Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013"

Transkript

1 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

2 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE Stockholm Tel: Fax: Versionsnummer: 1.0 Ansvarig: Klas Bjerkeby Dokument-referens:

3 Innehåll 1 Introduktion Utvärderingsmodell Syfte med detta dokument 2 2 Styrkor och problemområden 3 3 Slutsatser Måluppfyllnad Projektledning Kompetens Tillvägagångssätt 5 4 Rekommendationer 7 1

4 1 Introduktion Under hösten 2012 genomförde PA Consulting Group (PA) en utvärdering av projektet Bli företagare - Generationsskifte i småföretag. Syftet med utvärderingen var att säkerställa lärande samt ge underlag till kommunikation av projektets resultat och erfarenheter så att dessa kan användas i projektets fortsättning, oavsett form för denna fortsättning. 1.1 Utvärderingsmodell Utvärderingen bestod i analys av dokument som tillgängliggjorts av Umeå Universitet, 26 semistrukturerade telefonintervjuer med projektmedlemmar och deltagare i projektet, dvs. aspiranter och företagsägare, samt två workshops; en med projektmedlemmar och en projektets styrgrupp. För att strukturera analysen användes matrisen nedan. Dels analyserade de huvudsakliga faser som PA ser i matchningsprocessen: identifiering, matchning, genomförande av affär och övertagande av verksamhet. Dels analyserades projektet med utgångspunkt i fyra perspektiv: måluppfyllnad, projektledning, kompetens och tillvägagångssätt. Figur 1: Konceptuell analysmodell - omfattning 1.2 Syfte med detta dokument Detta dokument är utvärderingsprojektets slutrapport och samlar de viktigaste styrkor, problemområden, förbättringsförslag och rekommendationer som identifierats längs projektets gång. Som ovan nämns syftade projektet till att dokumentera lärdomar för framtida insatser, därför är målet med rapporten att beskriva så konkreta områden som möjligt för projektet att fokusera på framgent. 2

5 2 Styrkor och problemområden Tendenserna i telefonintervjuerna var relativt tydliga och de bekräftades sedan i workshops, det var få datapunkter som förvånade workshopdeltagarna. Att målen för projektet inte uppnåtts är tydligt och det har varit tydligt att man satte upp väl ambitiösa mål sedan en tid; målen var 20 matchningar, 10 företagsöverlåtelser per år och att hälften skulle vara kvinnor. Efter en initial period av framgång, delvis beroende på att man kunde beta av ett sedan tidigare upparbetat bestånd av företag, hamnade projektet i en fastlåst modell där man var beroende av Arbetsförmedlingen för att få nya aspiranter. Projektet hade mycket svåra förutsättningar redan ifrån början med de företag och aspiranter som var aktuella. Då aspirantsidan inte utvecklades som tänkt (att få studenter var intresserade) samt att Arbetsförmedlingen omprioriterade så att endast långtidsarbetslösa fick delta i projektet blev sökandet efter aspiranter ännu tuffare. Att projektet länge haft sjukdomsinsikt men inte lyckats ta sig ur situationen är en observationspunkt i sig, det är PAs bedömning att projektet blev mindre och mindre exekutivt och handlingskraftigt på grund av dessa motgångar. Flera idéer har diskuterats med inte blivit verklighet. Det är viktigt för projektets fortsättning man bygger på styrkorna och att nedanstående problemområden ses som problem att tas sig runt, inte som bakåtriktade förklaringar till varför man inte lyckats med de kvantitativa målen. Ett bra och viktigt initiativ: Oavsett uppnått resultat tycker i princip samtliga respondenter att projektet är viktigt och borde fortsätta, utöver de faktiska matchningar som uppnås kommer också positiva bieffekter. Höga förväntningar: Både företagsägare och aspiranter har höga krav på sin motpart. Aspiranter vill ha rätt företag för dem, en aspirant säger: Dels att det ska vara i rätt bransch så att jag kan bidra med någon kunskap. Utvecklingspotential är mycket viktigt. Varumärke är mycket viktigt för att få en bra start. Företagsägare vill hitta en driven aspirant som är intresserad av produkten. Båda sidor har också förväntningar att processen ska gå fort, när förväntad ledtid är ca 18 månader. Givet det potentiella urval som finns är det svårt att uppfylla dessa förväntningar. Otydlig organisation för projektstyrning: Projektet hade många intressenter och projektdeltagare, projektet var deltidssyssla för flertalet deltagare och därtill skapade det låga intresset från studenter en situation där det inte var intuitivt att Umeå Universitet faktiskt skulle leda projektet. Flertalet respondenter tyckte att det gick åt för mycket tid till administration och för lite till fältarbete. Otydliga roller i projektet: Respektive projektmedlems roll i projektet har inte varit tillräckligt tydligt definierad och uttalad Olika syn på syftet med projektet: De kvantitativa målen med projektet var alla medvetna om men syftet med projektet har setts något olika från olika projektmedlemmar; Umeå Universitet med flera har värderat en strukturerad akademisk process för lärande inför framtiden medan Småbolagsknuten med flera mest värderat faktiska generationsväxlingar. Givet dessa olika synsätt har de olika parterna sett olika initiativ som naturliga åtgärder, vilket skapat svårigheter för samarbete. Otillräcklig planering: när projektet inte gick som planerat, bland annat att studenter inte lockades till projektet, fanns ingen plan B. Detta gav i sin tur upphov till otydligt ägarskap. Ingen riskanalys: projektet har flera gånger stött på oväntade motgångar, bland annat när möjligheter till praktik ändrades. Då ingen riskanalys genomförts hamnade projektet i dessa situationer utan verktyg att ta sig vidare direkt, en riskanalys hade tvingat projektdeltagare att tänka igenom möjliga risker och dess konsekvenser. 3

6 Brist i kommunikation: Viss projektkommunikation har varit väl strukturerad och tydlig, dock finns exempel på projektmedlemmar som upplever att de inte blivit informerade om beslut eller att deras problem inte blivit hörda av andra projektmedlemar. Rätt kompetens men bristande stöd: Sammantaget visas att aspiranter och företagare upplever att projektdeltagarna varit kompetenta i sin uppgift, även projektdeltagarna själva menar att de med få undantag varit rätt deltagare. Dock menar många aspiranter och företagare att det varit svårt att få kontakt med projektet i vissa frågor. Inget strukturerat tillvägagångssätt: Ingen tydlig struktur existerar för identifiering, matchning och stöd vid övertagande av verksamhet, både aspiranter och företag upplever projektet som rörigt och ostrukturerat. Projektet har fokuserat på de första två faserna av övertagande, dvs. identifiering och matchning, därefter har man sett det som att aspirant och företagsägare får hitta sin egen väg och att övriga marknadsaktörer ska ta över. Dock är denna fortsättning otydligt definierad och punkt för överlämning är ej heller beskriven. Missbedömning av den psykologiska resan för deltagare: För företagsägare är det en lång process att ta sig till beslutet att man vill sälja, förutsatt att man inte redan bestämt sig. För aspiranter är det ett stort steg att gå ifrån arbetslöshet till företagsägande. Detta har inte getts tillräcklig uppmärksamhet i projektet. 4

7 3 Slutsatser 3.1 Måluppfyllnad Projektets mål var 20 matchningar och 10 företagsövertagande per år, därtill skulle hälften av dessa vara kvinnor. Uppnått resultat totalt är ca 20 matchningar och 10 företagsövertagande, det är oklart hur många som varit kvinnor men det är betydligt färre än hälften. Projektet har alltså uppnått ungefär hälften av målen. I det lärande perspektivet har man lyckats bra, förutsättningar finns nu för att strukturera projektet på ett bättre sätt, få tydligare roller och sätta rätt förväntningar hos projektdeltagare 3.2 Projektledning Projektledningen har inte fungerat tillräckligt bra, flera projektdeltagare har kommenterat detta. Svagheten ligger dock inte i att man inte lyckats styra mot rätt effektmål utan att man inte fått med alla intressenter och heller inte fått alla projektmedlemmar att dra åt samma håll. Roller har inte varit tydliga, uttalade och förankrade i hela projektorganisationen. Detta är ett absolut krav i en projektorganisation av denna storlek och typ, där flera olika organisationer ska samarbeta och flertalet deltar på deltid. Projektadministration har skötts oklanderligt men övrig kommunikation mellan deltagare behöver stärkas och ske snabbare för att projektet ska bli mer exekutivt. Rapportering, dokumentation och beslutsfattande har fungerat väl och styrgruppen har varit beslutsför. Flera respondenter menar att det funnits en fungerande riskhantering men det faktum att projektet hamnat i flera oväntade situationer utan att ha en plan B visar att riskhanteringen ej var tillräcklig. 3.3 Kompetens Projektmedlemmarna hade gemensamt den kompetens som krävdes för att strukturera och genomföra projektet. För lite fokus har dock lagts på nyckelfaktorer såsom hantering av projektdeltagares förväntningar, projektledning, och att leda företagare och aspirant hela vägen till affär inte bara att sammanföra dem. Flera projektdeltagare menar att de gärna sett en större involvering och mer stöd ifrån projektets sida. Kompetens och kunnande har alltså funnits där men inte erbjudits i tillräckligt stor utsträckning. Projektmedlemmar behöver proaktivt stötta projektdeltagare kontinuerligt igenom hela processen för att de ska känna sig trygga i den process de går igenom, det räcker inte med att kunna svara på frågor. 3.4 Tillvägagångssätt Valt tillvägagångssätt var till stora delar ändamålsenligt, dock har flera huvudkomponenter inte fungerat som tänkt. I de fall projektet upplevt sämre effekt än förväntat har det också tagit lång tid att få fram åtgärder, eller så har inga åtgärder satts in. Praktik visade sig vara en nyckelfaktor för att få ägare och aspirant att känna sig trygga med varandra, därför bör man i fortsättningen av projektet säkerställa att det finns förutsättningar för att ha praktik som naturlig del av matchningen.. Den största utmaningen för lyckade generationsskiften är att hitta främst aspiranter men även företagare och att lyckas få dem att vara intresserade så länge som krävs för att få till en 5

8 matchning. Projektdeltagare har ofta förväntningar på att övertagande ska ske på några månader medan det i själva verket tar ca 18 månader. Mycket kommunikation och hög frekvens i påstötningar är viktigt för att får projektdeltagare trygga i processen Fas 1: Identifiera företag och blivande entreprenörer Antalet entreprenörer och aspiranter har varit för få men ofta av bra kvalitet givet förutsättningarna. Fler kanaler behöver identifieras för att säkra ökat bestånd av företag och aspiranter, de kanaler som använts har inte fungerat i tillräcklig utsträckning Fas 2: Matchning av företag och entreprenör Matchningen har skötts på ett bra sätt och stor vikt har lagts vid att få ihop rätt kandidater. I vissa fall har det ändå blivit fel men detta har berott på personkemi snarare än kompetensprofil. Projektdeltagare har vid flertalet intervjuer sagt att de önskat ökat stöd, mer resurser behöver läggas vid att säkerställa att de får information i tillräcklig utsträckning, även om informationen är att ingenting hänt Fas 3: Genomföra affär Detta har inte varit i fokus för projektet men bör vara framgent. Även om man vill låta marknadskrafter ta vid och inte störa och konkurrera bör projektledningen säkerställa att rätt krafter tar vid eller stötta om så inte blir fallet Fas 4 övertagande av verksamhet Precis som i fas 3 bör projektet övervaka och säkerställa att processen når sitt slut, även om man inte är operativt inblandad i själva övertagandet. 6

9 4 Rekommendationer För att öka antalet generationsväxlingar bör projektet satsa på ett fåtal specifika områden vilka beskrivs nedan. Dessa togs fram i workshops den 12 och 13 november vilka var baserade på PAs analys: Sätt tydliga förväntningar ifrån början: både företagare och aspiranter behöver få den sannolika vägen fram till ägarskifte beskriven för sig så att de vet vad de kan förvänta sig. Detta gäller tidsramar, vilket stöd de kan förvänta sig ifrån projektet och vad de behöver söka annorstädes samt vilken typ av företag som finns. Öka interaktion med projektdeltagare: för projektdeltagare är deltagande en osäker och ny resa, de behöver därför frekvent kommunikation om var som händer, även om ingenting händer för tillfället. Projektet behöver lotsa deltagare igenom processen och vara deras bollplank för funderingar och problem, även om projektet inte själv kan lösa alla problem utan pekar på andra instanser som kan hjälpa till. Skapa tydlighet i projektet externt: det är både en styrka och en svaghet att ha många deltagare i projektgruppen, för att minimera svagheter och maximera styrkor bör projektet bli tydligare i kommunikationsvägar mot projektdeltagare och skapa en tydlig front mot aspiranter och företagare. Skapa tydlighet internt i projektet: det ger stora fördelar att ha kompetens samlad i projektgruppen men det skapar också komplexitet. För att öka effektiviteten och bättra samarbetet bör projektet tydliggöra och överenskomma roller och ansvar. Man behöver också skapa en naturlig projektledning kopplad till huvudman som styr projektet och ansvarar för att involvera rätt externa instanser vid rätt tillfälle. Projektledningen ska också omprioritera och besluta om aktiviteter vid oförutsedda händelser. Omfördelning av resurser: I den mer operativa fas som projektet nu går in i bör en omfördelning ske från administrativa resurser till operativa resurser så att förhållandevis mer resurser läggs på att identifiera framför allt aspiranter men även företag. En arbetsgrupp bör skapas med nyckelpersoner som lägger större delen av sin arbetstid på projektet. Öka pooler av företag och aspiranter: fler initiativ och nya arbetssätt krävs för att öka antalet företag och aspiranter. Det krävs också nya kanaler utöver Arbetsförmedlingen för att få in aspiranter. För att öka antalet företag och aspiranter rekommenderas att testa och utvärdera ett modifierat arbetssätt där osäkra aspiranter och företagare knyts lösare till projektet dvs. om de inte kan binda sig till att delta i projektet kanske de kan läggas i en pool för osäkra som tar beslut när väl en passande aspirant/företag dyker upp. Projektet bör också lägga mer tid på att öka kännedomen om projektet via media och säkerställa att nyckeldeltagare, såsom Arbetsförmedlingen, har tillräckligt god insikt i projektet och vad det försöker åstadkomma. Definiera processen till företagsöverlåtelse: projektet behöver övergripande definiera hur processen från första kontakt till företagsöverlåtelse kan se ut och var projektet lämnar över till övriga marknadskrafter, denna process kan delas med aspiranter och företagare som ett led i förväntanshantering. Säkra nätverket: Vikten av att ha god kontakt med det lokala företagandet är stor, varför mer tid bör läggas på att hitta dörröppnare än att försöka öppna dörrar själv. Därtill är det viktigt att de goda kontakter som nu finns bibehålls och att man säkrar goda relationer med banker. Utöver detta bör också en plattform för nätverkande bland företagare och aspiranter skapas så att de kan utbyta erfarenheter. Möjliggör praktik: Praktik nämns som framgångsfaktor av alla som genomfört den. Det är viktigt för att företagare och aspirant ska känna sig mer bekväma i processen till ägarskifte. 7

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling?

En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling? En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling? Utvärdering av projektet BraFöre Mikael Vallström Foto: Gunilla Svensson En rapport från FoU Söderhamn En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling?

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING. Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18

Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING. Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18 Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Rapportens syfte... 4 Material... 5 Lärande utvärdering och följeforskning...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET

SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET Handisam SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET Stockholm 2012-02-01 Sweco Eurofutures AB Ulf Savbäck 1 (40) Sweco, Telefon Telefax www.sweco.se Sweco Eurofutures AB Org.nr 556342-6559 säte Stockholm

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer