Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl i Eventsalen, Koordinaten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten."

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening 1. Val av justeringsledamöter Sidan 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och budget Taxor och avgifter Beslut om att återföra gata/park verksamheten till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samt revidering av reglementen 6. Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende arbetsutskottets roll 7. Godkännande av delägarskap samt ökning av aktieinnehav i Bixia produktion Sammanträdesdagar Kommunalförbund för kollektivtrafik i Sörmland Svar på motion om verksamheten Lanternan Svar på medborgarförslag om näringslivsfrågor Svar på medborgarförslag om planbestämmelser i stjärnholmsområdet Frysning av arvoden på 2011 års nivå Avsägelser och valärenden 15. Delgivningar 173 Delårsrapporter från Överförmyndarnämnden och Samordningsförbunder RAR 16. Information 17. Frågor till kommunfullmäktige Offentlig justering av protokoll sker , kl i kommunhuset rum 291.

2

3 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen<Beslutsinstans> Ks 188 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2012 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 2. Mål och budget fastställs. 3. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2012 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 95 miljoner kronor. Av denna lånemassa är 40 miljoner kronor för kommunens egna behov och 55 miljoner kronor avser de helägda kommunala bolagens behov. 4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2012 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Bakgrund och sammanfattning Enligt Kommunallagen 8 kapitlet 8 ska kommunfullmäktige före november månads utgång fastställa budgeten. Mål- och budgetberedningen har under året arbetat med att ta fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från nämnder, verksamheter och politiska partier deltagit. Mål och budget baseras på augusti månades prognos för skatteintäkter och utjämning. Förslaget tas upp för samverkan i Central samverkan den 19 oktober Kommunen ger varje år Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB ett årligt ägardirektiv. Detta hanteras som ett separat ärende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Mål och budget Dagens sammanträde Särskilt yttrande Dag Bergentoft (M) lämnar följande yttrande till protokollet: Alliansen avser att till Kommunfullmäktiges behandling av ärendet inkomma med ett alternativt budgetförslag. Alliansen avstår efter samråd med ordföranden, under dagens sammanträde, från debatt men avser att återkomma med förslag i anslutning till Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Utdragsbestyrkande

4

5

6

7 Mål och budget

8 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet... 2 Inledning 3 Vision Budgetförutsättningar 5 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt Konjunktur och arbetsmarknad Befolkning demografi Taxor och avgifter Skatter och statsbidrag Kostnadsutveckling Finansiella intäkter och kostnader Pris och löneökningar Pensioner Åtgärdsplan för befarat underskott Kommunmål.. 10 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomisk översikt. 17 Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Nämndredovisning.. 26 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunkoncernen 39 Riskanalys. 41 Styrning och budgetregler 42 1

9 Mål och budget i korthet Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Resultat Kommunen budgeterar en resultatnivå på 1 % av skatter och statsbidrag för 2012 förutsatt att reserven inte används under året. Detta innebär 4,4 miljoner kr. Nämndernas ramar 2012 (tkr) Kommunstyrelsen med flera Utbildningsnämnd Vård- och utbildningsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Satsningar Några av satsningarna i Mål och budget är: - Vård- och omsorgsnämndens budget ökas under 2012 med 7,4 miljoner kr eftersom det nya äldreboendet på Björntorp öppnar i februari Hos kommunstyrelsen finns medel för öppning av nya förskoleplatser på 2 miljoner kr. - Hos kommunstyrelsen finns också satsningar på ökat underhåll av våra egna fastigheter på 1,2 miljoner kr. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2012 uppgår till 56,5 miljoner kr. Av detta utgör 32,1 miljoner kr investering i Ramdalsanläggningen. Bland övriga investeringar märks: Hemsidan och Intranätet 1 miljon kr Ny förskola/renovering 6 miljoner kr Ramdalens idrottsplats 2 miljoner kr Låneskuld Oxelösunds kommun kommer under 2012 genomföra stora investeringar. Detta medför att 2012 års investeringsvolym inte kan finansieras helt med egna medel utan en nettoupplåning med 31,3 miljoner kr är nödvändig för Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med angivna politiska prioriteringar för planperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: -Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling. 2

10 Inledning Ambitionen med Mål- och budgetdokumentet är att styra kommunens verksamheter genom uppsatta mål och fastställda ekonomiska ramar. Det utgör en ram för verksamheterna och genom decentralisering skall ansvaret för beslutsfattande och verkställighet hamna där förutsättningarna för att uppnå högsta möjliga kvalité är som bäst. Dokumentet har många intressenter i form av politiker, anställda inom kommunen, kommuninvånare m.fl. och ska på ett tydligt sätt visa på kommunens ambitioner, utmaningar och förutsättningar. Denna budget bygger på vision 2020 för Oxelösund, samt de fem kommunmål som under flera år väglett kommunen. Arbetet med att ta fram en ny vision för Oxelösunds kommun är nu påbörjat och kommer att resultera i att Vision 2025 antas under Detta är ett spännande arbete som vi gör tillsammans med kommuninvånarna och olika grupper i samhället. Jag hoppas att detta skall bidra till en positiv utveckling för kommunen. Vi står inför utmaningar i form av en ökad andel äldre som kommer att öka trycket på äldreomsorgen. Här agerar vi nu tillsammans med våra äldre för att skapa ett Oxelösund där ålderdomen är både trygg och värdig, vilket är ett av våra kommunmål. Det kommunala äldreboendet Björntorp byggs ut för att möta den framtida efterfrågan och kommer att stå färdigt under första delen av Det centrala köket på Björntorp har renoverats under 2011 och står rustat för verksamheternas efterfrågan både gällande kvalité och kvantitet. Möjlighet till alternativt boende mellan det egna boendet och äldreomsorgen har efterfrågats, utretts och är nu politiskt beslutat. Vitsippans trygghetsboende byggs i kommunal regi och påbörjas redan 2011 och kommer enligt plan att stå färdigt under senare delen av Under 2012 kommer Ramdalens simanläggning renoveras för att under ytterligare många år erbjuda Oxelösundare möjlighet till motion, rekreation och socialt umgänge. Badanläggningens livstid har överstigit förväntningarna genom ett gott förebyggande underhåll och nu är beslutet fattat om renovering. Ett flertal satsningar görs inom de kommunala verksamheterna, bl.a. vad gäller implementeringen av kommunens stora jämställdhetssatsning inom omsorgen. Idag erbjuder kommunen heltidstjänster inom ett flertal verksamheter som historiskt präglats av osäkra anställningar på viss- eller deltid. Dessa yrken har företrädesvis innehafts av kvinnor som nu har en tryggare anställning med villkor som erbjuder en oberoende försörjningsmöjlighet. Förskolorna rustas för att klara de framtida behov som visar på en glädjande ökning av barn i förskoleålder. Både lokaler och personal skall finnas för detta. Inom kultur- och fritidssektorn satsar vi på allvädersbanor inom Ramdalens IP. Ramdalens IP har genomgått en strukturomvandling som inte varit okontroversiell men som idag erbjuder många ungdomar och vuxna möjlighet till en aktiv fritid inom ett flertal olika områden. Inom området samhällsutveckling utökar vi våra resurser för detaljplanering för Oxelösunds fortsatta expansion. Våra investeringar för framtiden är välplanerade och finansierade utifrån denna budget såväl som våra satsningar inom verksamheterna. Vi ser ytterligare behov både vad gäller investeringar och satsningar men också ett viktigt framtida arbete med att stabilisera vår ekonomi för att nå en högre självfinansieringsgrad. Vi har goda förutsättningar i Oxelösunds kommun. Vi har påbörjat arbetet med en väl förankrad vision och genom ett samordnat politiskt arbete ska vi skapa de förutsättningar som erfordras för en väg mot visionen Oxelösund 2025! Olov Zakrisson Kommunstyrelsens ordförande 3

11 Vision 2020 Vi kombinerar framgångsrikt fördelarna med det storstadsnära läget och närheten till övriga Europa, med livskvaliteten och tryggheten i det småskaliga och i det havsnära läget. Vi har attraktiva trygga boendemiljöer som tillgodoser människors olika behov. Vår goda infrastruktur (flygplats, hamn, motorväg, snabba tågförbindelser) ger oss förutsättningar att vara del i den expanderande Stockholmsregionen, nationellt och internationellt. Centrum är en naturlig mötesplats med ett brett utbud i en levande stadskärna. Både små, medelstora och stora företag utvecklas väl i samverkan med kommunen. Besöksnäringen med inriktning på hav och skärgård växer och lockar hit turister och besökare. Människor och företag är miljömedvetna. Det är enkelt att göra miljömedvetna val. En allt större del av energin kommer från förnybara källor. Våra barn och unga växer upp i trygga familjer. För dem som behöver finns ett väl utvecklat skyddsnät. Vi som bor i Oxelösund är friskare än genomsnittet i landet. Det finns ett rikt utbud av aktiviteter för alla. Barnomsorgen och skolan tillhör de bästa i Sverige. Här utvecklas barn och elever till självständiga individer. Fortsatta studier och kontinuerligt lärande är ett enkelt och självklart val för alla. Äldre har möjligheter att välja olika boendeformer och får den hjälp och vård de behöver. Kommunkoncernen har en stark ekonomi. Det är enkelt för alla att påverka. Invånarna känner sig delaktiga och har inflytande både i beslut som gäller dem själva och hur kommunen sköts. Vi som bor i Oxelösund är stolta över vår kommun och tror på framtiden! 4

12 Budgetförutsättningar Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt Inför kommande mål- och budgetarbetet genomförde fullmäktige i december 2010 en vägledningsdebatt på temat samverkan. Av debatten framkom att det finns en samsyn om att samverkan är viktigt och att det finns många vinster med att samverka, både resursmässiga och mänskliga. Fullmäktige prioriterade områden för samverkan och där rangordnades bland annat samverkan kring barn och unga, utbildning och kultur- och fritid högt. Resultatet av vägledningsdebatten märks främst i de prioriteringar som lyfts fram under respektive kommunmål. Konjunktur och arbetsmarknad En svagare efterfrågan innebär att återhämtningen på arbetsmarknaden sedan 2010 mattas av. För 2012 räcker inte efterfrågeökningen till för att höja sysselsättningen. Tillväxtutsikterna dämpas och uppbromsningen för med sig att arbetslösheten återigen stiger något. Senare förväntas tillväxten i svensk ekonomi ta fart igen antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten når då 6 %. Trots en svag sysselsättningsutveckling ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt 2012, cirka 1,5 procent. Även blir skatteutvecklingen gynnsam. Utvecklingen innebär att sysselsättningen bidrar nästan lika mycket till skatteunderlagets ökning 2011 som Lönehöjningarna bedöms också bli ett par procentenheter större 2011 än Effekten på skatteunderlaget motverkas delvis av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, men skatteunderlagstillväxten tilltar trots det Både 2010 och 2011 hålls skatteunderlaget delvis tillbaka av den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna ( pensionsbromsen ). Åren ligger arbetade timmar kvar på ungefär samma nivå som 2011 och löneökningstakten väntas avta. Tack vare att pensionsbromsen släpper och inga ytterligare grundavdragshöjningar är föreslagna blir skatteunderlagstillväxten ändå lite högre än Därefter förväntas ekonomins väg mot balans leda till ökad sysselsättning och större lönehöjningar. Det resulterar i att skatteunderlagets ökningstakt successivt tilltar. Befolkning demografi Flera parallella grupper har betydelse för hur samhällets ekonomi och arbetsmarknad utvecklas. Under 1940-talet, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn vilket präglar befolkningens åldersfördelning. Kommunen har fram till idag haft att hantera en ålderspuckel i taget. Kommunen måste nu börja rusta sig för att samtidigt kunna hantera en stor generation i vårdkrävande ålder, en stor generation i barnafödande åldrar och en relativt stor grupp yngre tonåringar som ska ha tillgång till utbildning. Framöver kommer det krävas dels större omfördelningar mellan de olika verksamheterna men också ytterligare prioriteringar. Kommunen måste ha en bredd i den fysiska planeringen och diskussioner behöver föras om vilken service och kvalitet som verksamheterna ska ha. För att minimera framtida kostnader behövs mer förebyggande arbete och mer gränsöverskridande samverkan hade kommunen drygt invånare. Därefter minskade antalet invånare stadigvarande till knappa fram till år Sedan har en viss återhämtning skett med i snitt ett trettiotal invånare varje år till nuvarande nivå i augusti månad

13 Budgetförutsättningar Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen såtillvida att skatteintäkter och statsbidrag grundas på detta. I mål och budget utgår kommunen från en ökning i antalet invånare varje år. Befolkningsunderlaget har beräknats till vid 2011 års utgång. Därefter antas folkmängden öka med 30 personer år 2012, 20 personer år 2013 och 20 personer år Taxor och avgifter Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut, dels beträffande antal och dels beträffande sammansättning. Avläsning av befolkningsantalet sker 1 november och skatteintäkterna räknas på detta antal året innan budgetåret. 1 november 2010 hade Oxelösund invånare vilket då var utgångspunkt för Avläsningsdatum Invånareantal Ökning Inkomstår för kommunen 1 november november (prognos) november (prognos) november (prognos) Historiskt har intäkterna ökat med cirka 3,4 % per år exklusive skattehöjningarna 2005 och Inkluderas dessa blir ökningen cirka 4,0 % per år. Prognosen i Mål och budget bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från augusti månad (cirkulär 11:34). Ökningstakten bedöms där att sakta ner beroende på den finansiella situationen i världen och i Sverige antas intäkterna öka med 2,3 %, och därefter 2,8 % (2013) respektive 3,7 % (2014). Kommunen har däremot under budgetberedningen antagit något högre skatteintäkter än vad SKL prognostiserar, nämligen 2013 (+2,5 miljoner kr) resp (+ 0,8 miljoner kr). Ökning enl. prognos Budgeterad ökning 2010 / / 2012 Intäkter + 3,1 % + 2,3 % 6

14 Budgetförutsättningar Inkomstutjämning Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt som är någorlunda lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna tjänar. Exemelvis kan befolkningen bestå av många barn eller äldre som inte har någon inkomst och då sänks medelskattekraften. Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten. Oxelösund har en medelskattekraft på 102,6 % 2012 och får därför ett bidrag på 12,4 %. Oxelösund inkomstutjämningsbidrag är alltså lägre än de flestas. Andra kommuner med lägre egen medelskattekraft får högre bidrag, så att alla garanteras 115 %. Oxelösund beräknas erhålla 48,4 miljoner kr i inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare. Därför får kommuner som har en viss demografisk profil bidra till andra kommuner som har ett stort demografiskt tryck på behov av service till barnomsorg eller äldreomsorg. I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån, SCB, fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnittskostnad för Riket. Denna standardkostnad jämförs sedan med respektive kommuns faktiska demografiska förhållanden, utbildningsnivåer, geografiska förutsättningar, lönenivåer med mera. Barnomsorg / grundskola Oxelösund har förhållandevis få barn och ungdomar och behöver därför inte bedriva en lika stor barnomsorg och grundskola som många andra kommuner. Vår barnomsorg och grundskola ska helt enkelt vara billigare än genomsnittet. Därför måste Oxelösund betala kr per invånare i utjämningsavgift, 36,6 miljoner kr, till utjämningssystemet Äldreomsorg Oxelösund har förhållandevis många äldre, och därför får kommunen kr per invånare, 23,0 miljoner kr, genom utjämningssystemet Individ och familjeomsorg Standardkostnaden för Individ och familjeomsorg är kr per invånare för riket i genomsnitt. SCB:s beräkning för Oxelösund är kr / invånare. Vi måste därför bidra med kr / invånare, 12,0 miljoner kr till andra kommuner. LSS-utjämning Systemet för utjämning av LSS-utjämning (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen. Eftersom Oxelösund har förhållandevis mycket få invånare med LSS-behov får kommunen betala 805 kr per invånare, 9,0 miljoner kr 2012 till utjämningssystemet. 7

15 Budgetförutsättningar Kostnadsutveckling Delårsrapporten 2011 pekar på ett ökat antal årsarbetare, 33,5 personer, motsvarande 5,1 %. Det är därför inte oväntat att ökningen av personalkostnaderna, +6,7 %, är högre än budgeterade +2,9 %. Ökning enligt prognos Budgeterad ökning Kostnadsslag 2010 / / 2012 Personalkostnader +6,7 % +cirka 2,7 % Köp av verksamhet +6,9 % 0,0 % Material, tjänster med mera -2,5 % 0,0 % Avskrivningar +14,4 % +36,5 % Finansiella kostnader +47,2 % +52,3 % Finansiella intäkter och kostnader Kommunen räknar med en utdelning på 2,5 miljoner kr från Förab under varje år Även från Oxelösunds Hamn räknar kommunen med 2,5 miljoner kr per år. Övriga finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som de kommunala bolagen lånar genom koncernbanken. Eftersom bolagen räknar med en ökad upplåning i takt med de investeringar som görs så kommer kommunens intäkter att öka. I mål och budget räknar vi med totala intäkter 20,5 miljoner kr 2012, 21,6 miljoner kr 2013 respektive 22,0 miljoner kr De finansiella kostnaderna är räntor dels på kommunens egna lån och dels på de lån som lånas upp för bolagens del. Eftersom både kommun och bolag planerar att öka upplåningen så ökar de finansiella kostnaderna till 19,1 miljoner kr 2012, 20,8 miljoner kr 2013 resp. 21,6 miljoner kr Finansnettot sjunker från 5,6 miljoner kr i bokslut 2010 till beräknat 0,4 miljoner kr Pris- och löneökningar SKL bedömer inflationen till 1,2 % under 2012, 1,8 % under 2013 samt 2,6 % under Kommunen har emellertid inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation, varför en nettoeffektivisering med cirka 3,6 miljoner kr per år måste göras inom verksamheten. Timlönerna bedöms av SKL öka med 2,9 %, 3,1 % respektive 3,3 % per år Kommunens antagande är något lägre, cirka 0,2 procentenheter lägre per år än SKL:s bedömning. Samtliga lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna. Det innebär att om löneökningarna blir högre än utlagda medel måste nämnderna effektivisera verksamheterna med den överdragna summan. I den centrala potten som kommunstyrelsen disponerar under åren finns dels cirka 0,2 % för prioriterade grupper i samband med löneöversynen, och dels en jämställdhetspott på cirka 0,2 % under 2013 och cirka 0,4 % under

16 Budgetförutsättningar Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner intjänade till och med 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och som kostnad i resultaträkningen. Tidigare kommunalråd och tre deltidspolitiker har rätt till pension enligt pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Även personer med visstidspension ingår i pensionsavsättningarna. Pensionsskuld Pensionsskulden uppgick i bokslutet 2010 till 315,6 miljoner kr, varav 292,7 miljoner kr inom linjen, det vill säga som en upplysning i balansräkningen. Det innebär att 93 % av den totala skulden redovisades utanför balansräkningen. I prognosen för 2011 ökar denna skuld till 317,6 miljoner kr, varav 287,5 miljoner kr inom linjen. Skulden kommer nu att börja sjunka eftersom utbetalningarna är större än skulduppräkning och nyintjänande. Men det kommer också att bli så att skuldmassan gradvis kommer att flyttas från ansvarsförbindelse till avsättning i balansräkningen kommer 89,4 % att redovisas inom linjen. Vår pensionsförvaltare KPA har meddelat att diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen kommer att sänkas 2012 med 0,75 procentenheter. En grov uppskattning är att avsättningen i balansräkningen då kommer att öka med 9-11 %, det vill säga knappt 3,0 miljoner kr, och avsättningen med 7-8 %, det vill säga knappt 18,0 miljoner kr. Nya beräkningar kommer att tas fram under hösten 2011 och användas i bokslutet. Pensionskostnader Prognosen för 2011 är att kostnaderna för befintliga pensionsåtaganden kommer att öka med 3,0 miljoner kr jämfört med 2010, från 29,4 miljoner kr till 32,4 miljoner kr. Detta trots att pensionskostnader för förtroendemän började bokas upp första gången 2010, med 4,9 miljoner kr. En pensionsdel avseende ålderspension för förtroendevalda har dock kommit med första gången 2011, cirka 4,0 miljoner kr. Just pensionskostnader för förtroendevalda är en ganska betydande osäkerhetsfaktor i bedömning av det ekonomiska utfallet kommande år. Pensionskostnaderna kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser. För vår del kommer pensionskostnaderna att nå sin kulmen mellan , enligt kommunens pensionsadministratör, KPA Pension. Åtgärdsplan för befarat underskott I delårsrapporten 2011 prognostiseras ett negativt helårsprognos efter åtgärder på 4,2 miljoner kr. Det är av största vikt att detta eventuella underskott elimineras fram till årsskiftet. Om bokslutet 2011 summeras till ett negativt resultat måste nya besparingar verkställas omgående. 9

17 Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Våra barn och unga deltar i ett brett kulturoch fritidsutbud. Våra yttre miljöer är trygga och säkra. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande. Måluppfyllelsen mäts genom följande mått Mått Nuläge Målvärde 2012 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i skolan 1 95 % (2009) 100 % Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar - antal medlemskap - andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott (mått, nuläge och målvärde kommer att definieras längre fram) - 89,6 % - 89,8 % - 95 % - 91 % % % Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som blir föremål för 53 % 53 % utredning 3 1 Mått ur Öppna jämförelser 2 Mått ur Öppna jämförelser 3 Egen statistik 10

18 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Kommunmål Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från missbruk. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 4 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 5 Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person år och år) 6 NII 34 (våren 2010) 39 % av maxpoäng (oktober 2011) 36,0 dagar (juni 2011) NII 40* (genomsnittet våren 2010) Medelvärdet (44 % av maxpoäng i 2010 års undersökning) Ohälsotalet i Sörmland (30,9 dagar juni 2011) Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått 3,9 % (2010) 3,9 % ekonomiskt bistånd 7 Andel invånare 20 år och äldre som genom vård- och omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 8 * Inget beslut har fattats om när nästa medborgarundersökning ska göras. 93 personer (oktober 2011) Oförändrad nivå 4 Medborgarundersökningen 5 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 6 Försäkringskassan 7 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Egen statistik 11

19 Kommunmål Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade 9 Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 10 - hemtjänst - särskilt boende Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 11 Grundskolor och kommunhus (oktober 2011) - NKI 74 - NKI 62 (2010) - 4 % - 16 % 100 % - NKI 80 - NKI 80 < Rikets genomsnitt > Rikets genomsnitt 9 Egen statistik 10 Mått ur Öppna jämförelser 11 Mått ur Öppna jämförelser 12

20 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Kommunmål Prioriteringar till målet under planperioden Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Medborgarnas upplevelse av kommunen som en attraktiv plats att leva NRI 59 och bo i (Nöjd-Region-Index) 12 (våren 2010) Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Plats 289 av 290 (2011) Kommunens folkmängd invånare (augusti 2011) Antal nya bostäder 14 5 (2010) 50 Nöjd-Kund-Index kommunal förskola och grundskola 15 Saknas 90 % Nöjd-Medborgar-Index - förskola - NMI 59 - grundskola 16 - NMI 59 (våren 2010) *Inget beslut har fattats om när nästa medborgarundersökning ska göras. NII 64* (genomsnittet våren 2010) Kommunens ranking ska förbättras invånare - NMI 65* - NMI 65* 12 Medborgarundersökningen 13 Statistiska centralbyrån 14 Egen statistik 15 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 16 Medborgarundersökningen 13

21 Kommunmål Fortsättning mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Sammanvägt resultat grundskola 17-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund 18 - Plats Plats 119 (2011) 179 mkr (2010) Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 19 4,5 på 6- gradig skala (2011) Antal förvärvsarbetande i kommunen personer (2009) - Plats Plats % 4,5 Förändringen (antal fler eller färre per invånare) ska inte negativt skilja sig från medelvärdet för i undersökningen deltagande kommuner 17 Mått ur Öppna jämförelser 18 TEM-undersökningen 19 Egen statistik ur Gästundersökningen 20 Mått ur Kommunens Kvalitet i Korthet 14

22 Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Kommunmål Prioriteringar till målet under planperioden Vår ekonomi är stabil. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda 0,03 % reavinster) som andel av skatter och generella statsbidrag 21 (2010) Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 22 36,3 % (2010) Kommunens nettokostnadsandel 23 98,9 % 97 % Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance gällande NKI 70 service/företagsklimat 24 (2011) Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking 2,81 på 6- gradig skala (2011) Nöjd-Medarbetar-Index 25 NMI 57 (2011) 1 % Inget målvärde sätts för 2012* NKI 70** 3,0 NMI 60 *Koncernsoliditeten kommer att minska under 2012 bland annat på grund av en stor upplåning för de investeringar som görs. Hur stor minskningen blir är oklart års värde bör bli utgångspunkt för målvärdet kommande år. **Nästa mätning genomförs Egen statistik 22 Egen statistik 23 Egen statistik 24 Stockholm Business Alliance servicemätning 25 Medarbetarenkät 15

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Mål och budget 2010-2012

Mål och budget 2010-2012 Mål och budget 2010-2012 Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunchefen 2 Styrprocessen -ord och begrepp 3 Koncernen Omvärldsanalys 5 Vision 2010 och Kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer