Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument"

Transkript

1 Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1

2 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för Ordförande... 7 Studentinflytande... 8 Nationellt påverkansarbete... 9 Regional och Lokal opinionsbildning... 9 Instruktion för Vice Ordförande... 9 Studentinflytande och studenträttsliga ärenden Regional och Lokal opinionsbildning Arbetsmiljö Instruktion för Distanskoordinator Instruktion för Introduktionskoordinator Instruktion för Studentombud Campus Hässleholm Instruktion för ledamot med ansvar för sektionsutskott

3 Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår Denna arbetsordning omfattar Kristianstad Studentkårs Ordförande, Vice Ordförande, distanskoordinator, introduktionskoordinator, studentombud, Ledamot med ansvar för sektionsutskott. Denna arbetsordning är gällande tills ny arbetsordning fastställts Ansvarsområde Styrelsen ska med beaktande av gällande stadga svara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen ska, oavsett om den enskilda frågan kan anses inrymmas i föreningens löpande förvaltning, alltid besluta i följande ärenden: - personalförändringar - förmögenhetsförvaltning - investeringar överstigande ett (1) basbelopp, mellan möten Styrelsesammanträden, se 7.3 enligt stadga Vid styrelsesammanträden ska styrelsen under verksamhetsåret ha följande fasta ärenden på respektive dagordning: Vid styrelsemöte augusti: Fastställande av arbetsordning för det nya verksamhetsåret Fastställande av Budget Vid styrelsemöte i oktober/november: Budgetrevidering Uppdatering av policyer Vid styrelsemöte innan årsmöte: Årsbokslut Behandling av inkomna motioner 3

4 Vid varje styrelsemöte ska följande avsnitt behandlas: Ekonomisk rapportering Uppföljning av föregående mötesprotokoll Uppföljning av anmälningsärenden Uppföljning av ärendelistan Pågående projekt SFS, Grupperingen Samverkande studenter (Sams) och SKS. Kallelse till styrelsesammanträde sker enligt stadga. Arbetsfördelning Styrelsen ska tillämpa den arbetsfördelning som följer nedan: Ordförande har ansvaret för den löpande verksamheten och den dagliga ledningen av föreningen samt har den därtill svarande behörigheten att företräda föreningen. Styrelsen ska även informeras om verksamheten, bl. a genom räkenskapsrapporter vid varje styrelsemöte. Informationen ska omfatta bl. a föreningens omsättning, intjäning, placeringar, likviditet samt andra förhållanden, som får anses vara av särskild betydelse, däribland: Förhållanden som bedöms kunna innebära betydande risker eller möjligheter. förhållanden som bedöms vara av väsentlig betydelse för verksamheten. principiella eller långvariga rättstvister eller skattemål. väsentliga organisationsförändringar. väsentligt negativa pressmeddelanden eller förhållanden som kan förväntas att ge anledning till sådana pressmeddelanden. Styrelsen ska se över och om nödvändigt lägga fram förslag till medlemsmötet om revidering av Kristianstad Studentkårs befintliga stadga. Särskild instruktion finns för Kristianstad Studentkårs Ordförande, Vice Ordförande, Distanskoordinator, introduktionskoordinator, studentombud. Samtliga lyder under Instruktion för ledamot. Personal har särskilda rutiner. Delegationsordning Presidiet Ordförande, vice ordförande utgör presidiet och de behandlar avtal samt investeringar så som fasta och lösa inventarier inom ramen för kårens verksamhet. Ekonomisk samordnare finns med vid beslut om frågor med ekonomisk betydelse. Uppgår investeringssumman till över ett (1) basbelopp 4

5 ska det fastslås av Kårstyrelsen. Presidiet bereder förslag och motioner till styrelsen samt skriver propositioner till densamma. Minnesanteckningar ska föras vid presidiets formella sammanträden, för vidarebefordring till styrelsen. Ordförande Ordförande har att efter styrelsens direktiv sköta den löpande förvaltningen. Ordförande äger rätt att besluta om löpande inköp upp till nödvändig summa samt investeringar upp till kronor. Beslut om investeringar som ordförande tagit eller annan behörig ska skriftligen arkiveras i kronologisk ordning samt delges styrelsen som anmälningsärenden vid nästkommande styrelsemöte. Ordförande handhar alltid frågor rörande anställda utom de fall det särskilt, i delegationsordningen, föreskrivs annorlunda. Ekonomisk samordnare Ekonomisk samordnare har att tillse den löpande ekonomiska förvaltningen av den allmänna medelsförvaltningen och bokföringen. Ekonomisk samordnare äger rätt att besluta om inköp, till den löpande verksamheten, upp till nödvändig summa samt investeringar upp till kronor. Beslut om investeringar ska skriftligen arkiveras i kronologisk ordning samt delges ordförande. Vice Ordförande Vice Ordförande sköter och beslutar om daglig verksamhet och har arbetsledningsansvar för de engagerade utbildningsutskottet och programutskotten. Vice Ordförande äger rätt att besluta om löpande inköp upp till nödvändig summa samt investeringar upp till 5000 kronor. Beslut om investeringar ska skriftligen arkiveras i kronologisk ordning samt delges styrelsen under anmälningsärenden vid nästkommande styrelsemöte. 5

6 Instruktion för ledamot Hela kårstyrelsen innefattas av ledamots ansvar. Det åligger styrelseledamot: Att verka för studenternas bästa vid Högskolan Kristianstad. Att verka för Kristianstad Studentkårs bästa. Att fungera rådgivande och företrädande för den enskilde studenten. Att som styrelseledamot vara medveten om att man representerar Kristianstad Studentkår och därför ska visa gott omdöme och leva upp till studenternas förtroende. Att presentera Kristianstad Studentkår för studenterna samt upprätthålla god kontakt med studenterna. Att finnas tillgänglig för Kristianstad Studentkårs angelägenheter och vid de aktiviteter som styrelsen anordnar. Att i största möjliga mån planera, medverka och utvärdera Kristianstad Studentkårs arrangemang. Att hålla sig informerad om övriga styrelsens uppgifter och deras pågående arbete, samt att finnas behjälplig för dessa. Att vara insatt i Kristianstad Studentkårs verksamheter. Att hjälpa efterträdande ledamöter på bästa sätt för att komma in i sitt arbete. Att inte på något sätt verka för att skada organisationen eller förhindra dess arbete, då detta även är ett brott enligt svensk lag. Att vara tillgänglig och engagerad i arbete med och för Kristianstad Studentkår utöver styrelsemöten. Att arbeta i enlighet med Kristianstad Studentkårs gällande styrdokument. Att aktivt arbeta utåt mot studenterna genom Kristianstad Studentkår sociala mediekanaler. 6

7 Det åligger styrelseledamot att inför och under möten: Aktivt deltaga i Kristianstad Studentkårs styrelsemöten, samt valmöte, årsmöte och medlemsmöte. Vid uteblivande från dessa ska synnerliga skäl föreligga. Inför styrelsemöten vara väl förberedd och ordentligt påläst. Framlägga beslutsunderlag för de frågor som styrelseledamoten väcker i styrelsen. I samband med kallelse-utskick meddela eventuell frånvaro vid styrelsemöten eller medlemsmöten till ordförande, vid annan frånvaro än sjukdom. Efter frånvaro ta reda på vad som behandlats under mötet. Instruktion för Ordförande 1. Ordförande ska företräda studenterna gentemot Högskolan Kristianstad, andra berörda myndigheter samt andra aktörer. 2. Ordförande har ansvaret för den löpande förvaltningen och den dagliga ledningen av föreningen samt har den därtill svarande behörigheten att företräda föreningen. 3. Ordförande har ansvaret för att de anställda och arvoderade utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt och skall hålla sig uppdaterad med deras arbete. 4. Ordförande skall ansvara för Kristianstad Studentkårs interna organisations- och utbildningsfrågor. 5. Ordförande ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom ordförandes ansvarsområde prioriterade frågor. Ordförande ska också leda arbetet med att skriva och uppdatera verksamhetsplanen. 6. Ordförande ska inom sitt ansvarsområde upprätta samt upprätthålla kontakter med andra studentorganisationer. 7. Ordförande ska till styrelsen hänskjuta frågor, som är av principiell betydelse, osedvanlig beskaffenhet eller av större betydelse och därvid även föreslå åtgärder rörande frågan. Till nämnda frågor hör bl. a: a. Mål och strategi för föreningen b. Långsiktig planering och utveckling av verksamheten 7

8 c. Väsentliga ändringar i verksamheten 8. Ordförande har tagit del av den för styrelsen gällande arbetsordningen och ska i tillämpliga delar iaktta föreskrifterna i denna. 9. Ordförande ser till att gällande arbetsordning för styrelsen samt instruktionerna uppdateras efter verksamheten och efterlevs. 10. Ordförande kan i den utsträckning som är möjligt delegera arbetsuppgifter, dock med bibehållet ansvar. 11. Ordförande leder Kårstyrelsen och dess styrelsemöten. 12. Ordförande har det yttersta ansvaret för verksamheten. 13. Ordförande har det yttersta arbetsgivar- och personalansvaret. 14. Ordförande ska godkänna eller attestera alla fakturor och utbetalningar. 15. Ordförande är heltidsarvoderad. 16. Ordförande bör vara en av de tre representanterna i Högskolestyrelsen. 17. Ordförande ska dokumentera det löpande arbetet under verksamhetsåret. 18. Ordförande och Vice Ordförande ska hålla varandra informerade om respektive verksamhetsområde. 19. Ordförande ska finnas tillgänglig som stöd till Vice Ordförande. Studentinflytande 20. Ordförande är ytterst ansvarig för studentinflytandet. 21. Ordförande ska aktivt arbeta, tillsammans med vice ordförande och utbildningsutskottet, för att förbättra utbildningskvaliteten på Högskolan Kristianstad. 22. Ordförande ska i samråd med vice ordförande bereda tillsättande av studentrepresentanter för fastställande i Kårstyrelsen. Ordförande har rätt att tillfälligt utse, delegera, studentrepresentant för att i efterhand fastslå beslutet i styrelsen. 8

9 23. Ordförande bör uppmärksamma samt knyta an aktuella utbildningsfrågor till Kristianstad Studentkårs verksamhet. 24. Ordförande ansvarar för att utredning av ärenden som rör utbildning genomförs och avlägger rapport om dessa till styrelsen. 25. Ordförande leder studentrepresentantsutskottet Nationellt påverkansarbete 26. Ordförande har det yttersta ansvaret för det utbildningspolitiska arbetet. 27. Ordförande bör vara en av Kristianstad Studentkårs representanter på SFS FUM. 28. Ordförande ska aktivt arbeta för att skapa bättre nationella förutsättningar för studenter på Högskolan Kristianstad. 29. Ordförande har det yttersta ansvaret för arbetet gentemot SFS och/eller andra studentsammanslutningar. 30. Ordförande bör, i samråd med distanskoordinatorn svara på de remisser och frågor som kommer från SFS och andra nationella utbildningsorgan. Regional och Lokal opinionsbildning 31. Ordförande ska aktivt arbeta för att skapa bättre lokala och regionala förutsättningar för studenter på Högskolan Kristianstad. 32. Ordförande ska ingå i studentstadsrådet och studentkårer syd. Instruktion för Vice Ordförande 1. Vice Ordförande ska företräda studenterna gentemot Högskolan Kristianstad, andra berörda myndigheter samt andra aktörer. 2. Vice Ordförande ska ansvara för studiemiljö och frågor såsom arbetsmiljö och bostäder. 9

10 3. Vice Ordförande ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom sitt ansvarsområde prioriterade frågorna. 4. Vice Ordförande ska inom sitt ansvarsområde upprätta samt upprätthålla kontakter med andra studentorganisationer. 5. Vice Ordförande har tagit del av den för styrelsen gällande arbetsordningen och ska i tillämpliga delar iaktta föreskrifterna i denna. 6. Vice Ordförande bör vara en av Kristianstad Studentkårs representanter på SFS FUM. 7. Vice ordförande ska ha en hög kompetens kring Nationella studentfrågor. 8. Vice Ordförande är heltidsarvoderad. 9. Vice Ordförande bör vara en av de tre representanterna i Högskolestyrelsen. 10. Vice Ordförande bör vara en av de två representanterna i Disciplinnämnden. 11. Vice Ordförande bereder frågor till ordförande. 12. Vid Ordförandes bortfall eller då styrelsen bedömer ordförande vara oförmögen att klara av sitt arbete träder vice ordförande in i dennes ställe. Detta tills ordförande kan återgå till arbetet. 13. Vice Ordförande ska dokumentera det löpande arbetet under verksamhetsåret. 14. Vice Ordförande och ordförande ska hålla varandra informerade om respektive verksamhetsområde. 15. Vice Ordförande har rätt att besluta om avvisning från Kristianstad Studentkårs festverksamhet, enligt gängse rutin. 16. Vice Ordförande ska finnas tillgänglig som stöd för Ordförande. 10

11 Studentinflytande och studenträttsliga ärenden 17. Vice ordförande är ordförande för Utbildningsutskottet. 18. Vice ordförande ska fungera rådgivande och företrädande för den enskilda medlemmen. 19. Vice ordförande ska värna om att utbildningarna håller hög kvalité på Högskolan Kristianstad. 20. Vice ordförande och Utbildningsutskottet ansvarar tillsammans med Ordförande för att lämna förslag om uppdateringar av Kristianstad Studentkårs Åsiktsdokument till Kårstyrelsen. 21. Vice ordförande ska rapportera till Ordförande om utskottets löpande arbete. 22. Vice ordförande ansvarar för kårstyrelsens arbete kring programutskotten. 23. Vice ordförande är ansvarig för studentrepresentantsutbildning till studentrepresentanter på programnivå. Regional och Lokal opinionsbildning 24. Vice ordförande ska aktivt arbeta för att skapa bättre lokala och regionala förutsättningar för studenter på Högskolan Kristianstad. 25. Vice ordförande ska ingå i Studentkårer Syd, SKS, och andra relevanta regionala sammarbeten. Arbetsmiljö 26. Vice ordförande är studerandehuvudskyddsombud. 27. Vice ordförande ska vara stödjande för programstuderandeskyddsombuden. 28. Vice ordförande ska samordna och ansvara för att programstuderandeskyddsombuden ges utbildning. 11

12 Instruktion för Distanskoordinator 1. Distanskoordinator är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. 2. Distanskoordinator skall delta i Kårstyrelsens arbete. 3. Distanskoordinator ansvar för att studentkårens arbete med att nå ut till distansstudenter. 4. Distanskoordinator ansvarar, tillsammans med ordförande och informatör, kring studentkårens aktivitet på högskolan webbaserade lär-plattform. 5. Distanskoordinator ska samråda med ordförande kring de remisser och frågor som kommer från SFS och andra nationella utbildningsorgan. 6. Distanskoordinator ska aktivt verka för en bättre kommunikation mellan Kristianstad Studentkår och distansstudenter. 7. Distanskoordinator ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till distansstudenter vid Högskolan Kristianstad. 8. Distanskoordinator ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de av styrelsen tilldelade frågorna. Dvs att medverka i framtagande av lathund för studentrepresentanter, samt kravprofiler och tidsplaner vid rekrytering av dessa. Instruktion för Introduktionskoordinator Introduktionskoordinator är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. 12

13 Introduktionskoordinator är projektledare för insparken. Introduktionskoordinator ansvarar för att bereda insparksplanen för beslut i kårstyrelsen. Introduktionskoordinator ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom introduktionsansvarsområdet prioriterade frågorna. Introduktionskoordinator ska medverka i det kontinuerliga förbättrings- och planeringsarbetet kring Högskolans introduktionsverksamhet. kårstyrelsen. Introduktionskoordinator bereder insparksfunktionärer till Introduktionskoordinator ansvarar för utbildning för insparksfunktionärer i ledarskap och in att representera studentkåren. Introduktionskoordinator ansvarar för att alla kontakter med berörda myndigheter under insparken sköts. Detta handlar först och främst om polis, samt räddningstjänst. Instruktion för Studentombud Studentombud är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. Studentombud är kontaktperson för högskolans studenter i diskrimineringsfrågor. Studentombud ansvarar för beredning av Studentkårens handlingsplan för diskriminering, samt studentkårens tillgänglighetsplan. Studentombud ska ha en stödjande roll för studenter som blivit utsatta för diskriminering. Studentombud är studentkårens kontaktperson i tillgänglighetsfrågor och svar för kontakt med högskolan i dessa. Campus Hässleholm 13

14 Studentombud är ansvarig för studenträttsliga ärenden på campus Hässleholm, och ska verka rådgivande för studenter i dessa. Studentombud ska vara rådgivande och företrädande för den enskilda medlemmen på campus Hässleholm. Studentombud ska samordna med introduktionskoordinator kring introduktionsverksamhet på campus Hässleholm. Studentombud ska vara stödjande och rekryterande för programutskott på Campus Hässleholm. Studentombud ansvarar för kontakt med berörda parter på Campus Hässleholm. Studentombud ska aktivt verka för en bättre kommunikation mellan Kristianstad Studentkår och studenter på campus Hässleholm. Studentombud ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till studenter vid campus Hässleholm. Studentombud ska övervaka och verka för en smidig flytt av campus Hässleholm till Kristianstad. Studentombud ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom ansvarsområdet prioriterade frågorna. Instruktion för ledamot med ansvar för sektionsutskott Ledamot med ansvar för sektionsutskott är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot. Det ska finnas en ledamot med ansvar för sektionsutskott för varje sektionsutskott. Vilka sektionsutskott som finns verksamma vid Kristianstad Studentkår regleras i verksamhetsförordning för sektionsutskott. 14

15 Ledamot med ansvar för sektionsutskott är tillika ordförande för respektive sektionsutskott. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de av styrelsen tilldelade frågorna. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ska aktivt arbeta för en aktiv och kontinuerlig kommunikation mellan Kristianstad Studentkår och studenter vid Högskolan Kristianstad. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till studenter vid Högskolan Kristianstad. Ledamot med ansvar för sektionsutskott ansvarar för att löpande rapportera till styrelsen om sektionsutskottets verksamhet. 15

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE Del 1 Riktlinjer för landskapsregeringens styrning av och vid utseende av representation i aktiebolag

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer