Kommunövergripande mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunövergripande mål"

Transkript

1 Kommunövergripande mål

2 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och strategiskt inför framtidens utmaningar. Genom att måla upp en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionen bygger på en stark gemenskap och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas och all styrning utgår från den antagna visionen. Enligt visionens tre övergripande delar ska Kävlinge: vara en attraktiv boendekommun med balans mellan tätort och landsbygd förbättra förutsättningarna för att driva och starta företag ha en dialog med sina medborgare. Så styrs Kävlinge kommun I Kävlinge har vi utvecklat vår ledningsfilosofi med en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän och vi fokuserar på de tre viktigaste processerna i vår styrning. De politiska prioriteringarna i form av Visionen, Bilden av Kävlinge, mål och direktiv. Planering och uppföljning av verk-samheterna En styrmodell som förbättrar och underlättar genomförande av aktiviteter. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar visionen samt mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når resultat och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. 7

3 Fullmäktiges kommunövergripande i mål Med visionen och Bilden av Kävlinge som grund samt omvärldsanalys och hänsyn tagen till tidigare års uppföljningar förslås inför mandatperioden ett antal kommunövergripande mål som var och ett adresseras till en eller flera politiska nämnder. Fullmäktiges kommunövergripande mål utgår från de fem olika perspektiven kävlingebon, samhällsutveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att uppnå visionen. Alla nämnder som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat, finns också indikatorer. Mål och deras indikatorer Alla indikatorer i vår målstyrning är underlag för vår utvärdering av om vi når våra mål eller inte. Indikatorn ger signaler (indikationer) som talar om för oss om vi är på rätt väg mot målen. För varje indikator anges ett acceptabelt värde. När indikatorn når acceptabla anses mätningen vara positivt bidragande för måluppfyllelsen. För många av indikatorerna redovisas också ett medelvärde och högsta uppnådda resultat från den senaste mätningen. Dessa värden redovisas i samband med indikatorernas acceptabla värden. När ett acceptabelt värde tas fram är det viktigt att den är relevant för uppföljningen. Vi ställer oss frågan: Om vi idag har ett utfall för en indikator, vad ska det utfallet vara i framtiden för att mätningen (indikatorn) ska anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen? Nämndsmål beslutas av respektive nämnd i kommunen och tydliggör innebörden av de kommunövergripande målen för en nämnd. Måluppfyllelse av ett nämndsmål mäts med nämndens egna indikatorer. Visionen Kävlinge med segel mot framtiden Övergripande mål Kävlingebon Övergripande mål Utveckling/ Samhällsutveckling Övergripande mål Medarbetare Övergripande mål Ekonomi Övergripande mål Miljö Vad? Nämndsmål Nämndsplan Förvaltningsdelar Verksamhetsplan Hur? Chefer Chefsuppdrag 8

4 Kävlingebon I kävlingeboperspektivet arbetar vi för att vara en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Här fokuserar vi på kommuninvånarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kävlinge kommun. 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Indikator: Mbu, Nöjd-Inflytande-Index (NII). Medel 40, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Medel 39, högst Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Medel 57, högst Indikator: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet (Kkik). Medel 44, % högst 74 %. 44 % 50 % 60 % 65 % 70 % Indikator: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (Kkik). Medel 79 %, högst 100 %. 76 % 85 % 100 % 100 % 100 % 3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Medel 53, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index (NRI). Medel 59, högst

5 Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder. Medel 57, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Medel 59, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Region- Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge. Medel 63, högst Indikator: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Medel 61, högst Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Indikator: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Adressering: Socialnämnden, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen Indikator: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar (Kkik). Medel 14, bäst Indikator: Andel nöjda elever/föräldrar. 92 % elever 87 % föräldrar 92 % 93 % 93 % 94 % 88 % 89 % 90 % 91 % Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för skolor. Medel 57 högst Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Indikator: Nationell Brukarenkät Särskilt boende/hemtjänst, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet. 88 % Särskilt boende 92 % hemtjänst 89 % 90 % 91 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. Medel 53, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. Medel 59, högst

6 Samhällsutveckling I samhällsutvecklingsperspektivet arbetar Kävlinge kommun tillsammans med andra aktörer för att utveckla Bilden av Kävlinge genom att skapa välkomnande miljöer, hållbar samhällsutveckling och tillväxt. 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Indikator: Befolkningsstatistik. genomsnittlig ökning, rullande 10 år. Indikator: Svenskt näringslivs ranking. Utfall 1,5% ,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Plats /år 100/år 100/år Indikator: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen Plats 20 Plats 15 Topp Plats 25 Indikator: Insikt (Servicemätning av kommunens myndighetsutövning). Nöjd-Kund-Index. Medel 67, högst 81. Indikator: Antalet bostäder i östra centrum /år 200/år 200/år

7 9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet. Medel 60, högst Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikationer. Medel 60, högst Indikator: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser. Plats 26 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning. (Innehåller frågor om sophämtning, återvinningscentral, åtgärder mot klotter och renhållning parker och allmänna platser). Medel 65, högst Indikator: Antal resande med kollektivtrafik, resultat under hösten Indikator: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS. Medel i riket, 53,62 %. 20,5 % 40 % 60 % 80 % 100 % 12

8 Medarbetaren I Medarbetarperspektivet arbetar Kävlinge kommun för att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga medarbetare som tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, engagemang och utveckling där mod och nytänkande uppmuntras. 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Indikator: Hållbart medarbetarengagemang, Index för motivation Indikator: Hållbart medarbetarengagemang, Index för ledarskap Indikator: Hållbart medarbetarengagemang, Index för styrning. 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Indikator: Sjukfrånvarostatistik i procent. Utfall 2013 i Skåne Län: 5,4 %, vägt medelvärde samtliga kommuner: 5,9 (SKL). 5,7 5,5 5,3 5,0 4,8 Indikator: Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 %. 11% Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 %

9 Ekonomi I ekonomiperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden. 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Indikator: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod. Prognos % 97 % 98 % 98 % 98 % 15. Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden Adressering: Kommunstyrelsen Indikator: Skattesats. 18:51 18:51 18:51 18:51 18: Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Indikator: Versamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå. +38,7 mkr +17,5 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Indikator: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. Prognos 2014 Prognos ,5 % 7,2 % 10 % 10 % 10 % 10 % 14

10 Miljö I Miljöperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt verkar för en miljöanpassad och hälsosam livsmiljö samt erbjuder en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald. 17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Indikator: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Indikator: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. 59% 60 % 65 % 70 % 75 % Indikator: Andel fosilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Indikator: Andelen hushåll med matavfallsutsortering. 12 % 60 % 100 % 100 % 100 % Indikator: Andelen verksamheter som källsorterar, mätning påbörjas Indikator: Antal kg restavfall per invånare

11 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Indikator: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 20. Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn Adressering: Bildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen Indikator: Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna. 18 % 16 % 14 % 12 % 12 % Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt, medel 55, högst Indikator: Ranking placering i Miljöaktuellt Not: Mbu står för Medborgarundersökning och mäts med olika index mellan Mätningen anger vilket indikator som avses samt vilken ambition som kommunen har för den kommande mandatperioden. Ovanför indikatorn anges i de flesta fall medel samt det högsta uppnådda resultat från den senaste mätningen för att kunna värdera resultatet jämfört med andra kommuner. 16

12 Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge

Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016

Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016 Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Thomas Lövskog Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden består av miljö och hälsa samt plan

Läs mer

Det är klart att vårdcentralerna kommer att ha ansvaret för den nya vårdformen som innebär att de sjukaste äldre kan få vård i hemmet.

Det är klart att vårdcentralerna kommer att ha ansvaret för den nya vårdformen som innebär att de sjukaste äldre kan få vård i hemmet. Protokoll Kommunala pensionärsrådet Datum 2016-09-27 Närvarande Pia Almström (Ks ordförande), Catrin Tufvesson (Ks 3:e vice ordförande) Annsofie Thuresson Sn ordförande)christin johansson (socialchef)

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Skånes bästa boendekommun

Skånes bästa boendekommun Skånes bästa boendekommun 1 är en plats med ambitioner En attraktiv boendekommun, mitt i en expansiv region, som erbjuder boenden med livskvalitet och möjligheter till ett gott liv. Vi strävar efter att

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

Nämndplan Socialnämnden 2017

Nämndplan Socialnämnden 2017 Nämndplan Socialnämnden - större förändringar Socialnämndens budgetram är för 401 899 tkr. Ramen har tillförts kompensation för ökade priser med 1 869 tkr, helårseffekt för löneförhandling med 2 025 tkr,

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Kävlinge kommuns verksamhetsstyrning

Kävlinge kommuns verksamhetsstyrning Prioritera Vision Utvecklingsstrategi Perspektiv Kommunövergripande mål Direktiv Nämndsmål Indikatorer Planera Aktivitet Ansvarig Tidsplan Status Genomföra Struktur Kultur Följa upp Mål och indikationer

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kävlinge kommun. Budget 2016. Plan 2017-2018

Kävlinge kommun. Budget 2016. Plan 2017-2018 Kävlinge kommun Plan - Innehållsförteckning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna 2014 6 Vision, mål och styrning 7 Kommunövergripande mål 9 Ekonomiska förutsättningar 17 Omvärldsanalys 22 Finansiell

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Nämndsplan Tekniskanämnden 2017

Nämndsplan Tekniskanämnden 2017 Tjänsteskrivelse 1(1) -09-07 Dnr: TN /259 Tekniska nämnden Nämndplan Tekniskanämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner fördelning av budgetram till verksamheterna samt fastställer intern kontrolluppdrag

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Stratsys användarkonferens maj 2013

Stratsys användarkonferens maj 2013 Stratsys användarkonferens 23-24 maj 2013 Kungsbacka gör rätt Rätt inriktning, vår värdegrund Bitt Rätt saker, vi vågar prioritera Rätt sätt, vi förbättrar våra processer Därför fick vi utmärkelsen Viktiga

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Mål för kommunstyrelsen

Mål för kommunstyrelsen Mål för kommunstyrelsen 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Kommunstyrelsen är Eslövs högsta verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten och kommunens

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Tekniska nämnden Nämndsplan 2016

Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Johan Ericsson Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Tekniska nämndens verksamhetsområden består av infrastruktur och teknisk service. Nämndsplanen

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-25 Valnämnd Sammanträde 1 februari klockan 17:00 Särörummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR VARA KOMMUN FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor 9 tätorter

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer