Kårfullmäktigesammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårfullmäktigesammanträde"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen

2

3 Reglemente för Ekonomiska sektionen 1. ALLMÄNT 1.1 Ekonomiska sektionen är en sektion inom Uppsala studentkår. Den omsluter alla studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på grundutbildningen. 1.2 Ekonomiska sektionen omfattar Ekonomisk historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Informatik & media institutionen, Nationalekonomiska institutionen samt Statistiska institutionen. Samtliga vid Ekonomikumhuset. Även centrumbildningar och andra verksamheter knutna till de nämnda institutionerna och tillhörande grundutbildningen omfattas. Övriga fakultetsinstitutioner tillhör Ekonomiska sektionens systersektion Samhällsvetenskapliga sektionen. 1.3 Medlem av Ekonomiska sektionen är alla Uppsala studentkårs medlemmar som under innevarande termin studerar vid de av sektionen omslutna institutioner. 1.4 Ekonomiska sektionens syfte är att bedriva studiebevakning, studentmedverkan och studiesocial verksamhet i samarbete med studentföreningar där så möjligt för studenterna inom sektionens verksamhetsområde. 1.5 Sektionens verksamhetsår sammanfaller med Uppsala studentkårs. 2. SEKTIONSRÅD 2.1 Sektionsrådet är sektionens styrande organ. Sektionsrådet är ansvarigt för all sektionsverksamhet, såvida den inte delegerats till studieråd eller andra organ. 2.2 Sektionsrådet består av valda ordinarie studentrepresentanter från varje institutionstyrelse inom sektionens verksamhetsområde samt en representant utsedd av studentföreningarna från varje studentförening som har avtal med Uppsala studentkår. 2.3 Suppleant för representant utsedd av studentförening utses av studentföreningarna själva. Suppleanter till studentrepresentantledamöter i institutionsstyrelserna utgörs av suppleanter till institutionsstyrelsen. 2.4 Om en studentförening har avtal som täcker flera institutioner utgår fortfarande endast en representant från studentföreningen. 2.5 Proportionalitet i röststyrka tillses via avtal med studentföreningar som kan utse studentrepresentant inom ett avtalat område. Vid direkta val av studentrepresentanter till institutionsstyrelserna uppmuntras att studentföreningarna är delaktiga att marknadsföra valen och föra fram kandidater för att tillse att proportionaliteten består. 2.6 Sektionsrådet är beslutsmässigt då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning äger varje ledamot en röst. Vid lika röstresultat har ordförande utslagsröst. 2.7 Sektionsrådet sammanträder så ofta det behövs, dock minst fyra gånger per termin. Mötena är öppna för allmänheten. Om särskilda skäl föreligger kan sektionsrådet besluta om att hålla sammanträde bakom lyckta dörrar. Sida 1 av 4

4 Studentföreningarna har rätt via sin ordinarie representant att föreslå adjungering av representanter från sin förening då sammanträde hålls bakom lyckta dörrar. Även adjungeringar nödvändiga för mötets genomförande skall föreslås av sektionsrådsmedlemmar till ordförande. 2.9 Sektionsrådets protokoll är offentliga och skall anslås på lämplig plats, exempelvis vid studiebevakarnas kontor Sektionsrådet väljer inom sig en ordförande och kassör. Dennes ämbetstid sammanfaller med verksamhetsåret. Sektionsordförande är sektionens ansikte utåt och representerar sektionen i Uppsala studentkårs presidieutskott En studiebevakare är sektionens ständige sekreterare. Denne är ordinarie sektionsrådsledamot, men saknar rösträtt. I händelse av att ordförande och sektionsråd ej kan utföra sitt uppdrag faller det på den ständige sekreteraren att driva sektionen tills dess att ett nytt beslutsmässigt sektionsråd kan sammankallas Sektionsrådet skall för sin verksamhet antaga en verksamhetsplan Studiebevakaren och sektionen ansvarar för att studieråd finns vid de omslutna institutionerna. Studieråden kan vara kopplade till studentföreningar för att tillse att en god studiebevakning sker. Ett särskilt ansvar ligger på studiebevakaren att studieråden fungerar oberoende om studierådet återfinns vid en studentförening eller utanför Sektionen utgör remissinstans för Uppsala studentkår för det verksamhetsområde sektionen omsluter. Dessa omslutna institutioner bör ha ekonomiska sektionen som remissinstans gällande frågor av studierelaterad art och även husfrågor såsom arbetsmiljö etc Sektionsrådet äger rätt att i åsiktsprogram fastslå sektionens åsikter där det faller inom sektions verksamhetsområde. Dessa får inte strida mot Uppsala studentkårs centrala åsiktprogram Sektions verksamhet skall i övrigt följa Uppsala studentkårs reglemente för sektioner och sektionsbildande. 3. STUDIEBEVAKARE 3.1 Ekonomiska sektionen skall ha minst 1 studiebevakare som arvoderas på heltid av Uppsala studentkår. Denne skall vara sektionsrådets ständige sekreterare. 3.2 Sektionsrådet äger rätt att nominera kandidater till studiebevakarposterna. Utlysning av dessa ska ha skett i enlighet med Uppsala studentkårs rekryteringspolicy. 4. VALORDNING 4.1 Rösträtt vid val till studieråd inom Ekonomiska sektionen äger student som studerar inom studierådets verksamhetsområde och som erlagt aktuell terminsavgift till Uppsala studentkår. Sida 2 av 4

5 Valbar som studentrepresentant eller till förtroendepost inom sektionen är envar student inom sektionens verksamhetsområde som erlagt aktuell terminsavgift till Uppsala studentkår. 4.3 Valen av studentrepresentanter till institutionsstyrelserna och tillika ledmöter av sektionsrådet sker i öppna direkta val enligt Uppsala Universitets valordning till institutionsstyrelserna. Detta sker i ett koordinerat förfarande mellan institutionerna. 4.4 Om inte direkta val sker tillfaller rätten att utse studentrepresentant till institutionsstyrelsen enligt avtal med studentförening. Finns ej avtal äger Uppsala studentkår och Ekonomiska sektionen rätten att utse studentrepresentanter. 4.5 Egna representanter utsedda till sektionsrådet av studentförening som företräder studentföreningen anses demokratiskt valda då föreningarnas egna valordningar följer värderingar om öppenhet och demokrati. 4.6 Sektionsrådet skall tillse att studentrepresentanter och valda till andra förtroendeposter inom sektionens verksamhetsområde har erlagt aktuell kåravgift senast sista betaldag. Har så inte skett, frånträder denne omedelbart sin post. 4.7 Val av ordförande samt kassör inom Ekonomiska sektionen sker inom sektionsrådet. Valbar till förtroendeposterna är endast medlem av sektionsrådet. 4.8 En valberedning tillser att kandidater tas fram till ordförandeposten och kassörsposten och att beslut om dessas tillträdelse fortlöper smidigt. Denna valberedning skall innehålla den ständige sekreteraren tillika studiebevakare samt ytterligare två medlemmar valda av sektionsrådet. Valberedningsmedlem kan ej väljas till ordförande eller kassör. 5. REGLEMENTE 5.1 Sektionsrådet äger rätt att föreslå förändringar av sektionens reglemente. Dessa förändringar skall fastslås av Uppsala studentkårs fullmäktige. 5.2 Sektionens reglemente får ej strida mot Uppsala studentkårs stadgar eller mot dess Reglemente för sektioner och sektionsbildande. 5.3 Om sektionsrådet fattar beslut som strider mot sektionens reglemente, mot Reglemente för sektioner och sektionsbildande eller mot Uppsala studentkårs stadgar kan beslutet upphävas av Uppsala studentkårs fullmäktige. 6. EKONOMI 6.1 Ekonomiska sektionen erhåller ekonomiska medel från Uppsala studentkår som skall utgöra totalbudget för verksamhetsåret för sektionen. 6.2 Storleken på det erhållna ekonomiska medlet för Ekonomiska sektionen baseras på av Uppsala studentkårs beslutade storlek på medlet. Summan ges för det gångna verksamhetsårets kåranslutna studenter inom sektionen verksamhetsområde. Sida 3 av 4

6 Ekonomiska sektionen skall upprätta en balanserad budget för verksamhetsåret med en särskild post för verksamhetsbidrag att söka för de studentföreningar som har avtal med Uppsala studentkår inom sektionens verksamhetsområde. 6.4 Verksamhetsbidrag utdelas i enlighet med föreskrifterna för verksamhetsbidrag och beslutas av sektionsrådet. 6.5 Sektionsrådet kan besluta att ge verksamhetsbidrag till nystartad förening verksam inom sektionens omslutna institutioner utan ingånget avtal med studentkåren om det så anses ligga i sektionens intresse. 6.6 Ekonomiska sektionens medel rekvireras ifrån Uppsala studentkår. 6.7 Sektionsrådets kassör tillser att kontakter med kåren rörande ekonomi sker fortlöpande och att medel betalas ut i tid samt redovisas korrekt. 6.8 Ekonomiska sektionen kan utöver årliga ekonomiska medel från Uppsala studentkår söka ekonomiska bidrag för kampanjer och projekt via Uppsala studentkårs styrelse. 7. RAPPORTERING 7.1 Sektionens verksamhet skall rapporteras via presidieutskottet av sektionsrådsordförande till Uppsala studentkår. 7.2 Studiebevakaren skall rapportera till sektionsrådet från de universitetsorgan denne sitter att bevaka. 7.3 Studentrepresentanterna skall rapportera till sektionsrådet om verksamheten vid den institutionsstyrelse de är valda som ledamot. 7.4 Studentföreningarnas representant skall rapportera om verksamheten vid sin förening. 7.5 En ekonomisk rapport skall ges till sektionsrådet av kassören. 7.6 Det åligger studiebevakaren att sammanställa halvårsrapport till sektionsrådet och Uppsala studentkår under årets första månad och årsrapport innan sista sektionsrådsmöte tillika verksamhetsberättelse. Dessa skall innehålla en ekonomirapport. 8. UPPLÖSNING 8.1 En sektion upphör att vara sektion om Uppsala studentkårs fullmäktige upphäver dess reglemente. Beslut om detta skall fattas på två fullmäktigemöten med minst sex veckors mellanrum inom en tidsrymd av ett år från det att första beslutet fattats. 8.1 I händelse av att sektionsrådet anser att det inte längre är representativt skall det ansöka om att Uppsala studentkår upphäver dess status som sektionsråd. Sektionsrådets ständige sekreterare tar då över driften i enlighet med paragraf Sida 4 av 4

7 Ändringsförslag Reglemente för Ekonomiska sektionen 1.1 Ekonomiska sektionen är en sektion inom Uppsala studentkår. Den omsluter alla studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på grundutbildningen. Ekonomiska sektionen är en sektion inom Uppsala studentkår. Den är en av två sektioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på grundutbildningen. Den är en av två sektioner är ändringsförslaget, lättare att förstå. 1.2 Ekonomiska sektionen omfattar Ekonomisk historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Informatik & media institutionen, Nationalekonomiska institutionen samt Statistiska institutionen. Samtliga vid Ekonomikumhuset. Även centrumbildningar och andra verksamheter knutna till de nämnda institutionerna och tillhörande grundutbildningen omfattas. Övriga fakultetsinstitutioner tillhör Ekonomiska sektionens systersektion Samhällsvetenskapliga sektionen. Ekonomiska sektionen omfattar följande institutioner: Ekonomisk historiska institutionen Företagsekonomiska institutionen Institutionen för informatik & media Kulturgeografiska institutionen Nationalekonomiska institutionen Statistiska institutionen Samtliga institutioner är belägna vid Ekonomikum. Även centrumbildningar och andra verksamheter knutna till de nämnda institutionerna och tillhörande grundutbildningen omfattas. Övriga fakultetsinstitutioner tillhör Ekonomiska sektionens systersektion Samhällsvetenskapliga sektionen. Ändrat utseende; uppradat institutionerna ett mer tydligt sätt. 1.4 Ekonomiska sektionens syfte är att bedriva studiebevakning, studentmedverkan och studiesocial verksamhet i samarbete med studentföreningar där så möjligt för studenterna inom sektionens verksamhetsområde. Ekonomiska sektionens syfte är att bedriva studie- och arbetsmiljöbevakning, studentmedverkan och studiesocial verksamhet i samarbete med studentföreningar, enskilda studenter och studentrepresentanter från varje institutionsstyrelse för studenterna inom sektionens verksamhetsområde. Sammanställt Sida 1 av 6

8 Förtydligande (tillägg), beskriver bättre verksamheten som den ser ut idag. 2.2 Sektionsrådet är sektionens styrande organ. Sektionsrådet är ansvarigt för all sektionsverksamhet, såvida den inte delegerats till studieråd eller andra organ. Sektionsrådet består av en vald ordinarie studentrepresentant från varje institutionsstyrelse samt en representant utsedd av studentföreningarna från varje studentförening som har avtal med Uppsala studentkår inom sektionens verksamhetsområde. Litet ord med stor betydelse, en - begränsar antalet platser i sektionsrådet. Har tidigare varit problematik kring detta (många som måste vara med på möten, svårt att ta beslut, svårt att samordna osv.) 2.3 Suppleant för representant utsedd av studentförening utses av studentföreningarna själva. Suppleanter till studentrepresentantledamöter i institutionsstyrelserna utgörs av suppleanter till institutionsstyrelsen. Suppleant för representant utsedd av studentförening utses av studentföreningarna själva. Då det finns två ordinarie studentrepresentanter från en institutionsstyrelse väljs den med flest röster i institutionsstyrelsevalet och den andra ordinarie blir förste suppleant. Övriga suppleanter till sektionsensrådets studentrepresentanter i institutionsstyrelserna utgörs av institutionsstyrelsens suppleanter. För att reglera ordningen i vem som blir suppleant från institutionsstyrelsen, har med ändringen i 2.3 att göra. 2.5 Proportionalitet i röststyrka tillses via avtal med studentföreningar som kan utse studentrepresentant inom ett avtalat område. Vid direkta val av studentrepresentanter till institutionsstyrelserna uppmuntras att studentföreningarna är delaktiga att marknadsföra valen och föra fram kandidater för att tillse att proportionaliteten består. (Stycket tas bort.) Inget som behöver regleras i det här reglementet, ej aktuellt då det inte överensstämmer med hur verksamheten ser ut. Sammanställt Sida 2 av 6

9 2.1 Sektionsrådet sammanträder så ofta det behövs, dock minst fyra gånger per termin. Mötena är öppna för allmänheten. Om särskilda skäl föreligger kan sektionsrådet besluta om att hålla sammanträde bakom lyckta dörrar. Under varje termin ska sektionsrådet sammanträda minst en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten och om särskilda skäl föreligger kan sektionsrådet besluta om att hålla sammanträde bakom lyckta dörrar. Sammanträder oftare Sektionsrådet väljer inom sig en ordförande och kassör. Dennes ämbetstid sammanfaller med verksamhetsåret. Sektionsordförande är sektionens ansikte utåt och representerar sektionen i Uppsala studentkårs presidieutskott Sektionsrådet väljer inom sig en ordförande, vice ordförande och kassör. Dennes ämbetstid sammanfaller med verksamhetsåret. Sektionens ordförande och vice ordförande är sektionens ansikte utåt och representerar sektionen i Uppsala studentkårs Presidieutskott (PRUT). Lagt till vice ordförande och PRUT Studiebevakaren och sektionen ansvarar för att studieråd finns vid de omslutna institutionerna. Studieråden kan vara kopplade till studentföreningar för att tillse att en god studiebevakning sker. Ett särskilt ansvar ligger på studiebevakaren att studieråden fungerar oberoende om studierådet återfinns vid en studentförening eller utanför (Stycket tas bort.) Tas bort då detta inte är önskvärt av sektionen. Det är kravet det handlar om; vi kommer alltid att arbete för en effektiv studiebevakning men inte specifikt i form av att bilda studieråd då det redan finns många aktiva föreningar. Sammanställt Sida 3 av 6

10 3.1 Ekonomiska sektionen skall ha minst 1 studiebevakare som arvoderas på heltid av Uppsala studentkår. Denne skall vara sektionsrådets ständige sekreterare. Ekonomiska sektionen ska tillsätta studiebevakare enligt beviljade medel för arvodering från Uppsala studentkår centralt. En av studiebevakarna ska vara sektionsrådets ständige sekreterare. Sektionen kan ju inte styra över budgeten som kåren centralt beslutar om, ändrad formulering. 3.2 Sektionsrådet äger rätt att nominera kandidater till studiebevakarposterna. Utlysning av dessa ska ha skett i enlighet med Uppsala studentkårs rekryteringspolicy. Sektionsrådet ansvarar för rekryteringen av kandidater till studiebevakarposterna. Utlysning av dessa ska ha skett i enlighet med Uppsala studentkårs rekryteringspolicy Sektionen ska inte nominera, utan tillsätta. 4.1 Rösträtt vid val till studieråd inom Ekonomiska sektionen äger student som studerar inom studierådets verksamhetsområde och som erlagt aktuell terminsavgift till Uppsala studentkår. (Stycket tas bort.) Kravet om studieråd finns enligt ändring av tidigare punkt inte kvar (se 2.13). 4.2 Valbar som studentrepresentant eller till förtroendepost inom sektionen är envar student inom sektionens verksamhetsområde som erlagt aktuell terminsavgift till Uppsala studentkår. Valbar som studentrepresentant eller till förtroendepost inom sektionen är envar student som studerar inom sektionens verksamhetsområde, enligt paragraf 1.2, som erlagt aktuell terminsavgift till Uppsala studentkår. Förtydligande av sektionens verksamhetsområde. Sammanställt Sida 4 av 6

11 4.3 Valen av studentrepresentanter till institutionsstyrelserna och tillika ledamöter av sektionsrådet sker i öppna direkta val enligt Uppsala Universitets valordning till institutionsstyrelserna. Detta sker i ett koordinerat förfarande mellan institutionerna. Valen av studentrepresentanter till institutionsstyrelserna och tillika ledamöter av sektionsrådet sker i öppna direkta val enligt Uppsala universitets valordning till institutionsstyrelserna. Sista meningen stryks, om valen sker i koordinerat förfarande eller ej kan vi inte styra över. 4.7 Val av ordförande samt kassör inom Ekonomiska sektionen sker inom sektionsrådet. Valbar till förtroendeposterna är endast medlem av sektionsrådet. Val av ordförande, vice ordförande samt kassör inom Ekonomiska sektionen sker inom sektionsrådet. Valbar till förtroendeposterna måste vara medlem av sektionsrådet Lagt till vice ordförande. 4.8 En valberedning tillser att kandidater tas fram till ordförandeposten och kassörsposten och att beslut om dessa tillträdelse fortlöper smidigt. Denna valberedning skall innehålla den ständige sekreteraren tillika studiebevakare samt ytterligare två medlemmar valda av sektionsrådet. Valberedningsmedlem kan ej väljas till ordförande eller kassör. (Stycket tas bort.) Tas bort då det i praktiken aldrig funnits någon valberedning. 7.1 Sektionens verksamhet skall rapporteras via presidieutskottet av sektionsrådsordförande till Uppsala studentkår Sektionens verksamhet skall rapporteras via presidieutskottet av sektionsrådsordförande samt vice ordförande till Uppsala studentkår Lagt till vice ordförande. Sammanställt Sida 5 av 6

12 7.3 Studentrepresentanterna ska rapportera till sektionsrådet om verksamheten vid den institutionsstyrelse de är valda som ledamot. Studentrepresentanterna ska rapportera till sektionsrådet om verksamheten vid den institutionsstyrelse de är valda som ledamot. På samma sätt ska dessa representanter vid behov rapportera det som bedöms vara relevant om sektionens verksamhet till berörd institutionsstyrelse. Ett tillägg, se sista mening ( På samma sätt ) 7.4 Studentföreningarnas representant ska rapportera om verksamheten vid sin förening. Studentföreningarnas representant ska rapportera om verksamheten vid sin förening. På samma sätt ska dessa representanter vid behov rapportera det som bedöms vara relevant om sektionens verksamhet till berörd förening. Se sista meningen, samma princip som för ändringen ovan ( 7.4) Sammanställt Sida 6 av 6

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Till Uppsala studentkårs fullmäktige Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla medlemmar,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet.

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet. Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26, 2014-02-20. 2015-01-08 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer