FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015"

Transkript

1 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden En stärkt utbildningskvalité FSAstuds centrala styrelse ska med utgångspunkt i respektive fokusområde upprätta en konkretiserad aktivitetsplan. Styrelsen har, med utgångspunkt i ovan nämnda områden, möjlighet att tillsätta arbetsgrupper som kan arbeta med frågorna under året. Förutom dessa fokusområden ansvarar den centrala styrelsen och FSAstuds lokala styrelser för att den löpande verksamheten upprätthålls och utvecklas i enlighet med vad som står beskrivet i bilaga 1 Löpande arbete.

2 Fokusområde ett En starkare studentorganisation Förutsättningen för en framgångsrik studentorganisation är en stark och stabil grund. En stark och stabil grund innebär välfungerande rekrytering, kommunikation och samarbete inom och mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen. FSAstud är, inom Saco, en välfungerande studentorganisation med hög anslutningsgrad. Även en välfungerande studentorganisation behöver se förbättringspotentialen och ständigt sträva efter att utveckla organisationen. En stark och stabil grund, med en bred representation, främjar demokratin i organisationen och stärker FSAstud som påverkansaktör. Under verksamhetsåret 2015 ska FSAstud Förbättra samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen. Utveckla rekryteringen av aktiva medlemmar till de lokala styrelserna, med representation från olika terminer på utbildningsorten. Öka intresset bland medlemmarna för ett engagemang i FSAstuds centrala styrelse. Utreda frågan om ett europeiskt nätverk för arbetsterapeutstudenter

3 Fokusområde två En yrkesidentitet redan under studietiden Utvecklandet av en yrkesidentitet ska påbörjas och stärkas redan under studietiden. En stark yrkesidentitet innebär att känna stolthet över och tillit till sin kompetens som blivande arbetsterapeut. Idag finns det en brist på kunskap om arbetsterapeuters breda kompetens både hos arbetsterapeutstudenter och i samhället. FSAstud ska därför arbeta för en stärkt yrkesstolthet och trygghet i yrkesrollen hos FSAstuds medlemmar. Detta kan ske genom att kontinuerligt informera såväl arbetsterapeutstudenter som allmänheten om arbetsterapeuters kompetens och kunskap inom olika områden. För att utveckla en yrkesidentitet är även mötet med yrkesverksamma arbetsterapeuter, andra professioner inom verksamhetsområdet, arbetsgivare och fackliga företrädare av stort värde. Under verksamhetsåret 2015 ska FSAstud Tillsammans med studentombudsmannen verka för att återstoden av mentorskapsprogrammet för studentmedlemmar blir framgångsrikt och att det utvärderas inför eventuell fortsättning. Verka för FSAstuds aktiva deltagande och synlighet i offentliga sammanhang, som exempelvis Almedalsveckan och Stockholm Pridefestivalen, samt bistå lokala styrelser vid medverkan i offentliga sammanhang på utbildningsorterna. Kontinuerligt informera FSAstuds medlemmar om det utåtriktade arbete som sker inom organisationen.

4 Fokusområde tre En stärkt utbildningskvalité FSAstud anser att utbildningskvalitén är central för att studenterna i en framtida yrkesroll ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt och i enlighet med legitimationskraven. Likvärdigheten orterna emellan är också av vikt för att alla studenter ska få en god utbildning. Av tidigare FSAstud-undersökningar har det visat sig att VFU:n skiljer sig mellan orterna, och efter diskussion om inslag av patientsäkerhet i utbildningen tycks även det variera i omfattning på lärosätena. Under verksamhetsåret 2015 ska FSAstud Göra en uppföljning av VFU-utvärderingen som gjordes Undersöka omfattningen av patientsäkerhetsperspektiv inom arbetsterapeututbildningen vid lärosätena. Bilagor: Löpande verksamhet FSAstuds centrala styrelse

5 (Bilaga ) Löpande verksamhet FSAstuds centrala styrelse Skapa goda förutsättningar för det lokala arbetet En av styrelsens främsta uppgifter är att skapa goda förutsättningar för det lokala arbetet. Detta innebär bland annat att lämna och ta emot information från FSA, olika lärosäten och Saco Studentråd. Styrelsen ska säkerställa att de lokala styrelserna känner sig välinformerade om FSA, FSAstud och frågor som rör arbetsterapeutstudenters situation och omvärld. Styrelsen ska även uppmuntra till en kontinuerlig dialog och samarbete mellan samtliga utbildningsorter. Styrelsen ska i sitt arbete bidra med uppmuntran, råd, tips och stöd till de lokala styrelserna, till exempel påvisa möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd. Den centrala styrelsen, i samarbete med FSAs kansli, ska anordna en inspirationshelg för studentmedlemmar i FSA. Genom ett intresseväckande och inspirerande program ska helgen syfta till att väcka fler studenters intresse för FSA och FSAstud. Den centrala styrelsen ska verka för att samtliga orter finns representerade under inspirationshelgen. Påverkansarbete Den centrala styrelsen ska lyfta upp, diskutera och ta ställning till frågor som är angelägna för arbetsterapeutstudenter. Styrelsen ska i första hand fokusera på frågor som berör alla utbildningsorter, men kan vid behov arbeta med frågor som är knutna till en särskild utbildningsort. Styrelsen ska föra fram FSAstuds åsikter i de organ och forum där FSAstud finns representerade, till exempel FSAs förbundsstyrelse, FSAs utbildnings- och forskningsråd och Saco Studentråd. För att effektivisera påverkansarbetet kan den centrala styrelsen starta arbetsgrupper som handhar olika fokusfrågor. Den centrala styrelsen ansvarar även för att vid behov uppdatera FSAstuds visionsprogram. FSAstuds remissarbete är en del av FSAstuds påverkansarbete. FSAstud ska svara på för verksamheten relevanta remisser. Vid behov och när möjlighet finns ska de lokala styrelserna konsulteras. Internationell verksamhet FSAstuds centrala styrelse ska verka för ett gott samarbete med de befintliga internationella kontakterna. Vid behov kan styrelsen inom sig utse en person som ansvarar för internationella kontakter. Saco Studentråd Den centrala styrelsen ska verka för ett gott samarbete med Saco Studentråd för att kunna påverka och engagera sig i samhälls- och utbildningsfrågor relevanta för FSAs studentmedlemmar. För att säkerställa ett aktivt deltagande kan styrelsen inom sig utse en kontaktperson till Saco Studentråd. Tidskriften Arbetsterapeuten Den centrala styrelsen ska säkerställa att FSAstuds sida i tidskriften Arbetsterapeuten används för att sprida information relevant för FSAs studentmedlemmar. För att säkerställa detta har styrelsen möjlighet att inom sig utse en kontaktperson mot tidskriften. FSAstud centralt ska också uppmuntra lokala styrelser att skriva artiklar till tidskriften. Webb och sociala medier Det är viktigt att informationen på FSAstuds sidor på förbundets webbplats är uppdaterad och

6 korrekt. Den centrala styrelsen ansvarar för att informationen är aktuell. Sociala medier, exempelvis facebook, ska användas som ett komplement till webbplatsen. Ett inkluderande förhållningssätt FSAstud ska, i all sin verksamhet, värna om ett inkluderande förhållningssätt. Det betyder att studentorganisationen ska vara öppen och respektera alla studentmedlemmar oavsett erfarenheter och bakgrund. FSAstuds centrala styrelse ska kontinuerligt verka för en ökad öppenhet. FSAstud lokalt På varje utbildningsort ska det finnas en lokal styrelse som tillvaratar studenternas intressen, arbetar för att öka gemenskapen inom och mellan terminerna, och anordnar aktiviteter på orten. För att skapa en god dialog mellan alla studenter bör samtliga terminer finnas representerade i den lokala styrelsen. Det lokala arbetet drivs av den lokala styrelsen tillsammans med medlemmarna på lärosätet. Kommunikation De lokala styrelserna ska fungera som en kommunikationslänk mellan medlemmarna och FSAstud centralt. De lokala styrelserna ansvarar även för att föra vidare information om FSA och FSAstud till medlemmarna på lärosätet, samt genom att hålla anslagstavlan uppdaterad med aktuell information. Webb och sociala medier De lokala styrelserna ansvarar själva för att informationen på den lokala sidan på FSAs webbplats är uppdaterad och aktuell. Styrelserna ansvarar också för att marknadsföra FSAstuds facebooksida lokalt och bidra med aktuell information till sidan. Rekrytering De lokala styrelserna ska arbeta för ett ökat medlemsantal genom ett inspirerande och aktivt rekryteringsarbete på utbildningsorten, samt rekrytera nya aktiva till den lokala styrelsen. Alla lokala styrelser ska delta under T1infon som hålls i början av varje antagningstermin. De lokala styrelserna bör uppmärksamma behov från medlemmar på orten och agera i de frågor som anses befogade. Det är därför viktigt att samtliga styrelser bibehåller och utvecklar goda relationer till sitt lärosäte. Den lokala styrelsen bör ha regelbundna möten med programansvarig för att diskutera utbildningen och föra fram studenternas synpunkter. Den lokala styrelsen bör kontinuerligt verka för att inga obligatoriska utbildningsmoment läggs på dagar då FSA eller FSAstud har större evenemang, exempelvis FSAstuds årsmöte, FSAs utbildningskonferens eller arbetsterapins dag. För att öka möjligheten att kunna opinionsbilda, påverka utbildningen och anordna aktiviteter som kräver en större organisation och/eller budget, bör FSAstud lokalt initiera samarbeten med FSAs kretsar, lokala studentkårer och andra studentföreningar. Varje styrelse bör utse en kretsrepresentant som kan delta på den lokala kretsens möten.

7

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer