KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget samt beslut om skattesats 2 4. Begäran från vård- och omsorgsnämnden om omfördelning av medel för att nå budget i balans 5. Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5: Ändring av detaljplan Tegelbruksvägen Lastudden etapp Nytt samarbetsavtal med IT Nyköping Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagat beslut om Mål och budget Val av nämndemän till Nyköpings tingsrätt Avsägelser och valärenden 12. Delgivningar Information 14. Frågor till kommunfullmäktige 42 Justering av protokoll sker 28 november i kommunhuset rum 291.

2 30(37) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2015 med totalt 45 miljoner kr. Av denna lånemassa är 40 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Jag Widegren (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 28 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % av skatter och statsbidrag 2015, 1,5 % 2016 och 2,0 % Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2015 ligger på 46,2 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 15 mkr. Utdragsbestyrkande

3 31(37) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Mål och budget antagen av KF pdf Tjänsteskrivelse Mål och Budget Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :44:11 KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2015 med totalt 45 miljoner kr. Av denna lånemassa är 40 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 28 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % av skatter och statsbidrag 2015, 1,5 % 2016 och 2,0 % Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2015 ligger på 46,2 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 15 mkr. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :44:11 KS Beslutsunderlag Mål och Budget Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Redovisningschef (FK) Kommunchef (FK) Ekonomichef (FK).

6 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

7 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision. 5 Kommunmål.. 6 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa 7 Trygg och värdig ålderdom 8 Attraktiv bostadsort. 9 Hållbar utveckling 10 Nämndredovisning Kommunstyrelsen. 11 Kultur- och fritidsnämnden.. 12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 13 Utbildningsnämnden. 14 Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder.. 16 Ekonomisk översikt.. 17 Driftredovisning. 17 Resultatplan Balansplan. 20 Kassaflödesplan 21 Investeringsplan 22 Ekonomisk analys. 24 Kommunkoncernen.. 26 Oxelösunds kommunkoncern. 26 Kommunbolagen.. 27 Budgetförutsättningar.. 28 Riskanalys 32 Budgetregler

8 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling Resultat Kommunen budgeterar för 2015 en summa för resultatkrav på 1 % av skatter och statsbidrag på 1,5 % och 2017 på 2 %. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Satsningar Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är: - Förstärkning utbildningsverksamheten 3 miljoner kronor. - Fler platser för ungdomars feriearbete 0,4 miljoner kronor. - Förstärkning föreningsbidrag 0,3 miljoner kronor. - Bostäder och sysselsättning inom funktionsstöd, 1,6 miljoner kr. - Bostads- och översiktsplanering samt miljö och företagande 1,4 miljoner kronor. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2015 uppgår till 46,2 miljoner kr. Några av investeringarna för 2015 är: - Förberedande projektering framtidens förskola/skola, 15 miljoner kr. - Gästhamnen, 1 miljoner kr. - Järntorget, 1 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar, 1,6 miljoner kr. - Utemiljö särskilt boende, 1 miljon kronor. 2

9 Inledning Oxelösund växer! Det ger oss goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här. Genom tuffa prioriteringar och ansvarstagande med skattebetalarnas medel kombinerat med en ökad inflyttning har kommunens ekonomiska situation successivt förbättrats. Oxelösund ska vara en kommun som växer både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det är genom en utveckling på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika. Utan en fungerande välfärd, blir vi inte en attraktiv kommun. En ökad inflyttning medför också ett större tryck på våra kommunala verksamheter. Vi ser att vi behöver utöka platserna i både förskola och skola men även tillgängligheten inom äldreomsorg och funktionsstöd. Det tar vi höjd för genom att planera för en ny sammanhållen förskola och skola i innerstaden samt nya platser inom särskilt boende och funktionsstöds verksamhet. De nya lokalerna och de nya platserna ska också fyllas av en verksamhet som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Ska vi leva upp till alla ambitioner och högt ställda förväntningar krävs att vi utvecklar vår kommun och att vi hittar nya vägar för samverkan, både inom vår egen organisation men även, med andra aktörer. Vårt arbete med att förbättra företagsklimatet har på kort tid gett goda resultat. Vi vet också att den kommunala servicen till näringslivet kan förbättras ytterligare och att samspelet mellan olika aktörer kan skärpas, för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar. En inte oviktig del i att vara en attraktiv kommun handlar om hur vår yttre miljö ser ut. En stor del av det arbetet handlar om en bra stadsplanering som skapar förutsättningar för goda levnadsförhållanden och attraktiva miljöer. Till lika stor del handlar det om hur vi använder våra gemensamma mötesplatser och arenor för att bjuda in till kultur av olika slag och ett rikt fritidsliv. En kommun är ingenting utan dess invånare. Därför är det av största vikt att vi fortsätter att hitta och utveckla vägar för dialog och inflytande, såväl i våra verksamheter som i kontakten med politiken. I denna budget pekar vi ut kursen för att tillsammans med enskilda, föreningar, företag och myndigheter fortsätta arbetet med att Oxelösund ska vara en attraktiv kommun för människor att bo i, för företag att etablera sig i och för turister att besöka. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

10 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Utifrån en tidigare framtagen och kommunicerad nulägesbild pågår fortsatt arbete med att förmedla och diskutera resultat i hela organisationen. Resultaten handlar både om kvalitet i verksamheterna och om kommunens ekonomi. Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen fortsätter. Olika processer utvecklas och förfinas. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förväntas och på vilket sätt man är en del av helheten. Utveckla förhållningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvånare. Hålla i arbetet med att skapa en stabil ekonomi. En stabil ekonomi ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling. 4

11 Vision och mål Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål. Det som verksamheterna främst ska fokusera på under budgetperioden anges genom prioriteringar och tillhörande mått. Måtten förtydligar vad som ska uppnås under budgetperioden. De används också vid uppföljningarna som en del i bedömningen av om respektive prioritering har uppfyllts. Vision 2025 Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5

12 Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 84,6 %* Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella proven 89 %* Ökad andel (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven 63 %* Ökad andel (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 72 %* Ökad andel Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) -** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under

13 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över Index 38* Ökat index kommunens verksamheter Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 39 %* Ökad andel utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd -*** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått 7

14 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar *Samtliga mått avser 2013 Ingångs- Oxelösund Målvärde värde* i jämförelse % Ökad andel 68 % / 81 % Ökad andel 42 % / 64 % Ökad andel 73 % / 85 % Ökad andel 14 st Minskat antal 8

15 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Index 55* Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Ökat index Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placerings- 50 %* Ökad andel datum Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om 3,3 (av 6,0)* Ökning kommunens näringslivsklimat Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 %** Ökad andel *Avser 2013 ** Avser augusti

16 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde* Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % ,5 % % 2017 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 % Ökad andel Resande med busslinje 715 och 815 exklusive Ökat antal skolresor påstigande * Samtliga mått avser

17 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Kommunstyrelsen har erhållit medel för en utökning av planerat underhåll för fastigheter med 5,2 miljoner kr för I ramen ligger också bla utökade medel för feriearbeten 0,4 miljoner kr, kvalitet inom kostverksamheten 0,7 miljoner kr, medel för att driva projekt kring missbruk 0,8 miljoner kr, medel för sluttäckning av deponi på Björshult 0,5 miljoner kr. 11

18 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kultur- och fritidsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr. 12

19 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har erhållit medel för satsning på fler bostäder och företagsetableringar via arbete med översiktsplan och detaljplanearbete 1,4 miljoner kr, samt ökade kostnader inom gata/park med 0,2 miljoner kr. Särskilt uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Det ska följas upp som särskilt uppdrag i enlighet med budgetreglerna. 13

20 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos Budget budget budget Utbildningsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Utbildningsnämnden har erhållit en utökning av medel på 3,0 miljoner kr för ökad barn- och elevpeng, demografi. 14

21 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Vård- och omsorgsnämnden har erhållit ett demografitillskott på 1,2 miljoner kr för äldreomsorg och hemtjänst, 0,8 miljoner kr för servicebostad LSS, 0,8 miljoner kr för åtgärder inom funktionsstöd för personer som behöver sysselsättning. Under budgetperioden kommer fler platser inom särskilt boende att behövas, därför tillskjuts 0,5 miljoner kr. 15

22 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna och kommunfullmäktige har kompenserats för arvodeshöjningar. Överförmyndarnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 262 tkr. Revisionen har kompenserats för ökade kostnader med 62 tkr. 16

23 Ekonomisk översikt Driftredovisning Bokslut 2013 Mål & budget 2014 Prognos Mål & Mål & Mål & inklusive budget- per april Budget budget budget ändring och TA Kommunstyrelse Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Summa verksamheter Löneöversyn (prioriterade grupper) Pensionskostnader Återbetalning AFA-premier Interna poster Finansförvaltn. verksamhetskostnader Nedskrivning Citybanan Reavinster Oförutsett Avskrivningar och nedskrivningar Skatter Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Avgår reavinster Resultat efter reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: uttag avsättningar Återförs: uttag avsättningar 500 Återförs: sänkt diskonteringsränta Återställande av negativt resultat från Resultat enligt balanskravet

24 Resultatplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget Budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Oförutsett Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exklusive reavinster (resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar 500 Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: återställande av negativt resultat Balanskravsresultat Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % respektive 2,0 % av skatter och statsbidrag Balanskravsresultat efter resultatkrav

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer