Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L"

Transkript

1 Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L

2 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet 6 9 Ekonomi 6 10 Revision och ansvarsfrihet 7 11 Stadgeändring 7 12 Upplösning av sektionen 7 13 Upprivning av beslut 7 14 Stadgetolkning 7

3 3 1 Ändamål 1:1 Sjuksköterskesektionen i Linköping (SSK-L) är en partipolitisk-, fackligt- och religiös obunden organisation. SSK-L ska tillvarata de studerandes intressen vid sjuksköterskeutbildningen, samt specialistutbildningen på Hälsouniversitet vid Linköpings Universitet och företräda dem i programspecifika angelägenheter rörande utbildnings- och studiesociala frågor. 2 Medlemskap 2:1 Medlem kan den student bli som är inskriven på sjuksköterskeutbildningen och/eller påbyggnadsutbildning vid Hälsouniversitetet i Linköping. 2:2 Medlemskap i SSK-L medför medlemskap i Consensus 2:3 För att bli medlem i SSK-L och Consensus enligt 2:1 betalar man in den av Consensus fullmäktige fastställda avgiften. 2:4 Endast medlem i Consensus och SSK-L har rätt att nyttja tjänster och/eller förmåner som sektionen erbjuder. 3 Organisation 3:1 SSK-L:s verksamhet utövas på nedan stadgat sätt genom - Stormöten - Sektionsstyrelsemöten - Valberedning - Utskott - Sektionens revisor 3:2 Valbar till post i sektionsstyrelsen, styrelsens utskott och valberedningen är samtliga av SSK-L:s medlemmar. Revisor kan väljas såväl inom sektionen som utanför, dock kan revisor ej sitta som styrelseledamot. 3:3 SSK-L:s verksamhetsår är brutet, och löper från 1 augusti till den 31 juli nästkommande kalenderår. 4 Stormöte 4:1 Vid stormöten äger sektionens samtliga medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 4:2 Till stormöte sammankallas av sektionsstyrelsen. Sjuksköterskesektionen ska under sitt verksamhetsår hålla minst två stormöten. Stormöten hålls varje hösttermin innan oktober månads slut och varje vårtermin innan april månads slut. 4:3 Kallelse till stormöte utannonseras till medlemmarna senast två veckor före stormöte. Kallelsen ska innehålla preliminär uppgift om de ärenden som skall behandlas på mötet.

4 4 Slutlig dagordning skickas, tillsammans med handlingarna, ut senast en vecka innan stormötet. 4:4 Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av extra stormöte tillkommer - Ledamot av sektionsstyrelsen - Kårstyrelsen - Sektionens revisor - 5 % av sektionsmedlemmarna 4:5 Varje medlem i sektionen har rätt att till stormöte inlämna motion eller väcka fråga. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stormöte. 4.6 Vid ordinarie höst - stormöte ska stormötet: - revidera budget om så erfordras - förrätta eventuella fyllnadsval - behandla motioner och propositioner - behandla övriga i behörig ordning väckta frågor - granska avgående styrelses verksamhetsberättelse och föregående verksamhetsårs årsredovisning - prova frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse - behandla revisionsberättelse över verksamhetsåret Vid ordinarie vår - stormöte ska stormötet: - välja styrelse för nästkommande verksamhetsår - välja revisor - fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår - fastställa budget för kommande verksamhetsår - behandla SSKåls budgetförslag - behandla motioner och propositioner 4:7 Stormötet har beslutsrätt då mötet varit behörigt utlyst, dock krävs 2/3 majoritet av närvarande medlemmar för att fatta beslut. 5 Valberedningen 5:1 Valberedningen utses på höst - stormötet, så att de har god tid på sig att arbeta. Valberedare får ej själva kandidera till någon av de poster som de har i uppdrag att hitta kandidater till. Dock kan de entlediga sig och väljas på kommande höst - stormöte. 5:2 Valberedningen består av minst två personer av sjuksköterskesektionens medlemmar. 5:3 Valberedningens uppdrag avslutas i samband med ordinarie vår - stormöte. 5:4 Kandidater till fyllnadsval vid ordinarie höst - stormöte utses av sittande sektionsstyrelse. 5:5 Finns behov av fyllnadsval efter höst - stormöte beslutas detta av styrelsen med 2/3 majoritet.

5 5 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 6:1 Sektionsstyrelsen ska bestå av: - Ordförande - Vice Ordförande - Sekreterare - Kassör - En representant från utskotten enligt 7:1 6:2 Person som är adjungerad på sektionens styrelsemöte äger närvaro- och yttranderätt under mötet. 6:3 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per termin. 6:4 Extra styrelsemöte kan begäras av varje sektionsstyrelseledamot. 6:5 Sektionsstyrelsen är sektionens högsta beslutande organ mellan stormöten. 6:6 Sektionsstyrelsen ska - bereda ärenden som ska behandlas på stormöte - inför stormöte svara för sektionens ekonomi - verkställa beslut fattade av stormötet 6:7 Det åligger sektionsstyrelsen att vid verksamhetsårets slut - skriva utbildningsbevakningsberättelse som ska fakultetskåren tillhanda i enlighet med skrivet avtal - Skriva verksamhetsberättelse - introducera nya styrelsen till sina poster, och överlämna erforderligt material - skriva testamente för att underlätta överlämningen - ansvara för att kassan skrivs över på styrelsens nya kassör - upprätta årsredovisning som ska vara revisorn tillhanda senast 4 veckor innan höst - stormötet 6:8 Protokoll ska - föras vid styrelsens sammanträden med angivande av närvarande ledamöter - justeras av ordförande, samt annan styrelseledamot - anslås på sektionens anslagstavla på Hälsouniversitetet, skickas till programstudierektor, fakultetskårens styrelse samt insättas i styrelsens pärm 6:9 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 6:10 Då brådskande beslut krävs i en fråga som egentligen ska avgöras av styrelsen, men som av någon anledning inte kan/hinner sammanträda äger ordförande och kassör rätt att med konsensus fatta beslut i styrelsens ställe med verkan till nästkommande styrelsemöte. 6:11 Sektionsstyrelsens löper över ett verksamhetsår, se 3:4

6 6 7 Utskott 7:1 Följande utskott är representerade i sektionsstyrelsen med en person: - Fakultetskårens fullmäktigeutskott - Internationella utskottet, se Policy för Consensus internationella arbete - Studiesociala utskottet, se Policy för Consensus studiesociala arbete - Utbildningsutskottet, se Policy för Consensus utbildningsarbete - Sociala utskottet (SSKål) (se 8) 7:2 Utskotten väljs in av ansvariga i utskotten och godkänns av sektionsstyrelsen. 7:3 Utskotten bedriver verksamhet såsom framgår av SSK-L:s policy. 7:4 Ändring av SSKåls policy inlämnas som motions till sektionens stormöten. 8 Sociala utskottet 8:1 Sektionens sociala utskott (SSKål) är underställt SSK-L:s stadgar. 8:2 SSKål skall på höst - stormötet redovisa sitt ekonomiska resultat för föregående verksamhetsår. 8:3 Budget för SSKåls kommande verksamhetsår godkänns på ordinarie vår - stormöte. 9 Ekonomi 9:1 SSK-L finansierar sin verksamhet genom sektionsersättning enligt utbildnings- och mottagningsavtal med fakultetskåren samt genom av medlem erlagd sektionsavgift. 9:2 Kassören skall hantera utbetalningar som görs inom ramarna för, på stormöte fastslagen, budget. 9:3 Sektionsstyrelsen beslutar om utbetalning av sektionens medel åberopat av sektionsmedlem (s.k. äskning, se 9:5). 9:4 Äskningen skall inlämnas till sektionsstyrelsen två veckor innan styrelsemöte och vara väl motiverad, samt falla inom ramen för sektionens budget. Med äskningen skall även kopia av kvitto följa (se mall). Om jäv föreligger bör sektionsstyrelsen diskutera fråga med fakultetskårens presidium. Beslut där enskild styrelseledamot kan anses jävig bör denna icke medverka i beslutet. 9:5 Ordförande och kassör är under sitt verksamhetsår teckningsberättigade för sektionens ekonomiska medel. 9:6 Det åligger kassören att ansvara för löpande bokföring och ekonomisk förvaltning, samt upprättande av budgetförslag och bokslut. 9:7 Sektionen bör inte vara vinstdrivande.

7 7 9:8 Eventuell vinst i sektionens verksamhet skall användas direkt tillbaka till sektionens medlemmar. 10 Revision och ansvarsfrihet 10:1 Den på stormötet valda revisorn ska genomföra en ekonomisk revision och en sakrevision. Revision äger rum efter varje verksamhetsår. Årsrevision skall vara avslutad och inlämnad till styrelsen senast två veckor innan närmaste ordinarie höst - stormöte. 10:2 Revisor väljs för samma period som sektionsstyrelsen, se 3:4 11 Stadgeändring 11:1 Förslag omändring av dessa stadgar kan väckas av varje medlem av SSK-L. Styrelseledamot lämnar in ett förslag i form av en proposition och sektionsmedlemmar lämnar in en motion till sektionsstyrelsen. 11:2 Beslut om ändring av SSK-L:s stadgar skall godkännas av kårstyrelsen. 11:3 Stadgeändring får endast införas i stadga av styrelsemedlem. Detta skall justeras av annan styrelsemedlem och dessa båda skalla signera utskriften. 11:4 Beslut om stadgeändring tas på ordinarie vår- eller höststormöte. 12 Upplösning av sektionen 12:1 Beslut om upplösning av SSK-L kräver 2/3 majoritet vid sluten omröstning bland sektionens medlemmar på två efter varandra direkt följande stormöten. 12:2 Vid beslut om upplösning av sektionen skall tillgångarna återgå till medlemmarna på det sätt som styrelsen beslutar. 13 Upprivning av beslut 13:1 Beslut som fattas av stormöte eller sektionsstyrelsen kan omprövas av fakultetskårens fullmäktige efter begäran av enskild medlem av SSK-L. 13:2 Beslut fattade av sektionen som strider mot fakultetskårens ändamål, mot dess stadgar eller beslut fattade av fakultetskårens fullmäktige kan undanröjas av fakultetskårens fullmäktige. 14 Stadgetolkning 14:1 Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller sektionsstyrelsens mening till dess att frågan avgjorts av kårstyrelsen.

8 8 Stadgeändringarna utförd av Stadgeändringarna justeras av... Sanna Johansson, Ordförande 2009/2010 Lina Arvidsson, Vice Ordförande 2009/2010

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer