Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet"

Transkript

1 Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade

2 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet. 2 Verksamhetsbeskrivning Sektionen har som målsättning att bevaka och utöka medieintresset bland studenter vid Linköpings Universitet. Främja gemenskap mellan studenter som har nära anknytning till KSM. Sektionen är som organisation fackligt, religiöst och partipolitiskt oberoende. 3 Verksamhetsort Sektionen har sin verksamhetsort vid den del av Linköpings universitet som är belägen i Norrköping. 4 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Utskott kan ha avvikande verksamhetsår. 5 Firmateckning Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och kassör. 6 Beslutsordning Sektionen beslutar enligt följande ordning: Stormöten Medlemsmöten Styrelsen - Revisorer Utskott - Arbetsgrupper Valberedning Kap 2 Stadgar 1 Stadgeändring Ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall ske efter beslut av två medlemsmöten på varandra direkt följande, varav det ena är vårmötet eller årsmötet. Beslut om stadgeändring skall fattas med minst ¾ av närvarande sektionsmedlemmar på båda mötena. 2 Stadgetolkare Vid behov av tolkning av sektionens stadgar skall sektionsstyrelsen utse en ojävig stadgetolkare. Denna stadgetolkare skall vara verksam inom universitetet och har till uppgift att vid tvist eller annan oklarhet gällande sektionens stadgar ange den slutliga tolkningen. Stadgetolkarens tolkning kan ej överklagas. Kap 3 Medlemskap 1 Inträde Rätt till medlemskap i sektionen har studerande vid KSM vid Linköpings universitet (i Norrköping) 2 Medlemskap Medlem i sektionen är den som frivilligt anmält sitt intresse för medlemskap samt betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift för kommande läsår. Vederbörande skall även finnas upptagen i medlemsregistret med åtminstone namn och ingångsår.

3 3 Medlemsregistret Enskild medlem har rätt att få ett utdrag på de uppgifter som står om honom/henne i registret, men ej utdrag på andra medlemmars uppgifter. Styrelsemedlem och av styrelsen utsedda personer har däremot rätt att ta del av alla uppgifter i medlemsregistret. 4 Medlems rättigheter Medlem äger rätt att: söka olika poster inom sektionen. nyttja av sektionen och dess utskott och arbetsgrupper erbjudna tjänster och förmåner. få viss fråga behandlad av vederbörande organ inom sektionen. rösta vid stormöten och medlemsmöten, samt att efter föranmälan i god tid närvara vid sektionsstyrelsens sammanträden. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att följa sektionens stadgar och beslut. 6 Utträde Utträde ur sektionen under programmets gång fås genom att begäran om utträde lämnas skriftligen till sektionens medlemsansvarig. Medlemsavgiften återbetalas ej. Efter avslutad studietid tas medlem automatiskt bort ur registret. Om medlem byter program bör medlem meddela medlemsansvarig detta. Ifall medlem inte följer sektionens stadgar och beslut kan styrelsen besluta att utesluta medlemmen ur sektionen. Kap 4 Medlemsavgifter 1 Medlemsavgift Medlemsavgift för kommande läsår fastställs av årsmötet. 2 Inbetalning Avgiften till sektionen skall inbetalas på det sätt sektionstyrelsen fastställt. Kap 5 Revision och ansvarsfrihet 1 Revision Sektionens räkenskapsår innefattar verksamhetsåret. Senast 21 dagar innan vårmötet bör sektionens årsredovisning samt protokoll för föregående år överlämnas för revision. Årsredovisning bör avges på vårmötet av föregående års kassör. 2 Revisorer Sektionens räkenskaper samt förvaltning av sektionens angelägenheter skall fortlöpande granskas, dels av en ekonomisk revisor och dels en sakrevisor som skall vara myndiga. Revisorer kan inte inneha annat uppdrag eller vald post inom sektionen. 3 Revisorernas åliggande Det åligger revisorerna att senast 7 dagar före vårmötet avsluta sin granskning avseende föregående verksamhetsår och tillställa vårmötet revisionsberättelse och yttrande i ansvarsfrågan. 4 Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse prövas av vårmötet utifrån revisionsrapport. Kap 6 Upplösning 1 Upplösning För upplösning av sektionen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande stormöten och att minst ¾ av de närvarande sektionsmedlemmarna bifaller beslutet.

4 2 Likvidation När den beslutande omröstningen utfallit så att sektionen skall träda i likvidation skall stormötet utse en eller flera likvidatorer som träder i styrelsens ställe. Likvidatorer skall vid upplösning tillse att sektionens tillgångar placeras, efter reglering av skulder, i en fond för ett eventuellt återskapande av sektionen. Kap 7 Fusion 1 Fusion För fusion av sektionen med annan sektion erfordras beslut härom vid två på varandra följande stormöten och att minst ¾ av de närvarande sektionsmedlemmarna bifaller beslutet. 2 Tillgångar Vid fusion skall sektionens tillgångar, efter reglering av skulder, tillföras den nya sektionen.

5 Stadgar rörande valordning vid val av sektionsstyrelsen Kap 1 Allmänt 1Valsrätt Sektionsstyrelsen väljs av medlemmarna i fria, allmänna och öppna val under ett årsmöte. 2 Val av styrelseledamöter Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt eventuella ledamöter (däribland medlemsansvarig) väljs under årsmötet. Hur utskottsrepresentanter tillsätts styrs av respektive utskotts stadgar. De måste dock alltid godkännas på ett medlemsmöte. 3 Rösträtt Rösträtt tillkommer medlem som vid valtillfället har erlagt eventuell medlemsavgift till sektionen och kan uppvisa giltig legitimation. 4 Röstlängd Röstlängd upprättas för valkretsen av styrelsen. Stadgar rörande organisation Kap 1 Allmänt 1 Sektionens organ Sektionens befogenheter utövas på sätt som nedan stadgas genom sektionsorganen Stormöten Medlemsmöten Styrelsen - Revisorer Utskott - Arbetsgrupper - Valberedning 2 Enkel fråga Medlem äger rätt att vid styrelsens sammanträde skriftligen framställa enkel fråga till styrelseledamot eller enhet inom sektionen. Enkel fråga bör inlämnas till sektionsordförande senast fem dagar före sammanträdet. 3 Entledigande av förtroendevald Styrelseledamot kan avsättas av medlemmarna på ett medlemsmöte eller stormöte. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet, av närvarande på mötet. Sektionsstyrelsen kan föreslå att beslut skall tas. 4 Avstängning av förtroendevald Om förtroendevald genom brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig för förtroendeuppdraget kan sektionsstyrelsen besluta att avstänga den förtroendevalde från uppdraget tills medlemsmöte kan hållas. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet, av närvarande på mötet. 5 Entledigande av sektionsaktiv Sektionsaktiv (som ej är förtroendevald) bör inhämta styrelsens medgivande innan denne lämnar sitt uppdrag i förtid. När anledning finns bör styrelsen självmant pröva om sektionsaktiv är behörig. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag. 6 Övergripande policydokument Det skall finnas ett dokument som beskriver SKUMs övergripande policy. Ändringar i detta dokument skall beslutas om på ett medlemsmöte eller stormöte.

6 Kap 2 Stormöte och medlemsmöte 1 Stormöte och medlemsmöte Stormötet är sektionens högsta beslutande organ, därefter medlemsmöte. Stormöten är årsmötet och vårmötet. Stormöten och medlemsmöten berör samtliga av sektionens medlemmar. 2 Mötesordförande Årsmötet och medlemsmöten bör ej ledas av sektionsstyrelsens ordförande, men bör ledas av någon i sektionsstyrelsen. 3 Kallelse Årsmötet och medlemsmöten utlyses genom mail till samtliga medlemmar, med bifogad föredragningslista. Mailet bör vara medlemmarna tillhanda max 28 dagar och minst 14 dagar innan mötet. 4 Motioner Motioner för årsmötet och medlemsmöten bör vara inlämnade till styrelsen senast 9 dagar före mötet. 5 Föredragningslista Eventuell uppdaterad föredragningslista samt tillhörande handlingar bör vara medlemmarna tillgänglig senast 5 dagar innan årsmötet eller medlemsmöten. Föredragningslistan skall även upptaga ärenden som bordlagts vid tidigare möten. Vid årsmötet och medlemsmöten behandlas de ärenden som upptagits på slutgiltig föredragningslista. För att andra beslutsärenden skall kunna behandlas krävs att minst ¾ av de närvarande är eniga därom. 6 Årsmöte Årsmöte bör hållas mellan den 1 november och 30 november. 7 Medlemsmöte Medlemsmöte bör hållas 2 gånger per verksamhetsår. Det måste gå minst 10 dagar mellan två medlemsmöten. Vid behov kan styrelsen kalla till extra medlemsmöten. 8 Årsmötet Årsmötets föredragningslista bör innehålla följande a) Mötets öppnande b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare e) Godkännande av föredragningslistan f) Beslut om mötets stadgeenliga utlysande g) Beslut om eventuella adjungeringar h) Val av ny ordförande i) Val av ny vice ordförande j) Val av ny kassör k) Val av styrelseledamöter l) Val av ekonomisk revisor och sakrevisor m) Övriga frågor n) Mötets avslutande 9 Vårmöte Vårmötets föredragningslista bör innehålla följande a) Mötets öppnande b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av justeringspersoner, tillika rösträknare e) Godkännande av föredragningslista f)beslut om mötets stadgeenliga utlysande g)beslut om eventuella adjungeringar

7 h) Verksamhetsberättelse för föregående år i) Kassaberättelse för föregående år j) Revisionsberättelse för föregående år k) Styrelsens ansvarsfrihet för föregående år l) Motioner och styrelsens förslag m) Övriga frågor n) Mötets avslutande 10 Beslutsförhet Årsmötet eller medlemsmöten äger rätt att fatta beslut vid sammanträde, som utlysts i stadgeenlig ordning, om tillräckligt antal medlemmar är närvarande. För årsmöte och medlemsmöte krävs 10 medlemmar exklusive styrelse att närvara för att vara beslutsföriga. 11 Rättigheter Närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt samt rösträtt vid årsmöte eller medlemsmöte tillkommer sektionens medlemmar. 12 Beslut Omröstning bör ske öppet om ej sluten omröstning begärs. Som årsmötets eller medlemsmötets beslut gäller, om ej annat anges i stadgarna, den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika tal sker omröstning. Om även omröstningen slutar lika bordläggs frågan. 13 Protokoll Vid årsmötet och medlemsmöten skall protokoll föras. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen skall tagas till protokollet. Reservationer och protokollsanteckningar skall vara årsmötets sekreterare tillhanda senast 7 dagar efter sammanträdet. Protokollet skall justeras av mötesordförande och justeringspersonerna senast 21 dagar efter sammanträdet. Kap 3 Styrelsen 1 Policydokument för styrelsen Det skall finnas ett dokument som beskriver vilken policy som styrelsen bör ha. Ändringar i detta dokument skall beslutas om på ett medlemsmöte. 2 Ansvar och befogenheter Det åligger sektionsstyrelsen att: a) Bereda ärenden till medlemsmötens sammanträden. b) Inför stormötet ansvara för sektionens ekonomi och förvaltning. c) Upprätta förslag till målsättning och budget för kommande verksamhetsår. d) Behandla sektionens inre frågor och arbetsuppgifter. e) Upprätta och förelägga verksamhetsberättelse och kassaberättelse för årsmötet/vårmötet. f) Leda och övervaka övriga sektionsaktivas arbete. g) Ansvara för spridning av information till sektionsmedlemmarna. h) Vara medlemmarnas kontakt gentemot kåren och universitetet. i) Om den så önskar inrätta utskott och arbetsgrupper samt utfärda instruktioner för dessa. 3 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, 1-3 ledamöter samt 1 representant från vardera utskott. 4 Styrelseledamot Styrelseledamot har närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt vid sektionstyrelsens sammanträden. 5 Fyllnadsval Avgår ledamot i styrelsen före mandatperiodens slut åligger det styrelsen att vid nästföljande medlemsmöte eller stormöte förrätta fyllnadsval.

8 6 Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde bör hållas minst tio gånger under varje verksamhetsår. 7 Kallelse till styrelsesammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelsen bör vara styrelsen tillhanda senast tre dagar innan styrelsemötet. 8 Begäran om styrelsesammanträde Rätt att begära utlysande av extra styrelsesammanträde för viss angiven fråga tillkommer: a) Medlem i styrelsen b) Var och en av revisorerna Kallelse till sådant styrelsesammanträde skall utfärdas inom fem dagar från det att begäran därom tillställts styrelsens ordförande. 9 Styrelsesammanträde Vid styrelsesammanträde skall a) en mötessekreterare utses b) en justeringsperson utses c) eventuella adjungeringar beslutas d) information och rapporter ifrån de olika styrelseledamöterna 10 Beslutförhet vid styrelsesammanträde Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande, varav endera ordförande eller vice ordförande är närvarande. 11 Adjungeringar vid styrelsesammanträde Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorerna. Därtill står det styrelsen fritt att adjungera de personer de finner lämpliga för mötet ifråga. Adjungerad person har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsens sammanträden. 12 Rösträtt vid styrelsesammanträde Rösträtt vid styrelsens sammanträden tillkommer enbart styrelseledamöter. 13 Beslut vid styrelsesammanträde Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Mötets ordförande har utslagsröst. Vid personval skiljer lotten. 14 Protokoll Vid styrelsesammanträde skall beslutsprotokoll föras. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen skall tagas till protokollet. Reservationer och protokollsanteckningar skall vara sekreteraren tillhanda senast sju dagar efter sammanträdet. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och justeringspersonen senast nästkommande möte. Kap 4 Utskott 1 Inrättande av utskott Sektionsstyrelsen äger rätt att för förberedande av ett visst ärende inrätta ett utskott. Utskotten sorterar under styrelsen. 2 Permanenta utskott Permanenta utskott är: Festeriet (SKUMPA), Fadderiet (Hovet), Info/PR, Utbildningsutskottet, Arbetsmiljöutskottet och Produktionsenheten (EMP). 3 Ekonomiska och icke-ekonomiska utskott Det finns ekonomiska utskott med egen ekonomi och det finns icke-ekonomiska utskott vilkas ekonomi ingår i den allmänna sektionskassan. Vilken karaktär utskottet har ska framgå av dess stadgar.

9 4 Stadgar Respektive utskott har egna stadgar som fastställer hur utskottet skall se ut och hur det väljs. Utskottens stadgar styr också upp hur man väljer utskottets revisorer och hur och när utskottet får sin ansvarsfrihet prövad. Styrelsen beslutar om utskottens stadgar. 5 Policydokument Respektive utskott har egna dokument som anger vilken policy som utskottet skall ha. Styrelsen beslutar om utskottens policydokument. 6 Ekonomi Inom alla ekonomiska utskott skall en ordförande och kassör utses som gemensamt ansvarar för utskottets ekonomi. Icke-ekonomiska utskottet har ingen egen ekonomi och all eventuell omsättning sköts av sektionsstyrelsens kassör. Kap 5 Arbetsgrupper 1 Inrättande av arbetsgrupper. Sektionsstyrelsen äger rätt att för förberedelse av ett visst ärende inrätta arbetsgrupper. 2 Instruktion Styrelsen fastställer i en instruktion arbetsgruppens sammansättning, arbetsuppgifter samt behörigheter och skyldigheter. Kap 6 Valberedning 1 Inrättande av valberedning Valberedningen utses av styrelsen senast 15 september. 2 Sammansättning Valberedningen består av 3 eller 5 medlemmar i sektionen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen skall vara så bred och ojävig som möjligt. Styrelsen ansvarar för att informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen. 3 Åligganden Det åligger valberedningen att bereda de val som årsmötet har att förrätta. Förslag på kandidater bör härvid vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Styrelsen ansvarar därefter för att valberedningens förslag är medlemmarna tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. 4 Kallelse Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande. 5 Beslutförhet Valberedningen är beslutför om dess ordförande jämte minst två övriga ledamöter är närvarande. 6 Beslut Som valberedningens beslut gäller den mening som har det högsta antalet röster. 7 Protokoll Beslutsprotokoll skall föras vid valberedningens beslutande sammanträden. Protokollet bör vara färdigställt och justerat av mötesordföranden och en justeringsperson 14 dagar innan årsmötet.

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer