Dialog 4223 Professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4223 Professional"

Transkript

1 Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.?

2 SV/LZT R2A Ericsson Enterprise AB 2004

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 5 Beskrivning... 7 Free Seating (tillval) Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Samtalsmätning Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Installation Felsökning Ordlista Index

4 Innehåll 4

5 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för systemtelefonen som ingår i Ericssons kommunikationssystem MD110, i D3-läge. Det är ett kommunikationssystem med den allra senaste tekniken. Kombinationen av funktioner och applikationer innebär att systemet effektiviserar kommunikationsflödet i praktiskt taget alla organisationer. För att effektivt kunna utnyttja alla dessa funktioner finns en serie telefoner som utvecklats för att vara enkla att använda i alla situationer. Funktionsbeskrivningar som inte omfattar tal i telefonluren är om inget annat anges beskrivna utan att luren lyfts. Om man lyft luren kan man i stället för att trycka på nedkopplingsknappen avsluta med att lägga på luren. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Koden för Finland anges i en not om den skiljer sig från den svenska koden. De funktioner som beskrivs i användarhandboken är de som systemtelefonen är programmerad med vid leverans från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver ytterligare information. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: Obs! är en systemtelefon. Detta innebär att den endast kan användas tillsammans med en växel från Ericsson som stöder denna typ av telefon. 5

6 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan ett i förväg skriftligt medgivande av utgivaren. Följande undantag görs dock: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Ericsson-media medger Ericsson att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk enbart. Innehållet får inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas i försäljning. Ericsson påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Garanti ERICSSON LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BE- TRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Ericsson ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Konformitetsdeklaration Ericsson Enterprise AB deklarerar härmed att denna telefon uppfyller kraven och bestämmelserna i det europeiska R&TTEdirektivet 1999/5/EC. Ytterligare information finns på: 6

7 Beskrivning Beskrivning Telefonen 1 Meny Programm Meny Överflyttning Förfrågan Linje 2 Linje Display 3x40 tecken. Se avsnittet Displayinformation på sidan Menyvalsknappar Knapparnas funktion beror på samtalssituationen. När det står (se display) trycker du på knappen för motsvarande funktion på displayen. Se även Menyknapp. 3 Programmering Se avsnittet Inställningar på sidan 78. 7

8 Beskrivning 4 Återuppringning Används för att indikera/aktivera återuppringning. Se avsnittet Om du får upptagetton på sidan 27. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 5 Vidarekoppling Används för att indikera/aktivera vidarekoppling. Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 47. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 6 Programmerbara funktionsknappar Information om hur du programmerar in nummer eller funktioner finns i avsnittet Programmering av funktionsknappar på sidan 78. Alla knappar på knappsatsen är programmerbara (utom menyknappen). 7 Menyknapp När telefonen är i standby-läge trycker du för att växla mellan standbydisplay och menyvalsknappbeskrivningar. Obs! Knappens position kan variera beroende på systemversion. Du hittar din telefons menyknapp genom att se vad som händer på displayen när du trycker på de två knapparna. Den knapp som gör att texten för menyvalsknapparna ändras är menyknappen. Den andra knappen kan användas som en programmerbar knapp. 8 Överflyttning Information om överflyttning av samtal finns i avsnittet Under samtal på sidan Trevalslinje Hantering av samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 10 Mikrofon Används för högtalande samtal. 11 Nedkoppling (Clear) Avsluta ett samtal eller en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. 12 Knapp för headset Används för att hantera headset-samtal och aktivera förinställning för headset. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan 91. 8

9 Beskrivning 13 Högtalare på/av a. Används för att aktivera medhörning. Se avsnittet Under samtal på sidan 39. b. Används för att aktivera samtal via högtalaren. Se avsnittet Under samtal på sidan 39. c. Används för att aktivera förinställning för högtalare. Se avsnittet Förinställa headset på sidan Sekretess a. Används för att koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet Sekretess på sidan 40. b. Används för att stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Stänga av ringsignalen på sidan 84 och Tyst ringning på sidan Volymkontroll Tryck för att ändra volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Högtalare 17 Lur Försedd med hörslinga för hörselskadade som standard. En extra lur kan anslutas till telefonen. Se avsnittet Tillbehör på sidan 90. Obs! Hörluren är magnetisk, och det finns en risk att små metallföremål kan fastna och följa med till örat. 18 Utdragsskiva för snabbguide (tillval) Se avsnittet Utdragsskiva (tillval) på sidan Knappsats Med 17 programmerbara knappar. Upp till fyra knappsatser kan anslutas. Se avsnittet Knappsats på sidan 90. Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort för knappsatsen. Se nedan. Obs! Beroende på systemversion kan levereras med en knappsats som standard. Hur många knappsatser du kan ha beror på systemversionen. 20 Signeringskort Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Telephone Toolbox för kommunikationssystemet MD110. Den kan även hämtas på: Kontakta en auktoriserad Ericsson Enterprise-återförsäljare för ytterligare information. 9

10 Beskrivning Information om D3-läge Telefonen kan anslutas till växeln i två olika lägen (användargränssnitt), antingen D3-läge eller D4-läge. Det finns en användarhandbok för varje läge. Om du vill veta vilket läge din telefon är ansluten i kontrollerar du höger sida i teckenfönstret (se bilden) när telefonen är i standbyläge. Anknytningsnummer visas din telefon används i D3-läge = detta är rätt handbok. Inget anknytningsnummer visas (dvs. tomt) din telefon används i D4-läge = detta är inte rätt handbok. Hämta användarhandboken på: 14:25 12Feb Öppna Debk Behk Kat Obs! Denna användarhandbok gäller inte för Dialog 4223 Professional i D4-läge. 10

11 Beskrivning Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ ÖÔ Tänd lampa Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen är upptagen. Långsamt blinkande lampa ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Linjen (funktionen) har parkerats. Pågående samtal. 11

12 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från växeln till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Speciell kopplingston Rington eller köton Upptagetton Spärrton Hänvisningston Samtal väntar-ton Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Verifieringston Varningston, dyr extern linje 12

13 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringning (påminnelsesignal) 13

14 Beskrivning Displayinformation På displayen får du information om t.ex. tid och datum, trafikstatus och telefonnummer. Följande exempel visar telefonens olika status. När informationen på displayen avslutas med tre punkter ( ) betyder detta att systemet arbetar eller att det väntar på att du ska utföra en åtgärd. När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta att inga fler åtgärder kan vidtas. Obs! Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. Standby-läge När telefonen är i standby-läge visas allmän information på översta raden. På den mellersta raden visas ditt anknytningsnummer. På den nedre raden visas aktuella texter till menyvalsknapparna. 14:25 12Feb Öppna Debk Behk Kat Utgående samtal När du ringer ut visas både trafikstatus och slaget nummer på den mellersta raden. 14:25 12Feb 2001 Ringer Åter Tid Om den uppringda telefonen är vidarekopplad syns även numret dit den är kopplad på mellersta raden. > är symbol för vidarekoppling. 14:25 12Feb >Vidarek 5555 Åter Tid Det slagna numret (3333) är vidarekopplat till

15 Beskrivning Inkommande samtal När du får ett samtal blinkar det anropande numret på den mellersta raden :25 12Feb 2001 Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas detta på displayens mellersta rad. Numret till den som ringer blinkar. > är symbol för vidarekoppling. 14:25 12Feb >Vidarek 2222 Anknytning 2222 har ringt 4444 och samtalet har vidarekopplats till dig. 15

16 Beskrivning Avsl Behk Datu Debk Konf Korr Kostn Mell Ner Noll Nästa PsÖk Påkop Rept Ring Samv Spår St/ej Start/Stopp Stäng Svar Svar SÖk Tid Tonv Upp Åter Öppna Menyvalsknappar Menyvalsknapparna används för flera olika funktioner. Funktionen ändras beroende på status och anknytningskategori. Följande förkortningar används för menyvalsknapparna: Gå ut ur aktuell meny Behörighetskod Visa datum Debiteringskod Konferens (visas endast när ett samtal är parkerat) Ta bort Visa kostnadsinformation Lägga in mellanslag vid textskrivning Bläddra nedåt Nollställa samtalsmätaren Visa nästa nummer i samtalslistan Personsökning Påkoppling Repetera senast slagna nummer Ringa upp det nummer som visas Samtal väntar Spåra samtal Stör ej Starta/stoppa samtalsmätaren Låsa telefonen Svara i svarsgrupp Svara på samtal Söka Visa tidsmätning Tonsignalering under pågående samtal (tonvalskoder) Bläddra uppåt Återuppringning Låsa upp telefonen 16

17 Beskrivning Val av språk (tillval) Ett av följande språk kan väljas för texten på telefonens display. Siffra 0 9 = språkkod: 0 engelska 1 franska 2 tyska 3 spanska 4 italienska Obs! Siffrorna 5 9 är programmerade till engelska som standard. Kan ändras lokalt till annat språk. Välja språk: *08* Slå. (0 9) Mata in språkkoden. #í Tryck. 17

18 Free Seating (tillval) Free Seating (tillval) Funktionen Free Seating används av personer som har ett anknytningsnummer på kontoret, men inget eget telefonset. Detta gäller t.ex. personer som arbetar deltid eller utanför kontoret etc. En användare av Free Seating som arbetar inne på kontoret loggar in på vilken ledig telefon som helst, och telefonen tilldelas då den medarbetarens anknytningsnummer och behörigheter. Logga in *11* Slå. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Ange ditt anknytningsnummer och tryck. í Tryck för att slutföra. Ditt anknytningsnummer visas på displayen. Logga ut #11# Slå. í Tryck för att slutföra. 18

19 Inkommande samtal Inkommande samtal Besvara samtal En ringsignal och blinkande lampa indikerar ett inkommande samtal. u På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. u Linje ÖÔ På annan linje Lyft luren. Tryck på den blinkande linjeknappen. Linje ÖÔ í Via högtalaren Tryck på den blinkande linjeknappen. Samtalet förmedlas direkt till den som ringer via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. 19

20 Inkommande samtal uz Från annan telefon Du kan svara från en annan telefon än den där det ringer. Slå numret till den telefon där det ringer. 14:25 12Feb Åter Samv Svar 6 Tryck. Obs! Detta är ett exempel. Displayen kan se annorlunda ut. Obs! Du kan också trycka på Svar (se display) eller Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Finland, tryck8. 20

21 Inkommande samtal Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på Linje 2 Ô Om telefonen är förprogrammerad med knappen Ledig på Linje 2 kan du under pågående samtal ta emot ytterligare ett samtal. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen är aktiv. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Linje 2 ÖÔ Linje 1 ÖÔ í Du har samtal på Linje 1. Linje 2 blinkar och visar ett nytt inkommande samtal: Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Obs! Om den som ringer upp har aktiverat Samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverat. Samtal väntar Om den som ringer upp har aktiverat Samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverat. í Linje ÖÔ Svara på det väntande samtalet: Tryck för att avsluta pågående samtal. Telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar. Tryck på den blinkande linjeknappen för att besvara det nya samtalet. 21

22 Inkommande samtal Stör ej När du beställer Stör ej indikeras inte inkommande samtal. Du kan ringa utgående samtal som vanligt. St/ej Tryck för att beställa eller avbeställa Stör ej (se display). Obs! Du kan även trycka på Stör ej (funktionsknapp som programmeras av systemansvarig) eller göra följande: *27# Tryck för att beställa Särskild kopplingston. eller #27# tryck för att avbeställa. í Tryck för att avsluta beställning/avbeställning. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs Stör ej samtidigt på alla linjer. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. 22

23 Utgående samtal Utgående samtal u z Ringa samtal Ringa interna och externa samtal: Lyft luren och fortsätt beroende på samtalstyp: Interna samtal Slå anknytningsnumret. Externa samtal 0 Slå koden för extern linje. Kopplingston. z d eller í Obs! Siffran eller siffrorna som används på ditt kontor, t.ex. 0 eller 00. Slå det externa numret. Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller trycka. Obs! Om du får köton när du slår siffran eller siffrorna för extern linje (tilläggstjänsten ekonomivägval används i växeln), dröj kvar. När en linje blir ledig får du kopplingston. Om en varningston hörs är den linje du valt markerad som dyr extern linje. 23

24 Utgående samtal z í Via högtalaren Med luren på: Slå numret. Samtalet förmedlas via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. Obs! Du kan spara tid genom använda allmänna kortnummer och kortnummer som du själv programmerat på en funktionsknapp. Se avsnittet Snabbuppringning på sidan 31. Spärrad nummerpresentation Om du inte vill att ditt namn och nummer ska visas för personen du ringer till följer du anvisningarna nedan. Obs! Funktionen är endast tillgänglig i nyare versioner av växeln, och den kan vara spärrad för användning på din anknytning (programmeras av systemadministratören). Den spärrade nummerpresentationen gäller bara det pågående samtalet, och proceduren måste upprepas nästa gång du vill använda den. *42# Slå och vänta på en ny kopplingston. z Slå numret. Instället för ditt namn och nummer visas Skyddat nr på den uppringda telefonens display. 24

25 Utgående samtal Egen extern linje *0* Slå. Ringa med en egen extern linje: z# Slå det egna linjenumret och tryck. z Slå koden för extern linje och det externa numret. u Repetera senast slagna externa nummer Telefonen lagrar automatiskt det senast slagna externa numret, oavsett om du kom fram eller inte. Lyft luren. **0 Tryck om du vill repetera det sparade numret. Det senast slagna externa numret repeteras automatiskt. Obs! Du kan också trycka på Rept (se display) eller Repetera senast slagna nummer (egen förprogrammerad funktionsknapp). 25

26 Utgående samtal Spara externt nummer Repetera Ô Du kan spara ett nummer som du använder ofta. När ett nytt nummer läggs in raderas det tidigare sparade. Spara nummer: Tryck innan du avslutar samtalet. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. u Repetera Ô Repetera nummer Lyft luren. Tryck för att repetera numret. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. 26

27 Utgående samtal Om du får upptagetton Om du ringer en anknytning och får upptagetton eller inget svar, eller om alla externa linjer är upptagna, kan du göra något av följande: d u Återuppringning Om anknytningen du ringer är upptagen eller om du inte får något svar: 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Åter (se display) eller Återuppringning (egen förprogrammerad knapp). Lägg på luren. Din telefon ringer med återuppringningssignal när det pågående samtalet avslutas eller nästa gång ett nytt samtal avslutas. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en återuppringning. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Återuppringning kan beställas till flera anknytningar samtidigt. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. 27

28 Utgående samtal Om alla externa linjer är upptagna (efter du har slagit koden för extern linje): 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Åter (se display) eller Återuppringning (egen förprogrammerad knapp). z# Slå det externa numret och tryck. d u Lägg på luren. När en linje blir ledig rings du automatiskt upp med en återuppringningssignal. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en återuppringning. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Endast ett återuppringningssamtal kan beställas till en extern linje. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. #37*z Avbeställa återuppringning till en anknytning Slå och mata in anknytningsnumret. Obs! För att avbeställa en återuppringning till en extern linje, slå koden för externt samtal (linje) istället för anknytningsnumret. #í Tryck. #37# Slå. í Tryck. Avbeställa alla återuppringningar 28

29 Utgående samtal Aktivera samtal väntar Om det är brådskande kan du uppmärksamma den upptagna anknytningen eller det externa samtalet med en samtal väntarsignal. 4 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Samv (se display) eller Samtal väntar (egen förprogrammerad knapp). Finland, tryck6. Låt luren vara av. När den uppringda personen avslutar sitt samtal rings han eller hon upp automatiskt. Obs! Funktionen Samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få en upptagetton. Påkoppling på en upptagen anknytning Du kan bryta in i ett externt samtal. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Påkop (se display) eller Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Finland, tryck4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. 29

30 Utgående samtal *44*z Påkoppling i externt samtal Du kan bryta in i ett externt samtal. Slå och mata in det egna linjenumret. #z Tryck och slå koden för extern linje. Upptagetton. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Påkop (se display) eller Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Finland, tryck4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. Förbigång *60*z Om denna funktion är tillgänglig från din anknytning kan du gå förbi en aktiverad vidarekoppling, aktiverad medflyttning eller aktiverad frånvaroinformation på en viss anknytning. Slå och mata in anknytningsnumret. # Tryck och vänta på svar. 30

31 Utgående samtal Snabbuppringning uz Gemensamma kortnummer Kortnummer gör att det går snabbare att ringa. De gemensamma kortnumren består av 1 5 siffror och lagras i växeln (av systemadministratören). Lyft luren och slå kortnumret. Egna kortnummer Du kan programmera upp till tio egna ensiffriga kortnummer på siffrorna 0 9 (om funktionen är tillgänglig). Obs! I Finland upp till nio nummer, siffrorna 1 9. Använda: ** (0 9) Slå och välj siffra för önskat kortnummer. Obs! Finland, slå **(1 9). Programmera och ändra egna kortnummer: *51* (0 9) Slå och tryck på önskad siffra. Obs! Finland, slå *51*(1 9). *z Tryck och slå telefonnumret. #í Tryck. Obs! Det programmerade numret får maximalt innehålla 20 siffror plus * (tonsignal vid utlandssamtal). 31

32 Utgående samtal Ta bort ett kortnummer: #51* (0 9) Slå och tryck på önskad siffra. #í Tryck. Obs! Finland, slå #51*(1 9). #51# Slå. í Tryck. Ta bort alla kortnummer: Huvudkontor Ô Ringa med namnvalsknapp Både funktioner och telefonnummer kan programmeras på en funktionsknapp. Information om hur du programmerar funktionsknappar finns i avsnittet Programmering av funktionsknappar på sidan 78. Tryck på funktionsknappen. Den här funktionsknappen förprogrammeras av dig. 32

33 Utgående samtal Namnval (tillval) I det integrerade telefonregistret kan du via din display söka efter namn, grupp, växel osv. och sedan ringa upp den person eller grupp du söker med hjälp av en menyvalsknapp under displayen. Kat Tryck (se display). Displayen visar: 14:25 12Feb 2001 Korr Mell SÖk Avsl Korr Mell SÖk Avsl Tryck för att radera det senast inskrivna tecknet (se display). Tryck för mellanslag (se display). Tryck för att söka med hjälp av de inskrivna tecknen (se display). Tryck för att återgå till föregående meny (se display). Använd knappsatsen för att skriva bokstäverna i namnet. Tecknen ovanför knapparna visar vilken knapp du ska trycka på. ABC DEF Exempel: Välj tecken genom att trycka på siffrorna flera gånger. Markören flyttas automatiskt när du slutar trycka. Tryck på en siffra. 1 gång resultat A 2 gånger resultat B 3 gånger resultat C När önskat tecken visas i displayen väntar du tills markören flyttats till nästa position. Namnet måste skrivas in så här: Efternamn mellanslag förnamn. Du behöver inte skriva in alla tecken, bara så många att du kommer tillräckligt nära önskat namn vid sökningen. Obs! Om du vill specificera personens förnamn måste du skriva in hela efternamnet innan du kan skriva in mellanslag. 33

34 Utgående samtal Exempel: Söka efter Lars Svensson: 7777 Tryck för S. 888 Tryck för V. 33 Tryck för E. Displayen visar: 14:25 12Feb 2001 SVE Korr Mell SÖk Avsl SÖk Tryck för att söka (se display). Om SVE inte var tillräckligt för att hitta Lars Svensson visar displayen följande: Svensson Lars 5432 Upp Ner Ring Avsl Om Sve ger ett namn som är nära Lars Svensson, till exempel Ann Svensson, bläddrar du ner tills du hittar det namn du söker. Upp Ner Ring Avsl Tryck för att bläddra uppåt i namnlistan (se display). Tryck för att bläddra nedåt i namnlistan (se display). Tryck för att slå numret som visas (se display). Tryck för att återgå till föregående meny (se display). Om det finns mer information i registret om namnet som sökts, t.ex. företag, land etc., visas detta under namnet. Du får ett meddelande på displayen om det namn du sökt inte finns i registret. Displayen visar då det namn som kommer före i den alfabetiskt ordnade listan. 34

35 Utgående samtal Behörighetskod Påkopplingsskydd Med påkopplingsskydd kan du prata ostört. Funktionen avslutas automatiskt när samtalet avslutas. u *41#z Beställa: Lyft luren. Slå och mata in numret. Behörighetskod, allmän (tillval) Om du har fått en allmän behörighetskod (1 7 siffror) kan du tillfälligt ändra behörighetsnivån på vilken anknytning som helst inom växelsystemet till den behörighetsnivå som är kopplad till koden. Du kan använda koden för endast ett samtal eller öppna telefonen för flera samtal och sedan låsa den igen när du lämnar telefonen. *72* Slå. Öppna anknytning för ett samtal: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Obs! Du kan även trycka Behk (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). Slå koden för extern linje och det externa numret. 35

36 Utgående samtal #73* Slå. Öppna en anknytning för flera samtal: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan även trycka Öppna (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). *73* Slå. Spärra en anknytning: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan även trycka Stäng (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). Behörighetskod, individuell (tillval) Om du har fått en egen behörighetskod (1 7 siffror, kopplad till din anknytning) kan du låsa din egen anknytning till en allmän behörighetsnivå, t.ex. när du inte är på kontoret. Du kan tillfälligt ändra andra telefoner inom växelsystemet till samma behörighetsnivå som du har på din anknytning. Du kan byta egen kod från din egen anknytning. *76* Slå. Låsa egen anknytning: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan även trycka Stäng (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). 36

37 Utgående samtal *75* Slå. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Ringa med egen behörighetsnivå när anknytningen är låst: z Obs! Du kan även trycka Behk (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). Slå koden för extern linje och det externa numret. #76* Slå. Öppna egen anknytning: z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan även trycka Öppna (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). *75* Slå. z* Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Tilldela annan anknytning din behörighetsnivå: Obs! Du kan även trycka Behk (se displayen), ange koden och trycka Inmat (se displayen). z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. 37

38 Utgående samtal *74* Slå. Ändra egen behörighetskod: z* Mata in din nuvarande behörighetskod och tryck. z# Mata in en ny behörighetskod och tryck. Verifieringston. 38

39 Under samtal Under samtal Medhörning (högtalare) Innebär att flera personer i ditt rum kan lyssna på ditt samtal. Du pratar i luren, men den andra parten hörs i högtalaren. Â Under pågående samtal: Tryck för att växla mellan högtalare och lur. När lampan lyser hörs den andra parten i högtalaren. Obs! Du kan justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. d Från medhörning till samtal via högtalaren Lägg på luren. Högtalande samtal. uâ í Tillbaka till lur/medhörning Lyft luren och tryck. Tryck för att avsluta samtalet. 39

40 Under samtal Âd í u Via högtalaren Tryck och lägg på luren. Högtalande samtal. Tryck för att avsluta samtalet. Från högtalande till lur Lyft luren. Samtal via luren. É Sekretess Tryck för att koppla på/av mikrofonen. När lampan lyser är mikrofonen bortkopplad och den andra parten kan inte höra samtal i ditt rum. Förfrågan Förfrågan Ô z í Linje 1 ÖÔ Du har ett samtal på Linje 1 och vill göra en förfrågan till en intern eller extern anknytning. Tryck. Första samtalet parkeras (lampan för Linje 1 blinkar sakta). Obs! Du kan även trycka på Linje 2. Ring upp tredje part. När den andra anknytningen svarat kan du pendla mellan samtalen, koppla samtalet till annan anknytning, koppla konferenssamtal eller avsluta något av samtalen. Tryck för att avsluta samtalet. Det andra samtalet kopplas bort. Tryck för att återgå till det första samtalet. 40

41 Under samtal Linje 1 ÖÔ Förfrågan ÖÔ í Pendling Linjelampan blinkar på det parkerade samtalet. Tryck för att parkera det andra samtalet. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att parkera det första samtalet. Du kopplas till det andra samtalet. Obs! Du kan även trycka på Linje 2 om du startade förfrågan på Linje 2. Tryck för att avsluta pågående samtal. Överflyttning Förfrågan Ô z Överflyttning Ô Du har ett pågående samtal och vill flytta över samtalet till en annan anknytning. Tryck. Obs! Du kan även trycka på en ledig linjeknapp. Ring upp tredje part. Tryck innan eller efter att personen svarar. Det pågående samtalet kopplas. Obs! Om du parkerat flera samtal kopplas endast det senast parkerade samtalet. Om anknytningen är upptagen eller om överflyttning inte är tillåten kopplas samtalet tillbaka till dig. 41

42 Under samtal Konferens Du kan koppla upp till sju anknytningar till en konferens. Endast konferensledaren (den som startade konferensen) kan koppla in fler deltagare. Under samtalet hörs en konferenston var 15:e sekund. Obs! Konferenstonen kan inaktiveras för växeln. Förfrågan Ô z Du har ett pågående samtal (Linje 1) och vill upprätta en telefonkonferens. Du blir konferensledare. Tryck. Obs! Du kan även trycka på Linje 2 eller Förfrågan. Ring upp tredje part. Vänta på svar. d 3 Tryck för att upprätta en konferens. Obs! Du kan även trycka på: Konf (se display) eller Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Upprepa proceduren för att koppla in fler deltagare. Lägg på luren för att lämna konferensen. Obs! En tonsignal hörs varje gång en deltagare kopplas in i eller lämnar konferensen. När konferensledaren lämnar konferensen fortsätter konferensen med övriga deltagare. Samtalet återgår till att vara ett normalt tvåpartssamtal när endast två deltagare finns kvar. 42

43 Under samtal Samtalsparkering Du kan parkera samtal tillfälligt. Parkerade samtal kan återtas på egen eller annan anknytning. Egna Linje ÕÔd Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet och lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. Linje ÖÔ Tryck på linjeknappen igen för att återta samtalet. d Gemensamma 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Svar (se display) eller Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Finland, tryck8. Lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. Om din anknytning är tillgänglig på andra telefoner blinkar lampan som motsvarar din anknytning långsamt på dessa telefoner. Linje ÖÔ z Återta samtalet på egen telefon: Tryck på den blinkande linjeknappen. Återta samtalet på annan telefon: Ring anknytningen där samtalet parkerades. 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Svar (se display) eller Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Om din anknytning är tillgänglig på telefonen kan du även trycka på knappen som motsvarar ditt nummer. Finland, tryck8. 43

44 Under samtal Sända ID-kod Förfrågan Ô När du kopplar ett samtal kan du sända den andra partens ID-kod eller nummer till den mottagande anknytningens display. Du har ett pågående samtal på Linje 1. Tryck för att parkera samtalet. *77* Slå. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. z# Slå den andra partens ID-kod eller nummer och tryck. z Överflyttning Ô Slå önskat anknytningsnummer. Tryck innan eller efter att personen svarar. Samtalet kopplas och ID-koden eller numret syns på den mottagande anknytningens display. Obs! Du kan endast använda denna funktion om mottagarens telefon är programmerad för att kunna ta emot ID-koder. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. Tonsignalering under pågående samtal När du ringer upp interaktiva teletjänster, t.ex. bank på telefon, måste du använda tonval (DTMF-signaler). Om växeln inte redan är programmerad för att automatiskt omvandla de siffror du matar in till tonvalskoder måste du aktivera den funktionen under samtalet. 9z Under ett pågående samtal: Tryck och slå önskade siffror. Slagna siffror sänds nu som tonvalskoder. Obs! Du kan även trycka på Tonv (se displayen). Finland, tryck1 och slå önskade siffror. 44

45 Samtalsmätning Samtalsmätning Kostnadsinformation Displayen kan visa samtalskostnaden för ditt samtal i kronor. 14:25 12Feb 2001 Kostnad Tonv Kostn Tid Kostn Tryck för att visa eller dölja kostnadsinformationen (se display). Obs! Kostnadsinformation visas automatiskt när du beställt funktionen betalning för samtal. Funktionen förutsätter att den publika operatören ger nödvändig information. 45

46 Samtalsmätning Samtalslängd Du kan mäta samtalstiden på dina samtal. Funktionen kan aktiveras när telefonen är klar att ringa med (intern kopplingston hörs), under utgående samtal och när du har upprättat en talförbindelse. Obs! Beroende på system kan det även vara möjligt att aktivera funktionen när telefonen är i standby-läge. Tid Tryck för att aktivera samtalsmätningsfunktionen (se display). Displayen visar: 14:25 00: Start Noll Datu Avsl Start Noll Datu Avsl Tryck för att starta samtalsmätaren (se display). Tiden som samtalet har pågått visas. Tryck för att nollställa samtalsmätaren (se display). Tryck för att visa datum (se display). Tryck för att avsluta samtalsmätningsfunktionen (se display). Andra knappfunktioner som är tillgängliga när samtalsmätaren är igång: Stopp Tid Tryck för att stoppa samtalsmätaren (se display). Tryck för att visa samtalsmätaren (se display). 46

47 Vidarekoppling Vidarekoppling Vidarekoppling Du kan vidarekoppla dina samtal till annat svarsställe när du lämnar rummet eller om du inte vill bli störd. När vidarekoppling är aktiverad hörs en speciell kopplingston och lampan på vidarekopplingsknappen lyser. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. Vidarekoppling kan ske direkt, vid inget svar, vid upptaget eller till annan informationstjänst. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs vidarekoppling samtidigt på alla linjer. Beställa vidarekoppling från din egen anknytning Samtalet kopplas vidare till ett individuellt svarsställe eller upp till tre förutbestämda svarsställen beroende på typ av inkommande samtal. Svarställena programmeras av systemadministratören. Vidarekoppling Ô *21#í Tryck. Slå och tryck. Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan 50. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Om du beställer vidarekoppling med luren av eller med högtalarfunktionen på måste du trycka på knappen två gånger. Du kan även göra så här: 47

48 Vidarekoppling Avbeställa vidarekoppling från din egen anknytning Vidarekoppling ÕÔ Tryck. Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan 50. #21# Slå. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Vidarekoppling vid inget svar *211# Tryck för att beställa. Obs! Finland, slå *61#. í Det inkommande samtalet kopplas vidare efter tre signaler. Tryck. #211# Knappa in för att avbeställa vidarekopplingen. í Obs! Finland, slå #61#. Tryck. 48

49 Vidarekoppling Vidarekoppling vid upptaget *212# Tryck för att beställa. Obs! Finland, slå *67#. í Tryck. #212# Knappa in för att avbeställa vidarekopplingen. Obs! Finland, slå #67#. í Tryck. Vidarekoppling till personsökare *218# Tryck för att beställa. í Tryck. Obs! Om nedkoppling har aktiverats från din vanliga telefon kan du vidarekoppla samtal till personsökare från det tillfälliga svarsstället genom att lägga till * och ditt anknytningsnummer till proceduren, dvs. slå *218* anknytningsnumret # och trycka på nedkopplingsknappen. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av växeln. #218# Knappa in för att avbeställa vidarekopplingen. í Tryck. 49

50 Vidarekoppling Intern medflyttning Alla samtal till din anknytning vidarekopplas till en annan valfri anknytning (inom det privata nätet). Medflyttningslampan anger att du har aktiverat medflyttning. Under medflyttning kan telefonen fortfarande användas för utgående samtal, och du hör en särskild kopplingston när du lyfter luren. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs medflyttning samtidigt på alla linjer. u Beställa från egen anknytning Lyft luren. Vidarekoppling Ôz Tryck och slå svarsställets anknytningsnummer. d Vidarekoppling Ô *21*z Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Tryck för att beställa. Lägg på luren. Obs! Du kan även göra så här: Slå och mata in svarsställets nummer. #í Tryck. 50

51 Vidarekoppling Vidarekoppling ÕÔ #21#í Avbeställa från egen anknytning Tryck. Slå och tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Ändra från svarsställe Om du flyttar från ett svarsställe till ett annat kan du ändra medflyttning från det nya svarsstället. *21*z Obs! Intern medflyttning måste beställas från din egen anknytning innan du kan ändra svarsställe. Slå och mata in ditt eget anknytningsnummer. *z Tryck och mata in vidarekopplingsnumret. #í Tryck. Samtalen kopplas till svarsstället. #21*z Avbeställa från svarsställe Slå och mata in ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. 51

52 Vidarekoppling Extern medflyttning Om extern medflyttning är tillåten kan du få alla samtal till din anknytning vidarekopplade till valfritt externt nummer. Medflyttningslampan anger att du har aktiverat medflyttning. Under medflyttning kan telefonen fortfarande användas för utgående samtal, och du hör en särskild kopplingston när du lyfter luren. *22#z Beställa Mata in och slå koden för extern linje och det externa numret. #í Tryck. Vidarekoppling ÕÔ Avbryta Tryck. #22# Slå. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: 52

53 Vidarekoppling Personligt nummer (grundprofil ingår, flera profiler är tillval) Med den här funktionen kan du kontaktas på ditt vanliga anknytningsnummer även om du är i ett annat rum, utanför kontoret, hemma etc. Beroende på funktionaliteten hos växeln kan du ha tillgång till en sökprofil eller välja mellan fem olika sökprofiler. Sökprofilerna kan anpassas för olika situationer, t.ex. på kontoret, tjänsteresa, hemma osv. Både interna och externa telefonnummer kan användas i profilerna. Sökprofilerna programmeras eller ändras av systemadministratören enligt dina önskemål. Se avsnittet Utforma och beställa sökprofiler på sidan 55. När funktionen är aktiverad förmedlas inkommande samtal i tur och ordning till de telefonnummer eller tjänster du har angett. Om ett svarsställe är upptaget förmedlas samtalet till nästa fördefinierade ställe i profilen, t.ex. en röstbrevlåda eller en kollega. Du kan aktivera funktionen från din egen anknytning eller genom att använda s.k. DISA-nummer om du inte är på kontoret. Aktivera eller byta till en annan profil från din egen anknytning *10* Slå. ( 1 5 ) Slå sökprofilens nummer. #í Tryck. På displayen visas siffran för vald sökprofil. Obs! Du kan även aktivera och ändra till en annan sökprofil genom att programmera en funktionsknapp/sökprofil (funktionsknapparna måste programmeras av systemadministratören). När sökprofilen är aktiv lyser lampan. Se avsnittet Inställningar på sidan 78. Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med frånvaroinformation. 53

54 Vidarekoppling #10# Slå. í Tryck. Avbeställa från din anknytning Obs! Om du har aktiverat en sökprofil via en funktionsknapp kan du trycka på knappen istället för att följa anvisningen nedan. z Aktivera eller byta till en annan profil från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Slå. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. *10* Slå. z* Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. ( 1 5 ) Slå sökprofilens nummer. #d Tryck och lägg på luren. Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med frånvaroinformation. 54

55 Vidarekoppling z Avbeställa från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Slå. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. #10* Slå. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. d Lägg på luren. Utforma och beställa sökprofiler Sökprofilerna installeras och ändras av systemadministratören. Om du vill beställa en sökprofil kopierar du beställningsformuläret, fyller i den nya eller ändrade profilen och ger formuläret till systemadministratören. Obs! Om du har ett profilhanteringsprogram anslutet till ditt system så kan du ändra sökprofiler via ert intranät. Se separata instruktioner för programmet. 55

56 Vidarekoppling Att tänka på när du utformar sökprofiler: Undvik längre ringtider än 45 sekunder för profilerna. Vanligtvis lägger den som ringer på efter 3 6 ringsignaler. Om du behöver en längre ringtid är längsta ringtid 60 sekunder. Ta hänsyn till hur lång tid du behöver för att reagera och svara på varje svarsställe i profilerna. Du kan behöva upp till 15 sekunder för att reagera och svara på en bordstelefon eller trådlös telefon, och sekunder för en mobiltelefon. Det måste finnas ett svarsställe sist i varje profil (röstbrevlåda eller telefonist/sekreterare). Annars kan det hända att samtalen förblir obesvarade. Tänk på vad du vill ska hända om du är upptagen på en annan telefon. Möjliga alternativ är: Aktivera Ledig på annan linje (om funktionen är tillgänglig) Vidarekoppling till röstbrevlåda Vidarekoppling till telefonist Om en telefonsvarare, fax eller annan svarsutrustning är ansluten till ett tidigt svarsställe kan detta avbryta sökningen. Koppla ur svarsutrustningen eller ställ in ringtiderna så att de inte påverkar sökningen. Om systemet bara tillåter en enda sökprofil bör du utforma profilen så att den endast innehåller dina 2 3 mest använda svarsställen. Om du lägger till fler nummer finns risken att uppringaren lägger på innan ett senare svarsställe rings upp. Om ditt system tillåter 1 5 sökprofiler bör du utforma dessa så att de innehåller dina mest använda svarsställen. Se till att du använder så få svarsställen som möjligt för varje sökprofil. Exempel på profiler: På kontoret Hemma På resa Frånvarande/ej anträffbar 56

57 Vidarekoppling Exempel: Så här fyller du i beställningsformuläret för dina sökprofiler: Profil 1 På kontoret Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer 1 Bordstelefon Trådlös Röstbrevlåda Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, externt nummer, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2 Sökordning Hemma Sökordning Telefontyp eller Ringtid svarsställe* Telefonnummer (sekunder) 1 Externt nummer Mobil Röstbrevlåda 57

58 Vidarekoppling Beställningsformulär för sökprofiler Namn: Avdelning: Telefonnummer: Kontonr.: Profil 1... Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, externt nummer, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2... Telefontyp eller svarsställe* Profil 3... Telefontyp eller svarsställe* Profil 4... Telefontyp eller svarsställe* Profil 5... Sökordning Sökordning Sökordning Sökordning Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) 58

59 Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformationen används för att tala om för den som ringer varför du ej är tillgänglig och när du är det igen. Om du har behörighet kan du även lägga in information för en annan anknytning från din egen. Telefonen kan fortfarande användas för utgående samtal när frånvaroinformation har aktiverats. Du hör då en särskild kopplingston när du lyfter luren. Beställa Exempel: Tillbaka 15 september (=0915). *23* Slå. ( 0 9 ) Slå frånvarokoden. Obs! Frånvarokoderna består av en siffra. Vilka siffror som används beror på vilket system som är anslutet till växeln. Kontakta systemadministratören för att få information om tillgängliga frånvarokoder. *0915 Tryck och slå datum (MMDD) eller tid (TTMM) när du är tillbaka. Obs! Om denna information inte behövs kan detta utelämnas. Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. #í Tryck. På displayen visas frånvaroanledning samt tid eller datum för återkomst om detta är inlagt. 59

60 Frånvaroinformation (tillval) #23# Slå. í Avbryta Tryck. Den inprogrammerade informationen raderas. Beställa för en annan anknytning *230* Slå. z* Slå anknytningsnumret och tryck. ( 0 9 ) Slå frånvarokoden. *0915 Tryck och mata in datumet eller tiden då den andra personen beräknas vara tillbaka. #í Tryck. Displayen på den andra personens anknytning visar hänvisningen samt datum eller tid för tillgänglighet, om detta är inlagt. Avbeställa för annan anknytning #230* Slå. z# Slå anknytningsnumret och tryck. í Tryck. Obs! Om en speciell kopplingston hörs måste den personliga koden för anknytningen matas in. Tryck koden och tryck på # innan du trycker på nedkopplingsknappen. 60

61 Meddelanden Meddelanden Manuellt meddelande väntar Om den uppringda anknytningen inte svarar kan du lämna ett meddelande (om funktionen är tillgänglig). Om du har ett väntande meddelande lyser meddelandelampan, och du hör en speciell kopplingston när du lyfter luren. Meddelande ÕÔ Svara Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kopplas till anknytningen som lämnat meddelande. Programm. Ô Meddelande Ô Kontrollera vem som lämnat meddelande Tryck. Programmeringslampan tänds och alla andra släcks. Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Programm. ÕÔ Anknytningsnumret som lämnat meddelande visas på displayen. Tryck för att slutföra. 61

62 Meddelanden #31# Slå. í Tryck. Avbeställa meddelande väntar till din egen anknytning *31* Slå. z Beställa meddelande väntar till annan anknytning Slå anknytningsnumret. #í Tryck. Meddelande väntar-lampan lyser på den uppringda anknytningen. #31* Slå. z #í Tryck. Avbeställa meddelande väntar till annan anknytning Slå anknytningsnumret. 62

63 Meddelanden Meddelande väntar (tillval) Om denna funktion är aktiverad på din telefon, kopplas dina samtal till en mottagande dator och en funktionsknapp (programmeras av systemadministratören) blinkar när meddelanden finns lagrade. Meddelandet skrivs ut på en skrivare som är ansluten till datorn. Meddelande ÕÔ Hämta meddelanden Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Displayen visar namnet på systemet och hur många sparade meddelanden du har. #91#* Slå. Om du störs av meddelande väntar -indikationen och vill stänga av funktionen: Kvitteringston. 63

64 Meddelanden Integrerad röstbrevlåda (tillval) Med den här funktionen kan du lämna ett röstmeddelande till den som ringer när du inte kan ta emot samtal, t.ex. om du inte är på kontoret eller sitter i möte. Den som ringer kan då lämna ett meddelande i din röstbrevlåda. När du kommer tillbaka till din plats kan du ringa till brevlådan och lyssna på dina meddelanden. Du kan vidarekoppla alla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller vidarekoppla vid inget svar eller vid upptaget. När du ringer upp din röstbrevlåda hör du inspelade instruktioner för hur du lyssnar på, spelar in, sparar och tar bort meddelanden. Du får även veta hur du ändrar din personliga kod. Aktivera eller koppla bort din röstbrevlåda Alla inkommande samtal: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 47 (funktionskod 21). Använd numret till din röstbrevlåda som svarsställets anknytningsnummer. Röstbrevlåda vid inget svar: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 47 om den som ringer inte får något svar (funktionskod 211). Röstbrevlåda vid upptaget: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 47 om den som ringer får upptagetton (funktionskod 212). 64

65 Meddelanden z Ringa upp röstbrevlådan Från din egen anknytning: Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Obs! Om en funktionsknapp är programmerad för röstbrevlådan och knappens lampa lyser eller blinkar (= nytt meddelande inkommet) kan du i stället trycka på denna knapp. z Om du ombeds ange personlig kod: Slå din personliga kod. Kod vid leverans = ditt anknytningsnummer. z Från en annan anknytning: Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Mata in ditt röstbrevlådenummer. (Vanligen ditt anknytningsnummer.) Mata in din personliga kod (om detta krävs). z Ringa upp någon annans brevlåda Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Slå numret till röstbrevlådan. (Vanligtvis innehavarens anknytningsnummer.) Slå innehavarens personliga kod (om detta krävs). 65

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony Server Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer