logga ut a) Koppla bort samtal eller avsluta en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. b) Avsluta inställningsläget. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. c) Logga ut från systemet. Se avsnittet Starta telefonen Logga in/ut på sidan 21. Hur du använder knappen för att avsluta och logga ut beskrivs i avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan 12. 9

10 Beskrivning 15 Mikrofon (endast v. 2 av Dialog 4422) Används för samtal via högtalaren. 10

11 Beskrivning 16 Högtalare 17 Lur Har hörslinga för hörselskadade som standard. Obs! Hörluren är magnetisk och det finns en risk att små metallföremål kan fastna och följa med till örat. 18 Utdragsskiva för snabbguide (tillval) Se avsnittet Utdragsskiva (tillval) på sidan Anslutning till nätadapter Se avsnittet Starta telefonen Logga in/ut på sidan Knappsats (tillval, endast v. 2 av Dialog 4422) Med 17 programmerbara knappar. En knappsats kan anslutas, se avsnittet Knappsats (tillval) på sidan 91. Knapparna kan användas som funktions- eller övervakningsknappar, se avsnitten Programmera funktionsknappar på sidan 79 och Övervakningsknapp på sidan 75. Med programmet Designation Card Manager kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. Se nedan. 21 Signeringskort Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på: Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer information. 11

12 Beskrivning Dolda knappfunktioner Volymknappen, högtalarknappen och nedkopplingsknappen har vissa dolda funktioner som inte visas på knapparna. Endast standardsymbolerna visas (volym, högtalare och C). Bilden nedan beskriver vilka knappar du ska trycka på i varje situation: Upp Föregående Radera Ner Nästa Ändra Ja Välj Spara Logga in Nej Avbryta Avsluta Logga ut* * Håll intryckt i minst 1 sek. Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ Tänd lampa ÖÔ Långsamt blinkande lampa Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen är upptagen. Linjen (funktionen) har parkerats. ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Pågående samtal. 12

13 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från telefonsystemet till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Särskild kopplingston Rington eller köton Upptagetton Spärrton Ton för nummer som inte nås Samtal väntar-ton eller verifieringston Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Parkeringston Ton för uppkoppling pågår 13

14 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringningssignal (påminnelsesignal) Övervakningsknapparna kan programmeras med andra ringningsalternativ, se avsnittet Ändra ringsignal för en övervakningsknapp på sidan

15 Beskrivning Displayinformation På displayen får du information om t.ex. tid och datum, anslutningsstatus och telefonnummer. Följande sidor innehåller exempel på informationsdisplayer vid olika telefonstatus. Obs! Alla namn och nummer som visas på displayerna i den här användarhandboken är exempel. När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta att inga fler åtgärder kan vidtas. Telefonen har en grafisk display som har cirka två rader med 20 tecken på varje rad. Antalet rader och tecken per rad beror dock på vilken teckenstorlek och vilket teckensnitt som används. Du kan ändra menyspråket på displayen och även visningen av datum/tid, se avsnittet Inställningar på sidan 78. Beroende på anslutningsstatus visar den övre raden i displayen: Tid och datum Anslutningsstatus Displaysymboler (utom volymindikator) Namn eller nummer för parkerat samtal Beroende på anslutningsstatus visar den nedre raden i displayen: Användarens namn och nummer Samtal/uppringt namn och nummer Frånvaroorsak Volymindikator Under start och inloggning, när displayen visar samtalslistan eller när telefonen är i inställningsläge, anpassas displayen efter den aktuella situationen. 15

16 Beskrivning Displaysymboler Trafikstatus visas med följande symboler på displayen: Volymindikator. Visar ringsignalens volym i standby-läge eller ringläge alternativt högtalarens eller lurens volym i samtalsläge. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. Åtkomstvarning. Blinkar när åtkomsten till systemtjänster är begränsad (när någon tjänst inte fungerar). Se avsnittet Felsökning på sidan 114. Säkerhet. Anger att pågående samtal är säkert mellan part A och B. Mediet (samtalet) och signalerna krypteras. Följande symboler kan visas i andra displaymenyer. Exempel på Lista-menyn: Nya obesvarade samtal Inkommande samtal 12:24 am R Torres :02 am :07 R Torres 4177 Exempel på Datumformat-menyn: Sep 2008 eller eller Nytt obesvarat samtal. Anger nya obesvarade och inte kontrollerade samtal. Siffran bredvid symbolen anger hur många gånger denna person har ringt dig. Obesvarat samtal. Anger ett eller flera obesvarade men kontrollerade samtal. Siffran bredvid symbolen anger hur många gånger denna person har ringt dig. Inkommande samtal. Anger ett besvarat inkommande samtal. Utgående samtal. Anger ett utgående samtal. Stapelindikator. Anger vilken del av den totala listan som visas. 16

17 Beskrivning Markeringsram. Markerar den post som ska ringas upp eller som är markerad i listan. Inställningsindikatorer. En ifylld symbol anger den aktuella inställningen i den lista som visas. Standby-läge När telefonen är i standby-läge visas information om tid och datum på första raden och ditt namn och anknytningsnummer på andra raden. I exemplet nedan är anknytningsnumret för J Smith :24 12 Sep 2008 J Smith 3232 Obesvarade samtal visas på telefonens display. 1 Missade J Smith 3232 En aktiverad medflyttning visas också på telefonens display. Medfl till 3333 J Smith 3232 Smith (3232) har aktiverat medflyttning till

18 Beskrivning Utgående samtal När du ringer från telefonen visas anslutningsinformation och det namn (om det är tillgängligt) och nummer du ringer på displayen. Ringer A Andersson 3345 Om den uppringda anknytningen är upptagen ser displayen ut så här. Upptagen A Andersson 3345 Om den uppringda anknytningen är vidarekopplad visas vidarekopplingsinformationen och den uppringda personens namn och nummer. > är medflyttningssymbolen. A Andersson >Medflytt B Brown 4260 Samtalet till Andersson (3345) vidarekopplas till Nilsson (4260). 18

19 Beskrivning Inkommande samtal När du får ett samtal visas namnet på den som ringer (om det är tillgängligt) och numret på displayen. Namnet och numret blinkar. Om numret för ett externt samtal inte är tillgängligt visas Externt på displayen istället för numret. Inkommande 3345 A Andersson Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas vidarekopplingsinformationen samt namn och nummer för den som ringer (blinkar). > är medflyttningssymbolen. A Andersson >Medflytt 4260 B Brown Brown (4260) har ringt till Andersson och samtalet har vidarekopplats till dig. 19

20 Beskrivning Menystruktur (inställningar) Menystruktur för de menyer som kan väljas när knappen Inställningar tryckts in. När du bläddrar mellan menyerna markeras den aktiva menyn med en svart ram. Du bläddrar i menyerna med hjälp av högtalarknappen, volymknapparna och nedkopplingsknappen, se avsnittet Dolda knappfunktioner på sidan 12. Funktionsknappar 1 Prog.bara knappar 2 Ringkaraktär Tid och datum Språk Displaykontrast Utloggning spärrad 4 Tillbehörsenhet 3 Volym Nätverk Förklaringar Tryck på knapp att kontr. Tryck på knapp för prog. Ange ny karaktär (0-9): Tidsformat Datumformat Språk i menyer Extra ringklocka Upptagetsignal Komb. ringkl./uppt.signal Normal Hög Åtkomst lokalt nät 4 DHCP 4 Webbadress <xxx> IP-adr 4 Mask 4 St-GW 4 SW-server DHCP 4 SWsrv 4 Proxy-server 4 Proxy 4 Proxy-port 4 GK Discovery 4 GK 4 Lösenord VLAN för LAN 4 VLAN för pc 4 1) Visas endast om inga funktionsknappar kan programmeras. 2) Visas endast om det finns en eller flera funktionsknappar som kan programmeras. 3) Endast tillgängligt för version 2 av Dialog 4422 och om en tillbehörsenhet är ansluten. 4) Endast tillgänglig för systemadministratören. 20

21 Starta telefonen Logga in/ut Starta telefonen Logga in/ut Startprocedur Alla systeminställningar för din IP-telefon måste ställas in av systemadministratören innan du kan använda telefonen. Anslut de kablar som behövs. Se avsnittet Installation på sidan 106. Obs! Startproceduren kan variera mellan olika telefoner beroende på inställningarna i nätverket och telefonsystemet. Kontrollera displayen på din telefon och läs de avsnitt som behövs i detta kapitel innan du fortsätter startproceduren. Om telefonen är ansluten till nätverket startar den automatiskt när du ansluter den till ett vägguttag. Obs! Telefonen fungerar inte vid strömavbrott. Efter strömavbrott startas telefonen om automatiskt. Efter ett strömavbrott rensas samtalslistan. Om en dator är ansluten kommer den att förlora sin nätverksanslutning i cirka 10 sekunder när telefonen håller på att starta om. 21

22 Starta telefonen Logga in/ut Åtkomstkontroll för LAN (nätverksautentisering) (Endast v. 2 av Dialog 4422.) Det kan krävas att du identifierar dig för att din telefon ska få åtkomst till nätverket. Du måste då ange ett giltigt användarnamn samt PIN-kod eller lösenord. Obs! Det användarnamn och lösenord som används för nätverksautentisering är inte samma som de du använder för att logga in. Ditt lösenord får du av systemadministratören, som också är den enda person som kan ändra lösenordet. z z Åtkomstkontr. lokalt nät Ange användar-id: Ange ditt användarnamn. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Ange PIN-kod eller lösenord. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Obs! Lösenordet kan bestå av bokstäver eller siffror, se avsnittet Ange bokstäver och siffror på sidan 28. PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste bestå av minst fyra siffror. Om användarnamnet och lösenordet godkänns fortsätter telefonens startprocedur. Obs! Kontakta systemadministratören om de uppgifter du angett inte accepteras. 22

23 Starta telefonen Logga in/ut Fortsatt startprocedur Displayen visar: User administrator mode to change IP settings (x) x anger att en timer räknar ner från 5 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp under den tiden väljs no change automatiskt. Obs! Proceduren går snabbare om du trycker på högtalarknappen. Administratörsläget används för att ändra IP-inställningarna i telefonen. Detta läge kan endast användas av systemadministratören. Nu visas information på displayen om att telefonen ansluts till servern och att programvaran laddas ner. Detta tar ungefär en minut. Ett självtest utförs och därefter är telefonen klar att använda eller logga in på. Se avsnitt Logga in på sidan 25 om inloggning. 23

24 Starta telefonen Logga in/ut Uppdatera program Om ny programvara måste installeras i telefonen visas följande display: Följande display visas när ny programvara är tillgänglig: A new application version is available, update? (x) x anger att en timer räknar ner från 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp under den tiden väljs Ja automatiskt. Obs! Proceduren går snabbare om du trycker på högtalarknappen. Tryck om du vill uppdatera programmet (=Ja). Programvaran hämtas från servern. Detta tar ungefär 60 sekunder. Telefonen är därefter klar att använda eller logga in på. Se avsnitt Logga in på sidan 25 om inloggning. Obs! Det är viktigt att du inte kopplar bort strömmen från telefonen medan det nya programmet hämtas och sparas. Om ett strömavbrott uppstår måste du hämta programvaran igen. Om du vill fortsätta att använda tidigare sparad inställning: Tryck om du vill använda den aktuella programversionen (=Nej). 24

25 Starta telefonen Logga in/ut Logga in Om telefonen kräver inloggning finns tre olika alternativ: 1 Du tillåts logga in och ut telefonen. Detta är det vanligaste alternativet. 2 Telefonen loggas alltid in med ett grundnummer. Du kan inte logga in eller ut. Detta alternativ kan användas för telefoner i konferensrum, receptioner osv. 3 Telefonen är alltid inloggad, med ett standardnummer som i alternativ 2, men du kan logga in med ditt eget anknytningsnummer och hämta dina personliga kategorier. Detta alternativ kan användas med Free Seating. Se även avsnittet Free Seating på sidan 29. Alternativ 1 Inloggningsmenyn visas: Slå 112 för nödsamtal Logga in med nr: 4316 Om nödsamtalsfunktionen är inaktiverad visas inte texten Slå 112 för nödsamtal. Nödsamtalsnumret kan skilja sig åt i olika länder. Se avsnittet Nödsamtal (SOS) på sidan 37. Anknytningsnumret som användes vid senaste inloggningen visas automatiskt. Om numret som visas är ditt nummer: Tryck för att logga in. 25

26 Starta telefonen Logga in/ut z Om ett annat nummer än ditt visas (någon annan har loggat in på telefonen): Slå ditt anknytningsnummer. Det visade numret tas automatiskt bort när du börjar slå. På displayen visas vilka siffror som du slagit in. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Tryck för att logga in. Om PIN-kod eller lösenord inte behövs visas ditt namn och anknytningsnummer på displayen och telefonen är klar att använda. 12:24 12 Sep 2008 J Smith 3232 Om PIN-kod eller lösenord krävs visas följande på displayen: Användare ej inloggad! Ange lösenord: Obs! Den senast använda inställningen (från föregående användare) finns kvar tills den ändras. Uppmaningen att ange ett lösenord kan ändras. Kontakta systemadministratören. Ditt lösenord får du av systemadministratören, som också är den enda person som kan ändra lösenordet. z PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste bestå av minst fyra siffror. Ange PIN-kod eller lösenord. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Anmärkning om telefonversion: För v. 2 av Dialog 4422 kan lösenordet anges med bokstäver och siffror, se avsnitt Ange bokstäver och siffror på sidan 28. Tryck för att logga in. På displayen visas ditt namn och anknytningsnummer. Du kan nu använda telefonen. 26

27 Starta telefonen Logga in/ut Alternativ 2 Följande vilolägesmeny visas och telefonen är klar att använda. 12:24 12 Sep 2008 Konferensrum 3000 Obs! Det går inte att logga ut när en telefon har programmerats enligt detta alternativ. Alternativ 3 Telefonen loggas in med grundnumret. Du kan logga in med ditt eget anknytningsnummer och få personliga kategorier. 7 12:24 12 Sep 2008 Tryck för att logga in. Tryck på knappen och den håll nedtryckt i minst en sekund. Texten Ändra användare? visas. Tryck för att bekräfta. Om PIN-kod eller lösenord inte behövs visas ditt namn och anknytningsnummer på displayen och telefonen är klar att använda. z Om PIN-kod eller lösenord krävs: Ange PIN-kod eller lösenord. (Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.) Anmärkning om telefonversion: För v. 2 av Dialog 4422 kan lösenordet anges med bokstäver och siffror, se avsnitt Ange bokstäver och siffror på sidan 28. Tryck för att logga in. På displayen visas ditt namn och anknytningsnummer. Du kan nu använda telefonen. Obs! Under natten loggas telefonen automatiskt ut och loggas sedan in igen med grundnumret. 27

28 Starta telefonen Logga in/ut Ange bokstäver och siffror Ovanför varje knapp på telefonen ser du de vanligaste bokstäverna. För att skriva bokstaven A trycker du på 2 en gång, för B trycker du på 2 två gånger, för C trycker du på 2 tre gånger osv. Obs! Om ordet du vill mata in innehåller en siffra skriver du siffran genom att hålla sifferknappen nedtryckt i mer än 1 sekund. Det första tecken du skriver blir som standard en versal, och resten av ordet skrivs med gemener. Varje nytt ord börjar med stor bokstav (efter ett mellanslag). Du kan dock ange att alla tecken ska skrivas som versaler eller som gemener, se nedan. * Tryck för att växla mellan versaler och gemener. Alla tecken du matar in efter tryckningen skrivs i det skiftläge du har valt. Detta gäller endast för tecknen A Z. ì Tryck på (-) för att rätta ett skrivfel. I v. 2 av Dialog 4422 visas en fyrkant runt de tecken du kan välja. Om du till exempel trycker på 9, visas följande alternativ i displayen: wxyz9 Tryck 9. Ett nytt tecken (w, x, y, z eller 9) markeras varje gång du trycker på knappen. 28

29 Starta telefonen Logga in/ut Free Seating Eftersom du kan logga in på alla IP-telefoner i nätverket med hjälp av ditt anknytningsnummer fungerar alla IP-telefoner inom nätverket automatiskt som Free Seating-telefoner. Se även alternativ 3 i avsnittet Logga in på sidan 25. Obs! Du kan inte använda funktionen Free Seating genom att trycka * 1 1 * behörighetskod * anknytningsnummer #. 29

30 Inkommande samtal Inkommande samtal Svara En ringsignal och en blinkande lampa indikerar ett inkommande samtal. Obs! Om parallell ringning är aktiverad ringer samtalet på fler än en telefon, se avsnittet Parallell ringning på sidan 33. u u ÖÔ Linje 2 På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. På Linje 2 eller övervakningsknapp Lyft luren. Tryck på den blinkande Linje 2-knappen, Om du har ett pågående samtal (Linje 1) parkeras det första samtalet. ÖÔ Jim tryck på den blinkande övervakningsknappen. Om du har ett pågående samtal (Linje 1) parkeras det första samtalet. eller Obs! Om det hörs en ton väntar du tills den tystnat innan du börjar samtalet. Du kan ändra ringsignalen för övervakningsknappen, se avsnittet Ändra ringsignal för en övervakningsknapp på sidan

31 Inkommande samtal Högtalande (Endast v. 2 av Dialog 4422.) ÖÔ Linje ÖÔ Jim Tryck på den blinkande linjeknappen, eller tryck på den blinkande övervakningsknappen. Obs! Du kan ändra ringsignalen för övervakningsknappen, se avsnittet Ändra ringsignal för en övervakningsknapp på sidan 89. Tryck för att avsluta samtalet. u z Från en annan telefon Du kan svara på samtal till en annan anknytning: Lyft luren och ring upp anknytningen som det ringer till. Upptagetton. Upptagen A Andersson Obs! Finland, tryck 8. Autosvar Autosvarsfunktionen innebär att inkommande samtal besvaras automatiskt i högtalande läge, utan att man behöver lyfta luren. Funktionen aktiveras av systemadministratören, som kan välja ett av de följande två svarsalternativen: Med fördröjning: Samtalsförbindelsen etableras i högtalande läge efter en ringsignal. Ingen fördröjning: Samtalsförbindelsen etableras direkt i högtalande läge. 31

32 Inkommande samtal Inställningar Ô ì Kontrollera om autosvar är aktiverat: Upprepa tills menyn Autosvar markeras. Aktuell inställning visas med markering. Tryck för att återgå till föregående meny. Inställningar ÕÔ eller Tryck för att återgå till standby-läge. Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på Ô annan linje Du kan ta emot ett annat samtal när funktionen Ledig på annan linje är aktiverad. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen Ledig på annan linje är aktiv. ÖÔ Linje 2 Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Om du har ett pågående samtal på Linje 1 och Linje 2 blinkar och indikerar ett nytt inkommande samtal: ÖÔ Linje 1 Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Samtal väntar Om den som ringer upp har aktiverat Samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverat. Svara på det väntande samtalet: 32

33 Inkommande samtal ÖÔ Linje Tryck på den blinkande linjeknappen om du vill svara på det nya samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar. Parallell ringning Obs! Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonsystemet. Parallell ringning gör att det kan ringa på flera telefoner samtidigt vid ett inkommande samtal, och att samtalet kan besvaras på vilken som helst av telefonerna. Det största fördelen med denna funktion är att man inte riskerar att missa samtal. Funktionen kräver att alla telefoner som deltar anges i en lista för parallell ringning, som måste konfigureras och aktiveras av systemadministratören. Eftersom endast samtal till en huvudanknytning distribueras bland telefonerna i listan måste även denna huvudanknytning anges. Ett samtal till en specifik anknytning distribueras inte till andra telefoner i listan utan ringer bara på den specifika anknytningens telefon. Parallell ringning kan inaktiveras tillfälligt av telefonanvändaren med hjälp av funktionen Intern medflyttning. Se även avsnittet Intern medflyttning på sidan 53. Obs! Om en anknytning som ingår i en lista för parallell ringning försöker aktivera/avaktivera någon av funktionerna nedan utförs proceduren endast på huvudanknytningens nummer och inte på anknytningens eget nummer. Vidarekoppling för icke-generisk anknytning Stör ej Extern medflyttning Medflyttning Allmän avbeställning Individuell upprepad distribution eller Personligt nummer Frånvaroinformation 33

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

IP-telefon Dialog 3413

IP-telefon Dialog 3413 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Aastra Kommunikationssystem

Aastra Kommunikationssystem Aastra Kommunikationssystem Aastra 800 Aastra IntelliGate Aastra IntelliGate OpenCom 100 OpenCom 100 Aastra 800 OpenCom 1000 BusinessPhone BusinessPhone MX-ONE A150 A300 2025 2045 2065 Aastra Mobile Client:

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer