Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och budget samt beslut om skattesats 2 4. Taxor Beslutsnivå för taxor och avgifter Ansökan om medel på grund av ökade mat - och städkostnader Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR Bokslut för donationsfonderna Solidarisk borgen i Kommuninvest Svar på medborgarförslag om större hundrastgård Svar på motion om ljusförbättrande och energibesparande belysningsåtgärder på Ramdalens idrottsplats Svar på motion om seniorboenden Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 1 oktober 8.30 i kommunhuset rum 291.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr KS Mål - och budget samt beslut om skattesats Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen beslutar om ett antal ändringar i dokumentet. - Raden separat bidrag till entreprenad av simhall förs in under oförutsett tkr tas från oförutsett och förs till ram för Kultur- och fritidsnämnden för att minska de konsekvenser besparingen på nämnden medför. - Investeringsramen utökas med 60 tkr och motsvarande summa avsätts till investering under Kultur- och fritidsnämnden gällande ny innebandysarg i ramdalens sporthall. - Under rubriken finansiella mål görs följande förändring: o Meningen som lyder Resultatkrav samt oförutsett 1,4 % 2014, 1,7 % 2015 och 2 % ersätts av Resultatet efter reavinster skall vara minst 0,5 % av skatter och statsbidrag under 2014, för att sedan öka till minst 1,0 % 2015 och minst 1,5 % Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s. att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Jan Widegren (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 15 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 27 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på tillsammans 1,4 % av skatter och statsbidrag för Det innebär sammanlagt 7,8 mkr Investeringsnivån för 2014 ligger på 35,6 mkr, i denna summa ligger bland annat investeringar på taket på Ramdalen med 13,9 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks Mål och Budget Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s. att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Blad 28 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Förslag Ordföranden föreslår Kommunstyrelsen besluta om ett antal ändringar i dokumentet. - Raden separat bidrag till entreprenad av simhall förs in under oförutsett tkr tas från oförutsett och förs till ram för Kultur- och fritidsnämnden för att minska de konsekvenser besparingen på nämnden medför. - Investeringsramen utökas med 60 tkr och motsvarande summa avsätts till investering under Kultur- och fritidsnämnden gällande ny innebandysarg i ramdalens sporthall. - Under rubriken finansiella mål görs följande förändring: o Meningen som lyder Resultatkrav samt oförutsett 1,4 % 2014, 1,7 % 2015 och 2 % ersätts av Resultatet efter reavinster skall vara minst 0,5 % av skatter och statsbidrag under 2014, för att sedan öka till minst 1,0 % 2015 och minst 1,5 % Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt eget förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :33:05 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål - och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 15 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på tillsammans 1,4 % av skatter och statsbidrag för Det innebär sammanlagt 7,8 mkr Investeringsnivån för 2014 ligger på 35,6 mkr, i denna summa ligger bland annat investeringar på taket på Ramdalen med 13,9 mkr. OXL2621 v Beslutsunderlag Mål och Budget Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :33:05 KS Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Kommunchef (FK) Redovisningschef (FK)

7 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige ?

8 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision Kommunmål Finansiella mål Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ekonomisk översikt.. 15 Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Kommunkoncernen.. 24 Budgetförutsättningar.. 27 Riskanalys. 33 Budgetregler

9 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Satsningar I budgeten görs satsningar på: - Näringslivsarbete 0,5 miljoner kr. - Kvalitets- och utvecklingsarbete hemvården 0,5 miljoner kr. - Fastighetsdrift 0,5 mkr. - Bemanning demensvård utifrån nya föreskrifter 4,5 miljoner kr. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Resultat Kommunen budgeterar för 2014 en summa för resultatkrav på 0,5 % av skatter och statsbidrag, ,0 % och ,5 %. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2014 uppgår till 35,7 miljoner kr. Förutsatt att budgeten hålls finansierar kommunen själv investeringarna. Några av investeringarna för 2014 är: - Ombyggnad av taket på Ramdalen 13,9 miljoner kr. - Fiskehamnen 0,5 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar 0,8 miljoner kr. - E-tjänster 0,2 miljoner kr. - Underhållsinvesteringar i fastigheter 7,0 miljoner kr. 2

10 Inledning Ett samhälle består av sina invånare. Vi vill se invånarna som en resurs i samhällsbyggandet. I tät dialog med de som bor och verkar i Oxelösund vill vi ta kliv för att göra Oxelösund till en ännu bättre kommun. En av förutsättningarna för att klara det är att vi är långsiktiga i vår planering och att vi har en stabil ekonomi. Med anledning av det inför vi ett nytt inslag i budgetarbetet där nämnderna i sina verksamhetsplaner från och med nu planerar för en treårsperiod inom alla verksamheter. I budget och flerårsplan för perioden måste vi både måste gasa och bromsa. Under budgetarbetet har vi identifierat områden där vi ser att kostnaderna är höga och där insatser behöver göras för att vi på bästa sätt ska kunna förvalta invånarnas skattemedel. Vi har även identifierat områden som är viktiga för oss att satsa på för att säkra välfärden i framtiden. Ordning och reda i ekonomin Endast med en stabil ekonomi kan vi ge förutsättningar för nya satsningar och en positiv utveckling. Det ger medarbetarna trygghet och arbetsro i att utföra det uppdrag som de har och inte minst är en stabil ekonomi avgörande för verksamhetens kvalitet. Årets mål- och budgetdokument innefattar därför flera nya budgetregler som nämnderna och förvaltningarna har att förhålla sig till. Vårda det vi har Det är en olönsam affär att skjuta på underhåll. I budgeten har anslagen till drift och investeringar för fastigheter fått en utökning. Många av våra fastigheter är äldre och i stort behov av att renoveras och rustas upp. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gata/park-verksamhet har också prioriterats utifrån resultatet av vägledningsdebatten. Vi vill att Oxelösund ska växa Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är endast genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Vi ser vårt kommunala bostadsbolag Kustbostäder som en mycket viktig aktör för bostadsutvecklingen i Oxelösund. Attraktiva boenden för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Goda kommunikationer för personer och gods är en av pusselbitarna till att vi ska utvecklas i positiv riktning. Goda resultat och en hög kvalitet Vårt sikte är inställt på att alla barn och ungdomar ska nå kunskapsmålen och att ge alla ungdomar förutsättningar att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det är viktigt för de ungas framtid eftersom vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att få och behålla ett jobb. Andelen äldre blir allt fler. Vi ser behov av att förstärka resurserna till äldreomsorgen samtidigt som verksamheten måste planeras så att pengarna används så optimalt som möjligt. Under 2014 vill vi rikta extra resurser för ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. Det här är bara början på en lång resa och det är åtskilliga andra pusselbitar som behöver falla på plats för att nå ända i mål. Vi är övertygade om att vi nu har tagit de första stegen mot en positiv utveckling för vår kommun. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

11 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är arbetsnamnet för den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att nå resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att få kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. I arbetet med greppet om framtiden har en nulägesbeskrivning i form av nyckeltal och jämförelser tagits fram. Beskrivningen har kommunicerats och diskuterats i organisationen på alla arbetsplatser och i den politiska organisationen. Syftet är att öka förståelsen för, och sprida bilden av, var kommunen befinner sig idag. Utifrån en gemensam bild kan ett långsiktigt och hållbart arbete fortskrida för att åstadkomma en positiv utveckling för Oxelösunds kommun. Genom Mål och budget och på andra sätt fortsätter arbetet med greppet om framtiden. Det handlar om - att samla organisationen för att skapa kraft framåt, - skapa vilja till förändring, - öka förtroendet mellan olika delar i organisationen och - uppnå en stabil ekonomi som ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en positiv utveckling. 4

12 Vision och mål Vision 2025 Vision 2025 beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Vi arbetar tillsammans för att uppnå visionen. Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5

13 Kommunmål Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål som långsiktigt ska uppnås. Inriktningen på det arbete som ska vara i fokus under budgetperioden anges genom prioriteringar under kommunmålen. Kommunmålen har bibehållits under innevarande mandatperiod. Prioriteringarna har över tid omarbetats något och kompletterats utifrån den nya visionen. Kommunfullmäktige antar till kommunmålen mått som i samband med uppföljning indikerar utvecklingen inom respektive målområde. Måtten kan inte enskilt ge en heltäckande bild av måluppfyllelsen men anger i sig riktningar för vad som ska uppnås under budgetåret. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Upplevd trygghet i förskola och skola. Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård. 6

14 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Förbättrat värde självupplevd hälsa. Minskat sjukpenningtal. Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. 7

15 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. Ökat antal nyproducerade bostäder. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Finansiella mål För att uppnå en stabil ekonomi följer kommunfullmäktige särskilt följande finansiella mål. Resultatet efter reavinster ska vara minst 0,5 % av skatter och statsbidrag under 2014, för att sedan öka till minst 1,0 % 2015 och minst 1,5 % Minskad nettokostnadsandel jämfört med Ökad soliditet i kommunkoncernen jämfört med

16 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi (belopp i tusentals kr) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar Kommunstyrelsen har dessutom i sin ram kompenserats för ökade IT-kostnader och ökade kapitalkostnader. I ramen ligger en besparing på 0,5 miljoner kr samt särskilda satsningar på näringsliv 0,5 miljoner kr och fastighetsdrift 0,5 miljoner kr. I övrigt finns en utökning av planerat underhåll 2014 på 4 miljoner kr. Särskilt uppdrag under 2014 Kommunstyrelsen ska göra en total översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. 9

17 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård och turistverksamhet med turistbyrå. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget (belopp i tusentals kr) Kultur- och fritidsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på kr. Eftersom upphandling pågår av driften av simoch sporthall så lyfts nuvarande budgetbelopp kr över till oförutsett. 10

18 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg- och marklov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder svarar för förvaltning och drift. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget (belopp i tusentals kr) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på 550 tusen kr. I övrigt pågår en översyn vad gäller avtal med Nyköpings kommun angående mät, kart och GIS pågår vilket kan komma att innebära justeringar. Särskilt uppdrag under 2014 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en plan för cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och andra strategiska punkter. 11

19 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget (belopp i tusentals kr) Utbildningsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Utbildningsnämndens har dessutom kompenserats för ökade IT-, mat- och städkostnader. Demografitillskott har erhållits för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg. Demografiavdrag har skett för gymnasieskolan. I ramen ligger en besparing på 1,8 miljoner kr. 12

20 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Vård- och Omsorgsnämnden har dessutom kompenserats för ökade IT-, och städkostnader. I ramen ligger en besparing på 8,5 miljoner kr. I ramen finns också satsningar - 4,5 miljoner kr för ökad personalbemanning inom äldreomsorgens demensvård. - 0,5 miljoner kr för kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. 13

21 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Valnämnden har kompenserats för genomförande av valen

22 Ekonomisk översikt Resultatplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Oförutsett För framtida justering av budget Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exkl. reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: uttag av avsättning för Citybanan 584 Återförs: återställande av neg. resultat Balanskravsresultat

23 Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna Reavinster Verksamhetens intäkter Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen m.fl Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa verksamheter Finansierat av intäkter Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Pensionskostnader Återbetalning AFA-premier Finansförvaltningens kostnader o intäkter Avgår: överskott po-pålägg Avgår: interndebiterad pensionskostnad Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivningar / nedskrivningar

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer