Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige , 109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109"

Transkript

1 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige , 109

2 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt Konjunktur och arbetsmarknad Befolkning demografi Taxor och avgifter Skatter och statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning LSS utjämning Kostnadsutveckling Finansiella intäkter och kostnader Pris och löneökningar Pensioner Åtgärdsplan för befarat underskott Kommunmål.. 14 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomisk översikt. 17 Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Nämndredovisning.. 26 Kommunstyrelsen m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunkoncernen 36 Riskanalys. 39 Styrning och budgetregler 41 Bilaga 1 1

3 Mål och budget i korthet Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för planperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Nämndernas ramar 2013 (tkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige, överförmyndare, valnämnd, revision Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Resultat Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter på 0,9 % av skatter och statsbidrag för Detta innebär 3,8 mkr. Om dessa inte används innebär det att resultatet förbättras med 3,8 mkr. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2013 uppgår till 20,7 miljoner kr. Av detta utgör 5,9 miljoner kr investering i ombyggnation av befintliga kök. Bland övriga investeringar märks: Utveckling av Jogersö fritidsområde 1 miljon kr Underhållsinvestering i fastigheter 4,4 miljoner kr Låneskuld Oxelösunds kommun kommer under 2013 att investera på lägre nivåer än tidigare år vilket gör att en nettoupplåning på 10 mkr är nödvändig för

4 Inledning I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Så lyder Oxelösunds vision som antogs av kommunfullmäktige våren Men en vision i sig är bara en önskan om ett framtida tillstånd. För att en vision ska kunna förverkligas krävs det att alla strävar mot samma mål och att resurser avsätts för att bidra till att uppnå målet. Med denna budget har vi börjat vår resa mot målet. De prioriteringar som har gjorts har alla som syfte att sträva mot att uppnå visionen. Tanken är att man ska kunna följa den röda tråden, från vägledningsdebatt i Kommunfullmäktige till prioriteringar och tilldelning av resurser. Under 2013 fortsätter vi vår satsning på näringslivsfrågor. Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för lokal tillväxt och lokal tillväxt en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. Men näringslivet är även beroende av kommunen och dess verksamhet. Med en förbättrad dialog och fler aktiviteter inom området vill vi få fler nöjda företagare som vill och kan växa. Inte minst inom besöksnäringen som är en av de starkast växande näringarna. I budgeten finns medel avsatta för investeringar på Jogersö camping och fritidsanläggning. Även Stenviksbadet får en upprustning under 2013, en välbesökt badplats för både invånare i Oxelösund och utifrån kommande gäster. Framtiden ter sig allt annat än ljus för dem som lämnar grund- och gymnasieskolan utan att vara tillräckligt rustade inför högskola och arbetsmarknad. Varje elev som lämnar våra skolor utan att vara tillräckligt rustad för vidare studier eller för arbetsmarknaden är ett misslyckande såväl för den enskilda individen som för samhället. Vår målsättning är att inget barn ska lämna grundskolan utan fullgoda betyg. Vi står inför stora utmaningar vad avser insatser till äldre medborgare då vi framöver ser en ökning av antalet äldre. För att möta de behov som en ökande äldre befolkning har, är det viktigt med förebyggande åtgärder för att man ska hålla sig frisk och må bra längre upp i åldrarna. Den dag man är i behov av hjälp från kommunen ska den utföras av proffsig personal med rätt kompetens. Hög kompetens ger en ökad kvalitet. Inom vård och omsorg gör vi en satsning där personalen som saknar utbildning får möjlighet att validera sina kunskaper till undersköterskenivå. En kommuns ekonomi hänger starkt ihop med dess invånare. Att fler ska kunna bosätta sig i Oxelösund är därför av stor vikt. Samtidigt som vi vill växa är det 3

5 Inledning viktigt att värna våra unika naturvärden. En viktig aspekt i att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen handlar om att vårda det man har. Inte minst gator, vägar och parker. I budgeten avsätts 2 miljoner extra för detta ändamål under Våra gemensamma resurser är inte oändliga och därför måste vi arbeta på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Vi har många utmaningar framför oss men även många möjligheter. Dem ska vi hjälpas åt att ta vara på. Catharina Fredriksson kommunstyrelsens ordförande 4

6 Vision 2025 Kommunfullmäktige antog ny vision för Oxelösunds kommun. I vårt arbete, såväl internt som externt, arbetar vi tillsammans för att uppnå vår vision. Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5

7 Budgetförutsättningar Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt Inför kommande mål- och budgetarbetet genomförde fullmäktige i februari 2012 en vägledningsdebatt på temat Vision Under debatten diskuterades hur den nya visionen kommer att påverka kommunens mål och prioriteringar. Det framkom en stark och tydlig vilja till att utnyttja Vision 2025 som ett instrument för att kunna driva utvecklingsarbetet i Oxelösund framåt. Ett antal utvecklingsområden identifierades och efter prioritering av fullmäktige framstod bl. a. marknadsföring, valfrihet, bostäder och näringslivsutveckling som viktiga områden för utvecklingssatsningar. Konjunktur och arbetsmarknad Lågkonjunkturen fortsätter Återhämtningen i den svenska ekonomin har kommit av sig. Först 2013 förbättras konjunkturen. Men sunda statsfinanser och låg statsskuld gör att svensk ekonomi är rustad för att möta en betydligt svagare utveckling. Arbetsmarknaden visar motståndskraft genom att företagen behåller personal trots försämrade utsikter. Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och konjunkturen vänder ner. Det kommer att ta tid för EU-länderna att komma överens om hur skuldbördorna ska fördelas vilket skapar oro på de finansiella marknaderna och dämpar efterfrågan även utanför euroområdet. Sverige klarar sig hyggligt, även om tillväxten blir svag under Finanspolitiken är expansiv i år och blir neutral 2013 för att sedan stramas åt för att överskottsmålet ska uppnås. Utrymmet för permanenta åtgärder är begränsat. Regeringen kan komma att överväga tillfälliga stimulanser och satsningar på åtgärder som håller nere arbetslösheten. Riksbanken väntas hålla reporäntan oförändrad på 1,5 procent till början av 2014, men räntan skulle kunna sänkas utan att inflationsmålet hotas. Mest troligt att euron överlever Den närmaste tiden kommer EU sannolikt inte att lyckas presentera en lösning som varaktigt löser eurokrisen. Istället kommer förmodligen den utdragna process som i grunden handlar om hur skuldbördor ska fördelas att fortsätta. De historiska erfarenheterna av finanskriser visar att även långivarna måste vara beredda till betydande skuldavskrivning. Hittills har denna process gått trögt, men eftersom konsekvenserna av ett misslyckande är förskräckande är det mest troliga att EU-länderna fattar nödvändiga beslut. Först därefter kommer förtroendet på finansmarknaderna att återvända. I prognosen antas detta ske kring årsskiftet 2012/2013, och sedan kan en långsam återhämtning börja. 6

8 Budgetförutsättningar Befolkning demografi Flera parallella grupper har betydelse för hur samhällets ekonomi och arbetsmarknad utvecklas. Under 1940-talet, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn vilket präglar befolkningens åldersfördelning. Källa: Statistiska centralbyrån https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0481 Kommunen har fram till idag haft att hantera en ålderspuckel i taget. Kommunen måste nu börja rusta sig för att samtidigt kunna hantera en stor generation i vårdkrävande ålder, en stor generation i barnafödande åldrar och en relativt stor grupp tonåringar som ska ha tillgång till utbildning. Framöver kommer det krävas dels större omfördelningar mellan de olika verksamheterna men också ytterligare prioriteringar. Kommunen måste ha en bredd i den fysiska planeringen och diskussioner behöver föras om vilken service och kvalitet som verksamheterna ska ha. För att minimera framtida kostnader behövs mer förebyggande arbete och mer gränsöverskridande samverkan hade kommunen drygt invånare. Därefter minskade antalet invånare stadigvarande till knappa fram till år Sedan har en viss återhämtning skett med i snitt ett trettiotal invånare varje år till nuvarande nivå i juni månad Folkmängd Oxelösund Källa: Statistiska centralbyrån 7

9 Budgetförutsättningar Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen såtillvida att skatteintäkter och statsbidrag grundas på detta. Befolkningsökningen har de senaste åren främst berott på ett positivt flyttningsnetto. Komponenter till folkökning per dec månad år Flyttnetto (in- och utrikes) Födelsenetto I mål och budget utgår kommunen från en ökning i antalet invånare varje år. Befolkningsunderlaget har beräknats till vid 2012 års utgång. Därefter antas folkmängden öka med 39 personer år 2013, 33 personer år 2014 och 30 personer år Taxor och avgifter Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut, dels beträffande antal och dels beträffande sammansättning. Avläsning av befolkningsantalet sker 1 november och skatteintäkterna räknas på detta antal året innan budgetåret. 1 november 2011 hade Oxelösund invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna Avläsningsdatum Invånarantal Ökning Inkomstår för kommunen 1 november november (prognos) november (prognos) november (prognos)

10 Budgetförutsättningar Sedan 2009 har dessa intäkter ökat med cirka 3,3 % per år exklusive skattehöjningen Inkluderas denna blir ökningen cirka 4,3 % per år. Skatteprognosen i Mål och budget bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från augusti månad (cirkulär 12:15). Ökningstakten bedöms där att sakta ner beroende på den finansiella situationen i världen och i Sverige. Från 2012 till 2015 bedöms intäkterna öka med 11,7 %, +59,9 miljoner kr. Kommunen har dock under budgetberedningen antagit en mera försiktig ökning av befolkning och skatteintäkter än vad det skulle vara med en likadan befolkningsutveckling som riket i övrigt, nämligen med 11,3 %, +57,6 miljoner kr. Enl. SKL:s prognos Budgeterad ökning Intäkter, ökning 2012/ ,2 % tkr + 3,9 % tkr Intäkter, ökning 2013/ ,3 % tkr + 3,0 % tkr Intäkter, ökning 2014/ ,8 % tkr + 3,9 % tkr Summa ökning 2012/ tkr tkr Inkomstutjämning Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt per invånare och som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna egentligen tjänar. Men detta gäller alltså lika mycket för hela riket, oavsett hur det ser ut i den enskilda kommunen. Exempelvis kan befolkningen i en enskild kommun bestå av många barn eller äldre som inte har någon inkomst och då sänks medelskattekraften. Även arbetslösheten spelar in. Staten garanterar att kommunerna får 115 % av rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten. Oxelösund har en egen medelskattekraft på 102,8 % 2013 och får därför ett bidrag på 12,2 %. Oxelösunds inkomstutjämningsbidrag är alltså lägre än de flesta andra kommuners. Kommuner med lägre egen medelskattekraft får högre bidrag, så att alla garanteras 115 %. Oxelösund beräknas erhålla 51,3 miljoner kr i inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare. Därför får kommuner som har en viss demografisk profil bidra till andra kommuner som har ett stort demografiskt tryck på behov av service till barnomsorg eller äldreomsorg. I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån, SCB, fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnittskostnad per invånare för riket. Denna standardkostnad jämförs sedan med respektive kommuns faktiska demografiska förhållanden, utbildningsnivåer, geografiska förutsättningar, lönenivåer med mera. Oxelösunds struktur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal 9

11 Budgetförutsättningar kommunal service. Därför får vi betala till utjämningssystemet, under 2013 beräknas avgiften till 33,7 miljoner kr. (Uppgifter för 2013 avseende beloppet per invånare kommer successivt att uppdateras under hösten 2012.) Barnomsorg/grundskola Oxelösund har förhållandevis få barn och ungdomar och behöver därför inte bedriva en lika stor barnomsorg och grundskola som många andra kommuner. Vår barnomsorg och grundskola ska helt enkelt vara billigare per invånare än genomsnittet. Därför måste Oxelösund betala till utjämningssystemet. (Uppgifter för 2013 avseende beloppet per invånare kommer successivt att uppdateras under hösten 2012.) Äldreomsorg Oxelösund har förhållandevis många äldre därför får kommunen medel från utjämningssystemet. (Uppgifter för 2013 avseende beloppet per invånare kommer successivt att uppdateras under hösten 2012.) Individ och familjeomsorg Standardkostnaden för Individ och familjeomsorg är enligt SCB:s beräkningar lägre än genomsnittet i riket och Oxelösund ska därför bidra till utjämningssystemet. (Uppgifter för 2013 avseende beloppet per invånare kommer successivt att uppdateras under hösten 2012.) LSS-utjämning Systemet för LSS-utjämning (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen. Eftersom Oxelösund har förhållandevis få brukare med LSS-behov får kommunen 2012 betala 789 kr per invånare, totalt 8,8 miljoner kr, till utjämningssystemet. Under våren 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovisning av LSS-relaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. För 2013 budgeterar kommunen med en avgift på 7,1 miljoner kr, men den kan sjunka ytterligare som en följd av översynen. 10

12 Budgetförutsättningar Kostnadsutveckling I budget 2012 har kommunen räknat med en minskning av personalkostnaderna med ca 12 miljoner kr, -3,7 %. Förändring för 2013 enligt prognos: Budgeterad ökning Kostnadsslag 2011 / / 2013 Personalkostnader -3,7 % +3,1 % Köp av verksamhet -5,3 %... 1 Material, tjänster med mera +5,9 %... 1 Avskrivningar +47,4 % +22,0 % Finansiella kostnader +8,9 % +4,5 % Finansiella intäkter och kostnader Kommunen räknar med en utdelning på 1,5 miljoner kr från Oxelösunds Hamn under 2013 och därefter 2,5 miljoner kr varje år 2014 och framåt. Från FÖRAB räknar kommunen med en utdelning 2013 på 2,5 miljoner kronor. Övriga finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som de kommunala bolagen lånar genom koncernbanken. Eftersom bolagen räknar med en ökad upplåning i takt med de investeringar som görs så kommer kommunens intäkter att öka. Koncernbankens påslag på förmedlade lån ökar från 0,15 % till 0,25 % fr.o.m. 2013, vilket ökar intäkten med 0,4 miljoner kr per år. I Mål och budget räknar vi med totala intäkter på 17,8 miljoner kr under 2013, 19,4 miljoner kr 2014 respektive 19,9 miljoner kr De finansiella kostnaderna är räntor dels på kommunens egna lån och dels på de lån som lånas upp för bolagens del. Varken kommun och bolag planerar att förändra lånebelopp särskilt mycket, varför koncernbankens lånekostnader bara ökar marginellt i takt med marginellt stigande räntor enligt de prognoser som finns tillgängliga. Som alla känner till så är detta faktorer som ingen kan prognostisera, men vi räknar med låneräntor på 19,0 miljoner kr 2013, 19,7 miljoner kr 2014 resp. 20,6 miljoner kr Därutöver tillkommer ränta på pensionsskuld och vissa smärre finansiella kostnader i verksamheterna. Finansnettot sjunker från 2,1 miljoner kr i bokslut 2011 till ett beräknat negativt utfall på -0,8 miljoner kr Ökning för personalkostnader avser löneökningsmedel. Hur eventuella övriga kostnader förändras går inte att säga förrän nämnderna har fastställt sina internbudgetar. 11

13 Budgetförutsättningar Pris- och löneökningar SKL bedömer inflationen till 1,4 % under 2013, 2,0 % under 2014 samt 2,2 % under Kommunen har emellertid inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation, varför en nettoeffektivisering med cirka 3,6 miljoner kr per år måste göras inom verksamheten. Timlönerna bedöms av SKL öka med 3,1 %, 3,2 % respektive 3,6 % per år Kommunens antagande är detsamma som SKL:s. Samtliga lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna. Det innebär att om löneökningarna blir högre än utlagda medel måste nämnderna effektivisera verksamheterna med den överskjutande summan. I den centrala lönepotten som kommunstyrelsen disponerar under året finns 100 tkr att användas till eventuella lönejusteringar som behöver göras. Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner intjänade till och med 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och som kostnad i resultaträkningen. Även personer med visstidspension ingår i pensionsavsättningarna. Pensionsskuld Pensionsskulden uppgick i bokslutet 2011 till 342,5 miljoner kr, varav 308,8 miljoner kr inom linjen, det vill säga som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Det innebär att 90,2 % av den totala skulden redovisades inom linjen. I prognosen för 2012 ökar denna skuld till 343,4 miljoner kr, varav 308,8 miljoner kr inom linjen. Skulden kommer att börja sjunka eftersom utbetalningarna är större än skulduppräkning och nyintjänande beräknas skulden till 333,8 miljoner kr. Men det kommer också att bli så att skuldmassan flyttas från ansvarsförbindelse till avsättning i balansräkningen kommer 88,7 % att redovisas inom linjen. Pensionskostnader Prognosen för 2012 är att kostnaderna för befintliga pensionsåtaganden kommer att ligga på en nivå på 30,5 miljoner kr för 2013 och öka till 33,6 miljoner kr Den del som avser ålderspension för förtroendevalda är en ganska betydande osäkerhetsfaktor i bedömning av det ekonomiska utfallet kommande år. I bokslutet 2011 var denna del bokförd till 4,1 miljoner kr, men är beroende av en mängd antaganden. Det kan innebära förändringar på uppemot 3-4 miljoner kr. Pensionskostnaderna kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser. För vår del kommer pensionskostnaderna att nå sin kulmen mellan , enligt kommunens pensionsadministratör, KPA. 12

14 Budgetförutsättningar Åtgärdsplan för befarat underskott I uppföljningen per april prognostiserades en positiv helårsprognos. Sedan dess har ytterligare positiva saker tillkommit som drygt 8 mkr AFA-pengar. I helårsprognosen per april ligger en återbetalning av hela underskottet från Försämras prognosen utifrån april månad så att hela underskottet från 2011 inte kommer att kunna återbetalas måste ytterligare besparingar genomföras under Det är följaktligen av största vikt att nämnder håller sina budgetar under året och att helårsprognosen förblir positiv. 13

15 Övergripande mål Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem övergripande och gemensamma kommunmål Hela koncernen ska i sitt arbete bidra till måluppfyllelse. Inriktningen på det arbete som ska fokuseras under planperioden anges genom prioriteringar under respektive kommunmål. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. 14

16 Kommunmål God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. 15

17 Attraktiv bostadsort Kommunmål Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. 16

18 Resultatplan Ekonomisk översikt Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Oförutsett Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Aterförs: ökad pensionsskuld, förtr.valda Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: uttag av pensionsreserv Resultatkrav Återförs: reserv för framtida behov Återförs: utbetalning av avtalspensioner 100 Återförs: uttag av avsättning för Citybanan 616 Återförs: återställande av neg. resultat Balanskravsresultat

19 Ekonomisk översikt Not 1 Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Bruttointäkter i verksamheterna Reavinster Verksamhetens intäkter Not 2 Nämndernas resultat/prognos/anslag Kommunstyrelsen m.fl Utbildningsnämnden Vård- o Omsorgsnämnden Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- o Fritidsnämnden Summa verksamheter Finansierat av intäkter Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Pensionskostnader Återbetalning AFA-premier Finansförvaltningens kostnader o intäkter Avgår: diff po-pålägg Avgår: interndebiterad pensionskostnad Verksamhetens kostnader

20 Balansplan Ekonomisk översikt Mål & Mål & Mål & Bokslut Prognos budget budget budget TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier Värdepapper, aktier och andelar Fordringar, utlämnade lån Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Likvida medel Exploateringstillgångar Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kommunens upplåning Bolagens upplåning Citybanan Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL Ansvarsförbindelse Borgensåtagande (Kommuninvest m.m.) Avsatt till pensionsreserv* Avsättning för Citybanan * rest av tidigare års avsättningar inom balanskravsutredningen 19

21 Kassaflödesplan Ekonomisk översikt Mål & Mål & Mål & Bokslut Prognos budget budget budget Resultat efter finansiella poster Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Statlig infrastruktur Upptagna lån Amortering av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Not 4 Avskrivningar Upplösning av medfinansierad infrastruktur 616 Indexuppräkning av bidrag till infrastruktur -490 Skuldökning pensioner Övriga avsättningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Summa justering

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156

Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156 Mål och budget 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-09, 156 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet... 2 Inledning 3 Vision 2020 4 Budgetförutsättningar 5 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2016-2018. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127

Mål och budget 2016-2018. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127 Mål och budget 2016-2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 127 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision. 5 Kommunmål.. 6

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer