Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge"

Transkript

1 Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar i Kävlinge. 1 Företagarringen Från början fanns en förhoppning om att kunna starta en Företagarring även med offentliga/kommunala arbetsplatser, men på grund av olika skäl har det inte blivit så. För närvarande finns det alltså bara en företagarring i Kävlinge som projekt Ambassadörsutveckling tagit initiativ till. Företagarringen startade i februari 2009 och har vid slututvärderingens genomförande varit verksam i 23 månader. Medlemsantalet är för tillfället åtta företagare förutom kommunens näringslivsoch turistchef, en representant för Företagarna region Syd och två från projektledningen för Ambassadörsutveckling. Sammanlagt tolv deltagare. Av företagen är ett nytillkommet sedan i våras och ett har utträtt så antalet företag i ringen är fortfarande åtta. Syfte och mål Syftet med Företagarringen är att förbättra och göra samverkansvinster när det gäller personalförsörjning, rehabilitering och kompetensutveckling, samt att lära av varandra för att utveckla och stärka sina verksamheter. Efter ett år skall minst 75 % anse att de har god nytta/är nöjda med Företagarringen och efter två år skall minst 75 % vilja fortsätta samarbetet i ringen. Utvärderingens genomförande Enligt utvärderingsplanen skall en frågeundersökning i form av intervjuer ske två gånger under projekttiden med företagarringens medlemmar och deltagare. Den första är genomförd och finns i rapporten Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge (2009). I den första rapporten redovisas deltagarnas förväntningar på Företagarringen, hur de tyckte den fungerat de första tio månaderna och hur de anser att den bör organiseras framöver. I denna avslutande undersökning följs förväntningarna upp och resultatet av Företagarringen summeras. 1 Ansökan om genomförande programområde 1. Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge. 1

2 Denna slutliga utvärderingsrapport bygger på åtta intervjuer med medlemmar i Företagarringen, två med projektägarens representanter, en med kommunens näringslivschef och en med representant för Företagarna region Syd. Alla intervjuer, utom tre, som skedde via telefon, har spelats in på ett elektroniskt media. Intervjuerna tog mellan en halv till knappt en timme i anspråk. Resultatet redovisas utan namn på de intervjuade eller hänvisning till deras företag, vilket avtalades om innan intervjuerna genomfördes. Den kursiverade texten är direkta citat ur intervjuerna. Redovisning av utvärderingen Förväntningar på Företagarringen De förväntningar som de intervjuade generellt hade på Företagarringen vid första intervjutillfället var att verksamheten skulle bidra till att utveckla Kävlinge kommuns företagande, bygga nätverk, samt hjälpa och stötta varandra och andra företagare. Mer specifikt uttrycktes förväntningar om att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra företagare som leder till att de kan förbättra och utveckla sina affärsrelationer och företag. På frågan om deras förväntningar, när projektet snart är slut, har infriats är svaren blandade. De flesta menar att de inte har infriats fullt ut. Det har inte utvecklats som jag hade förväntat mig. Svårt att hitta kärnfrågor och vad vi skall jobba med. Många vill, men vi hittar inte den gemensamma driven. Lite grand, vi har kommit vidare något och kommit ner på en lite mer konkret nivå om vilket håll vi är på väg och vad vi skall komma fram till. Vi börjar hittat rätt nu med utbildningar, info och föreläsningar. Vi har klarare mål med vad vi vill uppnå. Flera av deltagarna menar att Företagarringen varit verksam alldeles för kort tid för att kunna uppfylla förväntningarna, men att verksamheten är på rätt väg. Det tar tid att hitta formerna och de måste få ta sin tid. Det går inte att tvinga fram något. Svårt att på så kort tid infria förväntningarna, men vi har fått mer fart på verksamheten och börjat jobba mer konkret. 2

3 Vi kom inte till skott riktigt i början, men å andra sidan det får ta tid. Viktig att lära känna varandra innan man kan börja arbete ihop. Förväntningarna både våra egna och på projektet var för höga. Projektledningen delar företagarnas uppfattning om att det varit för kort tid för att uppfylla förväntningarna och målen. Svårt att kunna infria förväntningarna på så kort tid. Projekttiden räcker inte till för att nå enda fram. En av de företagare som vid förra intervjutillfället inte hade några större förväntningar på Företagarringen är nu betydligt mer positivt inställd till verksamheten. Dom [förväntningarna] har förändrats. Det har hänt saker. Vi har nu ett tema till varje gång och börjat hitta formerna, en stor förändring till det bättre. När det gäller syftet med samverkansvinster avseende personalförsörjning och rehabilitering var förväntningarna vid starten inte särskilt höga hos företagen. Någon hade förhoppningar om hjälp med rehabilitering men ingen med personalförsörjning, medan det från projektledningen fanns förväntningar både om samverkan avseende rehabilitering och om personalförsörjning. Speciellt var förväntningarna höga avseende rehabilitering. Vi trodde att vi skulle ha mycket samarbete kring det här med rehabilitering. Nu blev det inte så, mycket för att behoven inte funnits då företagen varit för små förutom ICA Maxi och Hejdes. Vi utgick ifrån att det fanns mer behov av utbyte av personal och rehabilitering mellan företagen. Högst och starkast var förväntningarna, från alla parter, på att Företagarringen skulle bidra till kompetensutveckling. Det är också inom det området som den varit mest framgångsrik och det som har uppskattats mest av dess medlemmar. Det är inom kompetensområdet som ringen har sin styrka. Det har jag haft stor glädje av. Mindre företag har god nytta av utbildning och information, speciellt bra var den med Försäkringskassan. Kompetensutveckling håller vi på med i allra högsta grad. Rehab och personalförsörjning har vi inte haft behov av ännu. Företagarringens struktur och innehåll 3

4 Företagarringens struktur och innehåll har inte förändrats märkbart under projekttiden. Ett enmansföretag har lämnat ringen och ett större företag med 35 anställda har tillkommit, vilket inneburit att den önskade - mixen av stora och små företag, har förbättrats. Blandningen mellan stora och små företag, som det nu är en styrka hos Företagarringen. Som liten företagare har man inte så mycket erfarenhet och insyn i lagar och förordningar och hur man löser det praktiskt som hos de stora. Branschspridningen har inte märkbart förändrats av denna ändring och upplevs av medlemmarna som bra och viktig då de får insyn i och kan ta lärdom av andra verksamheter än sin egna. Att träffa andra företagare i en annan bransch än den man själv arbetar i är en stor tillgång. Flera medlemmar uttrycker önskemål om fler företag i ringen, inte minst på grund av att närvaron ibland är låg och det kan bli glest när man bjuder in en föreläsare eller någon annan gäst. Vi är för få företag i ringen. Alla kan inte närvara alltid och ett nytillskott hade stimulerat och ökat aktiviteten. Vi skulle ha fler företag med fler anställda för att balansen skall bli bra. Verksamheten En klar majoritet, 75 % av Företagarringens deltagare var i stort nöjda med hur verksamheten hade utvecklats vid förra intervjutillfället även om majoriteten menade att det inte ännu funnit sina former och var osäkra på hur det skulle komma att utvecklas. När nu projektet närmar sig sitt slut kan det konstateras, även om flera anser att Företagarringen inte utvecklats som de förväntat sig, att det blivit mer struktur på verksamheten. Vi har fått mer fart på verksamheten och börjat jobba mer konkret, särskilt när det gäller kompetensutveckling. Vi har haft flera olika föreläsare och planerar olika utbildningsinsatser. Det har blivit mer struktur på verksamheten. Det positiva tillskottet är gästföreläsare som vi gemensamt kommer överens om. 4

5 Det sista halvåret har det börjat hitta sina former, dels vad vi skall göra och dels att vi funnit föreläsningar och utbildningar som vi kan ha nytta av. Vid förra utvärderingstillfället hade företagarna svårt för att peka på någon konkret nytta de haft av Företagarringens arbete mer än att vissa förläsningar och information varit till hjälp i det vardagliga arbetet. Fortfarande är det information och föreläsningar som de anser sig haft mest nytta av. Information från olika håll, Försäkringskassan till exempel och den information vi fick om semesterlagen har jag absolut haft nytta av. Kompetensutveckling i form av information och föreläsningar är det jag haft allra mest nytta av. Att man kan fråga och byta erfarenhet. Som liten företagare har man stort behov hjälp med olika frågor. Andra exempel som ges är, - Jag har blivit mer synlig. Jag har fått personliga kontakter med andra företag som jag inte hade sökt annars och det är bra. Från kommunens Näringslivsenhet tycker man att mötena i Företagarringen varit bra och informativa och att studiebesöken hos företagen varit nyttiga. Konkret har man använt sig av Företagarringen - För att stämma av en del frågor, bolla idéer och få fram förslag. Från projektledningen menar man att den främsta nyttan med Företagarringen är att det skapat ett kitt mellan parterna och bidragit till att fördjupa relationen mellan företagen och kommunen. Samverkan Samverkan är en central och viktig del i Företagarringen och en klar majoritet tycker att den i stort varit bra, men att det behöver leda till mer konkreta resultat. Vid förra intervjutillfället såg medlemmarna fram emot näringslivsdagen som de skulle vara med och arrangera. Ett arrangemang som de tyckte föll väl ut och var intressant. Flera menar att det behövs mer inslag av den här typen. Den var bra, alla var involverade på ett eller annat sätt. Vi behöver mer av denna typ uppgifter. Var med och planerade den och det bidrog till att vi svetsades ihop mer. Några konkreta exempel på vad Företagarringen bidragit till är gemensam utbildning och auskultering hos varandra. 5

6 Mitt företag ordnade gemensam utbildning med ett av företagen i ringen och fick på så vis ner kostnaderna. En av våra [Ellco Food] medarbetare bytte arbetsplats med ICA Maxi för en dag för att pröva på ett annat arbete. Vi har haft pappaledigt och jag har frågat två av företagen i ringen om råd. Vi har kommit lite närmare varandra. Måluppfyllelse Det finns två graderade mål i syftet med företagarringen och båda får bedömas vara uppfyllda. 1. Att 75 % av medlemmarna efter ett år skulle anse sig haft nytta av Företagarringen var inte helt uppfyllt, men om det formulerades om till att vara nöjda med verksamheten så är målsättningen uppfylld. 2. Att minst 75 % av medlemmarna, när projekttiden är slut, vill fortsätta samarbetet i Företagarringen. Det målet är uppfyllt även om det finns tveksamheter hos medlemmarna angående Företagarringens form, innehåll och hur verksamheten skall drivas fortsättningsvis. Målet att förbättra och göra samverkansvinster avseende personalförsörjning och rehabilitering var inte uppfyllt vid förra utvärderingen och kommer inte heller att vara det när projektet upphör Det mål som bäst har uppfyllts och som får ses som Företagarringens styrka är kompetensutveckling. Här har de olika parterna lyckas väl med att både tillföra och bredda kompetensen inom sina företag och Företagarringen. Vad avser målet att lära av varandra för att utveckla och förbättra sina verksamheter så har kontakter knutits, nätverk byggts och utbyte skett såväl kunskapsmässiga som praktiska så det målet är uppfyllt även om det efterfrågas mer konkreta samverkansvinster. Företagarringens framtid När det gäller Företagarringens fortsättning och form efter projektidens slut råder det osäkerhet om hos de intervjuade. Alla företagarna vill, mer eller mindre, fortsätta med verksamheten. Från dem som är mycket positiva, Det vill jag oavsett vem som driver det. Tycker att det är bra att ha detta nätverk. Vill gärna fortsätta och tycker det är synd om det som vi byggt upp inte kan leva vidare. 6

7 Till dem som är mer tveksamma. Tror mer eller mindre på en fortsättning vissa har lämnat och vissa har kommit. Det står och väger. Det är väl fifty, fifty om det skall fortsätta. Jag tror att vi kan ha fortsatt nytta av Företagarringen, men då behövs det fler företag i den. Alla kan inte alltid och vissa är mindre aktiva än andra och då försvinner hälften på mötena. Jag är beredd att fortsätta, men inte med den profilen. Jag vill vara med, men är tveksam till att min tid räcker till, speciellt om vi skall driva det själva. Trots att det råder enighet om att vilja fortsätta, i en eller annan form, är det ingen av företagarna som i nuläget är beredda att ta ansvar för och driva verksamheten. Vill fortsätta, men är inte beredd att ta ansvar för att driva det. Har inte sett tillräckligt mycket nytta av Företagarringen för att satsa på den biten också. Kan tänka mig att fortsätta men vill inte driva det själv. Vill fortsätta och kan tänka mig att arrangera möte här och kontakta gästföreläsare, men inte att driva eller ansvara för Företagarringen. Flera av deltagarna menade att frågan om företagarringens framtid inte hade diskuterats och utgick ifrån att projektledningen kommunen skulle driva det vidare. Det har vi inte pratat om. Skall inte kommunen driva det vidare? Vi har förlitat oss mycket på Carina och om hon inte är med behöver vi en motor, en ordförande som kan gå runt, ett rullande ordförandeskap. Det tror jag blir ett problem. Det är Carina och Christer som drivit den och vi har lutat oss tillbaka. Projektledningen vill gärna se att Företagarringen fortsätter. Jag tycker att den skall fortsätta. Antingen att företagarna eller kommunen tar ansvar för det eller att vi alternerar, men menar att formen och innehållet behöver diskuteras. Ska vi fortsätta så behöver det dels komma in två, tre företag till för att det skall bli dynamik, för alla kan inte komma alltid och dels lite större företag med mer en ett par anställda. 7

8 Kommunens näringslivschef är också positiv till en fortsättning av Företagarringen, men menar. Att det skall bygga på företagens intresse och behov. Om de vill ställer vi upp. Diskussion Projekttiden för Företagarringen börjar närma sig sitt slut och det är dags att summera verksamheten. Förväntningarna från medlemmarna på vad ringen skulle kunna åstadkomma var höga från starten och har inte infriats fullt ut. Utvärderingen visar att det tagit tid för verksamheten att finna sina former och innehåll. Mycket beroende på den osäkerhet som funnits om vilket upplägg och inriktning den skall ha. Vid förra utvärderingstillfället fanns en oro och otålighet hos deltagarna över detta som inte är lika tydlig idag. Till stor del beroende på att Företagarringen börjar finna sin form, men också beroende på att medlemmarna kommit till insikt om att det tar och får ta tid att forma verksamheten. Det finns också en samstämmighet hos dem om att två år är alldeles för kort tid för att kunna etablera en bra och fungerande Företagarring. Summerar vi verksamhetens innehåll så kan det konstateras att syftet att göra samverkansvinster avseende personalförsörjning och rehabilitering inte uppfyllts beroende på att denna fråga avförts från dagordningen då inget företag haft de behoven. Det syfte och område som Företagarringen varit mest progressivt och framgångsrikt inom är kunskapsutveckling och det är också det som har uppskattats mest av företagarna. Samstämmigt ser de det som ringens främsta styrka och flera av dem ger exempel på vilken konkret nytta de haft av föreläsningar och annan kunskapsinformation. Ett annat av Företagarringens syfte, som är väl tillgodosett, är att lära av varandra för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Utvärderingen visar på att kontakter knutits, nätverk byggts och utbyte skett såväl kunskapsmässigt som praktiskt, även om det efterfrågas mer konkreta samverkansvinster. När det gäller Företagarringens fortsättning och form efter projekttidens slut råder det osäkerhet om hos de intervjuade. Alla företagarna vill, mer eller mindre, att verksamheten fortsätter, men ingen är vid utvärderingstillfället beredd att kliva fram och ta ansvar för att driva det. Projektledningen och kommunen ser gärna att Företagarringen fortsätter i en eller annan form, men, vilket företagarna instämmer i, detta har ännu inte diskuterats tillräckligt i ringen. Min bedömning vid förra utvärderingstillfället var att Företagarringen hade kommit till en kritisk punkt där det var viktigt för deltagarna att analyserar och reflektera över hur verksamheten hade bedrivits och hur den skall bedrivas 8

9 framöver genom att ställa frågor som, vad vill vi med Företagarringen? Vad skall den användas till? Hur skall den organiseras och drivas? Det som hänt sen dess är att formen och innehållet blivit tydligare, vilket bidragit till att Företagarringens syfte och mål också blivit tydligare, men frågorna som ställdes vid förra utvärderingen är fortfarande aktuella och bör snarast diskuteras, inte minst frågan om hur den skall organiseras och drivas framöver. Lund den 13 december 2010 /Lars B Ohlsson/ Extern utvärderare 9

Utvärdering av projekt Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge

Utvärdering av projekt Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge Bilaga I Utvärdering av projekt Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge Exempelföretagen Bakgrund Exempelföretagen är en del av Ambassadörsutveckling som är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som drivs

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Har du uppnått dina mål? Diskutera faktorer som kan ha påverkat måluppfyllelsen.

UTVECKLINGSSAMTAL. Har du uppnått dina mål? Diskutera faktorer som kan ha påverkat måluppfyllelsen. UTVECKLINGSSAMTAL Namn (medarbetare): Namn (chef): Nuvarande anställning: Avser år : 1. Uppföljning av föregående års samtal Syftet är att följa upp vad som har hänt sedan förra utvecklingssamtalet, diskutera

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Friskare Skinnskatteberg FINSAM-projekt uppföljning 2008

Friskare Skinnskatteberg FINSAM-projekt uppföljning 2008 Friskare Skinnskatteberg FINSAM-projekt uppföljning 2008 Bilaga till huvudrapport Erik O. Sjödin Creamus AB Hedemora Friskare Skinnskatteberg 1 Uppföljning cirka 6 månader efter genomfört projekt Uppföljningenkäten

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Nätverk. för blivande bibliotekschefer. SUHF Forum för bibliotekschefer 1 juni 2015

Nätverk. för blivande bibliotekschefer. SUHF Forum för bibliotekschefer 1 juni 2015 Nätverk för blivande bibliotekschefer SUHF Forum för bibliotekschefer 1 juni 2015 Bakgrund Framtida chefsförsörjning till universitets- och högskolebiblioteken Biblioteksledningarna genomgår nu en generationsväxling

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

WESTHAGEN UTBILDNING AB

WESTHAGEN UTBILDNING AB Bilaga 3 WESTHAGEN UTBILDNING AB Utvärdering Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 2(6) Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 3(6) Utvärdering Process Mentorprogram Jämnt på toppen Beställare Länsstyrelsen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Handledning till projektorganisation

Handledning till projektorganisation 2016-02-10 1(5) Handledning till projektorganisation Vem styr vem i insatsen/projektet Vi rekommenderar att insatsägare genomför ett arbetsmöte på temat vem styr vem, där styrgruppsmedlemmarna uppmanas

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Fortsatt gemensam utveckling

Fortsatt gemensam utveckling Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling 6 000 medarbetare kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 Samverkan och kunskapsorienterat Utveckla samverkan och öka den

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet UTLYSNING Bengt-Ove Boström 2005-01-21 Dnr G 213 212/05 Rektorsråd Fakultetsnämnder Benchmarkingprojekt: Forskarutbildningen från antagning till doktor Inledning Kvalitetsrådet

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Bemanning. Tieto PPS AH141, 1.1.2, Sida 1

Bemanning. Tieto PPS AH141, 1.1.2, Sida 1 Bemanning Sida 1 Om bemanning Bemanning av projektet är en färdighet som spänner över projektets hela livscykel. Från första tanken på att projektet ska bedrivas i projektform när projektägaren tillsätter

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING Heldag i en kommun Årjäng 12-02-01 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Årjäng Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Med fokus på att styra och leda Carl-henrik.adolfsson@lnu.se Fokus för dagens föreläsning Utifrån resultat och lärdomar från två större genomförda skolutvecklingsprojket

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

PRELIMINÄRA RESULTAT SLUTUTVÄRDERING VAD SÄGER UTVÄRDERAREN? MILSA:S RESULTAT OCH HÄLSANS VÄRDE FÖR EN EFFEKTIV ETABLERING RAMBÖLL MANAGMENT

PRELIMINÄRA RESULTAT SLUTUTVÄRDERING VAD SÄGER UTVÄRDERAREN? MILSA:S RESULTAT OCH HÄLSANS VÄRDE FÖR EN EFFEKTIV ETABLERING RAMBÖLL MANAGMENT PRELIMINÄRA RESULTAT SLUTUTVÄRDERING VAD SÄGER UTVÄRDERAREN? MILSA:S RESULTAT OCH HÄLSANS VÄRDE FÖR EN EFFEKTIV ETABLERING RAMBÖLL MANAGMENT LÄRANDE UTVÄRDERING Uppstart/förberedelser april 2014 förändringsteori

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning.

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Utvärdering av projekt Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av projekt Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Utvärdering av projekt Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Mars 2011 Lars B Ohlsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 MÅLSÄTTNING... 3 UPPDRAGET... 4 BESKRIVNING AV PROJEKTETS VERKSAMHETER...

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Språksams slutkonferens Karin Mattsson Språket i Fokus 110322

Språksams slutkonferens Karin Mattsson Språket i Fokus 110322 Språksams slutkonferens Karin Mattsson Språket i Fokus 110322 Språket i Fokus verksamhet handlar huvudsakligen om att stödja medarbetare att utveckla effektivare kommunikation över språk- och kulturgränser

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer