Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Näringslivsutskottet"

Transkript

1 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper utför. Utskottet ska även arbeta med att främja samarbetet och kontakterna mellan arbetsgrupper inom utskottet och övriga arbetsgrupper inom PULS. Som ordförande och vice ordförande i utskottet kommer vi att planera och leda utskottsmöten var tredje vecka med syfte att underlätta arbetsgruppernas arbete. Vi vill verka för ett klimat i utskottet som är uppmuntrande och stödjande där delaktighet står i fokus. Därför kommer vi sträva efter hög närvaro och ett aktivt deltagande i utskottsmötena för att arbetsgrupperna ska bli insatta i varandras arbete och hjälpa och stötta varandra. För att öka gemenskapen inom utskottet vill vi i ett tidigt skede anordna en kick-off tillsammans med utskottets medlemmar. För att underlätta arbetet för arbetsgrupperna kommer vi som ordförande och vice ordförande också fungera som bollplank och finnas till hands för arbetsgrupperna utöver utskottsmötena. Vi vill även implementera ett kvalitetstänk utifrån styrelsens verksamhetsplan. Vi vill dessutom öppna upp för ett samarbete mellan de olika utskotten. Genom att hjälpa till med etableringen av ett nytt företagsregister för PULS aktiva hoppas vi att arbetet inom PULS kommer att effektiviseras. I enlighet med styrelsens verksamhetsplan kommer vi även uppmuntra till ett aktivt användande av hemsidan och sociala medier för att främja kommunikationen inom sektionen. Vi vill också implementera ett Grön Sektion-tänk i utskottet i linje med PULS styrelses verksamhetsmål. Planera och leda utskottsmöten var tredje vecka. Främja aktivt deltagande på utskottsmöten. Uppmuntra samarbetet mellan arbetsgrupperna inom och utanför utskottet. Anordna kick-off. Verka för att utskottets aktiviteter marknadsförs via PULS hemsida och sociala medier. Arbeta för etableringen av ett nytt företagsregister. Verka aktivt för Grön Sektion.

2 Verksamhetsplan Alumni och Gästföreläsare Vi som arbetar med gästföreläsning + alumniprojektet 13/14 har som målsättning att fortsätta att arbeta i liknande spår som tidigare arbetsgrupp. Vi vill hitta intressanta och innovativa gästföreläsare som kan bidra med inspiration för första, andra och tredjeårsstudenter. Överlämning, fastställande av poster och verksamhetsplan. Första mötet där vi planerar och luftar idéer om hur vi vill att gästföreläsningarna ska vara, hur många det ska vara etc. Maila ut och få respons av respektive lärare för varje kurs för att se hur stort intresset är för att ha gästföreläsare på just sin kurs. April Hitta föreläsare för kommande hösttermin. Träffa alumniansvarig Camilla Smedberg och få tillgång till alumninätverk. Maila alla PA-alumni och informera om den kommande HR-dagen. Augusti Dra igång igen efter sommaren! Ettan börjar och ska få intressanta föreläsningar. Under sommaren har vi bibehållit kontakten med föreläsarna och alumnerna. September Hålla kontakt med respektive lärare och ev hitta inspirerande föreläsare för HT 13 och VT 14. Hålla kontakt med respektive lärare och ev hitta inspirerande föreläsare för HT 13 och VT 14. November Hålla kontakt med respektive lärare och ev hitta inspirerande föreläsare för HT 13 och VT 14. December Jullov! Att hitta inspirerande och givande föreläsare för PA-studenter årskurs 1, 2 och 3. Vi ska försöka undvika de vanligaste HR-klyschorna och hitta innovativa föreläsare. Hålla kontakt med alumner.

3 Verksamhetsplan HR-dagen 2013 Arbetsgruppen för HR-dagen är ansvariga för att arrangera en arbetsmarknadsdag för både studenter och yrkesverksamma. Den riktar sig främst mot PA-studenter, men även andra studenter med intresse för HR-frågor är välkomna. Dagen finns till för att studenter och yrkesverksamma ska kunna knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer. Överlämning. Bestämma poster inom gruppen. Diskutera ev. tema för HR-dagen Verksamhetsplan och budgetförslag. Bestämma kickoff. Bestämma datum och bokning av lokal och lunch-ställe och fika. Kontakta potentiella föreläsare. Kontakta företag för montrar, söka oss till nya företag i detta. Söka STUFF-bidrag. Se över HR-logga. April Boka föreläsare. Kontakta bokade föreläsare för mer information. Boka monterföretag. Söka sponsorer. Fixa tröjor med tryck. Söka spons. Kontakt med alumner och mentorer. Augusti Starta Facebook-grupp. September Info i klasserna. Info till mentorer på deras uppstartsträff med mentorsprojektet. Kontakt med alumner och mentorer. Fortsatt sökning av sponsorer. Tid för biljettsläpp. Tryck schema för dagen och affisch. Inköp av detaljer och kost. Detaljplanera Hr-dagen Utföra HR-dagen.

4 November/December Utvärderingsutskick, återkoppling och testamente. Anordna HR-dagen 2013 i oktober. Satsa på att sälja 170 biljetter. Hitta föreläsare från minst tre företag. Marknadsföra HR-dagen för PA och BVG-klasserna och mastern. Ha goodie-bags och spons klara senast 2 veckor innan HR-dagen 2013.

5 Verksamhetsplan Mentorsprojektet Vi som arbetar med mentorsprojektet 13/14 har som målsättning att fortsätta att arbeta i samma spår som tidigare arbetsgrupp. Vi kommer naturligtvis att ha utvärderingsunderlaget från förra året i åtanke och se över eventuella förändringar. Under tidigare år har studenterna visat stort intresse inför projektet och vår förhoppning är att vårt arbete även möts av samma engagemang. Vi ska arbeta för att kunna möta dessa förväntningar samt hitta intressanta och relevanta föreläsare till ett par givna tillfällen. Vi har som mål att hitta mentorer till alla sökande, har studenterna specifika önskemål utöver det vi kan erbjuda, ges möjligheten att söka egen mentor men ändå vara en del av mentorsprojektet. Om vi ej lyckas finna mentorer till alla sökande så kommer det att ges förtur till de som engagerat och är eller har varit aktiva inom PULS. Därefter ges förtur till dem som är PULS-medlem och till sist sker fördelningen av mentorer genom lottning till övriga på PA-programmet. Vi anser att det är viktigt att visa uppskattning för mentorerna som har varit delaktiga under året. Vår förhoppning är därför att vid projektets slut anordna en middag, eller liknande, för mentorer och adepter. Vi anser att detta är viktigt för att främja framtida samarbeten. Vi kommer också under året att arbeta med att bygga upp ett samarbete med olika arbetsgrupper, så som arbetsgruppen gästföreläsningar och arbetsgruppen HR-dagen, då de har ett brett kontaktnät av föreläsare. Vi hoppas kunna utbyta tjänster och kunskap med dem för att uppfylla våra mål på ett så bra sätt som möjligt, samt för att främja samarbetet inom PULS. Våren 2013 Skicka ut mail till nuvarande mentorer v.10. Skicka ett presentationsmail samt anmälningsblankett via mail till 2:orna under v. 10. Besöka 2:orna och informera om mentorsprojektet samt anmälningsblanketten under v. 11. Under v. 12 är sista anmälningsdag för adepter. April Vi börjar ringa runt till mentorer, först de gamla sen även nya v. 14. Vi börjar med matchning av mentorer och adepter under v. 17. Vi börjar leta efter en föreläsare till uppstartsmötet v. 18. Vi sätter deadline för matchningen av mentorer och adepter v. 20. Vi skickar ett välkomstbrev via mail till adepter och mentorer, innehållande information samt en kallelse till uppstartsmötet under v.21.

6 Hösten 2013 September Vi skickar ett påminnels angående uppstartsmötet till mentorer och adepter. Vi har ett uppstartsmöte med föreläsning. Vi hittar en föreläsare till kommande föreläsning. November Föreläsning med eventuella workshops. Vi gör kvalitetsgranskning i form av utskick via mail till mentorer och adepter. Vi hittar en föreläsare till vårterminens föreläsning. Våren 2014 Föreläsning med eventuella workshops. Vi går ut med en utvärdering av mentorsprojektet till mentorer och adepter i samband med föreläsning samt via mail för de som ej kan närvara på föreläsningen. Avslutningsmiddag för mentorer och adepter. Hitta mentorer till alla sökande studenter. Starta ett välfungerande samarbete med övriga grupper inom NLU. Anordna en avslutningsmiddag, eller liknande.

7 Verksamhetsplan Mentorsprojektet år 2 Då mentorsprojektet 12/13 inte haft en arbetsgrupp har NLU ordförande i PULS skött detta projekt. I och med tillsättandet av en ny styrelse vid årsskiftet har nya ordförande i NLU tagit över ansvaret. I februari har en ny arbetsgrupp för Mentorsprojektet tillsats. Denna grupp kommer hjälpa NLU ordförande med avslutning och att hålla kontakten med Mentorsprojektet år 2. Även styrelsen i sin helhet kommer att hjälpa till med avslutningen. Målsättningen för Mentorsprojektet år 2 är att skapa en avslutning för de mentorer och adepter som varit aktiva under 2012 och fram till vårterminsslut Våren 2013 Återuppta kontakten som hamnat i skymundan under skiftet. Gå ut med en utvärdering av mentorsprojektet till mentorer och adepter via mail. Avslutning för mentorer och adepter. Starta ett välfungerande samarbete med nya arbetsgruppen Mentorsprojektet. Anordna en avslutning för mentorer och adepter.

8 Verksamhetsplan Studiebesöksgruppen Under året 2013 vill vi i studiebesöksgruppen knyta nya kontakter i näringslivet men även försöka ta vara på de kontakter som redan finns inom projektföretagen. Under året kommer vi att anordna ett antal studiebesök på olika typer av arbetsplatser för att studenterna ska få en stor inblick i hur man arbetar som personalvetare. Uppstart av ny arbetsgrupp och förberedelse inför det kommande året. Uppställande av verksamhetsplan samt budget. Skicka informationsmail till PA-studenter angående studiebesöksgruppens arbete samt efterfråga förslag på önskade företag att besöka. Få en överblick över intressanta företag inför det kommande året. Kontakta första företaget för ett studiebesök. Skicka ut informationsmail till PA-studenter. Kvartalsrapportsredovisning. April Första studiebesöket. Förbereda inför nästa studiebesök. Underhålla kontakten med studenter och företag via mail och eventuellt Facebook. Andra studiebesöket. Utvärdera vårterminen för att se vad som kan förbättras till höstterminen. Halvårsrapport. Förbereda inför höstens studiebesök samt skicka ut information. Augusti Förbereda inför det tredje studiebesöket. Skicka ut informationsmail till de nya PAstudenterna om vilka vi är och om vårt arbete samt efterfråga förslag på önskade företag att besöka. September Tredje studiebesöket i slutet av månaden. Skicka ut information till studenterna. Kvartalsrapportsredovisning. Förbereda inför nästa studiebesök. Underhålla kontakten med studenter och företag via mail och eventuellt Facebook. November Fjärde studiebesöket. Lämna in ekonomiskt utfall för verksamhetsåret. December Utvärdera verksamhetsåret. Skriva verksamhetsberättelse. Skriva testamente inför överlämningen.

9 Vårt främsta mål är att kunna genomföra fyra välplanerade studiebesök under året. Vi har också som mål att ha en stor bredd på de företag vi besöker för att varje student ska bli lockad och få upp ett intresse. Under arbetets gång ska arbetsgruppen utvärdera sitt eget arbete och vara självkritiska för att underlätta för nästkommande grupper. Etablera en bättre kontakt med studenterna genom kontinuerliga uppdateringar på mail, Facebook och dylikt.

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer