Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå Anna Berg Jansson, European Minds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds"

Transkript

1 Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå Anna Berg Jansson, European Minds

2 Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden under perioden till Målgrupp för projektet har varit sysselsatta personer mellan 1664 år. När det gäller deltagandet så har sammanlagt 104 personer tagit del av projektets aktiviteter; 84 män och 20 kvinnor. Denna utvärderingsrapport inleds med en beskrivning av projektets syfte, mål och bakgrund. Därefter presenteras utvärderingsuppdraget och de aktiviteter som genomförts i utvärderingssyfte. Avslutningsvis presenteras utvärderingens resultat och ett antal sammanfattande reflektioner och slutsatser. Projektet syfte, mål och bakgrund Projektets syfte har varit att skapa en fungerande modell för kompetensutveckling för kommunens näringsliv och en god aktörssamverkan mellan kommunala enheter och näringsliv. Via projektet har utbildningsinsatser till ett antal (i förväg identifierade) företag, tillhörande olika branscher, erbjudits i syfte att ge dem möjlighet att stärka sin ställning på marknaden. Ambitionen har varit att visa deltagande företag att det går att utbilda individer/företag i en glesbygdskommun och på så vis skapa en framtidstro hos företagarna så att dessa väljer att stanna på orten. Vidare har man även haft en ambition att främja lärande miljöer och samverkan. När det gäller lärande ska detta främjas genom att projektet bedrivs vid Lärcentrum vilket erbjuder möjligheter i form av anpassade lokaler, bibliotek osv. Ett lärande ska också ske i den referensgrupp som bildats för projektets räkning. Samverkan ska främjas via ett antal gemensamma träffar (utbildningar, diskussioner) där deltagarna erbjuds möjligheter att lära av varandra, knyta nya kontakter, hitta nya samarbetspartners och därmed utvecklas både individuellt och företagsmässigt. Den förprojektering som utgör projektets bakgrund har visat på ett stort behov av kompetensförsörjning samt att utbildning/kompetensutveckling identifieras som avgörande för att kunna stärka företagens konkurrenskraft. Exempelvis uppges olika typer av certifiering som direkt avgörande vid affärer/upphandlingar. Möjligheten att certifiera sig upplevs därför som mycket betydelsefull. Förprojekteringen visade även att många företag har ett behov av ökad kunskap om hur långtidssjukskrivning kan förebyggas. Ett annat behov är ökade kunskaper om hur man kan skapa lärande i arbetet (en lärande organisation) och på så vis erbjuda de anställda en stimulerande arbetsmiljö. Projektet ska därför bidra till att anställda vid deltagande företag inser vikten av kompetensutveckling och betydelsen av att skapa en miljö som förebygger långtidssjukskrivning. Kartläggningen visar även på ett tydligt mervärde i samverkan kring kompetensutvecklingsinsatser då detta innebär att utbildningar i ökad utsträckning kan genomföras på hemmaplan och genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt då flera kan nyttja samma utbildning. Följande målsättningar för projektet har formulerats.

3 1. Skapa möjligheter för företagens anställda att vidareutbilda sig, höja sin kompetens och därmed utvecklas. Detta kommer att kunna mätas i antal certifieringar för de utbildningar där detta krävs, antal genomgångna kurser och mässbesök enligt de behov som lyfts fram i kartläggningen (förprojekteringen). 2. Ökad kunskap hos företagen om hur de förebygger långtidssjukskrivningar. Ses i ev. antal minskade sjukskrivningar. Målsättningen är att sjukskrivningen två år efter genomförd utbildning ska ha sjunkit med 7,5 %. 3. Under projekttiden ska cirka 80 anställda ta del av någon form av kompetenshöjande aktivitet/utbildning. 4. Flera nätverk kommer att skapas mellan företag inom samma bransch men även över branscherna. Sedan kommer de även att få ett bra kontaktnät med utbildningsanordnare. 5. Samordning av insatser; gemensamma utbildningar (kostnadseffektivitet) Utvärderingsuppdrag och syfte Syftet med utvärderingen är att, med bakgrund i projektets mål, fokusera upplevd nytta och resultat. Utvärderingen har genomförts i samverkan med de två projektledarna och haft ett externt perspektiv. Då uppdraget varit relativt begränsat i tid så baseras den bedömning som presenteras i denna rapport till stor del på projektets egen uppföljning och dokumentation (lägesrapporter). Med utgångspunkt i ovan beskrivna syfte och mål så behandlar utvärderingen hur och i vad mån projektet bidragit till att höja kompetensen hos deltagande företag och därigenom gett dem möjligheter att öka sin konkurrenskraft och möta framtida behov. Utöver detta fokuseras även i vad mån projektet bidragit till att skapa ökad kunskap om hur man förebygger långtidssjukskrivning samt främjat nätverk/samverkan inom och mellan branscher i kommunen. Följande utvärderingsinsatser, förutom inläsning och dialog med projektledning, har genomförts. Genomgång av intern uppföljning/utvärdering och lägesrapporter: utvärderaren har gått igenom projektets interna dokumentation och uppföljningar och utifrån denna fört diskussion med projektledarna. Workshops med fokus på upplevd nytta och måluppfyllelse: för att få input till utvärderingen genomfördes i mars 2012 två workshops (en workshop med representanter för deltagande företag och en workshop med projektledning och representanter för styrgrupp och referensgrupp) där upplevd nytta och måluppfyllelse fokuserades.

4 Resultat projektorganisation och intern dokumentation Med utgångspunkt i den dialog som förts med de två projektledarna, genomgång av lägesrapporter och annan dokumentation samt den workshop 1 som genomförts med projektorganisationen så framträder följande. Projektet har kännetecknats av en jämn och stabil aktivitet. Uttryck för detta är bland annat att det mål som formulerats gällande deltagarantal uppfylldes i februari 2012 samt att planerat antal deltagare per aktivitet i stort överensstämmer med faktiskt utfall. Enligt uppgift från projektledarna har totalt 32 utbildningar genomförts. Av dessa utbildningar så har 9 stycken resulterat i någon typ av certifiering för sammanlagt 43 personer. Vidare har 6 stycken mässbesök och 7 stycken föreläsningar genomförts inom ramen för projektet. Under projekttiden har även en del övriga aktiviteter (ca 10 stycken) såsom en företagsgala, information kring tillgänglighet osv genomförts. En del aktiviteter med koppling till målet att öka kunskapen om hur långtidssjukskrivning kan förebyggas har också genomförts, t ex en föreläsning om stress och en föreläsning om självkännedom. Projektledningen upplevde till en början en viss utmaning gällande vilka aktiviteter man skulle erbjuda inom detta tema, något som också diskuterades med referensgruppen. De två projektledarna upplever dock att intresset för dessa aktiviteter ökade med tiden. Utvärderingen tyder också på att processen kännetecknats av en viss flexibilitet som möjliggjorts av projektledarnas dialog med deltagande företag samt via halvtidsavstämning och löpande uppföljning. Utbudet av utbildningar/mässor har förändrats under tiden då företagens önskemål och förutsättningar förändrats. Den workshop som genomförts med deltagande företag i utvärderingssyfte visar också att denna flexibilitet uppskattas av deltagarna (diskuteras mer utförligt nedan). Vidare har projektledningen genomfört aktiviteter i syfte att följa upp projektet, man har följt upp enskilda aktiviteter och genomfört två mer övergripande och sammanfattande uppföljningar. Ett exempel på det sistnämnda är att projektledarna i december 2011 genomförde en halvtidsavstämning med deltagande företag då företagens upplevelse av projektet, förbättringsmöjligheter, plus/minus diskuterades. Enligt lägesrapporter diskuterades även jämställdhet och tillgänglighet vid denna träff. En viktig punkt vid detta tillfälle var även att få företagens syn på och önskemål gällande aktiviteter kopplat till förebyggande av långtidssjukskrivning. Utvärderingen visar även en del aktiviteter med fokus på jämställdhet och tillgänglighet. Projektledningen har tagit del av processtöd jämställdhet och uppger även att man spridit en del material till referensgrupp och företag. I lägesrapporter beskrivs också hur projektets mer specifika jämställdhetsmål tydliggjorts och diskuterats med företagen utifrån följande frågeställningar; vad betyder jämställdhet för dig? Pratas det om jämställdhet och tillgänglighet (könsroller, attityder och jargong) i ditt företag? Utifrån de utvärderingsinsatser som genomförts av projektet själv framgår att 1 Vid denna deltog en representant för projektets styrgrupp, två representanter för referensgrupp samt de två projektledarna.

5 deltagarna anser att projektets aktiviteter varit tillgängliga och även bidragit till jämställdhet, men å andra sidan visar samma utvärdering att ungefär hälften av deltagarna anser att de inte fått ökad kunskap om just tillgänglighet och jämställdhet. Projektledningen uppger även att man kvalitetssäkrat ett tillgänglighetsperspektiv i dialogen med utbildningsanordnare. Samtidigt menar man att det aldrig uppstått något behov av detta eftersom ingen av deltagarna haft några synliga funktionshinder. Här är det dock intressant att reflektera över huruvida eventuella dolda handikapp/funktionsnedsättningar förekommit. Projektledarna uttrycker också hur tillgänglighet varit ett ganska svårt område/tema att jobba med då det handlar om allt från sociala medier till diskriminering. Sammanfattningsvis upplever projektledarna att VIGOR illustrerar en fungerande modell för kompetensutveckling. Projektledarna beskriver hur man började arbeta utifrån en grundidé som sedan utvecklats både gällande innehåll och antal företag. Nyckelord för dem har varit samordning och lyhördhet; företagen har fått uttrycka behov och man har sedan arbetat för att uppfylla dessa. Under processen har dock projektledningen upplevt en viss utmaning när det gäller att få samtliga företag att delta vid de gemensamma utbildningar/träffar som genomförts. Orsaken till detta upplevs vara att företagen tillhört olika branscher och därför haft olika högperioder vilket gjort det svårt att hitta datum som passat alla. Detta kan till viss del antas ha påverkat målet om samverkan på ett negativt sätt. Den workshop som genomförts i utvärderingssyfte tyder dock på att viss samverkan och mervärden skapats via de gemensamma aktiviteter som genomförts (diskuteras mer utförligt nedan). Projektorganisationen har, förutom de två projektledarna, bestått av en styrgrupp som utgjorts av kommunstyrelsens arbetsutskott och en ansvarig ekonomiassistent på Storumans kommun samt en referensgrupp. Referensgruppen har bestått av totalt 4 personer, de två projektledarna samt två företagsrepresentanter. De två projektledarna har arbetat 20% var med VIGOR och utgått från Lärcentrum, Storumans kommun. När det gäller styrgruppens roll framträder inte denna tydligt. Det framstår snarare som att de två projektledarna drivit projektet utan någon större aktivitet från styrgruppens sida. Under den workshop som genomförts i utvärderingssyfte beskrivs också styrgruppens roll som blygsam och någon nämner även att det hade varit fördelaktigt om styrgruppen hade bildat sig själv. Sammantaget tyder detta på en låg aktivitet i styrgruppen. Under den workshop som genomförts med representanter för projektorganisationen framhålls dock vikten av att resultatet (processen) av VIGOR måste leva kvar. Referensgruppen har träffats vid två tillfällen. Under dessa träffar har man diskuterat upplägg och innehåll i de aktiviteter som syftat till att öka kunskapen om hur man minskar långtidssjukskrivningar/skapar en positiv och lärande arbetsmiljö. Enligt lägesrapporter har man även diskuterat och gått igenom en del material med fokus på jämställdhet och tillgänglighet under dessa träffar.

6 Resultat av projektets egen utvärdering Projektgruppen har även, som tidigare nämnts, genomfört en egen utvärdering med ett antal frågeställningar som gått ut till de deltagande företagen/organisationerna. Denna visar på några saker, bl a annat att man generellt sett är mycket positiva till kommunens initiativ och projektet, och att man även anser att det är kommunen som är bäst lämpad att driva denna typ av insatser. Vidare svarar även de flesta att de är beredda att avsätta egna ekonomiska resurser om kommunen tar på sig rollen som anordnare. Svaren visar också på att projektet väl uppfyllt de mål och förväntningar som företagen/organisationerna själva gick in med i projektet. Dessutom anger de flesta att de mer kortsiktiga effekterna, såsom samverkan, kompetenshöjning, bättre struktur och ledning, större fokus på kompetensutveckling m m, är mycket positiva för såväl individ som företag/organisation. De långsiktiga effekterna förefaller vara svårare att bedöma för de tillfrågade deltagarna. Huvuddelen av de svarande anger även att de anser att projektet och dess insatser bidragit till det hälsofrämjande arbetet, men anger även att de ej kan bedöma hur projektet påverkar/t sjuktalet vid företaget/organisationen. De största förväntningarna vad gäller bestående effekter och resultat förefaller vara nätverk, utvecklad samverkan och ett fortsatt fokus från kommun och näringsliv på kompetensutvecklingsfrågor. Sammantaget visar projektets egen utvärdering på ett uppskattat projekt som motsvarat förväntningarna hos deltagarna. Resultat deltagande företag Nedan redovisas resultatet av den workshop som genomförts i utvärderingssyfte med representanter för deltagande företag. Har projektet främjat ökad samverkan/nätverkande inom och mellan branscher? På frågan om projektet främjat samverkan/nätverkande svarar majoriteten av deltagarna ja. Man menar att gemensamma utbildningar på orten och den samordning som projektledningen levererat har skapat ökad kontakt mellan företag på orten; man har agerat draghjälp åt varandra, träffats och utbytt erfarenheter och påverkat varandra på ett positivt sätt. Under workshopen framkommer dock inga exempel på samverkan men enligt lägesrapporter har några enstaka företag inlett samverkan som en följd av VIGOR. Under workshopen beskriver dock några av deltagarna hur man via projektet hittat bollplank och samarbetspartners som man kommer att fortsätta samverka med i framtiden även utanför VIGOR. Någon nämner även att man via VIGOR har fått kontakt med utbildningsföretag som man kommer att nyttja i framtiden.

7 En av de personer som deltar menar dock att kundunderlaget inom en del av branscherna är så pass litet att det inte går att samverka då man så att säga slåss om samma kunder. Ökad kunskap kring förebyggande av långtidssjukskrivning? Deltagarna menar att de via de aktiviteter som erbjudits har ökat sin kunskap om förebyggande av långtidssjukskrivning. Här framhålls t ex. mindfullness, kunskaper om stress, vikten av att vara ledig, återhämtning och hur man kan jobba för ökad trivsel hos personalen. På frågan om denna ökade/nya kunskap fått några effekter i deras respektive organisationer dvs. lett till några konkreta förändringar, svarar en av deltagarna att man utvecklat sitt sätt att jobba med medarbetarsamtal och strävar efter att skapa en kommunikativare arbetsplats i syfte att förbättra arbetsmiljön. En annan deltagare beskriver hur denna utökat personalens ansvarsområden i syfte att skapa större delaktighet. Har projektet bidragit till utvecklingsmöjligheter för ditt/ert företag? Flertalet av de personer som medverkar vid workshopen menar att projektet inneburit ökad konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för deras respektive företag/verksamhet; möjlighet att möta olika myndighetskrav, bättre ledningskompetens struktur och effektivare ansvarsfördelning, är några av de svar som förekommer. Några av deltagarna vid workshopen uppger även att VIGOR skapat ny framtidstro då projektet bekräftat att man kan och har förutsättningar att skapa en framtid samt att man via projektet fått inspiration och ökad arbetsglädje. Ökad förståelse för vikten av personlig utveckling, nätverkande och nya kontakter samt nya affärsområden nämns också som resultat av deltagandet i VIGOR. Illustrerar VIGOR en fungerande modell för kompetensutveckling? De personer som medverkar vid workshopen menar att VIGOR illustrerar en fungerande modell för kompetensutveckling. Modellen har erbjudit en möjlighet för små företag att kompetensutvecklas och skapat mervärden i form av en ökad vikänsla och nätverksbyggande. Enligt deltagarna är styrkor med modellen/arbetssättet följande; utbildningstillfällen lokalt på orten, flexibilitet och blandningen av olika branscher. De förbättringsmöjligheter som identifieras är följande. För det första önskas större valmöjligheter utifrån en egen satt budget dvs. att företagen själva kan gå in och finansiera utbildningen. Vidare menar deltagarna att det vore fördelaktigt med en än mer flexibel tidsplan och att man inför planeringen av utbildningar fick hjälp med behovsanalys och förslag på olika typer av utbildningar. Deltagarna är överens om att det finns ett framtida behov av liknande kompetensutveckling/utbildning, exempelvis på grund av att vissa certifieringar är

8 tidsbegränsade dvs. kräver återkommande utbildningar. Följande citat illustrerar ett annat skäl. Man behöver ständigt utvecklas, få inspiration och nätverka! PMIövning Avslutningsvis får deltagarna lista plus (=styrkor/positivt med projektet, vad har funkat bra?), minus (=svagheter/negativt med projektet) och intressant (något oväntat, särskilt spännande/lärorikt). Svaren presenteras nedan i punktform. Plus: flexibel utbildning på företagens villkor nätverket blivit påmind om saker och ting större nätverk dels på orten och dels via i länet/landet/utomlands via mässor, kurser osv. En person berättar hur kursen diplomerad redovisningsekonom inneburit att hon haft mkt större utbyte med en annan VIGORdeltagare då hon via denna utbildning fått mer insyn i dennes kompetens/arbetsområde inventering av kompetens på orten. Personlig utveckling via KBTutbildning, mindfullness Mkt hjälp av projektledarna Minus: tid (att hitta tid för aktiviteterna) lite mer flexibilitet i planering lite väl snabba ryck ibland Intressant: projektet har väckt tankar kring bemötande osv., fått inspiration som ledare och personligen personlig utveckling Deltagarna beskriver hur de uppskattar att man haft cirka 5 gemensamma träffar. De nämner också att en betydande styrka med projektet varit att projektledarna hjälpt till med att boka resor, boende osv. vilket sparat mycket tid för deltagarna. Sammanfattande reflektioner och slutsatser Under utvärderingen framkommer följande upplevda styrkor och svagheter/utmaningar. Det faktum att man haft klara målformuleringar upplevs som en styrka. Även företagens engagemang och vilja att delta i de aktiviteter som erbjudits upplevs som positivt av projektledarna. Ett uttryck för ovanstående är också att man lockat fler deltagare än planerat. Via tidigare projekt har också en av projektledarna haft god kännedom om

9 målgruppen vilket underlättat genomförandet av projektet. Både projektledare och deltagare identifierar också den flexibilitet som kännetecknat processen som en styrka projektledarna har prioriterat eftersom, tagit in nya företag och fortsatt att undersöka företagens önskemål. Samtidigt identifieras ökad flexibilitet som en förbättringsmöjlighet inför framtida satsningar/processer. Vidare har projektledningen upplevt vissa utmaningar när det gäller genomförandet av de aktiviteter som syftat till att öka kunskapen om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Närmare bestämt kring hur de skulle leverera detta tema och få företagen att bli intresserade av dessa aktiviteter. Så småningom identifierades stress som en slags minsta gemensamma nämnare dvs. något som samtliga deltagare kunde relatera till. De aktiviteter som genomförts upplevs också ha tagits emot på ett positivt sätt. Vidare upplevs även geografin (långa avstånd) ha utgjort ett visst hinder då det varit svårt att förlägga utbildningar på en plats som passat alla. När det gäller mål och resultat så visar utvärderingen att projektet innehållit en mängd aktiviteter som i huvudsak uppskattats av deltagarna. Totalt så har 104 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts därmed har man också överträffat målsättningen om att nå 80 personer. Man har också utökat antalet deltagande företag under projekttiden. Det övergripande målet om att skapa möjligheter för företagens anställda att vidareutbilda sig kan därför sägas vara uppfyllt. När det gäller målet om att via projektet bidra till ökad kunskap om hur man förebygger långtidssjukskrivningar så tyder den workshop som genomförts med representanter för deltagande företag på en upplevelse av att man fått ökad kunskap. Det är dock svårt att bedöma huruvida detta kommer att omsättas i reella förändringar/förändrade arbetssätt vid de respektive företagen och i förlängningen till lägre sjukskrivningstal. Det finns inte heller någon tydlig plan för hur man ska mäta sjukskrivningstalet två år efter projektavslut vilket är problematiskt då detta är ett mål med VIGOR. När det gäller målet om ökad samverkan/nätverkande inom och mellan branscher så tyder utvärderingen på att projektet till viss del främjat framtida samverkan/nätverkande och ökad kontakt med utbildningsanordnare. Det framkommer dock få konkreta exempel på nya nätverk/samverkan. När det gäller målet om samordning av insatser under projekttiden så har projektledningen genomfört ett antal (för företagen) gemensamma aktiviteter samt samordnat utbildningar. Även detta mål bedöms därför vara uppfyllt. Utvärderingen tyder dock på en låg aktivitet i styrgruppen vilket begränsar möjligheterna till mer långsiktiga effekter. Projektledarna har drivit projektet framåt på ett tydligt sätt men har därför också haft fullt upp med aktivitetsnivån i projektet. Därmed har viktiga processer kopplat till långsiktighet och tillvaratagande av projektresultat inte fokuserats på ett tydligt sätt under projekttiden. Samtidigt tycks det finnas en vilja att ta vara på projektets resultat och de lärdomar man gjort i samband med VIGOR.

10 Avslutningsvis är det intressant att konstatera att projektledarna upplever att projektet skapat mer (större) engagemang i samhället då deltagande företag via VIGOR kommit samman och lärt känna varandra. Inför framtiden är det även intressant att konstatera att VIGOR upplevs ha tydliggjort både behovet av och möjligheterna för en aktör som mäklar utbildningar av olika slag. De båda projektledarna menar också att projektet tydliggjort vinster och möjligheter med samordning av utbildningsinsatser. Det är därför betydelsefullt att man hittar ett sätt att ta tillvara dessa lärdomar samt förvalta och utveckla den modell som VIGOR illustrerar. Luleå Anna Berg Jansson, utvärderare, European Minds Sweden AB

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Vigor Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Sammanfattning 2010-05-20 Liselott Daun och Jenny Johansson RÅDGIVNING Inledning Kontaktuppgifter: Liselott Daun Senior Manager Tel: + 31 61

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Utvärdering av projektet Blutsam

Utvärdering av projektet Blutsam Inledning och metod Utvärdering av projektet Blutsam Projektet Blutsam, Blekinge Utveckling i Samverkan, har arbetat med att hjälpa småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling, för

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Utvärderingsrapport Ungdomskraft

Utvärderingsrapport Ungdomskraft Utvärderingsrapport Ungdomskraft Av Mikael Håkansson och Anne Markowski, European Minds Sweden AB 2012 27.08.2012 SIDA 2-4 1. Utvärderingsansats i projektet Ungdomskraft European Minds ansvarar för den

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Projekt: Kompetensutveckling Jämtland Projektägare: Peak Business & Sports AB Genomförare: Åre Destination AB Programområde: Programområde 1 Kompetensförsörjning

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA PROJEKTPLAN Varför ger kultur bättre hälsa? Man blir glad! hormoneffekter de hormon som utsöndras vid aktiviteter bidrar till att förlänga

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet socialt illit trygghet uppskattning närvaro god fysisk arbetsmiljö tydligt ledarskap flexibilitet inflytande humor respekt tid variation KARLSTADS UNIVERSITET ARBETSMILJÖPOLICY frihet uppmärksamma kommunikation

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT. Analysfasen av ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar, LAN september december 2015

UTVÄRDERINGSRAPPORT. Analysfasen av ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar, LAN september december 2015 UTVÄRDERINGSRAPPORT Analysfasen av ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar, LAN september december 2015 den 30 december 2015 INNEHÅLL OM LÄRANDE ATTRATKIVA NÄRINGAR, LAN... 3 GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERINGEN...

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer