KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget samt beslut om skattesats 2 4. Begäran från vård- och omsorgsnämnden om omfördelning av medel för att nå budget i balans 5. Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5: Ändring av detaljplan Tegelbruksvägen Lastudden etapp Nytt samarbetsavtal med IT Nyköping Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagat beslut om Mål och budget Val av nämndemän till Nyköpings tingsrätt Avsägelser och valärenden 12. Delgivningar Information 14. Frågor till kommunfullmäktige 42 Justering av protokoll sker 28 november i kommunhuset rum 291.

2 30(37) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2015 med totalt 45 miljoner kr. Av denna lånemassa är 40 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Jag Widegren (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 28 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % av skatter och statsbidrag 2015, 1,5 % 2016 och 2,0 % Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2015 ligger på 46,2 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 15 mkr. Utdragsbestyrkande

3 31(37) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Mål och budget antagen av KF pdf Tjänsteskrivelse Mål och Budget Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :44:11 KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2015 med totalt 45 miljoner kr. Av denna lånemassa är 40 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 28 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % av skatter och statsbidrag 2015, 1,5 % 2016 och 2,0 % Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2015 ligger på 46,2 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 15 mkr. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :44:11 KS Beslutsunderlag Mål och Budget Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Redovisningschef (FK) Kommunchef (FK) Ekonomichef (FK).

6 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

7 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision. 5 Kommunmål.. 6 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa 7 Trygg och värdig ålderdom 8 Attraktiv bostadsort. 9 Hållbar utveckling 10 Nämndredovisning Kommunstyrelsen. 11 Kultur- och fritidsnämnden.. 12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 13 Utbildningsnämnden. 14 Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder.. 16 Ekonomisk översikt.. 17 Driftredovisning. 17 Resultatplan Balansplan. 20 Kassaflödesplan 21 Investeringsplan 22 Ekonomisk analys. 24 Kommunkoncernen.. 26 Oxelösunds kommunkoncern. 26 Kommunbolagen.. 27 Budgetförutsättningar.. 28 Riskanalys 32 Budgetregler

8 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling Resultat Kommunen budgeterar för 2015 en summa för resultatkrav på 1 % av skatter och statsbidrag på 1,5 % och 2017 på 2 %. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Satsningar Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är: - Förstärkning utbildningsverksamheten 3 miljoner kronor. - Fler platser för ungdomars feriearbete 0,4 miljoner kronor. - Förstärkning föreningsbidrag 0,3 miljoner kronor. - Bostäder och sysselsättning inom funktionsstöd, 1,6 miljoner kr. - Bostads- och översiktsplanering samt miljö och företagande 1,4 miljoner kronor. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2015 uppgår till 46,2 miljoner kr. Några av investeringarna för 2015 är: - Förberedande projektering framtidens förskola/skola, 15 miljoner kr. - Gästhamnen, 1 miljoner kr. - Järntorget, 1 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar, 1,6 miljoner kr. - Utemiljö särskilt boende, 1 miljon kronor. 2

9 Inledning Oxelösund växer! Det ger oss goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här. Genom tuffa prioriteringar och ansvarstagande med skattebetalarnas medel kombinerat med en ökad inflyttning har kommunens ekonomiska situation successivt förbättrats. Oxelösund ska vara en kommun som växer både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det är genom en utveckling på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika. Utan en fungerande välfärd, blir vi inte en attraktiv kommun. En ökad inflyttning medför också ett större tryck på våra kommunala verksamheter. Vi ser att vi behöver utöka platserna i både förskola och skola men även tillgängligheten inom äldreomsorg och funktionsstöd. Det tar vi höjd för genom att planera för en ny sammanhållen förskola och skola i innerstaden samt nya platser inom särskilt boende och funktionsstöds verksamhet. De nya lokalerna och de nya platserna ska också fyllas av en verksamhet som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Ska vi leva upp till alla ambitioner och högt ställda förväntningar krävs att vi utvecklar vår kommun och att vi hittar nya vägar för samverkan, både inom vår egen organisation men även, med andra aktörer. Vårt arbete med att förbättra företagsklimatet har på kort tid gett goda resultat. Vi vet också att den kommunala servicen till näringslivet kan förbättras ytterligare och att samspelet mellan olika aktörer kan skärpas, för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar. En inte oviktig del i att vara en attraktiv kommun handlar om hur vår yttre miljö ser ut. En stor del av det arbetet handlar om en bra stadsplanering som skapar förutsättningar för goda levnadsförhållanden och attraktiva miljöer. Till lika stor del handlar det om hur vi använder våra gemensamma mötesplatser och arenor för att bjuda in till kultur av olika slag och ett rikt fritidsliv. En kommun är ingenting utan dess invånare. Därför är det av största vikt att vi fortsätter att hitta och utveckla vägar för dialog och inflytande, såväl i våra verksamheter som i kontakten med politiken. I denna budget pekar vi ut kursen för att tillsammans med enskilda, föreningar, företag och myndigheter fortsätta arbetet med att Oxelösund ska vara en attraktiv kommun för människor att bo i, för företag att etablera sig i och för turister att besöka. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

10 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Utifrån en tidigare framtagen och kommunicerad nulägesbild pågår fortsatt arbete med att förmedla och diskutera resultat i hela organisationen. Resultaten handlar både om kvalitet i verksamheterna och om kommunens ekonomi. Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen fortsätter. Olika processer utvecklas och förfinas. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förväntas och på vilket sätt man är en del av helheten. Utveckla förhållningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvånare. Hålla i arbetet med att skapa en stabil ekonomi. En stabil ekonomi ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling. 4

11 Vision och mål Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål. Det som verksamheterna främst ska fokusera på under budgetperioden anges genom prioriteringar och tillhörande mått. Måtten förtydligar vad som ska uppnås under budgetperioden. De används också vid uppföljningarna som en del i bedömningen av om respektive prioritering har uppfyllts. Vision 2025 Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5

12 Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 84,6 %* Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella proven 89 %* Ökad andel (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven 63 %* Ökad andel (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 72 %* Ökad andel Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) -** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under

13 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över Index 38* Ökat index kommunens verksamheter Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 39 %* Ökad andel utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd -*** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått 7

14 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar *Samtliga mått avser 2013 Ingångs- Oxelösund Målvärde värde* i jämförelse % Ökad andel 68 % / 81 % Ökad andel 42 % / 64 % Ökad andel 73 % / 85 % Ökad andel 14 st Minskat antal 8

15 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Index 55* Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Ökat index Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placerings- 50 %* Ökad andel datum Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om 3,3 (av 6,0)* Ökning kommunens näringslivsklimat Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 %** Ökad andel *Avser 2013 ** Avser augusti

16 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde* Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % ,5 % % 2017 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 % Ökad andel Resande med busslinje 715 och 815 exklusive Ökat antal skolresor påstigande * Samtliga mått avser

17 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Kommunstyrelsen har erhållit medel för en utökning av planerat underhåll för fastigheter med 5,2 miljoner kr för I ramen ligger också bla utökade medel för feriearbeten 0,4 miljoner kr, kvalitet inom kostverksamheten 0,7 miljoner kr, medel för att driva projekt kring missbruk 0,8 miljoner kr, medel för sluttäckning av deponi på Björshult 0,5 miljoner kr. 11

18 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kultur- och fritidsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr. 12

19 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har erhållit medel för satsning på fler bostäder och företagsetableringar via arbete med översiktsplan och detaljplanearbete 1,4 miljoner kr, samt ökade kostnader inom gata/park med 0,2 miljoner kr. Särskilt uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Det ska följas upp som särskilt uppdrag i enlighet med budgetreglerna. 13

20 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos Budget budget budget Utbildningsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Utbildningsnämnden har erhållit en utökning av medel på 3,0 miljoner kr för ökad barn- och elevpeng, demografi. 14

21 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Vård- och omsorgsnämnden har erhållit ett demografitillskott på 1,2 miljoner kr för äldreomsorg och hemtjänst, 0,8 miljoner kr för servicebostad LSS, 0,8 miljoner kr för åtgärder inom funktionsstöd för personer som behöver sysselsättning. Under budgetperioden kommer fler platser inom särskilt boende att behövas, därför tillskjuts 0,5 miljoner kr. 15

22 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna och kommunfullmäktige har kompenserats för arvodeshöjningar. Överförmyndarnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 262 tkr. Revisionen har kompenserats för ökade kostnader med 62 tkr. 16

23 Ekonomisk översikt Driftredovisning Bokslut 2013 Mål & budget 2014 Prognos Mål & Mål & Mål & inklusive budget- per april Budget budget budget ändring och TA Kommunstyrelse Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Summa verksamheter Löneöversyn (prioriterade grupper) Pensionskostnader Återbetalning AFA-premier Interna poster Finansförvaltn. verksamhetskostnader Nedskrivning Citybanan Reavinster Oförutsett Avskrivningar och nedskrivningar Skatter Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Avgår reavinster Resultat efter reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: uttag avsättningar Återförs: uttag avsättningar 500 Återförs: sänkt diskonteringsränta Återställande av negativt resultat från Resultat enligt balanskravet

24 Resultatplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget Budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Oförutsett Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exklusive reavinster (resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar 500 Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: återställande av negativt resultat Balanskravsresultat Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % respektive 2,0 % av skatter och statsbidrag Balanskravsresultat efter resultatkrav

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Mål och budget 2016-2018. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127

Mål och budget 2016-2018. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127 Mål och budget 2016-2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision. 5 Kommunmål.. 6

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156

Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156 Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet... 2 Inledning 3 Vision 2020 4 Budgetförutsättningar 5 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016-2018 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23, 2 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2016-2018 vilken innehåller fullmäktiges

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-09-04, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer