3 Sammansättning Styrelsemedlemmar Fyllnadsval Styrelsesammanträde Kallelse till styrelsesammanträde...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde..."

Transkript

1 Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt Föreningsnamn Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsort Verksamhetsår Firmateckning Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar Stadgeändring Stadgetolkare... 5 Kap 3 Medlemskap Inträde Medlemskap Medlemsregistret Utträde... 6 Kap 4 Medlemsavgifter Medlemsavgift Inbetalning Kåravgift... 6 Kap 5 Revision och ansvarsfrihet Revision Revisor Revisorns åliggande Ansvarsfrihet... 7 Kap 6 Upplösning Upplösning Likvidation... 7 Kap 7 Fusion Fusion

2 2 Tillgångar... 8 Stadgar rörande valordning vid val av sektionsstyrelsen... 9 Kap 1 Allmänt Valsrätt Val av styrelseledamöter Rösträtt Röstlängd... 9 Stadgar rörande organisation... 9 Kap 1 Allmänt Sektionens organ Enkel fråga Entledigande av förtroendevald Avstängning av förtroendevald Entledigande av sektionsaktiv Övergripande policydokument Kap 2 Stormöte och medlemsmöte Stormöte och medlemsmöte Mötesordförande Kallelse Motioner Dagordning Årsmöte Medlemsmöte Dagordning årsmöte Dagordning vårmöte Beslutsförhet Rättigheter Beslut Protokoll Kap 3 Styrelsen Policydokument för styrelsen Ansvar och befogenheter

3 3 Sammansättning Styrelsemedlemmar Fyllnadsval Styrelsesammanträde Kallelse till styrelsesammanträde Begäran om styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Beslutförhet vid styrelsesammanträde Adjungeringar vid styrelsesammanträde Rösträtt vid styrelsesammanträde Beslut vid styrelsesammanträde Protokoll Kap 4 Utskott Inrättande av utskott Permanenta utskott Icke-ekonomiska utskott Reglemente Policydokument Ekonomi Kap 5 Arbetsgrupper Inrättande av arbetsgrupper Instruktion Kap 6 Valberedning Inrättande av valberedning Sammansättning Åligganden Kallelse Beslutförhet Beslut Protokoll

4 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är: SKUM-sektionen. 2 Verksamhetsbeskrivning Sektionen har som målsättning att bevaka och tillvarata våra medlemmars intressen i utbildningsfrågor, främja en god gemenskap mellan medlemmarna, vara officiellt kontaktorgan gentemot kåren StuFF och verka för samarbete med andra sektioner. Sektionen är som organisation fackligt, religiöst och partipolitiskt oberoende. 3 Verksamhetsort Sektionen har sin verksamhetsort vid den del av Linköpings universitet som är belägen i Norrköping. 4 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Utskott kan ha avvikande verksamhetsår. 5 Firmateckning Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och kassör. 6 Beslutsordning Sektionen beslutar enligt följande ordning: Stormöten Medlemsmöten Styrelsen - Revisorer Utskott - Arbetsgrupper Valberedning 4

5 Kap 2 Stadgar 1 Stadgeändring Ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall ske efter beslut av två medlemsmöten på varandra direkt följande, varav det ena är vårmötet eller årsmötet. Beslut om stadgeändring skall fattas med minst ¾ av närvarande sektionsmedlemmar på båda mötena. 2 Stadgetolkare Vid behov av tolkning av sektionens stadgar skall sektionsstyrelsen utse en ojävig stadgetolkare. Denna stadgetolkare skall vara verksam inom universitetet och har till uppgift att vid tvist eller annan oklarhet gällande sektionens stadgar ange den slutliga tolkningen. Stadgetolkarens tolkning kan ej överklagas. Kap 3 Medlemskap 1 Inträde Rätt till medlemskap i sektionen har studerande vid KSM vid Linköpings universitet (i Norrköping) 2 Medlemskap Medlem i sektionen är den som frivilligt anmält sitt intresse för medlemskap samt betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift för kommande läsår. Vederbörande skall även finnas upptagen i medlemsregistret med åtminstone namn och ingångsår. 3 Medlemsregistret Enskild medlem har rätt att få ett utdrag på de uppgifter som står om honom/henne i registret, men ej utdrag på andra medlemmars uppgifter. Styrelsemedlem och av styrelsen utsedda personer har däremot rätt att ta del av alla uppgifter i medlemsregistret. 4 Medlems rättigheter Medlem äger rätt att: Söka olika poster inom sektionen. Nyttja av sektionen, dess utskott och arbetsgruppers erbjudna tjänster och förmåner. 5

6 Få viss fråga behandlad av vederbörande organ inom sektionen. Rösta vid stormöten och medlemsmöten, samt att efter föranmälan i god tid närvara vid sektionsstyrelsens sammanträden. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att följa sektionens stadgar och beslut. 6 Utträde Utträde ur sektionen under programmets gång fås genom att begäran om utträde lämnas skriftligen till sektionens medlemsansvarig. Medlemsavgiften återbetalas ej. Efter avslutad studietid tas medlem automatiskt bort ur registret. *** Om medlem byter program bör medlem meddela medlemsansvarig detta. *** Ifall medlem inte följer sektionens stadgar och beslut kan styrelsen besluta att utesluta medlemmen ur sektionen. Kap 4 Medlemsavgifter 1 Medlemsavgift Medlemsavgift för kommande läsår fastställs av årsmötet. 2 Inbetalning Avgiften till sektionen skall inbetalas på det sätt sektionsstyrelsen fastställt. 3 Kåravgift Medlemskap i sektionen kräver medlemskap i kåren StuFF. 6

7 Kap 5 Revision och ansvarsfrihet 1 Revision Sektionens räkenskapsår innefattar verksamhetsåret. Senast 21 dagar innan vårmötet bör sektionens årsredovisning samt protokoll för föregående år överlämnas för revision. Årsredovisning bör avges på vårmötet av föregående års kassör. 2 Revisor* Sektionens räkenskaper samt förvaltning av sektionens angelägenheter skall fortlöpande granskas av en revisor som är både ekonomisk- och sakrevisor som skall vara myndig. Revisorn kan inte inneha annat uppdrag eller vald post inom sektionen. 3 Revisorns åliggande Det åligger revisorn att senast 7 dagar före vårmötet avsluta sin granskning avseende föregående verksamhetsår och tillställa vårmötet revisionsberättelse och yttrande i ansvarsfrågan. 4 Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse prövas av vårmötet utifrån revisionsrapport. Kap 6 Upplösning 1 Upplösning För upplösning av sektionen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande stormöten och att minst ¾ av de närvarande sektionsmedlemmarna bifaller beslutet. 2 Likvidation När den beslutande omröstningen utfallit så att sektionen skall träda i likvidation skall stormötet utse en eller flera likvidatorer som träder i styrelsens ställe. Likvidatorer skall vid upplösning tillse att sektionens tillgångar placeras, efter reglering av skulder, i en fond för ett eventuellt återskapande av sektionen. 7

8 Kap 7 Fusion 1 Fusion För fusion av sektionen med annan sektion erfordras beslut härom vid två på varandra följande stormöten och att minst ¾ av de närvarande sektionsmedlemmarna bifaller beslutet. 2 Tillgångar Vid fusion skall sektionens tillgångar, efter reglering av skulder, tillföras den nya sektionen. 8

9 Stadgar rörande valordning vid val av sektionsstyrelsen Kap 1 Allmänt 1Valsrätt Sektionsstyrelsen väljs av medlemmarna genom val under ett årsmöte. 2 Val av styrelseledamöter Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt eventuella ledamöter däribland medlemsansvarig väljs under årsmötet. Hur utskottsrepresentanter tillsätts styrs av respektive utskotts reglemente. De måste dock alltid godkännas på ett medlemsmöte. 3 Rösträtt Rösträtt tillkommer medlem som vid valtillfället har erlagt kåravgift samt eventuell medlemsavgift till sektionen och kan uppvisa giltig legitimation. 4 Röstlängd Röstlängd upprättas av styrelsen inför medlems- och stormöten. Stadgar rörande organisation Kap 1 Allmänt 1 Sektionens organ Sektionens befogenheter utövas på sätt som nedan stadgas genom sektionsorganen Stormöten Medlemsmöten Styrelsen - Revisor Utskott - Arbetsgrupper - Valberedning 9

10 2 Enkel fråga Medlem äger rätt att vid styrelsens sammanträde skriftligen framställa enkel fråga till styrelseledamot eller enhet inom sektionen. Enkel fråga ska inlämnas till sektionsordförande senast fem dagar före sammanträdet. 3 Entledigande av förtroendevald Styrelseledamot kan avsättas av medlemmarna på ett medlemsmöte eller stormöte. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet, av närvarande på mötet. Alla medlemmar inklusive sektionsstyrelsen kan föreslå att ett sådant beslut skall tas på ett stormöte eller medlemsmöte. 4 Avstängning av förtroendevald Om förtroendevald genom brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig för förtroendeuppdraget kan sektionsstyrelsen besluta att avstänga den förtroendevalde från uppdraget tills medlemsmöte kan hållas. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet, av närvarande på mötet. 5 Entledigande av sektionsaktiv Generalen i respektive utskott (Skumpa och Hovet) ska informera styrelsen innan en sektionsaktiv (som ej är förtroendevald) kan lämna sitt uppdrag. Sektionsaktiv bör inhämta styrelsens medgivande innan denne lämnar sitt uppdrag i förtid. När anledning finns bör styrelsen självmant pröva om sektionsaktiv är behörig. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag. 6 Övergripande policydokument Det skall finnas ett dokument som beskriver SKUMs övergripande policy. Ändringar i detta dokument skall beslutas om på ett medlemsmöte eller stormöte. Kap 2 Stormöte och medlemsmöte 1 Stormöte och medlemsmöte Stormötet är sektionens högsta beslutande organ, därefter medlemsmöte. Stormöten är årsmötet och vårmötet. Stormöten och medlemsmöten berör samtliga av sektionens medlemmar. 10

11 2 Mötesordförande Årsmötet och medlemsmöten bör ej ledas av sektionsstyrelsens ordförande, men bör ledas av någon i sektionsstyrelsen. 3 Kallelse Årsmötet och medlemsmöten utlyses genom mail till samtliga medlemmar, med bifogad dagordning. Mailet bör vara medlemmarna tillhanda max 28 dagar och minst 14 dagar innan mötet. 4 Motioner Motioner för stormöten och medlemsmöten ska vara inlämnade till styrelsen senast 9 dagar före mötet. 5 Dagordning Eventuell uppdaterad dagordning samt tillhörande handlingar bör vara medlemmarna tillgänglig senast 5 dagar innan stormöten eller medlemsmöten. Dagordningen ska även återuppta ärenden som bordlagts vid tidigare möten. Vid stormöten och medlemsmöten behandlas de ärenden som upptagits på slutgiltig föredragningslista. För att andra beslutsärenden skall kunna behandlas krävs att minst ¾ av de närvarande är eniga därom. 6 Årsmöte Årsmöte bör hållas mellan den 1 november och 30 november. 7 Medlemsmöte Medlemsmöte bör hållas 2 gånger per verksamhetsår. Det måste gå minst 10 dagar mellan två medlemsmöten. Vid behov kan styrelsen kalla till extra medlemsmöten. 8 Dagordning årsmöte a) Mötets öppnande b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare e) Godkännande av dagordning f) Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 11

12 g) Beslut om eventuella adjungeringar h) Val av ny ordförande i) Val av ny vice ordförande j) Val av ny kassör k) Val av styrelseledamöter l) Val av revisor m) Övriga frågor n) Mötets avslutande 9 Dagordning vårmöte a) Mötets öppnande b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av justeringspersoner, tillika rösträknare e) Godkännande av dagordning f) Beslut om mötets stadgeenliga utlysande g) Beslut om eventuella adjungeringar h) Verksamhetsberättelse för föregående år i) Kassaberättelse för föregående år j) Revisionsberättelse för föregående år k) Styrelsens ansvarsfrihet för föregående år l) Motioner

13 m) Övriga frågor n) Mötets avslutande 10 Beslutsförhet Stormöten eller medlemsmöten äger rätt att fatta beslut vid sammanträde, som utlysts i stadgeenlig ordning, om tillräckligt antal medlemmar är närvarande. För stormöte och medlemsmöte krävs att 10 medlemmar exklusive styrelsen närvarar för att vara beslutsföriga. 11 Rättigheter Närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt samt rösträtt vid stormöte eller medlemsmöte tillkommer sektionens medlemmar samt eventuella adjungeringar. 12 Beslut Omröstning bör ske öppet om ej sluten omröstning begärs. Som stormötets eller medlemsmötets beslut gäller, om ej annat anges i stadgarna, den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika tal sker omröstning. Om även omröstningen slutar lika bordläggs frågan tills nästkommande medlemsmöte. 13 Protokoll Vid stormöten och medlemsmöten ska protokoll föras. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen ska föras till protokollet. Yrkande, reservationer och protokollsanteckningar ska vara sekreterare tillhanda senast 7 dagar efter sammanträdet. Protokollet skall justeras av mötesordförande och justeringspersonerna senast 21 dagar efter sammanträdet. Kap 3 Styrelsen 1 Policydokument för styrelsen Det skall finnas ett dokument som beskriver vilken policy som styrelsen bör ha. Ändringar i detta dokument skall beslutas om på ett medlemsmöte. 2 Ansvar och befogenheter Det åligger sektionsstyrelsen att: a) Bereda ärenden till medlemsmötens sammanträden. 13

14 b) Inför stormöten ansvara för sektionens ekonomi och förvaltning. c) Upprätta förslag till målsättning och budget för kommande verksamhetsår. d) Behandla sektionens inre frågor och arbetsuppgifter. e) Upprätta och förelägga verksamhetsberättelse och kassaberättelse för årsmötet/vårmötet. f) Leda och övervaka övriga sektionsaktivas arbete. g) Ansvara för spridning av information till sektionsmedlemmarna. h) Vara medlemmarnas kontakt gentemot kåren och universitetet. i) Om den så önskar inrätta utskott och arbetsgrupper samt utfärda instruktioner för dessa. 3 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, 1-3 ledamöter samt 1 representant från vardera utskott. 4 Styrelsemedlemmar Styrelsemedlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt vid sektionsstyrelsens sammanträden. 5 Fyllnadsval Avgår styrelsemedlem före mandatperiodens slut åligger det styrelsen att vid nästföljande medlemsmöte eller stormöte förrätta fyllnadsval. 6 Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde bör hållas minst tio gånger under varje verksamhetsår. 7 Kallelse till styrelsesammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelsen bör vara styrelsen tillhanda senast tre dagar innan styrelsemötet. 8 Begäran om styrelsesammanträde Rätt att begära utlysande av extra styrelsesammanträde för viss angiven fråga tillkommer: a) Medlem i styrelsen b) Revisorn 14

15 Kallelse till sådant styrelsesammanträde skall utfärdas inom fem dagar från det att begäran därom tillställts styrelsens ordförande. 9 Styrelsesammanträde Vid styrelsesammanträde ska a) en mötessekreterare utses b) en justeringsperson utses c) eventuella adjungeringar beslutas d) information och rapporter ifrån de olika styrelseledamöterna och utskottsrepresentanterna 10 Beslutförhet vid styrelsesammanträde Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande, varav endera ordförande eller vice ordförande är närvarande. 11 Adjungeringar vid styrelsesammanträde Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorn. Därtill står det styrelsen fritt att adjungera de personer de finner lämpliga för mötet ifråga. Adjungerad person har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsens sammanträden. 12 Rösträtt vid styrelsesammanträde Rösträtt vid styrelsens sammanträden tillkommer styrelsemedlemmar. 13 Beslut vid styrelsesammanträde Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Mötets ordförande har utslagsröst förutom i personval, då lottning sker. 14 Protokoll Vid styrelsesammanträde skall beslutsprotokoll föras. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen ska föras till protokollet. Reservationer och protokollsanteckningar skall vara sekreteraren tillhanda senast sju dagar efter sammanträdet. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och justeringspersonen senast nästkommande möte. 15

16 Kap 4 Utskott 1 Inrättande av utskott Sektionsstyrelsen äger rätt att för förberedande av ett visst ärende inrätta ett utskott. Utskotten sorterar under styrelsen. 2 Permanenta utskott Permanenta utskott är: Festeriet (Skumpa), Fadderiet (Hovet), Info/PR, Utbildningsutskottet, Arbetsmiljöutskottet och Produktionsenheten (EMP). 3 Icke-ekonomiska utskott Alla utskott är icke-ekonomiska utskott vilkas ekonomi ingår i den allmänna sektionskassan. 4 Reglemente Respektive utskott har reglementen som fastställer hur verksamheten ska se ut. Förändring i reglemente får ej ske utan sektionsstyrelsens samtycke. 5 Policydokument Respektive utskott har egna dokument som anger vilken policy som utskottet skall ha. Sektionsstyrelsen måste godkänna respektive policydokument. 6 Ekonomi Utskotten har ingen egen ekonomi utan sköts i samråd med sektionsstyrelsens kassör*. Kap 5 Arbetsgrupper 1 Inrättande av arbetsgrupper. Sektionsstyrelsen äger rätt att för förberedelse av ett visst ärende inrätta arbetsgrupper. 2 Instruktion Styrelsen fastställer i en instruktion arbetsgruppens sammansättning, arbetsuppgifter samt behörigheter och skyldigheter. Kap 6 Valberedning 1 Inrättande av valberedning Valberedningen utses av styrelsen senast 15 september. 16

17 2 Sammansättning Valberedningen består av 3 eller 5 medlemmar i sektionen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska vara så bred och ojävig som möjligt. Styrelsen ansvarar för att informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen. 3 Åligganden Det åligger valberedningen att bereda de val som årsmötet har att förrätta. Förslag på kandidater bör härvid vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Styrelsen ansvarar därefter för att valberedningens förslag är medlemmarna tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. 4 Kallelse Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande. 5 Beslutförhet Valberedningen är beslutsmässiga om dess ordförande jämte minst två övriga ledamöter är närvarande. 6 Beslut Som valberedningens beslut gäller den mening som har det högsta antalet röster. 7 Protokoll Beslutsprotokoll skall föras vid valberedningens beslutande sammanträden. Protokollet bör vara färdigställt och justerat av mötesordföranden och en justeringsperson 14 dagar innan årsmötet. 17

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KRISTEN BORTOM GUD

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KRISTEN BORTOM GUD STADGAR FÖR FÖRENINGEN KRISTEN BORTOM GUD Hemort Stockholms stad Bildad 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att utveckla kristen tro och gemenskap

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR för FINNSAM Finnbygder i samverkan

STADGAR för FINNSAM Finnbygder i samverkan STADGAR för FINNSAM Finnbygder i samverkan 2018-09-23 1 Föreningens namn Föreningens namn är FINNSAM Finnbygder i samverkan. Finnbygderna i Sverige och Norge utgör föreningens geografiska verksamhetsområde.

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för #jagärhär

Stadgar för #jagärhär Stadgar för #jagärhär ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Firma Föreningens namn är #jagärhär. 2. Syfte / ändamål #jagärhär är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för ett inkluderande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. Föreningens namn Victory & Indian Club Sweden (VICS) Sätesort Malmö. 1. Ändamål

Stadgar. Föreningens namn Victory & Indian Club Sweden (VICS) Sätesort Malmö. 1. Ändamål Stadgar Föreningens namn Victory & Indian Club Sweden (VICS) Sätesort Malmö 1. Ändamål Victory & Indian Club Sweden (VICS) är en ideell organisation/förening som har till uppgift att främja och tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för den Ideella föreningen Shed i Malmö med hemort i Malmö stad. Bildad

Stadgar för den Ideella föreningen Shed i Malmö med hemort i Malmö stad. Bildad Stadgar för den Ideella föreningen Shed i Malmö med hemort i Malmö stad. Bildad 2015 08 13 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och säte Föreningens namn är föreningen Shed i Malmö. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR för CENTRAL SWEDEN ideell förening Fastställda av årsmötet

STADGAR för CENTRAL SWEDEN ideell förening Fastställda av årsmötet STADGAR för CENTRAL SWEDEN ideell förening Fastställda av årsmötet 2015-04-17 Stadgar för den ideella föreningen CENTRAL SWEDEN med säte i Falun. Föreningen har bildats och stadgarna antagits vid konstituerande

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016

STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016 STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr 897000-0710 Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016 1 Innehållsförteckning Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Föreningens namn 3 Sammansättning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Systema Uppsala

Stadgar för Systema Uppsala Stadgar för Systema Uppsala Organisations nr: 802508-9049 med hemort i Uppsala Bildad 2016 Systema Uppsalas verksamhetsidé: Föreningens verksamhetsidé är att bedriva självförsvars utbildningar och kurser.

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR CLUB 65. Club 65 är en ideell förening inom Falkenbergs Golfklubb med hemort i Falkenbergs kommun.

STADGAR FÖR CLUB 65. Club 65 är en ideell förening inom Falkenbergs Golfklubb med hemort i Falkenbergs kommun. STADGAR FÖR CLUB 65 Club 65 är en ideell förening inom Falkenbergs Golfklubb med hemort i Falkenbergs kommun. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva ideell och social verksamhet

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. för FBI Tullinge bildad Antagna av årsmötet och reviderade av årsmöten , , ,

Stadgar. för FBI Tullinge bildad Antagna av årsmötet och reviderade av årsmöten , , , Stadgar för FBI Tullinge bildad 1981 Antagna av årsmötet 2003-05-27 och reviderade av årsmöten 2009-06-01, 2010-05-25, 2013-06-13, 2015-05-24 Stadgar för Föreningen för Bollspel och Idrott (FBI) Tullinge

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. Stadgar antagna den 24 april 2018 Föreningen Svalorna Indien Bangladesh Stadgar för Föreningen Svalorna Indien Bangladesh 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh.

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010

STADGAR. För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010 STADGAR För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010 1. Ändamål Föreningen har till ändamål att utveckla Rydboholm till ett trivsamt och attraktivt samhälle

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VALFRI MJÖLK. Bildad 2018

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VALFRI MJÖLK. Bildad 2018 STADGAR FÖR FÖRENINGEN VALFRI MJÖLK Bildad 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet relaterad till utveckling av kunskap och forskning kring mjölk,

Läs mer

Stadgar för Musikforum Organisationsnr: med sätesort Karlshamn Antagna Musikforum har som ändamål att främja musik som

Stadgar för Musikforum Organisationsnr: med sätesort Karlshamn Antagna Musikforum har som ändamål att främja musik som Stadgar för Musikforum Organisationsnr: 836200-6176 med sätesort Karlshamn Antagna 2019-03-09 1 Musikforum har som ändamål att främja musik som kulturyttring i Karlshamn och Blekinge genom att stödja det

Läs mer

2.3. Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och är för närvarande 150 SEK per familj.

2.3. Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och är för närvarande 150 SEK per familj. FÖRÄLDRAFÖRENINGEN Organisationsnummer: 802491-9592 1 ÄNDAMÅL Föreningen är en fristående föräldraförening, som arbetar för att stärka samarbetet mellan föräldrar/elever och skola. Föreningens uppgift

Läs mer

VIKTIGA SKILLNADER MELLAN NUVARANDE STADGAR OCH FÖRSLAGET TILL FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

VIKTIGA SKILLNADER MELLAN NUVARANDE STADGAR OCH FÖRSLAGET TILL FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 VIKTIGA SKILLNADER MELLAN NUVARANDE STADGAR OCH FÖRSLAGET TILL FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 1 Namn, säte, ändamål m.m. Föreningens namn skall vara Classic Car Week. Föreningen är en ideell förening

Läs mer

Stadgar Sveriges Fellponnyförening

Stadgar Sveriges Fellponnyförening Stadgar Sveriges Fellponnyförening 1 Ändamål.. Föreningen är till för att främja Fellponny rasens användande i såväl avel som arbete. Föreningen jobbar för att öka kunskapen om Fellponnyn i Sverige och

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - antagna på åresmöte

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - antagna på åresmöte Stadgar ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - antagna på åresmöte 2018-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Felkod40. 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att driva LAN och andra dator-/teknikrelaterade träffar.

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/ STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/3 2012. Antagna den 28/8 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Centralasiengrupperna.

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 1. Ändamål. Föreningens målsättning är att erbjuda människor i alla åldrar möjlighet till ett varierat dansutbud inom scenisk dans av god kvalitet till en rimlig kostnad. En meningsfull fritid, där även

Läs mer

Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena och XY

Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena och XY STADGAR FÖR SVERIGES HÄRADSALLMÄNNINGSFÖRBUND Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena 2016-05-20 och 2017-05-XY ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för Gefle Ölsellskaps

Stadgar för Gefle Ölsellskaps för s En ideell förening med hemort i Gävle kommun. Organisationsnummer: 885002-2024 Styrelsen 2019 Bildad den na fastställs av årsmöte den 6e februari 2019,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. reviderade vid extra årsmöte Lasse-Maja, Järfälla

Stadgar. reviderade vid extra årsmöte Lasse-Maja, Järfälla Stadgar reviderade vid extra årsmöte 2018-11-13 Lasse-Maja, Järfälla 1 Föreningens namn Stadgar för Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Föreningens namn är Nationella Nätverket

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar. Hagby Ryttarförening bildades Stadgarna fastställdes av årsmötet och reviderades av årsmötet

Stadgar. Hagby Ryttarförening bildades Stadgarna fastställdes av årsmötet och reviderades av årsmötet Stadgar Hagby Ryttarförening bildades 2003 04 15. Stadgarna fastställdes av årsmötet 2006 09 27 och reviderades av årsmötet 2013 02 23. 1. Ändamål Hagby Ryttarförening är en ideell förening med målsättningen

Läs mer