1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR"

Transkript

1 Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj Dessförinnan reviderade , , , , , , , , , , , , , , , 1984, samt ytterligare ett okänt antal gånger.

2 förtroenderådet i ryd Boendestämman Sida 1 (5) 1. NAMN 1.1. Föreningens namn är Förtroenderådet i Ryd Förkortning: FR Ryd. 2. MEDLEM 2.1. Medlem är den fysiska person som upptas i av Studentbostäder i Linköping AB godkänt hyreskontrakt för bostad i fastigheterna Ostfatet 1, Ostkupan 1, 2, 10, 14, 15, 16, 17, Osthyveln 1, 2, 3, 4, 5, samt Ostformen, belägna i Ryd, Linköping Medlem är också den, över 15 år gammal, som är stadigvarande sammanboende med kontraktsinnehavaren FR Ryd äger ej rätt att besluta om obligatoriska medlemsavgifter. 3. ORGANISATION 3.1. Föreningens medlemmar samlade till boendestämma utgör föreningens högsta beslutande organ Ordinarie boendestämmor är vårmötet och höstmötet. Vårmötet är även årsmöte Föreningens angelägenheter förvaltas av en inför medlemmarna ansvarig styrelse Verksamhetsår är perioden 1 juli 30 juni. 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 4.1. Att som religiöst och partipolitiskt obunden förening tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör boendet Att verka för att hyresbetalarna får inflytande i hyresförhandlingen. 5. STYRDOKUMENT 5.1. Som komplement till stadgarna skall finnas ett reglemente. Reglementet skall omfatta föreningens allmänna verksamhetsmål och policys, instruktioner för ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, samt regler för handhavandet av föreningens ekonomi Reglementet gäller tills det ändras av boendestämman, vilket sker med enkel majoritet Endast Boendestämman äger rätt att ändra i FR Ryds styrdokument. 6. BESLUTSFATTANDE 6.1. På FR Ryds samtliga möten fattas beslut med enkel majoritet, om annat ej angivits i stadgarna Omröstning sker öppet om ej annat angivits i stadgarna eller begärs Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst om omröstningen var öppen. Vid sluten omröstning och vid personval skilje lotten Vid personval väljes den som får flest röster, dock minst hälften av rösterna. Om sådan röstövervikt ej uppnås skall omröstning ske mellan de två som erhållit de flesta rösterna I ärenden under punkten övriga frågor fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid ändring eller tillägg till dessa stadgar på boendestämma under punkten övriga frågor måste ändringen antas enhälligt. Adress Organisationsnr. Postgiro Telefon E-post Alsättersgatan 7B: LINKÖPING

3 förtroenderådet i Ryd Boendestämman Sida 2 (5) 7. FÖRTROENDEUPPDRAG 7.1. Valbar till styrelseledamot samt suppleant till denne är den som är medlem i FR Ryd och som är inskriven vid Linköpings universitet Till övriga uppdrag kan även personer som ej är medlemmar i FR Ryd väljas Ingen får samtidigt inneha mer än en av följande befattningar: styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant eller ledamot av valberedningen En förtroendevald kan avsäga sig sitt uppdrag genom att skriftligen meddela styrelsen detta, uppdraget blir då vakant En förtroendevald som upphör att vara valbar skall omgående avsäga sig sitt uppdrag. 8. BOENDESTÄMMA 8.1. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer närvarande medlem Rätt att begära utlysande av boendestämma har: styrelsen revisorerna 50 medlemmar skriftligen boendestämma Då så skett skall styrelsen hålla densamma senast tre veckor efter mottagandet av begäran Boendestämman är beslutsmässig då minst 25 medlemmar exklusive styrelsemedlemmar är närvarande Adjungerade har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt Kallelse till boendestämma skall anslås i samtliga trappuppgångar inom området minst 8 dagar innan mötet äger rum. Kallelsen ska uppta de ärenden som inte åligger boendestämman att besluta enligt samt innehålla adress till hemsidan. Preliminär föredragningslista skall samtidigt anslås på förtroenderådets webbplats Motioner till boendestämma skall vara styrelsen tillhanda senast 4 dagar före mötet. Endast undertecknade motioner upptas till behandling. Motionerna samt föredragningslistan skall vara tillgängliga före boendestämman Under tiden 1/6-1/9 samt 15/12-15/1 får ej boendestämma hållas Vårmötet skall hållas under perioden 1/4 31/5. Höstmötet skall hållas under perioden 1/10 30/11. Utöver detta skall boendestämma hållas då verksamheten så fordrar Det åligger höstmötet att: Granska föregående styrelses verksamhetsberättelse. Behandla revisorernas revisionsberättelse. Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse Det åligger årsmötet att: Fastställa antalet ledamöter i styrelsen. Fastställa budget för nästkommande verksamhetsår. Verkställa val av ordförande, vice ordförande, kassör, ledamöter och eventuella suppleanter till styrelsen för kommande verksamhetsår. Verkställa val av en revisor samt en suppleant till denna. Verkställa val av valberedning för kommande verksamhetsår om två ordinarie ledamöter samt en suppleant.årsmötet skall besluta vilka förtroendeuppdrag som skall arvoderas.

4 förtroenderådet i ryd Boendestämman Sida 3 (6) Arvodenas storlek fastslås av årsmötet. 9. STYRELSEN 9.1. Styrelsen är verkställande organ för boendestämman Styrelsen utgörs av minst fem och högst tolv ledamöter, som alla uppfyller krav för valbarhet enligt avsnitt Styrelsen utses på boendestämma Styrelsens mandatperiod följer verksamhetsåret Avgående styrelse skall inom två månader efter sin avgång ha sammanställt sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut, samt ha överlämnat dessa till revisorerna och sittande styrelse Styrelsen utser själv en ordinarie sekreterare, samt övriga funktionärer Samma person kan ej inneha mer än en av följande poster: ordförande, vice ordförande, kassör samt sekreterare Vakanser som uppstår inom styrelsen under pågående verksamhetsår skall i första hand fyllas med hjälp av de av årsmötet valda suppleanterna. Utöver detta kan ytterligare högst hälften av antalet ledamöter i styrelsen väljas in. Vakant plats som suppleant behöver ej fyllas När 2/3 av de som blivit valda av årsmötet (ordinarie och/eller suppleanter) har avsagt sig sina platser under ett verksamhetsår skall styrelsen omgående inkalla en extra boendestämma, och redogöra för den gångna verksamheten samt förrätta nyval av styrelsen Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande, eller då minst tre av dess ledamöter eller en revisor så påfordrar. Kallelse skall vara styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och ständigt adjungerade tillhanda tre dagar innan mötet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna, däribland minst en av ordförande och vice ordförande, är närvarande Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillfaller styrelsen, styrelsens suppleanter, revisorerna, valberedningens ordförande, Utskottsordförande samt på mötet adjungerade Om ordinarie styrelseledamot inte kan närvara på styrelsemöte ska suppleanterna träda i dennes ställe i den ordning de har valts av årsmötet eller valts in av styrelsen Rösträtt vid styrelsemöte har ordinarie styrelseledamot som är närvarande på mötet, samt suppleant som på mötet ersätter ordinarie styrelseledamot Styrelsen skall sammanträda minst en gång i månaden under tiden 1/9-1/ Det åligger styrelsen att: arbeta i enlighet med föreningens mål såsom fastslagna i FR Ryds reglemente. sammankalla boendestämman. verka för konstruktivt samarbete med fastighetsägaren eller dennes ombud. verka för konstruktiv kontakt mellan FR Ryd och andra organisationer. verka för goda relationer mellan medlemmarna och andra boende i Ryd. upprätthålla en förteckning över gällande beslut. på årsmötet lägga fram förslag till budget för kommande verksamhetsår.

5 förtroenderådet i Ryd Boendestämman Sida 4 (5) 10. PRESIDIET Ordföranden, vice ordföranden och kassören utgör tillsammans styrelsens presidium Om beslutsmässigt styrelsemöte ej kan samlas kan presidiet träda i dess ställe Presidiet äger rätt att i FR Ryds styrelses namn besluta i alla ärenden i vilka FR Ryds styrelse har rätt att besluta Beslut får bara tas av presidiet i de frågor där samtliga av utskottets medlemmar är överens Styrelsen skall på nästa styrelsemöte granska och antingen godkänna eller upphäva presidiets beslut. 11. UTSKOTT Styrelsen äger rätt att inrätta utskott och till dessa uppdra uppgifter Utskotten består av en ordförande och ett antal medlemmar Styrelsen utser ordförande och äger rätt att avsätta hela eller delar av ett utskott Utskottet utser själv sina medlemmar. Utskottets ordförande skall till styrelsen rapportera vilka som ingår i utskottet Utskottets ordförande ansvarar för att till styrelsen regelbundet rapportera utskottets verksamhet. 12. STYRELSENS AVGÅNG Styrelsen eller enskild styrelseledamot kan avsättas av boendestämma. Beslut härom fattas med 2/3 majoritet Förslag om avsättning av styrelsen måste upptas i den preliminära föredragningslistan Avsätts hela styrelsen skall sittande möte utlysa boendestämma att hållas inom två veckor samt utse ny valberedning och ansvariga till kallelse och övriga förberedelser inför mötet. 13. PROTOKOLL Över besluten vid boendestämma föres protokoll upptagande närvarande medlemmar samt förteckning över adjungerade. Protokollet justeras av mötesordförande samt två av mötet utsedda justeringspersoner. Justeringspersonerna får ej vara ordinarie styrelseledamöter Över besluten vid styrelsens sammanträden föres protokoll upptagande förteckning över de närvarande. Protokollet justeras av mötesordförande samt en justeringsman vald av mötet Över besluten vid presidiets sammanträden föres protokoll vilket skall justeras av samtliga i presidiet Samtliga protokoll, från boendestämmorna och från styrelsens och presidiets sammanträden, skall vara justerade senast 14 dagar efter mötet Samtliga protokoll skall finnas tillgängliga på FR Ryds kansli Protokoll bör finnas publicerade på webben.

6 förtroenderådet i ryd Boendestämman Sida 5 (6) 14. REVISION Det åligger revisorerna att: granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. tre månader efter det att nytt verksamhetsår inletts vara klar med revisionsberättelsen samt överlämnat den till sittande styrelse och till revisionsårets ordförande. presentera revisionsberättelsen på årsmötet Revisorerna äger rätt att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar Avgår ordförande eller kassör före verksamhetsårets utgång ska revisorerna inom en månad granska dennes förvaltning samt avgiva särskild revisionsberättelse. 15. VALBEREDNING Det åligger valberedningen att: Aktivt verka för att finna medlemmar till styrelseposter och andra förtroendeuppdrag inför årsmötet. På årsmötet presentera förslag på medlemmar till olika förtroendeuppdrag under nästföljande verksamhetsår. De föreslagna medlemmarna ska ha lämnat sitt samtycke. Sträva efter god kontakt med FR Ryds styrelse För att underlätta det informativa arbetet har valberedningen rätt att använda sig av FR Ryds medium för information (hemsida, e-postlistor, anslagstavlor). 16. FIRMATECKNARE Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna FR Ryds firma Styrelsen kan besluta om begränsad teckningsrätt för annan person För ändring eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande boendestämmor, med minst två månaders mellanrum, varav en ska vara ordinarie Ändrings- och tilläggsförslag som avslagits av boendestämma får ej återkomma inom 10 månader från beslutsdatum Vid tvist rörande tolkningen av dessa stadgar eller liknande är Linköpings Universitets styrelse tolkare. Dess beslut kan ej överklagas. Fram till dess ett besked meddelas gäller FR Ryds styrelses tolkning. 18. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE För upplösning av FR Ryd krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande boendestämmor, med minst två månaders mellanrum, varav en ska vara ordinarie. Frågan kan endast behandlas som första punkt på föredragningslistan efter inledande mötesformalia Om beslut tagits om upplösning av FR Ryd skall en interimsstyrelse tillsättas på 5 personer Interimsstyrelsen skall under två månader avveckla alla FR Ryds åtaganden och ekonomiska förpliktelser. Revisorerna skall under samma tid granska föregående styrelse samt interimsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

7 förtroenderådet i Ryd Boendestämman Sida 6 (5) Eventuella tillgångar fonderas under LUST i två år Efter två månader skall en extra boendestämma utlysas. Mötet skall endast behandla förra styrelsens och interimsstyrelsens ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelserna samt revisionsberättelserna skall vara klara en vecka innan den extra boendestämman Om det inom två år bildas en förening vars ändamål kan anses överensstämma med andan i dessa stadgar skall tillgångarna i punkt 17.4 tillfalla föreningen. Om ingen sådan förening har bildats under denna tid tillfaller pengarna LUST, Linköpings Universitets Studentkårer, att användas för bostadsbefrämjande ändamål i Ryd Först när punkterna är uppfyllda är Förtroenderådet i Ryd upplöst.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer