STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun"

Transkript

1 STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun

2

3

4

5

6 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER Delaktiga medborgare God kommunal service Attraktiv livsmiljö STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Dialog mellan hem och skola Schoolsoft Elevinflytande Tidig upptäckt och stödresurser MÅL Barnen, eleverna och föräldrarna är nöjda med Robertsfors kommuns förskolor, skolor och fritidshem och väljer att placera sina barn här. Betygssindex Förskola (NMI) Årlig inventering i förskolan av behov av säskildt stöd. Öppet Hus på alla förskolor/skolor. Föräldraråd har inrättats och genomför möten (Fsk/Gsk) Betygsindex Grundskola (NMI) Elevråd på på varje skola/stadium.

7

8 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Ökad tillväxt. Hållbar utveckling. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER Bra företagsklimat Attraktiv kommun Hållbara konsumtionsmönster STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Röda tråden Bibliotek Trygghet och studiero Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) MÅL Alla verksamheter ser alla barn som en unik individ som skall ges möjligheter att utvecklas till sina fulla potential. Kompetensfördelning förskollärare/barnskötare Pedagogisk kvalitet i förskolan Aktivitet Ung Företagsamhet Elever når godkänd nivå NP Elever når godkänd nivå i betyg i alla ämnen i åk 6 o 9. Bokprat i åk 3 och 6 varje termin Röda tråden

9 2.2.2 Bibliotek Trygghet och studiero 1

10 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL God ekonomisk hushållning KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Förbättrad finansiell styrka STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Samverkan och effektivitet Budget och prognos MÅL Ökad prognossäkerhet. Prognosavvikelse mot utfall 50 % av medieanslaget går till barnoch ungdomsmedia

11 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv arbetsgivare KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER God arbetsmiljö Attraktiva arbetsplatser Tydligt uppdrag STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Ledarskap Engagerade medarbetare Kompetensutveckling MÅL Arbetsglädje på alla enheter. NöjdMedarbetarIndex Sjukfrånvaro Medarbetarsamtal

12

13 MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga NII (NöjdInflytandeIndex) 1) Årligen NII kommun med medborgare hög livskvalitet God kommunal service NMI (NöjdMedborgarIndex) 2) Årligen NMI Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) Årligen NRI ) NII är en del i Medborgarundersökningen: Medborgarna om inflytandet i kommunen 2) NMI är en del i Medborgarundersökningen: Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter 3) NRI är en del i Medborgarundersökningen: Medborgarna betyg på Robertsfors kommun som en plats att bo och leva på. HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking av lokalt Årligen Topp företagsklimat Attraktiv kommun KKiK: mått 39 Årligen Topp Hållbar utveckling Hållbara konsumtionsmönster Minskning av kommunens brännbara avfall! % 2016 EKONOMI God ekonomisk hushållning Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och Årets resultat ska vara minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag Juni December 102% Varje år statsbidrag Förbättrad finansiell styrka Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, exkl pensionsskuld Juni December 50% 2015 MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen 5, Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015

14 MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Närvaro sociala medier Årligen svar erhålls 2015 kommun medborgare inom 24 tim med hög Betygsindex Förskola (NMI) Årligen livskvalitet Bibilioteket NöjdKundIndex Årligen 80% 2016 BNI inom ÄO (max 100) Årligen BNI > BNI inom LSS (max 100) Årligen BNI > BNI inom biståndsbedömning Årligen BNI > (max 100) Korta handläggn.tider bygglov Årligen 7 v bygg 2015 Korta handläggningstider Årligen 5 v miljö 2015 Attraktiv livsmiljö Beslut om produktion av flerfamiljshus centralt i centralorten för möjliggörande av trygghetsboende Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet Avstämning Projektering klar 2015 Årligen Rank HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra Ökat nyföretagande per 1000 invånare Årligen 4, företagsklimat (2013: 2,2/1000 inv) Attraktiv Öppna Jämförelser - Grundskolan Årligen Topp kommun Andel elever i musikskolan Årligen 55% 2015 Hållbar Hållbara Kommunens arbetsplatser sorterar Årligen 90 % 2015 utveckling konsumtionsmönster återvinningsbart material Minska energiförbrukning i kommunens Årligen -5% 2017 bilpool (mätt i antal inköpta liter bränsle) Minska matsvinnet inom Årligen -10% 2017 måltidsverksamheten Minska egen bilkörning i tjänsten (mätt i utbetald bilersättning konto 5521/5522) Årligen -5% 2017 EKONOMI God ekonomisk hushållning 2015 Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Budgetföljsamhet Årligen Inget under-skott för Ks budget MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen > 5, Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015

15 MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Föräldraråd har inrättats och Årligen 3 möten/år 2017 kommun med medborgare genomför möten årligen hög God kommunal livskvalitet service Betygsindex Förskola (NMI) Årligen Inventera behov av särskilt stöd Årligen Varje höst 2016 i förskolans alla avdelningar. Attraktiv livsmiljö Öppet Hus på alla förskolor Årligen 1/år 2016 HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Attraktiv kommun Kompetensfördelning Årligen 66% / 33% 2017 Förskollärare/Barnskötare Pedagogisk kvalitet i förskolan Månadsvis Månatlig uppföljning 2016 EKONOMI God ekonomisk hushållning Ökad prognossäkerhet (Prognosens avvikelse mot utfall) < 0,5% Varje år Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag April Juni September December MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NöjdMedarbetarIndex Årligen > 5, (Medarbetarenkät) Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015

16 MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Föräldraråd har inrättats och Årligen 3/år 2017 kommun med hög livskvalitet medborgare genomför möten årligen Elevråd på varje skola/stadium Årligen 100% 2015 Betygsindex Grundskola (NMI) Årligen Attraktiv livsmiljö Öppet Hus på alla skolor/stadier (ökad vuxennärvaro) Årligen 1/läsår 2016 HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra företagsklimat Aktivitet Ung Företagsamhet Årligen 1/år Attraktiv kommun Elever når nivå godkänd på NP Årligen 100% 2020 Elever når nivå godkänd i betyg i Årligen 100% 2020 alla ämnen i åk 6 och 9 Elever känner sig trygga i skolan Årligen 100% 2017 EKONOMI God ekonomisk hushållning Ökad prognossäkerhet (Prognosens avvikelse mot utfall) < 0,5% Varje år Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag April Juni September December MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NöjdMedarbetarIndex (MAE) Årligen > 5, Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015

17 MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Efterleva våra annonserade Årligen 98% 2016 kommun med medborgare öppettider hög Nå klasserna i åk 3 och 6 med livskvalitet bokprat varje termin Årligen 100 % 2016 Andel medborgarna ska är Årligen 30 % 2016 aktiva kunder Attraktiv livsmiljö NKI* Årligen 80 % 2016 Erbjuda vuxenarrangemang Årligen 10 st 2016 Erbjuda barnarrangemang/år Årligen 34 st 2016 *NKI = NöjdKundIndex (mätas genom brukarundersökning, gemensam inom Umeåregionen) HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra företagsklimat Tillgodose distansstuderandes Årligen 90% 2016 och företags önskemål om fjärrlån Attraktiv kommun Närvaro i Umeåregionssamarbetet Årligen 100% 2016 Hållbar utveckling Hållbara konsumtionsmönster Välja kollektivtrafik eller samåka vid resor utanför kommunen Årligen 90% 2016 EKONOMI God ekonomisk hushållning Kostnad/lån Stabilt bestånd med Årligen Årligen < 50 kr 8/invånare Varje år Varje år Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag media/invånare Andel av medieanslaget som går till inköp av barn- och ungdomsmedia Budget i balans utfallets avvikelse mot budget Årligen 50% Varje år 4 ggr/år (april, juni, sept, dec) 0 Varje år MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NöjdMedarbetarIndex (MAE) Årligen 5, Aktiva arbetsplatsträffar Årligen 9 ggr/år 2015 Gemensamma trivselaktivteter Årligen 2/år 2015 Fortbildningstillfälle/anställd Årligen 2/år 2015 Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015 Lönesamtal Årligen 100% 2015

18

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-26, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om

Läs mer

Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Verksamhetsresultat. Insatta resurser www.nacka.se Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version

Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version Innehåll Politisk organisation... 3 Budgeten i sammandrag... 4 Verksamheten i sammandrag... 5 Mål- och kvalitetsarbete... 6 Vision... 6 Värderingar...

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisning 2012

Vansbro kommun Årsredovisning 2012 Vansbro kommun Årsredovisning Brandstation: Hängbron: Vindkraft: Under har arbete och diskussioner pågått om ny brandstation, både placering och kostnad för nybyggnad har varit heta frågor. Nuvarande brandstation

Läs mer

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen)

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stads organisation 2014 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-02

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2016-2018

Mål och Budget för Avesta Kommun 2016-2018 Mål och Budget för Avesta Kommun 2016-2018 KF 76 2015-06-15 Innehållsförteckning: Förord... 3 Vision... 4 Styrprocessen i Avesta... 5 Tidplan för mål och budget 2016-2018... 5 Uppföljning enligt styrprocess...

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2014

Tertialuppföljning, september 2014 Tertialuppföljning, september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2014 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse 2014

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

MÅLKORTSRAPPORTERING 2014-12-31

MÅLKORTSRAPPORTERING 2014-12-31 KORTSRAPPORTERING 2014-12-31 KORTSRAPPORTERING Innehållsförteckning Arbetsprocess...3 Hagfors kommuns övergripande målkort...4 UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS KORT Kommunledningsutskottet, administrativa enheten...5

Läs mer