Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011"

Transkript

1 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige )

2 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad (kf 145)

3 3 (10) EKONOMI Mål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid God ekonomisk hushållning Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Verksamheternas nettokostnader dividerat med skatteintäkter och statsbidrag augusti och december 102,5 % 2014 Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag augusti och december 4,0 % fram till 2014

4 4 (10) Kommentar till ekonomiperspektivet: I november 2004 beslutade kommunfullmäktige om nya finansiella mål för den kommunala verksamheten. Bakgrunden var den av regeringen framlagda propositionen, senare beslutad av riksdagen, kring God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (2003/04:105). Den 23 november 2009 (kf 188) beslutade kommunfullmäktige, i samband med budget 2010 och verksamhetsplan , om de finansiella måltalen. Två av dessa måltal läggs in i det balanserade styrkortets ekonomiperspektiv och ett måltal utgår fr o m Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till max 102,5 % och detta ska vara uppfyllt år Att kunna lägga mer pengar på verksamheterna än vad skatteintäkter och statsbidrag inbringar har för Oskarshamns kommun varit möjligt genom de finansiella nettointäkterna. Enligt kommunfullmäktiges underlag till beslutet (kf 188) var målavvikelsen för 2011 till ca -75 mkr och 2012 till ca -89 mkr inkl posten sparbeting att hantera. Volym för skattefinansierade investeringar Investeringsvolymen för skattefinansierade investeringar får inte överstiga 4 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar ca 47 mkr per år. Att målet beräknas mot skatteintäkter och statsbidrag innebär en följsamhet mot inflationsutvecklingen. Kommunen har haft stora investeringsvolymer vilket har fått till följd att man idag lägger en klart större andel av sina resurser på lokaler än vad andra kommuner gör. För att komma tillrätta med denna problematik måste kommunen antingen avyttra fastigheter eller minska framtida investeringar så att de understiger avskrivningsvolymerna. Enligt kommunfullmäktiges beslut (kf 188) var målavvikelsen för 2011 till ca -15 mkr och 2012 till ca -4 mkr. Inflationsskydd av förmögenhet (krav på resultatnivå) För att inte tära på kommunens förmögenhet ska vår kommun generera resultatnivåer som inflationsskyddar kommunens egna kapital (förmögenhet). Med en inflationsprognos på 2 % innebär detta att kommunen måste generera ett årsresultat på ca 41 mkr. Riksbankens långsiktiga inflationsmål uppgår till 2 % med en toleransnivå på +/- 1 %. Detta mål utgår fr o m 2011.

5 5 (10) MEDBORGARE Mål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Attraktiv kommun med hög livskvalitet Delaktiga medborgare Nöjd-inflytande-index (NNI) med ett index baserat på kommunstorlek. Vartannat år NII God kommunal service Nöjd-medborgar-index (NMI) Vartannat år NMI Attraktiva boendeformer Antal nyproducerade bostäder 40 nya bostäder per år Goda förutsättningar till försörjning Arbetsförmedlingens sysselsättningsgrad augusti och december Högst sysselsättning i länet

6 6 (10) Kommentar till medborgarperspektivet: Delaktiga medborgare Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter inflytandet på kommunal verksamhet och beslut och omfattar bl a tillgänglighet, information, öppenhet, inflytande och förtroende. I 2007/2008 års medborgarundersökning har Oskarshamns kommun ett NII på 37 på en skala på Ett NII lägre än 40 betraktas av SCB som icke godkända för kommuner med invånare som genomfört undersökningen (18 st). Genomsnittet för alla kommuner i undersökningen (96 st) är NII 41. Rimligt mål för Oskarshamns kommun bör vara NII 40 tills år Mätningarna bygger på medborgarnas uppfattning som ofta påverkas av kunskapsnivån kring de områden som bedöms. Som måltal anges de indextal som SCB använder i medborgarundersökningarna, bl a för att det då goda möjligheter att jämföra sig med andra kommuner. God kommunal service Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter kommunal service för de flesta kommunala verksamheterna, bemötande och tillgänglighet. I undersökningen 2007/2008 fick Oskarshamns kommun ett NMI på 50. Godkänd nivå för kommuner med invånare är ett NMI på 54. Genomsnittet för kommunerna i undersökningen är 54. Rimligt mål för Oskarshamns kommun bör vara NMI 54 tills år Åtgärder är redan på gång inom området, t ex Ett Oskarshamn, Företagslots och Servicecenter samt förbättrat bemötande och kommunikation. Detta kommer att påverka indexet i positiv riktning. På samma sätt som för NII bygger mätningarna på medborgarnas uppfattning som ofta påverkas av kunskapsnivån kring de områden som bedöms. Som måltal anges de indextal som SCB använder i medborgarundersökningarna, bl a för att det då goda möjligheter att jämföra sig med andra kommuner. Attraktiva boendeformer Att erbjuda attraktiva boendeformer ska mätas genom antalet nyproducerade bostäder och har sin bakgrund i nya detaljplaner och befolkningsutveckling. Goda förutsättningar till försörjning Oskarshamns kommun ska erbjuda goda förutsättningar till försörjning. Detta ska mätas genom arbetsförmedlingens uppgift om sysselsättningsgraden för Oskarshamns kommun. Måltalet är att sysselsättningsgraden ska vara högst i länet.

7 7 (10) MEDARBETARE Mål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Attraktiv arbetsgivare Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Andel anställda som har en individuell utvecklingsplan Årligen Minst 50 % 2012 Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nöjd-medarbetar-index (NMI) Vart tredje år med start höst 2010 Ökning med 20 % jämfört med höst Goda arbetsvillkor Arbetsvillkorsindex (AVI) AVI Ökad närvaro Faktisk arbetad tid i förhållande till total arbetstid augusti och december 80 % 2011

8 8 (10) Kommentar till medarbetarperspektivet: En förutsättning för att i framtiden kunna rekrytera ny personal samt behålla och utveckla befintlig personal är att våra arbetsplatser i kommunen är attraktiva. Viktigt är möjligheter till inflytande, goda arbetsmiljöer, anställningsvillkor, trygghet och utveckling i arbetet. Kommunen kommer under de kommande åren att ha stora pensionsavgångsgångar och vid nyrekrytering av personal kommer vi dels att konkurrera med andra arbetsgivare, dels möta en ny generation på arbetsmarknaden med delvis andra krav och förväntningar. Tryggad kompetensförsörjning/utveckling Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs. Kompetensförsörjning är processen som fortlöpande ska säkerställa att kommunen har medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid. Oskarshamn kommun ska ge medarbetarna möjlighet att utvecklas genom intressanta arbetsuppgifter i en lärande organisation. Kompetensutveckling ska stimulera till kreativitet och utveckling av både medarbetare och verksamhet samt att kommuninvånarna ser kommunens medarbetare som kompetenta, serviceinriktade och handlingskraftiga. Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att skapa attraktiva arbetsplatser. Våra ledare är goda representanter för kommunen. De har en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde och tar ett helhetsansvar för sitt uppdrag. Tillsammans med sina medarbetare arbetar de för att nå uppställda mål. Arbetet präglas av ansvarstagande, påverkan, lojalitet, tillit och förtroende. Nyckeltalet är ett Nöjd- Medarbetar-Index (NMI) som mäter arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Den omfattar helheten och innehåller bl a delaktighet, ledarskap, kompetens, jämställdhet och trygghet. Goda arbetsvillkor Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet som dessutom ökar möjligheterna att attrahera nya medarbetare. Nyckeltalet arbetsvillkorsindex (AVI) beskriver arbetsvillkoren i kommunen ur medarbetarnas perspektiv och är sammanvägd av nio olika indikatorer, bl a anställningstrygghet (andel tillsvidareanställda), arbetsersättning (kostnad per timme), chefskap (samma möjlighet att bli chef), kompetensutveckling (utbildning), arbetsbelastning (övertid), arbetsmiljö (korttidssjukfrånvaro), personalansvar (antal anställda per chef), rehabiliteringsbehov (långtidssjukfrånvaro) och turbulens (avgångar). I AVI-undersökningen 2008 låg Oskarshamns kommun på ett AVI 109 och tidigare års värde var AVI 104. Högsta värdet på deltagande kommuner var 155, lägsta 95 och medianen 115. Det bör vara rimligt för Oskarshamns kommun att uppnå ett AVI på 120 tills år Ökad närvaro Kommunen ska ha en så hög grad av närvaro på arbete som möjligt. Arbetet ska organiseras så att våra resurser kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Faktisk arbetad tid i förhållande till den totala arbetstiden mäter hur resurseffektiva vi är. I handlingsplanen för att nå målet kring ökad närvaro kan det finnas underliggande nyckeltal och mål, t ex att minska långtidssjukfrånvaron, korttidssjukfrånvaron och övrig frånvaro. I 2008 års AVI-undersökning låg närvaron i Oskarshamns kommun på 77 %. Genomsnittet låg på 82 % för de kommuner i som ingick i undersökningen. Målet för Oskarshamns kommun är att till år 2011 öka till 80 % närvaro.

9 9 (10) UTVECKLING Mål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Ökad tillväxt Genom utveckling av god infrastruktur och kommunikation Upprättad färjetrafik till Baltikum Reguljär godstrafik minst en gång/vecka 2015 Korta pendlingstiden med kollektivtrafiken till: Kalmar Växjö Restid: Max 1 tim Max 1 tim 45min 2020 Breddat näringsliv Nya jobb inom tjänstesektorn nya jobb 2015 Nyföretagande 120 nya företag/år 2015 Attraktiv kommun FOKUS-ranking Här-ärdet-bäst-att-bo Topp

10 10 (10) Kommentar till utvecklingsperspektivet: Utvecklingsperspektivet baseras huvudsakligen på kommunens utvecklingsprogram. Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Möjlighet till regional/nationell/internationell dagspendling via väg, järnväg och flyg samt goda förutsättningar för person- och godstransporter inkl färjetrafik till Gotland och Baltikum. För framgång krävs god samverkan i regionen men också med omkringliggande län kring prioriteringar. Med internationell pendlig avses pendling till större noder i Europa. Ambitionerna innebär ett fortsatt arbete för att åstadkomma internationell färjetrafik på Baltikum samt att korta pendlingstiden för kollektivtrafiken mellan Oskarshamn och Kalmar samt mellan Oskarshamn och Växjö. Breddat näringsliv Kommunen ska verka för att skapa 1000 nya jobb i tjänstesektorn (5 år) genom breddad arbetsmarknad med högre andel kvalificerade arbetstillfällen (mera diversifierad arbetsmarknad), utveckling av en framgångsrik internationell forskarmiljö med koppling till affärsutveckling (Atrinova), utveckling av upplevelsenäring/turism en anläggning av internationell dimension med många mindre komplement, ökat nyföretagande, entreprenörskap och stimulera alternativa driftformer av kommunal verksamhet. Insatsområdet har som långsiktigt mål att minska beroendet av några få stora arbetsgivare, att utveckla diversifieringen av näringslivet mot främst tjänste- och servicesektorn men även skapa flera nya företag baserade på tjänster/produkter med hög teknikhöjd. En breddad näringslivsbas underlättar också möjligheterna till arbete för medflyttare vid rekryteringar. Insatserna omfattar också ett fortsatt arbete för att stimulera nyföretagandet samt utmaning/konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Attraktivitet Vidareutveckla Attraktiva Oskarshamn, utveckla det framtida attraktiva boendet, utveckla den kommunala servicen till medborgare och företag samt kommunicera åtgärder och initiativ. Projekt Attraktiva Oskarshamn börjar efter ett drygt års arbete ge ordentliga avtryck i arbetet med att lyfta bilden och självbilden av Oskarshamn. En fortsatt och breddad satsning är önskvärd. Attraktiva bostäder är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna. Arbetet med att ta fram nya områden måste pågå kontinuerligt för att undvika framtida bristsituation. Service till medborgare och företag behöver utvecklas. Förslag till införande av servicekontor och kommunens samlade initiativ i näringslivsarbetet är exempel på aktiviteter till stöd för ökad service. Arbetet med aktiv kommunikation av nyheter och initiativ från kommunen behöver ytterligare utvecklas och ges en mera strategisk och proaktiv inriktning för att ge en tydligare bild av kommunens ambitioner och pågående arbete. Oskarshamn har i Fokus ranking följande placering sedan starten =51, 2007=61, 2008: 105 och 2009=131. Rimligt mål bör vara att bli bland de 100 bästa kommunerna vid mätningen Etablering av FUD-center kring energi (forskning, utveckling och demonstration) Denna del i utvecklingsprogrammet är i dagsläget inte med i utvecklingsperspektivet. Utveckla samverkan kring kompetensförsörjning Denna del i utvecklingsprogrammet är i dagsläget inte med i utvecklingsperspektivet.

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 10 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 12 Finansiell analys

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Socialnämnd/Socialtjänsten

Socialnämnd/Socialtjänsten Ordförande: Eva Andersson Verksamhetsområdeschef: Ewa Klingefors-Hedlund Budget 2011, tkr Personal 3 260 Kostnader antal årsarbetare Intäkter varav kvinnor 79 % Nettokostnader -1 622 366 män 21 % Umeå

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti 2011. Arjeplogs kommun

Delårsrapport. Januari-augusti 2011. Arjeplogs kommun Delårsrapport Januari-augusti 2011 Arjeplogs kommun Innehållsförteckning Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och nämnder. Bolag och stiftelser är ej medtagna. Rapporten är indelad i fyra huvuddelar,

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER

EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER H C KOLA O S V A DEN YGGNA N 60-TALET B T U A T STÖRS G SEDA R O S M O FLER BOS TÄDER EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1

örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 innehåll så här läser du Örnsköldsviks kommuns årsredovisning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer