Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning"

Transkript

1 Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

2 Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon , Fax Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 2. Sammanfattning av Medborgarundersökningen 2 A. Medborgarna om Oxelösunds kommun som plats att bo och leva på 2 B. Medborgarna om Oxelösunds kommuns verksamheter 3 C. Medborgarna om inflytandet i Oxelösunds kommun 3 3. Verksamheternas bidrag i analysen 3 Vård- och omsorg 4 Utbildningsförvaltningen 6 Kultur- och fritid 7 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret 8 Kustbostäder/Oxelö Energi 9 4. Diskussion på koncernledningsgruppen OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

3 2 (10) 1. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget till förenklad uppföljning av medborgarundersökning Projekt Medborgarundersökningen förenklad uppföljning fick i uppdrag att analysera de olika delresultaten av medborgarundersökningen och ta fram förslag på förbättringsområden. Uppdraget innebar att: Analysera de olika delresultaten av medborgarundersökningen för att titta på i vilka delar Oxelösund fått avvikande betyg. Verksamheterna bidrog i analysfasen. Återkoppla tolkningen av resultatet till invånarna och vilka förbättringsåtgärder som planeras. 2. Sammanfattning av Medborgarundersökningen Undersökningen består av tre delar. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Oxelösunds kommun ligger under genomsnittet i alla tre delar. A. Medborgarna om Oxelösunds kommun som en plats att bo och leva på (arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, miljö, bostäder, trygghet, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritid) Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Oxelösunds kommun som en plats att bo och leva på blev 59. Genomsnittet för samtliga 90 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 64. För Oxelösunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder och Kommersiellt utbud som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. Oxelösundsborna ger högre betyg än genomsnittet på arbetsmöjligheter, trygghet och kommunikationer.

4 3 (10) Områden där Oxelösund ligger högre i ranking än jämnstora kommuner är arbetsmöjligheter, kommunikationer och fritid. Områden där Oxelösund ligger lägre i ranking är utbildning, miljö, bostäder, trygghet och kommersiellt utbud. Störst negativ skillnad är det i faktorerna utbildningsmöjligheter, kommersiellt utbud och bostäder. Unga är generellt sett mer positiva. Man är generellt sett mer kritisk när man bott längre i kommunen. B. Medborgarna om Oxelösunds kommuns verksamheter (förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, fritid idrott, fritid kultur, miljöarbete, vatten och avlopp, renhållning, räddningstjänsten) Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Oxelösunds kommun blev 48. Genomsnittet för samtliga 90 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 54. För Oxelösunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gator och vägar samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. Oxelösundsborna ger ett högre betyg än övriga kommuner på faktorerna; bemötande tillgänglighet, gång- och cykelvägar, fritid kultur, miljöarbete samt vatten och avlopp. Jämfört med kommuner av samma storlek får Oxelösund generellt sett lägre betyg på skola och äldreomsorg och högre på gång- och cykelvägar, fritid, miljöarbete, vatten och avlopp. Störst negativ skillnad på förskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gator och vägar, räddningstjänst. Yngre generellt mer nöjda än äldre, undantag fritid kultur. De som bott längre i Oxelösund är generellt sett mindre nöjda vad gäller NRI C. Medborgarna om inflytandet i Oxelösunds kommun (tillgänglighet, information öppenhet, påverkan, förtroende) Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Oxelösunds kommun blev 34. Genomsnittet för samtliga 90 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 40. För Oxelösunds kommun är det främst förbättringar

5 4 (10) av betygsindexen för faktorerna Påverkan och Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Oxelösundsborna ger lägre betyg än samtliga övriga kommuner på alla faktorer utom en (tillgänglighet). Störst skillnad mot genomsnittet har frågeområdet förtroende, men även påverkan skiljer sig markant från genomsnittet. Generellt sett är yngre mer nöjda. De äldsta något mer nöjda än näst äldsta. Nöjdheten med inflytandet avtar generellt med tiden man bott i Oxelösund. Mest nöjd är man i gruppen med boendetid 0-2 år. Minst nöjd i gruppen boendetid 6-10 år. Kommentar Arbetet med att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvis betyda att en faktor eller ett verksamhetsområde måste förbättras. Det kan också vara så att medborgarna har bristfällig kunskap om hur en viss verksamhet fungerar och kanske därför behöver mer information om den verksamheten. Observera att medborgarundersökningen är en attitydundersökning och alltså mäter vad människor tycker. 3. Verksamheternas bidrag i analysen Det löpande arbetet med förbättringar ska redovisas i respektive verksamhetsplan och blir på så sätt en indirekt återkoppling till medborgarna. Vård- och omsorg Vård- och omsorg har rent konkret koppling till frågan som rör äldreomsorgen (B4) och stöd för utsatta personer (hjälp från Socialtjänsten) (B5). Dessutom borde våra verksamheter ingå i de mer generella frågorna om inflytande (del C) och helhetsbedömning av din kommuns verksamheter (B14) och bemötande tillgänglighet (B 15).. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter medborgarnas syn på verksamheter som kommunen ansvarar för och synen på bemötande/tillgänglighet. Äldreomsorgen i Oxelösund får 43 i betygsindex som ska jämföras med lika stora kommuner som får 53 i betygsindex och snitt för samtliga kommuner som är 52 i betygsindex. Stöd för utsatta personer (hjälp från Socialtjänsten) redovisas inte i detalj med poäng, men i stapeldiagram kan utläsas att även här har Oxelösund lägre betygsindex än snitt för samtliga kommuner. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter medborgarnas syn på möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut. Detta sammanfattas till

6 5 (10) påverkan- och förtroende. Oxelösund får 34 i betygsindex som ska jämföras med lika stora kommuner som får 38 i betygsindex och snitt för samtliga kommuner som är 40 i betygsindex. Jämförelse med andra mätningar Äldreomsorgen mäts också av Socialstyrelsen i öppna jämförelser som består av äldreguiden och Nöjd-Kund-Index (NKI). Resultatet för äldreguiden 2011 visar att särskilt boende ligger högre än Sverigesnittet på personaltäthet och boendemiljö men lägre på delaktighet, uppföljning, kompetens, kontinuitet, mat och samverkan. Motsvarande resultat för hemtjänsten är högre på uppföljning, personaltäthet och mat och lägre på delaktighet och kompetens Gruppen utsatta personer (hjälp från Socialtjänsten) finns ännu inte i öppna jämförelser, arbete pågår för att åstadkomma detta. Vad vi vet är att Oxelösunds kommuns kostnader för missbruksvård är höga och att de är 74 % högre än strukturkostnaderna. Nöjd-Kund-Index (NKI) mäter de äldres uppfattning om äldreboende och hemtjänst. För 2010 var NKI 62 för äldreboende i Oxelösund och 72 för samtliga kommuner. Motsvarande resultat för hemtjänsten var 74 i Oxelösund och 75 för samtliga kommuner. Generellt sett kan man säga att de låga betygsindexen för äldreomsorgen i Oxelösund på NMI och NII också återspeglas i öppna jämförelser och i NKI. Den nya organisationen utgör grunden och ska ge bättre förutsättningar för att uppfylla målen för verksamheten. Detta får i sin tur betydelse för vårdtagarna/brukarna vad gäller upplevd kvalitet, effektivitet och rättsäkerhet Dessutom påbörjas arbete med värdegrund, kvalitetsledningsarbete, genomförandeplaner, genomlysning av hemtjänsten med målinriktning på kundorienterat synsätt och möjlighet att på ett bra sätt kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Vi har ansökt om pengar från EFS-fonden (europeiska socialfonden) för att vårdbiträden ska kunna utbilda sig till undersköterskor (vi väntar på svar om vi beviljas eller inte). Missbruksvården är genomlyst våren 2011 och målgrupper har identifierats. Arbetet fortsätter nu med att ta fram handlingsplaner som ska leda till förbättringar på området och för målgrupperna.

7 6 (10) Alla dessa delar tror vi på sikt kommer att ge en positiv påverkan för resultatet i framtida medborgarundersökningar och andra mätningar. Utbildningsförvaltningen A. Medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva på Ang utbildningsmöjligheter gör vi inga egna undersökningar om nöjdhet. Det låga värdet kan bero på att gymnasieskola inte finns på orten. Det är dock vår uppfattning att ungdomarna uppskattat att få komma in till Nyköping eller till andra orter för att vidga sina vyer och bekantskapskretsar. Utan att kunna hänvisa till statistik vet vi att önskan om ett bredare utbud inom vuxenutbildningen finns. Vi får många frågor och önskningar om utbildningar som vi tvingas säga nej till. Förbättringsmöjligheter Även det fåtal elever som läser på det individuella programmet här i Oxelösund kan i stället studera i Nyköping och på så vis gå i skola tillsammans med jämnåriga kamrater. Utbudet inom vuxenutbildningen kan breddas men det kräver utökad ram Utökad möjlighet till distansstudier med hjälp av digital teknik kan påverka bilden av studiemöjligheterna. Kräver investering i digital teknik. Ang trygghet görs egna undersökningar årligen vid respektive enhet samt på kommunnivå vart annat år sedan Undersökningarna visar på en hög grad av trygghet i grundskolan, familjedaghem, förskola och skolbarnsomsorg. Resultaten är stabila över tid Pågår ständigt och är ett uppdrag enligt skollag B. Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter Egna undersökningar ang. upplevd nöjdhet finns inte att tillgå i nuläget. Kommer att ingå i framtida arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

8 7 (10) Statistik finns att tillgå avseende elevernas studieresultat i grundskolan. Elevernas resultat har varierat över tid mellan 2001 och Görs uppföljning som tre eller femårsvärden är resultaten mer stabila och inte alarmerande låga i jämförelse med riket eller med jämförbara kommuner. Uppdraget är dock att alla elever ska nå målen och de gör de ännu inte. Ang värdena för förskolan och gymnasiet Ytterligare analys behöver göras för att ta reda på vad brukarna önskar för att bli mer nöjda. Förskolan är väl utbyggd, personalen välutbildad och vi erbjuder dygnetruntomsorg. Måluppfyllelsen i grundskolan måste öka. Arbete med detta pågår Barngruppernas storlek i förskolan bör minska och personaltätheten öka. C. Medborgarna om inflytandet i kommunen Egna undersökningar Frågor om information och påverkan/inflytande ställs i den enkät vi genomför vart annat år Information: Andelen elever som anser att de får tillräcklig information om målen i skolan är hög, ca 95% Påverkan/inflytande: andelen elever som anser att de har inflytande över undervisningen har ökat sedan första mättillfället 2001 och uppgår till ca 75%. Detta värde är dock för lågt, det ingår i uppdraget i skollag och läroplaner att undervisningen ska planeras tillsammans med eleverna. Andelen föräldrar som anser sig kunna påverka situationen i skolan är ca 60%. Även det ett värde som bör förbättras. Föräldrarna till barn i förskolan upplever en högre grad av inflytande. Inflytande och påverkansmöjligheter ska öka, främst i grundskolan. Arbete pågår Kultur- och fritid Fritid har en hög påverkan av helhetsbetyget därav nedanstående satsningar. Detta gäller både kultur och fritidsverksamheterna. Genom att de har hög påverkan så blir de viktiga i betygssättningen. Därtill så innebär det sannolikt att om det uppstår minskning så blir resultatet snabbt mycket synligt.

9 8 (10) Fortsätta att utveckla Koordinaten som mötesplats, informationscentrum och event. Göra satsningar på kulturaktiviteter/möjligheter för barn och unga. Ramdalen som centrum för motion och hälsa fortsätta att kraftsamla och fokusera så att området blir attraktivt och intressant för alla åldrar. Skapa ett ungdomsråd där ungdomar kommer till tals och får tydlig möjlighet att påverka. Alltid bjuda in ungdomsrådet. Förebild är Borås kommun som är årets ungdomskommun. Utveckla Koordinaten som kommunens informationscentrum alla frågor öppet 7 dagar i veckan Turismen som spjutspets när det gäller marknadsföringen. Tillsammans med besöksnäringsföretagen skapa konkreta projekt som stäms av. Projekt Ålö genomförs och genom stöd till Hembygdsföreningen få ökat skärgårdsboende och genom att antalet besök ökar så stimuleras besöksnäringen. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Vi finns med i "öppna jämförelser, företagsklimat 2011 där vi fått ett mycket bra resultat. Vi skickar även ut en enkät till våra kunder" som fått någon form av beslut hos oss, bygglov, bostadsanpassning, miljötillstånd etc. Den skickas kontinuerligt till samtliga sedan årsskiftet. Handlar om tillgänglighet och bemötande. Vi har även där ett bra resultat. Vi är alltså på gång med insamling av fakta för att sedan se vilka förbättringar vi måste jobba med. Har gjort en utvärdering av hittills inkomna svar av vår "kundenkät", den som skickas kontinuerligt med beslut mm. 116 svar har inkommit, svarsfrekvens ca 60%. Resultatet, totalt, är följande Handläggningstid 7 % är missnöjda, 17 % är nöjda och 76 % tycker det är mycket bra Här finns ett förbättringsområde Bemötande Ingen är missnöjd, 12 % är nöjda och 88 % tycker det är mycket bra

10 9 (10) Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom förvaltningen för att förbättra servicen gentemot medborgare och näringsliv. Vi lägger stor vikt vid bemötande och handläggningstider som mäts via enkäter. Planprocessen utvecklas med förbättrad dialog och ökat inflytande. Kustbostäder/Oxelö Energi Bolagen har haft en workshop angående medborgarenkäten. I underlaget finns en prioritering samt vilka våra målgrupper är. Har även gjort en NKI undersökning under Bolagens kommentarer till medborgarenkäten Bolagen upplever en otydlighet i kommunens målbild, vision samt varumärke som får till följd att bolagen i sin tur upplever en osäkerhet i val av strategisk inriktning samt prioritering av åtgärder. Prioriterade områden enligt bolagen som är viktiga för kommunens utveckling och får genomslag i en medborgarenkät. Varumärket Oxelösund (prio 1) Målbild för Oxelösund (prio 1) Vision för Oxelösund (prio 1) Skolan Dragplåster som drar besökare Centrum utvecklingen Kommunikation till och ifrån Oxelösund Mat och resturanutbud Damning Stadsnätutbyggnad Oxelösunds marknadsföring (synas) 4. Diskussion på koncernledningsgruppen Koncernledningsgruppen påpekar att man kan titta även på de områden som fått bra betyg i medborgarundersökningen. Kan man ta det som invånarna rankar högt ännu högre? Här kan man jämföra med synpunkter som framkommer i arbetet med Vision 2025.

11 10 (10) Det löpande arbetet med förbättringar ska redovisas i respektive verksamhetsplan. Se ovan förbättringsområden identifierade inom varje verksamhetsområde och som ska in i respektive verksamhetsplaner. Diskussionen som fördes på koncernledningsgruppens möte pekade på följande förbättringsområden: Förbättringsområde Stärka Oxelösundarnas självkänsla. Att få Oxelösundarna att vilja bli ambassadörer för Oxelösund. Information och delaktighet är viktigt. Vi måste kommunicera vad vi gör i verksamheten och visa på goda exempel. Vi gör många bra saker som inte kommuniceras. Åtgärd Jobba med visionen. Att arbeta med stolthet är att arbeta med identitet och där spelar Kultur och fritid en viktig roll. Marknadsföring, information och kommunikation ingår i KS verksamhetsplanering, men att identifiera områden att lyfta fram (goda exempel) måste kontinuerligt beaktas av koncernledningsgruppen. Uppdrag med marknadsföring och information har även Kultur och fritid. Ågärder inom övriga förbättringsområden som inte nämnts ovan: Kommersiellt utbud och bostäder (se del A ovan) ingår i satsningarna på näringsliv i KS verksamhetsplan. Gator och vägar (se del B ovan): Det finns en extra satsning i KS verksamhetsplan och investeringsmedel för Den nya trafikingenjören kommer dessutom kunna ta tillvara kommuninvånarnas behov kring trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar. Medborgare med fysiskt handikapp kommer också bli hjälpta av investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning. Följande medel finns i investeringsbudgeten 2012: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: 750 kkr Gång- och cykelvägar: kkr Tillgänglighetsanpassning: 200 kkr Parker: 200 kkr

Medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökningen 2013 KS14.45 Resultatrapport 2014-04-08 Anders Lindgren Patrik Wendeblad Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Medborgarundersökningen 2013 6 2.1 Modellen "Nöjd-kund-Index"... 6 2.2 Prioriteringsmatrisen... 6 Prioriteringsmatris

Läs mer

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Januari 2014 Anett Karlström Piteå det är hit man kommer när man kommer hem 1 Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 5 Resultat sett som indikatorer Medborgarenkät

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Trosa kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Trosa kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Trosa kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-24 kl. 14.00 Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Mars 2013, Markör Marknad och Kommunikation AB Jonas Karlsson Markör Örebro Kungsgatan 1 701 47 Örebro Fax: 019-16 16 17 Markör Stockholm

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Oxelösunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Motala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer