Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument"

Transkript

1 Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1

2 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för Ordförande... 7 Studentinflytande... 8 Nationellt påverkansarbete... 9 Regional och Lokal opinionsbildning... 9 Instruktion för Vice Ordförande... 9 Studentinflytande och studenträttsliga ärenden Regional och Lokal opinionsbildning Arbetsmiljö Instruktion för Distanskoordinator Instruktion för Introduktionskoordinator Instruktion för Studentombud Campus Hässleholm Instruktion för ledamot med ansvar för sektionsutskott

3 Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår Denna arbetsordning omfattar Kristianstad Studentkårs Ordförande, Vice Ordförande, distanskoordinator, introduktionskoordinator, studentombud, Ledamot med ansvar för sektionsutskott. Denna arbetsordning är gällande tills ny arbetsordning fastställts Ansvarsområde Styrelsen ska med beaktande av gällande stadga svara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen ska, oavsett om den enskilda frågan kan anses inrymmas i föreningens löpande förvaltning, alltid besluta i följande ärenden: - personalförändringar - förmögenhetsförvaltning - investeringar överstigande ett (1) basbelopp, mellan möten Styrelsesammanträden, se 7.3 enligt stadga Vid styrelsesammanträden ska styrelsen under verksamhetsåret ha följande fasta ärenden på respektive dagordning: Vid styrelsemöte augusti: Fastställande av arbetsordning för det nya verksamhetsåret Fastställande av Budget Vid styrelsemöte i oktober/november: Budgetrevidering Uppdatering av policyer Vid styrelsemöte innan årsmöte: Årsbokslut Behandling av inkomna motioner 3

4 Vid varje styrelsemöte ska följande avsnitt behandlas: Ekonomisk rapportering Uppföljning av föregående mötesprotokoll Uppföljning av anmälningsärenden Uppföljning av ärendelistan Pågående projekt SFS, Grupperingen Samverkande studenter (Sams) och SKS. Kallelse till styrelsesammanträde sker enligt stadga. Arbetsfördelning Styrelsen ska tillämpa den arbetsfördelning som följer nedan: Ordförande har ansvaret för den löpande verksamheten och den dagliga ledningen av föreningen samt har den därtill svarande behörigheten att företräda föreningen. Styrelsen ska även informeras om verksamheten, bl. a genom räkenskapsrapporter vid varje styrelsemöte. Informationen ska omfatta bl. a föreningens omsättning, intjäning, placeringar, likviditet samt andra förhållanden, som får anses vara av särskild betydelse, däribland: Förhållanden som bedöms kunna innebära betydande risker eller möjligheter. förhållanden som bedöms vara av väsentlig betydelse för verksamheten. principiella eller långvariga rättstvister eller skattemål. väsentliga organisationsförändringar. väsentligt negativa pressmeddelanden eller förhållanden som kan förväntas att ge anledning till sådana pressmeddelanden. Styrelsen ska se över och om nödvändigt lägga fram förslag till medlemsmötet om revidering av Kristianstad Studentkårs befintliga stadga. Särskild instruktion finns för Kristianstad Studentkårs Ordförande, Vice Ordförande, Distanskoordinator, introduktionskoordinator, studentombud. Samtliga lyder under Instruktion för ledamot. Personal har särskilda rutiner. Delegationsordning Presidiet Ordförande, vice ordförande utgör presidiet och de behandlar avtal samt investeringar så som fasta och lösa inventarier inom ramen för kårens verksamhet. Ekonomisk samordnare finns med vid beslut om frågor med ekonomisk betydelse. Uppgår investeringssumman till över ett (1) basbelopp 4

5 ska det fastslås av Kårstyrelsen. Presidiet bereder förslag och motioner till styrelsen samt skriver propositioner till densamma. Minnesanteckningar ska föras vid presidiets formella sammanträden, för vidarebefordring till styrelsen. Ordförande Ordförande har att efter styrelsens direktiv sköta den löpande förvaltningen. Ordförande äger rätt att besluta om löpande inköp upp till nödvändig summa samt investeringar upp till kronor. Beslut om investeringar som ordförande tagit eller annan behörig ska skriftligen arkiveras i kronologisk ordning samt delges styrelsen som anmälningsärenden vid nästkommande styrelsemöte. Ordförande handhar alltid frågor rörande anställda utom de fall det särskilt, i delegationsordningen, föreskrivs annorlunda. Ekonomisk samordnare Ekonomisk samordnare har att tillse den löpande ekonomiska förvaltningen av den allmänna medelsförvaltningen och bokföringen. Ekonomisk samordnare äger rätt att besluta om inköp, till den löpande verksamheten, upp till nödvändig summa samt investeringar upp till kronor. Beslut om investeringar ska skriftligen arkiveras i kronologisk ordning samt delges ordförande. Vice Ordförande Vice Ordförande sköter och beslutar om daglig verksamhet och har arbetsledningsansvar för de engagerade utbildningsutskottet och programutskotten. Vice Ordförande äger rätt att besluta om löpande inköp upp till nödvändig summa samt investeringar upp till 5000 kronor. Beslut om investeringar ska skriftligen arkiveras i kronologisk ordning samt delges styrelsen under anmälningsärenden vid nästkommande styrelsemöte. 5

6 Instruktion för ledamot Hela kårstyrelsen innefattas av ledamots ansvar. Det åligger styrelseledamot: Att verka för studenternas bästa vid Högskolan Kristianstad. Att verka för Kristianstad Studentkårs bästa. Att fungera rådgivande och företrädande för den enskilde studenten. Att som styrelseledamot vara medveten om att man representerar Kristianstad Studentkår och därför ska visa gott omdöme och leva upp till studenternas förtroende. Att presentera Kristianstad Studentkår för studenterna samt upprätthålla god kontakt med studenterna. Att finnas tillgänglig för Kristianstad Studentkårs angelägenheter och vid de aktiviteter som styrelsen anordnar. Att i största möjliga mån planera, medverka och utvärdera Kristianstad Studentkårs arrangemang. Att hålla sig informerad om övriga styrelsens uppgifter och deras pågående arbete, samt att finnas behjälplig för dessa. Att vara insatt i Kristianstad Studentkårs verksamheter. Att hjälpa efterträdande ledamöter på bästa sätt för att komma in i sitt arbete. Att inte på något sätt verka för att skada organisationen eller förhindra dess arbete, då detta även är ett brott enligt svensk lag. Att vara tillgänglig och engagerad i arbete med och för Kristianstad Studentkår utöver styrelsemöten. Att arbeta i enlighet med Kristianstad Studentkårs gällande styrdokument. Att aktivt arbeta utåt mot studenterna genom Kristianstad Studentkår sociala mediekanaler. 6

7 Det åligger styrelseledamot att inför och under möten: Aktivt deltaga i Kristianstad Studentkårs styrelsemöten, samt valmöte, årsmöte och medlemsmöte. Vid uteblivande från dessa ska synnerliga skäl föreligga. Inför styrelsemöten vara väl förberedd och ordentligt påläst. Framlägga beslutsunderlag för de frågor som styrelseledamoten väcker i styrelsen. I samband med kallelse-utskick meddela eventuell frånvaro vid styrelsemöten eller medlemsmöten till ordförande, vid annan frånvaro än sjukdom. Efter frånvaro ta reda på vad som behandlats under mötet. Instruktion för Ordförande 1. Ordförande ska företräda studenterna gentemot Högskolan Kristianstad, andra berörda myndigheter samt andra aktörer. 2. Ordförande har ansvaret för den löpande förvaltningen och den dagliga ledningen av föreningen samt har den därtill svarande behörigheten att företräda föreningen. 3. Ordförande har ansvaret för att de anställda och arvoderade utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt och skall hålla sig uppdaterad med deras arbete. 4. Ordförande skall ansvara för Kristianstad Studentkårs interna organisations- och utbildningsfrågor. 5. Ordförande ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom ordförandes ansvarsområde prioriterade frågor. Ordförande ska också leda arbetet med att skriva och uppdatera verksamhetsplanen. 6. Ordförande ska inom sitt ansvarsområde upprätta samt upprätthålla kontakter med andra studentorganisationer. 7. Ordförande ska till styrelsen hänskjuta frågor, som är av principiell betydelse, osedvanlig beskaffenhet eller av större betydelse och därvid även föreslå åtgärder rörande frågan. Till nämnda frågor hör bl. a: a. Mål och strategi för föreningen b. Långsiktig planering och utveckling av verksamheten 7

8 c. Väsentliga ändringar i verksamheten 8. Ordförande har tagit del av den för styrelsen gällande arbetsordningen och ska i tillämpliga delar iaktta föreskrifterna i denna. 9. Ordförande ser till att gällande arbetsordning för styrelsen samt instruktionerna uppdateras efter verksamheten och efterlevs. 10. Ordförande kan i den utsträckning som är möjligt delegera arbetsuppgifter, dock med bibehållet ansvar. 11. Ordförande leder Kårstyrelsen och dess styrelsemöten. 12. Ordförande har det yttersta ansvaret för verksamheten. 13. Ordförande har det yttersta arbetsgivar- och personalansvaret. 14. Ordförande ska godkänna eller attestera alla fakturor och utbetalningar. 15. Ordförande är heltidsarvoderad. 16. Ordförande bör vara en av de tre representanterna i Högskolestyrelsen. 17. Ordförande ska dokumentera det löpande arbetet under verksamhetsåret. 18. Ordförande och Vice Ordförande ska hålla varandra informerade om respektive verksamhetsområde. 19. Ordförande ska finnas tillgänglig som stöd till Vice Ordförande. Studentinflytande 20. Ordförande är ytterst ansvarig för studentinflytandet. 21. Ordförande ska aktivt arbeta, tillsammans med vice ordförande och utbildningsutskottet, för att förbättra utbildningskvaliteten på Högskolan Kristianstad. 22. Ordförande ska i samråd med vice ordförande bereda tillsättande av studentrepresentanter för fastställande i Kårstyrelsen. Ordförande har rätt att tillfälligt utse, delegera, studentrepresentant för att i efterhand fastslå beslutet i styrelsen. 8

9 23. Ordförande bör uppmärksamma samt knyta an aktuella utbildningsfrågor till Kristianstad Studentkårs verksamhet. 24. Ordförande ansvarar för att utredning av ärenden som rör utbildning genomförs och avlägger rapport om dessa till styrelsen. 25. Ordförande leder studentrepresentantsutskottet Nationellt påverkansarbete 26. Ordförande har det yttersta ansvaret för det utbildningspolitiska arbetet. 27. Ordförande bör vara en av Kristianstad Studentkårs representanter på SFS FUM. 28. Ordförande ska aktivt arbeta för att skapa bättre nationella förutsättningar för studenter på Högskolan Kristianstad. 29. Ordförande har det yttersta ansvaret för arbetet gentemot SFS och/eller andra studentsammanslutningar. 30. Ordförande bör, i samråd med distanskoordinatorn svara på de remisser och frågor som kommer från SFS och andra nationella utbildningsorgan. Regional och Lokal opinionsbildning 31. Ordförande ska aktivt arbeta för att skapa bättre lokala och regionala förutsättningar för studenter på Högskolan Kristianstad. 32. Ordförande ska ingå i studentstadsrådet och studentkårer syd. Instruktion för Vice Ordförande 1. Vice Ordförande ska företräda studenterna gentemot Högskolan Kristianstad, andra berörda myndigheter samt andra aktörer. 2. Vice Ordförande ska ansvara för studiemiljö och frågor såsom arbetsmiljö och bostäder. 9

10 3. Vice Ordförande ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom sitt ansvarsområde prioriterade frågorna. 4. Vice Ordförande ska inom sitt ansvarsområde upprätta samt upprätthålla kontakter med andra studentorganisationer. 5. Vice Ordförande har tagit del av den för styrelsen gällande arbetsordningen och ska i tillämpliga delar iaktta föreskrifterna i denna. 6. Vice Ordförande bör vara en av Kristianstad Studentkårs representanter på SFS FUM. 7. Vice ordförande ska ha en hög kompetens kring Nationella studentfrågor. 8. Vice Ordförande är heltidsarvoderad. 9. Vice Ordförande bör vara en av de tre representanterna i Högskolestyrelsen. 10. Vice Ordförande bör vara en av de två representanterna i Disciplinnämnden. 11. Vice Ordförande bereder frågor till ordförande. 12. Vid Ordförandes bortfall eller då styrelsen bedömer ordförande vara oförmögen att klara av sitt arbete träder vice ordförande in i dennes ställe. Detta tills ordförande kan återgå till arbetet. 13. Vice Ordförande ska dokumentera det löpande arbetet under verksamhetsåret. 14. Vice Ordförande och ordförande ska hålla varandra informerade om respektive verksamhetsområde. 15. Vice Ordförande har rätt att besluta om avvisning från Kristianstad Studentkårs festverksamhet, enligt gängse rutin. 16. Vice Ordförande ska finnas tillgänglig som stöd för Ordförande. 10

11 Studentinflytande och studenträttsliga ärenden 17. Vice ordförande är ordförande för Utbildningsutskottet. 18. Vice ordförande ska fungera rådgivande och företrädande för den enskilda medlemmen. 19. Vice ordförande ska värna om att utbildningarna håller hög kvalité på Högskolan Kristianstad. 20. Vice ordförande och Utbildningsutskottet ansvarar tillsammans med Ordförande för att lämna förslag om uppdateringar av Kristianstad Studentkårs Åsiktsdokument till Kårstyrelsen. 21. Vice ordförande ska rapportera till Ordförande om utskottets löpande arbete. 22. Vice ordförande ansvarar för kårstyrelsens arbete kring programutskotten. 23. Vice ordförande är ansvarig för studentrepresentantsutbildning till studentrepresentanter på programnivå. Regional och Lokal opinionsbildning 24. Vice ordförande ska aktivt arbeta för att skapa bättre lokala och regionala förutsättningar för studenter på Högskolan Kristianstad. 25. Vice ordförande ska ingå i Studentkårer Syd, SKS, och andra relevanta regionala sammarbeten. Arbetsmiljö 26. Vice ordförande är studerandehuvudskyddsombud. 27. Vice ordförande ska vara stödjande för programstuderandeskyddsombuden. 28. Vice ordförande ska samordna och ansvara för att programstuderandeskyddsombuden ges utbildning. 11

12 Instruktion för Distanskoordinator 1. Distanskoordinator är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. 2. Distanskoordinator skall delta i Kårstyrelsens arbete. 3. Distanskoordinator ansvar för att studentkårens arbete med att nå ut till distansstudenter. 4. Distanskoordinator ansvarar, tillsammans med ordförande och informatör, kring studentkårens aktivitet på högskolan webbaserade lär-plattform. 5. Distanskoordinator ska samråda med ordförande kring de remisser och frågor som kommer från SFS och andra nationella utbildningsorgan. 6. Distanskoordinator ska aktivt verka för en bättre kommunikation mellan Kristianstad Studentkår och distansstudenter. 7. Distanskoordinator ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till distansstudenter vid Högskolan Kristianstad. 8. Distanskoordinator ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de av styrelsen tilldelade frågorna. Dvs att medverka i framtagande av lathund för studentrepresentanter, samt kravprofiler och tidsplaner vid rekrytering av dessa. Instruktion för Introduktionskoordinator Introduktionskoordinator är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. 12

13 Introduktionskoordinator är projektledare för insparken. Introduktionskoordinator ansvarar för att bereda insparksplanen för beslut i kårstyrelsen. Introduktionskoordinator ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom introduktionsansvarsområdet prioriterade frågorna. Introduktionskoordinator ska medverka i det kontinuerliga förbättrings- och planeringsarbetet kring Högskolans introduktionsverksamhet. kårstyrelsen. Introduktionskoordinator bereder insparksfunktionärer till Introduktionskoordinator ansvarar för utbildning för insparksfunktionärer i ledarskap och in att representera studentkåren. Introduktionskoordinator ansvarar för att alla kontakter med berörda myndigheter under insparken sköts. Detta handlar först och främst om polis, samt räddningstjänst. Instruktion för Studentombud Studentombud är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. Studentombud är kontaktperson för högskolans studenter i diskrimineringsfrågor. Studentombud ansvarar för beredning av Studentkårens handlingsplan för diskriminering, samt studentkårens tillgänglighetsplan. Studentombud ska ha en stödjande roll för studenter som blivit utsatta för diskriminering. Studentombud är studentkårens kontaktperson i tillgänglighetsfrågor och svar för kontakt med högskolan i dessa. Campus Hässleholm 13

14 Studentombud är ansvarig för studenträttsliga ärenden på campus Hässleholm, och ska verka rådgivande för studenter i dessa. Studentombud ska vara rådgivande och företrädande för den enskilda medlemmen på campus Hässleholm. Studentombud ska samordna med introduktionskoordinator kring introduktionsverksamhet på campus Hässleholm. Studentombud ska vara stödjande och rekryterande för programutskott på Campus Hässleholm. Studentombud ansvarar för kontakt med berörda parter på Campus Hässleholm. Studentombud ska aktivt verka för en bättre kommunikation mellan Kristianstad Studentkår och studenter på campus Hässleholm. Studentombud ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till studenter vid campus Hässleholm. Studentombud ska övervaka och verka för en smidig flytt av campus Hässleholm till Kristianstad. Studentombud ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom ansvarsområdet prioriterade frågorna. Instruktion för ledamot med ansvar för sektionsutskott Ledamot med ansvar för sektionsutskott är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. Det ska finnas en ledamot med ansvar för sektionsutskott för varje sektionsutskott. Vilka sektionsutskott som finns verksamma vid Kristianstad Studentkår regleras i verksamhetsförordning för sektionsutskott. 14

15 Ledamot med ansvar för sektionsutskott är tillika ordförande för respektive sektionsutskott. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de av styrelsen tilldelade frågorna. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ska aktivt arbeta för en aktiv och kontinuerlig kommunikation mellan Kristianstad Studentkår och studenter vid Högskolan Kristianstad. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till studenter vid Högskolan Kristianstad. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ansvarar för att löpande rapportera till styrelsen om sektionsutskottets verksamhet. 15

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Arbetsordningar Utgåva 1:2007

Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Innehållsförteckning Kapitel 1 Arbetsgruppen...3 1.1 Verksamhet...3 1.2 Arbetsgruppens ledamöter...3 1.3 Beslut...4 1.4 Protokoll...4 1.5 Rättigheter...4 1.6 Ekonomisk verksamhet...4

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer