Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag"

Transkript

1 Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd :47:37

2 iværksætterpixi_svensk.indd :48:31

3 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta deltagare 9 Kompetenta aktiviteter 11 Kompetenta effekter 15 Kompetenta slutsatser 19 iværksætterpixi_svensk.indd :48:31

4 iværksætterpixi_svensk.indd :48:31

5 5 Kompetenta... I projektet KOMPETENTA SMÅFÖRETAG har drygt småföretagare fått möjligheten att utarbeta en analys av sin verksamhet och därefter genomföra en utbildning som man själv valt. Projektet pågick under fyra år, och har finansierats av EU via Svenska ESF-Rådet i Skåne län. För att få en överblick över projektets resultat och effekterna för de medverkande företagen/deltagarna i Skåne har partnerna bakom projektet Region Skåne, LRF och Företagarna kontinuerligt under projektets gång utvärderat hur projektet framskridit. I den här broschyren presenteras några av de viktigaste slutsatserna från utvärderingsarbetet, som genomförts av de danska konsulterna ABCdialog och NIRAS Konsulenterne. KOMPETENTA har gett mig mod att försöka våga förverkliga drömmar Vi beskriver först något om projektets metod och ger därefter en bild av utvärderingens resultat. Utvärderingsrapporterna finns på Regions Skånes hemsida iværksætterpixi_svensk.indd :48:35

6 iværksætterpixi_svensk.indd :48:37

7 7 Metod KOMPETENTAs grundidé är att varje småföretagare själv vet vilket slags utbildning som hon eller han behöver. Samtidigt visar forskning inom företagsutveckling att nätverk är viktiga och bägge dessa komponenter har KOMPETENTA i stor utsträckning lyckats förena. Kontakten med andra leder ofta till nya infallsvinklar, lösningar och samarbeten. Erfarna processoch organisationskonsulter har varit handledare i nätverken. Analysfasen bestod av två heldagssammankomster med en till två dagars eget arbete däremellan, enskilt eller i grupp. Analysfasen avslutades med en timmes individuell handledning. Analysen sågs som projektets kärna den skulle ge alla deltagare nya insikter om sitt företag och om vad de skulle kunna göra för att utveckla det. Analysen låg också till grund för vilken utbildning var och en valde att gå vidare med. Analysfasen ledde fram till en individuell kompetensplan tillsammans med en utvecklingsplan för varje företag. Planerna skulle ange vilken utbildning eller utveckling som man valde och varför och dessutom när, var och hur planerna skulle verkställas. När handlingsplanen dvs utvecklingsplan samt kompetensplan var godkänd, gick projektet in i sista fasen, själva genomförandet. Varje deltagare i projektet hade rätt till kompetensutveckling upp till ett värde av kronor. Deltagarna fick själva fritt välja kurser och kursleverantörer. KOMPETENTA iværksætterpixi_svensk.indd :48:40

8 iværksætterpixi_svensk.indd :48:42

9 9 Deltagare Efter projektets slut ombads deltagarna att utvärdera sitt utbyte av projektet KOMPETENTA. Det skedde i form av en enkät som skickades ut via e-post till 683 personer, som man hade e-postadress till. Av dem har 348 personer (respondenter) svarat. Det ger en svarsprocent på 52,8%. Respondenterna är: 66% kvinnor 68% mellan 35 och 55 år 81% enmansföretagare 59% startade verksamhet efter 2000 KOMPETENTA har haft tiden med sig i så motto att utvärderingen vid projektets slut visar att mer än hälften av deltagarna har fått kännedom om projektet genom sina nätverk och genom andra deltagare i projektet. Detta styrkte resultaten från utvärderingen 2005 då merparten av deltagarna svarade att de ville rekommendera projektet till andra det har de uppenbarligen gjort! KOMPETENTA iværksætterpixi_svensk.indd :48:45

10 10 iværksætterpixi_svensk.indd :48:46

11 11 Aktiviteter Det råder inget tvivel om att de aktiviteter som KOMPETENTA har satt igång har uppfyllt behov hos målgruppen på ett sätt som upplevs som mycket relevant och angeläget för de flesta. Det visar slututvärderingens resultat tydligt: 82% av respondenterna som har deltagit i ett informationsmöte svarar att det var mycket bra eller bra 85% av respondenterna som har deltagit i de två analysdagarna svarar att det var mycket bra eller bra 92% av respondenter svarar att det kursval de gjorde enligt kompetensutvecklingsplanen var mycket bra eller bra Som huvudmotiv till att delta svarar 85% att det var viktigt eller mycket viktigt : Det var utvecklat specifikt för små företag som mitt och 79% att: Jag hade ett aktuellt behov av stöd och bollplank gällande hur jag skulle utveckla mitt företag KOMPETENTA iværksætterpixi_svensk.indd :48:50

12 12 ANALYSDAGARNA Analysen av det egna företaget var ett centralt inslag i KOMPETENTA. Det var här deltagarna sammanfördes och fick möjlighet att diskutera sina företag och planer med andra i samma situation. Det gav en grogrund för diskussionerna, handledarna gav input inför varje företags planer och ställde också generella frågor. Kursmaterialet lämnades fram av handledarna i början av projektet och blev mer eller mindre noga genomarbetat beroende på den som ledde undervisningen. 81% av respondenterna svarar att de är mycket eniga eller eniga om att Det var bra att arbeta med företagsplanen 77% av respondenterna svarar att de är mycket eniga eller eniga om att Innehållet på de två kursdagarna var mycket relevant Den kritik som framställs pekar i många skilda riktningar några tyckte det gick lite för långsamt, några att det gick för fort. Några anser att det var för stor spridning mellan branscherna i grupperna andra framhäver det som ett positivt inslag. Några var mycket förtjusta i sin konsult medan andra inte alls var lika förtjusta, trots att det var samma konsult. En kommentar återkom: 58% av respondenterna svarar att de är mycket eniga eller eniga om att Det skulle varit mer individuell rådgivning Sammanfattningsvis förklarade hela 84% av respondenterna att de i hög utsträckning eller i någon utsträckning tyckte att det var relevant att göra analysen. Med egna ord framhöll deltagarna att det var otroligt bra och viktigt att få tid att - och vara tvungen att - analysera sitt eget företag, vilket nedanstående citat visar: Den (analysen) var mycket nyttig att få göra, den gav en inblick i att omvärlden förändras från den dag jag gjorde den första. Det är bra att som ensamföretagare komma i kontakt med proffs för att göra en omvärdering av sin verksamhetsanalys iværksætterpixi_svensk.indd :48:52

13 13 UTBILDNINGERNA Efter genomförd företagsanalys kunde deltagarna, med utgångspunkt i sin företagsanalys och kompetensutvecklingsplan, anmäla sig till en kurs de själva valt. Varje deltagare hade kr att använda till utbildning. 97% av deltagarna hade när slututvärderingen pågick börjat sin kompetensutveckling 85% hade använt hela beloppet för kompetensutveckling Tabellen visar att i synnerhet IT- och hemsideskurser har varit populära, men också kurser om personlig utveckling, coaching och mentorskap. De mera utåtriktade aktiviteterna marknadsföring och försäljning har lockat många. Vilket slags utbildning ska du, eller har du deltagit i? Procent Ledarskap och företagsutveckling (n = 329)) 16% IT och webb (n = 329) 30% Coaching/mentorskap (n = 329) 20% Personlig utveckling (n = 329)) 22% Marknadsföring och försäljning (n = 329) 21% Ekonomi (n = 329) 14% Presentationsteknik (n = 329) 7% Språk (n = 329) 4% Annat (skriv vad) (n = 329) 30% iværksætterpixi_svensk.indd :48:53

14 iværksætterpixi_svensk.indd :48:53

15 15 Effekter Det huvudsakliga syftet med KOMPETENTA SMÅFÖRETAG har varit : Att stimulera till kompetensutveckling i enmansföretag och företag med högst 4 anställda i Skåne. Därför är det mycket intressant att deltagarna i hög grad har känt sig stimulerade till kompetensutveckling och ser det som viktigt för utvecklingen av sin verksamhet. Jag har blivit bättre på att ta betalt och att marknadsföra och sälja mina tjänster. Jag är nu beredd att anställa en person, vilket jag funderat på tidigare, men nu vågar jag ta steget KOMPETENTA iværksætterpixi_svensk.indd :48:56

16 16 UTBYTE När deltagarna utvärderar utbytet av sitt deltagande i KOMPETENTA framhåller de särskilt att projektet har ökat deras professionalism och gett dem ökad insikt i hur viktigt det är att ha och använda sig av ett nätverk. 71% av respondenterna svarar att de upplever att KOMPETENTA i hög utsträckning eller i någon utsträckning har tillfört dem ökad professionalism 67% av respondenterna svarar att de upplever att KOMPETENTA i hög utsträckning eller i någon utsträckning har gett dem förmåga till större strategisk planering och 67% av respondenterna svarar att de upplever att KOMPETENTA i hög utsträckning eller i någon utsträckning har tillfört dem ökad insikt om betydelsen av ett kontaktnätverk EXEMPEL PÅ EFFEKTER För att undersöka vilka effekter som Kompetenta Småföretag har haft, har respondenterna ombetts att ge exempel på betydelsefulla förändringar för sig själva eller företaget och som kan härledas till projektet. Nära 80% har beskrivit förändringar, dels rent praktiska förändringar, men också av mer abstrakt karaktär (nedan nämns exempel på effekter som anges av många) Att vara mer målinriktad i sin verksamhet, dvs att sätta mätbara och långsiktiga mål. iværksætterpixi_svensk.indd :48:58

17 17 Ökad kunskap genom fackspecifik utbildning och ökad kunskap om hur man driver en professionell verksamhet, t ex med hjälp av bättre ekonomistyrning, projektledning, struktur och planering. Hur viktigt det är med ett kontaktnätverk och att det ska användas. Det är viktigt att veta att man inte är ensam. Blivit bättre på att prissätta och våga ta betalt för sin produkt eller tjänst. Att se på sin verksamhet med kundens ögon, bli bättre på att analysera marknaden och därmed också bli bättre på marknadsföring. Mer eller mindre konkret fokuseras effekterna till stor del på att deltagarna fått insikt i hur det är att driva små företag och hur viktigt det är. Denna insikt och den konkreta kompetens de har fått ut av projektet ger många en stor trygghet i förhållande till sin situation. Utöver detta understryker flera vikten av att utbilda/ vidareutveckla sig och att projektet har gett dem ett nytt perspektiv på hur det är att driva ett litet företag. Konkret nämner flera att de har lärt sig att vara mer målinriktade, arbeta efter både kort- och långsiktiga mål, upprätta strategier och göra verksamhetsanalyser. Det har varit mycket nyttigt att stanna upp och tänka efter istället för att oreflekterat fortsätta i gamla spår. Det har också lett till att många säger att de har lärt sig att enbart fokusera på lönsamhet samt att kunna välja åt vilket håll de skulle kunna expandera. Till slut nämns också att de har blivit bättre på att avläsa marknaden, blivit bättre på att få kunder och att vidga sin kundkrets. KOMPETENTA har bidragit till att höja min kompetens inom den verksamhet som jag bedriver. Detta innebär att jag kan jobba på ett annat sätt som inte sliter på min kropp på samma sätt som mitt arbete gör i dag. Jag känner också att KOMPETEN- TA har varit med och hjälpt mig att sikta längre fram och ta steg mot min dröm iværksætterpixi_svensk.indd :48:58

18 iværksætterpixi_svensk.indd :48:58

19 19 Slutsatser MÅLUPPFYLLELSE Utvärderingen av KOMPETENTA - som kontinuerligt har bedrivits under projektets gång visar med all tydlighet att projektet har blivit en succé. Projektet har uppnått såväl de kvantitativa som de kvalitativa målen och den utvecklade arbetsmodellen har i stora drag upplevts som lyckosam för både deltagande företag, organisationerna bakom projektet och konsulterna som handlett nätverksgrupperna. Helt rätt inriktning, precis vad småföretagare som jag behöver Redan från början har man arbetat målinriktat med marknadsföring och med nätverksuppbyggande med kommunerna i Skåne. Detta har fungerat bra på vissa ställen men mindre bra på andra, kanske för att man där haft andra aktiviteter för målgruppen eller att idén bakom KOMPETENTA inte riktigt har gått hem. DELTAGARNAS PERSPEKTIV Från deltagarnas sida är bilden i alla fall kristallklar. De är generellt mycket positiva och framhåller flexibiliteten, möjligheten att själva välja kurs, men också företagsanalysen som har tvingat dem till att se sig själva och sitt företag djupt in i ögonen. KOMPETENTA iværksætterpixi_svensk.indd :49:01

20 20 Nedanstående tabell säger detta med all tydlighet: I vilken grad..... var KOMPETENTA värd pengarna?.. var KOMPETENTA betydelsefullt i förhållande till den tid du investerade?.. var KOMPETENTA något du vill rekommendera till andra?.. var KOMPETENTA en god blandning av undervisning, rådgivning och själv-reflektion? I en hög grad I någon grad I en liten grad Inte alls Sammanlagt 83% 13% 2% 1% 100% 75% 17% 7% 1% 100% 82% 14% 4% 1% 100% 66% 22% 8% 3% 100% Detta pekar på att det är viktigt att inte ändra på insatserna mot målgruppen de upplevs som relevanta och något som angår - men ändå ger plats för det individuella inslaget som småföretagare uppskattar så högt... för Guds skull ta inte bort möjligheten att själv välja utbildning. Tror att var och en själv vet vad de behöver för att utveckla sin verksamhet Deltagarna betonar hur viktigt det är att man inte ändrar på det som gjorts, att det ges stöd till nätverksbyggande och till kompetensutveckling ekonomiskt så att alla kan vara med, då detta annars skulle vara ett hinder för småföretagares utveckling. ORGANISATIONSPERSPEKTIVET Modellen man arbetat efter får också anses som en succé. De tre deltagande organisationerna Region Skåne, Företagarna och LRF har varit direkt inblandade iværksætterpixi_svensk.indd :49:03

21 21 i projektets dagliga verksamhet, vilket har inneburit ett ägarskap och en struktur där alla känt sig delaktiga, informerade och involverade. Alla har varit mycket nöjda med projektets dagliga arbete och administration sett ur både deltagarnas och de deltagande organisationernas synvinkel. Även samarbetet med EFS-rådet framhävs som gott och betydelsefullt för projektets framgång, då det har präglats av öppenhet och vilja att hitta lösningar. I ETT PERSPEKTIV KOMPETENTA har varit igång längre än andra projekt och det har lönat sig, vilket man kunnat se i deltagarnas svar om hur man fått kännedom om projektet. Det har givetvis varit en fördel eftersom det har etablerats ett slags varumärke och en medvetenhet hos målgruppen. Nu när projektet är avslutat är det viktigt att säkra att det man vunnit inte helt försvinner. I detta ligger en utmaning för partnerna bakom projektet och andra intressenter i Skåne. Deltagarna är mycket intresserade av en fortsatt fokusering på småföretagare, gärna med utgångspunkt i KOMPETENTAs idé om nätverksträffar, mingling och informella sammankomster med yrkesinriktat, utvecklande innehåll. Ha fler nätverksträffar med intressanta föreläsare och aktivt nätverkande i designen Deltagarna hade i slututvärderingen även andra goda idéer om fortsatt fokus på småföretagare: Fortsätta på ungefär samme sätt, kanske KOMPETENTA steg 2 - en fortsättningskurs för de som har gått steg 1 och: Fortsättningsutbildning med inriktning att bygga upp någon form av seniorrådgivare som skulle kunna agera bollplank för nya småföretagare med kompetens inom olika områden. iværksætterpixi_svensk.indd :49:03

22 iværksætterpixi_svensk.indd :49:03

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Affärskraft Värmland Följeutvärdering

Affärskraft Värmland Följeutvärdering Affärskraft Värmland Följeutvärdering Slutrapport Erik Jannesson (Ek.dr) erik@serus.se SERUS Ek. För. 2013 06 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 1. PROJEKTET AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND... 1 2. OM INFORMATIONSINSAMLINGEN...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Abstrakt Följande undersökning är en utvärdering gjord på

Läs mer

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer