Vision och mål för Åstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision och mål för Åstorps kommun"

Transkript

1 Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2012/171 Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

2 2(10) Inledning Utifrån ett omfattande omvärlds- och framtidsarbete under år 2011 och under januari 2012 med sikte på nya mål för kommunen inför år 2020 har fem fokusområden tagits fram. Föreslagna fokusområden: Fler i arbete och fler företag Utveckla attraktivt boende Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Fler väljer kommunen som arbetsgivare Ekonomi och förhållningssätt Under varje fokusområde finns ett antal mål som skall nås år 2020 och dessa mål måste därför vara utvärderingsbara varje år. Mätbarheten utgår ifrån ett nuläge och vad som skall uppnås fram till år Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, fokusområden samt övergripande mål. Varje nämnd skall arbeta fram verksamhetsmål som skall vara kopplade till de övergripande målen. Nämnderna skall genom sina verksamhetsmål i samband med delårs- och årsbokslut följa upp och redovisa till kommunfullmäktige hur man arbetar för att nå de övergripande målen. Åstorps kommuns verksamheter påverkas av faktorer i omvärlden som kan vara svåra för kommunen att klara på egen hand. Ett nära samarbete med omkringliggande kommuner, andra myndigheter och organisationer är därför viktigt för att visionen och målen ska uppnås. Familjen Helsingborg är ett organiserat samarbete i Skåne Nordväst som ger möjligheter till samverkan och utveckling mellan kommunerna inom särskilda områden.

3 3(10) Övergripande processflöde Vision för Åstorps kommun Fokusområden Mätbara mål Från nuläge till önskvärt läge 2020 Årlig återkoppling och rapportering av de mätbara målen Vision = åskådliggör en önskad framtid samt anger färdriktning som skall beröra, skapa känsla samt ge energi. Visionen skall dessutom vara lätt att komma ihåg. Fokusområde = förslag på strategiska områden som skall - leda till att visionen uppnås - prioriteras inför kommande verksamhetsår - kunna utvärderas och påvisa konsekvenser för de kommunala verksamheterna och för budgetutfallet Mätbara mål = mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

4 4(10) Vision för Åstorps kommun Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Fokusområden Fler i arbete och fler företag Det är av stor betydelse att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga människor motiveras för arbete. Kommunen måste samverka med andra parter och myndigheter för att främja olika vägar i syfte att skapa fler arbetstillfällen och att fler människor blir anställningsbara. Etablering och tillväxt för företagen skall underlättas. Utveckla attraktivt boende Boendet har stor betydelse för individen oavsett ålder. Närheten till god samhällsservice och bra kommunikationer är viktigt samt tillgång till ett varierat fritids- och kulturutbud. Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Barn och ungdomar skall ha tillgång till god omsorg och bra utbildning. Utbildningens betydelse ökar i takt med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar. Det livslånga lärandet är ett måste både idag och i framtidens samhälle. Ett tryggt åldrande är beroende av goda boendemiljöer, trygghet i de offentliga rummen samt kommunal service och omsorg av god kvalitet. Fler väljer kommunen som arbetsgivare Åstorps kommun skall vara en attraktiv arbetsplats, där man får växa och utvecklas i en kreativ miljö. Ekonomi och förhållningssätt En förutsättning för att kunna driva verksamheter med hög kvalitet är en god ekonomi. Åstorps kommun skall förbättra sin ekonomiska ställning. Detta görs genom måltal relaterade till god ekonomisk hushållning men också genom förhållningssätt. Alla som arbetar i kommunen har ett ansvar att utifrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt för att ge kommuninvånarna bästa möjliga verksamhet för varje insatt skattekrona.

5 5(10) Fokusområde: Fler i arbete och fler företag Mål År 2011 År 2020 Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare skall försörja sig genom arbete Andelen invånare mellan år som förvärvsarbetar skall öka. (Medelvärdet för riket 77,4 % enligt KKiK) Källa: KKiK Fler unga i åldern år skall beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning. 71,6 % Över medelvärdet för riket år 2020 Andelen av öppet arbetslösa och sökanden i program med aktivitetsstöd av befolkningen mellan år skall minska. (Medelvärdet för riket 10,6 % i januari 2012) Källa: Arbetsförmedlingen Kommuninvånarnas hälsa skall förbättras 14,6 % (januari 2012) Under medelvärdet för riket år 2020 Ohälsotalet skall minska för personer i arbetsför ålder. (Medelvärdet för riket 29,5 dagar år 2010) Källa: Försäkringskassan 35,3 dagar Under medelvärdet för riket år 2020 Turistomsättningen i kommunen skall öka Mätning av omsättning fördelat på branscher inom besöksnäringen. 95 Mkr 200 Mkr Källa: TEM - Turistekonomisk mätning 2010 Myndighetsutövning och service mot företagen skall förbättras. Kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service mot företagen. Nöjdkundindex mäts på en skala mellan (Medelindex för landet 66 år 2011) Ej mätt 2011 Över medelindex i landet. Källa: Nöjdkundindex (NKI) KKiK = Kommunens kvalitet i korthet

6 6(10) Fokusområde: Utveckla attraktivt boende Mål År 2011 År 2020 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun. Invånarantalet skall öka med 150 personer/år Källa: SCB Verka för att utöka kollektivtrafiken i nord-sydlig riktning. Genom samverkan med berörda parter möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan Invånare skall få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal ( ) Planering påbörjad ( ) Genomfört Andelen invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande skall öka. 69 % 100 % Källa: KKiK Informationen och servicen på kommunens hemsida skall vara väl utvecklad och tillgänglig Andelen invånare som anser att kommunens webbinformation är god skall öka. 51 % 100 % Källa: KKiK Kommunens invånare skall känna sig trygga i samhället. Tryggheten skall öka Källa: Polisens trygghetsmätning i Skåne 2011 bygger på 33 indikatorer. (Medelvärdet polisområde Skåne Nordväst 1,7) Ett turistmål skall bli ett av Skånes tio mest besökta. Utveckla Stenbrottet till en besöksattraktion Index 2,12 Påbörja planering 2012 Över medelvärdet i Skåne Nordväst år 2020 Etableringen genomförd KKiK = Kommunens kvalitet i korthet

7 7(10) Fokusområde: Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Mål År 2011 År 2020 Eleverna skall uppnå en högre resultatoch måluppfyllelse på nationella prov. Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurserna 3, 6 och 9 skall öka. Källa: Skolverket Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten skall göras delaktiga i planering och uppföljning av insatserna. (3) - 60,3 % (6) - 83 % (9) - 87 % 100 % 100 % 100 % Andelen barn och unga som görs delaktiga i planeringen skall öka. Ej mätt % Källa: Socialförvaltningen Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen skall ungdomars livssituation förbättras. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning skall öka. 53 % 100 % Källa: KKiK Elever i årskurs 9 skall vara behöriga till nationella gymnasieprogram. Andelen elever som är behöriga skall öka. 88 % 100 % Källa: Skolverket Samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen. Andelen elever som fullföljer skall öka. 70 % 100 % Källa: Skolverket Service och omsorg av äldre skall vara av hög kvalitet. Sammanvägt index för delaktighet, kompetens, kontinuitet och boendemiljö skall vara högre än medelvärdet för riket. (Medelvärdet för riket år 2011 = 3.3 av max 5) Ej mätt fullt ut Högre än medelvärdet för riket Källa: Socialstyrelsens äldreguide KKiK = Kommunens kvalitet i korthet

8 8(10) Fokusområde: Fler väljer kommunen som arbetsgivare Mål År 2011 År 2020 Ledare i Åstorps kommun skall ha god ledarkompetens. Ledarskapet skall stärkas och utvecklas i kommunen. Källa: Medarbetarenkät 2011 Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Genomsnittliga tjänstgöringsgraden ska öka år från år. Källa: Personalekonomiska redovisning Medarbetarna skall trivas och utvecklas i Åstorps kommun Andelen som trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter skall öka. Källa: Medarbetarenkät 2011 Medarbetarnas trivsel skall öka genom ett gott samarbete och god kommunikation. Informationen och samarbetet på respektive arbetsplats skall öka. Källa: Medarbetarenkät 2011 Helhetssynen och samsynen skall utvecklas hos medarbetare och ledare 4,2 poäng av max 5 54 % av tillsvidareanställda arbetar heltid. 4,61 poäng av max 5 3,82 poäng av max 5 5,0 poäng Alla medarbetare skall ha erhållit önskad tjänstgöringsgrad 5,0 poäng 5,0 poäng Samsynen och helhetssynen inom och mellan kommunens verksamheter skall öka. Källa: Medarbetarenkät ,5 poäng av max 5 5,0 poäng KKiK = Kommunens kvalitet i korthet

9 9(10) Fokusområde: Ekonomi och förhållningssätt Mål År 2011 År 2020 Högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till verksamhetskostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv. Källa: Ekonomienheten Kommunens soliditet skall öka Soliditeten i %, inklusive pensionsåtagande före (Medelvärdet för länet 26 % år 2010) Källa: Ekonomienheten Investeringar, exklusive exploaterings och va-investeringar, skall finansieras fullt ut med skattemedel Femårsperspektiv 23 % (2010) 98 % Medelvärdet för länet 2020 Summan av investeringar får högst uppgå till summan av avskrivningar för motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat resultat. 0 0 Källa: Ekonomienheten Förhållningssätt Helhetssyn 1. Omfördelning inom egen enhet, eget område och egen förvaltning 2. Omfördelning mellan förvaltningarna 3. Framställan om medel till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige Medvetenhet, information Informera och öka förståelsen för den ekonomiska situationen i hela organisationen. Beställare betalare Resurs skall följa beslutet. Effektivisering/rationalisering Ständigt se möjligheter och agera därefter. Över- och underskott Överföring av medel mellan år bedöms efter den situationen som råder vid tidpunkt för kompletteringsbudget. Enbart kostnader av engångskaraktär får godkänna

10 10(10) Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema

en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema 1(9) ~HÄRRYDA.KOMMUN 2014-04-015 Alliansen i Härryda en ~.,-,- Mandatperioden 2014-2018 Per Vorberg Gruppledare Moderatema aria Komevik Jakobs :UI I ruppledare J Centerpartiet 2(9) Allians för Härryda,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer