Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och budget samt beslut om skattesats 2 4. Taxor Beslutsnivå för taxor och avgifter Ansökan om medel på grund av ökade mat - och städkostnader Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR Bokslut för donationsfonderna Solidarisk borgen i Kommuninvest Svar på medborgarförslag om större hundrastgård Svar på motion om ljusförbättrande och energibesparande belysningsåtgärder på Ramdalens idrottsplats Svar på motion om seniorboenden Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 1 oktober 8.30 i kommunhuset rum 291.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr KS Mål - och budget samt beslut om skattesats Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen beslutar om ett antal ändringar i dokumentet. - Raden separat bidrag till entreprenad av simhall förs in under oförutsett tkr tas från oförutsett och förs till ram för Kultur- och fritidsnämnden för att minska de konsekvenser besparingen på nämnden medför. - Investeringsramen utökas med 60 tkr och motsvarande summa avsätts till investering under Kultur- och fritidsnämnden gällande ny innebandysarg i ramdalens sporthall. - Under rubriken finansiella mål görs följande förändring: o Meningen som lyder Resultatkrav samt oförutsett 1,4 % 2014, 1,7 % 2015 och 2 % ersätts av Resultatet efter reavinster skall vara minst 0,5 % av skatter och statsbidrag under 2014, för att sedan öka till minst 1,0 % 2015 och minst 1,5 % Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s. att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Jan Widegren (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 15 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 27 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på tillsammans 1,4 % av skatter och statsbidrag för Det innebär sammanlagt 7,8 mkr Investeringsnivån för 2014 ligger på 35,6 mkr, i denna summa ligger bland annat investeringar på taket på Ramdalen med 13,9 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks Mål och Budget Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s. att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Blad 28 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Förslag Ordföranden föreslår Kommunstyrelsen besluta om ett antal ändringar i dokumentet. - Raden separat bidrag till entreprenad av simhall förs in under oförutsett tkr tas från oförutsett och förs till ram för Kultur- och fritidsnämnden för att minska de konsekvenser besparingen på nämnden medför. - Investeringsramen utökas med 60 tkr och motsvarande summa avsätts till investering under Kultur- och fritidsnämnden gällande ny innebandysarg i ramdalens sporthall. - Under rubriken finansiella mål görs följande förändring: o Meningen som lyder Resultatkrav samt oförutsett 1,4 % 2014, 1,7 % 2015 och 2 % ersätts av Resultatet efter reavinster skall vara minst 0,5 % av skatter och statsbidrag under 2014, för att sedan öka till minst 1,0 % 2015 och minst 1,5 % Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt eget förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :33:05 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål - och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 15 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på tillsammans 1,4 % av skatter och statsbidrag för Det innebär sammanlagt 7,8 mkr Investeringsnivån för 2014 ligger på 35,6 mkr, i denna summa ligger bland annat investeringar på taket på Ramdalen med 13,9 mkr. OXL2621 v Beslutsunderlag Mål och Budget Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :33:05 KS Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Kommunchef (FK) Redovisningschef (FK)

7 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige ?

8 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision Kommunmål Finansiella mål Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ekonomisk översikt.. 15 Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Kommunkoncernen.. 24 Budgetförutsättningar.. 27 Riskanalys. 33 Budgetregler

9 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Satsningar I budgeten görs satsningar på: - Näringslivsarbete 0,5 miljoner kr. - Kvalitets- och utvecklingsarbete hemvården 0,5 miljoner kr. - Fastighetsdrift 0,5 mkr. - Bemanning demensvård utifrån nya föreskrifter 4,5 miljoner kr. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Resultat Kommunen budgeterar för 2014 en summa för resultatkrav på 0,5 % av skatter och statsbidrag, ,0 % och ,5 %. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2014 uppgår till 35,7 miljoner kr. Förutsatt att budgeten hålls finansierar kommunen själv investeringarna. Några av investeringarna för 2014 är: - Ombyggnad av taket på Ramdalen 13,9 miljoner kr. - Fiskehamnen 0,5 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar 0,8 miljoner kr. - E-tjänster 0,2 miljoner kr. - Underhållsinvesteringar i fastigheter 7,0 miljoner kr. 2

10 Inledning Ett samhälle består av sina invånare. Vi vill se invånarna som en resurs i samhällsbyggandet. I tät dialog med de som bor och verkar i Oxelösund vill vi ta kliv för att göra Oxelösund till en ännu bättre kommun. En av förutsättningarna för att klara det är att vi är långsiktiga i vår planering och att vi har en stabil ekonomi. Med anledning av det inför vi ett nytt inslag i budgetarbetet där nämnderna i sina verksamhetsplaner från och med nu planerar för en treårsperiod inom alla verksamheter. I budget och flerårsplan för perioden måste vi både måste gasa och bromsa. Under budgetarbetet har vi identifierat områden där vi ser att kostnaderna är höga och där insatser behöver göras för att vi på bästa sätt ska kunna förvalta invånarnas skattemedel. Vi har även identifierat områden som är viktiga för oss att satsa på för att säkra välfärden i framtiden. Ordning och reda i ekonomin Endast med en stabil ekonomi kan vi ge förutsättningar för nya satsningar och en positiv utveckling. Det ger medarbetarna trygghet och arbetsro i att utföra det uppdrag som de har och inte minst är en stabil ekonomi avgörande för verksamhetens kvalitet. Årets mål- och budgetdokument innefattar därför flera nya budgetregler som nämnderna och förvaltningarna har att förhålla sig till. Vårda det vi har Det är en olönsam affär att skjuta på underhåll. I budgeten har anslagen till drift och investeringar för fastigheter fått en utökning. Många av våra fastigheter är äldre och i stort behov av att renoveras och rustas upp. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gata/park-verksamhet har också prioriterats utifrån resultatet av vägledningsdebatten. Vi vill att Oxelösund ska växa Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är endast genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Vi ser vårt kommunala bostadsbolag Kustbostäder som en mycket viktig aktör för bostadsutvecklingen i Oxelösund. Attraktiva boenden för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Goda kommunikationer för personer och gods är en av pusselbitarna till att vi ska utvecklas i positiv riktning. Goda resultat och en hög kvalitet Vårt sikte är inställt på att alla barn och ungdomar ska nå kunskapsmålen och att ge alla ungdomar förutsättningar att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det är viktigt för de ungas framtid eftersom vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att få och behålla ett jobb. Andelen äldre blir allt fler. Vi ser behov av att förstärka resurserna till äldreomsorgen samtidigt som verksamheten måste planeras så att pengarna används så optimalt som möjligt. Under 2014 vill vi rikta extra resurser för ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. Det här är bara början på en lång resa och det är åtskilliga andra pusselbitar som behöver falla på plats för att nå ända i mål. Vi är övertygade om att vi nu har tagit de första stegen mot en positiv utveckling för vår kommun. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

11 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är arbetsnamnet för den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att nå resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att få kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. I arbetet med greppet om framtiden har en nulägesbeskrivning i form av nyckeltal och jämförelser tagits fram. Beskrivningen har kommunicerats och diskuterats i organisationen på alla arbetsplatser och i den politiska organisationen. Syftet är att öka förståelsen för, och sprida bilden av, var kommunen befinner sig idag. Utifrån en gemensam bild kan ett långsiktigt och hållbart arbete fortskrida för att åstadkomma en positiv utveckling för Oxelösunds kommun. Genom Mål och budget och på andra sätt fortsätter arbetet med greppet om framtiden. Det handlar om - att samla organisationen för att skapa kraft framåt, - skapa vilja till förändring, - öka förtroendet mellan olika delar i organisationen och - uppnå en stabil ekonomi som ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en positiv utveckling. 4

12 Vision och mål Vision 2025 Vision 2025 beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Vi arbetar tillsammans för att uppnå visionen. Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5

13 Kommunmål Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål som långsiktigt ska uppnås. Inriktningen på det arbete som ska vara i fokus under budgetperioden anges genom prioriteringar under kommunmålen. Kommunmålen har bibehållits under innevarande mandatperiod. Prioriteringarna har över tid omarbetats något och kompletterats utifrån den nya visionen. Kommunfullmäktige antar till kommunmålen mått som i samband med uppföljning indikerar utvecklingen inom respektive målområde. Måtten kan inte enskilt ge en heltäckande bild av måluppfyllelsen men anger i sig riktningar för vad som ska uppnås under budgetåret. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Upplevd trygghet i förskola och skola. Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård. 6

14 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Förbättrat värde självupplevd hälsa. Minskat sjukpenningtal. Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. 7

15 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. Ökat antal nyproducerade bostäder. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Finansiella mål För att uppnå en stabil ekonomi följer kommunfullmäktige särskilt följande finansiella mål. Resultatet efter reavinster ska vara minst 0,5 % av skatter och statsbidrag under 2014, för att sedan öka till minst 1,0 % 2015 och minst 1,5 % Minskad nettokostnadsandel jämfört med Ökad soliditet i kommunkoncernen jämfört med

16 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi (belopp i tusentals kr) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar Kommunstyrelsen har dessutom i sin ram kompenserats för ökade IT-kostnader och ökade kapitalkostnader. I ramen ligger en besparing på 0,5 miljoner kr samt särskilda satsningar på näringsliv 0,5 miljoner kr och fastighetsdrift 0,5 miljoner kr. I övrigt finns en utökning av planerat underhåll 2014 på 4 miljoner kr. Särskilt uppdrag under 2014 Kommunstyrelsen ska göra en total översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. 9

17 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård och turistverksamhet med turistbyrå. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget (belopp i tusentals kr) Kultur- och fritidsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på kr. Eftersom upphandling pågår av driften av simoch sporthall så lyfts nuvarande budgetbelopp kr över till oförutsett. 10

18 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg- och marklov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder svarar för förvaltning och drift. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget (belopp i tusentals kr) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på 550 tusen kr. I övrigt pågår en översyn vad gäller avtal med Nyköpings kommun angående mät, kart och GIS pågår vilket kan komma att innebära justeringar. Särskilt uppdrag under 2014 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en plan för cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och andra strategiska punkter. 11

19 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget (belopp i tusentals kr) Utbildningsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Utbildningsnämndens har dessutom kompenserats för ökade IT-, mat- och städkostnader. Demografitillskott har erhållits för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg. Demografiavdrag har skett för gymnasieskolan. I ramen ligger en besparing på 1,8 miljoner kr. 12

20 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Vård- och Omsorgsnämnden har dessutom kompenserats för ökade IT-, och städkostnader. I ramen ligger en besparing på 8,5 miljoner kr. I ramen finns också satsningar - 4,5 miljoner kr för ökad personalbemanning inom äldreomsorgens demensvård. - 0,5 miljoner kr för kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. 13

21 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Valnämnden har kompenserats för genomförande av valen

22 Ekonomisk översikt Resultatplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Oförutsett För framtida justering av budget Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exkl. reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: uttag av avsättning för Citybanan 584 Återförs: återställande av neg. resultat Balanskravsresultat

23 Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna Reavinster Verksamhetens intäkter Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen m.fl Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa verksamheter Finansierat av intäkter Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Pensionskostnader Återbetalning AFA-premier Finansförvaltningens kostnader o intäkter Avgår: överskott po-pålägg Avgår: interndebiterad pensionskostnad Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivningar / nedskrivningar

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156

Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156 Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet... 2 Inledning 3 Vision 2020 4 Budgetförutsättningar 5 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Mål och budget 2016-2018. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127

Mål och budget 2016-2018. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127 Mål och budget 2016-2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision. 5 Kommunmål.. 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-09-04, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016-2018 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23, 2 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2016-2018 vilken innehåller fullmäktiges

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer