STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping"

Transkript

1 STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/ och den 22/ den 11/ och den 30/ den 26/ och den 21/ samt den 24/ och den 28/ INNEHÅLL INNEHÅLL...I ORGANISATION... II 1... II 2 Syfte... II 3 Medlemskap... II 4 Elevkårens stormöte... III 4b Elevkårens årsmöte... III 5 Förslag...IV STYRELSE...IV 6 Elevkårens syrelse...iv 6b Styrelsens åligganden...iv 6c Förvaltning...IV 7 De enskilda styrelseledamöternas åligganden... V ÖVRIGT... V 8 Sektioner... V 9 Bokföring... V 10 Arkivering... V 11 Röstning...VI 12 Medlemsavgift...VI 13 Revision...VI 14 Ändring av dessa stadgar...vi 15 Elevkårens Upplösning...VI I

2 ORGANISATION 1 mom1 mom2 mom3 mom4 2 Syfte mom1 mom2 mom3 mom4 mom5 Elevkåren är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av elever vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping; Elevkårens juridiska namn är Elevkåren vid Ebersteinska gymnasiet; Elevkåren är en ideell förening; Elevkårens högsta beslutande organ är stormötet, därefter Elevkårsstyrelsens sammanträden. Elevkåren vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping har till uppgift; att göra det möjligt för medlemmarna att skapa en mer givande skolgång; att arbeta för gott kamratskap mellan medlemmarna; att verka för att skolan blir präglad av Elevkårens idéer; att anordna vissa, av tradition ålagda, evenemang, såsom skolavslutning, studentutspring och luciafirande samt; att representera eleverna vid Ebersteinska gymnasiet. 3 Medlemskap mom1 Elevkåren är öppen för varje vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping inskriven elev. mom2 För att vara medlem krävs; att medlem ansöker och förnyar sitt medlemskap varje läsår; att Elevkårsstyrelsen godkänner ansökan; att medlem erlägger aktuell medlemsavgift ( 12); att medlem fullgör sina skyldigheter mot Elevkåren. mom3 Medlem har rätt; att besöka Elevkårens stormöten varvid han har full förslags-, yttrandeoch rösträtt; att utnyttja av Elevkåren utverkade förmåner, vilka medlemmarna ska hållas informerade om; att bevista de evenemang Elevkåren inbjuder till; att erhålla ett exemplar av dessa stadgar. mom4 Medlem är skyldig; att rätta sig efter dessa stadgar och av Elevkåren fattade beslut. Medlem bör även; närvara vid Elevkårens stormöten, samt framföra förslag och idéer till styrelsen. mom5 Då medlem inte fullgör sina skyldigheter; då medlem motverkar Elevkåren i dess syfte eller verksamhet; då medlem ej rättar sig efter Elevkårens stormötes beslut, dessa stadgar eller; då medlem uppträder på sådant sätt att Elevkåren kan anses bli lidande kan: a) styrelseledamot avsättas från sin befattning eller uteslutas från Elevkåren; b) medlem uteslutas ur Elevkåren. II

3 I båda fallen fattas beslut av Elevkårens stormöte. Vid omröstningen erfordras tre fjärdedelars (3/4) majoritet. 4 Elevkårens stormöte mom1 Elevkårens stormöte, som är Elevkårens högsta beslutande organ, skall sammankallas till ordinarie stormöte minst en gång per termin, samt till extra möte då så påkallas av styrelsen eller minst trettiofem (35) av medlemmarna. mom2 Vid stormötet är; styrelsen ansvarig att redogöra för beslut fattade på styrelsemöten; närvarande medlemmar fria att rösta i de frågor som syrelsen anslagit på dagordningen. mom3 Stormötet är beslutsmässigt om kallelse varit anslagen minst fem (5) skoldagar före mötet. mom4 Alla medlemmar bör närvara vid stormöte; icke närvarande medlemmar anses automatiskt som likgiltiga till stormötets aktuella frågor. mom5 Protokoll skall föras vid möte. Protokoll skall justeras av vid mötet fungerande ordförande jämte en (1) vid respektive möte utsedd justeringsman. mom6 Endast Elevkårens medlemmar äger rätt att bevista Elevkårens stormöte; såvida styrelsen ej har beslutat om annat. Om person som ej är medlem i Elevkåren beredes tillfälle att närvara vid stormöte, äger denne ingen rösträtt. 4b Elevkårens årsmöte mom1 Det första ordinarie stormötet som sammankallas på våren är årsmöte för Elevkåren samt samtliga dess sektioner. Årsmötet skall avhållas före februari månads utgång. mom2 Följande punkter skall finnas på dagordningen: Mötets öppnande; Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet ( 4 mom3); Val av mötesordförande, mötessekretare och mötesjusterare; Godkännande av dagordning; Beslutande om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår; Elevkårens verksamhetsberättelse och kassarapport; Revisionsberättelsens uppläsande; Behandling av förslag från medlemmar; Ansvarsfrihet för de avgående styrelsemedlemmarna; Val av Elevkårsstyrelse, vilken tillträder nästkommande läsår; Val av revisorer (se 13); Övriga frågor; Mötets avslutande mom3 Valberedning för val av Elevkårens tillträdande styrelse består av sistaårseleverna i den avgående styrelsen, om inte annat har beslutats av styrelsen eller av Elevkårens stormöte. III

4 5 Förslag mom1 Förslag som skall föreläggas ordinarie stormöte skall, för att kunna upptagas till behandling, delgivas Elevkårsstyrelsen minst två (2) skoldagar före stormötet. STYRELSE 6 Elevkårens syrelse mom1 Elevkårsstyrelsen är ansvarig för förvaltandet av Elevkåren vid Ebersteinska gymnasiet (se 6c); Elevkårsstyrelsen är också ansvarig inför Elevkårens stormöte. mom2 Elevkårens styrelse består av de ordinarie ledamöterna: Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Ekonomimästare och Ceremonimästare; samt i förekommande fall ett antal extra ledamöter. mom3 Samtliga ledamöter äger rätt att deltaga i styrelsens val med vardera en röst. mom4 Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. mom5 Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Protokoll skall justeras av Elevkårsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. mom6 Styrelseledamöter i årskurs två och årskurs tre väljes på föregående läsårs årsmöte. Styrelseledamöter i årskurs ett väljes under Elevkårens första ordinarie stormöte vid höstterminens start. mom7 Till styrelsens sammanträden har, såvitt ej annat beslutas av styrelsen, de i 6 mom2 uppräknade medlemmarna rätt att deltaga. 6b Styrelsens åligganden Styrelsen åligger; mom1 att planera och leda arbetet i den riktning stadgarna anger; mom2 att påverka beslut som fattas inom gymnasieskolan; mom3 att utföra och arrangera de evenemang som nämns i 2 mom4; mom4 att utföra och arrangera övriga evenemang på så sätt, och för de medlemmar, som styrelsen beslutar; mom5 att förvalta Elevkårens egendom ( 6c); mom6 att verkställa beslut fattade på stormöte och styrelsemöte. 6c Förvaltning Elevkårens egendom förvaltas, under ett (1) läsår, av Elevkårsstyrelsen, som åligger; mom1 att årligen redogöra för Elevkårens tillgångar under årsmötet; mom2 att föra fullständiga räkenskaper över Elevkårens ekonomi ( 9). mom3 Styrelsen kan inom rimliga gränser fördela sin beslutanderätt på enskilda styrelseledamöter; mom4 Om arvoden skall utgå till styrelseledamöterna eller andra förtroendemän, fastställes dessa av årsmötet. IV

5 7 De enskilda styrelseledamöternas åligganden mom1 Ordföranden åligger; att utfärda kallelse till stormöte och styrelsesammanträde; att opartiskt leda stormöte och styrelsesammanträde; att leda arbetet inom Elevkåren; att där ej annat beslutats representera Elevkåren. mom2 Vice Ordföranden åligger; att vara insatt i Ordförandens arbete och vid behov ersätta denne. mom3 Sekreteraren åligger; att opartiskt och noggrant föra protokoll vid stormöte och styrelsesammanträde; att föra förteckning över Elevkårens medlemmar. mom4 Ekonomimästaren åligger; att bevaka Elevkårens ekonomiska ställning; att teckna för Elevkåren; att handhava och ansvara för Elevkårens räkenskaper och bokföring (se 9); att ansvara för Elevkårens inkassering och utbetalning. mom5 Ceremonimästaren åligger; att planera, leda och ansvara för av Elevkåren anordnade arrangemang. mom6 Avgående styrelseledamot skall redogöra för sina erfarenheter genom att lämna ett PM till Elevkårens förfogande; detta endast om den specifika informationen inte redan finns till Elevkårens förfogande. ÖVRIGT 8 Sektioner mom1 För att tillvarata olika intressen som ej faller direkt inom ramen för Elevkårens arbete eller för att underlätta Elevkårsstyrelsens arbete, kan sektion bildas för ändamål som fastställes av Elevkårens stormöte. mom2 Sektionsstyrelserna godkännes av Elevkårens stormöte samt Elevkårsstyrelsen. mom3 Sektionernas utverkade förmåner och anordnade evenemang kan endast utnyttjas av Elevkårens medlemmar. mom4 Sektion stöds ekonomiskt av Elevkåren, sektions vinst inkasseras av Elevkåren. mom5 Sektion har redovisningsplikt mot Elevkårsstyrelsen samt mot Elevkårens stormöte. 9 Bokföring mom1 Bokföringen skall utföras som enkel bokföring. mom2 Som underlag för varje transaktion skall en verifikation ligga. 10 Arkivering mom1 Följande handlingar skall genom Elevkårsstyrelsens försorg arkiveras i minst sex (6) år, men helst så länge det tillåts: alla handlingar som tillhör bokföringen; protokoll från stormöten och styrelsesammanträden. V

6 11 Röstning Följande regler skall tillämpas vid röstning på stormöten samt styrelsesammanträden. mom1 Enkel majoritet gäller om inte stadgan anger annat. mom2 Röstning sker företrädelsevis genom acklamation. mom3 På medlemmars eller styrelsens begäran kan votering samt rösträkning tillfogas. mom2 Vid lika röstetal har den mening vunnit som ordföranden företräder. 12 Medlemsavgift mom1 Föregående läsårs stormöte beslutar om medlemsavgifter. mom2 Medlemsavgift är obligatorisk då föregående läsårs stormöte har beslutat om detta. mom3 Medlemsavgiftens penningmängd beslutas av föregående läsårs stormöte. 13 Revision mom1 Revisorerna har till uppgift att kontrollera Elevkårsstyrelsens och sektionsstyrelsernas tillgångar, räkenskaper samt stadgarnas efterlevnad. mom2 Årsmötet utser två (2) revisorer. mom3 Styrelserna är skyldiga att tillhandahålla revisorerna nödvändiga handlingar minst fjorton (14) dagar före revisionstillfället. Revisorerna är skyldiga att förelägga Elevkårsstyrelsen revisionsberättelsen minst en (1) dag före revisionstillfället. mom4 Revisionen behandlar Elevkårsstyrelsens och sektionsstyrelsernas arbete emellan två årsmöten. 14 Ändring av dessa stadgar mom1 Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan fattas av två på varandra följande stormöten. Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall delgivas medlemmarna minst fjorton (14) dagar före det första beslutet skall fattas i frågan. 15 Elevkårens upplösning mom1 Elevkåren kan ej upplösas så länge minst trettio (30) medlemmar röstar för dess bestående. mom2 Om beslut om upplösning fattas, överlämnas Elevkårens tillgångar till ledningen för gymnasieskolan för att användas som premier eller stipendier åt elever på skolan. mom3 Upphör Ebersteinska gymnasiet i Norrköping samtidigt med Elevkåren, överlämnas Elevkårens tillgångar till sådant ändamål som fastställes av Elevkårens stormöte, dock ska Elevkårens tillgångar stanna inom de ramar som Elevkåren företräder. VI

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer