Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/ (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)"

Transkript

1 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015

2 2 (8) Maskinteknologsektionens stadgar 1) Föreningens firma Föreningens firma är Maskinteknologsektionen vid Linköpings universitet. 2) Sektionens ändamål Maskinteknologsektionen är en ideell förening som har till ändamål att verka för sammanhållningen samt tillvaratagandet av intresset för de potentiella, registrerade och utexaminerade teknologer från något av de program som sektionen företräder. 3) Sektionens säte Sektionen har sitt säte i Linköping. 4) Medlemskap a) Inträde Rätt till inträde i sektionen har teknolog som är registrerad vid LiTH på någon av utbildningarna som nedan listas: Civilingenjör i Maskinteknik Civilingenjör i Design & Produktutveckling Civilingenjör i Energi Miljö Management Master in Energy and Environmental Engineering Master in Mechanical Engineering Master in Aeronautical Engineering b) Giltighet Medlemskapet måste årligen uppdateras. Medlem som inte uppdaterat sitt medlemskap utträder automatiskt ur sektionen. c) Utträde Medlem som önskar utträda ur sektionen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sektionen. d) Hedersmedlem Till hedersmedlem kan den person väljas som genom extraordinära

3 3 (8) insatser synnerligen främjat sektionens intressen. Hedersmedlem väljs av ordinarie sektionsmöte efter förslag av sektionsstyrelsen. För val krävs 3/4 majoritet. Alla sektionsmedlemmar har rätten att föreslå hedersmedlem till sektionsstyrelsen. e) Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur sektionen av annan anledning än att den motarbetat sektionens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat sektionens intressen. Fråga om uteslutning görs av sektionsmötet och får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 5) Styrelsen a) Sammansättning Styrelsen består av ordförande, kassör, samt ytterligare minst tre ledamöter varav en fungerar som sekreterare och en som ansvarar för sektionens utbildningsbevakning. Endast medlemmar i sektionen har rätt att bli valda till styrelsen. b) Sammanträden Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt. Kallelsen skall vara styrelsens medlemmar tillhand senast dagen före mötet. Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år. c) Beslutsförhet Styrelsen är beslutsförlig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder. d) Åligganden Styrelsen företräder sektionen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter Styrelsen beslutar å sektionens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar Styrelsen skall verkställa de, av sektionsmötet, fattade

4 4 (8) beslut, handha sektionens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till sektionsmötet för det senaste räkenskapsåret Styrelsen skall kalla till sektionsmötet Styrelsen ansvarar för att det finns ett medlemsregister. e) Entledigande 6) Bifirmor Styrelsen har rätt att entlediga förtroendevalda inom sektionen som skriftligt ansökt om entledigande. Dock kan endast sektionsmötet entlediga ordförande, kassör samt revisor. Inom sektionens verksamhet inryms även ett antal bifirmor som svarar direkt mot sektionsmötet. Varje bifirma har två, av sektionsmötet utsedda, firmatecknare. Utöver dessa väljer sektionsmötet ett lämpligt antal representanter för varje bifirma, varav en fungerar som sekreterare för bifirman. Endast sektionsmedlemmar har rätt att bli valda till någon av biformorna, så länge inte särskilda skäl föreligger. a) Festmaskineriet Festmaskineriet arrangerar spexiga aktiviteter. Festmaskineriets firma tecknas av festmaskinist och kassör var för sig. Endast medlemmar i MTS som studerar i årskurs 1 får söka till Festmaskineriet. Vakanta poster får sökas av MTS-medlemmar i högre årskurser. b) MPiRE MPiRE ansvarar för mottagningen av nyantagna maskinteknologer på något av de civilingenjörsprogram som sektionen företräder. MPiREs firma tecknas av generalen samt kassör var för sig. c) EMMA EMMA genomför aktiviteter riktade mot de maskinteknologer som är, eller känner sig, kvinnliga EMMAs firma tecknas av EMMAs ordförande och kassör var för sig.

5 5 (8) 7) Valberedning a) Sammansättning Valberedningen skall bestå av minst fem ledamöter varav en fungerar som ordförande. Valberedningen nomineras av sektionsstyrelsen och väljs av sektionsmötet, där alla sektionsmedlemmar har rätt att lämna motförslag. Endast sektionsmedlemmar har rätt att bli valda till valberedningen Valberedningen sammanträder efter kallelse av valberedningens ordförande. b) Åtaganden Valberedningen skall bereda val till sektionsstyrelse, bifirmor, revisorer och de övriga förtroendevalda som sektionsmötet finner lämpligt. Valberedningen skall senast 20 dagar före sektionsmötet framlägga sitt förslag av förtroendevalda inför sektionsstyrelsen. Valberedningens förslag anslås till sektionen i samband med kallelsen och föredragningslistan till sektionsmötet. c) Motförslag Motförslag till valberedningens förslag äger varje medlem rätt att väcka. Motförslag skall senast tre läsdagar före sektionsmötet överlämnas skriftligt till valberedningens ordförande för att omgående anslås. Motkandiderade skall även ges möjlighet att på sektionsmötet presentera sig. d) Intervjuer Samtliga personer som sökt eller nominerats till någon av posterna som valberedningen har till uppgift att tillsätta skall erbjudas möjlighet att komma till personlig intervju med valberedningen. Alla medlemmar äger rätt att lämna skriftliga förslag till valberedningen. e) Regler för valberedningen En medlem i valberedning får inte av valberedningen själv nomineras till en förtroendepost. Då valberedningen väljer att lämna en

6 6 (8) förtroendepost vakant, kan alla sektionens medlemmar under ett sektionsmöte själva kandidera till förtroendeposten, inklusive valberedningens medlemmar. 8) Räkenskaper a) Firma Sektionens firma tecknas enskilt av sektionens ordförande och kassör. b) Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår infaller från och med den 1 maj till och med den 30 april. Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till sektionens revisorer senast den 30 augusti. c) Revisor Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av minst en, av sektionsmötet utsedd, revisor. Sektionens revisor får ej under samma verksamhetsår inneha andra förtroendeposter inom sektionen. 9) Sektionsmöte a) Sektionsmöte Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ och hålls minst en gång per verksamhetsår. b) Ordinarie sektionsmöte Ordinarie sektionsmöte skall hållas senast den 30 april på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse, jämte handlingar, skall avsändas till alla medlemmar senast 15 dagar före ordinarie sektionsmöte. c) Rösträtt Vid sektionsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Sektionsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som sektionsordföranden, alternativt den av sektionsordföranden utsedd styrelseledamot, biträder, dock sker

7 7 (8) avgörandet vid personval genom lottning. d) Beslutsförhet Sektionsmötet är beslutsförligt om minst 30 medlemmar är närvarande på mötet. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för sektionen eller dess medlemmar får inte fattas om dessa inte funnits med i kallelsen till mötet. Sektionsmötet får inte hållas på, av LiTH förutbestämda, icke schemalagda dagar. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig. e) Ärenden Årligen skall dessa ärenden behandlas på sektionsmötet: Granskning av föregående års ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse Revisionsberättelsen för föregående års redovisning. Beslut i frågan om ansvarsfrihet till föregående års styrelse och bifirmor Val av styrelse, valberedning, revisor, bifirmor och övriga förtroendevalda. f) Justering Sektionsmötets protokoll justeras av mötesordföranden, mötessekreteraren samt av två vid mötet särskilt utsedda justeringspersoner som, i händelse av votering, även fungerar som rösträknare. g) Extra sektionsmöte Extra sektionsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 10 % av sektionens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Kallelse till extra sektionsmöte ska avsändas till alla medlemmar senast 10 dagar före extra sektionsmöte. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra sektionsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

8 8 (8) 10) Styrdokument Sektionen skall, förutom stadgan, styras, men inte begränsas, av följande styrdokument som fastställs av sektionsmötet: a) Reglemente b) Budget 11) Stadga I reglementet skall det framgå hur sektionen och dess organ skall bedriva sin verksamhet. Budgeten skall vara det ekonomiska ramverk som reglerar sektionens verksamhet. a) Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två, på varandra följande, sektionsmöten med minst 28 dagars mellanrum och minst 3/4 majoritet. Sektionsstyrelsen äger rätt att göra redaktionella ändringar som inte ändrar stadgarnas innebörd. Detta skall protokollföras och redovisas vid nästkommande sektionsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem så som styrelsen. b) Tolkning Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess fråga härom avgjorts av en av sektionsmötet utsedd stadgetolkare, styrelsens mening. 12) Upplösning av sektionen För upplösning av sektionen krävs beslut av två på varandra följande sektionsmöten med minst 28 dagars mellanrum och minst 9/10 majoritet. Om sektionen upplöses och samtliga skulder betalats skall sektionens tillgångar tillfalla Radiohjälpen. Sektionens medlemmar bör då och då skänka en tanke till Amer Ali och Albin Mannerfelt som varit så snälla och skrivit den här stadgan

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer