3 Sammansättning Styrelsemedlemmar Fyllnadsval Styrelsesammanträde Kallelse till styrelsesammanträde...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde..."

Transkript

1 Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt Föreningsnamn Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsort Verksamhetsår Firmateckning Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar Stadgeändring Stadgetolkare... 5 Kap 3 Medlemskap Inträde Medlemskap Medlemsregistret Utträde... 6 Kap 4 Medlemsavgifter Medlemsavgift Inbetalning Kåravgift... 6 Kap 5 Revision och ansvarsfrihet Revision Revisor Revisorns åliggande Ansvarsfrihet... 7 Kap 6 Upplösning Upplösning Likvidation... 7 Kap 7 Fusion Fusion

2 2 Tillgångar... 8 Stadgar rörande valordning vid val av sektionsstyrelsen... 9 Kap 1 Allmänt Valsrätt Val av styrelseledamöter Rösträtt Röstlängd... 9 Stadgar rörande organisation... 9 Kap 1 Allmänt Sektionens organ Enkel fråga Entledigande av förtroendevald Avstängning av förtroendevald Entledigande av sektionsaktiv Övergripande policydokument Kap 2 Stormöte och medlemsmöte Stormöte och medlemsmöte Mötesordförande Kallelse Motioner Dagordning Årsmöte Medlemsmöte Dagordning årsmöte Dagordning vårmöte Beslutsförhet Rättigheter Beslut Protokoll Kap 3 Styrelsen Policydokument för styrelsen Ansvar och befogenheter

3 3 Sammansättning Styrelsemedlemmar Fyllnadsval Styrelsesammanträde Kallelse till styrelsesammanträde Begäran om styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Beslutförhet vid styrelsesammanträde Adjungeringar vid styrelsesammanträde Rösträtt vid styrelsesammanträde Beslut vid styrelsesammanträde Protokoll Kap 4 Utskott Inrättande av utskott Permanenta utskott Icke-ekonomiska utskott Reglemente Policydokument Ekonomi Kap 5 Arbetsgrupper Inrättande av arbetsgrupper Instruktion Kap 6 Valberedning Inrättande av valberedning Sammansättning Åligganden Kallelse Beslutförhet Beslut Protokoll

4 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är: SKUM-sektionen. 2 Verksamhetsbeskrivning Sektionen har som målsättning att bevaka och tillvarata våra medlemmars intressen i utbildningsfrågor, främja en god gemenskap mellan medlemmarna, vara officiellt kontaktorgan gentemot kåren StuFF och verka för samarbete med andra sektioner. Sektionen är som organisation fackligt, religiöst och partipolitiskt oberoende. 3 Verksamhetsort Sektionen har sin verksamhetsort vid den del av Linköpings universitet som är belägen i Norrköping. 4 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Utskott kan ha avvikande verksamhetsår. 5 Firmateckning Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och kassör. 6 Beslutsordning Sektionen beslutar enligt följande ordning: Stormöten Medlemsmöten Styrelsen - Revisorer Utskott - Arbetsgrupper Valberedning 4

5 Kap 2 Stadgar 1 Stadgeändring Ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall ske efter beslut av två medlemsmöten på varandra direkt följande, varav det ena är vårmötet eller årsmötet. Beslut om stadgeändring skall fattas med minst ¾ av närvarande sektionsmedlemmar på båda mötena. 2 Stadgetolkare Vid behov av tolkning av sektionens stadgar skall sektionsstyrelsen utse en ojävig stadgetolkare. Denna stadgetolkare skall vara verksam inom universitetet och har till uppgift att vid tvist eller annan oklarhet gällande sektionens stadgar ange den slutliga tolkningen. Stadgetolkarens tolkning kan ej överklagas. Kap 3 Medlemskap 1 Inträde Rätt till medlemskap i sektionen har studerande vid KSM vid Linköpings universitet (i Norrköping) 2 Medlemskap Medlem i sektionen är den som frivilligt anmält sitt intresse för medlemskap samt betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift för kommande läsår. Vederbörande skall även finnas upptagen i medlemsregistret med åtminstone namn och ingångsår. 3 Medlemsregistret Enskild medlem har rätt att få ett utdrag på de uppgifter som står om honom/henne i registret, men ej utdrag på andra medlemmars uppgifter. Styrelsemedlem och av styrelsen utsedda personer har däremot rätt att ta del av alla uppgifter i medlemsregistret. 4 Medlems rättigheter Medlem äger rätt att: Söka olika poster inom sektionen. Nyttja av sektionen, dess utskott och arbetsgruppers erbjudna tjänster och förmåner. 5

6 Få viss fråga behandlad av vederbörande organ inom sektionen. Rösta vid stormöten och medlemsmöten, samt att efter föranmälan i god tid närvara vid sektionsstyrelsens sammanträden. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att följa sektionens stadgar och beslut. 6 Utträde Utträde ur sektionen under programmets gång fås genom att begäran om utträde lämnas skriftligen till sektionens medlemsansvarig. Medlemsavgiften återbetalas ej. Efter avslutad studietid tas medlem automatiskt bort ur registret. *** Om medlem byter program bör medlem meddela medlemsansvarig detta. *** Ifall medlem inte följer sektionens stadgar och beslut kan styrelsen besluta att utesluta medlemmen ur sektionen. Kap 4 Medlemsavgifter 1 Medlemsavgift Medlemsavgift för kommande läsår fastställs av årsmötet. 2 Inbetalning Avgiften till sektionen skall inbetalas på det sätt sektionsstyrelsen fastställt. 3 Kåravgift Medlemskap i sektionen kräver medlemskap i kåren StuFF. 6

7 Kap 5 Revision och ansvarsfrihet 1 Revision Sektionens räkenskapsår innefattar verksamhetsåret. Senast 21 dagar innan vårmötet bör sektionens årsredovisning samt protokoll för föregående år överlämnas för revision. Årsredovisning bör avges på vårmötet av föregående års kassör. 2 Revisor* Sektionens räkenskaper samt förvaltning av sektionens angelägenheter skall fortlöpande granskas av en revisor som är både ekonomisk- och sakrevisor som skall vara myndig. Revisorn kan inte inneha annat uppdrag eller vald post inom sektionen. 3 Revisorns åliggande Det åligger revisorn att senast 7 dagar före vårmötet avsluta sin granskning avseende föregående verksamhetsår och tillställa vårmötet revisionsberättelse och yttrande i ansvarsfrågan. 4 Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse prövas av vårmötet utifrån revisionsrapport. Kap 6 Upplösning 1 Upplösning För upplösning av sektionen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande stormöten och att minst ¾ av de närvarande sektionsmedlemmarna bifaller beslutet. 2 Likvidation När den beslutande omröstningen utfallit så att sektionen skall träda i likvidation skall stormötet utse en eller flera likvidatorer som träder i styrelsens ställe. Likvidatorer skall vid upplösning tillse att sektionens tillgångar placeras, efter reglering av skulder, i en fond för ett eventuellt återskapande av sektionen. 7

8 Kap 7 Fusion 1 Fusion För fusion av sektionen med annan sektion erfordras beslut härom vid två på varandra följande stormöten och att minst ¾ av de närvarande sektionsmedlemmarna bifaller beslutet. 2 Tillgångar Vid fusion skall sektionens tillgångar, efter reglering av skulder, tillföras den nya sektionen. 8

9 Stadgar rörande valordning vid val av sektionsstyrelsen Kap 1 Allmänt 1Valsrätt Sektionsstyrelsen väljs av medlemmarna genom val under ett årsmöte. 2 Val av styrelseledamöter Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt eventuella ledamöter däribland medlemsansvarig väljs under årsmötet. Hur utskottsrepresentanter tillsätts styrs av respektive utskotts reglemente. De måste dock alltid godkännas på ett medlemsmöte. 3 Rösträtt Rösträtt tillkommer medlem som vid valtillfället har erlagt kåravgift samt eventuell medlemsavgift till sektionen och kan uppvisa giltig legitimation. 4 Röstlängd Röstlängd upprättas av styrelsen inför medlems- och stormöten. Stadgar rörande organisation Kap 1 Allmänt 1 Sektionens organ Sektionens befogenheter utövas på sätt som nedan stadgas genom sektionsorganen Stormöten Medlemsmöten Styrelsen - Revisor Utskott - Arbetsgrupper - Valberedning 9

10 2 Enkel fråga Medlem äger rätt att vid styrelsens sammanträde skriftligen framställa enkel fråga till styrelseledamot eller enhet inom sektionen. Enkel fråga ska inlämnas till sektionsordförande senast fem dagar före sammanträdet. 3 Entledigande av förtroendevald Styrelseledamot kan avsättas av medlemmarna på ett medlemsmöte eller stormöte. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet, av närvarande på mötet. Alla medlemmar inklusive sektionsstyrelsen kan föreslå att ett sådant beslut skall tas på ett stormöte eller medlemsmöte. 4 Avstängning av förtroendevald Om förtroendevald genom brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig för förtroendeuppdraget kan sektionsstyrelsen besluta att avstänga den förtroendevalde från uppdraget tills medlemsmöte kan hållas. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet, av närvarande på mötet. 5 Entledigande av sektionsaktiv Generalen i respektive utskott (Skumpa och Hovet) ska informera styrelsen innan en sektionsaktiv (som ej är förtroendevald) kan lämna sitt uppdrag. Sektionsaktiv bör inhämta styrelsens medgivande innan denne lämnar sitt uppdrag i förtid. När anledning finns bör styrelsen självmant pröva om sektionsaktiv är behörig. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag. 6 Övergripande policydokument Det skall finnas ett dokument som beskriver SKUMs övergripande policy. Ändringar i detta dokument skall beslutas om på ett medlemsmöte eller stormöte. Kap 2 Stormöte och medlemsmöte 1 Stormöte och medlemsmöte Stormötet är sektionens högsta beslutande organ, därefter medlemsmöte. Stormöten är årsmötet och vårmötet. Stormöten och medlemsmöten berör samtliga av sektionens medlemmar. 10

11 2 Mötesordförande Årsmötet och medlemsmöten bör ej ledas av sektionsstyrelsens ordförande, men bör ledas av någon i sektionsstyrelsen. 3 Kallelse Årsmötet och medlemsmöten utlyses genom mail till samtliga medlemmar, med bifogad dagordning. Mailet bör vara medlemmarna tillhanda max 28 dagar och minst 14 dagar innan mötet. 4 Motioner Motioner för stormöten och medlemsmöten ska vara inlämnade till styrelsen senast 9 dagar före mötet. 5 Dagordning Eventuell uppdaterad dagordning samt tillhörande handlingar bör vara medlemmarna tillgänglig senast 5 dagar innan stormöten eller medlemsmöten. Dagordningen ska även återuppta ärenden som bordlagts vid tidigare möten. Vid stormöten och medlemsmöten behandlas de ärenden som upptagits på slutgiltig föredragningslista. För att andra beslutsärenden skall kunna behandlas krävs att minst ¾ av de närvarande är eniga därom. 6 Årsmöte Årsmöte bör hållas mellan den 1 november och 30 november. 7 Medlemsmöte Medlemsmöte bör hållas 2 gånger per verksamhetsår. Det måste gå minst 10 dagar mellan två medlemsmöten. Vid behov kan styrelsen kalla till extra medlemsmöten. 8 Dagordning årsmöte a) Mötets öppnande b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare e) Godkännande av dagordning f) Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 11

12 g) Beslut om eventuella adjungeringar h) Val av ny ordförande i) Val av ny vice ordförande j) Val av ny kassör k) Val av styrelseledamöter l) Val av revisor m) Övriga frågor n) Mötets avslutande 9 Dagordning vårmöte a) Mötets öppnande b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av justeringspersoner, tillika rösträknare e) Godkännande av dagordning f) Beslut om mötets stadgeenliga utlysande g) Beslut om eventuella adjungeringar h) Verksamhetsberättelse för föregående år i) Kassaberättelse för föregående år j) Revisionsberättelse för föregående år k) Styrelsens ansvarsfrihet för föregående år l) Motioner

13 m) Övriga frågor n) Mötets avslutande 10 Beslutsförhet Stormöten eller medlemsmöten äger rätt att fatta beslut vid sammanträde, som utlysts i stadgeenlig ordning, om tillräckligt antal medlemmar är närvarande. För stormöte och medlemsmöte krävs att 10 medlemmar exklusive styrelsen närvarar för att vara beslutsföriga. 11 Rättigheter Närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt samt rösträtt vid stormöte eller medlemsmöte tillkommer sektionens medlemmar samt eventuella adjungeringar. 12 Beslut Omröstning bör ske öppet om ej sluten omröstning begärs. Som stormötets eller medlemsmötets beslut gäller, om ej annat anges i stadgarna, den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika tal sker omröstning. Om även omröstningen slutar lika bordläggs frågan tills nästkommande medlemsmöte. 13 Protokoll Vid stormöten och medlemsmöten ska protokoll föras. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen ska föras till protokollet. Yrkande, reservationer och protokollsanteckningar ska vara sekreterare tillhanda senast 7 dagar efter sammanträdet. Protokollet skall justeras av mötesordförande och justeringspersonerna senast 21 dagar efter sammanträdet. Kap 3 Styrelsen 1 Policydokument för styrelsen Det skall finnas ett dokument som beskriver vilken policy som styrelsen bör ha. Ändringar i detta dokument skall beslutas om på ett medlemsmöte. 2 Ansvar och befogenheter Det åligger sektionsstyrelsen att: a) Bereda ärenden till medlemsmötens sammanträden. 13

14 b) Inför stormöten ansvara för sektionens ekonomi och förvaltning. c) Upprätta förslag till målsättning och budget för kommande verksamhetsår. d) Behandla sektionens inre frågor och arbetsuppgifter. e) Upprätta och förelägga verksamhetsberättelse och kassaberättelse för årsmötet/vårmötet. f) Leda och övervaka övriga sektionsaktivas arbete. g) Ansvara för spridning av information till sektionsmedlemmarna. h) Vara medlemmarnas kontakt gentemot kåren och universitetet. i) Om den så önskar inrätta utskott och arbetsgrupper samt utfärda instruktioner för dessa. 3 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, 1-3 ledamöter samt 1 representant från vardera utskott. 4 Styrelsemedlemmar Styrelsemedlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt vid sektionsstyrelsens sammanträden. 5 Fyllnadsval Avgår styrelsemedlem före mandatperiodens slut åligger det styrelsen att vid nästföljande medlemsmöte eller stormöte förrätta fyllnadsval. 6 Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde bör hållas minst tio gånger under varje verksamhetsår. 7 Kallelse till styrelsesammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelsen bör vara styrelsen tillhanda senast tre dagar innan styrelsemötet. 8 Begäran om styrelsesammanträde Rätt att begära utlysande av extra styrelsesammanträde för viss angiven fråga tillkommer: a) Medlem i styrelsen b) Revisorn 14

15 Kallelse till sådant styrelsesammanträde skall utfärdas inom fem dagar från det att begäran därom tillställts styrelsens ordförande. 9 Styrelsesammanträde Vid styrelsesammanträde ska a) en mötessekreterare utses b) en justeringsperson utses c) eventuella adjungeringar beslutas d) information och rapporter ifrån de olika styrelseledamöterna och utskottsrepresentanterna 10 Beslutförhet vid styrelsesammanträde Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande, varav endera ordförande eller vice ordförande är närvarande. 11 Adjungeringar vid styrelsesammanträde Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorn. Därtill står det styrelsen fritt att adjungera de personer de finner lämpliga för mötet ifråga. Adjungerad person har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsens sammanträden. 12 Rösträtt vid styrelsesammanträde Rösträtt vid styrelsens sammanträden tillkommer styrelsemedlemmar. 13 Beslut vid styrelsesammanträde Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Mötets ordförande har utslagsröst förutom i personval, då lottning sker. 14 Protokoll Vid styrelsesammanträde skall beslutsprotokoll föras. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen ska föras till protokollet. Reservationer och protokollsanteckningar skall vara sekreteraren tillhanda senast sju dagar efter sammanträdet. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och justeringspersonen senast nästkommande möte. 15

16 Kap 4 Utskott 1 Inrättande av utskott Sektionsstyrelsen äger rätt att för förberedande av ett visst ärende inrätta ett utskott. Utskotten sorterar under styrelsen. 2 Permanenta utskott Permanenta utskott är: Festeriet (Skumpa), Fadderiet (Hovet), Info/PR, Utbildningsutskottet, Arbetsmiljöutskottet och Produktionsenheten (EMP). 3 Icke-ekonomiska utskott Alla utskott är icke-ekonomiska utskott vilkas ekonomi ingår i den allmänna sektionskassan. 4 Reglemente Respektive utskott har reglementen som fastställer hur verksamheten ska se ut. Förändring i reglemente får ej ske utan sektionsstyrelsens samtycke. 5 Policydokument Respektive utskott har egna dokument som anger vilken policy som utskottet skall ha. Sektionsstyrelsen måste godkänna respektive policydokument. 6 Ekonomi Utskotten har ingen egen ekonomi utan sköts i samråd med sektionsstyrelsens kassör*. Kap 5 Arbetsgrupper 1 Inrättande av arbetsgrupper. Sektionsstyrelsen äger rätt att för förberedelse av ett visst ärende inrätta arbetsgrupper. 2 Instruktion Styrelsen fastställer i en instruktion arbetsgruppens sammansättning, arbetsuppgifter samt behörigheter och skyldigheter. Kap 6 Valberedning 1 Inrättande av valberedning Valberedningen utses av styrelsen senast 15 september. 16

17 2 Sammansättning Valberedningen består av 3 eller 5 medlemmar i sektionen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska vara så bred och ojävig som möjligt. Styrelsen ansvarar för att informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen. 3 Åligganden Det åligger valberedningen att bereda de val som årsmötet har att förrätta. Förslag på kandidater bör härvid vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Styrelsen ansvarar därefter för att valberedningens förslag är medlemmarna tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. 4 Kallelse Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande. 5 Beslutförhet Valberedningen är beslutsmässiga om dess ordförande jämte minst två övriga ledamöter är närvarande. 6 Beslut Som valberedningens beslut gäller den mening som har det högsta antalet röster. 7 Protokoll Beslutsprotokoll skall föras vid valberedningens beslutande sammanträden. Protokollet bör vara färdigställt och justerat av mötesordföranden och en justeringsperson 14 dagar innan årsmötet. 17

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer