DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110"

Transkript

1 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.?

2 SV/LZT R1A Ericsson Enterprise AB

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 5 Viktigt... 7 Beskrivning Slå på/av Free Seating (tillval) Inkommande samtal Utgående samtal Telefonboken Samtalslista Under samtal Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Installation Felsökning Ordlista Index

4 Innehåll 4

5 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för den trådlösa telefonen som ingår i Ericssons kommunikationssystem MD110. Det är ett kommunikationssystem med den allra senaste tekniken. Kombinationen av funktioner och applikationer innebär att systemet effektiviserar kommunikationsflödet i praktiskt taget alla organisationer. För att effektivt kunna utnyttja alla dessa funktioner finns en serie telefoner som utvecklats för att vara enkla att använda i alla situationer. Telefonen styrs med hjälp av menyer. Genom att använda vissa knappar får du tillgång till funktioner och nummer du ofta använder. Se avsnittet Beskrivning på sidan 12. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken anges den vanligaste koden för varje funktion. De funktioner som beskrivs i användarhandboken är de som - telefonerna är programmerade med vid leverans från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver ytterligare information. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: Om du vill öva på att använda telefonen kan du hämta Ericsson Enterprise End User Training On Telephones på: Usertool/index.htm. Du börjar öva genom att välja alternativet Ericsson Enterprise elearning och välja din telefontyp. 5

6 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok får återges, lagras, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttryckligt skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges: Om denna publikation görs tillgänglig på Ericssons hemsida medger Ericsson att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk enbart. Innehållet får inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas i försäljning. Ericsson påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Garanti ERICSSON LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Ericsson ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Konformitetsdeklaration Ericsson Enterprise AB, Stockholm, förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Ytterligare information finns på: 6

7 Viktigt Viktigt Det här avsnittet innehåller viktig information som du bör känna till innan du börjar använda telefonen och dess funktioner. Obs! Användarhandboken beskriver de funktioner hos kommunikationssystemet MD110 som telefonen hanterar samt de av telefonens egna funktioner som du oftast behöver. Samtliga funktioner som är specifika för telefonen återfinns i menystrukturen. Se avsnittet Menystruktur på sidan 20. Förberedelser Innan du använder första gången måste du ladda och ansluta batteriet. Se avsnittet Förberedelser på sidan 84. Obs! Sätt i laddaren och ladda den i minst 4 timmar innan du använder den första gången. 7

8 Viktigt PIN-kod Telefonen levereras med en förprogrammerad PIN-kod (Personal Identification Number). Du bör byta till en mer personlig PIN-kod för att förhindra otillbörlig användning. Byta PIN-kod ÄndraPIN Z Z Z Välj. Gå till: Inställning» Telefonlås» ÄndraPIN Tryck. AngeNuv.PIN: visas. Ange aktuell PIN-kod (standard 0000) och tryck. Antingen AngeNyPIN: eller Fel PIN visas. Om Fel PIN visas har du angett ett nummer som inte stämmer med den aktuella PINkoden. Ange en ny fyrsiffrig PIN-kod och tryck. UpprepaNyPIN visas. Ange den nya PIN-koden igen och tryck. Antingen Ny PIN Godtas eller Ny PIN Är Fel visas. Kom ihåg PIN-koden så att du kan använda den senare. Om du anger en felaktig ny PIN-kod tre gånger i rad stängs menyalternativet för kodbyte. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad i andra fall blockeras telefonen och PIN Låst, LåsaUpp? visas. Information om hur du låser upp telefonen finns i avsnittet IPEI-nummer på sidan 9. 8

9 Viktigt IPEI-nummer Om telefonen har låsts för att fel PIN-kod har angetts tre gånger kan du låsa upp telefonen med IPEI-numret (International Portable part Equipment Identity). När du har angett IPEI-numret anger du en ny PIN-kod. IPEI-numret är en kod som är unik för din telefon. Du hittar IPEInumret i menyn VisaIPEI. Om telefonen är låst visas PIN Låst, LåsaUpp?. Telefonen måste låsas upp innan den kan användas igen. Z Så här visar du IPEI-numret Gå till: Information» VisaIPEI Välj VisaIPEI och tryck. AngePIN: visas. Ange telefonens PIN-kod (standard 0000) och tryck. Den 13-siffriga IPEI-koden visas. Tryck för att gå ut ur menyn. Obs! Anteckna IPEI-numret för framtida användning. Om du inte kan visa IPEI-numret kontaktar du systemadministratören. Förvara IPEI-numret på ett säkert ställe för att undvika otillbörlig användning av din telefon. Z Z Z Låsa upp Tryck. BakdÖrr: visas. Ange IPEI-koden och tryck. AngeNyPIN: visas. Ange en ny fyrsiffrig PIN-kod och tryck. UpprepaNyPIN visas. Ange den nya PIN-koden igen och tryck. Antingen Ny PIN Godtas eller Ny PIN Är Fel visas. I det senare fallet stämmer inte den kod du just angav överens med den nya PIN-koden. Om Ny PIN Godtas visas kan du använda telefonen igen. 9

10 Viktigt Riktlinjer Om du följer dessa förslag och riktlinjer förblir telefonen i gott skick och fungerar ordentligt. Obs! Telefonen innehåller inga delar som du kan laga själv. Om telefonen behöver service ska du lämna den till återförsäljaren där du köpte den. Säkerhet Telefonen är inte explosionsskyddad och ska därför inte användas i områden med explosionsrisk. Skötsel Undvik exponering för direkt solljus eller placering i närheten av andra värmekällor. Skydda telefonen mot aggressiva vätskor och ångor. Håll telefonen ifrån starka elektromagnetiska fält. Skydda telefonen mot fukt. Batterihantering Batteriet får inte sänkas ned i vatten eller kastas i eld. Använd den rekommenderade bordsladdaren för laddning. Ladda batteriet i minst en timme den första gången du använder det. Rengöring Rengör telefonen enbart med en mjuk, fuktig trasa. Tvål och andra rengöringsmedel kan missfärga eller skada telefonen. 10

11 Viktigt Tillgänglighet och ljudkvalitet Basnätverket är inte alltid tillgängligt. Om du inte får kontakt med systemet bör du kontakta systemadministratören. För att få bäst ljudkvalitet bör du undvika att använda telefonen i närheten av en dator, radio eller liknande utrustning. Täckningsområde Du kan använda din trådlösa telefon inom nätets täckningsområde. Utanför detta område kommer du att förlora kontakt med telefonnätet. Signalstyrkesymbolen försvinner och Inget Nät visas. Utanför täckningsområdet När du lämnar systemets täckningsområde markeras detta genom en kort ton och en lampindikering. När du kommer tillbaka till ett område med täckning kan det ta några minuter innan telefonen automatiskt registreras i systemet. System (menyalternativ) Menyalternativet System bör endast användas av servicepersonal i administrativt syfte. Felaktig användning av menyn kan leda till att man blir utloggad från DECT/GAP-nätet så att det inte längre är möjligt att ringa. Obs! Om telefonen loggats ut måste en servicetekniker logga in den igen. 11

12 Beskrivning Beskrivning Jobb Jul 11:

13 Beskrivning 1 Höj volym Under samtal: höja samtalsvolymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Sänk volym Under samtal: sänka samtalsvolymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Lyft luren/yes (Ja) Svara på samtal, godkänna. 4 Radera (C)/Sekretessknapp Ta bort den sist inmatade siffran. Backsteg när du redigerar text. Avbryta ett menyalternativ. Mikrofon, ringsignal och varning på/av. Se avsnitten Under samtal på sidan 48 och Inställningar på sidan Pilknapp (upp) Bläddra uppåt i menyer och namnlistor. Välja alternativet till vänster. 6 1/Blanksteg Infoga mellanslag när du skriver. Se avsnittet Telefonboken på sidan Batteri (på baksidan) Se avsnittet Installation på sidan Stjärna/Paus/Skiftläge Lägga in en paus för kopplingston. Välja stor eller liten bokstav när du skriver. Se avsnittet Telefonboken på sidan Mikrofon 10 Varningslampa Ringer, meddelande, ladda batteriet, utanför täckningsområdet. 11 Hörlur Obs! Telefonens hörlur kan dra till sig små metallföremål. 12 Teckenfönster (3 rader) Teckenfönstret i viloläge. Jobb är nätets namn och 4711 är ditt anknytningsnummer. Se avsnittet Displayinformation på sidan Av och på/lägg på luren/no (Nej) Slå på/av, avsluta samtal, tillbaka till föregående meny. Avbryta ett menyalternativ. 14 Pilknapp (ner) Bläddra nedåt i menyer och namnlistor. Välja alternativet till höger. 13

14 Beskrivning 15 Knappsats 16 Via högtalaren Aktivera samtal via högtalaren. Se avsnitten Inkommande samtal på sidan 23, Utgående samtal på sidan 26 och Under samtal på sidan R/Meddelande Parkera samtal (förfrågan), återuppta parkerade samtal eller gå in i meddelandesystemet. Se avsnittet Under samtal på sidan Kontakter för tillbehör Se avsnittet Installation på sidan Högtalare (på baksidan) För handsfree-samtal. Se avsnitten Inkommande samtal på sidan 23, Utgående samtal på sidan 26 och Under samtal på sidan 48. Telefonsignaler Telefonen signalerar vissa händelser med ljud- och ljussignaler som beskrivs nedan. Signal Röd varningslampa Förklaring Inkommande samtal Meddelande väntar Batteriet är nästan urladdat Telefonen saknar täckning eller är inte ansluten Telefonen avger även ringsignaler, larmsignaler, varningstoner och knappljud. Ljud Ringsignal Alarmsignal Knappljud Varningston Förklaring Inkommande samtal. 4 korta ljudsignaler var 30:e sekund: batteriet är nästan urladdat. 4 korta ljudsignaler varannan minut: Telefonen saknar täckning eller är inte ansluten. Hörs varje gång du trycker på en knapp (om funktionen är aktiverad). Se avsnittet Knappljud på sidan 79. Du har tryckt på en knapp som inte har någon funktion. 14

15 Beskrivning Toner Följande toner skickas från växeln till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Speciell kopplingston Rington eller köton Upptagetton Spärrton Hänvisningston Samtal väntar Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Verifieringston Varningston, dyr extern linje 15

16 Beskrivning Displayinformation I teckenfönstret visas en bekräftelse på allt du gör samt varningsmeddelanden. De två övre raderna är textrader (högst 12 tecken på varje rad) som visar de menyer du kan gå till, namn och nummer du matar in eller ringer, ditt telefon-id etc. Underst finns statusraden, där olika symboler visas. Teckenfönstret på : Följande exempel visar telefonens olika lägen: Standby-läge Olika information visas beroende på telefonens status och inställningar. Normalt: Jobb Mar 10:22 Jobb är telenätets namn. Det kan döpas om till något lämpligare, t.ex. ditt namn, företagets namn etc. Om du vill byta namn kontaktar du systemadministratören. Till höger i teckenfönstret visas ditt anknytningsnummer. Obs! Datum och tid visas endast i de senare versionerna av växeln. Om medflyttning är aktiverad: 4328 > 4444 På displayen visas ditt eget anknytningsnummer 4328 vidarekopplat till anknytning

17 Beskrivning Utgående samtal Normalt utgående samtal: När du ringer visas både anslutningsstatus och numret eller namnet du ringer. Ringer 3333 Ringer SVEN När personen svarar: 3333 Vidarekopplat samtal: Om numret du ringer är vidarekopplat visas vidarekopplingsinformationen. Teckenfönstret visar t.ex. det uppringda numret 3333 (Sven) vidarekopplat till 4444 (Anna): 4444 > 3333 ANNA > SVEN När personen svarar visas endast svarsställets nummer:

18 Beskrivning Inkommande samtal Normalt inkommande samtal: Numret till eller namnet på den som ringer visas (om informationen är tillgänglig). I exemplen visas ett inkommande samtal: 3333 SVEN När du har svarat flyttas numret till teckenfönstrets högra sida. Vidarekopplat samtal: En vidarekopplingssymbol framför numret eller namnet anger att samtalet har vidarekopplats till din telefon. Teckenfönstret visar t.ex. att samtalet var till nummer 3333 (Sven), men vidarekopplades till dig: >3333 >SVEN När du har svarat på samtalet visas endast numret till den som ringer. Symboler i textraderna > Menypekare/Vidarekopplingssymbol Visar en meny du kan välja genom att trycka på YES. När symbolen visas före ett namn eller nummer anger den att telefonen har vidarekopplats till en annan anknytning. < Numret får inte plats i teckenfönstret Det finns fler siffror till vänster. Samtalslista Anger en post i samtalslistan. Tre olika samtalstyper visas: <- Inkommande samtal -> Utgående samtal X Missat samtal! Utropstecken Anger en oläst post i en lista. 18

19 Beskrivning Symboler i teckenfönstret Signalstyrkemätare Visas när telefonen är ansluten till systemet. Staplarna visar mottagningens kvalitet. Fyra staplar innebär bästa mottagning. Ringsignal av Ringsignalen är avstängd eller mikrofonen är av. Knapplås Knappsatsen är låst. Ring Visas under samtal och blinkar när det ringer. Meddelande Mottaget meddelande. Samtalsinformation Nytt obesvarat samtal i listan MissadeSamt. Batteriindikator Staplarna blinkar i tur och ordning medan batteriet laddas och alla fyra visas när det är fulladdat. Visar hur mycket samtals- och passningstid det finns kvar. Obs! Ett larm hörs när mindre än 15 minuters samtalstid återstår i batteriet. Extra visningsfunktioner Det finns extra visningsfunktioner beroende på vilket system du är ansluten till. Det kan t.ex. vara möjligt att visa datum och tid. Tala med systemadministratören om du har behov av fler visningsfunktioner. 19

20 Beskrivning Menystruktur L eller M Du använder menyerna för att komma åt systemfunktionerna och de inbyggda funktionerna i. Tryck för att komma till väntelägesmenyn i vänteläge eller till uppkopplatmenyn under samtal (se nedan). Menystruktur Tillgängliga alternativ i vänteläge Telefonbok Sök&Ring* Spara Sök&Ändra* TaBortAlla* Sök&Ring* SamtalsList* Meddel. x* Röst: x SparNy SparSenaste Ändra TaBort LM Flytta inom en meny. Välja. Gå till undermeny. ÚÙ Gå till föregående meny. ë Gå till vilolägesdisplay. Brevlåda Tillgängliga alternativ med linjen uppkopplad DTMF-Signal*** ServiceLäge* Inställning Larm Knapplås Ljud&Signal Telefonlås ÅterstAllt Språk Sätt Alarm Larm Av* Ringstyrka Signaltyper Knappljud DiskretSig. Vibrator VidStart Registrera ÄndraPIN Medd. Knapp Medd.Nummer Teckenfönst Ljus Kontrast System** Information VäljNät Prioritet* BytNamn TaBort Registrera Internt Externt Återuppring Meddelande På Vid Tyst På Av SamtalsList* MissadeSamt* SenasteSamt* TotalTid VisaIPEI ServiceLäge* Obs! * Tillgängligt under vissa förhållanden (t.ex. om det finns sparade poster). ** Ska endast användas av systemadministratören. *** Den alternativa menyn DTMF-lång finns inte för MD110. Kontrollknappar Bekräfta Vänster/Uppåt Avbryta ë ÚÙ L M Tillbaka Höger/Nedåt 20

21 Slå på/av Slå på/av ÚÙ Slå på Tryck tills teckenfönstret tänds. Om telefonen inte slås på eller om batterisymbolen börjar blinka är batterispänningen för låg. Ladda batteriet. Du kan fortfarande använda telefonen medan den laddas. Obs! Om signalstyrkesymbolen är av och meddelandet Inget Nät visas kan du inte ringa eller svara på samtal. Stänga av ÚÙ Obs! Under samtal kan du inte stänga av telefonen. Tryck tills teckenfönstret slocknar. Telefonen stängs av. 21

22 Free Seating (tillval) Free Seating (tillval) Funktionen Free Seating används av personer som har ett anknytningsnummer på kontoret, men inget eget telefonset. Detta gäller t.ex. personer som arbetar deltid eller utanför kontoret etc. En användare av Free Seating som arbetar inne på kontoret loggar in på vilken ledig telefon som helst, och telefonen tilldelas då den medarbetarens anknytningsnummer och behörigheter. Logga in *11* Slå. Z* Mata in behörighetskoden och tryck. Z# Ange ditt anknytningsnummer och tryck. ÚÙ Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Ditt anknytningsnummer visas på displayen. #11# ÚÙ Logga ut Slå och tryck. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. 22

23 Inkommande samtal Inkommande samtal En ringsignal indikerar inkommande samtal och varningslampan blinkar snabbt. Du hör på ringsignalen om samtalet är internt, externt eller en återuppringning. Inkommande samtal indikeras samtidigt på displayen. Telefonnumren för de tjugo senast mottagna/ringda/obesvarade samtalen sparas i samtalslistan. Se avsnittet Samtalslista på sidan 46. Svara Exempel: 4736 Om numret finns i telefonboken visas det namn som har sparats med numret i stället. Tryck för att svara. Om du inte svarar på samtalet sparas numret som ett obesvarat samtal i samtalslistan. Se avsnittet Samtalslista på sidan 46. Obs! Du kan alltid svara i telefonen, även om du t.ex. håller på att programmera eller mata in ett nummer. 23

24 Inkommande samtal ë Stänga av ringsignal eller varningssignal Om telefonen ringer eller en varningssignal avges vid ett olämpligt tillfälle kan du stänga av ljudet tillfälligt. Tryck för att tillfälligt stänga av ringsignalen. Ringsignal av -symbolen visas. Anna Du kan svara på samtal även när ringsignalen är avstängd. Varningslampan och lursymbolen blinkar. Om du inte svarar på samtalet sparas numret som ett obesvarat samtal i samtalslistan. Information om hur du stänger av ringsignalen permanent finns i avsnittet Volymkontroll på sidan 73. Obs! Om du inte vill svara på samtalet trycker du på NO. Samtalet avvisas och ingen post läggs till i samtalslistan. ÚÙ Avvisa samtal Om du inte vill ta emot samtalet när telefonen ringer: Tryck för att avvisa samtalet. Samtalet kopplas bort. Via högtalaren > Tryck för att svara på samtalet i handsfree-läge. Samtalet förmedlas direkt till den som ringer via mikrofon och högtalare. ÚÙ Avsluta samtalet Tryck. Samtalslängden visas. 24

25 Inkommande samtal Z Från annan telefon Du kan svara från en annan telefon än den där det ringer. Ring upp anknytningen där det ringer och tryck. Upptagetton. 6 Tryck. Obs! Finland, tryck8. Samtalslista De 20 senast slagna numren och inkommande samtalen (obesvarade och besvarade) sparas i samtalslistan (om nätet stöder funktionen). Se avsnittet Samtalslista på sidan

26 Utgående samtal Utgående samtal Ringa Z Du kan också ringa samtal med hjälp av telefonboken. Se avsnittet Ringa samtal med telefonboken på sidan 39. Ange telefonnumret och tryck. Numret visas på displayen. Numret rings upp och anslutningen upprättas. Numret sparas i samtalslistan. Numret kan vara ett anknytningsnummer ett externt nummer, inklusive koden för att komma ut på linjen Obs! Ångra en inmatning genom att trycka på C/MUTE-knappen. Bestämmer du dig för att inte ringa efter att ha börjat slå numret trycker du på NO för att avbryta. Om det behövs en paus i numret lägger du till en sådan med en lång tryckning på knappen *. Pausen anges med ett - i numret. Ange + för internationella samtal med en lång tryckning på 0. Du kan ringa upp snabbare genom att använda samtalslistan eller lägga till ofta använda nummer i telefonboken. Se avsnitten Samtalslista på sidan 46 och Telefonboken på sidan 38. Om du får köton när du slår siffran eller siffrorna för extern linje (tilläggstjänsten ekonomivägval används i växeln), dröj kvar. När en linje blir ledig får du kopplingston. Om en varningston hörs är den linje du valt markerad som dyr extern linje. 26

27 Utgående samtal Z Ringa med kopplingston Om du föredrar att slå numret med linjen uppkopplad: Håll knappen intryckt och vänta på kopplingston. Obs! Om du trycker snabbt på knappen visas samtalslistan. Slå numret och vänta på att samtalet kopplas. 0:00: Via högtalaren Medan du väntar på anslutning, kopplingston eller under pågående samtal: > Tryck för att flytta över samtalet till handsfree-läge. Samtalet förmedlas direkt via mikrofon och högtalare. ÚÙ Avsluta samtalet Tryck. Samtalstiden visas i teckenfönstret. Samtalslista De 20 senast slagna numren och inkommande samtalen (obesvarade och besvarade) sparas i samtalslistan (om nätet stöder funktionen). Se avsnittet Samtalslista på sidan

28 Utgående samtal Spärrad nummerpresentation Om du inte vill att ditt namn och nummer ska visas för personen du ringer till följer du anvisningarna nedan. Obs! Denna funktion kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). *42# Z Den spärrade nummerpresentationen gäller bara det pågående samtalet, och proceduren måste upprepas nästa gång du vill använda den. Slå och vänta på en ny kopplingston. Slå numret. Istället för ditt namn och nummer visas Skyddat nr på den uppringda telefonens display. Egen extern linje Ringa med en egen extern linje: *0* Slå. Z# Slå det egna linjenumret och tryck. Z Slå koden för extern linje och det externa numret och tryck. 28

29 Utgående samtal Repetition av senast slagna externa nummer **0 Telefonen lagrar automatiskt det senast slagna externa numret, oavsett om du kom fram eller inte. Tryck för att repetera det senast slagna externa numret. Det slagna numret visas på displayen. Samtalsstatistik Du kan visa samtalstiden för ditt senaste samtal och den sammanlagda tiden för alla externa samtal som gjorts. Visa längden på det senaste samtalet SenasteSamt ÚÙ Välj. Gå till: Information» SenasteSamt Tryck. Längden på det senaste samtalet i timmar, minuter och sekunder visas. Tryck för att gå ut ur menyn. Visa tiden för alla utgående externa samtal TotalTid ÚÙ Välj. Gå till: Information» TotalTid Tryck. Den sammanlagda tiden för alla externa samtal i timmar, minuter och sekunder visas. Tryck för att gå ut ur menyn eller tryck för att ta bort posten från listan. 29

30 Utgående samtal Om du får upptagetton Om du ringer en anknytning och får upptagetton eller inget svar, eller om alla externa linjer är upptagna, kan du göra något av följande: ÚÙ Återuppringning Om en anknytning är upptagen eller inte svarar: 5 Tryck. Tryck för att slutföra. Din telefon ringer med återuppringningssignal när det pågående samtalet avslutas eller nästa gång ett nytt samtal avslutas. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en återuppringning. Tryck när du blir återuppringd. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Återuppringning kan beställas till flera anknytningar samtidigt. Om alla externa linjer är upptagna när du trycker på YES efter att ha slagit ett externt nummer: 5# Tryck. ÚÙ Tryck för att slutföra. När en linje blir ledig rings du automatiskt upp med en återuppringningssignal. Om du inte svarar inom åtta sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en återuppringning. Tryck när du blir återuppringd. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Endast ett återuppringningssamtal kan beställas till en extern linje. 30

31 Utgående samtal #37*Z Avbeställa återuppringning till en anknytning Slå och mata in anknytningsnumret. Obs! Om du vill avbeställa en återuppringning till en extern linje slår du koden för externt samtal (linje) istället för anknytningsnumret. # Tryck. ÚÙ Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. #37# ÚÙ Avbeställa alla återuppringningar Slå och tryck. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Aktivera samtal väntar Om det är brådskande kan du uppmärksamma den upptagna anknytningen eller det externa samtalet med en samtal väntarsignal. 4 Tryck. Obs! Finland, tryck6. Låt telefonen vara uppkopplad. När personen som ringts upp avslutar samtalet rings denne upp automatiskt. Obs! Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få en upptagetton. 31

32 Utgående samtal Påkoppling på upptagen anknytning Du kan bryta in i ett pågående samtal. 8 Tryck. Obs! Finland, tryck4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. *60* Slå. Förbigång Om denna funktion är tillgänglig från din anknytning kan du gå förbi en aktiverad vidarekoppling, aktiverad medflyttning eller aktiverad frånvaroinformation på en viss anknytning. Z # Tryck och vänta på svar. Ange anknytningsnumret. 32

33 Utgående samtal Snabbuppringning Obs! Du kan också slå kortnummer med hjälp av telefonboken och samtalslistan. Se avsnitten Telefonboken på sidan 38 och Samtalslista på sidan 46. Z Gemensamma kortnummer Kortnummer gör att det går snabbare att ringa. De gemensamma kortnumren består av 1 5 siffror och lagras i växeln (av systemadministratören). Slå det gemensamma kortnumret. Se telefonkatalogen. Tryck för att ringa upp. Snabbnamnval (0 9) Tryck flera gånger på knappen med namnets första bokstav tills namnet visas. Gå till nästa bokstav: M ÚÙ Tryck snabbt på knappen en gång till för nästa bokstav eller två gånger till för den tredje bokstaven. Bläddra till namnet. När du har hittat namnet: Tryck för att ringa. Tryck för att avsluta samtalet. 33

34 Utgående samtal M Exempel: Ringa Bo: (Anita, Berit och Bo finns i telefonboken.) 2 Håll intryckt. Anita visas i teckenfönstret. 2 Tryck snabbt en gång till. Berit visas i teckenfönstret. Tryck. Bo visas i teckenfönstret. Tryck för att ringa upp Bo. Z Programmera ett nummer eller en funktion på R/Meddelande-knappen Du kan programmera ett nummer som du ofta ringer eller en funktion du ofta använder (beroende på systemet). Gå till: Inställning» Medd. Knapp» Medd.Nummer Mata in numret. Tryck. Obs! Endast ett nummer eller en funktion kan programmeras. Om du programmerar in något på denna knapp kan du inte längre använda knappens standardfunktion, att gå direkt till röstbrevlådan. Om du vill använda meddelandefunktionen (standard) igen måste du ange numret till meddelandesystemet på nytt. 34

35 Utgående samtal Behörighet Allmän behörighetskod (tillval) Om du har fått en allmän behörighetskod (1 7 siffror) kan du tillfälligt ändra behörighetsnivån på vilken anknytning som helst inom växelsystemet till den behörighetsnivå som är kopplad till koden. Du kan använda koden för endast ett samtal eller öppna telefonen för flera samtal och sedan låsa den igen när du lämnar telefonen. *72* Slå. Z# Z Öppna anknytning för ett samtal: Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Slå koden för extern linje samt det externa numret. #73* Slå. Z# ÚÙ Öppna en anknytning för flera samtal: Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Tryck för att slutföra. *73* Slå. Z# ÚÙ Spärra en anknytning: Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Tryck för att slutföra. 35

36 Utgående samtal Egen behörighetskod (tillval) Om du har fått en individuell behörighetskod (1 7 siffror, kopplad till din anknytning) kan du låsa din egen anknytning till en allmän behörighetsnivå, t ex när du inte är på kontoret. Du kan tillfälligt ändra andra telefoner inom växelsystemet till samma behörighetsnivå som du har på din anknytning. Du kan byta individuell kod från din egen anknytning. *76* Slå. Z# ÚÙ Låsa egen anknytning: Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Tryck för att slutföra. *75* Slå. Z# Z Ringa med egen behörighetsnivå när anknytningen är låst: Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Slå koden för extern linje samt det externa numret. #76* Slå. Z# ÚÙ Öppna egen anknytning: Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Tryck för att slutföra. 36

37 Utgående samtal *75* Slå. Z* Mata in behörighetskoden och tryck. Z# Z Tilldela annan anknytning din behörighetsnivå: Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Verifieringston. Slå koden för extern linje samt det externa numret. *74* Slå. Ändra egen behörighetskod: Z# ÚÙ Z* Mata in din nuvarande behörighetskod och tryck. Ange en ny behörighetskod och tryck. Verifieringston. Tryck för att slutföra. 37

38 Telefonboken Telefonboken Telefonen är utrustad med en privat telefonbok som kan innehålla upp till 100 poster (namn och nummer). Du söker och ändrar i telefonboken via menyalternativet Telefonbok. Alla namn i telefonboken visas i alfabetisk ordning. Du kan lägga till namn och nummer i telefonboken när du vill. Obs! Du kan inte ladda ner en förprogrammerad telefonbok till. Numren i telefonboken får högst innehålla 24 siffror. Namnen i telefonboken får högst innehålla 12 tecken. Om du får ett meddelande om att telefonboken är full måste du radera en post innan du kan lägga till en ny. M L ellerm Använda telefonboken Så här kommer du åt namnen och numren i telefonboken. Gå till Telefonbok. Välj önskat alternativ med pilknapparna. 38

39 Telefonboken Ringa samtal med telefonboken Du kan söka efter ett namn och nummer i telefonboken. När du har öppnat telefonboken: L ellerm Välj SÖk&Ring och tryck. Z M Gå till: Telefonbok» Sök&Ring Ange Namn: eller Telefonbok är tom visas. Tryck på knappen för första bokstaven i namnet du söker. Hur man skriver text beskrivs i avsnittet Skriva text på sidan 44. Tryck för att bekräfta. Det första namnet som börjar med den angivna bokstaven visas. Bläddra nedåt tills du hittar namnet och tryck. Numret rings upp. Obs! Information om hur du ringer via samtalslistan finns i avsnittet Samtalslista på sidan

40 Telefonboken Lägga till ett namn eller nummer i telefonboken Med alternativet SparNy kan du lägga till namn och nummer i telefonboken. När du har öppnat telefonboken: SparNy Z Z Välj. Gå till: Telefonbok» Spara» SparNy Tryck. Ange Namn: eller Telefonbok är fylld visas. I det senare fallet måste du ta bort en post från telefonboken innan du kan lägga till en ny. Ange Namn: Johan_ Mata in namnet. Hur man skriver text beskrivs i avsnittet Skriva text på sidan 44. Tryck för att bekräfta. AngeNummer: visas. AngeNummer: _ Mata in telefonnumret. * Tryck om du måste vänta på en andra kopplingston. Tryck för att bekräfta. Namnet och numret lagras i telefonboken. 40

41 Telefonboken Ändra ett namn eller nummer i telefonboken Med alternativet Ändra kan du ändra namn och nummer i telefonboken. När du har öppnat telefonboken: Ändra Z M Z Välj. Gå till: Telefonbok» Sök&Ändra» Ändra Tryck. Ange Namn: visas. Ange första bokstaven i namnet och tryck. Det första namnet som börjar med den angivna bokstaven visas. Bläddra nedåt tills du hittar namnet. Tryck en gång för att ändra namnet. Obs! Tryck två gånger på YES för att ändra numret. Ändra till önskat namn eller nummer. Tryck för att bekräfta. Obs! Tryck endast en gång på YES om du har ändrat ett nummer. 41

42 Telefonboken Ta bort ett namn eller nummer från telefonboken Du kan även ta bort namn och nummer från telefonboken. När du har öppnat telefonboken: TaBort Z M Välj. Gå till: Telefonbok» Sök&Ändra» TaBort Tryck. Ange Namn: visas. Ange första bokstaven i namnet och tryck. Det första namnet som börjar med den angivna bokstaven visas. Bläddra nedåt tills du hittar namnet. Tryck för att ta bort namn och nummer. Namnet och numret tas bort från telefonboken. Ta bort alla namn och nummer TaBortAlla Välj. Tryck. TaBort? visas. Gå till: Telefonbok» TaBortAlla Tryck för att bekräfta. Alla namn och nummer tas bort från telefonboken. 42

43 Telefonboken Lägga till nummer från samtalslistan Upp till 20 nummer (utgående, besvarade och obesvarade samtal) kan sparas i telefonens samtalslista. Med alternativet SparSenaste lägger du till dessa nummer i telefonboken. Alternativet SparSenaste visas endast om det finns namn eller nummer som kan repeteras. När du har öppnat telefonboken: SparSenaste L ellerm Z Z Välj. Gå till: Telefonbok» Spara» SparSenaste Tryck. En lista med telefonnummer visas. Om Telefonbok är fylld visas måste du ta bort en post från telefonboken innan du kan lägga till en ny. Bläddra genom nummerlistan tills du hittar det nummer du vill spara. Tryck. Ange Namn: visas. Mata in namnet. Tryck. Ändra nr: visas. Numret som ska läggas till visas. Ändra numret vid behov. Tryck för att bekräfta. Namnet och numret lagras i telefonboken. 43

44 Telefonboken Skriva text SparNy Ovanför varje knapp står vilka tecken som kan användas när du skriver. Använd knappsatsen för att skriva text. Nedan förklaras hur du skriver text för att lägga till ett namn i telefonboksmenyn. Välj. Tryck. Telefonen ställs automatiskt i skrivläge. Exempel (skriva SVEN): 7777 Tryck för S. 888 Tryck för V. 33 Tryck för E. 66 Tryck för N. Tryck för att bekräfta ändringen och lämna menyn. L M ë Kontrollknappar När du anger ett namn eller nummer kan du använda följande kontroll- och navigeringsknappar: Tryck för att flytta åt vänster. Obs! Flyttar till textens början om knappen hålls inne längre. Tryck för att flytta åt höger. Obs! Flyttar till textens slut om knappen hålls inne längre. * Tryck för att växla mellan versaler och gemener. Obs! Håller du knappen intryckt längre än en sekund infogas en paus i kopplingstonen. 1 Tryck för att skriva ett mellanslag. Tryck för att rätta ett skrivfel. Tecknet till vänster om markören raderas. 44

45 Telefonboken Antal knapptryckningar Specialtecken Mata in bokstäver och andra tecken med knappsatsen. Tryck en gång på en knapp för den första bokstaven, två gånger för den andra, tre gånger för den tredje osv. De vanligaste bokstäverna står ovanför respektive knapp på telefonen. Alla tillgängliga bokstäver och tecken visas i följande tabell: Knapp på telefonen Mslag -?!,. : " ( ) 1 2 A B C Å Ä Æ À Á Â Ã Ç 2 Γ 3 D E F È É Ê Ë 3 Φ 4 G H I Ì Í Î ï 4 5 J K L 5 Λ 6 M N O Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ 6 7 P Q R S ß Ş 7 Π Σ 8 T U V Ü Ù ú û 8 9 W X Y Z Ý Ÿ / $ % Θ Ξ Ψ Ω # # * Obs! Vilka tecken som finns tillgängliga beror på vilket menyspråk som valts. Därför kan teckenordningen skilja sig från tabellen ovan. 8 Exempel på specialtecken: Vill du skriva Ü trycker du på 8 (fyra gånger). 1 gång resultat T 2 gånger resultat U 3 gånger resultat V 4 gånger resultat Ü Tryck för att bekräfta ändringen och lämna menyn. 45

46 Samtalslista Samtalslista De 20 senast slagna numren och inkommande samtalen (obesvarade och besvarade) sparas i samtalslistan (om nätet stöder funktionen). De olika samtalstyperna i samtalslistan markeras med följande symboler: <- Inkommande samtal -> Utgående samtal X Missat samtal Obs! Ett utropstecken (!) efter siffran betyder att du inte har tittat på posten ännu. Menyn SamtalsList visas endast om det finns namn eller nummer som har ringt dig. Om det finns nya obesvarade samtal visas samtalsinfo-symbolen och texten: ÚÙ Kontrollera Vem Ringde? Tryck för att visa vem som ringde och ringa upp personen eller tryck om du inte vill ringa upp personen. 46

47 Samtalslista L eller M Ringa upp numret Tryck snabbt. I samtalslistan visas uppringda nummer och obesvarade och besvarade samtal. Varje post i listan visas med en siffra i teckenfönstrets övre vänstra hörn. En ljudsignal hörs om det inte finns några namn eller nummer att ringa upp. 1 X 05-Mar Sabrina! Bläddra tills du hittar rätt nummer eller namn. Tryck för att slå numret. Tips: Om du trycker på C/MUTE istället för YES kan du ändra numret innan du ringer det. L eller M Repetera nummer från samtalslistan Slagna nummer sparas i samtalslistan (om nätet stöder funktionen). Tryck snabbt. Samtalslistan visas. Bläddra tills du hittar rätt nummer eller namn. Tryck för att slå numret. Tips: Om du trycker på C/MUTE istället för YES kan du ändra numret innan du ringer det. Du kan även gå till samtalslistan via menyn SamtalsList. Gå till: Information» SamtalsList Du kan spara numren i samtalslistan permanent i telefonboken. Se avsnittet Lägga till nummer från samtalslistan på sidan

48 Under samtal Under samtal ë Tysta mikrofonen Så här tystar du mikrofonen under ett pågående samtal: Tryck. Personen som ringer kan inte höra vad som sägs i rummet. Ringsignal av -symbolen visar att mikrofonen är avstängd. ë Anna Tryck en gång till så slås mikrofonen på. Obs! Det är bättre att använda den här funktionen än att parkera samtalet. Parkerade samtal kan vidarekopplas till telefonisten, direkt eller efter en viss tid. Medhörning (högtalande) Denna funktion är mycket användbar om du behöver tala i telefonen samtidigt som du har händerna fria till annat. Du kan växla till samtal via högtalaren (och tillbaka till samtal via luren) när som helst under ett samtal. > Tryck för att koppla på/av högtalaren. Samtalet förmedlas då direkt via mikrofon och högtalare. 48

49 Under samtal Förfrågningar Du har ett samtal på gång och vill göra en förfrågan till en intern eller extern anknytning.»z Ring upp tredje part. Första samtalet parkeras. När den tredje parten svarat kan du pendla mellan samtalen, koppla samtalet till annan anknytning, koppla konferenssamtal eller avsluta något av samtalen.» ÚÙ Tryck. Avsluta förfrågan: Tryck och vänta medan systemet ringer tillbaka. (Tar normalt 30 sekunder, lokala variationer kan förekomma.) Tryck för att återgå till det första samtalet. Pendling» Tryck för att pendla till det andra samtalet. Det pågående samtalet parkeras och den andra anknytningen kopplas in. Obs! Finland, tryck 2. Förfrågan via telefonboken Om du inte kan numret utantill kan du göra en förfrågan till en annan anknytning i telefonboken under ett pågående samtal. L ellerm Välj SÖk&Ring och tryck. Ange Namn: visas. Z M Gå till: Telefonbok» Sök&Ring Ange de första bokstäverna i namnet och tryck. Bläddra nedåt tills du hittar namnet och tryck. Första samtalet parkeras. När den andra anknytningen svarat kan du pendla mellan samtalen, koppla samtalet till annan anknytning, koppla konferenssamtal eller avsluta något av samtalen. 49

50 Under samtal» Tryck för att avsluta din förfrågan. Det andra samtalet kopplas bort. ÚÙ Tryck för att återgå till det första samtalet. Överflyttning Du har ett pågående samtal och vill flytta över samtalet till en annan anknytning.» Tryck. Kopplingston. Z ÚÙ Ring upp tredje part. Du kan slå numret eller använda telefonboken eller samtalslistan för att ringa samtalet. Tryck innan eller efter att personen svarar. Samtalet flyttas. Obs! Om du parkerat flera samtal flyttas endast det senast parkerade samtalet. Om anknytningen är upptagen eller om överflyttning inte är tillåten, kopplas samtalet tillbaka till dig. Konferens Du kan koppla in upp till sju deltagare till en konferens. Endast konferensledaren (den som startade konferensen) kan koppla in fler deltagare. Under samtalet hörs en konferenston var 15:e sekund. Obs! Konferenstonen kan inaktiveras för växeln. Du har ett pågående samtal och vill upprätta en telefonkonferens. Du blir konferensledare.» Tryck. Kopplingston. Z Ring upp tredje part. Vänta på svar. 50

51 Under samtal ÚÙ 3 Tryck för att upprätta en konferens. Upprepa proceduren för att koppla in fler deltagare. Avsluta samtalet för att lämna konferensen. Parkera samtal Du kan parkera samtal tillfälligt. Parkerade samtal kan återtas på egen eller annan anknytning.» Tryck. Kopplingston. ÚÙ Tryck. Återta samtalet på din egen telefon Tryck inom 30 sekunder. Om du inte återupptar samtalet inom 30 sekunder rings du upp igen. Ett obesvarat externt samtal kopplas vidare till telefonisten efter ytterligare 30 sekunder. Tryck. Z Återuppta samtalet på en annan telefon Ring upp anknytningen som samtalet parkerades från och tryck. Upptagetton. 6 Tryck. Obs! Finland, tryck8. 51

52 Under samtal Samtal väntar» ÚÙ Tryck. ÚÙ Om du hör en samtal väntar-ton under ett pågående samtal betyder det att någon annan försöker kontakta dig. Det pågående samtalet parkeras och telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar. Tryck för att svara. Tryck för att avsluta samtalet. Vänta medan systemet ringer upp den första parten igen. ÚÙ Avsluta det pågående samtalet och ta det väntande samtalet: Tryck för att avsluta det aktuella samtalet. Det väntande samtalet indikeras på telefonen. Tryck för att ta emot det nya samtalet. Obs! Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Tonsignalering under pågående samtal När du ringer upp interaktiva teletjänster, t.ex. bank på telefon, måste du använda tonval (DTMF-signaler). Om växeln inte redan är programmerad för att automatiskt omvandla de siffror du matar in till DTMF-signaler måste du aktivera den funktionen under samtalet. 9Z Under ett pågående samtal: Tryck och mata in siffrorna. Slagna siffror sänds nu som tonvalskoder. Obs! Finland, tryck1 och slå önskade siffror. 52

53 Vidarekoppling Vidarekoppling Intern medflyttning Alla samtal till din anknytning vidarekopplas till valfri anknytning (inom det privata nätet). När funktionen är aktiverad visas > efter ditt nummer på displayen. På nästa rad visas svarsställets nummer. En särskild kopplingston hörs. Du kan fortfarande använda telefonen för utgående samtal när medflyttning har aktiverats. *21*Z Beställa Slå och mata in svarsställets nummer. # Tryck. ÚÙ Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Exempel: 4736 > 4321 #21# ÚÙ Avbryta Slå och tryck. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. 53

54 Vidarekoppling Extern medflyttning Om extern medflyttning är tillåten kan du få alla samtal till din anknytning vidarekopplade till valfritt externt nummer. När funktionen är aktiverad visas > efter ditt nummer på displayen. En särskild kopplingston hörs. Du kan fortfarande använda telefonen för utgående samtal när medflyttning har aktiverats. *22# Slå. Beställa Z # Tryck. ÚÙ Slå koden för extern linje samt det externa numret. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Exempel: 4736 > Avbryta #22# Slå. Tryck. ÚÙ Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. 54

55 Vidarekoppling Personligt nummer Med den här funktionen kan du kontaktas på ditt vanliga anknytningsnummer även om du är i ett annat rum, utanför kontoret, hemma etc. Beroende på växelns funktioner har du antingen en enda sökprofil (standard) eller kan välja mellan fem sökprofiler (tillval). Sökprofilerna kan anpassas för olika situationer, t.ex. på kontoret, tjänsteresa, hemma osv. Både interna och externa telefonnummer kan användas i profilerna. Sökprofilerna programmeras eller ändras av systemadministratören enligt dina önskemål. Se avsnittet Utforma och beställa sökprofiler på sidan 57. När funktionen är aktiverad förmedlas inkommande samtal i tur och ordning till de telefonnummer eller tjänster du har angett. Om ett svarsställe är upptaget förmedlas samtalet till nästa fördefinierade ställe i profilen, t.ex. en röstbrevlåda eller en kollega. Du kan aktivera funktionen från din egen anknytning eller genom att använda s.k. DISA-nummer om du inte är på kontoret. Aktivera eller byta till en annan profil från din egen anknytning *10* Slå. ( 1 5 ) Slå sökprofilens nummer. # Tryck. Vänta tills Executed visas i teckenfönstret. ÚÙ Tryck för att slutföra. Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med frånvaroinformation. 55

56 Vidarekoppling #10# Slå. Tryck. ÚÙ Avbeställa från din anknytning Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Z Aktivera eller byta till en annan profil från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Slå. Z* Mata in behörighetskoden och tryck. Z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. *10* Slå. Z* Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. ( 1 5 ) Slå sökprofilens nummer. #d Tryck och lägg på luren. Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med frånvaroinformation. 56

57 Vidarekoppling Z Avbeställa från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Slå. Z* Mata in behörighetskoden och tryck. Z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. #10* Slå. Z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. d Lägg på luren. Utforma och beställa sökprofiler Sökprofilerna installeras och ändras av systemadministratören. Om du vill beställa en sökprofil kopierar du inställningsformuläret, fyller i den nya eller ändrade profilen och ger formuläret till systemadministratören. Obs! Om du har ett profilhanteringsprogram anslutet till ditt system så kan du ändra sökprofiler via ert intranät. Se separata instruktioner för programmet. 57

58 Vidarekoppling Att tänka på när du utformar sökprofiler: Undvik längre ringtider än 45 sekunder för profilerna. Vanligtvis lägger den som ringer på efter 3 6 ringsignaler. Om du behöver en längre ringtid är längsta ringtid 60 sekunder. Ta hänsyn till hur lång tid du behöver för att reagera och svara på varje svarsställe i profilerna. Du kan behöva upp till 15 sekunder för att reagera och svara på en bordstelefon eller trådlös telefon och sekunder för en mobiltelefon. Det måste finnas ett svarsställe sist i varje profil (röstbrevlåda eller telefonist/sekreterare). Annars riskerar inkommande samtal att bli obesvarade. Tänk på vad du vill ska hända om du är upptagen på en annan telefon. Möjliga alternativ är: Medflyttning till röstbrevlåda Medflyttning till telefonist Om en telefonsvarare, fax eller annan svarsservice är ansluten till ett tidigt svarsställe kan detta avbryta sökningen. Koppla ur svarsservicen eller ställ in ringtiderna så att de inte påverkar sökningen. Om systemet bara tillåter en enda sökprofil bör du utforma profilen så att den endast innehåller dina 2 3 mest använda svarsställen. Om du lägger till fler nummer finns risken att uppringaren lägger på innan ett senare svarsställe rings upp. Om ditt system tillåter 1 5 sökprofiler bör du utforma dessa så att de innehåller dina mest använda svarsställen. Se till att du använder så få svarsställen som möjligt för varje sökprofil. Exempel på sökprofiler: På kontoret Hemma På resa Frånvarande/ej anträffbar 58

59 Vidarekoppling Exempel: Så här fyller du i beställningsformuläret för dina sökprofiler: Profil 1 På kontoret Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer 1 Bordstelefon Trådlös Röstbrevlåda Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2 Sökordning Hemma Sökordning Telefontyp eller Ringtid svarsställe* Telefonnummer (sekunder) 1 Extern Mobil Röstbrevlåda 59

60 Vidarekoppling Beställningsformulär för sökprofiler Namn: Avdelning: Telefonnummer: Kontonr.: Profil 1... Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2... Telefontyp eller svarsställe* Profil 3... Telefontyp eller svarsställe* Profil 4... Telefontyp eller svarsställe* Profil 5... Sökordning Sökordning Sökordning Sökordning Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) 60

61 Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformationen används för att tala om för den som ringer varför du ej är tillgänglig och när du är det igen. Om du har behörighet kan du även lägga in information för en annan anknytning från din egen. En särskild kopplingston hörs. Du kan fortfarande använda telefonen för utgående samtal när frånvaroinformation har aktiverats. Beställa Exempel: Tillbaka 15 september (=0915). *23* ( 0 9 ) Tryck och ange frånvarokod. Obs! Frånvarokoderna är systemberoende. Kontakta systemadministratören för att få information om tillgängliga frånvarokoder. *0915 Tryck och slå datum (MMDD) eller tid (TTMM) när du är tillbaka. # Tryck. ÚÙ Obs! Om denna information inte behövs kan detta utelämnas. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Exempel: 4736 Tj.resa 15 Sep 61

62 Frånvaroinformation (tillval) #23# ÚÙ Avbryta Slå. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Den programmerade informationen har raderats. Beställa för annan anknytning *230* Slå. Z* Slå anknytningsnumret och tryck. ( 0 9 ) Slå frånvarokoden. *0915 Tryck och ange datumet (MMDD) eller tiden (TTMM) då personen kommer tillbaka. # Tryck. ÚÙ Obs! Om denna information inte behövs kan detta utelämnas. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. Tryck för att slutföra. Displayen på den andra personens anknytning visar hänvisningen samt datum eller tid för tillgänglighet, om detta är inlagt. Avbeställa för annan anknytning #230* Slå. Z# Slå anknytningsnumret och tryck. Vänta tills samtalssymbolen slutar blinka. ÚÙ Obs! Om du får en speciell kopplingston måste du ange behörighetskoden för den andra anknytningen. Ange koden och tryck på # innan du trycker på NO-knappen. Tryck för att slutföra. 62

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2 Trådlös telefon DT288 DECT GAP/CAP Användarhandbok SV/LZTNB 101 179 R2 INLEDNING Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som tar upp olika ämnen. Alla avsnitt och ämnen hittar du i innehållsförteckningen.

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP

Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP Funktioner Menystyrd Återuppringning av de 20 senast uppringda numren Skyddad av PIN-kod Samtalsmätare Teckenfönster med belysning och hög kontrast Låst telefonbok

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med BeoCom 5 Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation. Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine-

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer