Dialog 4223 Professional

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4223 Professional"

Transkript

1 Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.?

2 SV/LZT R1A Ericsson Enterprise AB 2003

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 5 Beskrivning... 7 Free Seating (tillval) Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Samtalsmätning Vidarekoppling Frånvaroinformation (tillval) Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Installation Ordlista Register

4 Innehåll 4

5 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för systemtelefonen Dialog 4223 Professional som ingår i Ericssons kommunikationssystem MD110, version BC11. Det är ett kommunikationssystem med den allra senaste tekniken. Kombinationen av funktioner och applikationer innebär att systemet effektiviserar kommunikationsflödet i praktiskt taget alla organisationer. För att effektivt kunna utnyttja alla dessa funktioner finns en serie telefoner som utvecklats för att vara enkla att använda i alla situationer. Funktionsbeskrivningar som inte omfattar tal i telefonluren är om inget annat anges beskrivna utan att luren lyfts. Om man lyft luren kan man i stället för att trycka på nedkopplingsknappen avsluta med att lägga på luren. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Koden för Finland anges i en not om den skiljer sig från den svenska koden. De funktioner som beskrivs i användarhandboken är de som systemtelefonen är programmerad med vid leverans från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver ytterligare information. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: Obs! är en systemtelefon. Detta innebär att den endast kan användas tillsammans med en växel från Ericsson som stöder denna typ av telefon. 5

6 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan ett i förväg skriftligt medgivande av utgivaren. Följande undantag görs dock: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Ericsson-media medger Ericsson att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk enbart. Innehållet får inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas i försäljning. Ericsson påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation. Garanti ERICSSON LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BE- TRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE MEN INTE BE- GRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJ- BART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Ericsson ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Konformitetsdeklaration Ericsson Enterprise AB deklarerar härmed att denna telefon uppfyller kraven och bestämmelserna i det europeiska R&TTEdirektivet 1999/5/EC. Ytterligare information finns i: 6

7 Beskrivning Beskrivning Telefonen Display 3x40 tecken. Se avsnittet Displayinformation på sidan Menyvalsknappar Knapparnas funktion beror på samtalsläget. När du ombeds att (se display) trycker du på knappen för motsvarande funktion på displayen. Se även Menyknapp. 3 Programmering Se avsnittet Inställningar på sidan 76. 7

8 Beskrivning 4 Återuppringning Se avsnittet Om du får upptagetton på sidan 24. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 5 Vidarekoppling Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 45. Denna funktion kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören. 6 Programmerbara funktionsknappar Se avsnittet Inställningar på sidan 76. Alla knappar på knappsatsen är programmerbara (utom menyknappen). 7 Menyknapp När telefonen är i standby-läge trycker du för att växla mellan standbydisplay och menyvalsknappbeskrivningar. Obs! Knappens position kan variera beroende på systemversion. Du hittar din telefons menyknapp genom att se vad som händer på displayen när du trycker på de två knapparna. Den knapp som gör att texten för menyvalsknapparna ändras är menyknappen. Den andra knappen kan användas som en programmerbar knapp. 8 Överflyttning Se avsnittet Under samtal på sidan Trevalslinje Hantering av samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 10 Mikrofon Används för högtalande samtal. 11 Nedkoppling (Clear) Avsluta ett samtal eller en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. 12 Knapp för headset Se avsnittet Andra användbara funktioner på sidan Högtalare på/av Se avsnittet Under samtal på sidan Sekretess a Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. b Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Under samtal på sidan 36 och Toner och signaler på sidan 11. 8

9 Beskrivning 15 Volymkontroll Tryck för att ändra volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Högtalare 17 Lur Försedd med hörslinga för hörselskadade som standard. En extra lur kan anslutas till telefonen. Se avsnittet Tillbehör på sidan Utdragsskiva för snabbguide (extrautrustning) Se avsnittet Tillbehör på sidan Knappsats Med 17 programmerbara knappar. Upp till fyra knappsatser kan anslutas. Se avsnittet Tillbehör på sidan 88. Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort för knappsatsen. Se nedan. Obs! Beroende på systemversion kan levereras med en knappsats som standard. Hur många knappsatser du kan ha beror på systemversionen. 20 Signeringskort Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort. Designation Card Manager finns på cd-skivan Telephone Toolbox för kommunikationssystemet MD110. Kontakta en auktoriserad Ericsson Enterprise-återförsäljare för ytterligare information. 9

10 Beskrivning Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ ÖÔ Tänd lampa Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen är upptagen. Långsamt blinkande lampa ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Linjen (funktionen) har parkerats. Pågående samtal. 10

11 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från växeln till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Speciell kopplingston Rington eller köton var 4:e sekund Upptagetton Spärrton Hänvisningston Samtal väntar-ton Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Verifieringston Varningston, dyr extern linje 11

12 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringning (påminnelsesignal) 12

13 Beskrivning Displayinformation På displayen får du information om t.ex. tid och datum, samtalsläge och telefonnummer. Följande exempel visar telefonens olika lägen. När informationen på displayen avslutas med tre punkter ( ) betyder detta att systemet arbetar eller att det väntar på att du ska utföra en åtgärd. När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta att inga fler åtgärder kan vidtas. Obs! Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. Standby-läge När telefonen är i standby-läge visas allmän information på översta raden. På den mittersta raden visas ditt anknytningsnummer. På den nedre raden visas aktuella texter till menyvalsknapparna. 14:25 12 Feb Öppna Debk Behk Kat Utgående samtal När du ringer ut visas både samtalsläge och slaget nummer på den mittersta raden. 14:25 12 Feb 2001 Ringer 3333 Åter Tid Om den uppringda telefonen är vidarekopplad syns även numret dit den är kopplad på mittersta raden. > är symbol för vidarekoppling. 14:25 12 Feb >Vidk 5555 Åter Tid Det slagna numret (3333) är vidarekopplat till

14 Beskrivning Inkommande samtal När du får ett samtal blinkar det anropande numret på den mittersta raden. 14:25 12 Feb Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas detta på displayens mittersta rad. Numret till den som ringer blinkar. > är symbol för vidarekoppling. 14:25 12 Feb >Vidk 2222 Anknytning 2222 har ringt 4444 och samtalet har vidarekopplats till dig. 14

15 Beskrivning Behk Datu Debk Exit Konf Korr Kostn Mell Ner Noll Nästa PsÖk Påkop Rept Ring Samv Spår St/ej Start/ Stopp Stäng Svar Svar SÖk Tid Tonv Upp Åter Öppna Menyvalsknappar Menyvalsknapparna används för flera olika funktioner. Funktionen ändras beroende på samtalsläge och anknytningskategori. Följande förkortningar används för menyvalsknapparna: Behörighetskod Visa datum Debiteringskod Gå ut ur aktuell meny Konferens (visas endast när ett samtal är parkerat) Ta bort Visa kostnadsinformation Lägga in mellanslag vid textskrivning Bläddra nedåt Nollställa samtalsmätaren Visa nästa nummer i samtalslistan Personsökning Påkoppling Repetera senast slagna nummer Ringa upp det nummer som visas Samtal väntar Spåra samtal Stör ej Starta/stoppa samtalsmätaren Låsa telefonen Svara i svarsgrupp Svara på samtal Söka Visa tidsmätning Tonsignalering under pågående samtal (tonvalskoder) Bläddra uppåt Återuppringning Låsa upp telefonen 15

16 Beskrivning Språkval (tillval) Ett av följande språk kan väljas för texten på telefonens display. Siffra 0 9 = språkkod: 0 engelska 1 franska 2 tyska 3 spanska 4 italienska Välja språk: *08* Mata in. (0 9) Tryck språkkod. #í Tryck. Obs! Siffrorna 5 9 är programmerade till engelska som standard. Kan ändras lokalt till annat språk. 16

17 Free Seating (tillval) Free Seating (tillval) Funktionen Free Seating används av personer som har ett anknytningsnummer på kontoret, men inget eget telefonset. Detta gäller t.ex. personer som arbetar deltid eller utanför kontoret etc. En användare av Free Seating som arbetar inne på kontoret loggar in på vilken ledig telefon som helst, och telefonen tilldelas då den medarbetarens anknytningsnummer och behörigheter. Logga in *11* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Ange ditt anknytningsnummer och tryck. í Tryck för att slutföra. Ditt anknytningsnummer visas på displayen. Obs! I en tidigare version av funktionen användes en annan procedur: Logga in genom att trycka *10* ankn.nr. #. Logga ut #11# Mata in. í Tryck för att slutföra. Obs! I en tidigare version av funktionen användes en annan procedur: Logga ut genom att trycka #10#. 17

18 Inkommande samtal Inkommande samtal Svara En ringsignal och blinkande lampa indikerar ett inkommande samtal. u u Linje ÖÔ På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. På annan linje Lyft luren. Tryck på den blinkande linjeknappen. Linje ÖÔ í Högtalande Tryck på den blinkande linjeknappen. Samtalet förmedlas direkt via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. 18

19 Inkommande samtal uz Från annan telefon Du kan svara från en annan telefon än den där det ringer. Slå numret till den telefon där det ringer. 14:25 12 Feb Åter Samv Svar 6 Tryck. Obs! Detta är ett exempel. Displayen kan se annorlunda ut. Obs! Du kan också trycka på Svar (se display) eller Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Finland, tryck 8. 19

20 Inkommande samtal Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på annan linje Ô Om telefonen är förprogrammerad med knappen Ledig på annan linje kan du under pågående samtal ta emot ytterligare ett samtal. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen är aktiv. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Linje 2 ÖÔ Linje 1 ÖÔ í Du har samtal på Linje 1. Linje 2 blinkar och visar ett nytt inkommande samtal: Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Obs! Om den som ringer upp har aktiverat samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om ledig på annan linje inte är aktiverat. 20

21 Utgående samtal Utgående samtal u z Ringa Ringa interna och externa samtal: Lyft luren och fortsätt beroende på samtalstyp: Interna samtal Slå anknytningsnumret. Externa samtal 0 Slå koden för extern linje. Kopplingston. z d eller í Obs! Siffran eller siffrorna som används på ditt kontor, t.ex.0 eller 00. Slå det externa numret. Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller trycka. Obs! Om du får köton när du slår siffran eller siffrorna för extern linje (tilläggstjänsten ekonomivägval används i växeln), dröj kvar. När en linje blir ledig får du kopplingston. Om en varningston hörs är den linje du valt markerad som dyr extern linje. 21

22 Utgående samtal z í Högtalande Med luren på: Slå numret. Talet förmedlas via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. Obs! Du kan spara tid genom använda allmänna kortnummer och kortnummer som du programmerat själv. Se avsnittet Snabbuppringning på sidan 27. Egen extern linje Ringa med en egen extern linje: *0* Mata in. z# Slå det egna linjenumret och tryck. z Slå koden för extern linje och det externa numret. 22

23 Utgående samtal u Repetition av senast slagna externa nummer Telefonen lagrar automatiskt det senast slagna externa numret, oavsett om du kom fram eller inte. Lyft luren. **0 Tryck om du vill repetera det sparade numret. Det senast slagna externa numret repeteras automatiskt. Obs! Du kan också trycka på Rept (se display) eller Repetera senast slagna nummer (egen förprogrammerad funktionsknapp). Spara externt nummer Repetera Ô Du kan spara ett nummer som du använder ofta. När ett nytt nummer läggs in raderas det tidigare sparade. Spara nummer: Tryck innan du avslutar samtalet. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. u Repetera Ô Repetera nummer Lyft luren. Tryck för att repetera numret. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. 23

24 Utgående samtal Om du får upptagetton Om en anknytning är upptagen, inte svarar eller om alla externa linjer är upptagna, kan du använda någon av följande funktioner: d u Återuppringning Om anknytningen du ringer är upptagen eller om du inte får något svar: 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Åter (se display) eller Återuppringning (egen förprogrammerad knapp). Lägg på luren. Din telefon ringer med återuppringningssignal när det pågående samtalet avslutas eller nästa gång ett nytt samtal avslutas. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Återuppringning kan beställas till flera anknytningar samtidigt. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. Om alla externa linjer är upptagna (efter du har slagit koden för extern linje): 5 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Åter (se display) eller Återuppringning (egen förprogrammerad knapp). z# Slå det externa numret och tryck. d u Lägg på luren. När en linje blir ledig rings du automatiskt upp med en återuppringningssignal. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Lyft luren när du får återuppringningssignal. Växeln ringer upp anknytningen. Obs! Endast ett återuppringningssamtal kan beställas till en extern linje. Alla återuppringningssamtal kopplas till Linje 1. 24

25 Utgående samtal #37*z Avbeställning av återuppringning till en anknytning Slå anknytningsnumret. Obs! För att avbeställa en återuppringning till en extern linje, slå koden för externt samtal (linje) istället för anknytningsnumret. #í Tryck. Avbeställa alla återuppringningar #37# Mata in. í Tryck. Aktivera samtal väntar Om det är brådskande kan du uppmärksamma den upptagna anknytningen eller det externa samtalet med en samtal väntar-signal. 4 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Samv (se display) eller Samtal väntar (egen förprogrammerad knapp). Finland, tryck 6. Låt luren vara av. När den uppringda personen avslutar sitt samtal rings han eller hon upp automatiskt. Obs! Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få en upptagetton. 25

26 Utgående samtal Påkoppling på en upptagen anknytning Du kan bryta in i ett externt samtal. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Påkop (se display) eller Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Finland, tryck 4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. *44*z Påkoppling i externt samtal Du kan bryta in i ett externt samtal. Tryck och slå det externa numret. #z Tryck och slå koden för extern linje. Upptagetton. 8 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Påkop (se display) eller Påkoppling (egen förprogrammerad knapp). Finland, tryck 4. Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett trepartssamtal upprättas och en varningston hörs. Obs! Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig fortsätter du att få upptagetton. 26

27 Utgående samtal Förbigång av vidarekoppling *60*z Om förbigång är tillåten kan du ändå komma fram till en anknytning som har aktiverat vidarekoppling eller medflyttning. Slå anknytningsnumret. # Tryck och vänta på svar. Snabbuppringning uz Gemensamma kortnummer Kortnummer gör att det går snabbare att ringa. De gemensamma kortnumren består av 1 5 siffror och lagras i växeln (av systemadministratören). Lyft luren och slå kortnumret. Egna kortnummer Du kan programmera upp till tio egna ensiffriga kortnummer på siffrorna 0 9 (om funktionen är tillgänglig). Obs! I Finland upp till nio nummer, siffrorna 1 9. Använda: (0 9)# Mata in och välj siffra för önskat kortnummer. Obs! Finland, slå * * ( 1 9 ). 27

28 Utgående samtal Programmera och ändra egna kortnummer: *51* (0 9) Mata in och välj siffran för önskat nummer. Obs! Finland, slå * 5 1 * ( 1 9 ). *z Tryck och slå numret. #í Tryck. Obs! Det programmerade numret får maximalt innehålla 20 siffror plus * (tonsignal vid utlandssamtal). Ta bort ett kortnummer: #51* (0 9) Mata in och välj siffran för önskat nummer. #í Tryck. Obs! Finland, slå # 5 1 * ( 1 9 ). Ta bort alla kortnummer: #51# Mata in. í Tryck. 28

29 Utgående samtal Namnval (tillval) I det integrerade telefonregistret kan du via din display söka efter namn, grupp, växel osv. och sedan ringa upp den person eller grupp du söker med hjälp av en menyvalsknapp under displayen. Kat Tryck (se display). Displayen visar: 14:25 12 Feb 2001 Korr Mell SÖk Exit Korr Mell SÖk Exit Tryck för att radera det senast inskrivna tecknet (se display). Tryck för mellanslag (se display). Tryck för att söka med hjälp av de inskrivna tecknen (se display). Tryck för att återgå till föregående meny (se display). Använd knappsatsen för att skriva bokstäverna i namnet. Tecknen ovanför knapparna visar vilken knapp du ska trycka på. ABC DEF Exempel: Välj tecken genom att trycka på siffrorna flera gånger. Markören flyttas automatiskt när du slutar trycka. Tryck på en siffra. 1 gång resultat A 2 gånger resultat B 3 gånger resultat C När önskat tecken visas i displayen väntar du tills markören flyttats till nästa position. Namnet måste skrivas in så här: Efternamn mellanslag förnamn. Du behöver inte skriva in alla tecken, bara så många att du kommer tillräckligt nära önskat namn vid sökningen. Obs! Om du vill specificera personens förnamn måste du skriva in hela efternamnet innan du kan skriva in mellanslag. 29

30 Utgående samtal Exempel: Söka efter Lars Svensson: 7777 Tryck för S. 888 Tryck för v. 33 Tryck för e. Displayen visar: 14:25 12 Feb 2001 Sve Korr Mell SÖk Exit SÖk Tryck för att söka (se display). Om SVE var tillräckligt för att hitta Lars Svensson visar displayen följande: Svensson Upp Ner Ring Exit Om Sve ger ett namn som är nära Lars Svensson, till exempel Ann Svensson, bläddrar du ner tills du hittar det namn du söker. Upp Ner Ring Exit Tryck för att bläddra uppåt i namnlistan (se display). Tryck för att bläddra nedåt i namnlistan (se display). Tryck för att slå numret som visas (se display). Tryck för att återgå till föregående meny (se display). Om det finns mer information i registret om namnet som sökts, t.ex. företag, land etc., visas detta under namnet. Du får ett meddelande på displayen om det namn du sökt inte finns i registret. Displayen visar då det namn som kommer före i den alfabetiskt ordnade listan. 30

31 Utgående samtal Huvudkontor Ô Ringa med funktionsknapp Tryck på funktionsknappen. Program Ô Ôz ÕÔ Program ÕÔ Programmera: Både telefonnummer och funktionskoder kan programmeras på en funktionsknapp. Tryck. Tryck på en funktionsknapp och slå telefonnummer eller funktionskod. Tryck på funktionsknappen igen. Tryck för att avsluta. Skriv in namnet på funktionsknappen. Ô í ÕÔ Program Ô Program ÕÔ Kontrollera och radera programmerade nummer: Tryck. Tryck på önskad funktionsknapp. Det lagrade numret visas på displayen. Tryck om du vill ta bort numret. Det lagrade numret raderas. Tryck. 31

32 Utgående samtal Behörighet Påkopplingsskydd Med påkopplingsskydd kan du prata ostört. Funktionen avslutas automatiskt när samtalet avslutas. u *41#z Beställa: Lyft luren. Mata in och slå numret. Stör ej När du beställer stör ej indikeras inte inkommande samtal. Du kan ringa utgående samtal som vanligt. St/ej Tryck för att beställa eller avbeställa stör ej (se display). Obs! Du kan även trycka på Stör ej (funktionsknapp som programmeras av systemansvarig) eller göra följande: *27# Slå för att beställa Speciell kopplingston. eller #27# slå för att avbeställa. í Tryck för att avsluta beställning/avbeställning. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs stör ej samtidigt på alla linjer. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. 32

33 Utgående samtal Behörighetskod, allmän (tillval) Om du har fått en allmän behörighetskod (1 7 siffror) kan du tillfälligt ändra behörighetsnivån på vilken anknytning som helst inom växelsystemet till den behörighetsnivå som är kopplad till koden. Du kan använda koden för endast ett samtal eller öppna telefonen för flera samtal och sedan låsa den igen när du lämnar telefonen. Öppna anknytning för ett samtal: *72* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Obs! Du kan också trycka på Behk (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). Slå koden för extern linje och det externa numret. Öppna en anknytning för flera samtal: #73* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan också trycka på Öppna (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). Spärra en anknytning: *73* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan också trycka på Stäng (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). 33

34 Utgående samtal Egen behörighetskod (tillval) Om du har fått en egen behörighetskod (1 7 siffror, kopplad till din anknytning) kan du låsa din egen anknytning till en allmän behörighetsnivå, t.ex. när du inte är på kontoret. Du kan tillfälligt ändra andra telefoner inom växelsystemet till samma behörighetsnivå som du har på din anknytning. Du kan byta egen kod från din egen anknytning. Låsa egen anknytning: *76* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan också trycka på Stäng (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). Ringa med egen behörighetsnivå när anknytningen är låst: *75* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. z Obs! Du kan också trycka på Behk (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). Slå koden för extern linje och det externa numret. Öppna egen anknytning: #76* Mata in. z# Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan också trycka på Öppna (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). 34

35 Utgående samtal Tilldela annan anknytning din behörighetsnivå: *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. Verifieringston. Obs! Du kan också trycka på Behk (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Verifieringston. z Slå koden för extern linje och det externa numret. Ändra egen behörighetskod: *74* Mata in. z* Mata in din nuvarande behörighetskod och tryck. z# Mata in en ny behörighetskod och tryck. Verifieringston. 35

36 Under samtal Under samtal Medhörning (högtalare) Innebär att flera personer i ditt rum kan lyssna på ditt samtal. Du pratar i luren, men den andra parten hörs i högtalaren. Â Under ett pågående samtal: Tryck för att växla mellan högtalare och lur. När lampan lyser hörs den andra parten i högtalaren. Obs! Du kan justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 76. d Från medhörning till högtalande Lägg på luren. Högtalande samtal. uâ í Från högtalande till medhörning Lyft luren och tryck. Tryck för att avsluta samtalet. 36

37 Under samtal Âd í u Högtalande Tryck och lägg på luren. Högtalande samtal. Tryck för att avsluta samtalet. Från högtalande till lur Lyft luren. Samtal via luren. É Sekretess Tryck för att koppla på/av mikrofonen. När lampan lyser är mikrofonen bortkopplad och den andra parten kan inte höra samtal i ditt rum. Förfrågan Förfrågan Ô z í Linje 1 ÖÔ Du har ett samtal på Linje 1 och vill göra en förfrågan till en intern eller extern anknytning. Tryck. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. Slå önskat anknytningsnummer. Första samtalet parkeras (lampan för Linje 1 blinkar sakta). När den andra anknytningen svarat kan du pendla mellan samtalen, koppla samtalet till annan anknytning, koppla konferenssamtal eller avsluta något av samtalen. Tryck för att avsluta samtalet. Den andra anknytningen kopplas bort. Tryck för att återgå till det första samtalet. 37

38 Under samtal Linje 1 ÖÔ Förfrågan ÖÔ í Pendling Linjelampan blinkar på det parkerade samtalet. Tryck för att parkera det andra samtalet. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att parkera det första samtalet. Du kopplas till det andra samtalet. Tryck för att avsluta pågående samtal. Förfrågan Ô z Överflyttning Ô Överflyttning Du vill koppla ett pågående samtal till en annan anknytning. Tryck. Slå önskat anknytningsnummer. Tryck före eller efter svar. Det pågående samtalet kopplas. Obs! Om du har parkerat flera samtal kopplas endast det senast parkerade samtalet. Om anknytningen är upptagen eller om överflyttning inte är tillåten kopplas samtalet tillbaka till dig. 38

39 Under samtal Konferens Du kan koppla upp till sju anknytningar till en konferens. Bara konferensledaren kan koppla in deltagare. Under samtalet hörs en konferenston var 15:e sekund. Obs! Konferenstonen kan inaktiveras för växeln. Förfrågan Ô z Du vill under pågående samtal (Linje 1) koppla upp en telefonkonferens. Du blir konferensledare. Tryck. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. Slå önskat anknytningsnummer. Vänta på svar. d 3 Tryck för att upprätta en konferens. Obs! Du kan även trycka på: Konf (se display) eller Konferens (egen förprogrammerad knapp). Upprepa proceduren för att koppla in fler deltagare. Lägg på luren för att lämna konferensen. 39

40 Under samtal Parkera samtal Du kan parkera samtal tillfälligt. Parkerade samtal kan återtas på egen eller annan anknytning. Egna Linje ÕÔd Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet och lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. Linje ÖÔ Tryck på linjeknappen igen för att återta samtalet. d Gemensamma 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Svar (se display) eller Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Finland, tryck 8. Lägg på luren. Linjeknappen blinkar sakta. Om din anknytning är tillgänglig på andra telefoner blinkar lampan som motsvarar din anknytning långsamt på dessa telefoner. Linje ÖÔ Återta samtalet på egen telefon: Tryck på den blinkande linjeknappen. 40

41 Under samtal z Återta samtalet på annan telefon: Ring anknytningen där samtalet parkerades. 6 Tryck. Obs! Du kan även trycka på: Svar (se display) eller Park/Svar (egen förprogrammerad funktionsknapp). Om din anknytning är tillgänglig på telefonen kan du även trycka på knappen som motsvarar ditt nummer. Finland, tryck 8. 41

42 Under samtal Sända ID-kod Förfrågan Ô När du kopplar ett samtal kan du sända den andra partens ID-kod eller nummer till den mottagande anknytningens display. Du har ett pågående samtal på Linje 1. Tryck för att parkera samtalet. *77* Mata in. Obs! Du kan även trycka på Linje 2. z# Slå den andra partens ID-kod eller nummer och tryck. z Överflyttning Ô Slå önskat anknytningsnummer. Tryck före eller efter svar. Samtalet kopplas och ID-koden eller numret syns på den mottagande anknytningens display. Obs! Du kan endast använda denna funktion om mottagarens telefon är programmerad för att kunna ta emot IDkoder. Denna funktion är endast tillgänglig på nyare versioner av telefonväxeln. Tonsignalering under pågående samtal När du ringer upp interaktiva teletjänster, t.ex. bank på telefon, måste du använda tonval (DTMF-signaler). Om växeln inte redan är programmerad för att automatiskt omvandla de siffror du matar in till tonvalskoder måste du aktivera den funktionen under samtalet. 9z Under ett pågående samtal: Tryck och slå önskade siffror. Slagna siffror sänds nu som tonvalskoder. Obs! Du kan även trycka på Tonv (se display). Finland, tryck 1 och slå önskade siffror. 42

43 Samtalsmätning Samtalsmätning Kostnadsinformation Displayen kan visa samtalskostnaden för ditt samtal i kronor. 14:25 12 Feb 2001 Kostnad 3, Tonv Kostn Tid Kostn Tryck för att visa eller dölja kostnadsinformationen (se display). Obs! Kostnadsinformation visas automatiskt när du beställt funktionen betalning för samtal. Funktionen förutsätter att den publika operatören ger nödvändig information. 43

44 Samtalsmätning Samtalslängd Du kan mäta samtalstiden på dina samtal. Funktionen kan aktiveras när telefonen är klar att ringa med (intern kopplingston hörs), under utgående samtal och när du har upprättat en talförbindelse. Obs! Beroende på system kan det även vara möjligt att aktivera funktionen när telefonen är i standby-läge. Tidt Tryck för att aktivera samtalsmätningen (se display). I teckenfönstret visas: 14:25 12 Feb Start Noll Datu Exit Start Noll Datu Exit Tryck för att starta samtalsmätaren (se display). Tiden som samtalet har pågått visas. Tryck för att nollställa samtalsmätaren (se display). Tryck för att visa datum (se display). Tryck för att inaktivera funktionen (se display). Andra knappfunktioner som är tillgängliga när samtalsmätaren är igång: Stopp Tidt Tryck för att stoppa samtalsmätaren (se display). Tryck för att visa hur lĺng tid som har gĺtt (se display). 44

45 Vidarekoppling Vidarekoppling Vidarekoppling Du kan vidarekoppla dina samtal till annat svarsställe när du lämnar rummet eller om du inte vill bli störd. När vidarekoppling är aktiverad hörs en speciell kopplingston och lampan på vidarekopplingsknappen lyser. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. Vidarekoppling kan ske direkt, vid inget svar, vid upptaget eller till annan informationstjänst. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs vidarekoppling samtidigt på alla linjer. Vidarekoppling Ô Beställa vidarekoppling från din egen anknytning Samtalet kopplas vidare till ett individuellt svarsställe eller upp till tre förutbestämda svarsställen beroende på typ av inkommande samtal. Svarställena programmeras av systemadministratören. Tryck. *21# Mata in. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Om du beställer vidarekoppling med luren av eller med högtalarfunktionen på måste du trycka på knappen två gånger. Du kan även göra så här: Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan

46 Vidarekoppling Vidarekoppling ÕÔ Avbeställa vidarekoppling från din egen anknytning Tryck. #21# Mata in. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Obs! Vidarekoppling kan också beställas och avbeställas från svarsstället. Se avsnittet Intern medflyttning på sidan 48. Vidarekoppling vid inget svar *211# Mata in för att beställa. í Obs! Finland, slå * 6 1 #. Det inkommande samtalet kopplas vidare efter tre signaler. Tryck. #211# Mata in för att avbeställa. í Tryck. Obs! Finland, slå # 6 1 #. 46

47 Vidarekoppling Vidarekoppling vid upptaget *212# Mata in för att beställa. í Tryck. Obs! Finland, slå * 6 7 #. #212# Mata in för att avbeställa. í Tryck. Obs! Finland, slå # 6 7 #. Vidarekoppling till annan informationstjänst *218# Mata in för att beställa. í Tryck. #218# Mata in för att avbeställa. í Tryck. 47

48 Vidarekoppling Intern medflyttning Alla samtal till din anknytning vidarekopplas till en annan valfri anknytning (inom det privata nätet). När medflyttning är aktiverad hörs en speciell kopplingston och lampan på vidarekopplingsknappen lyser. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. Obs! Om din telefon är programmerad med parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs medflyttning samtidigt på alla linjer. u Beställa från egen anknytning Lyft luren. Vidarekoppling Ôz Tryck och slå svarsställets anknytningsnummer. Vidarekoppling Ô d *21*z Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Tryck för att beställa. Lägg på luren. Obs! Du kan även göra så här: Mata in och slå svarsställets nummer. #í Tryck. 48

49 Vidarekoppling Vidarekoppling ÕÔ #21#í Avbeställa från egen anknytning Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: Mata in och tryck. *21*z Ändra från svarsställe Om du befinner dig i ett annat rum kan du fortfarande ta emot samtal genom att vidarekoppla dem till det rum du sitter i. Mata in och slå ditt eget anknytningsnummer. *z Tryck och slå svarsställets nummer. #í Tryck. Samtalen kopplas till svarsstället. Obs! Intern medflyttning måste beställas från din egen anknytning innan du kan ändra svarsställe. #21*z Avbeställa från svarsställe Mata in och slå ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. 49

50 Vidarekoppling Extern medflyttning Om extern medflyttning är tillåten kan du få alla samtal till din anknytning vidarekopplade till valfritt externt nummer. En speciell kopplingston hörs. Du kan fortfarande ringa ut från din telefon. *22#z Beställa Mata in och slå koden för extern linje och det externa numret. #í Tryck. Vidarekoppling ÕÔ Avbeställa Tryck. #22# Mata in. í Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kan även göra så här: 50

51 Vidarekoppling Personligt nummer (tillval) Med den här funktionen kan du nås på ditt vanliga anknytningsnummer även om du t.ex. är i ett annat rum eller hemma. Beroende på växeln kan du antingen ha en enstaka sökprofil eller välja mellan fem olika. Sökprofilerna kan anpassas för olika situationer, t.ex. på kontoret, tjänsteresa, hemma osv. Både interna och externa telefonnummer kan användas i profilerna. Sökprofilerna programmeras eller ändras av systemadministratören enligt dina önskemål. Se avsnittet Utforma och beställa sökprofiler på sidan 53. När funktionen är aktiverad förmedlas inkommande samtal i tur och ordning till de telefonnummer eller tjänster du har angett. Om ett svarsställe är upptaget förmedlas samtalet till nästa fördefinierade ställe i profilen, t.ex. en röstbrevlåda eller en kollega. Du kan aktivera funktionen från din egen anknytning eller genom att använda s.k. DISAnummer om du inte är på kontoret. Aktivera eller byta till en annan profil från din egen anknytning *10* Mata in. (1 5 ) Mata in sökprofilens nummer. #í Tryck. På displayen visas siffran för vald sökprofil. Obs! Du kan även aktivera och ändra till en annan sökprofil genom att programmera en funktionsknapp/sökprofil (funktionsknapparna måste programmeras av systemadministratören). När sökprofilen är aktiv lyser lampan. Se avsnittet Inställningar på sidan 76. Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med frånvaroinformation. 51

52 Vidarekoppling Avbeställa från din anknytning #10# Mata in. í Tryck. Obs! Om du har aktiverat en sökprofil via en funktionsknapp kan du trycka på knappen istället för att följa anvisningen nedan. z Aktivera eller byta till en annan profil från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. *10* Mata in. z* Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. (1 5 ) Mata in sökprofilens nummer. #d Tryck och lägg på luren. Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera personen om din frånvaro. Om röstbrevlådan ingår i den aktiva profilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med frånvaroinformation. 52

53 Vidarekoppling z Avbeställa från en extern telefon Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant (#) och stjärna (*) eller en mobiltelefon anpassad för tonvalskoder (DTMF). Ring upp DISA-funktionen på ditt företag. Kopplingston. *75* Mata in. z* Mata in behörighetskoden och tryck. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. Kopplingston. #10* Mata in. z# Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. d Lägg på luren. Utforma och beställa sökprofiler Sökprofilerna installeras och ändras av systemadministratören. Om du vill beställa en sökprofil kopierar du beställningsformuläret, fyller i den nya eller ändrade profilen och ger formuläret till systemadministratören. Obs! Om du har ett profilhanteringsprogram anslutet till ditt system så kan du ändra sökprofiler via ert intranät. Se separata instruktioner för programmet. 53

54 Vidarekoppling Att tänka på när du utformar sökprofiler: Undvik längre ringtider än 45 sekunder för profilerna. Vanligtvis lägger den som ringer på efter 3 6 ringsignaler. Om du behöver en längre ringtid är längsta ringtid 60 sekunder. Ta hänsyn till hur lång tid du behöver för att reagera och svara på varje svarsställe i profilerna. Du kan behöva upp till 15 sekunder för att reagera och svara på en bordstelefon eller trådlös telefon, och sekunder för en mobiltelefon. Det måste finnas ett svarsställe sist i varje profil (röstbrevlåda eller telefonist/sekreterare). Annars kan det hända att samtalen förblir obesvarade. Tänk på vad du vill ska hända om du är upptagen på en annan telefon. Möjliga alternativ är: Aktivera ledig på annan linje (om funktionen är tillgänglig) Vidarekoppling till röstbrevlåda Vidarekoppling till telefonist Om en telefonsvarare, fax eller annan svarsutrustning är ansluten till ett tidigt svarsställe kan detta avbryta sökningen. Koppla ur svarsutrustningen eller ställ in ringtiderna så att de inte påverkar sökningen. Om systemet bara tillåter en enda sökprofil bör du utforma profilen så att den endast innehåller dina 2 3 mest använda svarsställen. Om du lägger till fler nummer finns risken att uppringaren lägger på innan ett senare svarsställe rings upp. Om ditt system tillåter 1 5 sökprofiler bör du utforma dessa så att de innehåller dina mest använda svarsställen. Se till att du använder så få svarsställen som möjligt för varje sökprofil. Exempel på profiler: På kontoret Hemma På resa Frånvarande/ej anträffbar 54

55 Vidarekoppling Exempel: Så här fyller du i beställningsformuläret för dina sökprofiler: Profil 1 På kontoret Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) 1 Bordstelefon Trådlös Röstbrevlåda *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, externt nummer, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2 Hemma Sökordning Telefontyp eller svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) 1 Externt nummer Mobil Röstbrevlåda 55

56 Vidarekoppling Beställningsformulär för sökprofiler Namn: Avdelning: Telefonnummer: Kontonr.: Profil 1... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Telefonnummer Ringtid (sekunder) *Exempel: Bordstelefon, trådlös, mobil, externt nummer, röstbrevlåda, telefonist etc. Profil 2... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Profil 3... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Profil 4... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Profil 5... Telefontyp eller Sökordning svarsställe* Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) Ringtid (sekunder) 56

57 Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformation (tillval) Frånvaroinformationen används för att tala om för den som ringer varför du är frånvarande och när du kommer tillbaka. Om du har behörighet kan du även lägga in frånvaroinformation för en annan anknytning från din egen. Beställa Exempel: Tillbaka 15 september (=0915). *23* Mata in. (0 9 ) Tryck frånvarokod. Obs! Frånvarokoderna består av en siffra. Vilka siffror som används beror på vilket system som är anslutet till växeln. Kontakta systemadministratören för att få information om tillgängliga frånvarokoder. *0915 Tryck och slå datum (MMDD) eller tid (TTMM) när du är tillbaka. Obs! Om denna information inte behövs kan detta utelämnas. Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. #í Tryck. På displayen visas frånvaroanledning samt tid eller datum för återkomst om detta är inlagt. 57

58 Frånvaroinformation (tillval) Avbeställa #23# Mata in. í Tryck. Den inprogrammerade informationen raderas. Beställa för en annan anknytning *230* Mata in. z* Slå anknytningsnumret och tryck. (0 9 ) Tryck frånvarokod. *0915 Tryck och lägg in datum eller tid för den andra personens återkomst. #í Tryck. Displayen på den andra personens anknytning visar frånvaroanledning samt datum eller tid för återkomst, om detta är inlagt. Avbeställa för annan anknytning #230* Mata in. z# Slå anknytningsnumret och tryck. í Tryck. Obs! Om en speciell kopplingston hörs måste den personliga koden för anknytningen matas in. Tryck koden och tryck på # innan du trycker på nedkopplingsknappen. 58

59 Meddelanden Meddelanden Manuellt meddelande väntar Om den uppringda anknytningen inte svarar kan du skicka en meddelande väntar -signal (om funktionen är tillgänglig). Meddelande ÕÔ Svara Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Du kopplas till anknytningen som lämnat meddelande. Program Ô Meddelande Ô Kontrollera vem som lämnat meddelande Tryck. Program-lampan tänds och alla andra släcks. Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Program ÕÔ Anknytningsnumret som lämnat meddelande visas på displayen. Tryck för att avsluta. 59

60 Meddelanden Avbeställa meddelande väntar till din egen anknytning #31# Mata in. í Tryck. Beställa meddelande väntar till annan anknytning *31* Mata in. z Slå anknytningsnumret. #í Tryck. Meddelande väntar-lampan lyser på den uppringda anknytningen. Avbeställa meddelande väntar till annan anknytning #31* Mata in. z #í Tryck. Slå anknytningsnumret. 60

61 Meddelanden Meddelande väntar (tillval) Om denna funktion är aktiverad på din telefon, kopplas dina samtal till en mottagande dator och en funktionsknapp (programmeras av systemadministratören) blinkar när meddelanden finns lagrade. Meddelandet skrivs ut på en skrivare som är ansluten till datorn. Meddelande ÕÔ Hämta meddelanden Tryck. Obs! Funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören. Displayen visar namnet på systemet och hur många sparade meddelanden du har. Om du störs av meddelande väntar -indikationen och vill stänga av funktionen: #91#* Mata in. Kvitteringston. 61

62 Meddelanden Integrerad röstbrevlåda (tillval) Med den här funktionen kan du lämna ett röstmeddelande till den som ringer när du inte kan ta emot samtal, t.ex. om du inte är på kontoret eller sitter i möte. Den som ringer kan då lämna ett meddelande i din röstbrevlåda. När du kommer tillbaka till din plats kan du ringa till brevlådan och lyssna på dina meddelanden. Du kan vidarekoppla alla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller vidarekoppla vid inget svar eller vid upptaget. När du ringer upp din röstbrevlåda hör du inspelade instruktioner för hur du lyssnar på, spelar in, sparar och tar bort meddelanden. Du får även veta hur du ändrar din personliga kod. Aktivera eller koppla bort din röstbrevlåda Alla inkommande samtal: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 45 (funktionskod 21). Använd numret till din röstbrevlåda som svarsställets anknytningsnummer. Röstbrevlåda vid inget svar: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 45 om den som ringer inte får något svar (funktionskod 211). Röstbrevlåda vid upptaget: Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 45 om den som ringer får upptagetton (funktionskod 212). 62

63 Meddelanden z Ringa upp röstbrevlådan Från din egen anknytning: Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Obs! Om en funktionsknapp är programmerad för röstbrevlådan och knappens lampa lyser eller blinkar (=nytt meddelande inkommet) kan du i stället trycka på denna knapp. z Om du ombeds ange personlig kod: Slå din personliga kod. Kod vid leverans = ditt anknytningsnummer. z Från en annan anknytning: Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Mata in ditt röstbrevlådenummer. (Vanligen ditt anknytningsnummer.) Mata in din personliga kod (om detta krävs). z Ringa upp någon annans brevlåda Slå numret till röstbrevlådefunktionen. Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer från har en egen röstbrevlåda): # Tryck. z z Slå numret till röstbrevlådan. (Vanligtvis innehavarens anknytningsnummer.) Slå innehavarens personliga kod (om detta krävs). 63

64 Meddelanden Hantera röstbrevlådan En inspelad röst talar om hur många nya och sparade meddelanden du har. Om du har för många sparade meddelanden ombeds du först ta bort dessa. En inspelad röst ber dig trycka på olika siffror för att lyssna på mottagna meddelanden, spela in ett hälsningsmeddelande, byta lösenord eller stänga brevlådan etc. Följande diagram ger en överblick över röstbrevlådan och de knappar som används. 64

65 Gruppfunktioner Gruppfunktioner Svara i svarsgrupp När flera jobbar tillsammans i ett team kan deras telefoner programmeras av systemadministratören till en svarsgrupp. Vem som helst inom gruppen kan då svara på allas inkommande samtal. 0 Tryck för att svara. Obs! Du kan även trycka på Svar (se display). En svarsgrupp kan vara back-up till en annan grupp. Samtal till back-up-gruppen kan bara besvaras när din egen grupp inte har några samtal. Grupp med gemensam klocka Samtal signaleras med en gemensam ringklocka. 0 Tryck för att svara. Obs! Du kan även trycka på Svar (se display). 65

66 Gruppfunktioner Internt gruppnummer som svarsgrupp *21*z Du är medlem i en grupp av anknytningar som rings upp via ett gemensamt nummer och kan tillfälligt lämna gruppen. Mata in och slå ditt eget anknytningsnummer. #í Tryck. Återgå till gruppen #21# Mata in. í Tryck. Om du har behörighet kan du vidarekoppla alla gruppens samtal till ett annat anknytningsnummer eller till en annan grupp: *24* Mata in. z* Slå gruppens nummer som ska vidarekopplas och tryck. z Slå anknytningsnumret till det nya svarsstället. #í Tryck. Avbeställa vidarekoppling: #24* Mata in. z #í Tryck. Slå gruppens nummer som har vidarekopplats. 66

67 Gruppfunktioner Grupp stör ej Om din anknytning har behörighet (programmeras av systemadministratören) kan du markera en grupp av anknytningar som grupp stör ej. Du kan ringa till gruppanknytningen genom att använda förbigång. *25*z Beställa: Mata in och slå gruppnumret. # Tryck. Speciell kopplingston. í Tryck. #25*z Inaktivera: Mata in och slå gruppnumret. #í Tryck. *60*z Förbigå: Slå anknytningsnumret. # Tryck. Samtalet förmedlas till anknytningen i gruppen. 67

68 Andra användbara funktioner Andra användbara funktioner Debiteringskod (tillval) Denna funktion används för att debitera samtal på ett konto eller för att förhindra obehöriga samtal från din anknytning. Debiteringskoden kan ha 1 till 15 siffror. *61* Mata in. Obs! Finland, slå * 7 1 *. z# Mata in debiteringskoden och tryck. Kopplingston. z Obs! Du kan också trycka på Debk (se display), slå debiteringskoden och trycka på Inmat (se display). Slå koden för extern linje och det externa numret. Linje ÕÔ Pågående externt samtal Du kan även debitera ett pågående externt samtal på ett konto. Under samtalet: Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet för att parkera samtalet. *61* Mata in. Obs! Finland, slå * 7 1 *. z# Mata in debiteringskoden och tryck. Kopplingston. Linje ÖÔ Obs! Du kan också trycka på Debk (se display), slå behörighetskoden och trycka på Inmat (se display). Tryck på den blinkande linjeknappen för det parkerade samtalet. 68

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Analoga telefoner. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Analoga telefoner. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Analoga telefoner BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

IP-telefon Dialog 3413

IP-telefon Dialog 3413 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5)

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5) Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP * 0 # INTERNT

Läs mer

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION Samsung DCS BRUKSAN SYSTEMADMINISTRATION INNEHÅLL 2003-01-03 DEL BESKRIVNING OM DEN HÄR BOKEN 1 SPECIALFUNKTIONER 1.1 Nattkoppling 1.2 Automatisk nattkoppling 1.3 Manuell nattkoppling 1.4 Anropa telefonist

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Ascotel Office 10 Bruksanvisning Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar 1 2 3 4 5 6 7 Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdsystem 80 M7782-009580 Sida av 4 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG TFNVÄXEL 5DL 994 VÄXEL 5 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Förrådsbeteckning Referenser, Utrustning M84-80030 M82-800 Erforderliga instrument

Läs mer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Användarguide Om denna användarguide Om denna användarguide Denna användarguide

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Aastra Dialog 4000 digitala telefoner

Aastra Dialog 4000 digitala telefoner Aastra Dialog 4000 digitala telefoner De digitala telefonerna Aastra Dialog 4000 kombinerar utmärkt ljudkvalitet och enastående funktioner med överlägsen ergonomi. Användarna kan också dra nytta av det

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Telia Centrex. Röstsvar

Telia Centrex. Röstsvar Telia Centrex Röstsvar Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil Telia

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Telia Centrex Röstsvar. Handbok

Telia Centrex Röstsvar. Handbok Telia Centrex Röstsvar Handbok Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710 Användarmanual Uno Fast Snom 70 Innehållförteckning. Komma igång. Att ringa med din Snom telefon.. Slå ett telefonnummer.. Ringa med snabbval.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan.. Söka en kontakt och ringa..

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5

ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5 ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5 Solus Business Communication användarmanual Solus Softphone 3.5 Att använda Solus Softphone...4 1. Överblick...4 1.1. Programöversikt... 4 1.2. Inställningar av ljud...

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express för IP-telefonmodeller 30X Juni 2010 Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess

Läs mer

A150 A300. Ascotel IntelliGate Kommunikationssystem. Aastra 620d Bruksanvisning A150 A300

A150 A300. Ascotel IntelliGate Kommunikationssystem. Aastra 620d Bruksanvisning A150 A300 Ascotel IntelliGate Kommunikationssystem A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Bruksanvisning Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar Funktionsknappar

Läs mer