PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: Arbetsbeskrivningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 100226. Arbetsbeskrivningar"

Transkript

1 Arbetsbeskrivningar 0

2 Innehållsförteckning 1. Översikt Styrelse Utskott Styrelsen Ordförande Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Vice ordförande Ansvarsområden Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Kassör Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Sekreterare Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Informationsansvarig/Webbmaster Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Utskottsordförande Näringslivsutskottet Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Utskottsordförande Sociala Utskottet Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Utskottsordförande Utbildningsutskottet Ansvarsområde Arbetsformer Arbetsuppgifter Övrigt Näringslivsutskottet Ansvarsområde Vice Ordförande Alumni Ansvarsområde

3 3.3.2 Poster i Alumni Arbetsbeskrivning Gästföreläsare Ansvarsområde Arbetsbeskrivning Löpande verksamhet Strategisk verksamhet Övrigt HR-dagen Ansvarsområde Arbetsbeskrivning Mentorsprojektet Ansvarområde Arbetsbeskrivning Projektföretag Ansvarområde Arbetsbeskrivning Sociala utskottet Ansvarsområde Vice Ordförande Diplomeringsgruppen Ansvarsområde Arbetsbeskrivning PSS PULS sektionsskribenter Ansvarområde Skribent Övrigt PAmp Ansvarsområde Generalen Vice General Kassör Lägeransvarig Sittningsansvarig Nollehandboksansvarig Dryckesansvarig Biljettansvarig Sponsoransvarig Fadderansvarig Övrigt PiLS Ansvarsområde Festerichef Vice festerichef Kassör Stylinggrupp Sponsringsansvarig Gyckelansvarig PAmp kontakt Sittningsansvariga

4 Dryckesansvarig Sekreterare Webbmaster Fotograf Tipsare maxpuls Ansvarsområde Övergripande Sportchef Vice Sportchef Webbansvarig Informationsansvarig Ekonomiansvarig Övriga ansvarsområden Utbildningsutskottet Ansvarsområde Vice ordförande Årskursrepresentant Arbetsgrupp Ansvarsområde Arbetsuppgifter Löpande verksamhet Övrigt P-riks Ansvarsområde Arbetsbeskrivning Ansvarsområde Löpande verksamhet Valberedningen Ansvarsområde Arbetsuppgifter Övrigt

5 1. Översikt PULS är sektionen för studenter vid Personal- och Arbets- vetenskapliga programmet och Beteendevetenskaplig grundkurs vid Linköpings universitet. Sektionens syfte är att främja kamratskap på programmet att tillhandahålla näringslivskontakter under utbildningen att bibehålla och öka kvaliteten på utbildningen. att marknadsföra oss mot näringslivet att marknadsföra oss mot övriga studenter vid Linköpings universitet. En presentation av styrelsens sammansättning samt projektarbetsgrupper i respektive utskott. 1.1 Styrelse Styrelsens uppgift är utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete. Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Informationsansvarig/Webbmaster Utskottsordförande från Näringslivsutskottet Utskottsordförande från Sociala utskottet Utskottsordförande från Utbildningsutskottet 1.2 Utskott Näringslivsutskottet o Alumni o HR-dagen o Mentorsprojektet o Projektföretag Sociala Utskottet o Diplomeringsgruppen o PSM o PAmp o PiLS o Sportgruppen Utbildningsutskottet o Klassrepresentanter o P-riks representanter 4

6 2. Styrelsen Nedan ges en mer omfattande beskrivning av posterna i styrelsen. 2.1 Ordförande Ansvarsområde Att ha det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Att arbeta med både löpande och den strategiska verksamheten Arbetsformer Ordförande arbetar både enskilt och i samarbete med den övriga styrelsen dels tillsammans men även med var och en utifrån deras arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att förbereda möten och projekt i styrelsen samt planera och följa upp föreningens verksamhet i stort Arbetsuppgifter Leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar så att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Är föreningens officiella representant och firmatecknare för föreningen. Representerar föreningen internt mot medlemmarna samt externt mot andra föreningar, universitet, nationer, kår och arbetsliv. Har övergripande ansvar för att olika PULS-aktiviteter inte konkurrerar ut varandra (styrelsens, utskottens, arbetsgruppernas och andra aktiviteter som rör puls). Har övergripande ansvar över vilka moment som pågår i de olika klasserna som kan påverka och påverkas av PULS-aktiviteter (ex tentor, inlämningsuppgifter, projektarbeten). Är kontaktperson till valberedningen samt ansvarar för att de har erforderlig information till valberedningsarbetet. Ansvarar för att sittande styrelse tillsammans med nästkommande styrelse göra ett förslag till verksamhetsplan för nästkommande år. Ansvarar för att sittande styrelse tillsammans med nästkommande styrelse göra ett förslag till budget för nästkommande år. Har det övergripande ansvaret för att överlämningen till nya aktiva fungerar tillfredsställande för samtliga poster/utskott/arbetsgrupper samt uppföljning av dessa. (Se vidare punkt 6.) 5

7 Löpande verksamhet Möten, projekt och andra evenemang som sker fortlöpande i föreningen. Ordförande arbetar här till stor del med och genom utskottssamordnarna och de aktiva medlemmarna i utskotten. Möten Förbereda och leda styrelsens möten. Besöka utskotten en gång per termin för att ta del av deras åsikter samt informera om styrelsens arbete. Planera och genomföra ett informellt medlemsmöte minst en gång per år där medlemmarna har möjlighet att lyfta frågor till diskussion. Syftet är att föra medlemmar och styrelse närmre varandra och därmed bidra till en konstruktiv utveckling av föreningen. Delta i möten med kursansvariga (IBL) två gånger per termin. Delta på den rikstäckande P-rikskonferensen en gång per termin. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Övergripande ansvar för förberedelser av årsmöte och höstmöte. Uppmuntran och dialog Stötta, uppmuntra och handleda styrelsen i dess arbete. Ha en dialog med aktiva medlemmar samt stötta och uppmuntra deras arbete. Tillsammans med styrelsen planera och hålla en aktivitet för alla aktiva medlemmar en gång per termin. För en nära dialog med värdinstitutionen, framförallt programsamordnare. Kontakt med utskottsordförande Ha en nära dialog med Utskottsordföranden i NLU för att hålla sig uppdaterad om PULS projekt och näringslivskontakter. Ha en nära dialog med Utskottsordföranden i SU för att hålla sig uppdaterad om de olika studiesocial aktiviteterna som i PULS. Ha en nära dialog med Utskottsordföranden i UU för att hålla sig uppdaterad om frågor rörande utbildningskvaliteten. Information Övergripande ansvar för samordning av internt och externt informationsflöde samt förmedla information till aktiva och medlemmar för att skapa en tydlig dialog. Ha en nära dialog med informationsansvarig för att säkerställa att denna har erforderlig information till hemsidan. Ha en nära dialog med kassör och vice ordförande för att på så sätt hålla sig uppdaterad och medverka i föreningens ekonomi samt sponsringsverksamhet. Informera i klasserna då det är behövligt. Representation I stort delta aktivt i föreningens aktiviteter intern representation. Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. Ansvara för en styrelsepresentation under insparken intern representation. Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. 6

8 Strategisk verksamhet Det strategiska arbetet går ut på att se föreningen i ett längre perspektiv för att säkerställa dess överlevnad. Det handlar bland annat om långsiktiga planeringar av föreningens ekonomi och sponsorverksamhet samt investeringar som gynnar föreningen på sikt. Ekonomisk planering Sammanställa föreningens budget som fastslås på Årsmötet med kassören. Gå igenom bokslut som fastställs på Årsmötet med kassören. Hålla sig uppdaterad om föreningens ekonomiska situation. Verka för ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. Samarbetspartners Vara väl insatt i sponsorverksamheten och föra en kontinuerlig dialog med vice ordförande. Förbereda och delta i förhandlingar med samarbetspartners om så efterfrågas. Aktivt arbeta för att knyta föreningen närmre arbetslivet genom olika former av samarbeten, t.ex. HR-dagen, seminarier, företagspresentationer, mentorsprojekt, sponsorer, övriga nätverk, möjlighet för studenter att få praktikplats och skriva C- och/eller D-uppsats för ett företag. Detta sker i nära samarbete med Näringslivsutskottet och dess ordförande. Kontinuitet Se över rutiner, styrdokument och policys samt vid behov revidera, utforma och dokumentera nya rutiner, styrdokument och policys för att stärka kontinuiteten i föreningen. Se till att alla genomför sin överlämningsperiod tillfredsställande; såsom möten, dubbelgång, skriftligt testamente. Övrigt Arbeta för att säkerställa kvaliteten på utbildningen genom nära dialog med universitetet, P-riks, Utbildningsutskottet och dess utskottsordförande. Arbeta för att säkerställa kvaliteten på studiesocial verksamhet genom nära dialog med Sociala utskottet och dess utskottsordförande. Aktivt arbeta för att få in nya medlemmar i föreningen både aktiva och icke-aktiva Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 7

9 2.2 Vice ordförande Ansvarsområden Ställföreträdande ordförande och sekreterare. Ansvarar för att söka bidrag/sponsring till föreningen som helhet. Ansvarar för samordning av sponsringsverksamhet. Beställning och distribution av profilartiklar Arbetsformer Viceordföranden arbetar i nära samarbete med ordförande. Vidare arbetar denne både enskilt och i samarbete med den övriga styrelsen. En stor del av arbetet går ut på att förbereda möten och projekt i styrelsen samt planera och följa upp föreningens verksamhet i stort Arbetsuppgifter Allmänt Som styrelseledamot är man PULS ansikte utåt. Då det efterfrågas hjälpa till vid PULS-aktiviteter. Styrelseledamot Delta på styrelsemöten. Vara med och diskutera frågor som uppkommer och tillsammans med styrelsen fatta strategiska och genomtänkta beslut. Ha ett nära samarbete med ordförande och insikt i ordförandes arbete. I så stor utsträckning som möjligt aktivt delta i föreningens aktiviteter intern representation. Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. Delta på styrelserepresentation under insparken intern representation. Informera i klasserna då det är behövligt. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Vice ordförande Vice sekreterare och Vice ordförande vid dessas frånvaro. Ha det huvudsakliga ansvaret för att söka bidrag/sponsring till föreningen som helhet samt samordningen av detta. Detta kan till exempel vara kårbidrag eller sponsring på årsbasis. Ansvarar för att samtliga sponsor- och samarbetsavtal som tecknats i PULS namn, samlas in i slutet på året för att sammanställas och arkiveras på av styrelsen utsedd plats. Förankra föreningens tänkande kring sponsring och samarbeten i samtliga utskott/arbetsgrupper. (Detta kan dels göras genom besök i utskotten och dels genom att på ett styrelsemöte per termin gå igenom vår sponsringspolicy. Då bör också en genomgång av de sponsorer och samarbetspartners vi för tillfället har göras, i enlighet 8

10 med sponsringspolicyn samt en diskussion föras om eventuella framtida samarbetspartners.) Vårda de samarbetspartners vi har och se till att vi sköter våra relationer proffsigt. Tillsammans med ordförande planera långsiktiga samarbeten som gynnar föreningen på sikt och ger oss utbyten i form av ekonomiska medel, produktsponsring, nya kunskaper, kontakter med arbetslivet, nätverk etc. Övergripande ansvar för samordning av framtagning och beställning av profilartiklar till PULS Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 2.3 Kassör Ansvarsområde Att se till att PULS ekonomi sköts och redovisas på ett korrekt sätt samt att ett ekonomiskt, långsiktigt tänkande implementeras i föreningen. Att med hjälp av medlemsregistret ha tillsyn över vilka som är PULS-medlemmar och regelbundet uppdatera detta så att medlemmarna får tillgång till de förmåner som hänger samman med medlemskapet. Tömma postfack och distribuera post. Nyckelhanteringen Arbetsformer Kassören arbetar i nära samarbete med ordförande. Vidare arbetar kassören mest enskilt i det dagliga arbetet men kontakt med den övriga styrelsen och med ekonomiansvariga i utskott och arbetsgrupper ingår också. Kassörens arbete är varierande på så sätt att man ibland har väldigt mycket att göra och andra gånger ganska lite Arbetsuppgifter Allmänt Som styrelseledamot är man PULS ansikte utåt. Då det efterfrågas hjälpa till vid PULS-aktiviteter. Styrelseledamot Delta på styrelsemöten. Vara med och diskutera frågor som uppkommer och tillsammans med styrelsen fatta strategiska och genomtänkta beslut. Ha ett nära samarbete med ordförande och insikt i ordförandes arbete. I så stor utsträckning som möjligt aktivt delta i föreningens aktiviteter intern representation. 9

11 Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. Delta på styrelserepresentation under insparken intern representation. Informera i klasserna då det är behövligt. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Kassör Kassörens arbete genomsyrar hela föreningen eftersom PULS inte skulle kunna fungera på ett bra sätt om det inte fanns ekonomiska ramar. Kassören är tillsammans med ordförande föreningens firmatecknare. Att tillsammans med ordförande ständigt hålla ett vakande öga på den budget som finns och att initiera beslut om eventuella förändringar i denna. Kassör och ordförande ska sammanställa budget för kommande verksamhetsår. På årsmöte och höstmöte ska kassören redovisa det ekonomiska läget för medlemmarna. Efter mandatperioden år ska bokslut göras. Detta redovisas sedan på årsmötet. Ansvarar för att medlemsregistret finns utskrivet på Årsmöte och Höstmöte. Redovisar den ekonomiska ställningen, tar upp förfrågningar rörande ekonomi etc. på styrelsemöten. Kassören ser till att de engagerade medlemmarna är medvetna om föreningens ekonomi och ekonomiska policy samt att de arbetar därefter. Detta förmedlas främst med hjälp av övriga styrelsemedlemmar och utskottsordföranden. Har möten med utskott och/eller arbetsgrupper då detta underlättar det ekonomiska flödet. Ha övergripande syn på de olika projektens ekonomiska läge samt föreningens ekonomiska situation. Meddela viktiga datum till utskott och arbetsgrupper, ex. då budget ska lämnas in mm. Bokföring av alla ekonomiska transaktioner som sker. Är ansvarig för betalning av fakturor samt eventuella utskick av sådana samt meddelar berörda. Håller koll på projektens inbetalningar, betalar projektens fakturor och meddelar dem när så sker. Kassören ansvarar för medlemsregistret vilket innebär att man håller medlemslistan uppdaterad samt skickar ut en bekräftelse på medlemskapet då inbetalning har gjorts via plusgiro. Kassören ser även till att vidarebefordra den nye medlemmens mailadress till Webansvarig så denna kan se till att ett användarkonto på hemsidan skapas. Ansvarar för föreningens nyckelhantering. Kassören är ansvarig för tömning och av Puls postfack som finns i Kårallen Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 10

12 2.4 Sekreterare Ansvarsområde Att skapa kontinuitet i det administrativa arbetet samt att författa, handha och arkivera dokument. Boka lokaler för styrelsens möten. Ansvarig för sektionsrummet. Ansvarig för att anslagstavlorna är uppdaterade med information från styrelsen. Ansvarar för att se till så att webbmaster har tillgång till det material som ska läggas upp på hemsidan. Ansvarar för att tillhandahålla webbmaster god information om uppdateringar på hemsidan och vidarebefordra ålägganden från styrelsen (om webbmaster inte är en styrelseledamot) Arbetsformer Sekreteraren arbetar både enskilt och i samarbete med den övriga styrelsen. Vidare har denne nära dialog med PULS webbmaster Arbetsuppgifter Allmänt Som styrelseledamot är man PULS ansikte utåt. Då det efterfrågas hjälpa till vid PULS-aktiviteter. Styrelseledamot Delta på styrelsemöten. Vara med och diskutera frågor som uppkommer och tillsammans med styrelsen fatta strategiska och genomtänkta beslut. Ha ett nära samarbete med ordförande och insikt i ordförandes arbete. I så stor utsträckning som möjligt aktivt delta i föreningens aktiviteter intern representation. Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. Delta på styrelserepresentation under insparken intern representation. Informera i klasserna då det är behövligt. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Sekreterare Ansvarar för att maila ut dagordning inför styrelsemöte, höstmöte, årsmöte mm. Ansvarar för att föra protokoll vid styrelsemöten, höstmöte, årsmöte mm och maila ut dessa till berörda. Ansvarar för att protokollen justeras av ordförande och justerare. 11

13 Ansvarar för att tillhandahålla informationsansvarig med PULS-dokument om inte denna post inte innehas av sekreteraren själv. Ansvarar för arkivering av PULS handlingar. Ansvarar för styrelsens kopiering. Ansvarig för sektionsrummet. Ansvarar för att uppdatera anslagstavlorna med styrelsen information. Ansvarar för att uppdatera hemsidan med text och dokument. Ansvarar för att sammanställa information till veckomailet och maila ut till medlemmar. Ansvarar för att maila ut viss information till PULS medlemmar (tex inbjudan till kickoff mm). Ansvarar för bokning av lokal för styrelsemöten och vissa andra PULS-aktiviteter. Ansvarar för att sammanställa verksamhetsberättelsen som presenteras vid årsmötet. Ansvarar för att sammanställa halvårsrapporten Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 2.5 Informationsansvarig/Webbmaster Posten som webbmaster tillsätts av styrelsen. Om det inte finns någon inom styrelsen eller någon av medlemmarna som har den kompetens som krävs för att driva en hemsida, kan styrelsen välja att tillsätta en extern webbmaster Ansvarsområde Ansvarig för informationsflödet i PULS främst genom att hålla hemsidan uppdaterad Arbetsformer Webbmaster arbetar både enskilt och i samarbete med den övriga styrelsen. En stor del av arbetet går ut på att underhålla föreningens hemsida. Vidare ska denne ha en nära dialog med övriga styrelseledamöter för att säkerställa att viktig information från styrelsen och PULS finns på hemsidan Arbetsuppgifter Ansvarar för driften av sektionens hemsida. Ansvarar för att lägga in information, uppdatera och administrera hemsidan. Webbmaster ska få erforderlig information om vad som bör ligga uppe på hemsidan. Ansvarar för att hemsidan är uppdaterad och innehåller intressant och informationsrikt material för våra medlemmar och för nuvarande och framtida samarbetspartners. Ansvarar för att information om pågående PULS-projekt finns på hemsidan och fortlöpande läger in information som projektet behöver. Detta kräver en nära dialog med berörda utskott och/eller arbetsgrupper. Det är styrelsens, utskottens och 12

14 arbetsgruppernas ansvar att tillhandahålla informationen och informationsansvariges ansvar att den finns tillgänglig på hemsidan. Informationsansvarig/Webbmastern har rätt att ta bort information på hemsidan som denne uppfattar som opassande. Styrelsen har emellertid det yttersta ansvaret och bör i dialog med webbmastern diskutera när opassande material tas bort. Ansvarar för kontakten med UNIT. Ansvarar för förändringar i Ansvarar för att sammanställa fotona som tas av de nya studenterna till PA1:s fotokatalog Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 2.6 Utskottsordförande Näringslivsutskottet Ansvarsområde Delta i styrelsearbetet Arbeta med och samordna de olika projekten i näringslivsutskottet Arbetsformer Utskottsordförande i NLU deltar i styrelsearbetet och arbetar nära i samarbete med den övriga styrelsen. Vidare är denne ansvarig för att kalla till kontinuerliga möten med utskottet och leda/samordna dess arbete samt förmedla information till och från styrelsen för att skapa en tydlig dialog. Utskottsordförande i NLU arbetar i nära samarbete med ordförande i PULS med frågor som rör näringslivskontakter Arbetsuppgifter Allmänt Som utskottsordförande och styrelseledamot är man PULS ansikte utåt. Då det efterfrågas hjälpa till vid PULS-aktiviteter. Styrelseledamot Delta på styrelsemöten. Vara med och diskutera frågor som uppkommer och tillsammans med styrelsen fatta strategiska och genomtänkta beslut. Ha ett nära samarbete med ordförande och insikt i ordförandes arbete. I så stor utsträckning som möjligt aktivt delta i föreningens aktiviteter intern representation. Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. 13

15 Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. Ansvara för utskottsrepresentation under insparken intern representation. Informera i klasserna då det är behövligt. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Utskottsordförande Huvuduppgiften som utskottsordförande är att få medlemmarna i utskottet aktiva och villiga att engagera sig; att få alla i sitt utskott att känna sig delaktiga och visa att allas åsikter är viktiga. Som utskottsordförande ska man finnas till som ett bollplank, inte som en övervakare. Vidare är det viktigt att ha god förmåga att kunna driva projekt framåt. I och med detta gäller det även att kunna delegera arbetsuppgifter på ett pedagogiskt sätt så att ingen känner sig påhoppad eller förbisedd. Ordföranden har det yttersta ansvaret för att de åtagandena som ligger på utskottet blir utförda. Säkerställa dialogen och informationsflödet mellan styrelsen och utskottet. Ansvara för att styrelsen och ordförande i PULS är uppdaterade angående utskottets aktiviteter. Ansvarar för att sammanställa utskottets verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Dessa ska vidarebefordras till PULS sekreterare. Ansvarar för att sammanställa utskottets budget och resultaträkning. Ansvarar för att sammanställa utskottets ekonomiska rapport till kassören i PULS fyra gånger om året, datumen är 31 mars, 31 maj, 30 september och 30 november. Ansvarar för att överlämningen sker tillfredsställande mellan NLU s samtliga grupper/poster och nya aktiva. Förbereda och leda utskottets möten. Skapa struktur i den löpande verksamheten. Se helheten och ligga steget före. Stötta, uppmuntra och motivera projektgrupperna och individerna i utskottet. Ansvarar för att utskottet och individerna arbetar mot ett gemensamt mål. Vara lyhörd för problem, ta upp dessa i tid så de inte eskalerar. Ansvara för kontinuerlig sammanställning av PULS företagslista och likaså uppdatering. Som utskottsordförande för NLU är din övergripande uppgift att knyta studenter närmare till arbetslivet genom de olika projekten. Genom att öka medvetenheten hos våra aktiva medlemmar om möjligheten till samarbete med arbetslivet samt om vad som ska prägla våra relationer med arbetslivet för att öka tilliten till vårt varumärke PULS. Se till att det i utskottet finns en kontinuerlig kontakt med vice ordförande då denne handhar sponsorlista. 14

16 2.6.4 Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 2.7 Utskottsordförande Sociala Utskottet Ansvarsområde Delta i styrelsearbetet. Arbeta med och samordna studiesociala aktiviteter Arbetsformer Utskottsordförande i SU deltar på styrelsemötet och arbetar nära i samarbete med den övriga styrelsen. Vidare är denne ansvarig för att kalla till kontinuerliga möten med utskottet och leda/samordna dess arbete samt förmedla information till och från styrelsen för att skapa en tydlig dialog. Arbetar i nära samarbete med ordförande i PULS med frågor som rör studiesociala aktiviteter Arbetsuppgifter Allmänt Som utskottsordförande och styrelseledamot är man PULS ansikte utåt. Då det efterfrågas hjälpa till vid PULS-aktiviteter. Styrelseledamot Delta på styrelsemöten. Vara med och diskutera frågor som uppkommer och tillsammans med styrelsen fatta strategiska och genomtänkta beslut. Ha ett nära samarbete med ordförande och insikt i ordförandes arbete. I så stor utsträckning som möjligt aktivt delta i föreningens aktiviteter intern representation. Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. Ansvara för utskottsrepresentation under insparken intern representation. Informera i klasserna då det är behövligt. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Utskottsordförande Huvuduppgiften som utskottsordförande är att få medlemmarna i utskottet aktiva och villiga att engagera sig; att få alla i sitt utskott att känna sig delaktiga och visa att allas åsikter är viktiga. Som utskottsordförande ska man finnas till som ett bollplank, inte som en övervakare. 15

17 Vidare är det viktigt att ha god förmåga att kunna driva projekt framåt. I och med detta gäller det även att kunna delegera arbetsuppgifter på ett pedagogiskt sätt så att ingen känner sig påhoppad eller förbisedd. Ordföranden har det yttersta ansvaret för att de åtagandena som ligger på utskottet blir utförda. Säkerställa dialogen och informationsflödet mellan styrelsen och utskottet. Ansvara för att styrelsen och ordförande i PULS är uppdaterade angående utskottets aktiviteter. Ansvarar för att sammanställa utskottets verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Detta ska vidarebefordras till PULS sekreterare. Ansvarar för att sammanställa utskottets budget och resultaträkning. Ansvarar för att sammanställa utskottets ekonomiska rapport till kassören i PULS fyra gånger om året, datumen är 31 mars, 31 maj, 30 september och 30 november. Ansvarar för att överlämningen sker tillfredsställande mellan SU s samtliga grupper/poster och nya aktiva. Förbereda och leda utskottets möten Skapa struktur i den löpande verksamheten Se helheten och ligga steget före. Stötta, uppmuntra och motivera projektgrupperna och individerna i utskottet. Ansvarar för att utskottet och individerna arbetar mot ett gemensamt mål Vara lyhörd för problem, ta upp dessa i tid så de inte eskalerar Som utskottsordförande för SU är ditt övergripande ansvar att samordna de olika studiesociala aktivisterna under verksamhetsåret. Ansvarar för att skapa en tydlig dialog mellan utskottets grupper. Ansvarar för öka medvetenheten hos våra aktiva medlemmar om studiesociala aktiviteter i PULS. Se till att det i utskottet finns en kontinuerlig kontakt med vice ordförande då denne handhar sponsorlista samt informationsansvarig som sprider informationen om aktiviteterna Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 2.8 Utskottsordförande Utbildningsutskottet Ansvarsområde Delta i styrelsearbetet Arbetar med och samordnar frågor som rör utbildningen. 16

18 2.8.2 Arbetsformer Utskottsordförande i UU deltar i styrelsearbetet och arbetar nära i samarbete med den övriga styrelsen. Vidare är denne ansvarig för att kalla till kontinuerliga möten med utskottet och leda/samordna dess arbete samt förmedla information till och från styrelsen för att skapa en tydlig dialog. Detta sker genom en nära dialog med studenterna, institutioner som ansvarar för PA-programmet samt med universitetet och kåren som helhet. Vidare ska man delta på P- rådets möten och där föra studenternas talan samt ansvara för kontakten med StuFF rörande utbildningsbevakning. Utskottsordförande i UU arbetar i nära samarbete med ordförande i PULS med frågor som rör utbildningen Arbetsuppgifter Allmänt Som utskottsordförande och styrelseledamot är man PULS ansikte utåt. Då det efterfrågas hjälpa till vid PULS-aktiviteter. Styrelseledamot Delta på styrelsemöten. Vara med och diskutera frågor som uppkommer och tillsammans med styrelsen fatta strategiska och genomtänkta beslut. Ha ett nära samarbete med ordförande och insikt i ordförandes arbete. I så stor utsträckning som möjligt aktivt delta i föreningens aktiviteter intern representation. Hålla tal på föreningens evenemang om så efterfrågas intern representation. Representera föreningen externt på tillställningar i andra föreningar, hos samarbetspartners, företag, universitetet etc. extern representation. Ansvara för utskottsrepresentation under insparken intern representation. Informera i klasserna då det är behövligt. Delta i övriga möten av vikt för PULS och med andra föreningar, universitet, kår, nationer, samarbetspartners, arbetslivet etc. Utskottsordförande Huvuduppgiften som utskottsordförande är att få medlemmarna i utskottet aktiva och villiga att engagera sig; att få alla i sitt utskott att känna sig delaktiga och visa att allas åsikter är viktiga. Som utskottsordförande ska man finnas till som ett bollplank, inte som en övervakare. Vidare är det viktigt att ha god förmåga att kunna driva projekt framåt. I och med detta gäller det även att kunna delegera arbetsuppgifter på ett pedagogiskt sätt så att ingen känner sig påhoppad eller förbisedd. Ordföranden har det yttersta ansvaret för att de åtagandena som ligger på utskottet blir utförda. Säkerställa dialogen och informationsflödet mellan styrelsen och utskottet. Ansvara för att styrelsen och ordförande i PULS är uppdaterade angående utskottets aktiviteter. Ansvarar för att sammanställa utskottets verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Detta ska vidarebefordras till PULS sekreterare. Ansvarar för att sammanställa utskottets budget och resultaträkning. 17

19 Ansvarar för att sammanställa utskottets ekonomiska rapport till kassören i PULS fyra gånger om året, datumen är 31 mars, 31 maj, 30 september och 30 november. Ansvarar för att överlämningen sker tillfredsställande mellan UU s samtliga grupper/poster och nya aktiva. Förbereda och leda utskottets möten. Skapa struktur i den löpande verksamheten. Se helheten och ligga steget före. Stötta, uppmuntra och motivera projektgrupperna och individerna i utskottet. Ansvarar för att utskottet och individerna arbetar mot ett gemensamt mål. Vara lyhörd för problem, ta upp dessa i tid så de inte eskalerar. Ansvarar för att klassrepresentanternas arbete sker på ett tillfredsställande sätt. Ansvarar för samordning av utbildningsfrågor. Ansvarar för samordning av utbildningsbevakningen. En viktig del är därför att lyssna till studenternas åsikter och funderingar. Ansvarar för genomförandet av en aktivitet per verksamhetsår som utskottet arrangerar. Ansvarar för kontakt med institutionsledningen, ex vid programråd etc. Ansvarar för kontakten med StuFF samt dokument och avtal mellan PULS och StuFF som rör utbildningsfrågor. Delta på StuFFs utbildningsbevakarträffar Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. Det är bra att försöka vara så lyhörd för utbildningen som möjligt. Genom ett aktivt utbildningsutskott kan studenterna också vara med och påverka utbildningen. Dessutom får vi bättre kontakt med institutionen och det är viktigt att tänka att vi ska arbeta tillsammans för att göra utbildningen så bra som möjligt. 18

20 3 Näringslivsutskottet 3.1 Ansvarsområde Näringslivsutskottet arbetar för ett aktivt utbyte mellan studenter och näringslivet genom: Alumniverksamhet HR-dagen Mentorsprojekt Projektföretag Gemensamt för samtliga projektgrupper är att regelbundet gå på NLU-möten. Vidare är man som aktiv PULS ansikte utåt. 3.2 Vice Ordförande Hjälpa utskottsordföranden i den löpande verksamheten. Gå på styrelsemöten då utskottsordförande har förhinder. Utskottets sponsansvarig, vilket innebär att vice ordföranden har kontinuerlig kontakt med utskottets arbetsgrupper i samarbete med Vice ordförande i styrelsen som har det övergripande ansvaret. Vilka direkta arbetsuppgifter man som vice arbetar med beror vidare på vilka frågor som utskottet det aktuella året anser som viktiga. Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 3.3 Alumni Ansvarsområde Ansvarar för rekryteringen av nya alumner genom att erbjuda tillfällen för alumner att träffas efter avslutad utbildning. Vidare ansvarar man för kontakten med de redan befintliga alumnerna Poster i Alumni Vi har inte haft några speciella poster utan samarbetat tillsammans under hela året. Under arbetet med att förbereda föreläsningen var det däremot bara en person som hade kontakt med föreläsaren för att inte förvirra henne eller oss själva. När vi tog upp anmälningar till föreläsningen såg vi också till att bara en utav oss läste av de mailen och bockade av antalet intresserade Arbetsbeskrivning Ansvarar för att marknadsföra PA-programmets och PULS egna alumninätverk genom att gå ut i alla klasser och informera samt sprida information på hemsidan och via mail. Ansvarar för att tillhandahålla information om alumninätverket. 19

21 Ansvarar för att tillhandahålla anmälningsblanketter till alumninätverket om hur studenter anmäler sig till nätverket. Maila de befintliga Alumnerna för att berätta att Ni är den nya kontakten för alumninätverket och samtidigt be dem uppdatera sina kontaktuppgifter, såsom: arbetsplats, telefonnummer, befattning. Kontinuerligt uppdatera listan med ny information om alumnikontakter. (Om det behövs kan ni även söka kontaktuppgifter själva, exempelvis på Eniro - uppdaterade uppgifter är mycket viktigt.). Ansvarar för att kontakta med 3or senast i början av februari då de inte läser någon kurs tillsammans efter det. Ansvara för att kontakt med fyror på bästa möjliga sätt. Ansvarar för att, efter information till 3or och 4or, skicka ett mail till dem där de som ska ta ut sin examen har möjlighet att anmäla sig till Alumninätverket. Även här behövs kontaktuppgifter. Ansvarar för att skicka ut en påminnelse via brev/mail till de 3or och 4or som ännu inte anmält sig i början av maj. Ansvara för att under hösten arrangera en träff för alumnerna eller liknande, om intresse finns. Kontinuerligt arbeta med Alumninätverkets webbaserade nätverk (LiU Alumni) genom att skriva om vad som sker i PULS samt på PA-programmet, lägga till intressanta länkar, erbjuda diverse föreläsningar om möjlighet finns med mera. Detta webbaserade nätverk innebär smidig kontakt med våra alumner, kontakt dem emellan erbjuds samt att de informeras om vad som sker hos oss. Fråga om studenter har något intresse av att vara mentorer eller föreläsare i framtiden. Detta är en viktig länk vad gäller kontakten med yrkesverksamma. Ansvarar vidare för att vidarebefordra denna information till ordförande i NLU. Skriva verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det aktuella året. Göra budget för verksamhetsåret och en resultaträkning över det gångna året. Redovisa det ekonomiska läget genom en ekonomisk rapport som utskottsordförande sammanstället till kassören i PULS fyra gånger om året. 3.4 Gästföreläsare Arbetsgruppen gästföreläsare finns för att knyta an PA-programmet än mer till arbetslivet. Målet är att varje kurs ska ha en gästföreläsare som är yrkesverksam inom det ämne kursen handlar om Ansvarsområde Ansvarar för att varje aktuell kurs på programmet besöks av en yrkesverksam PAvetare som gästföreläser om passande ämne. 20

22 3.4.2 Arbetsbeskrivning Arbetet börjar med att ta kontakt med aktuell/aktuella kursansvarig/a för kommande kurser. Om intresse finns för gästföreläsare fortsätter sedan arbetet med att hitta en gästföreläsare som kan passa inom det ämnet kursansvarig eftersöker. Sedan samordnas datum, tid, plats och tema Löpande verksamhet Kolla vilka kurser som är aktuella för gästföreläsare. Ta kontakt med ansvarig för kursen någon/några veckor innan kursen börjar. Om intresse finns för gästföreläsare. Kolla i intressemappen för de som är intresserade att komma. Om någon passar hör man av sig till den eller de och ser om intresset finns kvar. Samordnar sedan datum, tid, plats och ämne de ska gästföreläsa om. Om möjlighet finns är det trevligt att hälsa gästföreläsare välkommen inför klassen och sen lämna över till föreläsare. Ge en gåva efteråt, antingen själv eller lämna till någon i klassen. Sedan är det dags att börja tänka på nästa kurs Strategisk verksamhet Viktigt att skapa en bra grund att stå på med duktiga föreläsare och brett urval vad gäller ämnen, arbetsplatser och yrken Övrigt Att skriva ett testamente med specifik information om vad posten inneburit under det aktuella året. 3.5 HR-dagen Syftet med HR-dagen är att ge studenter möjlighet till kontakt med näringslivet. Även att genom ett professionellt förhållningssätt gentemot såväl besökare som samarbetspartners, marknadsföra PULS som studentförening ut mot arbetslivet samt att stärka personalvetarrollen Ansvarsområde Ansvarar för planering och genomförandet av HR-dagen (en heldag under hösten för PA- och BVG-studenter samt representanter från arbetslivet) Arbetsbeskrivning Välja ett tema och inriktning på dagen. Söka och kontakta föreläsare knutna till valt tema. Boka lokal, ljud & ljusanläggning samt visuella hjälpmedel för den aktuella dagen. Boka lunch och fika för alla under dagen. Kontakta företag och mentorer angående deltagande och sponsring. Söka sponsring. Söka samtalsledare. Diskussionsfrågor. Bjuda in studenter och lärare. 21

23 Sälja biljetter till studenterna. Ansvara för att deltagarna genomför en utvärdering av HR-dagen. Promota HR-dagen i klasserna, på hemsidan, på anslagstavlan och i PSM. Gör reklam för HR-dagen, exempelvis i Impuls och på hemsidan. Se till att budgeten hålls. Skicka ut fakturor, ha kontakt med PULS kassör, mall och fakturanummer erhålles av denne. Skriva verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det aktuella året. Göra budget för verksamhetsåret och en resultaträkning över det gångna året. Redovisa det ekonomiska läget genom en ekonomisk rapport som utskottsordförande sammanstället till kassören i PULS fyra gånger om året. Datumen är 31 mars, 31 maj, 30 september och 30 november. 3.6 Mentorsprojektet Mentorsprojektet skapar utbyte mellan personer i näringslivet som arbetar med personalfrågor och studenter på PA-programmet. Detta projekt riktar sig till studenter i 3:an. Vid vårintag ansvarar arbetsgruppen för att skaffa mentorer även till dessa studenter Ansvarområde Att tillhandahålla mentorer till de studenter i PA3 (och PA2 vid vårintag) som önskar detta Arbetsbeskrivning Utforma anmälningsblankett som ska delas ut till tvåor. Informera personligen om mentorsprojektet. Sammanställa anmälningsblanketterna och göra en lista på alla nya adepter. Leta nya mentorer om detta behövs. Ta hjälp av PULS-kontakter. Använd även eniro, slå upp företag och sökte personalansvarige. Informera adepter om åtagandet. Klargör för adepterna vad som förväntads av dem och vad hela projektet innebar. Parallellt under hela perioden ska man leta föreläsare som behövs till uppstartsmötet och även till övriga träffar ni planerar att anordna. Genomföra utvärderingar med adepter och mentorer samt sammanställa dessa. Skriva verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det aktuella året. Göra budget för verksamhetsåret och en resultaträkning över det gångna året. Redovisa det ekonomiska läget genom en ekonomisk rapport som utskottsordförande sammanstället till kassören i PULS fyra gånger om året. Datumen är 31 mars, 31 maj, 30 september och 30 november. 22

24 3.7 Projektföretag Projektföretagen används i årskurs 1 och är ett komplement till föreläsningar och litteratur. Kontakten med projektföretagen ämnar ge studenter en chans att omsätta teori i praktik Ansvarområde Arbetsgruppen ansvarar för att tillhandahålla projektföretag till studentgrupperna i årskurs 1. Vid vårintag ansvarar gruppen för att skaffa projektföretag även till den klassen Arbetsbeskrivning Ta kontakt med den som är ansvarig för kursen där projektföretagen kommer att användas föratt se hur kursupplägget kommer att se ut; när kursen startar, vad som ska göras etc. Detta föratt veta när man behöver kontakta företagen och vilken information man ska ge dem. Exempel på ämnen som kan diskuteras med kursansvarige är lokalisering av företagen samt inom vilken bransch företagen ska vara etablerade. Gå igenom föregående års företagslistor samt utvärderingar tillsammans med avgående ansvariga i arbetsgruppen, för att få en klar och tydlig överblick över de företag som har använts. Efter arbetsgruppen bestämt vilka mål man vill jobba mot under årets gång, samt diskuterat med kursansvarige, bestäms vilka företag man vill kontakta för förfrågan om samarbete, tidigare medverkande och nya. Därefter tar arbetsgruppen kontakt med företagen. Till de som tidigare varit med i projektet meddelas att man tagit över posten som ansvarig för projektföretagen samt fråga om de vill ställa upp även detta år. För nya företag gäller att man tydligt beskriver vad projektet kommer innehålla och fråga om de är intresserade att vara med i projektet. Varje företag som är med i projektet representeras av en kontaktperson som kommer ha den yttersta kontakten med de arbetsgrupper som kommer att samarbeta med företagen. Det är viktigt att tänka på att redan från början ta upp kontaktuppgifter till dessa personer. Några veckor innan samarbetet mellan arbetsgrupperna och företagen startar skickas ett mail ut till företagen för att påminna om att studenterna snart kommer kontakta företagen. Detta bör göras i god tid så att ni har möjlighet att kontakta fler företag om det har blivit förändringar. Om det blir problem eller liknande med något företag uppmanar ni studenterna att kontakta er för att få ett nytt företag. Uppmana studenterna att all kontakt som rör problem med företag eller studenter ska gå viaprojektföretagsgruppen och inte via kursansvarig. Detta för att det är ni som har den bästaöverblicken över företagen och företagen vet vem ni är. Efter samarbetet mellan arbetsgrupperna och företagen är slut, ska arbetsgruppen sammanställa och skicka ut utvärderingsenkäter. Vissa frågor tas fram specifikt för företagen, andra specifikt för arbetsgrupperna i klassen. Utvärderingarna sammanställs och bidrar sedan till viktig information inför överlämnande till nästkommande arbetsgrupp. I övrigt ingår även i arbetsgruppens uppgifter att: Skriva verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det 23

25 aktuella året. Göra budget för verksamhetsåret och en resultaträkning över det gångna året. Redovisa det ekonomiska läget genom kvartalsrapporter som skickas till kassören i PULS fyra gånger om året. 24

26 4 Sociala utskottet 4.1 Ansvarsområde Att erbjuda studenter studiesociala aktiviteter under året 4.2 Vice Ordförande Hjälpa utskottsordföranden i den löpande verksamheten Gå på styrelsemöten då utskottsordförande har förhinder Utskottets sponsansvarig, vilket innebär att vice ordföranden har kontinuerlig kontakt med utskottets arbetsgrupper i samarbete med Vice ordförande i styrelsen som har det övergripande ansvaret. Vilka direkta arbetsuppgifter man som vice arbetar med beror vidare på vilka frågor som utskottet det aktuella året anser som viktiga. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det aktuella året 4.3 Diplomeringsgruppen Ansvarsområde I arbetet med diplomeringshögtiden ingår att planera och genomföra en högtidsdag för dem som tagit examen vid programmet för Personal- och Arbetsvetenskap eller vid masterprogrammet Human Resource Management and Development (HRM/HRD). Högtiden infaller någon gång i början av höstterminen. Gruppen delar på ansvar inom ekonomi, spons samt planering av dagen Arbetsbeskrivning Gör en budget för evenemanget. Se till att budgeten hålls. Ha kontakt mer kassören i styrelsen under hela året. Boka lokal, ljud & ljusanläggning, barnrum samt projektor för den aktuella dagen. Kontakta lärare/programstudierektorer för medverkan. Skicka ut inbjudan via mail samt post. Göra reklam för Diplomeringen på hemsidan, på anslagstavlan och via mail eller facebook. Sök sponsring till evenemanget. Tryck upp diplom, program samt annat relevant material. Ordna underhållning. Ta emot anmälningar samt anmälningsavgifter. Bestäm mat för dagen. Gör en bordsplacering. Skriva verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det aktuella året. Göra en resultatrapport för verksamhetsåret. 25

27 Samordnare Har ansvar för allt som rör kontakt med NH(mat, ljud, ljus, priser, tider). Allt i allo, stöd där det behövs Sponsansvarig Är huvudansvarig för att söka och samarbeta med sponsorer samt har hand om alla kontrakt som knyts Webansvarig Ansvarig för att uppdatera informationen på hemsidan Ekonomiansvarig Ansvarig för allt som rör budget och pengar samt kontakt med diplomander (anmälningar, inbetalningar av avgifter, bokning av restaurang). 4.4 PSS PULS sektionsskribenter Ansvarområde Att med jämna mellanrum publicera minst två artiklar per månad på PULS hemsida Artiklarna ska ha anknytning till antingen universitet, sektionen eller till programmet Det är viktigt att man försöker upprätthålla balansen mellan att belysa föreningens aktivitet och kopplingen till arbetslivet och den vardag som väntar oss som blivande personalvetare. Det är skribenternas ansvar att artiklarna håller sig inom syftets ram och på bästa sätt försöker bidra till en levande hemsida för föreningens medlemmar Skribent Som skribent ansvarar man för att skriva en eller flera artiklar och att dessa blir klara i tid för deadline. Ämnet på artiklarna beslutas gemensamt i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har ansvar för att: Koordinera artiklarnas ämnen samt publiceringsdatum. Skriva verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Skriva ett testamente med specifik information om vad arbetet inneburit under det aktuella året. Göra budget för verksamhetsåret och en resultaträkning över det gångna året. Redovisa det ekonomiska läget genom att sammanställa en ekonomisk rapport till kassören i PULS fyra gånger om året. Om arbetsgruppen blir större än två personer ska det även finnas en skribent med övergripande ansvar som har ansvar för att ovanstående punkter genomförs. 26

28 4.4.3 Övrigt Arbetsgruppen är ny och det finns därför stort utrymme för skribenterna att själva utveckla och anpassa verksamheten efter egna önskemål. Exempelvis kan en webbaserad tidning med fasta utgivningsdatum utvecklas. Detta bör ske i samråd med webbmaster och SU-ordförande. Om intresse finns, kan möjligen en tryckt tidning ges ut i samband med nolle-p. 4.5 PAmp Ansvarsområde PA-programmets överfadderi ansvarar först och främst för att förbereda och genomföra de nya studenternas välkomstperiod. Under två spännande introduktionsveckor, som går under benämningen Nolle-P, ska de nya studenterna ges möjligheten att lära känna sina kursare, Linköping som studentstad och ha riktigt roligt!pamp ansvarar också för att, tillsammans med PiLS, arrangera en tackfest för aktiva i PULS under vårterminen samt en overallsinvigning för PA1 under höstterminen Generalen Huvuduppgiften som General är att skapa struktur i den löpande verksamheten i PAmp. De aktiva arbetar både i grupp och enskilt, det är därför viktigt som General att kunna se helheten samt att stötta och motivera de aktiva. Som ledare ska man finnas till som ett bollplank och ligga steget före under planeringens gång. Det viktigt att ha god förmåga att kunna driva projekt framåt. I och med detta gäller det även att kunna delegera arbetsuppgifter på ett pedagogiskt sätt så att ingen känner sig påhoppad eller förbisedd. Generalen har det yttersta ansvaret för att de åtagandena som ligger på PAmp blir utförda. Generalen är ytterst ansvarig för PAmp och dess arbete innan, under och efter Nolle-p. Generalen ansvarar för att PAmp på ett bra sätt representerar PULS, PA-programmet och universitetet inför allmänheten innan, under och efter Nolle-p. Generalen ansvarar för att förbereda och leda PAmps möten. Generalen ansvarar för arbetsfördelningen (bland annat i form av olika poster) i PAmp. Generalen ansvarar för att skapa struktur i den löpande verksamheten, se helheten och ligga steget före resterande i PAmp. Generalen ansvarar för att stötta, uppmuntra och motivera individerna i PAmp. Generalen ansvarar för att gruppen och individerna arbetar mot ett gemensamt mål. Generalen bör vara lyhörd för problem och ta upp dessa i tid så de inte eskalerar. Generalen ansvarar för kontakt och informationsflöde med ordförande i det sociala utskottet. Generalen ansvarar för att sammanställa PAmps verksamhetsplan, halvårsrapport och verksamhetsberättelse. Detta ska vidarebefordras till ordförande i sociala utskottet. Ansvarar för all kontakt med StuFF gällande Nolle-p (innan, under och efter Nolle-p). Ansvarar för att söka platstillstånd under Nolle-p. Representerar PAmp i LiU s storstyrelse för alla sektioners generaler. Ansvarar för all information från personer på universitetet som har med Nolle-p att göra, 27

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-09-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-09-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 6 2.1 Ordförande... 6 2.1.1 Ansvarsområde... 6 2.1.2 Arbetsformer... 6 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-01-14. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-01-14. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 6 2.1 Ordförande... 6 2.1.1 Ansvarsområde... 6 2.1.2 Arbetsformer... 6 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 5 2.1 Ordförande... 5 2.1.1 Ansvarsområde... 5 2.1.2 Arbetsformer... 5 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka PULS kontakter och samarbete med näringslivet. Utskottet ska även främja samarbete både internt mellan arbetsgrupper

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006

TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006 TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006 1. ÖVERGRIPANDE... 2 1.1 Från början/uppstart... 2 1.2 Tidsplanering, kritiska datum och deadlines... 2 Januari... 2 Februari... 2 Mars... 2 April... 2 Maj... 2 Juni... 2

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 16:15-18:00 Plats: T19, C-Huset Närvarande: Julia Wistrand, Elin Schönqvist, Amanda Jönsson, Johanna Lenhammar, Johanna Nyrén, Felicia Hedström, Isa Welander och Hanna Falk Dagordning

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Styrelsemöte. Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson

Styrelsemöte. Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-02-02 16:00-17:00 Plats: P30 Närvarande: Johanna Nyrén, Hanna Falk, Julia Wistrand, Felicia Hedström, Elin Schönqvist, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Isa Welander. Dagordning

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

PULS Policy - 2 - 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4

PULS Policy - 2 - 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 2012-02-13 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION...

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (Antagna 2014-11-12)

Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (Antagna 2014-11-12) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (Antagna 2014-11-12) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 3 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 5 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Halvårsrapport för PULS. Verksamhetsåret 2009

Halvårsrapport för PULS. Verksamhetsåret 2009 Halvårsrapport för PULS Verksamhetsåret 2009 HALVÅRSRAPPORT STYRELSEN 3 TIDSPLAN... 3 MÄTBARA MÅL... 4 HALVÅRSRAPPORT SU 6 PAMP 09/10 6 TIDSPLAN... 6 MÄTBARA MÅL... 6 PILS 7 TIDSPLAN... 7 MÄTBARA MÅL...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Ordförande. Vice Ordförande

Ordförande. Vice Ordförande Ordförande Som FLiNS- ordförande är man sektionens ansikte utåt och formell ledare för FLiNS- styrelsen. Man kallar till regelbundna styrelsemöten, då man också skriver dagordningen inför mötena som man

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-02-09 16:00-18:00 Plats: IG15 Närvarande: Johanna Nyrén, Hanna Falk, Elin Schönqvist, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Isa Welander. Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsdokument 2011/2012

Verksamhetsdokument 2011/2012 Verksamhetsdokument 2011/2012 Innehållsförteckning 1Inledning...2 2Sektionsstyrelsen...2 2.1Organisation...2 2.2Ansvarsområden...2 2.2.1Ordförande...2 2.2.2Vice Ordförande...2 2.2.3Kassör...2 2.2.4Sekreterare...3

Läs mer

Styrelsemöte Tid: Plats: Närvarande:

Styrelsemöte Tid: Plats: Närvarande: Styrelsemöte Tid: 16:15-19 Plats: S7 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Felicia Hedström och Elin Schönqvist. Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Styrelsemöte. Dagordning

Styrelsemöte. Dagordning Styrelsemöte Tid: 2016-09-27 kl. 17:15-19:00. Plats: DG44 Närvarande: Johanna Nyrén, Amanda Jönsson, Elin Schönqvist, Julia Wistrand, Felicia Hedström, Johanna Lenhammar, Hanna Falk och Isa Welander. Dagordning

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 16:00-18:00 Plats: R18 Närvarande: Johanna Nyrén, Hanna Falk, Elin Schönqvist, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Isa Welander, Julia Wistrand och Felicia Hedström. Dagordning 1. Mötet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Josefine Johansson Datum 2015-12- 12 Senast uppdaterad 2016-10- 23 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Styrelsemöte. Dagordning

Styrelsemöte. Dagordning Styrelsemöte Tid: 2017-02-14, kl. 17-19 Plats: P44 Närvarande: Charlotte Göransson, Evelina Sundling, Natalie Rollin, Johanna von Zeipel, Moa Yngve, Sofia Sjöberg, Elin Adamsson, Ulrika Britte, Ellinor

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-08-30 kl. 17:15-19:00 Plats: DG42 Närvarande: Isa Welander, Johanna Lenhammar, Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Felicia Hedström, Hanna Falk och Amanda Jönsson. Dagordning 1. Mötet

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Härmed utlyses följande poster inom Feministiska Juriststudenter Uppsala för verksamhetsåret 2016. Sista ansökningsdag

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Lydnads/Bruks-sektor

Lydnads/Bruks-sektor Ordförande Tillsammans med sekreterare göra upp dagordning inför varje möte. Planera, genomföra och leda styrelsemöten och klubbmöten. Se till att alla som vill, kan framföra sin åsikt, idé och liknande

Läs mer

Styrelsemöte Tid: kl. 16:15-18:00 Plats: S10 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson,

Styrelsemöte Tid: kl. 16:15-18:00 Plats: S10 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Styrelsemöte Tid: 2016-03-22 kl. 16:15-18:00 Plats: S10 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Felicia Hedström, Hanna Falk och Elin Schönqvist. Dagordning

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Corax Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Verksamhetsplan 2010/2011 Corax ska arbeta för att hjälpa alla studenter som läser under HumUS- akademin vid Örebro universitet med olika ärenden. Vi verkar

Läs mer

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Höstmöte 2014 Tid: klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 4. Upprättande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Juridiska Föreningen 1. Juridiska Föreningens styrelse Samtliga ledamöter av Juridiska Föreningens Styrelse ska: delta vid styrelsemöten stå till

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer